Wiosna, to najpiękniejsza pora roku Cała przyroda budzi się do

Transkrypt

Wiosna, to najpiękniejsza pora roku Cała przyroda budzi się do
Wiosna, to najpiękniejsza pora roku Cała przyroda budzi się do życia. Ptaki zakładają gniazda, drzewa
wypuszczają liście, trawa się zieleni, a w niej kwitną kolorowe kwiaty. Temperatura jest coraz wyższa, a
deszcz dostarcza cennej wilgoci glebie na której rosną rośliny.
1. Na podstawie tekstu wypisz składniki przyrody ożywionej.
............................................................................................................................
...........................................................................................................................
2. W trakcie wędrówki zachmurzyło się i zaczął padać deszcz Dopisz rodzaj
stanu skupienia wody:
- deszcz - stan ............................................
- para wodna - stan .............................................
- lód - stan .............................................
3. Idąc leśną drogą posługujesz się planem .Ile masz jeszcze przejść drogi, jeżeli plan wykonany jest w skali
1: 10000, a odległość na planie wynosi 5 cm?
4.Spotkane po drodze zwierzęta połącz z grupami, do których one należą.
skowronek
ryby
jaszczurka
płazy
leszcz
gady
ropucha
ptaki
kret
ssaki
5.Chcesz wykazać koleżance istnienie pola grawitacji wokół Ziemi. Wyjmujesz z piórnika gumkę i .............
? Napisz, co zrobisz z gumką. Jak wyjaśnisz to zjawisko?
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................
6.Literą P zaznacz zdanie prawdziwe, literą F zaznacz zdanie fałszywe.
- M. Kopernik stworzył teorię heliocentryczną, napisał dzieło„O obrotach sfer niebieskich"…….
-W Polsce w momencie górowania Słońca widzimy Słońce zawsze po południowej stronie nieba. ........
- Galileusz sformuował prawo grawitacji. ..........
- Pierwszy na powierzchni Księżyca stanął Jurij Gagarin. .........
7.Na rysunku podpisz półkule.
8.Do podanych niżej numerów dobierz odpowiednie nazwy:
1)........................................ 2)........................................
3)........................................ 4)........................................
9.Nurkując w jeziorze Bartek zaobserwował na dnie raka stawowego. W sąsiedztwie spostrzegł innego
mieszkańca jeziora - zatoczka rogowego. W wodach jeziora pływały ławice siei. Przy brzegu jeziora żył
przytwierdzony do roślin polip stułbii pospolitej.
a)podaj nazwę skorupiaka wymienionego w tekście .............................................
b) jaki tryb życia prowadzi stułbia pospolita? .......................................................
c) wpisz nazwę ślimaka, o którym jest mowa w tekście ........................................
d) jakie ryby pływały w jeziorze? ..........................................................................
10.Podkreśl nazwy tych elementów budowy komórki, które wchodzą w skład komórki zwierzęcej.
jądro, cytoplazma, ściana komórkowa, błona komórkowa, chloroplasty
11.Podkreśl trzy charakterystyczne cechy ssaków.
zmiennocieplność, stałocieplność, karmienie potomstwa mlekiem, żyworodność,
jajorodność, kości wypełnione powietrzem, ciało pokryte śluzem
•12. Jacek przywiózł z wycieczki butelkę wody. Część wody zagotował i wlał do szklanki. Zaobserwował,
że na dnie szklanki wytrącił się osad. Czy pozostałą wodę Jacek może wykorzystać do żelazka na parę?
Odpowiedź uzasadnij.
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
•13. Czasie wycieczki pogoda nagle uległa zmianie. Niespodziewanie uderzył piorun. Ustal właściwą
kolejność zdarzeń, wpisując obok cyfry od 1 do 4.
powstaje fala dźwiękowa
powstaje impuls nerwowy
uderza piorun
następują drgania błony bębenkowej
14. Uzupełnij zdania, wpisując odpowiednie wyrazy: śnieg, szron, grad, gołoledź.
- ............................ to bryłki lodu spadające z chmur.
- ............................ to różnokształtne kryształki lodu spadające z chmur.
- ............................ powstaje z kropli deszczu zamarzających na chłodnej nawierzchni szosy.
- ............................ to osad kryształków lodu powstających wskutek zamarzania pary wodnej.
Do opadów zaliczamy.................................... i.................................... natomiast osadami są
.............................................. i..............................................
15.Ułóż łańcuchy pokarmowe z podanych organizmów: kuna, dzięcioł, korniki, wiewiórka, dąb, żołędzie,
trawa, wilk sarna.
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
....................
16. Odległość z Poznania do Warszawy na mapie Polski w skali 1: 2250000 w linii prostej wynosi 13cm.
Oblicz rzeczywistą odległość pomiędzy tymi miastami.
17.Po powrocie z wycieczki Jacek zrobił zielnik. Zaznacz dobrze podpisany liść.
18. W formie graficznej przedstawiono czynności życiowe roślin. Rozpoznaj je i podpisz.
19. Rysunek poziomicowy pozwala odczytać kształty form powierzchni Ziemi. Popatrz na rysunek,
odpowiedz na pytania i wykonaj polecenia.
a) co ile metrów poprowadzono poziomice?
b) na jakiej wysokości leży punkt A, a na jakiej punkt B?
c) jaką formę terenu przedstawia poniższy rysunek poziomicowy?(wypukłą czy wklęsłą)?
d) w jakim kierunku będziwsz szedł z punktu A do B?
e)który stok jest najbardziej stromy?
20.Wpisz wymienione produkty do odpowiedniej rubryki tabeli: sól warzona, słodka herbata, woda z
pieprzem, opiłki żelaza, kawa rozpuszczalna, kawa po turecku(mielona, parzona w szklance
Mieszaniny jednorodne(roztwory)
Mieszaniny niejednorodne
21.Uporzadkuj czynności związane z poprawnym posługiwaniem się kompasem, wpisując cyfry od 1 do 6.
zwolnij zaczep
poczekaj aż strzałka kompasu się uspokoi
wskaż kierunek północny w terenie
ustaw kierunek północny na kompasie, wciśnij zaczep
połóż kompas na płaskiej powierzchni
zobacz, czy w pobliżu nie ma metalowych przedmiotów
22. Mapa przedstawia region, w którym mieszka Zosia.
Przyjrzyj jej się uważnie, a następnie - korzystając z mapy - uzupełnij zdania.
Zosia mieszka w miejscowości Brzeźno nad rzeką Nidą, która płynie w kierunku ......................................... .
Często jeździ na wycieczki do Chęcin, położonych na ...................................... od Brzeźna, i do Jędrzejowa,
który znajduje się na .............................. od Brzeźna. Niekiedy wybiera się na dłuższe wycieczki, np. w Góry
Świętokrzyskie. Wówczas chętnie wspina się na Łysicę, której wysokość bezwzględna wynosi ..................... .
23. Droga z Brzeźna do Jędrzejowa na mapie w skali 1: 500 000 wynosi około 3 cm.
Oblicz, ile kilometrów musiała pokonać Zosia, aby dotrzeć do tego miasta. Zapisz obliczenia.
Obliczenia:
Odległość rzeczywista z Brzeźna do Jędrzejowa: ............................
24. Uzupełnij tekst, korzystając z wyrazów zamieszczonych w ramce.
bagienne, bielicowe, czarnoziemy, lasy, skały, skamieniałości
Obszar, na którym mieszka Zosia, budują różne ............................., m.in. wapienie, piaskowce i glina.
Przeważają mało żyzne gleby, wytworzone na piaskach polodowcowych. Są to gleby
................................................... .
25. Uzupełnij zdania.
Polska podzielona jest administracyjnie na województwa, ..........................................i
....................................... . Region, w którym mieszkała Zosia, przedstawiony na mapie należy do
województwa ...................................................................
26. Przyporządkuj „rzeźbiarzom" krajobrazu (oznaczonym liczbami) skutki ich działalności (oznaczone
literami).
1. zamarzająca i rozmarzająca woda
A. wydmy
2. wiatr
B. doliny
3. człowiek
C. gołoborza
4. rzeki
D. pola uprawne
E. meandry
1. .....; 2. .....; 3. .....; 4. .....
27. Pogrupuj podane niżej produkty żywnościowe i wpisz je w odpowiednie komórki tabeli. Uwaga:
niektóre produkty żywnościowe zawierają kilka składników odżywczych, dlatego mogą być wpisane w
więcej niż jedną komórkę tabeli.
banany, cukierki, kapusta, kiwi, masło, mąka, mięso wieprzowe, mleko,
olej, ryba
Cukry
Białka
Tłuszcze
Witaminy
Woda i sole mineralne
28. W utrzymaniu zdrowia ważna jest profilaktyka, czyli zapobieganie chorobom. Wymień cztery działania
profilaktyczne.
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
29. Przyporządkuj roślinom właściwe typy systemów korzeniowych.
marchew
wiązkowy
jęczmień
palowy
sosna
palowy
30. Pogrupuj wymienione w ramce owoce, wpisując je w odpowiednie kolumny tabeli.
strąk bobu, strąk fasoli, jabłka, porzeczki, śliwki
Owoce mięsiste
Owoce suche
31. Od zachodu nadciąga nad Polskę gruba warstwa chmur deszczowych. Najwcześniej zachmurzy się w
A. Zielonej Górze
B. Krakowie
C. Lublinie
D. Gdańsku
32. Najbardziej przyjazne dla środowiska jest wykorzystanie energii pozyskanej
A. z węgla.
B. z drewna.
C. z siły wiatru.
D. z ropy naftowej.
33. Teren, przedstawiony na fotografii poniżej, na mapie fizycznej Chin będzie oznaczony kolorem
A. brązowym.
B. niebieskim
C. zielonym
D. żółtym
TEKST
Niektóre ryby podejmują dalekie wędrówki związane z rozrodem, poszukiwaniem pokarmu,
zmianami pór roku. Śledzie wędrują tylko w obrębie mórz. Łososie i jesiotry wędrują z mórz do rzek, a
węgorze odbywają daleką drogę z wód śródlądowych do Morza Sargassowego, które jest miejscem ich tarła.
34. Przyczyną wędrówek węgorzy jest
A. zmiana poziomu wód rzecznych.
B. brak pokarmu w rzekach.
C. potrzeba złożenia ikry.
D. zmiana pory roku.