tutaj

Transkrypt

tutaj
1.
Dwie strzykawki napełniono częściowo wodą i połączono węŜykiem. Strzykawka A ma powierzchnię
przekroju poprzecznego 3 razy większą niŜ strzykawka B. Jaką siłą trzeba naciskać na tłoczek strzykawki B,
aby tłoczek strzykawki A mógł podnieść obciąŜnik?
2.
DuŜy tłok prasy hydraulicznej przedstawionej na rysunku przemieszcza się w jednym suwie o 2 cm, a mały – o
30 cm. Oblicz wartość siły, którą duŜy tłok działa na ciało, jeśli na mały działa siłą 300N.
Tłoki w prasie hydraulicznej mają przekrój w kształcie koła. Większy ma średnicę 5 razy większą od
mniejszego. Ile razy moŜna zwiększyć działającą siłę?
Rysunek przedstawia schemat prasy hydraulicznej. Odpowiedz na pytania, wiedząc, Ŝe koniec dźwigni
naciskamy siłą 50N.
a) Jaka siła działa na mały tłok?
b) Jakie ciśnienie
śnienie wytwarza ta siła?
c) Jaką siłą działa ciecz na duŜy tłok?
d) Jaką siłą prasa moŜe działać na prasowanie
ciało?
e) O ile centymetrów trzeba przesunąć mały
tłok, aby duŜy tłok przemieścił się o 1 cm?
f) O ile centymetrów trzeba wówczas
przesunąć koniec rączki?
3.
4.
5.
DuŜy tłok w prasie hydraulicznej przesuwa się w jednym suwie o 1 cm, a mały tłok o 20 cm. Pole powierzchni
małego tłoka wynosi 25cm2, a siła działająca na niego 250 N. Oblicz:
a) Pole powierzchni duŜego tłoka,
b) Siłę wywieraną przez duŜy tłok.

Podobne dokumenty