finanse i rachunkowość w organizacjach

Transkrypt

finanse i rachunkowość w organizacjach
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ORGANIZACJACH
Specjalność Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw kształci menedżerów, będących
specjalistami w zakresie rachunkowości, finansów oraz funkcjonowania instytucji
finansowych i banków. Wyposaża ich w umiejętności analizy zjawisk gospodarczych oraz
sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek gospodarczych i instytucji. Domeną absolwentów
tej specjalności są kompetencje z zakresu: operacji na rynku kapitałów pieniężnych, obsługi
banków, towarzystw ubezpieczeniowych, finansów, organizacji produkcji oraz zastosowania
technik informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwami i instytucjami. Tak przygotowani
absolwenci będą mogli podejmować pracę we wszystkich przedsiębiorstwach i instytucjach.
Duża liczba godzin przeznaczona w planie studiów na języki obce, stworzy im możliwość
efektywnej komunikacji z kontrahentami zagranicznymi.
Moduł kształcenia specjalnościowego – Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw*:
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Nazwa przedmiotu
Bankowość
Organizacja księgowości w firmie
Podatki i system podatkowy
Rachunkowość budżetowa
Rachunkowość małych firm
Rachunkowość menedżerska
Rynki finansowe
Sprawozdawczość i rewizja
finansowa
Systemy informatyczne w
rachunkowości
Ubezpieczenia
Zarządzanie finansami
przedsiębiorstw
Accounting Concepts and Methods
(Koncepcje i metody
rachunkowości)**
Razem
Semestr/Forma
zaliczenia
Liczba godzin
SS
SN
w/zp
w/zp
ECTS
SS/SN
4/E
4/Zo
5/Zo
4/Zo
4/E
5/E
6/E
15/15
0/15
15/30
15/0
15/15
30/30
15/15
9/9
0/9
9/18
9/0
9/9
18/18
9/9
2
1
5
1
2
6
3
6/Zo
0/30
0/18
3
6/Zo
0/45
0/27
5
4/E
15/15
9/9
2
4/E
30/30
18/18
4
6/Zo
0/15
0/9
3
SS- studia stacjonarne, SN- studia niestacjonarne
w – wykłady, zp – zajęcia praktyczne
E – egzamin, Zo – zaliczenie z oceną
* - moduł do wyboru
**- zajęcia w języku angielskim
150/255 90/153
37

Podobne dokumenty