Grupa MODNE ZAKUPY Sp. z oo ul. Jasna 2A 75-121

Transkrypt

Grupa MODNE ZAKUPY Sp. z oo ul. Jasna 2A 75-121
………………………………. (miejscowość), dnia ………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
dane składającego oświadczenie
(wypełnić literami drukowanymi)
Grupa MODNE ZAKUPY Sp. z o.o.
ul. Jasna 2A
75-121 Koszalin
OŚWIADCZENIE
O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
Niniejszym
w
oświadczam,
iż
……………………………………
odstępuję
od
umowy
zawartej
w
dniu
(miejscowość),
…………………………….... .
Podstawą powyższego odstąpienia od umowy jest pkt.20 regulaminu zakupów
Sklepu, który przyznaje takie uprawnienie Kupującemu w terminie czternastu dni od
dnia wydania rzeczy.
Wskazuję, iż wskutek odstąpienia od umowy, ta jest uważana za niezawartą, a strony
są obowiązane do wzajemnego zwrotu świadczeń, w stanie niezmienionym. Wobec
powyższego wnoszę o zwrot ceny, zapłaconej przeze mnie, w wysokości
.....………….. zł (słownie: ……………………………………) na rachunek bankowy
nr: ……………………………………….....................................……………………………
Ponadto oświadczam, iż przedmiot sprzedaży ……………………………………..
z aukcji o numerze …...................................... zostanie zwrócony na adres Sklepu:
Grupa MODNE ZAKUPY Sp. z o.o., 75-121 Koszalin, ul. Jasna 2A, w dniu
………………… w stanie niezmienionym.
Z poważaniem,
……………………………
Czytelny podpis konsumenta

Podobne dokumenty