Zawiadomienie o wyborze oferty

Transkrypt

Zawiadomienie o wyborze oferty
POWIAT MILICKI
Przeciwdzia anie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie milickim
Milicz, 16.04.2014
ZAWIADOMIENIE (OG OSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: post powania o udzielenie zamówienia publicznego. Nr sprawy: IFE.272.6.2014
Nazwa zadania:
Dostawa sprz tu oraz oprogramowania komputerowego
oraz wiadczenie us ug dost pu do Internetu
1. Dzia aj c na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 i ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pó n. zm.) Zamawiaj cy informuje, e w prowadzonym post powaniu
wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsz ofert z
on przez Wykonawc :
Internet CAFE Rafa Dopieralski Ul. Wa owa 4, 56-300 Milicz
Cena oferty:
404 982,57 z
Uzasadnienie wyboru: ww. Wykonawca jako niepodlegaj cy wykluczeniu z
przedmiotu zamówienia. Z
jedyn ofert na wykonanie
ona oferta spe nia kryteria stawiane przez Zamawiaj cego.
Zamawiaj cy skontaktuje si z Wykonawc w celu uzgodnienia terminu zawarcia umowy.
Podstaw prawn dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 U.Pzp.
2. Dzia aj c na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówie
publicznych Zamawiaj cy informuje, e w
prowadzonym post powaniu nie odrzucono ofert.
3. Dzia aj c na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówie
publicznych Zamawiaj cy informuje, e w
prowadzonym post powaniu nie wykluczono wykonawców.
Jednocze nie Zamawiaj cy informuje i przypomina, i Wykonawcom w niniejszym post powaniu przys uguje prawo
skorzystania ze rodków ochrony prawnej okre lonych w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamówie Publicznych.
Kierownik Zamawiaj cego
------------------------------------------------
Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Wasz przysz
.
Projekt wspó finansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Podobne dokumenty