132 - Skarszewy

Transkrypt

132 - Skarszewy
UCHWAŁA nr XIII/132/16
RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH
z dnia 9 lutego 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości
gminnych na okres powyżej 3 lat
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zm) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 ze zm.)
uchwala się, co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na dzierżawę nieruchomości gminnej, działki niezabudowanej oznaczonej
numerem ewidencyjnym 367/4, o powierzchni 4,6786 ha, położonej w obrębie Wolny Dwór,
oznaczonej kolorem czerwonym na mapie stanowiącej załącznik graficzny nr 1 do niniejszej
uchwały, z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej na okres 30 lat,
w trybie bezprzetargowym.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skarszew
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XIII/132/16 Rady Miejskiej
w Skarszewach z dnia 9 lutego
2016r.
Uzasadnienie
RTB Developer Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku zwrócił się do Burmistrza Skarszew
o wydzierżawienie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie
ewidencyjnym Wolny Dwór, gmina Skarszewy, oznaczonej numerem działki 367/4 o łącznej
powierzchni 4,6786 ha z przeznaczeniem pod inwestycję polegającą na budowie
i eksploatacji farm fotowoltaicznych.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym dzierżawę nieruchomości gminnej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas
nieoznaczony, Burmistrz może dokonywać wyłącznie za zgodą rady gminy.
Natomiast art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami upoważnia Radę Gminy do wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umów użytkowania, najmu lub dzierżawy.
Wobec powyższego zgoda rady jest konieczna.

Podobne dokumenty