Sprawozdanie ogólne za 2013 r. - Frontex

Transkrypt

Sprawozdanie ogólne za 2013 r. - Frontex
Sprawozdanie ogólne za 2013 r.
1
2
Spis treści
1.
Wprowadzenie ............................................................................ 7
2.
Sytuacja na płaszczyźnie politycznej .................................................. 8
3.
Sytuacja na poziomie Agencji......................................................... 14
4.
EUROSUR ................................................................................. 20
5.
Budowanie zdolności ................................................................... 22
6.
Przejrzystość i dostęp do informacji................................................. 33
7.
Prawa podstawowe ..................................................................... 35
8.
Komunikacja wewnętrzna, etyka i uczciwość ...................................... 37
9. Podsumowanie kwestii budżetowych i kwestii związanych z zasobami ludzkimi
w 2013 r. ...................................................................................... 38
10. Załączniki ................................................................................ 42
Załącznik A – Lista członków zarządu ..................................................... 42
Załącznik B – Wykaz decyzji zarządu podjętych w 2013 r. ............................. 45
Załącznik C – Sytuacja na granicach zewnętrznych w 2013 r. ......................... 47
Załącznik D – Wykaz wspólnych działań operacyjnych w 2013 r....................... 50
Załącznik E – Analiza porównawcza wspólnych działań operacyjnych ................ 62
Załącznik F – Wykaz projektów badawczo-rozwojowych ............................... 64
Załącznik G – Sprawozdanie z postępu prac w obszarze praw podstawowych ...... 67
Załącznik H – Sprawozdanie roczne dotyczące dostępu do dokumentów ............ 72
Załącznik I – Środki w 2013 r. .............................................................. 73
Załącznik J – Podział pracowników według jednostek – stan na dzień 31 grudnia
2013 r. ......................................................................................... 74
Załącznik K – Podział personelu zatrudnionego na czas określony – stan na dzień 31
grudnia 2013 r. ............................................................................... 76
Wykaz skrótów stosowanych w sprawozdaniu ogólnym za 2013 r. ................... 77
3
Przedmowa przewodniczącego zarządu
W 2013 r. sytuacja straży granicznej na granicach zewnętrznych Unii w dużym stopniu
wiązała się z niepewną sytuacją uchodźców w Syrii oraz z rosnącą liczbą migrantów
napływających przez południową część regionu śródziemnomorskiego. Zmusiło to Wspólnotę
Europejską do zmierzenia się z wyzwaniami, w szczególności po tragicznych wydarzeniach
na Lampedusie, których nie można pokonać jedynie poprzez działania straży granicznej.
EUROSUR, europejski system nadzorowania granic, którego skuteczne wdrażanie rozpoczęto
w 2013 r., ma na celu umożliwienie wnoszenia wkładu operacyjnego w przyszłości. Szybka
wymiana informacji oraz korzystanie z dodatkowej technologii wykrywania mają na celu
wsparcie zdolności operacyjnej państw członkowskich UE oraz poprawę ich skuteczności.
EUROSUR umożliwi właściwym organom i Frontexowi poprawę orientacji sytuacyjnej oraz
wsparcie w przypadku sytuacji z zakresu poszukiwania i ratownictwa na morzu.
W 2013 r. w ramach operacji ochrony granic morskich koordynowanych przez Agencję
uratowano ponad 37 000 osób. Należy jednak pamiętać, że służby graniczne i agencja UE
Frontex mają jedynie ograniczone możliwości zapobiegania przyszłym tragediom. Trzeba
jednak wykorzystywać wszystkie dostępne środki, aby minimalizować zagrożenia.
Osoby, które potrzebują ochrony, można zidentyfikować i objąć uporządkowaną procedurą
przyjmowania, tylko jeżeli granice zewnętrzne UE są intensywnie nadzorowane. Ta sama
zasada ma zastosowanie do zwalczania przemytu ludzi jako złożonej, nieuczciwej,
zorganizowanej działalności o charakterze międzynarodowym.
Aby trwale poprawić sytuację uchodźców oraz zwalczać wszelkie aspekty przestępczości
transgranicznej, konieczne jest zintensyfikowanie i skoordynowanie współpracy ze
stosownymi państwami pochodzenia, migracji tranzytowej oraz przestępczości
transgranicznej. Organy straży granicznej państw członkowskich oraz Agencja pomagają
państwom trzecim w budowaniu zdolności, dzieląc się swoją wiedzą fachową. Trzeba
podejmować dalsze starania w tym obszarze, aby w możliwie najlepszy sposób
wykorzystywać dostępne zasoby.
W 2013 r. rozpoczęto przegląd zewnętrzny mający na celu ocenę stosowania
rozporządzenia ustanawiającego Frontex, zmienionego w 2011 r., zbadanie skuteczności
Agencji oraz ocenę wartości dodanej i metod pracy. Przegląd ma również na celu ustalenie
zakresu, w jakim podczas stosowania rozporządzenia przestrzegano Karty praw
podstawowych Unii Europejskiej. Wspomnianemu przeglądowi towarzyszy niezależne
badanie prowadzone przez Komisję Europejską. Jego wyniki mają być znane w późniejszym
okresie 2014 r.
W pierwszym roku po podjęciu prac przez Forum Konsultacyjne ds. Praw Podstawowych
oraz urzędnika Frontexu ds. praw podstawowych nastąpiła intensywna wymiana informacji
między tymi zainteresowanymi stronami. W wyniku konsultacji opracowane konstruktywne
zalecenia dotyczące sposobu, w jaki Agencja może wykonywać swoje zadania, z których
część została już zrealizowana. Oprócz funkcji monitorowania, którą pełni urzędnik ds.
praw podstawowych, ustanowiono wiążący kodeks postępowania dotyczący działań
dotyczących powrotu koordynowanych przez Frontex oraz rozwinięto działania szkoleniowe
z zakresu praw podstawowych Obie instytucje potwierdzają, że działania koordynowane
przez Frontex są w pełni zgodne z normami z zakresu praw podstawowych. Zaangażowanie
4
Agencji oraz wynikająca z niego obecność zaproszonych funkcjonariuszy UE sprawiają, że
przestrzega się przedmiotowych wartości i że są one szanowane.
Elastyczna pomoc w zakresie ochrony granic udzielana państwom członkowskim UE
znajdującym się pod szczególną presją stanowi jasny sygnał europejskiej solidarności oraz
kluczowy element europejskiego zarządzania granicami. W szczególności pragnę
podziękować członkom zarządu Frontexu, którzy zawsze udzielali mi konstruktywnego
wsparcia.
Ponadto pragnę również podziękować wszystkim pracownikom Agencji. Z wielkim oddaniem
i znaczną wiedzą fachową pomagali nam oni pokonywać wyzwania, z którymi musieliśmy się
zmierzyć w zeszłym roku. Kolejny raz wnieśli oni cenny wkład w ochronę granic
zewnętrznych Unii Europejskiej.
Kadencja Ilkki Laitinena, pierwszego dyrektora wykonawczego Frontexu, niedawno dobiegła
końca. Patrząc wstecz na dziewięć obfitujących w wydarzenia i sukcesy lat, można
stwierdzić, że wniósł on znaczący wkład w rozwój Frontexu od momentu jego ustanowienia.
Udało mu się ukształtować Frontex w taki sposób, że stał się on niezbędnym elementem
europejskiej architektury bezpieczeństwa. W imieniu zarządu pragnę wyrazić wdzięczność i
uznanie wobec niego za wszystkie jego osiągnięcia.
Ralf Göbel
Przewodniczący zarządu
5
Przedmowa dyrektora wykonawczego
Po roku ograniczania wydatków i racjonalizacji priorytetów Agencji, rok 2013 dowiódł, że
konieczne jest zapewnienie elastyczności. Z uwagi na fakt, że od 2012 r. trwał okres
konsolidacji i zerowego wzrostu, ponownie potwierdziło się, że ochrona granic ma płynny
charakter, co wymaga ukierunkowanych reakcji. Zmiana szlaków zorganizowanej
nielegalnej migracji, zmienny charakter mieszanych przepływów migracyjnych, nowe
zadania i obowiązki Agencji oraz oczywiście nieprzewidywalne zdarzenia – wszystko to
złożyło się na bardzo zróżnicowany rok.
Wojna w Syrii w dalszym ciągu kładła się cieniem na Bliskim Wschodzie, państwach
sąsiadujących i krajach partnerskich oraz na samej UE. Wyzwanie dotyczące zwiększonych
przepływów migracyjnych, często osób znajdujących się w sytuacji zagrożenia, wymagało
wspólnego wsparcia na rzecz państw członkowskich, które musiały zmierzyć się z
niespotykanymi sytuacjami na granicach. Szybkiego wsparcia udzielono Bułgarii, która jest
jednym z bardziej aktywnych państw członkowskich w ramach wspólnych operacji.
Wzmocnienie i przesunięcie środków w ramach wspólnej operacji „Poseidon Land” stanowi
przykład europejskiej solidarności w praktyce. Węgry, Grecja i Włochy również musiały
zmierzyć się z sytuacjami nadzwyczajnymi i otrzymały wsparcie Frontexu.
W tym roku miały również miejsce katastrofy. Jedną z nich była katastrofa u wybrzeży
Lampedusy, w której zginęło ponad 360 osób i która ukazała obywatelom Europy ponurą
rzeczywistość migracji drogą morską. Reakcja opinii publicznej oraz odpowiedź Komisji po
raz kolejny uwydatniły potrzebę dostosowywania się do okoliczności i szybkiego
reagowania. Frontex wspierał Śródziemnomorską Grupą Zadaniową i doradzał jej, namawiał
do zmian istniejących operacji morskich i rozpoczął prace mające na celu udoskonalenie i
wzmocnienie europejskiej sieci patroli, aby poprawić patrolowanie Morza Śródziemnego.
Z dala od granicy Frontex także angażował się na rzecz ciągłej poprawy. Kluczowa zmiana
w tym zakresie dotyczyła EUROSUR-u. Ta supernowoczesna platforma wymiany informacji,
opracowywana przez Frontex przez ostatnie lata, stała się w pełni funkcjonalna na
pierwszym etapie działania i w nadchodzącym roku jej zakres będzie w dalszym ciągu
rozszerzany w całej Europie. Większa odpowiedzialność Agencji w kontekście oceny
Schengen oraz jej zaangażowanie w kluczowe procesy takie, jak wspólny europejski system
azylowy, wymagały wiedzy fachowej i skoncentrowanej uwagi Frontexu. Przegląd zasad
operacji morskich, powstający pakiet na rzecz inteligentnych granic oraz działania
ukierunkowane na przyszłość obszaru wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych
również wymagały wkładu na poziomie eksperckim oraz zaangażowania specjalistów.
Oprócz ochrony granic i zarządzania nimi jako takimi, Frontex rozwijał także stosunki z
organizacjami międzynarodowymi i społeczeństwem obywatelskim, między innymi za
pośrednictwem Forum Konsultacyjnego ds. Praw Podstawowych. Ta grupa doradców ds.
praw człowieka zakończyła pierwszy pełny rok swojej działalności, podobnie jak urzędnik
ds. praw podstawowych Agencji. Zrealizowano nowe cele pośrednie i zamierzenia ustalone
w tym istotnym obszarze, ponieważ Frontex dążył do wypełnienia swoich nowych
zobowiązań i sprostania nowym i ambitnym rolom.
Ilkka Laitinen
Dyrektor wykonawczy
6
1. Wprowadzenie
Misja
Frontex wspiera, koordynuje i rozwija zarządzanie granicami europejskimi zgodnie z Kartą
praw podstawowych Unii Europejskiej. Agencja wspiera państwa członkowskie 1 w
osiągnięciu efektywnej kontroli granicznej na wysokim i jednolitym poziomie. Frontex
koordynuje środki operacyjne i unijne, aby wspólnie reagować na wyjątkowe sytuacje na
granicach zewnętrznych. Frontex buduje potencjał na szczeblu państw członkowskich i na
szczeblu europejskim jako połączone instrumenty, które służą radzeniu sobie z wyzwaniami
związanymi z przepływami migracyjnymi oraz z poważną zorganizowaną przestępczością i
terroryzmem na granicach zewnętrznych. Europejska Agencja Zarządzania Współpracą
Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej została
ustanowiona na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2007/2004.
Wizja
Frontex jest niezawodną europejską Agencją do spraw granic, wzmacniającą europejską
przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości poprzez wspieranie państw
członkowskich w wypełnianiu ich obowiązków. Frontex realizuje koncepcję zintegrowanego
zarządzania granicami i promuje europejską kulturę straży granicznej w oparciu o pełne
poszanowanie praw podstawowych UE. Profesjonalizm pracowników Agencji oraz zdolności
operacyjne i administracyjne sprawiają, że Frontex zwiększa wartość dodaną Unii
Europejskiej.
Wartości
Ukierunkowanie na pracę zespołową możliwą dzięki otwartej komunikacji powoduje, że
pracownicy Frontexu wyznają wspólne wartości korporacyjne i żyją zgodnie z nimi. W
efekcie wykonują swoje zadania w sposób wysoce profesjonalny. Humanitaryzm łączy
działalność Agencji z promowaniem i poszanowaniem praw podstawowych jako
bezwarunkowego i integralnego elementu skutecznego zintegrowanego zarządzania
granicami, co sprawia, że Frontex cieszy się powszechnym zaufaniem.
Cel sprawozdania
W sprawozdaniu ogólnym Frontexu za 2013 r. traktuje się program prac na 2013 r. jako
punkt odniesienia, ale jego zadaniem nie jest odniesienie się do każdego kolejnego celu
zawartego w tym programie. Sprawozdanie da czytelnikowi szeroki obraz działań
przeprowadzonych w 2013 r., a dodatkowo wyszczególniono w nim działania operacyjne
oraz sukcesy. Informacje te zostały następnie wzbogacone o ogólne informacje finansowe i
załączniki zawierające wykazy różnych rodzajów działań, analizy porównawcze wspólnych
operacji, a także podsumowania dotyczące zasobów budżetowych i ludzkich. Niektóre
informacje są powtarzane w różnych rozdziałach dla zapewnienia kontekstu.
Struktura tegorocznego sprawozdania ogólnego różni się nieco od sprawozdań z poprzednich
lat, ponieważ sekcję pt. „Sytuacja na granicach zewnętrznych” przeniesiono do
załączników, dodano odrębną sekcję poświęconą EUROSUR-owi oraz, podobnie jak w
zeszłym roku, dodano podrozdziały na temat praw podstawowych i publicznego dostępu do
dokumentów. Ponadto sukcesy przedstawiono w postaci pól tekstowych umieszczonych w
całym sprawozdaniu.
Termin „państwo członkowskie” obejmuje państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz państwa stowarzyszone w ramach
Schengen.
1
7
2. Sytuacja na płaszczyźnie politycznej
Rok 2013 obfitował w wydarzenia na płaszczyźnie politycznej i prawnej wpływające na
Frontex. Komisja Europejska przedłożyła nowe propozycje i pewne akty legislacyjne zostały
przyjęte, natomiast inne będą wymagały dalszych negocjacji w 2014 r.
W 2013 r. w większym stopniu skoncentrowano się na działaniach Frontexu oraz ogólnie na
kwestiach dotyczących migracji w UE. Jedną z przyczyn takiego ukierunkowania była
tragedia u wybrzeży włoskiej wyspy Lampedusa, gdzie 364 migrantów utonęło, próbując
dostać się na terytorium UE. W rezultacie wzrosła presja na przyjęcie ustawodawstwa
mającego na celu ograniczenie lub wyeliminowanie występowania takich katastrof.
Natychmiastowa reakcja polityczna nastąpiła po posiedzeniu Rady ds. Wymiaru
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w dniach 7–8 października 2013 r., na którym
ustanowiono Śródziemnomorską Grupę Zadaniową mającą na celu opracowanie i
zaproponowanie rozwiązań. Dnia 4 grudnia 2013 r. opublikowano komunikat Komisji
Europejskiej, w którym zaproponowano różne natychmiastowe i praktyczne rozwiązania
mające na celu uzupełnienie trwających działań na Morzu Śródziemnym.
Ustanowiono pięć głównych obszarów działań, mianowicie: działania prowadzone we
współpracy z państwami trzecimi; ochrona regionalna, kwestie przesiedleń i wzmocnienie
dróg legalnego wjazdu do Europy; zintensyfikowanie zwalczania nielegalnego handlu
ludźmi, przemytu i przestępczości zorganizowanej; wzmocnienie ochrony granic
przyczyniające się do poszerzenia obrazu sytuacji na morzu oraz do ochrony i ratowania
życia migrantów w regionie Morza Śródziemnego; oraz udzielanie pomocy państwom
członkowskim poddanym silnej presji migracyjnej i zapewnienie solidarności z nimi. W
grudniu Rada Europejska z zadowoleniem przyjęła zalecenia grupy zadaniowej.
EUROSUR
Główną zmianą dotyczącą Frontexu, jaka zaszła w 2013 r. na płaszczyźnie politycznej, było
przyjęcie rozporządzenia ustanawiającego europejski system nadzorowania granic
(EUROSUR) (UE nr 1052/2013) oraz jego wejście w życie dnia 2 grudnia 2013 r., co
zapewniło ramy prawne dla systemu, który pomoże państwom członkowskim w ochronie
granic oraz zwiększy ich orientację sytuacyjną na granicach zewnętrznych UE.
Na mocy rozporządzenia ustanawiającego EUROSUR utworzono wspólne ramy dla organów
państw członkowskich umożliwiające im wymianę informacji między sobą oraz z Frontexem
mającą na celu poprawę orientacji sytuacyjnej na granicach zewnętrznych państw
członkowskich oraz zwiększenie ich zdolności reagowania w zakresie kontroli granicznej i
walki z przestępczością transgraniczną.
Zasady nadzoru morskiego
Kolejnym aktem legislacyjnym, w stosunku do którego w 2013 r. poczyniono znaczne
postępy, był nowy wniosek rozporządzenia ustanawiającego zasady ochrony zewnętrznych
granic morskich w kontekście współpracy operacyjnej koordynowanej przez Frontex.
Wniosek był przedmiotem szeroko zakrojonych negocjacji toczących się przez cały rok w
odpowiednich komitetach Parlamentu Europejskiego oraz w grupach roboczych Rady.
Wspomniane rozporządzenie ma zastąpić decyzję Rady 2010/252/UE anulowaną we
wrześniu 2012 r. przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który stwierdził, że
zasady te wymagają rozważenia i zatwierdzenia przez Parlament Europejski.
Zarówno Rada, jak i Parlament uzgodniły wersje, chociaż różnice między nimi pozostały.
Dyskusje w dalszym ciągu będą się toczyć w ramach posiedzeń z udziałem Rady i
Parlamentu Europejskiego, a ich celem będzie wypracowanie kompromisowego stanowiska i
dojście do porozumienia do końca kwietnia 2014 r.
Nowe rozporządzenie ma na celu rozwianie niejasności dotyczących rozbieżnych krajowych
interpretacji międzynarodowych przepisów dotyczących nadzoru morskiego oraz
zastąpienie tych przepisów jednym zestawem jasno określonych zasad, których należy
przestrzegać w ramach wszystkich wspólnych operacji koordynowanych przez Frontex.
8
Oczekuje się, że nowe zasady, które mają być przyjęte w 2014 r., przyczynią się do
wzmocnienia zasady non-refoulement przy jednoczesnym podkreśleniu zobowiązania
prawnego do prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych. Zastąpią one również
zasady względnie wiążące zasadami prawnie wiążącymi, w których określi się jasne zadania
i obowiązki, a sprawozdania roczne z ich realizacji będą przedkładane Parlamentowi
Europejskiemu.
Pakiet na rzecz inteligentnych granic
Dnia 28 lutego 2013 r. Komisja Europejska zaproponowała pakiet na rzecz inteligentnych
granic mający na celu wykorzystanie nowych technologii do celów przyśpieszenia i
uproszczenia, a także zwiększenia skuteczności odpraw granicznych osób przekraczających
granice zewnętrzne UE. Wspomniany pakiet składa się w rzeczywistości z dwóch odrębnych
wniosków ustawodawczych przedłożonych wspólnie przez Komisję. Pierwszy z nich,
dotyczący programu rejestrowania podróżnych, umożliwi osobom odbywającym częste
podróże, niebędącym obywatelami Unii, omijanie długich kolejek do kontroli paszportowej
po przybyciu.
Pakiet ten obejmuje także wniosek dotyczący systemu wjazdu/wyjazdu. W tej potencjalnej
bazie danych rejestrowano by czas i miejsce wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich
podróżujących do UE. Zastąpiłaby ona również obecny ręczny system wstawiania pieczątek
do paszportów, umożliwiając obliczanie długości dozwolonego pobytu danej osoby za
pomocą uproszczonego systemu elektronicznego. Dane te byłyby następnie udostępniane
organom ds. kontroli granicznej i imigracji. Pakiet na rzecz inteligentnych granic ma na
celu przyczynić się do stworzenia bardziej otwartej i bezpiecznej Europy w oparciu o
najnowocześniejsze technologie. Postępy w tej dziedzinie ograniczyły się do badań
przeprowadzonych przez Komisję Europejską oraz przez Parlament Europejski. Z uwagi na
fakt, że Parlamentowi ani Radzie nie udało się omówić wniosków przed końcem roku,
oczekuje się, że dyskusje te odbędą się dopiero po wyborach do Parlamentu Europejskiego
w maju 2014 r.
Przyjęcie wspólnego europejskiego systemu azylowego, etap II
Od 1999 r. UE dąży do stworzenia wspólnego europejskiego systemu azylowego oraz do
poprawy istniejących ram prawnych. W 2013 r. zakończono drugi etap przyjmowania
wspólnego europejskiego systemu azylowego. W połowie 2013 r. Parlament Europejski
wyraził zgodę na przyjęcie zmienionych zasad dotyczących pakietu azylowego – zestawu
rozporządzeń i dyrektyw mających na celu poprawę istniejących ram prawnych.
Wspomniane ramy obejmują obecnie zmienioną dyrektywę w sprawie procedur azylowych 2,
dyrektywę w sprawie warunków przyjmowania 3 , dyrektywę w sprawie kwalifikowania 4 ,
zmienione rozporządzenie Dublin II5 oraz nowe zmienione rozporządzenie Eurodac6. Nowe
rozporządzenia mają na celu wyjaśnienie i znormalizowanie zasad dotyczących
przyjmowania osób ubiegających się o azyl w UE. Ukończenie wspomnianych ram prawnych
stanowi znaczący sukces, którego osiągnięcie trwało ponad dziesięć lat.
Klauzula ochronna dotycząca wiz
W 2013 r. przyjęto również ważne rozporządzenie zmieniające dotyczące unijnych
przepisów wizowych. Zmieniono rozporządzenie Rady 7 wymieniające państwa trzecie,
2 Dyrektywa Rady 2005/85/WE w sprawie ustanowienia minimalnych norm dotyczących procedur nadawania i cofania statusu
uchodźcy w Państwach Członkowskich.
3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/33/UE w sprawie ustanowienia norm dotyczących przyjmowania
wnioskodawców ubiegających się o ochronę międzynarodową (wersja przekształcona).
4 Dyrektywa Rady 2004/83/WE w sprawie minimalnych norm dla kwalifikacji i statusu obywateli państw trzecich lub
bezpaństwowców jako uchodźców lub jako osoby, które z innych względów potrzebują międzynarodowej ochrony oraz zawartości
przyznawanej ochrony.
5 Rozporządzenie Rady (WE) nr 343/2003 ustanawiające kryteria i mechanizmy określania Państwa Członkowskiego właściwego dla
rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w jednym z Państw Członkowskich przez obywatela państwa trzeciego.
6 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2725/2000 dotyczące ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu
skutecznego stosowania konwencji dublińskiej.
7 Rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas
przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu.
9
których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz
te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (PE-CONS 65/13), aby umożliwić
czasowe ponowne wprowadzenie obowiązku wizowego w określonych okolicznościach. W
przyszłości umożliwi to państwom członkowskim, które w okresie sześciu miesięcy znajdą
się „w obliczu jednej lub większej liczby jasno określonych okoliczności dotyczących
obywateli państwa trzeciego powodujących sytuację nadzwyczajną, z którą nie są sobie w
stanie poradzić samodzielnie”, zwrócenie się do Komisji o zawieszenie na krótki czas
zniesienia wiz dla obywateli tego państwa. Przedmiotową klauzulę wyraźnie zdefiniowano
jednak jako środek tymczasowy stosowany w ostateczności.
Mechanizm oceny Schengen
Zmieniony mechanizm oceny Schengen oparto na nowym prawodawstwie 8 , które
zatwierdzono pod koniec 2013 r. Po raz pierwszy przewidziano w nim rolę, jaką mają
odgrywać agencje UE, a w szczególności Frontex. Prawodawca Unii uznał to, w jaki sposób
wiedza fachowa i informacje, którymi dysponuje Agencja, mogą przyczynić się do
skuteczniejszego wdrażania dorobku Schengen. Co roku Frontex musi dostarczać dwie
analizy ryzyka: jedną dla Komisji Europejskiej i państw członkowskich, zawierającą
priorytety oceny na kolejny rok, oraz jedną dla Komisji Europejskiej, zawierającą tylko
priorytety dotyczące realizacji niezapowiedzianych wizyt (eksperci Frontexu także mogą
uczestniczyć w wizytach oceniających). Agencja w dalszym ciągu będzie również wspierać
szkolenie z zakresu oceny Schengen.
Główne wydarzenia w ramach cyklu polityki unijnej
W 2013 r. rozpoczął się nowy cykl polityki unijnej dotyczącej zwalczania poważnej i
zorganizowanej przestępczości. Poprzedni cykl polityki – pełny proces, począwszy od
ustalenia priorytetów, a skończywszy na realizacji nowych planów działania – Rada
ustanowiła na posiedzeniu w dniach 9-10 czerwca 2011 r. Z uwagi na fakt, że rok 2013 był
ostatnim rokiem pierwszego cyklu polityki, nowy czteroletni cykl ze zmienionymi
priorytetami będzie realizowany w latach 2014–2017.
Ten czteroletni plan na rzecz ogólnounijnej walki z poważną i zorganizowaną
przestępczością zasadniczo opiera się na przygotowanej przez Europol ocenie zagrożenia
poważną i zorganizowaną przestępczością (SOCTA) 9, na podstawie której Rada ds. Wymiaru
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w dniach 6 i 7 czerwca 2013 r. ustaliła dziewięć
priorytetów obejmujących rozbicie grup przestępczości zorganizowanej zaangażowanych w
przemyt ludzi, handel ludźmi, nielegalny obrót środkami odurzającymi i dystrybucję
podrobionych towarów. Każdy obszar priorytetowy ujęto w odrębnym operacyjnym planie
działania. Aby osiągnąć wspomniane cele, cykl polityki unijnej wymaga pełnego wsparcia
operacyjnego ze strony instytucji UE, organów i agencji ds. wymiaru sprawiedliwości i
spraw wewnętrznych, a także państw członkowskich oraz ich stosownych organizacji
krajowych.
Przyszłość obszaru wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych
Z perspektywy szerszej polityki UE rozpoczęły się również dyskusje dotyczące przyszłego
kierunku w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (WSiSW) państw
członkowskich Unii Europejskiej. Rozmowy toczą się w kontekście zbliżającego się
zakończenia programu sztokholmskiego, który obejmuje okres od 2010 r. do końca 2014 r.
W ramach istniejącego programu położono nacisk na wypracowanie wspólnych podejść i
rozwiązań w zakresie odnoszenia się do kwestii migracji do UE. Negocjacje dotyczące tego,
na czym należy się skoncentrować w ramach kolejnego pięcioletniego planu, który
odpowiada długości mandatu posłów do Parlamentu Europejskiego i członków Komisji, będą
Rozporządzenie Rady (UE) nr 1053/2013 w sprawie ustanowienia mechanizmu oceny i monitorowania w celu weryfikacji
stosowania dorobku Schengen oraz uchylenia decyzji komitetu wykonawczego z dnia 16 września 1998 r. dotyczącej utworzenia
Stałego Komitetu ds. Oceny i Wprowadzania w Życie Dorobku Schengen.
9 Unijna ocena zagrożenia poważną i zorganizowaną przestępczością (SOCTA) jest wynikiem systematycznej analizy informacji
związanych z egzekwowaniem prawa w zakresie działalności przestępczej i grup przestępczych wpływających na UE. Nowe
sprawozdanie jest publikowane co cztery lata i aktualizowane co dwa lata.
8
10
kontynuowane w 2014 r. i będą miały duże znaczenie dla Frontexu oraz strategii mających
na wpływ na Agencję przez kolejne pięć lat.
Jednym z aspektów dotyczących przyszłości obszaru WSiSW związanych z zarządzaniem
granicami i migracją, mającym kluczowe znaczenie dla Frontexu, jest ewentualny przyszły
rozwój europejskiego systemu straży granicznych. W celu promowania dyskusji na ten
temat wśród szerszego kręgu praktyków z zakresu zarządzania granicami Frontex
zorganizował w Warszawie w dniach 28–29 października 2013 r. konferencję poświęconą tej
kwestii z udziałem wszystkich agencji WSiSW, Komisji Europejskiej, prezydencji Rady,
Parlamentu Europejskiego oraz przedstawicieli środowiska naukowego. Celem tego
wydarzenia była identyfikacja przyszłych potrzeb w zakresie współpracy i koordynacji
między krajowymi systemami zarządzania granicami w dziedzinie operacji, zdolności i
współpracy międzyagencyjnej oraz określenie ewentualnej roli Frontexu w realizacji tych
potrzeb.
Współpraca z państwami trzecimi, agencjami UE i organizacjami międzynarodowymi
W 2013 r. zacieśniono partnerstwa i współpracę z właściwymi organami państw trzecich.
Ponadto w kwietniu 2013 r. rozszerzono zakres współpracy strukturalnej poprzez zawarcie
porozumienia roboczego z państwową służbą graniczną Republiki Azerbejdżanu.
Frontexowi udało się stopniowo nawiązywać trwałe partnerstwa poza granicami
zewnętrznymi UE. Wymierne rezultaty osiągnięto w dziedzinie wymiany informacji,
szkolenia, wspólnych działań operacyjnych oraz badań i rozwoju.
Podjęto dalsze kroki mające na celu wdrożenie protokołu ustaleń z Ministerstwem Spraw
Zagranicznych Republiki Turcji. Poczyniono postępy w zakresie realizacji szeregu działań
wspólnie z właściwymi organami tureckimi, głównie w dziedzinie analizy ryzyka, wymiany
informacji, szkolenia i wspólnych operacji.
Zacieśniono współpracę w zakresie analizy ryzyka na szczeblu regionalnym między
Frontexem a partnerami z państw trzecich, w szczególności w ramach zachodniobałkańskiej
sieci ds. analizy ryzyka (WB-RAN). W następstwie wydarzeń na płaszczyźnie politycznej w
tym regionie oraz w wyniku konsultacji przeprowadzonych w ciągu roku Frontex nawiązał
kontakty z kosowską 10 strażą graniczną w celu rozszerzenia zakresu sieci WB-RAN oraz
poprawy działań analitycznych dotyczącej zjawisk migracji w przedmiotowym regionie.
W dalszym ciągu rozszerzała się Wspólnota Wywiadowcza Afryka-Frontex (AFIC) – jej
członkami zostały Kamerun, Demokratyczna Republika Konga i Mauretania, a Libia również
brała udział w konferencji – przy jednoczesnym wzmacnianiu jej roli jako unikalnej
platformy rozwoju i wspólnej analizy między UE a afrykańskimi ekspertami. W 2013 r.
opublikowano drugie sprawozdanie analityczne AFIC.
Jeżeli chodzi o region Bałkanów Zachodnich, Frontex nadal odgrywał rolę w ramach
mechanizmu monitorowania sytuacji po liberalizacji reżimu wizowego, wykonując działania
z zakresu analizy ryzyka na żądanie Komisji Europejskiej.
Utrzymywano kontakty w zakresie powrotów z niektórymi kluczowymi państwami trzecimi,
w tym z Nigerią. Najlepsze praktyki w zakresie organizacji wspólnych operacji powrotowych
mających na celu odesłanie migrantów do Nigerii mające na celu zharmonizowanie
procedur efektywnego zarządzania działaniami dotyczącymi powrotu zostały uzgodnione i
sformalizowane podpisaniem zaświadczenia w grudniu 2013 r., co jeszcze bardziej
scementowało współpracę Nigerii z Frontexem.
Szczególną i stałą uwagę poświęcano państwom trzecim graniczącym z Morzem
Śródziemnym, uwzględniając przede wszystkim kwestie humanitarne odnoszące się do
nielegalnej migracji szlakami morskimi.
Frontex uczestniczył inicjatywach prowadzonych przez Komisję Europejską w ramach
unijnego dialogu na temat migracji, mobilności i bezpieczeństwa z Tunezją i Marokiem, w
ten sposób nawiązując i utrzymując bezpośrednie kontakty z właściwymi organami tych
Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ
1244/99 oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa.
10
11
państw oraz analizując możliwość rozpoczęcia formalnych negocjacji dotyczących zawarcia
porozumienia roboczego, w oparciu o stosowne mandaty negocjacyjne przyjęte przez
zarząd Frontexu.
Ponadto Frontex wniósł wkład w działania przygotowawcze podejmowane i koordynowane
przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ), mające na celu zainicjowanie
cywilnej misji do Libii w dziedzinie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) w
odniesieniu do bezpieczeństwa granic. W tym kontekście Agencja brała udział w misji w
sprawie oceny niezbędnej pomocy technicznej do Libii prowadzonej przez ESDZ/Komórkę
Planowania i Prowadzenia Operacji Cywilnych mającej na celu określenie głównych działań,
jakie należy podjąć w ramach misji w dziedzinie WPBiO, oraz opracowanie propozycji
działań z zakresu budowania zdolności, które Frontex powinien realizować w ramach tej
misji. W ramach działań następczych libijska delegacja wysokiego szczebla odbyła wizytę w
siedzibie głównej Frontexu, a libijscy eksperci uczestniczyli w dwóch wydarzeniach
organizowanych przez Agencję: Międzynarodowej Konferencji Policji Granicznej (IBPC) oraz
posiedzeniu AFIC.
W 2013 r. Frontex koncentrował się również na nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów z
organami państw trzecich, w których znajdują się ważne węzły lotnicze z bezpośrednimi
połączeniami do Europy, w tym z organami Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Chin i
Tajlandii oraz Hongkongu, w celu zbadania konkretnych dróg współpracy w dziedzinie
wymiany informacji, analizy ryzyka i zarządzania granicami powietrznymi.
W szerszej perspektywie Frontex był zaangażowany w kluczowe inicjatywy europejskie
związane z migracją i zarządzaniem granicami oraz w dialogi polityczne, takie jak
partnerstwa na rzecz mobilności, proces rabacki, Partnerstwo Wschodnie, proces praski
oraz proces budapeszteński. Ponadto Frontex był zaangażowany w JAIEX (stosunki
zewnętrzne w dziedzinie WSiSW) oraz inne posiedzenia na szczeblu UE dotyczące
współpracy w wymiarze zewnętrznym, np. ze Stanami Zjednoczonymi, Federacją Rosyjską i
regionem Bałkanów Zachodnich. Utrzymywano także kontakty i wsparto unijne regionalne
programy, projekty i misje w państwach trzecich, w tym partnerstwa EUROMED Migration,
misja pomocy granicznej Unii Europejskiej (EU BAM), misja Unii Europejskiej w zakresie
praworządności (EULEX), Współpraca Służb Granicznych Państw Regionu Morza Bałtyckiego
(BSRBCC) oraz forum współpracy czarnomorskiej (BSCF).
Frontex przyczynił się do realizacji finansowanych przez UE projektów na rzecz państw
trzecich dotyczących budowania zdolności w odniesieniu do bezpieczeństwa granic, które
były wdrażane przez stosowne organizacje międzynarodowe, które zawarły porozumienia
robocze z Frontexem. W szczególności Frontex prowadził szkolenia na temat
przeciwdziałania handlowi ludźmi w Gruzji i na Ukrainie skierowane do urzędników straży
granicznej w państwach Partnerstwach Wschodniego w ramach projektu Partnerstwa
Wschodniego w zakresie szkolenia dotyczącego zintegrowanego zarządzania granicami
realizowanego przez Międzynarodowy Ośrodek Rozwoju Polityki Migracyjnej.
W kontekście inicjatyw z zakresu pomocy technicznej Dyrekcja Generalna Komisji
Europejskiej ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju (DG DEVCO) przyznała Frontexowi
bezpośrednio dotację w wysokości 4,5 mln EUR w celu zainicjowania projektu Partnerstwa
Wschodniego w zakresie budowania zdolności w dziedzinie zintegrowanego zarządzania
granicami. Głównym celem wspomnianego projektu jest umożliwienie zwiększenia
bezpieczeństwa granic oraz ułatwienie legalnego przepływu osób i towarów w regionie,
przy jednoczesnym zapewnieniu poświęcania należytej uwagi poszanowaniu praw człowieka
i walce z korupcją przez cały okres trwania projektu. Partnerami projektu oraz
współbeneficjentami są Światowa Organizacja Celna i Międzynarodowa Organizacja ds.
Migracji (IOM), a także Międzynarodowy Ośrodek Rozwoju Polityki Migracyjnej. W
trzyletnim projekcie przewidziano również zaangażowanie innych podmiotów, w tym
agencji europejskich oraz agencji ONZ, w realizację konkretnych działań.
Aby promować wzmacnianie pozycji międzynarodowej wspólnoty straży granicznej oraz aby
zapewnić możliwość dzielenia się najlepszymi praktykami na całym świecie, w listopadzie
2013 r. Frontex zorganizował 21. Międzynarodową Konferencję Policji Granicznej (IBPC). W
wydarzeniu tym wzięli udział uczestnicy najwyższego szczebla z 60 państw. W ramach IBPC
2013 skoncentrowano się na globalnych wyzwaniach dla przyszłego bezpieczeństwa granic w
12
odniesieniu do kluczowych kwestii pod względem społeczeństwa, migracji i przestępczości
międzynarodowej.
Frontex organizował takie wydarzenie po raz pierwszy, przejmując je od węgierskiej
policji. Podjęto strategiczną decyzję o ożywieniu konferencji poprzez zwiększenie jej
przydatności i atrakcyjności dla uczestników z państw trzecich. Tematy dyskusji dotyczyły
globalnych wyzwań w sposób bardziej całościowy, a nie koncentrujący się na kwestiach
szczególnie istotnych dla Europy. Prelegenci natomiast stanowili odzwierciedlenie
międzynarodowego charakteru konferencji oraz szerokiego zakresu zainteresowań.
Frontex wraz z Europejskim Urzędem Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) zaangażował się
w projekt w zakresie pomocy technicznej mający na celu zapoznanie Tunezji i Maroka z
działaniami obu agencji. Trwający 18 miesięcy projekt pt. „Promowanie uczestnictwa
Jordanii w pracach EASO oraz uczestnictwa Maroka i Tunezji w pracach EASO i Frontexu”
jest finansowany przez DG DEVCO. Frontex skoncentruje się na realizacji działań z zakresu
podnoszenia świadomości w Maroku i Tunezji, kładąc podwaliny przyszłej zorganizowanej
współpracy.
Plan współpracy podpisany z EASO w 2013 r. dotyczył innych ważnych kwestii, takich jak
operacje i budowanie zdolności. Pierwszym konkretnym krokiem w kierunku jego realizacji
było ćwiczenie Frontexu z zakresu szybkiej interwencji (REX 2013), w ramach którego EASO
uczestniczył w operacji w terenie. Dwóch ekspertów EASO brało udział w spotkaniach
koordynacyjnych przez cały czas trwania działania. Przedstawiciele EASO uczestniczyli
również w posiedzeniach sieci analiz ryzyka Frontexu.
Przez cały rok rozwijano współpracę z innymi agencjami WSiSW, instytucjami i organami UE
oraz z organizacjami międzynarodowymi. W 2013 r. w ramach koordynacji między
Frontexem a innymi agencjami UE w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw
wewnętrznych skoncentrowano się na wymianie informacji, szkoleniach i stosunkach z
partnerami z państw trzecich.
W szczególności Frontex i Eurojust podpisały w grudniu protokół ustaleń w celu zacieśnienia
współpracy w zakresie walki z poważną przestępczością transgraniczną, taką jak przemyt i
handel ludźmi.
Kontynuowano współpracę z Europolem poprzez wspólne operacje, analizę ryzyka oraz
realizację strategii UE w zakresie zarządzania informacjami. Frontex aktywnie przyczyniał
się do realizacji operacyjnego planu działania „Nielegalna imigracja” zarządzanego przez
Stały Komitet Współpracy Operacyjnej w zakresie Bezpieczeństwa Wewnętrznego (COSI).
Agencja w dalszym ciągu aktywnie wspierała prowadzone przez Europejskie Kolegium
Policyjne (CEPOL) szkolenie dotyczące głównie wdrażania LETS – systemu szkoleń w
zakresie egzekwowania prawa. Ponadto Frontex współpracował z Europejską Agencją
Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) w zakresie kompetencji EUROSUR w celu zapewnienia
europejskiego obrazu sytuacji oraz wspólnego stosowania narzędzi nadzoru.
W 2013 r. zakończono również z sukcesem negocjacje dotyczące porozumienia roboczego
prowadzone z Europejską Agencją ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi
Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (euLISA). Porozumienie ma być podpisane na początku 2014 r.
Współpraca z Interpolem, Biurem UNHCR oraz IOM, oprócz dzielenia się wiedzą fachową,
obejmowała intensywną współpracę operacyjną i wymianę informacji. W ostatnim kwartale
2013 r. Frontex wznowił negocjacje dotyczące porozumienia roboczego z Organizacją
Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO).
13
3. Sytuacja na poziomie Agencji
Wzmocnienie elastycznego wsparcia operacyjnego w regionie Morza Śródziemnego
Z uwagi na zwiększoną aktywność na szlakach migracyjnych w regionie Morza Śródziemnego
Frontex opracował dodatkowe działania z zakresu reagowania operacyjnego oraz udzielił
Włochom i Grecji wsparcia dostosowanego do potrzeb poprzez rozszerzenie i wzmocnienie
wspólnych operacji morskich. W szczególności po tragedii u wybrzeży Lampedusy dnia 3
października 2013 r., w której zginęła duża liczba migrantów, wprowadzono
zintensyfikowaną ochronę granic oraz wniesiono wkład na rzecz zdolności poszukiwawczoratowniczych w środkowym i wschodnim regionie Morza Śródziemnego. W tym celu Agencja
otrzymała od Komisji dodatkowe środki budżetowe, dokonano wewnętrznych przesunięć
środków oraz ustalono nową hierarchię działań.
Frontex aktywnie działał w ramach Śródziemnomorskiej Grupy Zadaniowej, ustanowionej
przez Komisję, wnosząc wkład w odniesieniu do wniosku dotyczącego wzmocnienia
istniejącej europejskiej sieci patroli w celu rozszerzenia jej zasięgu poza zakres granicy na
Morzu Śródziemnym, aby lepiej kontrolować nielegalną migrację i przyczyniać się do
realizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych koordynowanych przez państwa
członkowskie na Morzu Śródziemnym.
W 2013 r. wzrosła liczba przypadków nielegalnego przekraczania granic morskich, a liczba
śmiertelnych ofiar wypadków z udziałem nadmiernie przeciążonych i nienadających się do
żeglugi łodzi, w szczególności w środkowym regionie Morza Śródziemnego, była
niespotykanie wysoka. W obszarach operacyjnych w ramach wspólnych operacji
koordynowanych przez Frontex miały miejsce 683 zdarzenia wymagające działań
poszukiwawczo-ratowniczych koordynowanych przez państwa członkowskie, w wyniku
których uratowano ponad 37 000 osób.
Ukierunkowana reakcja na „statki bazy”
Odkryto nowy sposób działania osób dokonujących przerzutu migrantów przez granicę w
środkowym regionie Morza Śródziemnego, mianowicie: wykorzystywanie tak zwanych
„statków baz” oraz dokonywanie przeładunków. Duże statki, które wychodzą z portów w
Egipcie i holują mniejsze łodzie wykorzystywane później do zejścia na ląd, kierują się w
stronę Włoch, a gdy znajdują się jeszcze na wodach międzynarodowych, migrantów
przesadza się na mniejsze łodzie, które – nadmiernie obciążone i w pojedynkę, stanowiąc
większe zagrożenie dla życia migrantów – kierują się do kraju docelowego, podczas gdy
„statek baza” wraca do z powrotem do miejsca rozpoczęcia podróży. Dzięki
skoordynowaniu działań organów ścigania i innych agencji możliwe było wykrycie, śledzenie
i przechwycenie co najmniej trzech takich „statków baz” oraz zatrzymanie osób
podejrzanych o dokonywanie przerzutu przez granicę, a także zebranie i zarejestrowanie
wszystkich niezbędnych dowodów dla organów krajowych pozwalających na wszczęcie
stosownych procesów karnych.
Przestępczość transgraniczna
Oprócz wykrywania przemytu migrantów, w ramach operacji morskich koordynowanych
przez Frontex w 2013 r. wykryto inne rodzaje nielegalnej działalności transgranicznej, w
tym nielegalny obrót środkami odurzającymi.
W odniesieniu do każdej wspólnej operacji nawiązano współpracę z odpowiednimi
agencjami UE, jej organami i organizacjami międzynarodowymi (np. z Europolem, EFCA,
EMSA, CeCLAD(M), MAOC-N, Interpolem, UNODC), co doprowadziło do płynnego przepływu
informacji i wymiany najlepszych praktyk między partnerami odpowiedzialnymi za walkę z
przestępczością transgraniczną.
W rezultacie zatrzymano 458 osób podejrzanych o nielegalny obrót środkami odurzającymi;
skonfiskowano prawie 50 ton narkotyków, których wartość przekraczała 115 mln EUR.
14
Większość skonfiskowanych narkotyków stanowił haszysz – ponad 43 tony o wartości 65,8
mln EUR. Zabezpieczono również znaczną ilość kokainy i heroiny – łącznie 700 kg o wartość
prawie 42 mln EUR. Ponadto skonfiskowano również pięć ton marihuany o wartości około
7,5 mln EUR. Większość narkotyków skonfiskowano w zachodnim regionie Morza
Śródziemnego.
Działania związane z powrotami
W ciągu roku wzmocniono procedurę „aktualizowanego na bieżąco planu operacyjnego”,
aby zapewnić państwom członkowskim niezbędne wsparcie operacyjne i uporządkować ich
potrzeby w zakresie pomocy. W 2013 r. utrzymano stabilny poziom wspólnych operacji
powrotowych, których liczba wyniosła 39. Liczba osób powracających zwiększyła się nieco z
2 059 w 2011 r. i 2 110 w 2012 r. do 2 152 w 2013 r. W 2013 r. Islandia po raz pierwszy
pełniła funkcję państwa organizującego operację, a mianowicie wspólną operację
powrotową mającą na celu odesłanie migrantów do Albanii.
Ten tak zwany „nowy sposób powrotu”, w ramach którego państwo trzecie organizuje lot
czarterowy w celu przetransportowania swoich obywateli z terytorium UE (wcześniej
wypróbowano tę metodę jedynie w przypadku Gruzji), zyskuje akceptację, ponieważ daje
dobre rezultaty i jest racjonalny pod względem kosztów. W celu organizowania takich
lotów powrotnych standardy zawodowe eskort z państw trzecich oraz ich procedury
harmonizuje się z normami UE.
Frontex utworzył sieć bezpośrednich punktów kontaktowych w zakresie powrotów dostępną
do celów sieci EURINT – projektu finansowanego przez UE służącego wymianie doświadczeń
i poprawie rezultatów w dziedzinie uzyskiwania dokumentów podróży.
Kodeks postępowania w ramach wspólnych operacji powrotowych
Agencja przyjęła Kodeks postępowania w ramach wspólnych operacji powrotowych
koordynowanych przez Frontex, w którym określono najwyższe standardy w odniesieniu do
tego delikatnego obszaru działalności Frontexu.
Wspomniany kodeks postępowania, jako wytyczne z zakresu etycznego zachowania dla osób
biorących udział we wspólnych operacjach powrotowych, stanowi zbiór zasad i najlepszych
praktyk dotyczących lotów powrotnych i ma na celu zapewnienie przeprowadzania
powrotów w sposób humanitarny i z pełnym poszanowaniem praw podstawowych osób
powracających. Jeden z rozdziałów poświęcono monitorowaniu praw człowieka i określono,
że osoby prowadzące monitorowanie muszą mieć dostęp do osób powracających oraz do
wszystkich istotnych informacji, w tym dokumentów podróży oraz informacji na temat
wszelkich szczególnych okoliczności takich, jak ciąża lub choroba. Kodeks stanowi również,
że podczas każdego lotu wymagana jest obecność personelu medycznego oraz, jeżeli
funkcjonariusze eskortujący nie są w stanie komunikować się z osobami powracającymi, na
pokładzie powinni się znajdować także tłumacze. W kodeksie podkreślono też, że należy
unikać stosowania środków przymusu lub ograniczać je do minimum. Wszyscy uczestnicy
wspólnych operacji Frontexu są zobowiązani do zgłaszania wszelkich zauważonych
przypadków naruszenia nowego kodeksu. Określono w nim również jasne procedury
dotyczące oceny działań dotyczących powrotu.
15
Zwielokrotnienie
lądowych
rozmieszczenia
na
granicach
Wtórne ruchy migracyjne z Grecji miały znaczący wpływ
na liczbę przypadków nielegalnego przekraczania
granicy na zewnętrznych granicach lądowych UE z
państwami Bałkanów Zachodnich w 2013 r. Ta sytuacja,
zwłaszcza na granicy węgiersko-serbskiej od początku
roku, wymagała większej elastyczności i zdolności
koordynacji, gdy znaczna liczba migrantów zaczęła
kierować się na Węgry i ubiegać się o przyznanie azylu
po znalezieniu się na terytorium tego państwa. W
związku z tym węgierskie punkty kontaktowe
wzmocniono, kierując tam dodatkowych zaproszonych
funkcjonariuszy oraz sprzęt służący do odpraw
granicznych, a także do ochrony zielonej granicy.
Platformę punktów kontaktowych wykorzystywano
również w celu realizacji różnych operacji regionalnych
oraz krótkoterminowych działań operacyjnych, w tym
wspólnej operacji „Poseidon Land 2013” (Grecja,
Bułgaria),
wspólnej
operacji
„Neptune
2013”
(Słowenia),
wspólnej
operacji
„Jupiter
2013”
(Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Słowacja,
Węgry, Rumunia), a także w celu ułatwienia współpracy
z państwami spoza UE. Ponadto istnieje związek między
wspólną operacją „Focal Points 2013 Land” a projektem
„Coordination
Points
2013”
(oddelegowanie
europejskich zespołów straży granicznej na przejścia
graniczne między dwoma państwami nienależącymi do
UE).
Państwa
trzecie
także
oddelegowały
funkcjonariuszy do punktów kontaktowych jako
obserwatorów w celu późniejszego wykorzystania ich
podczas tworzenia punktów koordynacji w państwach
trzecich. W 2013 r. utworzono pięć nowych punktów
kontaktowych,
głównie
w
regionie
Bałkanów
Zachodnich, zwiększając ich łączną liczbę do 36.
Ponadto w 2013 r. uruchomiono sześć punktów
koordynacji, podwajając ich liczbę z 2012 r.
Co więcej, rok 2013 był ostatnim rokiem, w którym
realizowano dwie wspólne operacje na granicach
lądowych – operacje „Jupiter” i „Neptune”. Obie
operacje przez wiele lat przyczyniały się do
zapewniania ogólnego bezpieczeństwa granic i
koordynacji operacyjnej na wschodnich granicach
lądowych oraz na granicach z państwami Bałkanów
Zachodnich.
Zmiany
przepływów
migracyjnych
wymagają jednak bardziej elastycznego rozmieszczania
w celu utrzymania tego samego stopnia skuteczności.
Wspólne operacje „Jupiter” i „Neptune” zapewniały
przestrzeń do opracowania i wypróbowania koncepcji
wspólnych zespołów kontroli granicznej, która będzie
stanowiła
podstawę
działań
operacyjnych
w
nadchodzących latach i jako elastyczny mechanizm
rozmieszczenia i ponownego rozmieszczenia zostanie
połączona z uruchomieniem punktów kontaktowych.
Punkty kontaktowe:
Przyjmujące państwo członkowskie we
współpracy z Frontexem ustanawia
punkt
kontaktowy
do
celów
koordynowania działań operacyjnych.
Obszarami operacyjnymi w ramach tej
wspólnej
operacji
są
przejścia
graniczne znajdujące się na szlaku
połączeń drogowych lub kolejowych na
zewnętrznych
granicach
lądowych
państw
członkowskich
oraz
w
niektórych przypadkach także w
różnych punktach na zielonej granicy
między
przejściami
granicznymi.
Każdemu punktowi kontaktowemu
można nadać konkretny profil (stały
lub tymczasowy) w celu zachowania
funkcjonalności rozmieszczenia: w
obszarach zidentyfikowanych jako
punkty
zapalne
na
granicach
zewnętrznych znajdują się stałe
punkty
kontaktowe,
natomiast
tymczasowe
punkty
kontaktowe
wchodzą
w
zakres
reagowania
operacyjnego w okresach szczytu.
W oparciu o ustalenia i prognozy w
ramach
rocznej
analizy
ryzyka,
zidentyfikowane stopnie narażenia w
połączeniu
z
wnioskami
państw
członkowskich
doprowadziły
do
utworzenia punktów kontaktowych nie
tylko
w
ramach
reagowania
operacyjnego na presję nielegalnej
migracji, lecz także jako narzędzie
koordynowania
i
monitorowania,
przyczyniające się do wsparcia innych
działań operacyjnych Frontexu i
państw członkowskich.
Punkty koordynacji:
Punkty koordynacji są podobne do
punktów
kontaktowych,
ale
prowadzone
są
na
przejściach
granicznych
między
państwami
trzecimi, do których oddelegowano
ekspertów UE jako obserwatorów.
Celem projektu „Coordination Points
2013”
było
stworzenie
systemu
wymiany informacji służącego do
dostarczania Frontexowi, państwom
członkowskim i państwom trzecim
stosownych informacji operacyjnych
dotyczących
wczesnego
wykrycia
niedawnych, obecnych i przyszłych
tendencji w zakresie nielegalnej
migracji skierowanej do UE poprzez
terytorium państwa trzeciego.
Większa elastyczność i wsparcie na rzecz operacji na granicach lądowych
16
Elastyczność operacyjna i szybkie reagowanie operacyjne stanowiły reakcję na szybko
zmieniającą się sytuację migracyjną na południowo-wschodnich zewnętrznych granicach
lądowych UE z Turcją. Państwa członkowskie znajdujące się na granicy, poddane większej i
utrzymującej się presji migracyjnej (Grecja i Bułgaria), wprowadziły zakrojone na szeroką
skalę środki krajowe, które spowodowały serię zmian w obszarach, na których występuje
napływ nielegalnych migrantów. W szczególności rosnąca liczba migrantów na bułgarskotureckich granicach lądowych, mimo wprowadzenia w Bułgarii środków krajowych,
doprowadziła do wewnętrznego przeniesienia 60% środków operacyjnych w ramach
wspólnej operacji „Poseidon Land” na bułgarsko-turecką granicę lądową oraz do
przeniesienia międzynarodowego centrum koordynacyjnego z Aten do Sofii.
Elastyczne moduły operacyjne na granicach powietrznych
Jako część wspólnej operacji „Flexi Force 2013” w terminie od dnia 4 kwietnia do dnia 3
lipca 2013 r. w różnych portach lotniczych prowadzono działania w ramach dwóch modułów
operacyjnych, obejmujące oddelegowanie 62 funkcjonariuszy: w ramach pierwszego
modułu „Mizar I” skoncentrowano się na oszustwach dotyczących dokumentów i wiz
popełnianych w odniesieniu do 12 konkretnych narodowości, natomiast w ramach drugiego
modułu, Mizar II”, skupiono się na wszystkich obywatelach państw trzecich objętych
kontrolą graniczną, którzy wjeżdżają lub wyjeżdżają przez zewnętrzne granice powietrzne
UE/strefy Schengen i popełniają oszustwa dotyczące dokumentów, stosując szeroki zakres
zarówno unijnych, jak i pozaunijnych dokumentów.
Celem operacji „Flexi Force” jest zwiększenie skuteczności reagowania operacyjnego
poprzez wdrażanie jej w sposób elastyczny w formie kilku modułów – wspólnych operacji i
projektów pilotażowych – realizowanych jeden po drugim, przy jednoczesnym korzystaniu z
elastycznego charakteru oddelegowania oddelegowanych zaproszonych funkcjonariuszy.
Ogółem w realizacji wspólnej operacji „Flexi Force 2013” brały udział 23 państwa
członkowskie, 26 uczestniczących portów lotniczych, siedem państw nienależących do UE
oraz Europol, dzięki czemu udało się osiągnąć cel polegający na zwiększeniu skuteczności
odpraw granicznych w portach lotniczych UE.
17
W centrum uwagi
Wspólne działanie „Lusitania”
Wspólne działanie „Lusitania” przeprowadzone we wrześniu w porcie lotniczym Lizbona-Portela
było wyjątkową inicjatywą w kontekście wspólnej operacji „Meteor 2013”, ponieważ wiązało się
ono z systematycznym korzystaniem z Podręcznika referencyjnego Frontexu dotyczącego
dokumentów podróży poprzez uwzględnienie szkolenia z zakresu podrobionych dokumentów
podróży, badania technologii udoskonalonego wykrywania sfałszowanych dokumentów oraz
innych środków wsparcia, w tym promowania współpracy międzyagencyjnej.
Przyjmując podejście całościowe, władze portugalskie, Frontex, Europol i Interpol połączyły siły,
aby organizować jednoczesne i służące wielu celom działania prowadzone w Portugalii w celu
zapewnienia koordynacji i poprawy zdolności w zakresie wykrywania i identyfikowania oszustw
dotyczących dokumentów oraz przeprowadzania oceny ryzyka.
W ramach tego działania Frontex we współpracy z portugalską służbą imigracyjną (SEF), krajową
jednostką Zjednoczonego Królestwa ds. fałszowania dokumentów, niderlandzką Royal
Marechaussee oraz niemiecką policją kryminalną, przeprowadził dwutygodniowe ćwiczenia z
weryfikacji dokumentów „Document Challenge II”, w ramach których 42 funkcjonariuszy oraz
siedem automatycznych systemów miało za zadanie rozróżnić prawdziwe i sfałszowane
dokumenty, korzystając z zestawu danych zawierającego prawdziwe dokumenty podróży. Celem
tego działania było zidentyfikowanie słabych punktów w systemach sprawdzania dokumentów
oraz w ramach kontroli granicznej pierwszej linii.
We wstępnej analizie wyników wskazano istotne słabości w działaniu sprzętu i podkreślono
konieczność wzmocnienia zdolności w zakresie kontroli dokumentów (przeprowadzanych
zarówno przez ludzi, jak i z wykorzystaniem technologii) w ramach pierwszej linii kontroli.
Wspólna operacja „Meteor 2013”
Wspólną operację „Meteor 2013” przeprowadzono w porcie lotniczym Lizbona-Portela w
Portugalii w październiku 2013 r., koncentrując się w jej ramach na lotach zidentyfikowanych
jako stwarzające duże ryzyko związane z oszustwami dotyczącymi dokumentów, mianowicie na
lotach z Akry (Ghana), Bamako (Mali), Bissau (Gwinea Bissau) oraz z Dakaru (Senegal). W ramach
wspólnej operacji dążono nie tylko do zidentyfikowania nielegalnych migrantów wjeżdżających
do UE, lecz także migrantów opuszczających terytorium danego państwa w drodze do tych
samych krajów docelowych, którzy przekroczyli dozwolony okres pobytu określony w ich
warunkach wjazdu lub którzy przebywali na terytorium UE nielegalnie, nie posiadając żadnego
dowodu legalnego wjazdu lub pobytu.
Korzystanie z systemu danych pasażera przekazywanych przed podróżą we współpracy z
przewoźnikami lotniczymi w znacznym stopniu przyczyniło się do wzmocnienia zdolności państw
członkowskich. W celu zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb w zakresie wsparcia walki z
różnymi formami przestępczości transgranicznej oddelegowano zasoby dostosowane do potrzeb
(w działaniu uczestniczyło 10 funkcjonariuszy europejskiego zespołu straży granicznej).
Mechanizm monitorowania sytuacji po liberalizacji reżimu wizowego
Frontex wspierał Komisję Europejską, dostarczając regularnie aktualizowane informacje
analityczne w kontekście mechanizmu monitorowania sytuacji po liberalizacji reżimu
wizowego. W sumie w 2013 r. sporządzono 12 sprawozdań (a 36 od momentu rozpoczęcia
ich sporządzania w 2011 r.). Przy kilku okazjach Komisja Europejska stwierdziła, że
wspomniane sprawozdania miały kluczowe znaczenie dla mechanizmów monitorowania oraz
stanowiły doskonały przegląd istotnych zmian, umożliwiając podejmowanie decyzji w
18
większym stopniu na podstawie sytuacji faktycznej. Formalnie zwrócono się do Frontexu o
dalsze świadczenie tej usługi w 2014 r.
Systemy informacji geograficznej zwiększają zdolności analityczne
Istotne postępy w zakresie zwiększania zdolności technicznych w dziedzinie analizy ryzyka
poczyniono dzięki udostępnieniu i personalizacji geoportalu Jednostka ds. Analizy Ryzyka
Frontexu. Portal ten zapewnia użytkownikom scentralizowaną platformę oceny,
zarządzania, tworzenia i wymiany treści geoprzestrzennych w bezpiecznym i prywatnym
otoczeniu.
Geoportal umożliwia analitykom dokonywanie oceny treści związanych z geografią, takich
jak mapy sieci, usługi mapowania, narzędzia i aplikacje do mapowania stron. Daje on
możliwości tworzenia map i aplikacji związanych z mapami sieci dla pracowników
niemających żadnego doświadczenia ani wykształcenia w dziedzinie systemów informacji
geograficznej. Wspomniany portal oferuje dynamiczne mapy, które można współdzielić z
określonymi grupami współpracujących użytkowników w celu wizualizacji danych, analizy,
udoskonalania lub przedstawiania informacji zwrotnych.
19
4. EUROSUR
Przez cały 2013 r. rozwój i wdrażanie zdolności związanych z europejskim systemem
nadzorowania granic EUROSUR znajdowało się wysoko na liście priorytetów Frontexu. Ta
ogólnoeuropejska platforma wymiany informacji zaczęła funkcjonować wraz z wejściem w
życie rozporządzenia ustanawiającego EUROSUR dnia 2 grudnia 2013 r., co oznacza dla
Frontexu kilka nowych obowiązków. Na pierwszym etapie wdrażania przedmiotowy system
przyjęło 19 państw strefy Schengen, w których znajdują się zewnętrzne granice lądowe lub
morskie. Rozwój sieci przebiegał zgodnie z harmonogramem przy aktywnym udziale
wszystkich członków. Sama sieć jest najbardziej widoczną częścią EUROSUR i stanowi
interfejs między europejskimi organami straży granicznej.
Państwa członkowskie aktywnie korzystające z systemu utworzyły krajowe ośrodki
koordynacji, stanowiące podstawę systemu, w skład których wchodzą organy kontroli
granicznej każdego państwa oraz sprzymierzone służby. Każdy krajowy ośrodek koordynacji
odpowiada za gromadzenie wszelkich istotnych danych, ich analizowanie i interpretowanie,
podejmowanie decyzji dotyczących tego, jakimi informacjami się podzielić oraz z kim, a
także co najważniejsze za tworzenie spójnego krajowego obrazu sytuacji dla danego
państwa członkowskiego.
Frontex odpowiada za wzbogacanie ogólnego obrazu sytuacji o dodatkowe informacje, w
którym to celu Agencja opracowała usługi mające zwiększyć użyteczność systemu, w tym
interaktywne usługi meteorologiczne obejmujące zarówno bezpośredni przekaz, jak i
prognozy, a także inne informacje dotyczące środowiska, takie jak warunki morskie i
natężenie ruchu statków handlowych, poprzez współpracę z innymi agencjami UE. Stanowi
to działanie dodatkowe w odniesieniu do dostarczania danych ze wspólnych operacji
koordynowanych przez Agencję.
Frontex gromadzi dane sytuacyjne wszystkich państw członkowskich i tworzy europejski
obraz sytuacji (ESP) oraz wspólnego przedgranicznego obrazu sytuacji (CPIP), z których
mogą korzystać wszyscy członkowie. Aby podejść do tworzenia europejskiego obrazu
sytuacji i wspólnego przedgranicznego obrazu sytuacji w sposób skuteczny i w możliwie w
dużym stopniu skoordynowany, Frontex utworzył ramy zwane „połączonymi usługami
Frontexu” umożliwiające świadczenie rozszerzonych i spersonalizowanych usług z zakresu
wymiany informacji na rzecz państw członkowskich/państw stowarzyszonych w ramach
Schengen i Frontexu w oparciu o ich potrzeby w zakresie informacji dotyczących ochrony
granic. Usługi te polegają na nabywaniu i łączeniu niezależnych usług z różnych źródeł w
jedną, połączoną i spersonalizowaną usługę, którą można zwizualizować w interaktywnym
systemie informacji geograficznej i przekazać do sieci komunikacyjnej EUROSUR w postaci
warstwy informacji.
Dodatkowo Frontex zawarł z Europejską Agencją Bezpieczeństwa Morskiego umowę o
gwarantowanym poziomie usług w celu opracowania dostosowanych do potrzeb usług z
zakresu monitorowania, produktów i narzędzi informacyjnych. Dane ze „zintegrowanego
środowiska danych morskich” Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego, w tym
sprawozdania dotyczące pozycji statków oraz zdjęcia satelitarne, będą dostarczane
Frontexowi w kontekście EUROSUR w celu zwiększenia zakresu działań na europejskich
granicach morskich.
W rozporządzeniu ustanawiającym EUROSUR wymieniono wiele produktów i usług, które
powinny stanowić warstwę analityczną w europejskim obrazie sytuacji/wspólnym
przedgranicznym obrazie sytuacji. Przez cały 2013 r. Frontex opracował i udostępnił w
ramach działań operacyjnych lub w ramach projektu pilotażowego ponad 320 produktów w
postaci:

notatek informacyjnych i obserwacji dotyczących regionu;

profilów migrantów i opisów szlaków migracyjnych;

analiz dotyczących ułatwienia bezprawnego wjazdu i pobytu i informacji na temat
kluczowych zmian;

obrazów referencyjnych i sprawozdań z obserwacji Ziemi.
20
Jednym z kluczowych elementów EUROSUR jest podział granic na odcinki sklasyfikowane na
podstawie „poziomu ryzyka” (stopnia zagrożenia danego odcinka pod względem nielegalnej
migracji, przemytu towarów oraz innych rodzajów przestępczości transgranicznej), który
można określić jako „niski”, „średni” lub „wysoki”. Jednym z zadań Frontexu jest
zidentyfikowanie i sklasyfikowanie tych odcinków granic, z zastosowaniem specjalnej
metodyki i w porozumieniu z danym państwem członkowskim. Głównym celem jest
określenie
odpowiedniej
intensywności
reakcji
operacyjnej
danego
państwa
członkowskiego.
Koncepcje i elementy metodyki zdefiniowane w 2013 r. w ramach grupy użytkowników
warstwy analitycznej zapewniają środowisko umożliwiające analitykom o różnym
wykształceniu i pracującym w różnych sytuacjach podejście do wspomnianego zadania w
sposób zharmonizowany. Metodyka ta ma również służyć jako wsparcie dla krajowych
decydentów oraz ma przyczyniać się do identyfikacji potrzeb w zakresie wsparcia ze strony
Frontexu.
W 2013 r. Frontex opracował również dodatkowe narzędzia analityczne dla EUROSUR,
przewidziane w rozporządzeniu ustanawiającym EUROSUR, wymagane przez użytkowników i
niezbędne do celów wykorzystywania danych dostępnych w ramach sieci EUROSUR, a
konkretnie w ramach europejskiego obrazu sytuacji i wspólnego przedgranicznego obrazu
sytuacji. Dwa najważniejsze etapy zakończono w 2013 r., mianowicie analizę wymagań i
studium wykonalności w ramach działań następczych.
Ponadto zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia na nową umowę ramową
dotyczącą utrzymania, dalszego rozbudowywania i rozszerzania sieci komunikacyjnej
EUROSUR w latach 2013–2017. Udoskonalono również elementy dotyczące bezpieczeństwa i
funkcjonowania sieci komunikacyjnej EUROSUR.
21
5. Budowanie zdolności
W 2013 r. działania Frontexu w zakresie budowania zdolności stanowiły konsolidację i
rozwinięcie zeszłorocznych starań na rzecz zapewnienia spójności i zwiększenia wartości
dodanej zarządzania granicami europejskimi zgodnie z mandatem Agencji. Cele działań
wyznaczono w oparciu o analizę potrzeb i zgodnie z ogólnymi kluczowymi celami,
oczekiwanymi rezultatami i współzależnościami przyjętymi przez Frontex w ramach jego
strategii i wieloletniego planu działania na lata 2007–2013.
W 2013 r. odnotowano znaczące zmiany, w ramach których zwiększono rolę Frontexu w
analizowaniu przyszłych potrzeb pod względem zdolności kontroli zewnętrznych granic UE,
a także we wspieraniu państw członkowskich w rozwoju ich zdolności spełniania tych
wymagań.
W 2013 r. w ramach trzech programów obejmujących 17 projektów Frontex, zgodnie ze
swoim mandatem w dziedzinie szkolenia, zorganizował 205 szkoleń i powiązanych działań z
udziałem 3 253 osób. Zainteresowane strony zainwestowały 12 457 osobodni w działania
szkoleniowe Frontexu, co przyczyniło się do opracowania i wdrożenia europejskich norm i
narzędzi szkoleniowych do celów kształcenia funkcjonariuszy straży granicznej.
Ponadto zgodnie z mandatem przyznanym zarówno Frontexowi, jak i CEPOL w ramach
programu sztokholmskiego w celu opracowania i wdrażania europejskiego systemu szkoleń
w zakresie egzekwowania prawa (LETS), Agencja nadal wspierała opracowywanie i
wdrażanie LETS dla funkcjonariuszy organów ścigania pełniących funkcje funkcjonariuszy
straży granicznej. Frontex przyczynił się także do rozwoju LETS w innych dziedzinach
egzekwowania prawa we współpracy z innymi agencjami, dzieląc się stosownymi
informacjami na temat sektorowych ram kwalifikacji (SQF) dla straży granicznej i wnosząc
swoją wiedzę w proces rozwoju innych agencji (np. Europejskiej Agencji Obrony, CEPOL,
EASO).
Sektorowe ramy kwalifikacji dla straży granicznej
W 2013 r. Frontex uruchomił europejskie sektorowe ramy kwalifikacji (SQF) dla straży
granicznej. Wspomniane ramy umożliwiają powiązanie potrzeb operacyjnych z
kształceniem i szkoleniem funkcjonariuszy straży granicznej, zapewniając kompleksową i
elastyczną platformę dla opracowywania programów nauczania opartych na
kompetencjach, mających zastosowanie do wszystkich systemów kształcenia i szkolenia
funkcjonariuszy straży granicznej.
Jako zestaw wspólnych norm sektorowe ramy kwalifikacji mają służyć wspieraniu krajowej
integracji wspólnych programów nauczania, odgrywając rolę „narzędzia przekładu” dla
różnych krajowych programów szkoleniowych i kwalifikacji funkcjonariuszy straży
granicznej. Ułatwi to mobilność i rozwój programów wymiany dla funkcjonariuszy straży
granicznej, co przyczyni się do zwiększenia interoperacyjności wspólnych operacji i
promowania wspólnej europejskiej kultury straży granicznej. Kluczową koncepcją
sektorowych ram kwalifikacji jest „kształcenie zawodowe”, co oznacza, że w ramach
rozwijania szkoleń kładzie się nacisk przede wszystkim na wymogi danego miejsca pracy i
określa się wiedzę, umiejętności i kompetencje, które są odpowiednie i właściwe dla tego
miejsca pracy.
Wymiany studentów w stylu programu Erasmus
W celu wspierania zharmonizowanego wdrażania wspólnych norm, Frontex kontynuował
realizację działań z zakresu wymiany w stylu programu Erasmus jako rozwiązanie służące
promowaniu współpracy nauczycieli i studentów, możliwości współdziałania i wymiany
informacji.
Po zakończeniu pierwszego etapu i opracowaniu elementu dotyczącego „mobilności
nauczycieli”, w 2013 r. koncepcję dotyczącą wymiany rozszerzono o wymianę (mobilność)
studentów. W ramach wspólnego podstawowego programu szkoleń (CCC) dla szkolenia
22
podstawowego szczebla funkcjonariuszy straży granicznej UE jako działanie pilotażowe
zorganizowano ćwiczenie polegające na wymianie studentów. W tym nowym elemencie z
zakresu mobilności brali udział studenci kształcący się, aby zostać funkcjonariuszami straży
granicznej.
W centrum uwagi
Programy wspierania mobilności i programy wymiany realizowane w ramach CCC
Proces opracowywania i wdrażania wspólnego podstawowego programu szkoleń w 2008 r. oraz
jego aktualizacja w 2012 r. doprowadziły do przełomu, jeżeli chodzi o standaryzację i
harmonizację w tym obszarze, w rezultacie którego przystąpiono do realizacji innego
wartościowego projektu – działania na rzecz mobilności nauczycieli – w 2010 r.
W konsekwencji w 2013 r. Frontex wdrożył pilotażowy projekt dotyczący programu wymiany
studentów. Ten program wymiany został opracowany w celu wspierania korzystania z CCC,
utrzymania jego zrównoważonego charakteru i promowania współpracy międzynarodowej,
wzajemnego zrozumienia, pracy zespołowej i interoperacyjności wśród przyszłych
funkcjonariuszy straży granicznej.
Dzięki takim działaniom osoby prowadzące szkolenia dla funkcjonariuszy straży granicznej
zatrudniane przez akademie europejskie uzyskały możliwość spotkania się ze swoimi
odpowiednikami z innych państw, wymienienia się posiadaną wiedzą fachową oraz omówienia
najlepszych praktyk w obszarze szkolenia, nauczania i uczenia się. Jednocześnie mają oni
możliwość obserwowania wspólnych operacji Frontexu oraz działań prowadzonych w punktach
kontaktowych. Dzięki temu mogą oni zdobyć doświadczenie w konkretnych sytuacjach,
okolicznościach i środowiskach operacyjnych w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i
zwalczania przestępczości transgranicznej, doświadczając bezpośrednio poczucia przynależności
do wspólnoty europejskiej.
Projekt pilotażowy składał się z dwóch ćwiczeń, które odbyły się w dwóch miejscach – w
Eschwege, w Niemczech (w ośrodku szkolenia podstawowego i doskonalenia zawodowego
funkcjonariuszy policji federalnej) i w Oradei, w Rumunii (w szkole funkcjonariuszy policji
granicznej). Dzięki zastosowaniu dokumentu Europass-Mobilność wartość dodaną zarówno w
odniesieniu do studentów, jak i do uczestniczących instytucji uznano w całej Europie.
Program wymiany zapewnił studentom możliwość spojrzenia na pracę funkcjonariusza straży
granicznej z innej perspektywy i poszerzył ich horyzonty. Nauczyli się oni doceniać inne kultury i
alternatywne podejścia. Program przyczynił się również do zwieszenia ich pewności siebie i
otwartości w radzeniu sobie z sytuacjami związanymi z pracą w kontekście międzynarodowym.
Przyczynił się on do zwiększenia kompetencji zawodowych przyszłych funkcjonariuszy w
obszarze praw podstawowych oraz do rozwinięcia ich umiejętności językowych i
komunikacyjnych. Nadał on także kierunek rozwoju i zwiększył ich motywację w odniesieniu do
doskonalenia zawodowego oraz umożliwił nawiązanie cennych i trwałych kontaktów i stosunków
zawodowych.
Oczekuje się, że nowe pokolenia studentów i nauczycieli przyłączą się do projektu i w dłuższej
perspektywie dzięki swojej wiedzy i nabytym umiejętnościom przyczynią się do stworzenia
bardziej zharmonizowanej wspólnoty europejskiej straży granicznej oraz do realizacji celu
interoperacyjności, który leży u podstaw wszystkich działań Frontexu.
Europejskie wspólne studia magisterskie w dziedzinie strategicznego zarządzania
granicami
W 2013 r. Frontex zakończył opracowywanie programu wspólnych studiów magisterskich,
aby w pierwszej połowie 2014 r. rozpocząć proces akredytacji. Europejskie wspólne studia
23
magisterskie stworzono jako program, w ramach którego uczenie się ma praktyczne
zastosowanie w organizacjach straży granicznej państw członkowskich.
Przyczyniając się jednocześnie do ściślejszej współpracy państw członkowskich na szczeblu
zarówno operacyjnym, jak i naukowym, opracowanie programu studiów magisterskich ma
na celu wypełnienie luki w kształceniu funkcjonariuszy straży granicznej w całej UE,
ponieważ obecnie nie istnieje żaden program kształcenia wyższego skoncentrowany na
strategicznym zarządzaniu granicami przeznaczony dla konkretnej grupy złożonej z
funkcjonariuszy straży granicznej średniego i wysokiego szczebla.
Aby maksymalnie zwiększyć liczbę przeszkolonych funkcjonariuszy straży granicznej oraz z
uwagi na konieczność zaoferowania państwom członkowskim możliwości korzystania z
opracowania europejskiego produktu, przewiduje się, że wszystkie moduły w ramach
programu studiów magisterskich będą oferowane jako odrębne kursy we wszystkich
państwach członkowskich w celu krajowej integracji.
24
W centrum uwagi
Szkolenie w zakresie praw podstawowych
Szkolenia w zakresie praw podstawowych zawsze stanowiły integralną część wspólnego
podstawowego programu szkoleń (CCC). W 2013 r. dzięki aktywnemu udziałowi
wielodyscyplinarnego zespołu obejmującego ekspertów z państw członkowskich i ekspertów z
innych agencji UE oraz z organizacji międzynarodowych opracowano podręcznik dla osób
prowadzących szkolenia dotyczący prowadzenia szkoleń dla funkcjonariuszy straży granicznej
poświęconych problematyce praw podstawowych.
Wspomniany podręcznik ma wspierać osoby prowadzące szkolenia przygotowujące
funkcjonariuszy straży granicznej w zakresie sposobu, w jaki powinni wywiązywać się ze
spoczywających na nich zobowiązań dotyczących praw podstawowych. W podręczniku wzięto
pod uwagę złożoność czynności podejmowanych przez funkcjonariuszy straży granicznej i
wykazano, w jaki sposób problematyka praw podstawowych przenika ich życie zawodowe i
przyczynia się do jego rozwoju.
Podczas opracowywania podręcznika szczególną uwagę poświecono zapewnieniu, aby jego treść
stanowiła odzwierciedlenie ostatnich europejskich praktyk w zakresie kształcenia i była
dostosowana do sektorowych ram kwalifikacji dla straży granicznej. Szczególną uwagę zwrócono
na grupy potrzebujące szczególnej ochrony, takie jak osoby uciekające przed prześladowaniami,
osoby, które przeżyły tortury, ofiary handlu ludźmi, osoby w podeszłym wieku, kobiety w ciąży
oraz dzieci.
Struktura pakietu szkoleniowego odpowiada kluczowym funkcjom straży granicznej i obejmuje
wszystkie zagadnienia poruszone w CCC. Z uwagi na fakt, że Frontex opracował już odrębny
podręcznik dotyczący przeciwdziałania handlowi ludźmi, zachęca się osoby prowadzące
szkolenia, aby korzystały z innych podręczników w celu uzupełnienia dowolnych szkoleń z
zakresu praw podstawowych.
Podręcznik dla osób prowadzących szkolenia jest nowoczesnym i łatwym w użyciu pakietem
szkoleniowym składającym się z pięciu modułów szkoleniowych. Moduły te można wykorzystywać
jako kompletny program lub można korzystać z nich wybiórczo, według potrzeb. W odniesieniu
do każdego modułu określono konkretne efekty uczenia się, materiały szkoleniowe, materiały
referencyjne i narzędzia. Zapewniono także odrębny zestaw narzędzi. Zawiera on materiały
uzupełniające takie, jak filmy wideo i gotowe narzędzia szkoleniowe, w tym prezentacje
PowerPoint, scenariusze i analizy przykładów, które można wykorzystać podczas szkolenia.
Zawiera on również proponowane metody oceny efektów uczenia się w odniesieniu do każdego
modułu.
Zgodnie z uznanymi najlepszymi praktykami w podręczniku zastosowano podejście zorientowane
na osobę uczącą się, aby zachęcić do zespołowego i aktywnego uczenia się, zaangażowania w
dany temat i proces uczenia się, zwiększania kreatywności i poczucia własnej wartości. W tym
celu w podręczniku zaproponowano analizę orzecznictwa, międzynarodowych i regionalnych
instrumentów prawnych, analizy przykładów i scenariuszy opartych na rzeczywistych
doświadczeniach funkcjonariuszy straży granicznej.
Mimo że podręcznik został opracowany w taki sposób, by zapewnić osobie prowadzącej szkolenie
niezbędne kluczowe materiały, osoby prowadzące szkolenia na szczeblu krajowym będą musiały
dostosować go do odpowiednich przepisów i warunków krajowych, konkretnych potrzeb
związanych z programem szkoleniowym oraz do poziomu doświadczenia uczestników szkolenia.
Kolejny krok Frontexu będzie polegał na ułatwianiu wdrażania szkolenia na szczeblu krajowym
poprzez zapewnienie wsparcia eksperckiego oraz szkolenia osób prowadzących szkolenia na
szczeblu krajowym w oparciu o podręcznik przetłumaczony na ich języki krajowe.
25
Szkolenia w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi
Frontex w dalszym ciągu realizował program „szkoleń dla osób prowadzących szkolenia” w
obszarze handlu ludźmi i zorganizował trzy sesje szkoleniowe dla osób prowadzących
szkolenia z państw członkowskich poświęcone korzystaniu z podręcznika szkoleniowego
Frontexu dotyczącego handlu ludźmi, a także jedną sesję oceniającą. Podręczniki
szkoleniowe zostały przetłumaczone na 25 języków w celu usprawnienia procesu szkolenia
na szczeblu lokalnym. Podręcznik był również wykorzystywany do szkolenia osób
prowadzących szkolenia i funkcjonariuszy straży granicznej z państw trzecich. Frontex
opracował aktualizację podręcznika dotyczącego profili ryzyka w obszarze handlu ludźmi
obejmującą siedem profili priorytetowych państw trzecich.
26
E-uczenie się
Opracowanie nowych elementów e-uczenia
się rozpoczęto, aby udostępnić pewne
elementy
szkolenia
Frontexu
w
nowoczesny
i
oszczędny
sposób.
Ostatecznie
funkcjonariusze
straży
granicznej będą mogli korzystać z kursów i
narzędzi szkoleniowych za pośrednictwem
Internetu przed kursem, w jego trakcie, po
nim lub nawet zamiast fizycznego udziału
w takim szkoleniu. Pierwszym kursem,
który ma być udostępniony w ramach euczenia się, będzie szkolenie w zakresie
przeciwdziałania handlowi ludźmi, którego
rozpoczęcie zaplanowano na 2014 r.
Poczyniono
także
wysiłki
w
celu
opracowania narzędzia e-uczenia się
dotyczącego
stosowania
kodeksu
granicznego Schengen, aby umożliwić
wszystkim
funkcjonariuszom
straży
granicznej w Europie ćwiczenie odprawy
granicznej w kontekście symulacji w
środowisku wirtualnym. Jego rozpoczęcie
również zaplanowano na 2014 r.
Szkolenia
dla
konsularnego
członków
personelu
Oddelegowany zaproszony funkcjonariusz
Oddelegowani zaproszeni funkcjonariusze (Seconded
Guest Officers, SGO) są funkcjonariuszami straży
granicznej z państw członkowskich oddelegowanymi
do Frontexu na okres maksymalnie sześciu miesięcy
na każde 12 miesięcy i są włączani do rezerwy
europejskich zespołów straży granicznej. W
przeciwieństwie
do
zwykłych
zaproszonych
funkcjonariuszy,
oddelegowanych
zaproszonych
funkcjonariuszy można oddelegować w wiele miejsc
i do wielu operacji podczas ich sześciomiesięcznego
okresu oddelegowania, co nie wymaga wyraźnej
zgody ich krajowego organu.
Mechanizm
delegowania
zaproszonych
funkcjonariuszy oficjalnie ustanowiono decyzją
zarządu nr 25/2012 w następstwie szeroko
zakrojonych
dyskusji
prowadzonych
zarówno
wewnątrz
Frontexu,
jak
i
z
państwami
członkowskimi
dotyczących
najwłaściwszych
sposobów praktycznego zastosowania przepisów
zmienionego
rozporządzenia
ustanawiającego
Frontex, które weszło w życie w listopadzie 2011 r.
Pierwsze
zaproszenie
do
oddelegowania
zaproszonych funkcjonariuszy wydano w 2013 r. i
Frontex zgodnie z podstawą prawną oraz jasnymi
kryteriami wyboru zaangażował 69 oddelegowanych
zaproszonych funkcjonariuszy. Niektórych z nich
oddelegowano następnie w ramach operacji.
Frontex opracował i prowadził kursy
dotyczące
wykrywania
sfałszowanych
dokumentów dla personelu konsularnego ambasad i konsulatów państw członkowskich UE i
państw stowarzyszonych w ramach Schengen znajdujących się w państwach trzecich. W
2013 r. przeprowadzono kursy dla członków personelu konsularnego w Gruzji i Maroku.
Europejskie zespoły straży granicznej i rezerwa wyposażenia technicznego
Skuteczne zarządzanie rezerwami zasobów ludzkich i technicznych jest kluczowe dla
zdolności państw członkowskich do udostępniania wymaganej liczby i jakości zasobów w
ramach wspólnych operacji. W 2013 r. skoncentrowano się na poprawie jakości zarówno
europejskich zespołów straży granicznej, jak i rezerwy wyposażenia technicznego, tworząc
odpowiednie aplikacje do zarządzania nimi i dodatkowo opracowując mechanizm
delegowania zaproszonych funkcjonariuszy.
W 2013 r. rezerwa europejskiego zespołu straży granicznej zwiększyła się z 1 700 do około 2
500 zarejestrowanych funkcjonariuszy straży granicznej, co odpowiada co najmniej
jednemu z 13 zdefiniowanych profili. Zarząd określił, że minimalna liczba wymaganych
zaproszonych funkcjonariuszy wynosi 1 850, więc liczba zarejestrowanych członków
rezerwy europejskiego zespołu straży granicznej była więcej niż wystarczająca do
zaspokojenia wymogów operacyjnych. Aby zwiększyć rezerwę europejskiego zespołu straży
granicznej, a przede wszystkim jego zdolność reagowania, Frontex wniósł wkład w postaci
69 oddelegowanych zaproszonych funkcjonariuszy wybranych w ramach procedury wyboru
w oparciu o zidentyfikowane profile i potrzeby operacyjne. Zwycięskich kandydatów,
wybranych przez Frontex z propozycji przedłożonych przez państwa członkowskie,
oddelegowano na początku maja, zapewniając zdolność zaspokajania rosnących potrzeb
operacyjnych w sposób terminowy i elastyczny.
27
Dodatkowo na prośbę Węgier i Rumunii w lecie zorganizowano miesięczne ćwiczenie z
zakresu szybkiego rozmieszczania – REX 2013. Podstawowym celem REX 2013 była symulacja
oddelegowania, aby przećwiczyć wykorzystywane do niego mechanizmy.
Na początku 2013 r. utworzono rezerwę wyposażenia technicznego. Informacje zawarte w
bazie danych rezerwy wyposażenia technicznego dotyczą dostępności, rozmieszczalności,
parametrów technicznych i statusu własnościowego zarejestrowanych zasobów oddanych
przez państwa członkowskie do dyspozycji Agencji do celów prowadzenia wspólnych
operacji. W ramach rezerwy skoncentrowano się głównie na utrzymaniu i wykorzystywaniu
minimalnej ilości wyposażenia technicznego ogółem (OMNTE), a także na zapewnieniu
dostępności danych w celu terminowego zgłaszania rozmieszczenia zasobów.
Przez cały 2013 r. głównym celem związanym z rezerwą wyposażenia technicznego było
zapewnienie faktycznego udostępniania państwom członkowskim wymaganych kategorii i
ilości wyposażenia technicznego przewidzianego w ramach minimalnej ilości wyposażenia
technicznego ogółem na 2013 r. do wykorzystania we wspólnych operacjach. Biorąc pod
uwagę przyjęte przez zarząd kryteria i wszechstronne wymagania techniczne opracowane w
oparciu o doświadczenia operacyjne, wyboru dokonano efektywnie i przyczynił się on do
ogólnego cyklu planowania działań operacyjnych. Potwierdzone wyniki wskazują na
pokrycie 87% potrzeb oszacowanych w ramach minimalnej ilości wyposażenia technicznego
ogółem.
W 2013 r. poczyniono pierwszy krok w kierunku opracowania rezerwy wyposażenia
technicznego z „własnymi zasobami”, rozpoczynając procedurę ustanawiania nowej formy
nabywania wyposażenia. Jako część projektu pilotażowego Frontex przeprowadził
postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi z zakresu nadzoru lotniczego wzdłuż
zewnętrznych granic lądowych UE. Projekt pilotażowy miał na celu zapewnienie usług z
zakresu nadzoru, ale umożliwi zarządowi Frontexu także ocenę efektywności operacyjnej
wyposażenia i oszczędności kosztowej świadczonej usługi. W ramach tego projektu
zaproponowane zostanie również podejście, jakie można przyjąć w odniesieniu do dalszego
rozwoju własnej zdolności operacyjnej Frontexu poprzez nabywanie zasobów technicznych i
usług z zakresu nadzoru.
Wykorzystywanie oddelegowanych zaproszonych funkcjonariuszy do odprawy
Osoby przeprowadzające odprawy są specjalistami w dziedzinie przeprowadzania
przesłuchań, przeszkolonymi w zakresie gromadzenia informacji na temat szlaków
przemytu oraz sposobów działania osób organizujących przekraczanie granicy wbrew
przepisom. Przez kilka lat głównym zidentyfikowanym słabym punktem negatywnie
wpływającym na jakość danych wywiadowczych gromadzonych w ramach odpraw był brak
wiedzy i doświadczonych funkcjonariuszy przeprowadzających odprawy dostępnych do
działań w ramach wspólnych operacji. Funkcjonariusze przeprowadzający odprawy byli
zaproszonymi funkcjonariuszami oddelegowanymi do wspólnych operacji zgodnie z
zasobami udostępnionymi przez państwa członkowskie. Wraz z wprowadzeniem nowego
mechanizmu delegowania zaproszonych funkcjonariuszy pojawiła się możliwość, aby
Frontex wybierał konkretnych funkcjonariuszy do oddelegowania jako osoby
przeprowadzające odprawy.
W przeciwieństwie do zwykłego oddelegowania w ramach europejskiego zespołu straży
granicznej oddelegowani zaproszeni funkcjonariusze przed oddelegowaniem muszą przejść
procedurę wyboru, obejmującą również rozmowę z pracownikami Frontexu. Procedura ta
gwarantuje, że funkcjonariusze oddelegowani do działań operacyjnych posiadają
odpowiednie umiejętności, szkolenie i doświadczenie zawodowe. Oddelegowanie ich na
dłuższe okresy zapewnia również ciągłość i zrównoważony charakter działań i
procedur. Przekłada się to na wyższą jakość pracy w terenie i wkładu wywiadowczego do
analiz, które można udostępnić zainteresowanym stronom.
28
Szkolenie dotyczące europejskich zespołów straży granicznej
Aby zapewnić otrzymanie przez wszystkich zaproszonych funkcjonariuszy biorących udział
we wspólnych operacjach koordynowanych przez Frontex odpowiedniego szkolenia przed
oddelegowaniem, podjęto decyzję o połączeniu szkolenia wstępnego z odprawami
operacyjnymi oraz o opracowaniu nowej odprawy przed oddelegowaniem. Wspomniana
nowa odprawa jest bardziej opłacalnym rozwiązaniem, ponieważ eliminuje elementy
pokrywające się i koncentruje się na prawach podstawowych.
Oprócz istniejących szkoleń prowadzonych dla członków europejskich zespołów straży
granicznej o różnych profilach, opracowano nowy profil szkolenia dla funkcjonariuszy
drugiej linii przeprowadzających odprawy w portach lotniczych. Po przetestowaniu go w
ramach szkolenia pilotażowego, zostanie ono wdrożone w 2014 r.
OPERA
Aplikacja do zarządzania zasobami operacyjnymi (OPERA) została wprowadzona we
Frontexie dnia 1 maja 2013 r. Aplikacja ta, opracowana specjalnie dla Frontexu, ułatwia
zarządzanie rezerwą europejskich zespołów straży granicznej i rezerwą wyposażenia
technicznego oraz ułatwia rozmieszczanie zasobów w ramach prawie wszystkich rodzajów
działań operacyjnych. Stała się ona głównym narzędziem służącym zapewnianiu jakości
zasobów, którymi dysponuje Frontex w celu rozmieszczenia. Ma ona również kluczowe
znaczenie dla tworzenia szczegółowych zapisów i sprawozdań dotyczących rozmieszczenia
zasobów.
OPERA umożliwia zarówno państwom członkowskim, jak i Frontexowi alokowanie,
utrzymywanie i rozmieszczanie zasobów w sposób precyzyjny i w czasie rzeczywistym, a
także monitorowanie minimalnych ilości zasobów wymaganych w rezerwach. Korzystanie z
aplikacji zapewnia zgodność i spójność połączonych zasobów z uzgodnionymi wymogami,
zgodnie z którymi dane dotyczące tych zasobów są stale aktualizowane, a cały proces
rozmieszczania jest starannie kontrolowany, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości
generowania sprawozdań do szerokiego zakresu potrzeb.
Frontex wspierał wdrażanie narzędzia przez użytkowników końcowych, zapewniając
szkolenia z zakresu stosowania aplikacji OPERA przedstawicielom krajowych punktów
kontaktowych Agencji Frontex we wszystkich państwach członkowskich. Ponadto kluczowe
zainteresowane strony wewnątrz Frontexu również zostały przeszkolone w zakresie
korzystania z aplikacji, co dało razem liczbę 110 uczestników szkolenia, który zakończyli je
z sukcesem, którzy mogą wspierać właściwe zarządzanie danymi i w rezultacie członkami
rezerwy europejskich zespołów straży granicznej.
Zrównoważone wsparcie na rzecz Bułgarii i Grecji
W realizacji projektu Attica – mającego na celu budowanie zdolności Grecji w zakresie
działań dotyczących powrotu, w tym identyfikacji migrantów i osób potrzebujących
ochrony, które prowadzono w sposób ciągły w 2013 r. – uczestniczyło 15 państw
członkowskich i państw stowarzyszonych w ramach Schengen, oddelegowując ekspertów w
dziedzinie kontroli bezpieczeństwa. Oddelegowano również tłumaczy ustnych z
Niderlandów, Rumunii i Zjednoczonego Królestwa.
W ramach projektu Attica udzielano wsparcia Grecji w procesie kontroli bezpieczeństwa
nielegalnych migrantów w Atenach oraz na wyspach Samos i Lesbos. W reakcji na
zmieniające się szlaki nielegalnych przepływów migracyjnych wyznaczono podobny cel w
odniesieniu do wsparcia na rzecz Bułgarii w zakresie kontroli bezpieczeństwa migrantów w
regionie bułgarsko-tureckich granic lądowych.
Równoległy cel projektu Attica polega na udzielaniu wsparcia Grecji w budowaniu zdolności
w zakresie powrotów, głównie poprzez doradztwo w kwestiach związanych z rozmowami
służącymi identyfikacji w ambasadach państw trzecich oraz poprzez organizację lotów
powrotnych (komercyjnych, krajowych działań dotyczących powrotu i wspólnych operacji
powrotowych).
29
Zdolność reagowania kryzysowego
W lipcu i sierpniu 2013 r. na odcinkach granicy węgiersko-serbskiej i rumuńsko-serbskiej
przeprowadzono ćwiczenie z zakresu szybkiej interwencji (REX 2013) i zrealizowano je w
taki sam sposób, jak każdą inną operację koordynowaną przez Frontex, z rozmieszczeniem
dużej liczby zaproszonych funkcjonariuszy i wyposażenia technicznego – ogółem 31
funkcjonariuszy straży granicznej, pięć wozów patrolowych, jeden pojazd wyposażony w
urządzenia termowizyjne oraz jeden van.
Wspólna operacja „Focal Points 2013 Land” przyczyniła się do realizacji REX 2013;
zaangażowane punkty kontaktowe włączono w strukturę ćwiczenia w ramach pierwszego
tego rodzaju połączenia operacyjnego. Frontex koordynował ćwiczenie wraz z dwoma
zespołami wsparcia w dziedzinie azylu z Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu
– także po raz pierwszy. W ćwiczeniu, które było przeprowadzane w okresie występowania
silnej presji wzdłuż tego odcinka granicy między UE a Serbią, brał również udział jeden
serbski obserwator.
Pomost badawczy w dziedzinie bezpieczeństwa granic
Frontex utworzył nastawioną na użytkowników końcowych grupę doradczą ds. badań nad
bezpieczeństwem granic składającą się z 22 państw członkowskich i państw
stowarzyszonych w ramach Schengen. Jej celem była poprawa koordynacji wspólnoty straży
granicznej w kształtowaniu badań dotyczących kontroli granicznej finansowanych z UE oraz
zwiększenie ich bezpośredniego zaangażowania.
Grupa doradcza wraz z Frontexem przygotowała sprawozdanie dotyczące wyzwań w
dziedzinie bezpieczeństwa granic oraz tematy badań w perspektywie średnio- i
długoterminowej mające na celu wniesienie wkładu w kształtowanie przez Komisję
Europejską unijnego programu ramowego w zakresie finansowania badań naukowych
„Horyzont 2020”.
Automatyczna kontrola graniczna
W 2013 r. Frontex nadal zajmował się identyfikacją i rozwijaniem praktyk i wytycznych
dotyczących automatycznej kontroli granicznej (Automated Border Control, ABC), dążąc do
harmonizacji i standaryzacji dla użytkowników końcowych w tym obszarze. Aby zrealizować
ten cel, Frontex poczynił postępy w zakresie prac grupy roboczej ds. automatycznej
kontroli granicznej i wspierał organizacje międzynarodowe pracujące nad normami.
Przeprowadzono szereg działań związanych z ułatwianiem i rozpowszechnianiem, aby
dostarczyć państwom członkowskim i innym zainteresowanym stronom informacje na temat
rozmieszczenia systemów automatycznej kontroli granicznej w UE i w państwach trzecich,
rozpowszechniając w ten sposób wiedzę na temat rozwiązań z zakresu automatycznej
kontroli granicznej oraz pomagając zainteresowanym państwom pokonywać przeszkody.
Obejmowały one organizację warsztatów z zakresu automatycznej kontroli granicznej oraz
drugiej światowej konferencji poświęconej automatycznej kontroli granicznej, którym to
wydarzeniom towarzyszyły pokazy wyposażenia. Ponadto Frontex udzielił Komisji
Europejskiej wsparcia analitycznego w dziedzinie automatycznej kontroli granicznej i
wspierał państwa członkowskie w procesie decyzyjnym dotyczącym rozmieszczenia takiej
technologii na ich granicach.
Oszustwa dotyczące dokumentów i ocena ryzyka
Mając na uwadze ostateczny cel polegający na zwiększeniu potencjału w zakresie
wykrywania oszustw dotyczących dokumentów w ramach kontroli granicznej pierwszej linii,
Frontex zorganizował drugie ćwiczenia z weryfikacji dokumentów wraz z portugalską służbą
imigracyjną oraz ekspertami z krajowej jednostki Zjednoczonego Królestwa ds. fałszowania
dokumentów, niderlandzkiej Royal Marechaussee oraz niemieckiej policji kryminalnej.
Ćwiczenie przeprowadzono w ramach wspólnego działania „Lusitania” i polegało ono na
30
tym, że 42 ekspertów i siedem systemów automatycznej kontroli dokumentów miało za
zadanie poprawnie zidentyfikować prawdziwe i sfałszowane dokumenty podróży. Celem
tego ćwiczenia było ocena relatywnej wydajności maszyn i ekspertów oraz zbadanie ich
słabych stron i ustalenie środków zaradczych.
Aby zademonstrować technologię, która może pomóc funkcjonariuszom straży granicznej
pierwszej linii w szybkiej identyfikacji podejrzanych pasażerów, oraz aby przetestować ją
w środowisku operacyjnym, przeprowadzono badanie operacyjne dotyczące weryfikacji
poprawności projektu. Badanie zorganizowano we współpracy z rumuńską Policją Graniczną
oraz wykorzystano w nim aplikację AVATAR (zautomatyzowaną aplikację do oceniania
wiarygodności informacji w czasie rzeczywistym), opracowaną przez Uniwersytet Arizony,
do przeprowadzania wywiadów z pasażerami, którzy zgłosili się na ochotnika, w
międzynarodowym porcie lotniczym w Bukareszcie.
Projekt „Advance Information” (dane pasażera przekazywane przed podróżą)
W ramach ciągłych starań mających na celu wypełnienie luki w budowaniu systemów
danych pasażera przekazywanych przed podróżą w UE Frontex aktywnie wspierał państwa
członkowskie, udzielając porad z zakresu opracowywania krajowych systemów.
Jednocześnie udzielano wsparcia analitycznego Komisji Europejskiej w zakresie wdrażania
systemów danych pasażera przekazywanych przed podróżą i danych dotyczących przelotu
pasażera.
Najlepsze praktyki i wytyczne
W 2013 r. Frontex kontynuował swoje działania zmierzające do określenia i dalszego
rozwijania wytycznych w dziedzinie automatycznej kontroli granicznej, odpraw granicznych
na granicach lądowych oraz wdrażania wizowego systemu informacyjnego (VIS) przez
państwa członkowskie. Opracowano aktualizacje wytycznych dotyczących najlepszych
praktyk operacyjnych, wytycznych dotyczących najlepszych praktyk technicznych w
dziedzinie automatycznej kontroli granicznej oraz dobrych praktyk w zakresie odprawy
granicznej na lądowych przejściach granicznych w UE, natomiast prace nad dobrymi
praktykami w zakresie praktycznego wdrażania wizowego systemu informacyjnego na
graniach UE nadal trwały, podobnie jak prace nad wytycznymi dotyczącymi najlepszych
praktyk w dziedzinie odprawy obywateli państw trzecich za pośrednictwem automatycznej
kontroli granicznej.
Poprawa ochrony granic
Frontex starał się zwiększać świadomość państw członkowskich na temat nowych postępów
w dziedzinie nadzoru za pomocą czujników, platform i zaawansowanych rozwiązań
systemowych, ułatwiając jednocześnie próbne rozmieszczenie nowych technologii w
dziedzinie ochrony granic w państwach członkowskich oraz w kontekście wspólnych
operacji.
Poczyniono postępy w realizacji celu polegającego na sporządzeniu katalogu istniejących
praktyk oraz wskazaniu obszarów, w których można opracować najlepsze praktyki w
zakresie ochrony granic lądowych, poprzez utworzenie grupy roboczej ds. ochrony granic
lądowych, która przeprowadziła trzy warsztaty i odbyła wizyty w terenie na obszarach
operacyjnych. W celu udzielenia wsparcia tej grupie roboczej Frontex ogłosił zaproszenie
do opracowania dokumentów, zapraszając branżę do składania białych ksiąg zawierających
szczegółowe prezentacje techniczne dotyczące ostatnich osiągnięć i rozwiązań
technicznych w przedmiotowej dziedzinie, w rezultacie czego przedłożono 16 białych ksiąg.
W 2013 r. sektor przemysłu po raz pierwszy zaprezentował załogowy statek powietrzny z
opcjonalną możliwością niepilotowanej ochrony granic lądowych w środowisku operacyjnym
31
Frontexu podczas warsztatów dotyczących ochrony granic i związanych z nimi działań
demonstracyjnych w Aleksandropolis, w Grecji, oraz w Almeríi, w Hiszpanii.
Zdefiniowano koncepcję operacji (CONOPS) w odniesieniu do wykrywania i śledzenia
małych łodzi wykorzystywanych do nielegalnej migracji oraz przestępczości
transgranicznej. CONOPS zapewnia również analizę przeszkód operacyjnych i technicznych
oraz umożliwia identyfikację luk i obszarów, w których można opracować odpowiednie
rozwiązania techniczne.
W centrum uwagi
Automatyczne wykrywanie oszustw
AVATAR, kiosk do samoobsługowej kontroli paszportowej obejmującej kontrolę dokumentów,
weryfikację biometryczną, dynamiczny wywiad oraz ocenę ryzyka/wiarygodności, został
przetestowany w praktyce w ramach symulacji z wykorzystaniem pasażerów, którzy zgłosili się
na ochotnika, w porcie lotniczym w Bukareszcie, w Rumunii. W urządzeniu, które nadal znajduje
się na etapie opracowywania na Uniwersytecie Arizony, wykorzystuje się technologię
teledetekcji w celu monitorowania ruchów oczu, rozszerzenia źrenic oraz innych fizjologicznych
wskaźników oszustwa, takie jak jakość głosu i napięcie mięśniowe. Wykorzystuje się w nim także
technologię weryfikacji dokumentów z zastosowaniem interaktywnego interfejsu zadającego
posiadaczowi paszportu pytania, na które można udzielić tylko odpowiedzi „tak” lub „nie”, przy
jednoczesnym monitorowaniu głównych wskaźników behawioralnych.
Przy wsparciu rumuńskiej Policji Granicznej Frontex przeprowadził trzydniowe ćwiczenia z
udziałem badaczy z Uniwersytetu Arizony, zaproszonych funkcjonariuszy z Litwy, Niderlandów i
Interpolu oraz słuchaczy z rumuńskiej Akademii Policyjnej polegające na tym, że wchodzono w
interakcje z pasażerami i rejestrowano ich wrażenia dotyczące korzystania z budki.
Mimo że technologia nie była jeszcze wystarczająco dopracowana, aby można ją było udostępnić
w otoczeniu operacyjnym, dzięki ćwiczeniu i powiązanym z nim warsztatom, w których
uczestniczyli przedstawiciele 16 państw członkowskich, zademonstrowano potencjał technologii
oraz wysoki poziom zainteresowania opinii publicznej i mediów. Wydarzenie to stanowiło
również dla Frontexu okazję do przeprowadzenia konstruktywnych rozmów z uczestnikami na
temat przyszłości kontroli granicznej.
32
6. Przejrzystość i dostęp do informacji
Podawanie informacji do wiadomości publicznej
W 2013 r. dziennikarze, obywatele i organizacje społeczeństwa obywatelskiego regularnie
kontaktowali się z Frontexem, szukając informacji o jego działaniach, konkretnych
operacjach i tendencjach migracyjnych. Przez cały rok Agencja udzielała informacji,
organizowała wywiady i ułatwiała mediom odwiedzanie obszarów operacyjnych (w Bułgarii,
Grecji, Hiszpanii, we Włoszech i na Węgrzech) – z możliwości tej korzystały redakcje w
Europie i poza nią. Zainteresowanie mass mediów było największe w tygodniach po tragedii
u wybrzeży Lampedusa na początku października.
W ciągu roku zorganizowano sesje informacyjne dla mediów w Brukseli, Paryżu i
Warszawie; materiały filmowe z operacji koordynowanych przez Frontex oraz zdjęcia
przekazano różnym stacjom telewizyjnym i redakcjom prasowym.
Utrzymywanie kontaktów z naukowcami
W 2013 r. istniało duże zapotrzebowanie na informacje o działaniach Frontexu, nie tylko ze
strony mediów i obywateli, lecz również wśród coraz większej liczby naukowców i
studentów. Agencja odpowiedziała na ponad 300 wniosków o udzielenie informacji i
zorganizowała spotkania z naukowcami indywidualnymi i grupami studentów. Wiele
instytucji akademickich, takich jak akademie straży granicznej i policji, uwzględniało w
swoich programach nauczania wizyty studyjne we Frontexie. Ponad 180 naukowców i
studentów odbyło wizyty we Frontexie, aby pogłębić swoje badania i dowiedzieć się o
Agencji i jej działaniach.
Działania informacyjne
„Border Post”, adresowany do praktyków miesięcznik na temat kontroli granicznej i
aktualnych kwestii związanych z migracją, nadal zyskiwał nowych czytelników wśród
społeczności funkcjonariuszy straży granicznej w Europie i na całym świecie. Każdego
miesiąca ponad 1 800 czytelników miesięcznie otrzymywało „Border Post”, a dalsze około
60 000 ma do niego dostęp za pośrednictwem intranetu organów ścigania w niektórych
państwach członkowskich. Odbiorcami tej publikacji w coraz większym stopniu są
organizacje międzynarodowe i podmioty świadczące usługi publiczne.
W 2013 r. Frontex wprowadzał dalsze poprawki na swoich stronach internetowych, dzięki
czemu są one bardziej przyjazne dla użytkownika i kompleksowe. Liczba wejść na strony
internetowe Frontexu utrzymywała się na poziomie ponad 430 000, głównie z Bułgarii,
Niemiec, Grecji, Hiszpanii, Francji, Włoch, Niderlandów, Polski, Rumunii i Zjednoczonego
Królestwa.
Na kanale YouTube Frontexu zamieszczono nowe filmiki edukacyjne wyjaśniające, na czym
polegają wspólne operacje powrotowe, działania badawczo-rozwojowe Agencji, a także
dotyczące opracowywania sektorowych ram kwalifikacji oraz sposobów planowania operacji
Frontexu. Filmiki opublikowane na YouTube miały prawie 6 500 odsłon.
W corocznym wydarzeniu poświęconym funkcjonariuszom straży granicznej ze wszystkich
państw członkowskich i państw stowarzyszonych w ramach Schengen wzięło udział ponad
600 gości, którzy debatowali na temat zarządzania granicami w czasach kryzysu, na temat
EUROSUR, analizy ryzyka oraz równowagi między wolnością a bezpieczeństwem. Po raz
pierwszy słuchacze akademii straży granicznych brali udział w dyskusji. Wśród wystawców
w ramach Europejskiego Dnia Straży Granicznych (ED4BG) byli również członkowie Forum
Konsultacyjnego ds. Praw Podstawowych Frontexu.
W 2013 r. rozpoczęto realizację nowej inicjatywy związanej z Europejskim Dniem Straży
Granicznych (ED4BG), mianowicie zorganizowano dwa interaktywne seminaria „ED4BG on
the road” w Gaecie i w Lubece wraz z akademiami partnerskimi Frontexu. Pierwsze z nich
było poświęcone technologii w dziedzinie zarządzania granicami, natomiast w ramach
33
drugiego skoncentrowano się na zwalczaniu handlu ludźmi. W każdym seminarium wzięło
udział około 100 studentów, którzy mieli możliwość pogłębić swoją wiedzę na dany temat i
zadawać pytania ekspertom Frontexu. Ponadto seminaria były transmitowane na żywo na
stronach internetowych ED4BG z funkcją czatu umożliwiającą szerokiemu gronu odbiorców
aktywny udział w dyskusji.
Na marginesie wydarzeń w ramach Europejskiego Dnia w Warszawie (Polska) Frontex
zorganizował pokaz filmu poświęconego złożonemu charakterowi zarządzania granicami i
kwestii migracji w Europie, po którym odbyła się debata z młodymi członkami widowni.
Przegląd filmowy BORDEReview przygotowano we porozumieniu z Komisją Europejską w
Polsce, Biurem Informacyjnym Parlamentu Europejskiego w Polsce, Polską Fundacją im.
Roberta Schumana, Radiem Kampus i polską Strażą Graniczną.
Publiczny dostęp do dokumentów
W 2013 r. Frontex otrzymał 26 wniosków o dostęp do dokumentów na podstawie
rozporządzenia (WE) nr 1049/200111. Wnioski dotyczyły porozumień roboczych z państwami
trzecimi i organizacjami międzynarodowymi, planów operacyjnych, decyzji zarządu,
stosunków z branżą, wieloletniego planu działania, budżetu i udzielania zamówień,
naruszeń kodeksu postępowania oraz sprawozdania Wspólnoty Wywiadowczej AfrykaFrontex. Profil wnioskodawców był zróżnicowany – od studentów po naukowców i
organizacje pozarządowe.
Pełnego dostępu do żądanych dokumentów udzielono dwudziestu jeden wnioskodawcom,
częściowego dostępu – czterem, a jednemu odmówiono na podstawie ochrony interesu
publicznego w odniesieniu do bezpieczeństwa publicznego i stosunków międzynarodowych
przewidzianej w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1049/2001. W 2013 r. nie
złożono żadnego wniosku potwierdzającego.
Rozporządzenie (WE) nr 1049 / 2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do
dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji.
11
34
7. Prawa podstawowe
Urzędnik ds. praw podstawowych
Rok 2013 stanowił pierwsze 12 miesięcy działalności urzędnika Frontexu ds. praw
podstawowych i w związku z tym był rokiem poświęconym uczeniu się i dokonywaniu oceny
potrzeb z perspektywy praw podstawowych W tym pierwszym roku urzędnik ds. praw
podstawowych angażowała się w różne sprawy zgodnie ze swoim mandatem i zadaniami,
aby zapewnić odpowiednią ochronę i gwarancje praw podstawowych podczas operacji i
działań Frontexu. W 2013 r. urzędnik ds. praw podstawowych w swojej pracy
skoncentrowała się w szczególności na trzech obszarach: monitorowaniu i
sprawozdawczości, wsparciu operacji oraz budowaniu zdolności.
W dziedzinie monitorowania i sprawozdawczości urzędnik ds. praw podstawowych wspierała
przegląd wewnętrznych procedur monitorowania i sprawozdawczości mających na celu
poprawę jakości informacji gromadzonych przez Frontex w zakresie praw podstawowych,
takich jak obowiązująca procedura działania dotycząca sprawozdań z poważnego
incydentu, która ma zastosowanie do uczestników wspólnych operacji. Urzędnik ds. praw
podstawowych monitorowała również incydenty związane z rzekomymi naruszeniami praw
podstawowych zgłoszonymi podczas operacji i podejmowała działania następcze, a także
oceniała ich wpływ na prawa podstawowe, uzupełniając inne wewnętrzne oceny (prawne i
operacyjne). Rozpoczęła ona tworzenie systemu rejestrowania, aktualizowania i
przechowywania wszystkich informacji dotyczących rzekomych incydentów i w ten sposób
przyczyniła się do stworzenia we Frontexie systemu monitorowania praw podstawowych.
Urzędnik ds. praw podstawowych przygotowała także wstępną koncepcję dotyczącą
kompleksowego systemu monitorowania do omówienia z zainteresowanymi stronami.
Ponadto urzędnik ds. praw podstawowych stworzyła i wdrożyła system regularnego
przedkładania zarządowi, dyrektorowi wykonawczemu i Forum Konsultacyjnemu
sprawozdań co dwa miesiące.
W odniesieniu do wspólnych operacji urzędnik ds. praw podstawowych wspierała
planowanie i przygotowywanie operacji, przedstawiając oceny praw podstawowych oraz
sugestie dotyczące proponowanych wspólnych operacji, a także analizy potencjalnych
wyzwań i zagrożeń, które mogą się pojawić w kontekście wspólnej operacji i które mogą
mieć negatywny wpływ na prawa podstawowe. Urzędnik ds. praw podstawowych odbyła
również wizyty w terenie w ramach operacji na granicach morskich, lądowych i
powietrznych, a także w ramach wspólnych operacji powrotowych, w celu zebrania
informacji na temat kwestii związanych z prawami podstawowymi w każdej z tych dziedzin.
Ponadto urzędnik ds. praw podstawowych wspierała Jednostkę ds. Analizy Ryzyka w
sprawach związanych z prawami podstawowymi.
W dziedzinie budowania zdolności, a w szczególności w dziedzinie szkolenia, urzędnik ds.
praw podstawowych wspierała prace nad podręcznikiem szkoleniowym z zakresu praw
podstawowych dla funkcjonariuszy straży granicznej (szkolenie osób prowadzących
szkolenia) oraz opracowywanie i wdrażanie szkolenia z zakresu praw podstawowych dla
pracowników Frontexu.
Wykonując swoje zadania w 2013 r. urzędnik ds. praw podstawowych nawiązała dobre
stosunki robocze z członkami Forum Konsultacyjnego oraz innych stosownych zewnętrznych
organów i organizacji zajmujących się kwestiami z zakresu praw podstawowych i migracji,
głównie ze specjalnym sprawozdawcą ONZ ds. praw człowieka w odniesieniu do migrantów,
Radą Europy oraz jej wyspecjalizowanymi organami, a także z innymi członkami
społeczeństwa obywatelskiego działającymi w dziedzinie migracji.
Ponadto w rozporządzeniu ustanawiającym EUROSUR przyznano urzędnikowi ds. praw
podstawowych także rolę podmiotu monitorującego kwestie dotyczące praw
podstawowych. Urzędnik ds. praw podstawowych we współpracy z Agencją Praw
Podstawowych Unii Europejskiej brała udział w opracowywaniu elementów podręcznika dla
użytkowników EUROSUR dotyczących praw podstawowych
35
Forum Konsultacyjne
Rok 2013 był pierwszym rokiem istnienia, funkcjonowania i działania Forum
Konsultacyjnego ds. Praw Podstawowych Frontexu (CF). Rok ten był pełen wyzwań,
ponieważ rozpoczęto w nim realizację długoterminowej strategii współpracy mającej na
celu zapewnienie, aby promowanie i ochrona praw podstawowych stanowiły dla Frontexu
priorytet w wszystkich obszarach jego mandatu oraz były kluczowym elementem
zintegrowanego zarządzania granicami.
W tym roku Agencja obserwowała bezpośrednie zaangażowanie Forum Konsultacyjnego przy
różnych okazjach. W kwestiach związanych z procesami strategicznymi i procesami
planowania zasięgano opinii Forum na temat treści programu prac Frontexu na 2014 r., co
doprowadziło do włączenia szeregu zaleceń. Ponadto Forum Konsultacyjne wniosło wkład w
opracowywanie nowego kodeksu postępowania w zakresie wspólnych operacji
powrotowych. Członkowie Forum Konsultacyjnego odwiedzili miejsca realizacji wspólnych
operacji w Grecji i Bułgarii i przedstawili swoje zalecenia dotyczące włączania wrażliwych
praktyk w zakresie zarządzania granicami. Członkowie Forum wspierali również działania
Frontexu.
36
8. Komunikacja wewnętrzna, etyka i uczciwość
W 2013 r. Frontex w dalszym ciągu promował wartości leżące u podstaw jego działalności
oraz realizował swoją misję i wyznaczone cele, prowadząc jednocześnie działalność służącą
wymianie wiedzy fachowej i informacji w ramach Agencji.
Kładąc szczególny nacisk na wartości humanitaryzmu i pracy zespołowej, Frontex wniósł
wkład w prace wykończeniowe prowadzone w nowo wybudowanym domu opieki dla osób
niepełnosprawnych intelektualnie w Warszawie (Polska) w trakcie zorganizowanego dnia
wewnętrznego. Pracownicy Frontexu zajmowali się malowaniem i sprzątaniem oraz
wykonywali prace ogrodowe.
Pierwszy pilotażowy kurs szkoleniowy w zakresie praw podstawowych został zorganizowany
wiosną 2013 r. Dwudziestu pracowników siedziby głównej Frontexu, którzy zgłosili się do
udziału w tym kursie na ochotnika, testowało to narzędzie, nawiązując ścisłą współpracę z
FRA i Biurem UNHCR. Po przeprowadzeniu oceny projektu pilotażowego w 2013 r.
zorganizowano trzy kolejne sesje szkoleniowe prowadzone przez zewnętrznych ekspertów
w dziedzinie praw podstawowych.
Jeżeli chodzi o rezultaty uzyskiwane przez osoby uczące się, szkolenie służyło realizacji
trzech celów: zwiększaniu wiedzy, rozwijaniu umiejętności i kształtowaniu postaw. Od
pracowników Frontexu oczekiwano w szczególności odpowiedniego zrozumienia
podstawowych zasad związanych z prawami człowieka, umiejętności spojrzenia na
wykonywaną przez siebie pracę z perspektywy praw człowieka lub stosowania zasad praw
człowieka w praktyce dzięki korzystaniu z „narzędzia analizy praw człowieka”, a także
uświadomienia sobie, że prawa człowieka stanowią nieodzowną część ich pracy. Na
podstawie tego szkolenia opracowano prezentację dla nowych pracowników Agencji.
Prezentację tę wykorzystano po raz pierwszy w grudniu.
Dążąc do zapewnienia skutecznej komunikacji wewnętrznej, Agencja w dalszym ciągu
organizowała sesje informacyjne poświęcone najistotniejszym tematom (np. prawom
podstawowym, sieci EUROSUR). Jeżeli chodzi o współpracę partnerską, eksperci Frontexu
wymieniali się wiedzą i doświadczeniem w trakcie nieformalnych, organizowanych raz na
dwa tygodnie spotkań określanych jako „spotkania przy lunchu”. Latem wspomniane
spotkania zastąpiono projekcjami filmów edukacyjnych i dokumentalnych stanowiącymi
punkt wyjścia dla dyskusji na temat kontroli granicznych, migracji, azylu i praw
podstawowych.
W dalszej części roku rozpoczęto publikację biuletynu wewnętrznego dostępnego wyłącznie
w formie elektronicznej (FrontexINFORMER), który ukazuje się raz w miesiącu i jest
skierowany do wszystkich pracowników chcących uzyskać najnowsze informacje na temat
polityki, procedur, decyzji i nowych wydarzeń wywierających wpływ na nich osobiście lub
na Agencję rozumianą jako całość.
37
9. Podsumowanie kwestii budżetowych i kwestii
związanych z zasobami ludzkimi w 2013 r.
Zmiany budżetowe i wykorzystanie środków
Początkowy budżet na prowadzenie działalności w wysokości 85,7 mln EUR ustanowiony w
programie prac Frontexu na 2013 r. został sporządzony w oparciu o założenie zerowego
wzrostu w tym roku, jeżeli chodzi o środki finansowe i zasoby ludzkie.
W dniu 4 listopada zarząd przyjął budżet korygujący (budżet 2013 N1) obejmujący
dodatkowe 8,2 mln EUR, dzięki czemu budżet ostateczny na ten rok wzrósł do 94,0 mln
EUR. Wspomniana korekta budżetu została przeprowadzona na mocy wezwania Rady ds.
WSiSW do szczególnego wsparcia działań operacyjnych Frontexu. Zasilenie budżetu
Frontexu na 2013 r. dodatkowymi środkami miało na celu rozszerzenie i zintensyfikowanie
operacji prowadzonych na południowej granicy morskiej w świetle zwiększającej się presji
migracyjnej oraz zwiększenie zdolności w obszarze poszukiwań i ratownictwa, w
szczególności w środkowym regionie Morza Śródziemnego.
Wykres 1: Zmiany budżetowe w latach 2009–2013
120 000
100 000
80 000
Euro
thousand
tysiące
60 000
euro
40 000
20 000
0
5,2%
27,3%
88 250
92 847
118 187
89 578
93 950
2009
2010
2011
2012
2013
-24,2%
4,9%
Yearzmianę
(% indicate
year tobudżetu
year budget
change)
rok (% oznacza
wysokości
na dany
rok)
Dzięki dalszej realizacji podejścia przyjętego w roku ubiegłym i kontynuowaniu
zeszłorocznych wysiłków Agencji udało się rozdysponować 98% środków do dnia 31 grudnia
2013 r., przy czym 64% tych środków przeznaczono na płatności. Ostateczny faktyczny
poziom wykorzystania środków w 2013 r. będzie wyższy z uwagi na fakt, że Frontex może
realizować płatności z tytułu przeniesionych środków do dnia 31 grudnia 2014 r.
Budżet ogólny
38
Podział budżetu na rok 2013 przedstawiony na poniższym wykresie odzwierciedla znaczenie
poszczególnych działań operacyjnych. Wskaźnik podziału środków między tytuły operacyjne
i administracyjne wynosi 66:34.
Wykres 2 – Ostateczny podział budżetu
24%
Staff
■ Personel
■ Other
Inne wydatki
Administrative
administracyjne
10%
66%
■ Działania operacyjne
Operational Activities
Budżet operacyjny
Z budżetu operacyjnego na rok 2013, który wynosił 62,6 mln EUR, 75% dostępnych środków
przeznaczono na realizację wspólnych operacji (na granicach lądowych, morskich i
powietrznych oraz na podejmowanie działań w ramach współpracy w zakresie powrotów),
zgodnie z informacjami przedstawionymi na poniższym wykresie. Taki sposób podziału
środków został przewidziany w programie prac Frontexu przyjętym przez zarząd Frontexu.
Ponadto kwota korekty budżetowej przeprowadzonej w listopadzie została przeznaczona na
zasilenie odpowiednich linii budżetowych w celu wzmocnienia działań operacyjnych w
południowym i środkowym regionie Morza Śródziemnego.
39
Wykres 3 – Ostateczny podział budżetu operacyjnego
Land Borders
2,0%
4,1%
1,9%
Sea borders
12,2%
7,9%
Air borders
Return co-operation
8,8%
Risk analysis & Frontex
Situation Centre
Training
13,3%
46,2%
Research &
Development & Eurosur
programme
Pooled Resources &
EBGT
3,6%
Misc. operational
activities
EN
Land borders
Sea borders
Air borders
Return co-operation
Risk analysis & Frontex Situation Centre
Training
Research & Development & Eurosur programme
Pooled Resources & EBGT
Misc. operational activities
PL
Granice lądowe
Granice morskie
Granice powietrzne
Współpraca w zakresie powrotów
Analiza ryzyka i Centrum Sytuacyjne Frontexu
Szkolenia
Badania i rozwój i program EUROSUR
Połączone zasoby i europejskie zespoły straży
granicznej
Różne działania operacyjne
Wykorzystanie środków z 2012 r. przeniesionych na 2013 r.
Do końca roku budżetowego 2013 Frontexowi udało się wykorzystać wszystkie środki na
płatności przewidziane w budżecie na 2012 r. Z łącznej kwoty przeniesionej z 2012 r. na
2013 r. 18,4 mln EUR wypłacono w 2013 r., natomiast 3,3 mln EUR trzeba było anulować.
Konieczność anulowania środków wynikała z niewywiązania się z zawartych umów z uwagi
na wystąpienie okoliczności niezależnych od Agencji lub z uwagi na fakt, że beneficjenci
dotacji wnioskowali o niższe kwoty niż kwoty szacowane na początku realizacji działania
operacyjnego. Niemniej jednak całkowity poziom wykorzystania środków budżetowych
udostępnionych Frontexowi w 2012 r. wyniósł prawie 96%.
40
Rekrutacja
Otrzymano łącznie 2 521 zgłoszeń dotyczących wakatów na stanowiskach pracowników
tymczasowych, pracowników kontraktowych i oddelegowanych ekspertów krajowych.
Wszczęto około 31 procedur naboru; 14 z nich zostało wszczętych w 2012 r. i zakończonych
w 2013 r., natomiast 12 zostało wszczętych w 2013 r. i zakończy się w 2014 r. Zatrudniono
około 39 nowych pracowników; przeprowadzono 134 rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami
na stanowiska pracowników tymczasowych i kontraktowych oraz 36 rozmów z kandydatami
na stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych. Całkowita liczba personelu
zatrudnionego pod koniec 2013 r. wynosiła 302 osoby, przy czym łączna zatwierdzona liczba
pracowników obejmowała 318 osób. Zatrudniono również dwóch nowych dyrektorów
wydziałów (Wydziału Administracyjnego i Wydziału Budowania Zdolności). Ponadto z uwagi
na złożenie rezygnacji przez dyrektora wykonawczego Frontexu Komisja Europejska
wszczęła procedurę mającą na celu jego zastąpienie.
Informacje na temat struktury zatrudnienia w poszczególnych jednostkach Frontexu i liczby
personelu zatrudnionego na czas określony zostały przedstawione w załączniku J i K.
Doskonalenie zawodowe i szkolenie pracowników
Poza kursami językowymi i siedmioma sesjami szkoleniowymi z zakresu etyki
zorganizowano 73 kursy szkoleniowe: 18 z nich zostało przeprowadzonych w formule
ogólnej i obejmowało np. tworzenie „map myśli” i szkolenia w zakresie prowadzenia
rozmowy kwalifikacyjnej, natomiast 55 przybrało formę kursów poświęconych konkretnym
zagadnieniom, począwszy od szkoleń w zakresie elektronicznych dokumentów tożsamości, a
skończywszy na szkoleniach w zakresie wizualizacji danych i szkoleniach poświęconych
problematyce unijnego prawa służby cywilnej. W 2013 r. przyjęto łącznie 18 stażystów
spośród 200 kandydatów, co przyczyniło się do znacznego usprawnienia pracy w
jednostkach, do których zostali oni przypisani.
Zarządzanie personelem
Poziom wykorzystania budżetu przeznaczonego na tytuł 1 (wydatki związane z personelem)
osiągnął 99%, przy czym wszystkich płatności dokonano w sposób terminowy i prawidłowy.
Z uwagi na wzrost zapotrzebowania w obszarach działalności Frontexu podpisano umowę z
przedsiębiorstwem zewnętrznym dotyczącą krótkoterminowego świadczenia tymczasowych
usług w zakresie zasobów ludzkich. W 2013 r. liczba osób świadczących usługi na mocy tej
umowy wzrosła do 15, a łączna intensywność pracy wyniosła 106 osobomiesięcy.
41
10.
Załączniki
Załącznik A – Lista członków zarządu
Państwo
Imię i nazwisko
Stanowisko/pozycja
Instytucja
Austria
Robert Strondl
Generał dywizji
Kierownik Departamentu
Operacji
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
Tony Mouton
którego zastąpił
Inspektor
Herbert Veyt
Nadinspektor
Dyrektor
Bułgaria
Zaharin Penov
Komisarz generalny
Dyrektor
Główna Dyrekcja „Policji
Granicznej”
Chorwacja
Zlatko Sokolar
Zastępca komendanta głównego
policji
Kierownik Dyrekcji Policji
Granicznej, Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych
Cypr
Glykerios Leontiou
Nadinspektor A, dowódca
Jednostki ds. Cudzoziemców i
Imigracji
Policja cypryjska
Tomáš Kužel
którego zastąpił
Komendant regionalnej Komendy
Głównej Policji
Pułkownik
Płk. Tomáš Tuhý
Zastępca komendanta głównego
policji
Pułkownik
Richard Østerlund
la Cour
Nadinspektor
Tõnu Hunt
którego zastąpił
Zastępca dyrektora generalnego
Pułkownik straży granicznej
Rando Kruusmaa
Zastępca dyrektora generalnego
Podpułkownik
Jaakko Kaukanen
którego zastąpił
Komendant fińskiej Straży
Granicznej
Generał broni
Matti Möttönen
Zastępca komendanta fińskiej
Straży Granicznej
Kontradmirał
François Lucas
Dyrektor ds. imigracji
Belgia
Republika
Czeska
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Niemcy
Grecja
Ralf Göbel
Dyrekcja Policji
Administracyjnej i Operacji,
Policja Federalna
Czeskie siły policyjne
Duńska policja krajowa
Zarząd Policji i Straży
Granicznej
Fińska Straż Graniczna
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
Dyrekcja Generalna ds. Policji
Przewodniczący zarządu
Federalnej,
Frontexu
Federalne Ministerstwo Spraw
Zastępca dyrektora generalnego
Wewnętrznych
Elias
Papaspiropoulos
którego zastąpił
Dyrektor Wydziału ds.
Cudzoziemców
Generał brygady
Alexandros
Denekos
Dyrektor Wydziału ds.
Cudzoziemców
Generał brygady policji
Policja grecka
42
Państwo
Imię i nazwisko
Stanowisko/pozycja
Instytucja
József Hatala
którego zastąpił
Komendant Główny Komendy
Głównej Policji
Generał broni
Węgierska policja krajowa
Zsolt Halmosi
Dyrektor generalny ds. policji
Generał brygady
Salvatore
Guglielmino
którego zastąpił
Dyrektor policji granicznej i
służb ds. cudzoziemców
Giovanni Pinto
Główny dyrektor Centralnej
Dyrekcji ds. Imigracji i Policji
Granicznej
Łotwa
Normunds Garbars
Generał
Państwowa Straż Graniczna
Litwa
Vainius Butinas
Komendant państwowej Służby
Straży Granicznej
Państwowa Służba Straży
Granicznej
Pascal Schumacher
którego zastąpił
Doradca ds. wymiaru
sprawiedliwości i spraw
wewnętrznych
Répresentation du Luxembourg
auprès de l’Union européenne
Thierry Fehr
Dyrektor
Krajowa Jednostka Policji
Lotniskowej
Malta
Neville Xuereb
Inspektor
Maltańskie siły policyjne,
Oddział specjalny
Niderlandy
J.A.J Hans
Leijtens
Komandor porucznik
Generał broni
CINC Royal Marechausse
Polska
Dominik Tracz
Komendant główny Straży
Granicznej
Generał
Polska Straż Graniczna
Portugalia
Manuel Jarmela
Palos
Dyrektor krajowy
Służba ds. Cudzoziemców i
Granic
Rumunia
Ioan Buda
Inspektor generalny
Inspektorat Generalny
rumuńskiej Policji Granicznej
Słowacja
Ľudovít Bíró
Dyrektor Urzędu ds. Policji
Granicznej i Cudzoziemców
Prezydium sił policyjnych
Słowenia
Marko Gaŝperlin
Zastępca przewodniczącego
zarządu Frontexu
Asystent dyrektora
Starszy nadinspektor policji
Komenda Główna Policji
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
Hiszpania
Emilio Baos
Arrabal
Komisarz generalny
Krajowe siły policyjne
Klas Friberg
którego zastąpił
Komendant szwedzkiej policji
kryminalnej
Szwedzka Policja Kryminalna
Sören Clerton
Zastępca komisarza
Szef wydziału
Krajowe Biuro Śledcze /
Centralny Wydział Zarządzania
Granicami
Stefano Manservisi
Dyrektor generalny
Belinda Pyke
Dyrektor ds. Migracji i Granic
Dyrekcja Generalna do Spraw
Wewnętrznych,
Komisja Europejska
Sigrídur Björk
Gudjónsdóttir
Komisarz okręgu
Okręg policyjny Sudurnes
Węgry
Włochy
Luksemburg
Szwecja
Komisja
Europejska
Islandia
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
43
Państwo
Imię i nazwisko
Stanowisko/pozycja
Instytucja
Liechtenstein
Mario Büchel
Dyrektor Wydziału
Bezpieczeństwa i Ruchu
Policja krajowa
Norwegia
Stein Ulrich
Starszy doradca
Krajowa Dyrekcja Policji
Szwajcaria
Héribert Wider
Kierownik Działu Operacji
Podpułkownik
Szwajcarska Straż Graniczna
Irlandia
John O`Driscoll
Dyrektor urzędu
Nadinspektor w wydziale
dochodzeniowo-śledczym
Krajowy Urząd Imigracyjny
Garda (GNIB)
Jacqueline
Luetchford
którą zastąpił
Dyrektor
Paul Morgan
Dyrektor odpowiedzialny za
regiony południowe i Europę
Zjednoczone
Królestwo
Straż Graniczna
44
Załącznik B – Wykaz decyzji zarządu podjętych w 2013 r.
01 Decyzja w sprawie przyjęcia ogólnych kwot przypisanych do tytułów i
rozdziałów wstępnego budżetu Frontexu na 2014 r.
1 marca 2013 r.
02 Decyzja wydana w drodze procedury pisemnej w sprawie odstąpienia
od automatycznego przenoszenia środków z 2012 r. na 2013 r.
1 marca 2013 r.
03 Decyzja w sprawie zatrudnienia księgowego na okres przejściowy
1 marca 2013 r.
04 Decyzja o wprowadzeniu środków na rzecz stosowania zasad
bezpieczeństwa przy przetwarzaniu jawnych danych szczególnie
chronionych
1 marca 2013 r.
05 Decyzja zarządu w sprawie przyjęcia zasad dotyczących wyposażenia 27 marca 2013
technicznego oraz minimalnej ilości wyposażenia, jaka ma zostać
r.
udostępniona w ramach działań koordynowanych przez Frontex w 2014
r.
06 Decyzja zarządu w sprawie wniosku Zjednoczonego Królestwa o
zapewnienie możliwości wzięcia udziału w działaniach operacyjnych
koordynowanych przez Frontex w 2013 r. i wniesienia wkładu
finansowego na poczet tych działań
27 marca 2013
r.
07 Decyzja zarządu w sprawie wniosku Irlandii o zapewnienie możliwości
wzięcia udziału w działaniach operacyjnych koordynowanych przez
Frontex w 2013 r. i wniesienia wkładu finansowego na poczet tych
działań
27 marca 2013
r.
08 Decyzja zarządu w sprawie przyjęcia sprawozdania ogólnego Frontexu 27 marca 2013
za rok 2012
r.
09 Decyzja zarządu w sprawie ustanowienia komitetu redakcyjnego na
potrzeby przeprowadzenia przez zarząd oceny i analizy rocznego
sprawozdania z działalności za 2012 r.
27 marca 2013
r.
10 Decyzja zarządu w sprawie przyjęcia zmienionego regulaminu zarządu 27 marca 2013
r.
11 Decyzja zarządu w sprawie przyjęcia strategii i planu wieloletniego
Frontexu na lata 2014–2017
16 kwietnia
2013 r.
12 Decyzja zarządu w sprawie przyjęcia wyników przeprowadzonej przez 24 maja 2013 r.
zarząd analizy i oceny rocznego sprawozdania z działalności za 2012 r.
13 Decyzja zarządu w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych
określających zakres obowiązków i procedurę naboru pracowników na
stanowiska kierownicze średniego szczebla
24 maja 2013 r.
14 Decyzja zarządu w sprawie powołania grupy roboczej ad hoc
odpowiedzialnej za kwestie związane z budżetem i sprawozdaniem
finansowym Frontexu
24 maja 2013 r.
45
15 Decyzja zarządu w sprawie utworzenia komitetu sterującego
24 maja 2013 r.
odpowiedzialnego za zapewnianie wsparcia przy przeprowadzaniu
standardowej oceny działalności Frontexu i opracowywaniu projektu
harmonogramu prac zgodnie z art. 33 rozporządzenia ustanawiającego
Frontex
16 Decyzja zarządu w sprawie księgowego i zmiany grupy funkcyjnej
17 Decyzja zarządu w sprawie przyjęcia opinii zarządu dotyczącej
ostatecznego sprawozdania finansowego za rok 2012
18 Decyzja zarządu w sprawie Biura Operacyjnego Frontexu w Pireusie,
Grecja
19 Decyzja zarządu w sprawie zmiany programu prac Frontexu (N1) i
budżetu Frontexu na 2013 r. (N1)
20 Decyzja w sprawie przyjęcia wieloletniego planu polityki kadrowej
Frontexu na lata 2014–2016
21 Decyzja w sprawie ponownego wyboru przewodniczącego
22 Decyzja w sprawie ponownego wyboru zastępcy przewodniczącego
23 Decyzja w sprawie przyjęcia ogólnych kwot przypisanych do tytułów i
rozdziałów wstępnego budżetu Frontexu na 2015 r.
24 Decyzja z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniająca decyzję zarządu nr
22/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiającą zasady
oddelegowywania ekspertów krajowych do Frontexu
13 czerwca 2013
r.
18 czerwca 2013
r.
27 września
2013 r.
25 listopada
2013 r.
26 listopada
2013 r.
28 listopada
2013 r.
28 listopada
2013 r.
28 listopada
2013 r.
28 listopada
2013 r.
46
Załącznik C – Sytuacja na granicach zewnętrznych w 2013 r.
Skuteczność wykrywania przypadków nielegalnego przekraczania granic zewnętrznych UE
wzrosła o 48% w 2013 r. w porównaniu z wartością z 2012 r. – z 72 500 do około 107 000
przypadków. Choć odnotowano istotny wzrost w ujęciu rocznym, poziom z 2013 r. był
porównywalny z wartościami zgłaszanymi przez państwa członkowskie w 2009 r. i w 2010 r.
(odpowiednio 104 600 i 104 000 przypadków), a ponadto był niższy niż poziom odnotowany
w czasie arabskiej wiosny w 2011 r., kiedy to wykryto 141 000 przypadków nielegalnego
przekraczania granicy.
Pomijając opisaną tendencję zwyżkową, w 2013 r. odnotowano trzy zjawiska: olbrzymi
wzrost liczby obywateli syryjskich na szlaku wiodącym przez wschodni region Morza
Śródziemnego (do Grecji i Bułgarii) i przez środkowy region Morza Śródziemnego (do
Włoch); stały napływ migrantów opuszczających Afrykę Północną (Libię i Egipt) i
podejmujących próbę przekroczenia Morza Śródziemnego oraz gwałtowny wzrost
wykrywanych przypadków nielegalnego przekraczania granicy lądowej między Węgrami a
Serbią obserwowany głównie w okresie od stycznia do czerwca.
Syryjczycy, Erytrejczycy, Afgańczycy i Albańczycy stanowili łącznie 52% osób, które
zatrzymano podczas próby nielegalnego przekroczenia granicy (wykryto 55 400 przypadki
nielegalnego przekroczenia granicy). Prawie jedna czwarta wszystkich wykrytych
przypadków nielegalnego przekraczania granicy dotyczyła obywateli Syrii (około 25 500
przypadków). Liczba przypadków nielegalnego przekraczania granicy UE przez obywateli
Syrii potroiła się w latach 2012–2013 z uwagi na sytuację w Syrii i trudne położenie, w jakim
znaleźli się syryjscy uchodźcy. W wielu przypadkach funkcjonariusze przeprowadzający
kontrole graniczne byli pierwszymi organami, z jakimi tacy uchodźcy mieli styczność,
dlatego też musieli przyjmować składane przez nich wnioski o udzielenie azylu i odsyłać ich
do odpowiednich organów azylowych.
Liczba wykrywanych przypadków nielegalnego przekraczania granicy przez Afgańczyków
zmniejszyła się gwałtownie do poziomu 9 500 w 2013 r. z poziomu 13 200 w 2012 r. i prawie
26 000 w 2010 r. Wspomniany spadek może być jeszcze bardziej znaczący, biorąc pod
uwagę fakt, że wielu Afgańczyków zostało wykrytych więcej niż jednokrotnie: za pierwszym
razem na szlaku prowadzącym przez wschodni region Morza Śródziemnego (głównie na
szlaku wiodącym przez Morze Egejskie do Grecji), a następnie ponownie na szlaku
prowadzącym przez Bałkany Zachodnie w kierunku węgiersko-serbskiej granicy lądowej.
W pierwszym kwartale 2013 r. liczba wykrywanych przypadków nielegalnego przekraczania
granicy w środkowym regionie Morza Śródziemnego utrzymywała się na niskim poziomie, ale
stopniowo zwiększała się w drugim kwartale i osiągnęła poziom szczytowy w trzecim
kwartale. Z łącznej liczby 40 300 przypadków nielegalnego przekraczania granicy wykrytych
w skali roku 75% odnotowano w okresie od lipca do października – wartość szczytowa
została osiągnięta we wrześniu. W tym okresie wzmożonego napływu migrantów z Afryki
Północnej odnotowano szereg poważnych przypadków wywracania się łodzi, co
doprowadziło do śmierci wielu osób, w szczególności znacznej liczby kobiet i dzieci.
Większość łodzi wypływała z Libii, gdzie osoby dokonujące przerzutu przez granicę
wykorzystywały słabość kontroli rządowych. Część migrantów rozpoczynała również swoją
podróż w Egipcie.
Choć na szlaku przebiegającym przez wschodni region Morza Śródziemnego odnotowano
najmniejszą liczbę wykrytych przypadków nielegalnego przekroczenia granicy od 2009 r.
(24 800 przypadków w 2013 r.), szlak ten mimo to zajmował drugie miejsce pod względem
ogólnej liczby takich przypadków i odpowiadał za niemal jedną czwartą wszystkich
przypadków nielegalnego przekraczania granicy UE. W porównaniu z sytuacją z 2011 r. i
2012 r. zaobserwowano również zmianę obszarów, na których wykrywano takie przypadki –
najwięcej z nich wykryto w regionie Morza Egejskiego, a na drugim miejscu uplasowała się
bułgarsko-turecka granica lądowa. Największą liczbę przypadków nielegalnego
przekraczania granicy na szlaku prowadzącym przez wschodni region Morza Śródziemnego
odnotowano w październiku (4 934), ale liczba ta gwałtownie zmniejszyła się w późniejszym
okresie.
47
Przypadki nielegalnego przekraczania granicy w regionie Morza Czarnego były rzadkie, ale
w 2013 r. Bułgaria zgłosiła jedną próbę nielegalnego wjazdu do portu morskiego w Warnie w
czerwcu, a Rumunia odnotowała cztery incydenty, w ramach których wykryto 143
migrantów usiłujących dotrzeć do rumuńskiego wybrzeża dzięki wsparciu siatek
szmuglerskich z Turcji. Zatrzymani migranci byli w większości obywatelami Syrii i
Afganistanu. Choć opisane incydenty stanowiły odosobnione przypadki, ukazują one skalę
presji wywieranej przez nielegalną migrację z Turcji na region Morza Czarnego, która
również może potencjalnie rosnąć.
Na szlaku prowadzącym przez region Bałkanów Zachodnich zaobserwowano gwałtowny
wzrost przypadków nielegalnego przekraczania granicy – z reguły w konsekwencji dalszych
przepływów migrantów, którzy przedostali się już na terytorium UE przez Grecję – z
poziomu około 6 400 w 2012 r. do poziomu 19 500 w 2013 r.; była to najwyższa odnotowana
wartość od momentu rozpoczęcia gromadzenia danych w tym zakresie w 2008 r. Większość
takich przypadków odnotowano w okresie od lutego do lipca na węgiersko-serbskiej granicy
lądowej. Migranci zatrzymani podczas nielegalnego przekraczania granicy w tym okresie
natychmiast występowali z wnioskiem o azyl, po czym uciekali, aby kontynuować swoją
podróż do innych państw członkowskich. W lipcu, po wprowadzeniu zmian w węgierskiej
polityce azylowej, liczba wykrywanych przypadków nielegalnego przekraczania granicy
zaczęła się zmniejszać, ale mimo to utrzymywała się na wyższym poziomie niż w latach
ubiegłych.
Liczba przypadków nielegalnego przekraczania granicy wykrywanych w zachodnim regionie
Morza Śródziemnego (w pobliżu Hiszpanii) oraz na szlaku prowadzącym z Afryki Zachodniej
(w pobliżu Wysp Kanaryjskich) utrzymywała się w 2013 r. na stosunkowo stałym poziomie
wynoszącym odpowiednio 6 800 i prawie 300 przypadków. Wśród wykrytych migrantów
większość stanowili obywatele Algierii, Maroka lub Afryki Subsaharyjskiej, którzy rozpoczęli
swoją podróż w Maroku lub w Algierii.
Liczba przypadków nielegalnego przekraczania granicy wykrywanych wzdłuż wschodniej
granicy lądowej utrzymywała się na niskim poziomie wynoszącym 1 300 przypadków, co
odpowiada 1,2% całkowitej wartości dla UE. W okresie od marca do sierpnia na polskobiałoruskiej granicy lądowej odnotowano jednak znaczny wzrost liczby decyzji o odmowie
wjazdu podejmowanych względem obywateli pochodzenia czeczeńskiego. Migranci
zazwyczaj wjeżdżali na teren UE bez wiz, po czym składali wnioski o udzielenie azylu.
Wielu z nich ubiegało się również w późniejszym okresie o udzielenie azylu w Niemczech.
Choć zgodnie ze strukturą przepływów pasażerów większość decyzji o odmowie wjazdu
zostało wydanych na granicach lądowych i powietrznych, długofalowa tendencja w tym
zakresie wskazuje, że należy oczekiwać zwiększenia liczby takich decyzji na granicach
lądowych z uwagi na znaczny wzrost natężenia przepływów pasażerów.
Liberalizacja reżimu wizowego na Bałkanach Zachodnich, która objęła obywateli Serbii,
Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny oraz Albanii, doprowadziła zarówno do wzrostu natężenia
przepływów pasażerów, jak i do zwiększenia liczby wydawanych decyzji o odmowie wjazdu.
W 2013 r. decyzje o odmowie wjazdu wydane względem obywateli państw Bałkanów
Zachodnich stanowiły 18% wszystkich decyzji o odmowie wjazdu wydanych w UE, podczas
gdy w 2010 r., tj. przed liberalizacją reżimu wizowego, odsetek ten wynosił zaledwie 9%.
Dane te znajdują odzwierciedlenie we wzroście obciążenia organów kontroli granicznej
pracą.
W 2013 r. w całej UE odnotowano około 345 000 przypadków nielegalnego pobytu, co
zasadniczo odpowiada tendencji zaobserwowanej w roku ubiegłym. Liczba ta pokrywa się
ze stabilną, choć nieznacznie malejącą, długoterminową tendencją obserwowaną na
przestrzeni ostatnich pięciu lat.
Zasadniczo stabilna tendencja w zakresie nielegalnego pobytu zamaskowała istotne różnice
w tym obszarze występujące między państwami członkowskimi. Niemcy w dalszym ciągu
zajmowały pierwsze miejsce pod tym względem i były również państwem członkowskim, w
którym odnotowano największy wzrost liczby przypadków nielegalnego pobytu w ujęciu
bezwzględnym. Wzrost ten w znacznej mierze wynikał z faktu, że wykryto większą liczbę
przypadków nielegalnego pobytu obywateli Rosji i Syrii. Państwem, w którym odnotowano
drugi co do wielkości wzrost w tym obszarze, była Bułgaria, gdzie liczba wykrytych
48
przypadków nielegalnego pobytu niemal podwoiła się w 2013 r., głównie za sprawą
Syryjczyków. Szereg państw członkowskich zgłosiło jednak również bardzo znaczny spadek
liczby przypadków nielegalnego pobytu – dotyczyło to w szczególności Grecji, gdzie liczba
takich przypadków zmniejszyła się o 41% w 2012 r. Istotny spadek odnotowano również we
Włoszech, gdzie liczba przypadków nielegalnego pobytu zmniejszyła się o 22%.
W latach 2012–2013 liczba wykrytych osób dokonujących przerzutu przez granicę
zmniejszyła się o 11%; w 2013 r. wykryto łącznie 6 900 takich osób. Ten spadek może
częściowo wynikać z powszechnej zmiany stosowanego podejścia na rzecz nadużywania
legalnych kanałów i fałszowania dokumentów w celu wjazdu na terytorium UE, co
umożliwia osobom dokonującym przerzutu przez granicę prowadzenie zdalnych, trudno
wykrywalnych działań zamiast towarzyszenia migrantom w trakcie podejmowania działań
wysokiego ryzyka, takich jak przekraczanie zielonej granicy.
W 2013 r. odnotowano około 9 800 przypadków wykrycia migrantów korzystających ze
sfałszowanych dokumentów w celu nielegalnego wjazdu na terytorium UE lub na terytorium
strefy Schengen, co stanowiło wzrost o prawie 24% w porównaniu z rokiem ubiegłym i było
najwyższym wynikiem odnotowanym od momentu rozpoczęcia systematycznego
gromadzenia danych dotyczących tego wskaźnika w 2009 r.
Przedstawiciele środowisk zwalczających przypadki fałszowania dokumentów w UE i
eksperci ds. oszustw dotyczących tożsamości z państw członkowskich zgadzają się, że
korzystanie z dokumentów uzyskanych w drodze oszustwa (zamiast korzystania ze
sfałszowanych dokumentów) staje się coraz powszechniejszym sposobem działania na
granicach. Wynika to z faktu, że współcześnie stosowane dokumentu coraz trudniej jest
sfałszować lub przerobić. Zgodnie z danymi zgromadzonymi przez przedstawicieli środowisk
zwalczających przypadki fałszowania dokumentów liczba wykrytych przypadków uzyskania
paszportów w drodze oszustwa podwoiła się w latach 2012–2013; takie paszporty często
były paszportami wydanymi dla obywateli Mali, Syrii i innych państw, które mogłyby ułatwić
ich posiadaczowi uzyskanie ochrony międzynarodowej.
W 2013 r. liczba wniosków o udzielenie azylu składanych w UE w dalszym ciągu zwiększała
się. Ze wstępnych danych wynika, że liczba takich wniosków wzrosła o około 28%. Z
wnioskiem o objęcie ochroną międzynarodową zdecydowanie najczęściej występowali
obywatele Syrii, doprowadzając niemalże do podwojenia i tak niezwykle wysokiej liczby
wniosków złożonych w 2012 r., co wiązało się z bezprecedensowym napływem osób
ubiegających się o azyl do UE. Ponad dwie trzecie wszystkich wniosków obywateli
syryjskich zostało złożonych w Szwecji, Niemczech i Bułgarii.
W 2013 r. do państw trzecich skutecznie odesłano stałą liczbę około 159 000 obywateli
państw trzecich. Ta łączna liczba nie obejmuje przypadków skutecznego odesłania, do
jakich dochodziło między państwami członkowskimi. Zjednoczone Królestwo i Grecja
należały do państw członkowskich, w których w 2012 r. odnotowano największą liczbę
odesłań.
49
Załącznik D – Wykaz wspólnych działań operacyjnych w 2013 r.
Granice powietrzne
Nazwa projektu
Wspólna operacja
„Flexi Force 2013” –
moduł operacyjny
Mizar
Wspólna operacja
„Flexi Force 2013” –
moduł operacyjny
Mizar II
Wspólna operacja
„Focal Points 2013 Air”
(w tym przedłużenie
wspólnej operacji
„Focal Points 2012
Air”)
Obszar operacyjny
Porty lotnicze: Malaga,
Amsterdam, Barcelona,
Bergamo, Bruksela,
Bratysława, Budapeszt,
Frankfurt, ParyżCharles de Gaulle,
Genewa, Helsinki,
Madryt, Monachium,
Mediolan-Malpensa,
Paryż-Orly, BukaresztOtopeni, Praga, Ryga,
Tallinn, Wiedeń,
Warszawa, Zurych
Porty lotnicze:
Amsterdam, Barcelona,
Bergamo, Bruksela,
Budapeszt, Kopenhaga,
Rzym-Fiumicino,
Genewa, Lizbona,
Lublana, Madryt,
Mediolan-Malpensa,
Paryż-Orly, BukaresztOtopeni, Praga, Ryga,
Tallinn, Wiedeń,
Warszawa, Zurych
W ramach operacji
„Focal Points Air”
aktywowano 27
unijnych punktów
kontaktowych: porty
lotnicze Amsterdam,
Sztokholm-Arlanda,
Ateny, Barcelona,
Bergamo, Bruksela,
Budapeszt, ParyżCharles de Gaulle,
Düsseldorf, Rzym-
Czas trwania (dni)
42
Zaangażowane państwa
członkowskie i państwa
trzecie
Zaangażowane państwa
członkowskie: Austria,
Belgia, Estonia,
Finlandia, Francja,
Hiszpania, Litwa,
Łotwa, Niderlandy,
Niemcy, Polska,
Republika Czeska,
Rumunia, Słowacja,
Szwajcaria, Węgry,
Włochy, Zjednoczone
Królestwo;
Państwa trzecie:
Albania, Bośnia i
Hercegowina, była
jugosłowiańska
republika Macedonii,
Mołdawia, Serbia,
Ukraina;
35
Zaangażowane państwa
członkowskie: Austria,
Belgia, Bułgaria, Dania,
Finlandia, Francja,
Hiszpania, Łotwa,
Malta, Niderlandy,
Niemcy, Polska,
Portugalia, Republika
Czeska, Rumunia,
Słowenia, Szwajcaria,
Węgry, Włochy;
Państwa trzecie:
Albania, Gruzja,
Ukraina;
357 (operacja stała)
Zaangażowane państwa
członkowskie: Austria,
Belgia, Bułgaria,
Estonia, Finlandia,
Francja, Grecja,
Hiszpania, Łotwa,
Malta, Niderlandy,
Niemcy, Norwegia,
Polska, Portugalia,
Republika Czeska,
Rumunia, Słowacja,
Słowenia, Szwajcaria,
50
Nazwa projektu
Obszar operacyjny
Czas trwania (dni)
Fiumicino, Frankfurt,
Genewa, Helsinki,
Lublana, Lizbona,
Madryt, Monachium,
Mediolan-Malpensa,
Oslo, Bukareszt, Praga,
Ryga, Sofia, Wiedeń,
Wilno, Warszawa,
Zurych
Szwecja, Węgry,
Włochy, Zjednoczone
Królestwo;
Państwa trzecie:
Albania, Bośnia i
Hercegowina, była
jugosłowiańska
republika Macedonii,
Mołdawia, Serbia,
Turcja, Ukraina;
Aktywowano pięć
punktów koordynacji
w następujących
portach lotniczych:
Skopje, Tirana,
Belgrad, Kijów i
Kiszyniów
Wspólna operacja
„Meteor 2013”
Port lotniczy LizbonaPortela
Zaangażowane państwa
członkowskie i państwa
trzecie
12
Zaangażowane państwa
członkowskie: Belgia,
Francja, Hiszpania,
Niderlandy, Rumunia,
Szwajcaria, Włochy;
51
Granice lądowe
Nazwa projektu
Obszar operacyjny
Czas trwania (dni)
Zaangażowane państwa
członkowskie i państwa
trzecie
Przyjmujące państwa
członkowskie: Bułgaria,
Chorwacja, Estonia,
Finlandia, Grecja,
Litwa, Łotwa,
Norwegia, Polska,
Rumunia, Słowacja,
Słowenia, Węgry;
Wspólna operacja
„Focal Points 2013
Land” (w tym
przedłużenie wspólnej
operacji „Focal Points
2012 Land”)
Wyznaczone przejścia
graniczne i obszar
zielonej granicy na
zewnętrznych
granicach lądowych UE
365 (operacja stała)
Zaangażowane państwa
członkowskie: Austria,
Belgia, Bułgaria,
Chorwacja, Estonia,
Finlandia, Francja,
Hiszpania, Litwa,
Łotwa, Niderlandy,
Niemcy, Norwegia,
Polska, Portugalia,
Republika Czeska,
Rumunia, Słowacja,
Słowenia, Szwajcaria,
Szwecja, Węgry,
Włochy;
Państwa trzecie:
Albania, Chorwacja,
Mołdawia, Ukraina;
Przyjmujące państwa
członkowskie: Bułgaria
i Grecja
Wspólna operacja
„Poseidon Land 2012”
(przedłużenie)
Południowo-wschodnia
zewnętrzna granica
lądowa
87
Wspólna operacja
„Poseidon Land 2013”
Południowo-wschodnia
zewnętrzna granica
lądowa
280
Zaangażowane państwa
członkowskie: Austria,
Belgia, Dania, Estonia,
Finlandia, Francja,
Hiszpania, Litwa,
Łotwa, Malta,
Niderlandy, Niemcy,
Norwegia, Polska,
Portugalia, Republika
Czeska, Rumunia,
Słowacja, Słowenia,
Szwajcaria, Węgry,
Zjednoczone
Królestwo;
Przyjmujące państwa
członkowskie: Bułgaria,
Grecja
52
Nazwa projektu
Obszar operacyjny
Czas trwania (dni)
Zaangażowane państwa
członkowskie i państwa
trzecie
Zaangażowane państwa
członkowskie: Austria,
Bułgaria, Chorwacja,
Dania, Estonia,
Finlandia, Francja,
Hiszpania, Litwa,
Łotwa, Malta,
Niderlandy, Niemcy,
Norwegia, Polska,
Portugalia, Republika
Czeska, Rumunia,
Słowacja, Słowenia,
Szwajcaria, Szwecja,
Węgry, Włochy,
Zjednoczone
Królestwo;
Przyjmujące państwa
członkowskie:
Chorwacja, Węgry
Wspólna operacja
„Neptune 2013”
Region Bałkanów
Zachodnich i
chorwacka granica
zewnętrzna
29
Zaangażowane państwa
członkowskie: Austria,
Belgia, Dania, Estonia,
Francja, Grecja,
Hiszpania, Łotwa,
Niderlandy, Niemcy,
Polska, Republika
Czeska, Rumunia,
Słowenia, Szwajcaria,
Szwecja;
Państwa trzecie:
Albania, Bośnia i
Hercegowina, była
jugosłowiańska
republika Macedonii,
Serbia;
Przyjmujące państwa
członkowskie: Estonia,
Łotwa, Litwa, Węgry,
Polska, Rumunia,
Słowacja, Finlandia;
Wspólna operacja
„Jupiter 2013”
Wschodnia granica
lądowa
29
Zaangażowane państwa
członkowskie: Bułgaria,
Dania, Niemcy,
Estonia, Hiszpania,
Francja, Włochy,
Łotwa, Węgry,
Niderlandy, Austria,
Polska, Portugalia,
Rumunia, Słowenia,
53
Nazwa projektu
Obszar operacyjny
Czas trwania (dni)
Zaangażowane państwa
członkowskie i państwa
trzecie
Słowacja, Finlandia;
Państwa trzecie:
Mołdawia, Ukraina
Wspólna operacja
„Coordination Points
2013”
Wyznaczone przejścia
graniczne w państwach
trzecich
245
Przyjmujące państwa
członkowskie: Albania,
była jugosłowiańska
republika Macedonii,
Chorwacja, Mołdawia,
Ukraina;
Zaangażowane państwa
członkowskie: Estonia,
Grecja, Francja,
Łotwa, Węgry,
Niderlandy, Austria,
Polska, Rumunia,
Słowenia, Słowacja;
Przyjmujące państwa
członkowskie: Węgry,
Rumunia
REX 2013
Węgiersko-serbska i
rumuńsko-serbska
zewnętrzna granica
lądowa
28
Zaangażowane państwa
członkowskie: Belgia,
Republika Czeska,
Niemcy, Estonia,
Hiszpania, Francja,
Chorwacja, Łotwa,
Austria, Polska,
Portugalia, Słowenia,
Słowacja, Finlandia,
Szwecja;
Państwo trzecie:
Federacja Rosyjska
54
Granice morskie
Zaangażowane państwa
członkowskie i państwa
trzecie
Nazwa projektu
Obszar operacyjny
Czas trwania (dni)
Wspólna operacja
„Hermes 2012” w
ramach europejskiej
sieci patroli –
przedłużenie
Środkowy region
Morza Śródziemnego
31
Przyjmujące
państwo
członkowskie:
Włochy
Wspólna operacja
„Poseidon Sea 2012”
– przedłużenie
Wschodni region
Morza Śródziemnego
90
Przyjmujące
państwo
członkowskie: Grecja
Zaangażowane
państwa
członkowskie:
Hiszpania, Łotwa,
Niderlandy,
Rumunia;
Wspólna operacja
„Hera 2013” w
ramach europejskiej
sieci patroli
Wyspy Kanaryjskie i
wybrzeże Afryki
Zachodniej
92
Przyjmujące
państwo
członkowskie:
Hiszpania
Zaangażowane
państwo
członkowskie:
Luksemburg;
Wspólna operacja
„Indalo 2013” w
ramach europejskiej
sieci patroli
Zachodni region
Morza Śródziemnego
169
Przyjmujące
państwo
członkowskie:
Hiszpania
Zaangażowane
państwa
członkowskie:
Belgia, Francja,
Finlandia, Islandia,
Luksemburg,
Portugalia, Rumunia,
Słowacja, Włochy,
Zjednoczone
Królestwo;
Państwo trzecie:
Stany Zjednoczone;
Wspólna operacja
„Minerva 2013” w
ramach europejskiej
sieci patroli
Zachodni region
Morza Śródziemnego
(porty morskie)
47
Przyjmujące
państwo
członkowskie:
Hiszpania
55
Nazwa projektu
Obszar operacyjny
Czas trwania (dni)
Zaangażowane państwa
członkowskie i państwa
trzecie
Zaangażowane
państwa
członkowskie:
Belgia, Bułgaria,
Dania, Estonia,
Finlandia, Francja,
Łotwa, Niderlandy,
Norwegia, Polska,
Portugalia,
Republika Czeska,
Rumunia,
Szwajcaria, Szwecja,
Włochy
Państwa trzecie:
Mołdawia, Ukraina;
Wspólna operacja
„Hermes 2013” w
ramach europejskiej
sieci patroli
Środkowy region
Morza Śródziemnego
240
Przyjmujące
państwo
członkowskie:
Włochy
Zaangażowane
państwa
członkowskie:
Austria, Belgia,
Dania, Finlandia,
Francja, Grecja,
Hiszpania, Islandia,
Luksemburg, Malta,
Niderlandy, Niemcy,
Norwegia, Polska,
Portugalia, Rumunia,
Szwajcaria, Węgry,
Zjednoczone
Królestwo;
Państwa trzecie:
Gruzja, Mołdawia,
Ukraina;
Wspólna operacja
„Aeneas 2013” w
ramach europejskiej
sieci patroli
Środkowy region
Morza Śródziemnego
212
Przyjmujące
państwo
członkowskie:
Włochy
Zaangażowane
państwa
członkowskie:
Austria, Dania,
Finlandia, Francja,
56
Nazwa projektu
Obszar operacyjny
Czas trwania (dni)
Zaangażowane państwa
członkowskie i państwa
trzecie
Grecja, Hiszpania,
Islandia,
Luksemburg, Malta,
Niemcy, Norwegia,
Portugalia, Rumunia,
Zjednoczone
Królestwo;
Państwo trzecie:
Albania;
Wspólna operacja
„Poseidon Sea 2013”
Wschodni region
Morza Śródziemnego
275
Przyjmujące
państwo
członkowskie: Grecja
Zaangażowane
państwa
członkowskie:
Austria, Belgia,
Dania, Francja,
Hiszpania, Islandia,
Luksemburg, Łotwa,
Malta, Niderlandy,
Niemcy, Norwegia,
Polska, Portugalia,
Rumunia, Szwecja,
Włochy,
Zjednoczone
Królestwo;
Państwo trzecie:
Albania;
Wspólna operacja
„Focal Points Sea
2013”
Przejścia graniczne
w sześciu państwach
członkowskich:
Rumunii, Bułgarii,
Hiszpanii, Portugalii,
Słowenii i na Litwie
167
Przyjmujące
państwa
członkowskie:
Bułgaria, Hiszpania,
Litwa, Portugalia,
Rumunia, Słowenia;
Zaangażowane
państwa
członkowskie:
Belgia, Bułgaria,
Dania, Estonia,
Finlandia, Francja,
Hiszpania, Łotwa,
Niderlandy,
Norwegia, Polska,
Portugalia, Rumunia,
Słowenia, Szwecja
57
Powroty
Kraj docelowy (kraje
docelowe)
Państwo
organizujące
powrót
Zaangażowane
państwa (z których
odsyła się osoby
powracające)
Łączna liczba
osób
powracającyc
h
1
Nigeria
Zjednoczone
Królestwo
Bułgaria, Irlandia,
Hiszpania, Rumunia,
Zjednoczone
Królestwo;
65
2
Nigeria
Austria
Bułgaria, Niemcy,
Grecja, Węgry,
Austria, Finlandia;
25
3
Kolumbia i Ekwador
Hiszpania
Hiszpania, Francja;
110
4
Nigeria
Włochy
Bułgaria, Grecja,
Włochy;
38
54
Nr
5
Gruzja i Ukraina
Hiszpania
Niemcy, Irlandia,
Grecja, Hiszpania,
Francja, Włochy,
Węgry, Polska;
6
Nigeria
Norwegia
Bułgaria, Hiszpania,
Niemcy, Norwegia,
Szwecja;
43
7
Gruzja
Austria
Niemcy, Grecja,
Francja, Austria,
Szwecja;
34
8
Była jugosłowiańska republika
Macedonii i Serbia
Niemcy
Niemcy, Finlandia,
Szwecja;
112
9
Kolumbia i Republika
Dominikańska
Hiszpania
Hiszpania, Francja;
98
43
10
Nigeria
Austria
Austria, Bułgaria,
Dania, Grecja, Malta,
Niemcy, Norwegia,
Rumunia, Szwecja,
Węgry;
11
Gruzja
Niemcy
Niemcy, Polska
8
12
Serbia
Niemcy
Niemcy, Hiszpania,
Szwecja;
83
Hiszpania
Bułgaria, Francja,
Grecja, Hiszpania,
Irlandia, Norwegia,
Polska, Portugalia,
Szwajcaria, Szwecja;
71
13
Pakistan
58
Nr
Kraj docelowy (kraje
docelowe)
Państwo
organizujące
powrót
Zaangażowane
państwa (z których
odsyła się osoby
powracające)
Łączna liczba
osób
powracającyc
h
30
14
Nigeria
Niderlandy
Niemcy, Irlandia,
Hiszpania,
Niderlandy,
Portugalia, Finlandia;
15
Kosowo
Niemcy
Niemcy, Francja,
Austria, Szwecja;
73
16
Albania
Irlandia
Belgia, Irlandia,
Hiszpania, Francja;
52
Austria
Niemcy, Hiszpania,
Francja, Węgry,
Niderlandy, Austria,
Szwecja;
42
38
17
Armenia i Gruzja
18
Nigeria
Austria
Austria, Bułgaria,
Dania Francja,
Irlandia, Niemcy,
Norwegia, Szwecja,
Węgry;
19
Demokratyczna Republika
Konga
Belgia
Belgia, Niemcy,
Irlandia, Francja;
34
20
Była jugosłowiańska republika
Macedonii i Serbia
Niemcy
Niemcy, Szwecja;
67
21
Kolumbia i Ekwador
Hiszpania
Hiszpania
91
22
Nigeria
Włochy
Bułgaria, Niemcy,
Grecja, Włochy,
Portugalia;
46
23
Serbia
Niemcy
Niemcy, Irlandia,
Hiszpania, Szwecja;
66
40
24
Nigeria
Hiszpania
Bułgaria, Niemcy,
Hiszpania, Francja,
Węgry, Malta,
Portugalia, Słowenia,
Szwecja;
25
Nigeria
Włochy
Bułgaria, Grecja,
Włochy, Francja,
Finlandia, Szwecja;
47
26
Była jugosłowiańska republika
Macedonii i Serbia
Niemcy
Francja, Hiszpania,
Islandia, Niemcy,
Szwecja;
81
59
Nr
Kraj docelowy (kraje
docelowe)
Państwo
organizujące
powrót
Zaangażowane
państwa (z których
odsyła się osoby
powracające)
Łączna liczba
osób
powracającyc
h
75
27
Kosowo
Szwecja
Austria, Finlandia,
Francja, Niemcy,
Norwegia, Szwecja,
Węgry;
28
Kolumbia i Ekwador
Hiszpania
Bułgaria, Hiszpania,
Włochy;
84
Niderlandy
Bułgaria, Niemcy,
Hiszpania,
Niderlandy,
Słowenia;
18
62
29
Nigeria
30
Albania
Francja
Belgia, Francja,
Hiszpania, Islandia,
Niderlandy, Szwecja,
Włochy;
31
Serbia
Niemcy
Niemcy, Szwecja;
77
32
Nigeria
Austria
Bułgaria, Dania,
Niemcy, Grecja,
Austria;
31
45
33
Pakistan
Hiszpania
Belgia, Bułgaria,
Finlandia, Francja,
Grecja, Hiszpania,
Niemcy, Norwegia,
Polska, Rumunia,
Węgry;
34
Nigeria
Włochy
Włochy, Portugalia;
44
Hiszpania
Francja, Grecja,
Hiszpania, Niemcy,
Portugalia,
Szwajcaria, Szwecja;
41
31
35
Gruzja i Ukraina
36
Gruzja
Niemcy
Bułgaria, Francja,
Grecja, Niemcy,
Norwegia, Polska,
Szwajcaria;
37
Demokratyczna Republika
Konga
Belgia
Belgia, Niemcy;
23
38
Kolumbia i Ekwador
Hiszpania
Hiszpania, Włochy;
93
39
Albania
Islandia
Belgia, Francja,
Islandia;
37
60
Nr
Kraj docelowy (kraje
docelowe)
Państwo
organizujące
powrót
OGÓŁEM
Zaangażowane
państwa (z których
odsyła się osoby
powracające)
Łączna liczba
osób
powracającyc
h
2 152
61
Załącznik E – Analiza porównawcza wspólnych działań
operacyjnych
Na granicach powietrznych
Z uwagi na cięcia budżetowe ograniczono działania operacyjne na zewnętrznych granicach
powietrznych UE, a liczba dni roboczych, w których funkcjonariusze prowadzili wspólne
operacje na granicach powietrznych, zmniejszyła się z 7 325 w 2012 r. do 5 988 w 2013 r.
Liczba oddelegowanych funkcjonariuszy była o 8% niższa (241 w 2013 r. wobec 262 w 2012
r.), ale czas oddelegowania, szczególnie w ramach wspólnej operacji „Focal Points”,
wydłużył się.
Liczba zaangażowanych państw członkowskich/państw stowarzyszonych w ramach Schengen
utrzymała się na wysokim poziomie wynoszącym 25 państw, przy czym we wspólnych
operacjach wzięło również udział dodatkowe 8 państw trzecich.
W skali całego roku budżet sektora granic powietrznych zmniejszył się w 2012 r. z 2 255 000
EUR do 2 450 000 EUR
Na granicach lądowych
Intensywność działań na zewnętrznych granicach lądowych utrzymała się mniej więcej na
tym samym poziomie co w 2012 r. W 2013 r. przeprowadzono siedem wspólnych działań –
tyle samo co w 2012 r. (uwzględniając REX 2013).
Działania prowadzono głównie na grecko-tureckiej i bułgarsko-tureckiej granicy lądowej,
gdzie przez cały rok realizowano przedłużoną wspólną operację „Poseidon Land 2012” i
wspólną operację „Poseidon Land 2013”, a także częściowo na węgiersko-serbskiej i
chorwacko-serbskiej granicy lądowej, gdzie realizowano wspólne operacje „Focal Points
Land”, „Neptune” i REX 2013. Operacje koncentrowały się na działaniach w zakresie
specjalistycznej ochrony zielonej granicy i działaniach w zakresie przeprowadzania odpraw.
W 2013 r. kontynuowano rozmieszczanie dodatkowych funkcjonariuszy greckiej policji
wzdłuż grecko-tureckiej granicy lądowej w ramach greckiej krajowej operacji Aspida
(„Tarcza”) oraz wykorzystywanie obozów w charakterze tymczasowych ośrodków
detencyjnych, a w listopadzie w Bułgarii przystąpiono do realizacji podobnej szeroko
zakrojonej krajowej operacji, co doprowadziło do gwałtownego zmniejszenia liczby
przypadków nielegalnego przekraczania bułgarsko-tureckiej granicy lądowej. Bułgarska
krajowa operacja stanowiła jedno z działań podjętych w ramach ogólnego reagowania
operacyjnego na wzrost liczby wykrywanych przypadków nielegalnego przekraczania
bułgarsko-tureckiej granicy lądowej, co skłoniło Frontex do przeniesienia 65% zasobów
państw członkowskich z Grecji do Bułgarii oraz do przeniesienia siedziby międzynarodowego
centrum koordynacyjnego wspólną operację „Poseidon Land 2013” z Aten do Sofii.
Liczba przyjmujących państw członkowskich / państw stowarzyszonych w ramach Schengen
zwiększyła się z 12 w 2012 r. do 13 w 2013 r. z uwagi na przystąpienie Chorwacji do UE,
natomiast liczba zaangażowanych państw członkowskich / państw stowarzyszonych w
ramach Schengen utrzymała się na tym samym poziomie i wyniosła 27. Jednocześnie liczba
dni operacyjnych zwiększyła się z 849 w 2012 r. do 1 063 w 2013 r.
Liczba oddelegowanych ekspertów zmniejszyła się z 1 303 w 2012 r. do 1 044 w 2013 r.
Spadek ten wynikał z ograniczenia intensywności działań w zakresie delegowania do udziału
we wspólnej operacji „Poseidon Land 2013” w porównaniu z poziomem delegowania
utrzymywanym przez pierwsze sześć miesięcy realizacji wspólnej operacji „Poseidon Land
2012”. Budżet przeznaczony na realizację działań zaplanowanych na 2013 r. nieznacznie się
zmniejszył (z poziomu 10 420 000 EUR w 2012 r. do poziomu 9 300 000 EUR w 2013 r.).
Wieloletni program „Focal Points 2010–2013” w dalszym ciągu pełnił funkcję platformy
sprzyjającej dalszemu zacieśnianiu współpracy z państwami trzecimi dzięki zapewnieniu
możliwości oddelegowywania obserwatorów w celu nabywania doświadczenia i wymiany
najlepszych praktyk. Ponadto w ramach tego programu wspierano realizację innych
62
regionalnych operacji w tych samych obszarach operacyjnych, zapewniając możliwość
wzmocnienia odcinków granic, na których odnotowano przypadki nielegalnej migracji.
Na granicach morskich
W celu zwiększenia interoperacyjności i ułatwienia elastycznego reagowania na przypadki
nielegalnego przekraczania granicy oraz na przestępczość transgraniczną w 2013 r.
zrealizowano siedem wspólnych operacji morskich i siedem projektów pilotażowych
służących rozwiązaniu konkretnych problemów oraz koordynowano krajowe działania
patrolowe prowadzone na wcześniej ustalonych obszarach w ramach europejskiej sieci
patroli.
Liczba dni operacyjnych przeznaczonych na realizację operacji morskich w 2013 r. była o
13% niższa niż w 2012 r. (1 689 dni w 2013 r. wobec 1 941 dni w 2012 r.) z uwagi na
skrócenie okresów operacyjnych wspólnych operacji „Hera” i „Aeneas” w ramach
europejskiej sieci patroli oraz wspólnej operacji „Focal Points Sea”.
Liczba państw członkowskich UE zaangażowanych w prowadzenie wspólnych operacji
morskich utrzymała się na poziomie 28 państw, podobnie jak w 2012 r. W 2013 r. w
operacjach morskich wzięło również udział pięć państw trzecich – tyle samo co w roku
ubiegłym.
Jeżeli chodzi o finansowanie działań operacyjnych, budżet na 2013 r. zwiększył się o 16% i
wynosił 28 885 000 EUR (w 2011 r. – 24 965 000 EUR). Początkowy budżet w wysokości 20
050 000 EUR został jednak zasilony na przełomie października-listopada przez Komisję
Europejską, która przeprowadziła transfery wewnętrzne na kwotę 7 492 900 EUR w celu
zapewnienia możliwości reagowania operacyjnego na zwiększające się przepływy
migracyjne w środkowym regionie Morza Śródziemnego. Znaczna część tych dodatkowych
funduszy została przeznaczona na przedłużenie operacji morskich do maja 2014 r.
Z uwagi na ograniczenia budżetowe obowiązujące przez większą część 2013 r. ilości
udostępnianych zasobów technicznych finansowanych przez Frontex musiała zostać
zmniejszona w porównaniu z rokiem ubiegłym (26 590 godzin patroli w 2013 r. względem 32
694 godzin patroli w 2012 r.).
Liczba ekspertów zmniejszyła się z 324 w 2012 r. do 289 w 2013 r. W rezultacie liczba dni
pracy funkcjonariuszy zmniejszyła się o 15% w porównaniu z poziomem z 2012 r. (11 404 dni
względem 13 352 dni). Średni czas trwania okresu oddelegowania pojedynczego eksperta w
2013 r. utrzymał się na tym samym poziomie co w 2012 r. i wynosił 39 dni. Ponadto w
ramach wspólnych operacji morskich oddelegowano 1 164 członków załogi w porównaniu z
1295 członkami załogi w 2012 r. Wspomniani funkcjonariusze przepracowali łącznie 27 300
dni roboczych w porównaniu z 40 255 dniami w 2012 r.
Ogółem w ramach wspólnych operacji morskich przeprowadzonych w 2013 r.
zatrzymano/uratowano 53 758 migrantów (średnio około 147 migrantów dziennie), co
stanowiło istotny wzrost w porównaniu z poziomem z 2012 r. (18 064 migrantów, tj. około
49 migrantów dziennie). W rezultacie wielkość przepływów migracyjnych niemalże
powróciła do wywierającego wyjątkowo silną presję poziomu odnotowanego w 2011 r. w
związku z „arabską wiosną” (ok. 168 migrantów dziennie). Ponadto w ramach wspólnych
operacji morskich zatrzymano 357 osób podejrzanych o dokonywanie przerzutu przez
granicę, co stanowiło wzrost o prawie 40% w porównaniu z rokiem ubiegłym (2012 r. = 258
osób).
W szczególności odnotowano prawie pięciokrotny wzrost wielkości przepływów migrantów
w środkowym regionie Morza Śródziemnego, w szczególności w obszarze operacyjnym
wspólnej operacji „Hermes 2013” w ramach europejskiej sieci patroli (35 454 osoby w 2013
r. względem 6 616 osób w 2012 r.), gdzie ryzyko śmierci również było znacznie wyższe z
uwagi na wykorzystywanie nienadających się do żeglugi i przeciążonych łodzi.
Ponadto liczba migrantów wykrywanych na obszarze wspólnej operacji „Poseidon Sea”
wzrosła ponad dwukrotnie w porównaniu z rokiem ubiegłym (10 815 osób w 2013 r.
względem 4 726 osób w 2012 r.).
63
Ratowanie osób, które znalazły się w niebezpieczeństwie na morzu, stanowiło jedno z
kluczowych działań podejmowanych w ramach wspólnych operacji morskich w 2013 r. W
ramach wszystkich operacji morskich zrealizowanych w 2013 r. przeprowadzono 683 akcje
poszukiwawczo-ratownicze i uratowano 37 036 migrantów, którzy znaleźli się w
niebezpieczeństwie, co stanowi sześciokrotny wzrost w porównaniu z poziomem z 2012 r.,
kiedy uratowano 5 757 migrantów w ramach 169 akcji.
Oznacza to, że wykorzystanie zasobów koordynowanych przez Frontex umożliwiło
uratowanie średnio ponad 100 osób dziennie.
Poza prowadzeniem działań w zakresie kontroli migracji zatrzymano również około 458 osób
podejrzanych o dokonywanie przerzutu narkotyków przez granicę. Skonfiskowano prawie 50
ton narkotyków, których wartość czarnorynkowa przekraczała 115 mln EUR. Większość
skonfiskowanych narkotyków stanowił haszysz – ponad 43 tony o wartości 65,8 mln EUR.
Skonfiskowano również znaczną ilość kokainy i heroiny – łącznie 700 kg o wartości prawie 42
mln EUR. Ponadto zabezpieczono również pięć ton marihuany o wartości 7,5 mln EUR.
Większość narkotyków skonfiskowano w zachodnim regionie Morza Śródziemnego.
Co więcej, przy przeprowadzaniu wspólnej operacji „Poseidon Sea” i wspólnych operacji
„Indalo” i „Minerva” w ramach europejskiej sieci patroli wykryto szereg przypadków
przemytu papierosów/tytoniu. Przechwycono 2,6 mln paczek papierosów pochodzących z
przemytu o wartości 6 mln EUR.
Załącznik F – Wykaz projektów badawczo-rozwojowych
IDCHECK 2013
Celem projektu IDCHECK2013 było podjęcie działań następczych w związku z badaniami w
zakresie zwalczania oszustw dotyczących tożsamości i dokumentów i dążenie do
usprawnienia taktycznej i operacyjnej oceny ryzyka w ramach odpraw granicznych
pierwszej linii, a także zachęcanie do prowadzenia dalszych badań w tym zakresie. Ogólne
cele średnio- i długookresowe – do których przypisano działania prowadzone w 2013 r. –
obejmowały: 1) zwiększanie potencjału w zakresie wykrywania oszustw dotyczących
tożsamości i dokumentów i w zakresie przeprowadzania taktycznej i operacyjnej oceny
ryzyka w ramach odpraw granicznych pierwszej linii; 2) opracowanie metody oceny i
zwiększania zdolności państw członkowskich do stawiania czoła nadchodzącym wyzwaniom
związanym z oszustwami dotyczącymi tożsamości i dokumentów oraz z oceną ryzyka; 3)
rozpowszechnianie informacji na temat wyzwań i potencjalnych rozwiązań w zakresie
przeciwdziałania oszustwom dotyczącym tożsamości i dokumentów i oceny ryzyka na
granicy oraz 4) wspieranie prac prowadzonych w ramach projektu UE dotyczącego
fałszerstw dokumentów, organizowanie szkoleń w zakresie wykrywania sfałszowanych
dokumentów oraz podejmowanie działań operacyjnych w obszarze fałszerstw dokumentów.
CheckBestPractices2013
Projekt CheckBestPractices2013 był realizowany w ramach wieloletniego przedsięwzięcia o
bardziej ogólnym charakterze, którego celem było identyfikowanie i rozwijanie najlepszych
praktyk w zakresie odpraw granicznych. Zakładano, że prace rozpoczęte w 2013 r. będą
kontynuowane w ramach cykli projektów zaplanowanych na lata 2014–2015, w szczególności
projektów dotyczących odpraw na granicach powietrznych, i że zostaną rozszerzone na inne
obszary tematyczne, np. na odprawy na granicach morskich.
Projekt CheckBestPractices2013 koncentrował się na odprawach na granicach lądowych.
Projekt służył zbadaniu, w jaki sposób można lepiej skoordynować, zintegrować i
zharmonizować różne rodzaje odpraw przeprowadzanych na tych granicach, aby
zrealizować podwójny cel polegający na poprawie dostępu i zwiększeniu bezpieczeństwa.
64
Advance Risk Management 2013
Projekt „Advance Risk Management 2013” stanowił kontynuację projektu „Advance
Information” z 2012 r., a jego celem było opracowanie ram zarządzania ryzykiem z
wyprzedzeniem służących identyfikowaniu osób stanowiących przedmiot zainteresowania
dzięki wykorzystywaniu informacji dostępnych w istniejących ramach prawnych w zakresie
kontroli granicznej. Projekt jest wieloletnim przedsięwzięciem mającym na celu: 1)
opracowanie modelu zarządzania ryzykiem z wyprzedzeniem, który będzie mógł pełnić
funkcję drogowskazu dla państw członkowskich i decydentów odpowiedzialnych za politykę
regulacyjną; 2) sprawdzenie skuteczności tej koncepcji w praktyce i wspieranie państw
członkowskich w budowaniu i harmonizowaniu potencjału w tym zakresie oraz 3)
wypełnienie luki między tworzeniem ułatwień dla osób podróżujących w dobrej wierze a
zarządzaniem ryzykiem z wyprzedzeniem.
VIS 2013
Projekt ten był realizowany w oparciu o rezultaty projektu VIS 2012. Jego nadrzędnym
celem było dostarczenie państwom członkowskim wdrażającym wizowy system
informacyjny (VIS) narzędzi zapewniających im możliwość sprawniejszego wywiązywania się
z powierzonych im obowiązków oraz identyfikowania i czerpania korzyści z synergii na
szczeblu UE powstających dzięki wykorzystywaniu systemu VIS wszędzie tam, gdzie jest to
możliwe. Projekt służył zidentyfikowaniu i uzgodnieniu najistotniejszych wyzwań;
zidentyfikowaniu i opracowaniu wytycznych zawierających przykłady najlepszych praktyk w
zakresie wdrażania VIS i jego praktycznego wykorzystywania w kontekście operacyjnym
oraz przeprowadzeniu bardziej szczegółowej oceny potrzeb w zakresie wdrażania
operacyjnego.
ABC 2013
Projekt miał umożliwić poszerzenie wiedzy państw członkowskich i opracowanie narzędzi, z
których mogłyby one korzystać przy podejmowaniu decyzji i wdrażaniu systemów
automatycznej kontroli granicznej na przejściach granicznych. Kluczowym celem projektu
było dalsze opracowywanie i identyfikowanie wytycznych zawierających przykłady
najlepszych praktyk oraz narzędzi budowania potencjału (np. wspólnych wytycznych
dotyczących zamówień publicznych i narzędzia analizy kosztów i korzyści) w zakresie
wprowadzania mechanizmów automatycznej kontroli granicznej w ramach odpraw
granicznych. Komisja korzystała z wyników prac prowadzonych w ramach projektu przy
opracowywaniu „koncepcji inteligentnych granic”, a państwa członkowskie – przy
zaspokajaniu swoich potrzeb jako użytkownicy końcowi. Ten nadrzędny cel rozbito na trzy
główne grupy działań: 1) działania służące usprawnieniu prac nad wdrażaniem systemów
automatycznej kontroli granicznej i rozpowszechnieniu rezultatów tych prac; 2) działania
służące opracowaniu narzędzi budowania potencjału ułatwiających podejmowanie decyzji
w sprawie rozmieszczenia technologii automatycznej kontroli granicznej na granicach oraz
3) działania służące zatwierdzeniu systemów przez wewnętrznych i zewnętrznych
ekspertów w tej dziedzinie w celu zapewnienia skoordynowania działań w tym obszarze i
osiągnięcia większej harmonizacji.
All Eyes 2013
Przedmiotowy projekt stanowił jedno z działań następczych podjętych w związku z
projektem „Remote Sensing and Detection Technology” (2010, 2011) oraz projektem „All
Eyes 2012” i obejmował aktualne zmiany w obszarze czujników i platform, łączności
szerokopasmowej i systemów syntezy danych, a także w obszarze zintegrowanych
65
rozwiązań systemowych w zakresie ochrony granic. Jednym z jego głównych celów było
połączenie różnych działań, tak by mogły zostać wykorzystane w ramach wspólnych
operacji Frontexu (prowadzonych na lądzie i na morzu).
Projekt ten dotyczył technologii ochrony granic i technologii wykrywania, koncentrując się
na funkcjonalności i możliwości wykorzystania zdalnie sterowanych statków powietrznych,
radarów i czujników wykrywania naziemnego oraz na potencjale tych urządzeń, a także na
integrowaniu i wykorzystywaniu danych gromadzonych przez istniejące systemy kontroli
granicznej i w ramach takich systemów.
Pomost badawczy w dziedzinie bezpieczeństwa granic
Celem projektu było opracowanie różnych instrumentów służących wypełnieniu luki między
użytkownikami końcowymi a przedstawicielami sektora badań i rozwoju, przyczyniając się
do poprawy komunikacji między nimi, dzięki czemu Frontex mógłby sprawniej realizować
działania w obszarze badań i rozwoju. Projekt obejmował również wsparcie, jakiego
Frontex udzielił Komisji Europejskiej przy opracowywaniu siódmego programu ramowego w
zakresie bezpieczeństwa granic, przyczyniając się w szczególności do zagwarantowania
odniesienia się do określonych potrzeb użytkowników końcowych w ramach konkretnych
tematów badawczych.
Sieć EUROSUR 2013
Prace nad siecią EUROSUR przeprowadzone w pierwszej połowie 2013 r. stanowiły ostatni
etap realizacji programu pilotażowego EUROSUR. Głównym celem projektu było
dostarczenie Frontexowi zasobów niezbędnych do utrzymania i rozwijania sieci EUROSUR
stosownie do potrzeb jej użytkowników i zgodnie z przepisami regulującymi
funkcjonowanie EUROSUR do momentu zakończenia projektu pilotażowego i przekazania
sieci jednostce ds. ICT Frontexu.
66
Załącznik G – Sprawozdanie z postępu prac w obszarze praw
podstawowych
Wprowadzenie
W art. 1 ust. 2 zmienionego rozporządzenia ustanawiającego Frontex wyraźnie stwierdzono,
że wykonując powierzone jej zadania, Agencja zawsze działa w pełnej zgodności z Kartą
praw podstawowych Unii Europejskiej oraz stosownymi zobowiązaniami i zasadami prawa
międzynarodowego. W przyjętej w marcu 2011 r. strategii Frontexu w zakresie praw
podstawowych oraz w planie działania Agencji w tym zakresie odniesiono się do
sprawozdania z postępu prac w obszarze praw podstawowych (odpowiednio ust. 37 i
działanie 18). Celem aktualnego sprawozdania z postępu prac, którego struktura odpowiada
strukturze wspomnianej strategii, jest zapewnienie możliwości zapoznania się z aktualną
sytuacją w kwestii wdrażania strategii i planu działania w zakresie praw podstawowych w
2013 r. i postępami Frontexu w tym zakresie, w szczególności w obszarach związanych ze
wspólnymi operacjami, analizą ryzyka i budowaniem zdolności. W art. 1 ust. 2
rozporządzenia ustanawiającego Frontex stwierdzono również, że Agencja bierze pod
uwagę treść sprawozdań publikowanych przez Forum Konsultacyjne zgodnie z przepisami
art. 26a tego rozporządzenia. Forum Konsultacyjne przygotowuje określone roczne
sprawozdanie ze swoich działań, które jest podawane do wiadomości publicznej.
Aktualne sprawozdanie z postępu prac obejmuje okres od stycznia do grudnia 2013 r., który
pokrywa się z pierwszym rokiem skutecznego funkcjonowania Forum Konsultacyjnego i
urzędnika ds. praw podstawowych, dwóch najważniejszych organów odpowiedzialnych za
uwzględnianie problematyki praw podstawowych we wszystkich działaniach Agencji oraz za
zapewnienie poszanowania tych praw.
I.
a)
Operacje
Wspólne operacje
1. Położenie większego nacisku na kwestie związane z prawami podstawowymi we
wszystkich planach operacyjnych
W 2013 r. podjęto dalsze kroki na rzecz zapewnienia większej zgodności z wymogiem
uwzględniania problematyki praw podstawowych w prowadzonych działaniach
operacyjnych. Wprowadzenie we wszystkich planach konkretnego wymogu odsyłania osób
dążących do uzyskania ochrony międzynarodowej lub azylu do właściwych organów
krajowych ma szczególne znaczenie w tym kontekście.
Wszystkie odpowiednie zainteresowane strony w ramach Frontexu poddały obowiązującą
procedurę działania (SOP) służąca zgłaszaniu poważnych incydentów, w szczególności
incydentów
związanych
z
domniemanym
naruszeniem
praw
podstawowych,
kompleksowemu przeglądowi wewnętrznemu. SOP pełni funkcję mechanizmu
zgłoszeniowego zobowiązującego wszystkie podmioty biorące udział w działaniach Frontexu
do zgłaszania wszelkich poważnych incydentów, których były świadkiem lub o których
wystąpieniu zostały poinformowane. Przegląd miał w założeniu usprawnić istniejące
procesy wewnętrzne i procedury zgłoszeniowe, przyczyniając się tym samym do
ustanowienia skutecznego systemu monitorowania w ramach Frontexu. Przeprowadzenie
konsultacji doprowadziło do wprowadzenia procedury, w której wyraźniej określono zakres
obowiązków poszczególnych podmiotów, uwzględniono inne przypadki naruszania
postanowień kodeksu postępowania Frontexu w systemie oraz wzmocniono mechanizm
podejmowania działań następczych (SIR Coordinator) w związku z zarzutami zgłaszanymi
przez uczestników operacji koordynowanych przez Frontex. Dokument ma zostać podpisany
na początku 2014 r.
67
W 2013 r. opracowano nową koncepcję planów operacyjnych w celu zwiększenia
efektywności procesów biznesowych i zapewnienia lepszego wykorzystania zasobów
ludzkich, usprawnienia procesu weryfikacji i zatwierdzania oraz uproszczenia procesu
praktycznego przetwarzania dokumentacji i gromadzenia aktualizacji przekazywanych
przez wszystkie wewnętrzne jednostki Frontexu. Nowe plany operacyjne składają się z
trzech części:
(i)
części głównej (poświęconej konkretnej wspólnej operacji);
(ii)
załączników (jeden pakiet dla każdej wspólnej operacji);
(iii)
oraz podręcznika (poświęconego określonemu sektorowi operacyjnemu –
ląd/morze/powietrze/powroty).
Mimo że część główna i załączniki zawierają konkretne informacje operacyjne dotyczące
realizacji danej wspólnej operacji, w podręczniku przedstawiono bardziej ogólne i
wyczerpujące informacje na temat wszystkich wspólnych operacji realizowanych w danym
sektorze operacyjnym, np. informacje dotyczące przeprowadzania odpraw i kontroli
bezpieczeństwa oraz podejmowania działań w zakresie praw podstawowych.
Wymóg utworzenia skutecznego systemu monitorowania praw podstawowych również został
szeroko omówiony w ramach Frontexu – urzędnik ds. praw podstawowych przedstawił
wyniki przeprowadzonych dyskusji pod koniec 2013 r. zarówno zarządowi, jak i Forum
Konsultacyjnemu. Dalsze działania związane z koncepcją monitorowania zostaną wdrożone i
będą zmieniane w 2014 r.
2. Wspólne operacje powrotowe
W 2013 r., zgodnie z art. 9 rozporządzenia, opracowano nowy kodeks postępowania
dotyczący wspólnych operacji powrotowych zawierający zasady i najlepsze praktyki w
zakresie organizowania lotów powrotnych w celu zagwarantowania, by wspólne operacje
powrotowe koordynowane przez Agencję były przeprowadzane w humanitarny sposób i przy
pełnym poszanowaniu praw podstawowych osób powracających. W kodeksie zawarto sekcję
poświęconą monitorowaniu praw człowieka, zwracając uwagę na spoczywający na
zaangażowanych podmiotach obowiązek zgłaszania wszelkich naruszeń. Ponadto położono
istotny nacisk na wspieranie tworzenia skutecznego systemu monitorowania przymusowych
powrotów we wszystkich państwach członkowskich i podjęto wysiłki na rzecz
zagwarantowania, by wszystkie koordynowane przez Frontex loty powrotne wykonywane w
konsekwencji podjęcia decyzji o przymusowym powrocie odbywały się w obecności osoby
wyznaczonej przez państwa członkowskie jako osoba odpowiedzialna za monitorowanie
przestrzegania praw człowieka.
W tym kontekście Frontex zwiększył również swoją aktywność w obszarze wymiany
technicznej wiedzy fachowej w zakresie organizowania tego rodzaju operacji, stając się
obserwatorem w ramach finansowanego ze środków UE projektu ICMPD służącego
zwiększaniu potencjału w zakresie monitorowania tych państw członkowskich, które tego
potrzebują.
3. Opracowanie podręcznika VEGA poświęconego dzieciom
W 2013 r. Frontex opracowywał podręcznik operacyjny dla funkcjonariuszy straży
granicznej dotyczący wykrywania luk proceduralnych i wyzwań związanych z dziećmi
narażonymi na ryzyko na zewnętrznych granicach powietrznych. W podręczniku zebrano i
przedstawiono najlepsze praktyki w zakresie ochrony dzieci i stworzono podstawy
zapewniające możliwość podejmowania dalszych działań na rzecz podnoszenia świadomości
i rozszerzania współpracy międzyagencyjnej dostosowanej do potrzeb poszczególnych
agencji na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Przy opracowywaniu tego podręcznika
korzystano ze wsparcia urzędnika ds. praw podstawowych, NGO i organizacji
międzynarodowych i koncentrowano się na kwestiach związanych z ochroną dzieci i
doświadczeniach w zakresie zapewniania dzieciom wsparcia prawnego i psychologicznego.
Wkład w działania w tym zakresie wniosło również szereg organizacji wchodzących w skład
68
Forum Konsultacyjnego, takich jak FRA, Biuro UNHCR, IOM i Czerwony Krzyż. Podręcznik
zostanie przetestowany w praktyce i opublikowany w 2014 r.
4. Udział organizacji partnerskich w działaniach operacyjnych
W 2013 r. za działanie priorytetowe uznano zacieśnienie współpracy operacyjnej z Forum
Konsultacyjnym Frontexu, aby zapewnić członkom tego forum możliwość zapoznania się ze
sposobem prowadzenia działań operacyjnych w terenie oraz aby przedstawić Frontexowi i
członkom jego zarządu bardziej realistyczne i lepiej dostosowane do ich potrzeb zalecenia
w celu zagwarantowania większego poszanowania praw podstawowych we wszystkich
działaniach podejmowanych przez Agencję. Wspomniane zalecenia zostaną włączone do
sprawozdania rocznego Forum Konsultacyjnego.
W marcu 2013 r., po odwiedzeniu obszarów, na których w 2012 r. realizowano wspólną
operację „Poseidon” i wspólną operację „Indalo” w ramach europejskiej sieci patroli,
Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej opublikowała swoje pierwsze sprawozdanie
dotyczące sytuacji obywateli państw trzecich na południowych granicach morskich UE.
Wspomniane sprawozdanie, które jest pierwszym z serii podobnych działań badawczych
prowadzonych na granicach powietrznych i lądowych, zawiera szereg zaleceń dotyczących
sposobu zapewnienia lepszej ochrony praw podstawowych w trakcie operacji morskich
skierowanych do Frontexu i państw członkowskich. Wspomniane zalecenia zostaną wzięte
pod uwagę przy planowaniu kolejnych wspólnych operacji.
b)
Analiza ryzyka
W 2013 r. różne podmioty, w tym urzędnik ds. praw podstawowych i Forum Konsultacyjne,
kilkukrotnie wprowadzały zmiany w dokumencie zawierającym wytyczne dla osób
przeprowadzających odprawy zaangażowanych w operacje koordynowane przez Frontex.
Wytyczne zawierają istotne przepisy i gwarancje praw podstawowych, w szczególności
jeżeli chodzi o środki ochrony migrantów i udzielanie informacji o prawie dostępu do
procedur ochronnych w przyjmującym państwie członkowskim, w którym przeprowadza się
operację. Wspomniany dokument, który zostanie dołączony do planów operacyjnych na
2014 r. w charakterze załącznika, ma w założeniu przybrać formę „żywego dokumentu” i
być wykorzystywany do oceny procesu wdrażania i włączania wniosków wyciągniętych na
późniejszych etapach.
II. Budowanie zdolności
a)
Przybliżanie problematyki praw podstawowych
granicznej: szkolenia dla osób prowadzących szkolenia
funkcjonariuszom
straży
Szkolenia w zakresie praw podstawowych stanowiły już integralną część wspólnego
podstawowego programu szkoleń (CCC), który był wykorzystywany w ramach krajowych
programów kształcenia funkcjonariuszy straży granicznej. W 2013 r. dzięki aktywnemu
udziałowi wielodyscyplinarnego zespołu obejmującego ekspertów z państw członkowskich i
ekspertów z innych Agencji UE oraz z organizacji międzynarodowych, w tym z FRA, EASO,
IOM, ODIHR, OHCHR i z Biura UNHCR, opublikowano podręcznik dla osób prowadzących
szkolenia dotyczący prowadzenia szkoleń dla funkcjonariuszy straży granicznej
poświęconych problematyce praw podstawowych. Wspomniany podręcznik ma wspierać
osoby prowadzące szkolenia szkolące funkcjonariuszy straży granicznej na szczeblu
krajowym w zakresie sposobu, w jaki powinni wywiązywać się ze spoczywających na nich
zobowiązań dotyczących praw podstawowych. W podręczniku wzięto pod uwagę złożoność
czynności podejmowanych przez funkcjonariuszy straży granicznej i wykazano, w jaki
sposób problematykę praw podstawowych można łatwo włączyć do stosowanych przez nich
praktyk i procedur. Podręcznik jest adresowany do funkcjonariuszy straży granicznej
pierwszej i drugiej linii biorących udział w operacjach na granicach powietrznych, lądowych
i morskich. Przy opracowywaniu podręcznika szczególną uwagę zwrócono na grupy
69
potrzebujące ochrony, takie jak osoby uciekające przed prześladowaniami, osoby, które
przeżyły tortury, ofiary handlu ludźmi, osoby w podeszłym wieku, kobiety w ciąży oraz
dzieci. Struktura pakietu szkoleniowego odpowiada kluczowym funkcjom straży granicznej i
obejmuje wszystkie zagadnienia poruszone w CCC. Podręcznik został opracowany w taki
sposób, by zapewnić osobie prowadzącej szkolenie niezbędne kluczowe materiały, przy
czym osoby prowadzące szkolenia na szczeblu krajowym będą musiały dostosować go do
odpowiednich przepisów i warunków krajowych, konkretnych potrzeb związanych z
programem szkoleniowym oraz potrzeb poszczególnych państw członkowskich, a także do
poziomu doświadczenia uczestników szkolenia.
b)
Szkolenia w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi
Frontex w dalszym ciągu realizował program „szkoleń dla osób prowadzących szkolenia” w
obszarze handlu ludźmi i zorganizował trzy sesje szkoleniowe dla osób prowadzących
szkolenia z państw członkowskich poświęcone korzystaniu z podręcznika szkoleniowego
Frontexu dotyczącego handlu ludźmi, a także jedną sesję oceniającą. Podręczniki
szkoleniowe zostały przetłumaczone na 25 języków w celu usprawnienia procesu szkolenia
na szczeblu lokalnym. Podręcznik był również wykorzystywany do szkolenia osób
prowadzących szkolenia i funkcjonariuszy straży granicznej z państw trzecich. Frontex
opracował aktualizację podręcznika dotyczącego profili ryzyka w obszarze handlu ludźmi
obejmującą siedem profili potencjalnych ofiar pochodzących z priorytetowych państw
trzecich.
c)
Programy wspierania mobilności i programy wymiany realizowane w ramach CCC
Proces opracowywania i wdrażania wspólnego podstawowego programu szkoleń w 2008 r.
oraz jego aktualizacja w 2012 r. doprowadziły do przełomu, jeżeli chodzi o standaryzację i
harmonizację w tym obszarze, w rezultacie którego przystąpiono do realizacji innego
wartościowego projektu – działania na rzecz mobilności nauczycieli – w 2010 r. W
konsekwencji w 2013 r. Frontex wdrożył pilotażowy projekt dotyczący programu wymiany
studentów. Ten program wymiany został opracowany w celu wspierania korzystania z CCC,
utrzymania jego zrównoważonego charakteru i promowania współpracy międzynarodowej,
wzajemnego zrozumienia, pracy zespołowej i interoperacyjności wśród przyszłych
funkcjonariuszy straży granicznej na szczeblu europejskim. Dzięki takim działaniom osoby
prowadzące szkolenia dla funkcjonariuszy straży granicznej zatrudniane przez akademie
europejskie uzyskały możliwość spotkania się ze swoimi odpowiednikami z innych państw,
wymienienia się posiadaną wiedzą fachową oraz omówienia najlepszych praktyk w obszarze
szkolenia, nauczania i uczenia się. Program wymiany zapewnił studentom możliwość
zdobycia wiedzy na temat różnych aspektów pracy funkcjonariusza straży granicznej i
poszerzył ich horyzonty. Program przyczynił się również do zwiększenia kompetencji
zawodowych przyszłych funkcjonariuszy w obszarze praw podstawowych oraz do
rozwinięcia ich umiejętności językowych i komunikacyjnych.
d)
Szkolenie w zakresie praw podstawowych dla personelu Frontexu
Obecnie wszyscy pracownicy Frontexu są zobowiązani do odbycia podstawowego szkolenia
w zakresie praw podstawowych. Podstawowy trzydniowy kurs wprowadzający przygotowany
na podstawie strategii Frontexu w zakresie praw podstawowych i opracowany w ramach
ścisłej współpracy z FRA i Biurem UNHCR został przetestowany w praktyce w kwietniu. W
pierwszej pilotażowej sesji szkoleniowej wzięło udział 20 pracowników zatrudnionych w
siedzibie głównej Frontexu, którzy zgłosili się na ochotnika, przy czym sesja ta została
przeprowadzona w obecności dwóch obserwatorów z FRA i Biura UNHCR. Po
przeprowadzeniu oceny projektu pilotażowego w 2013 r. zorganizowano trzy kolejne sesje
szkoleniowe. Wszystkie sesje zostały przeprowadzone przez dwóch zewnętrznych ekspertów
w dziedzinie praw podstawowych posiadających doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla
funkcjonariuszy organów ścigania.
70
Jeżeli chodzi o rezultaty uzyskiwane przez osoby uczące się, szkolenie służyło realizacji
trzech celów: zwiększaniu wiedzy, rozwijaniu umiejętności i kształtowaniu postaw. Od
pracowników Frontexu oczekiwano w szczególności odpowiedniego zrozumienia
podstawowych zasad związanych z prawami człowieka, umiejętności spojrzenia na
wykonywaną przez siebie pracę z perspektywy praw człowieka oraz stosowania zasad praw
człowieka w praktyce dzięki korzystaniu z „narzędzia analizy praw człowieka”, a także
uświadomienia sobie, że prawa człowieka faktycznie stanowią nieodzowną część ich pracy.
Kolejny etap rozwijania polityki kadrowej w tym obszarze będzie obejmował organizowanie
specjalistycznych szkoleń w zakresie praw podstawowych, z których część będzie
skierowana do pracowników operacyjnych, a część do pracowników administracyjnych.
Przygotowano również dodatkową prezentację poświęconą prawom podstawowym w celu
włączenia jej do szkoleń wprowadzających dla personelu, które muszą odbyć wszyscy nowo
zatrudnieni pracownicy – prezentacja została wykorzystana po raz pierwszy w grudniu 2013
r.
III. Stosunki zewnętrzne z państwami trzecimi
Urzędnik ds. praw podstawowych przeprowadzał regularne odprawy dla wszystkich gości i
delegacji państw trzecich odwiedzających Agencję poświęcone strategii w zakresie praw
podstawowych i udostępnianych przez Agencję narzędzi służących zapewnieniu większego
poszanowania praw podstawowych w ramach podejmowanych przez funkcjonariuszy
czynności.
IV. Inne kwestie dotyczące praw podstawowych
W listopadzie Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich zakończył prowadzone z własnej
inicjatywy dochodzenie dotyczące Frontexu, a wynik przeprowadzonej przez niego oceny
zgodności i narzędzi udostępnianych przez Agencję w celu zapewnienia możliwie
najwyższego poziomu poszanowania praw podstawowych przy podejmowaniu odpowiednich
czynności przez funkcjonariuszy był pozytywny.
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich opublikował również sprawozdanie specjalne 12 ,
zalecając, aby Frontex wprowadził mechanizm skarg indywidualnych dla osób, na które
operacje koordynowane przez Frontex mogły wywrzeć wpływ, i powierzył urzędnikowi ds.
praw podstawowych odpowiedzialność za sprawowanie nadzoru nad jego działaniem.
Zgodnie z tym zaleceniem Frontex rozważa możliwe do zastosowania scenariusze i
najskuteczniejsze metody stopniowego zapewniania osobom fizycznym dostępu do
mechanizmów ustanowionych przez Frontex w celu monitorowania, czy funkcjonariusze
zachowują zgodność z prawami podstawowymi w ramach podejmowanych przez siebie
czynności.
12
http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/specialreport.faces/en/52465/html.bookmark
71
Załącznik H – Sprawozdanie roczne dotyczące dostępu do
dokumentów
Dane statystyczne dotyczące stosowania przepisów rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 w 2012 r.
Wnioski wstępne:
26
Otrzymanych wniosków wstępnych
Rezultaty:
21
Przypadków udzielenia dostępu
4
Przypadki częściowego udzielenia dostępu
1
Przypadek odmowy dostępu
Wnioski potwierdzające:
(–)
Otrzymanych wniosków potwierdzających
Odmowa na podstawie wyjątku:
art. 4 ust. 1 lit. a) „[Instytucje odmawiają dostępu do dokumentu w przypadku, gdy ujawnienie
go naruszyłoby ochronę:] interesu publicznego w odniesieniu do bezpieczeństwa publicznego,
obrony i spraw wojskowych, stosunków międzynarodowych, finansowej, pieniężnej lub
gospodarczej polityki Wspólnoty lub państwa członkowskiego”
72
Załącznik I – Środki w 2013 r.
Do przeniesienia
Pozycja budżetu
(kwoty w 1 000 EUR)
Pierwotny Zmieniony
budżet na budżet na
2013 r. 2013 r. n1
(A)
Tytuł
1
Tytuł
2
Tytuł
3
Personel
Inne wydatki administracyjne
Działania operacyjne
Suma całkowita budżetu regularnego
Podział środków w ramach tytułu 3
30
Operacje
3 000 Granice lądowe
3 010 Granice morskie
3 020 Granice powietrzne
3 050 Współpraca w zakresie powrotów
310
Analiza ryzyka
311
Centrum Sytuacyjne Frontexu
320
Szkolenia
330
Badania i rozwój
331
Program EUROSUR
340
Jednostka ds. Połączonych
Zasobów
341
EBGT
350
Różne działania operacyjne
351
Operacyjne projekty IT
352
Europejski Dzień Straży
Granicznej
353
Międzynarodowa Konferencja
Policji Granicznej
1 (D)=(A)+(B)+(C)
Nieautomatycznie (C2)
Automatycznie (C8)
4 (J)=(D)-(E)-(G)
2
3
73
(B)
Przesunięcie
środków
(C)
Dostępne
środki
Zobowiązania
(D)1
(E)
(E)/(D)
Płatności
(F)
(F)/(D)
(C2)2
(C5)
(C8)3
(G)
(H)
(I)
Ogółem
(I)=(G)+(H)
Niewykorzystane
(I)/(E)
(J)4
21 641
0
621
3%
22 262
20 458
92%
20 321
91%
0
0
138
138
1%
1 804
8%
9 758
0
-621
-6%
9 137
8 949
98%
6 551
72%
0
4
2 398
2 402
26%
188
2%
54 308
8 243
0
0%
62 551
62 431
100%
33 242
53%
0
14
29 210
29 224
47%
119
0%
85 707
8 243
0
93 950
91 839
98%
60 114
64%
0
18
31 746
31 746
34%
2 111
2%
41 739
9 400
20 050
2 298
10 000
1 445
1 380
4 500
1 200
2 244
1 000
7 493
0
7 493
0
0
0
750
0
0
0
0
-2 100
-1 758
1 342
-34
-1 650
-400
2 340
465
-330
-564
225
-5%
-19%
7%
-1%
-17%
-28%
170%
10%
-28%
-25%
23%
47 132
7 642
28 885
2 255
8 350
1 045
4 470
4 965
870
1 680
1 225
47 129
7 642
28 885
2 252
8 350
1 038
4 469
4 965
832
1 678
1 219
100%
100%
100%
100%
100%
99%
100%
100%
96%
100%
100%
25 876
4 927
13 290
1 499
6 160
793
1 603
3 167
428
147
612
55%
64%
46%
66%
74%
76%
36%
64%
49%
9%
50%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
2
10
0
0
0
0
0
0
0
3
21 269
2 720
15 606
754
2 190
246
2 867
1 801
404
1 531
607
21 281
2 721
15 615
754
2 190
246
2 867
1 801
404
1 531
610
45%
36%
54%
33%
26%
24%
64%
36%
46%
91%
50%
3
0
0
3
0
7
1
0
38
2
6
0%
0%
0%
0%
0%
1%
0%
0%
4%
0%
0%
0
150
0
400
0
0
0
0
0
0
364
-60
0%
0%
0%
-15%
0
150
364
340
0
150
364
309
0%
100%
100%
91%
0
109
150
275
0%
73%
41%
81%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41
214
35
0
41
214
35
0%
27%
59%
10%
0
0
0
31
0%
0%
0%
9%
250
0
60
24%
310
278
90%
82
26%
0
0
196
196
63%
32
10%
Załącznik J – Podział pracowników według jednostek – stan na dzień 31 grudnia 2013 r.
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Jednostka
AA CA TA SNE CA TA SNE CA TA
SNE CA TA
SNE CA TA
SNE CA TA
SNE CA TA
SNE
Jednostka ds. Wspólnych Działań
0
1
8
Obsługa Administracyjna
3
7
10 0
33
7
12 32
11
23
35
11
23
34
11
25
30
Obsługa Kadrowa
26
11
0
28
10
0
26
12
1
ICT
6
17
0
6
16
0
6
17
0
20 18 0
10
19
33
11
23
35
26
20
0
33
25
0
Jednostka ds. Analizy Ryzyka
1
1
5
12
2
13 17
3
12
14
6
17
18
8
17
18
8
17
21
7
15
19
Wsparcie kierownictwa
0
2
6
3
3
8
3
3
10
5
6
14
4
6
14
5
6
15
5
8
16
5
Finanse i zamówienia
1
3
7
0
3
9
0
5
9
0
6
13
0
7
10
0
5
11
0
6
11
0
Szkolenia
0
1
2
6
2
4
5
2
5
4
3
8
7
3
9
7
3
8
7
3
9
7
Centrum Sytuacyjne Frontexu
0
0
1
0
3
1
2
4
6
3
5
11
3
9
11
4
8
11
7
8
10
6
Jednostka ds. Połączonych Zasobów
0
0
2
3
0
2
3
1
2
4
1
5
5
1
5
5
1
5
4
1
5
5
74
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Jednostka
AA CA TA SNE CA TA SNE CA TA
SNE CA TA
SNE CA TA
SNE CA TA
SNE CA TA
SNE
Badania i rozwój
0
1
2
4
1
1
3
1
7
2
1
12
2
1
12
1
1
11
2
1
11
1
Jednostka ds. Prawnych
0
1
1
0
1
2
2
1
3
0
1
3
1
1
3
1
1
2
1
1
2
1
Jednostka Audytu Wewnętrznego/Zarządzania Jakością 0
0
1
0
2
1
0
1
2
0
3
2
0
3
2
0
3
2
0
2
2
0
Dyrekcja
0
0
2
0
0
5
0
3
5
1
3
6
1
3
7
2
3
6
2
2
7
1
Ogółem
5
17
47 61
60
100 66
79
139 76
85
141 78
84
137 83
82
142 76
75
44 76 67
Załącznik K – Podział personelu zatrudnionego na czas określony – stan na dzień 31 grudnia 2013 r.
2012
2013
AD 16
-
-
Stan obsadzenia na dzień
31.12.2012
Stanowiska
Stanowiska
stałe
czasowe
-
AD 15
-
1
-
1
-
1
-
1
AD 14
-
1
-
1
-
1
-
1
AD 13
-
3
-
4
-
4
-
4
AD 12
-
8
-
10
-
11
-
9
AD 11
-
9
-
8
-
8
-
8
AD 10
-
8
-
5
-
6
-
5
AD 9
-
1
-
6
-
8
-
8
AD 8
-
45
-
39
-
43
-
39
AD 7
-
2
-
2
-
8
-
5
AD 6
-
6
-
6
-
6
-
6
AD 5
-
3
-
1
-
2
-
2
Ogółem AD
-
87
-
83
-
98
-
88
AST 11
-
-
-
-
-
-
-
-
AST 10
-
-
-
-
-
-
-
-
AST 9
-
-
-
-
-
-
-
-
AST 8
-
5
-
6
-
5
-
5
AST 7
-
12
-
11
-
11
-
10
AST 6
-
10
-
14
-
14
-
14
AST 5
-
20
-
16
-
17
-
17
AST 4
-
5
-
4
-
4
-
4
AST 3
-
4
-
3
-
4
-
4
AST 2
-
-
-
-
-
-
-
-
AST 1
-
Grupa funkcyjna i grupa
zaszeregowania
Zatwierdzone w ramach budżetu UE
Stanowiska
stałe
Stanowiska
czasowe
Stan obsadzenia na dzień
31.12.2013
Stanowiska
Stanowiska
stałe
czasowe
Zatwierdzone w ramach budżetu UE
Stanowiska
stałe
-
Stanowiska
czasowe
-
-
-
-
-
-
-
-
Ogółem AST
56
-
54
-
55
-
54
OGÓŁEM
143
-
137
-
153
-
142
76
Wykaz skrótów stosowanych w sprawozdaniu ogólnym za
2013 r.
ABC
Automatyczna kontrola graniczna
AFIC
Wspólnota Wywiadowcza Afryka-Frontex
BCP
Przejście graniczne
BG
Straż graniczna
BSCF
Forum Współpracy Czarnomorskiej
BSRBCC
Współpraca Służb Granicznych Państw Regionu Morza Bałtyckiego
CeCLAD(M)
Centrum Koordynacji Działań na rzecz Zwalczania Obrotu Narkotykami (w
regionie Morza Śródziemnego) (Centre de Coordination de la Lutte AntiDrogue (en Méditerranée))
CEPOL
Europejskie Kolegium Policyjne
CF
Forum Konsultacyjne
CMPD
Ośrodek Rozwoju Polityki Migracyjnej
CONOPS
Koncepcja operacji
COSI
Stały Komitet Współpracy Operacyjnej w zakresie Bezpieczeństwa
Wewnętrznego
CPIP
Wspólny przedgraniczny obraz sytuacji
CRM
Zarządzanie zasobami załogi
WPBiO
Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony
DG DEVCO
Dyrekcja Generalna ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju (Komisja
Europejska)
ED4BG
Europejski Dzień Straży Granicznej
EASO
Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu
EBGT
Europejski zespół straży granicznej
ESDZ
Europejska Służba Działań Zewnętrznych
EFCA
Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa
EMSA
Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego
ENLETS
Europejska Sieć Służb Technologii Bezpieczeństwa Wewnętrznego
EO
Elektrooptyczny
EPN
Europejska sieć patroli
EQF
Europejskie ramy kwalifikacji
ESP
Europejski obraz sytuacji
EU BAM
Misja graniczna UE (dla Mołdawii i Ukrainy)
EULEX
Misja Unii Europejskiej w zakresie praworządności (w Kosowie)
77
EURINT
Projekt wymiany doświadczeń w zakresie uzyskiwania dokumentów
podróży (finansowany ze środków UE)
EUROMED
Finansowany ze środków UE projekt regionalny z udziałem południowych
partnerów w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa
FLIR
Termowizor linijkowy
FRA
Agencja Praw Podstawowych
GIS
System informacji geograficznej
HHO
Operacja lotu śmigłowcowego z ładunkiem na zaczepie zewnętrznym
HoLeg
Kierownik Jednostki ds. Prawnych
HoTRU
Kierownik Jednostki ds. Szkoleń
HR
Zasoby ludzkie
IAP
Program oceny interoperacyjności
IBM
Zintegrowane zarządzanie granicami
IBPC
Międzynarodowa Konferencja Policji Granicznej
ICAO
Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego
ICMPD
Międzynarodowy Ośrodek Rozwoju Polityki Migracyjnej
ICT
Technologie informacyjno-komunikacyjne (jednostka Frontexu)
IMDatE
Środowisko zintegrowanych danych dotyczących ruchu morskiego
IOM
Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji
IT
Technologia informacyjna
JAIEX
(WSiSW stosunki zewnętrzne) grupa odpowiedzialna za gromadzenie
informacji i prowadzenie współpracy na rzecz zacieśnienia stosunków
zewnętrznych między Radą ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw
Wewnętrznych a podmiotami odpowiedzialnymi za kwestie związane ze
stosunkami zewnętrznymi na wszystkich szczeblach
JO
Wspólna operacja
JORA
Aplikacja służąca do przekazywania informacji o wspólnych operacjach
JRO
Wspólna operacja powrotowa
LETS
(Europejski) system szkoleń w zakresie egzekwowania prawa
MAOC-N
Morskie Centrum Analiz i Operacji ds. Zwalczania Narkotyków
MSW
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
MLC
Kurs na poziomie średnim
MO
Operacje górskie
PC
Państwo członkowskie
NFPOC
Krajowy punkt kontaktowy Agencji Frontex
NGO
Organizacja pozarządowa
NVG
Gogle noktowizyjne
78
ODIHR
Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka
OHCHR
Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka
OLAF
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych
OMNTE
Minimalna ilość wyposażenia technicznego ogółem
OSC
Kurs w zakresie poszukiwań i ratownictwa operacyjnego
PP
Państwo w ramach partnerstwa
PP
Partnerskie państwo (trzecie)
FPU
Jednostka ds. Finansów i Zamówień
PVLMM
Mechanizm monitorowania sytuacji po liberalizacji reżimu wizowego
RAU
Jednostka ds. Analizy Ryzyka
REX
Ćwiczenie z zakresu szybkiej interwencji (2013)
SAC
Państwo stowarzyszone w ramach Schengen
SAR
Działania poszukiwawczo-ratownicze
SAR
Działania poszukiwawczo-ratownicze
SEF
Portugalski Urząd Imigracyjny
SEM
Mechanizm oceny Schengen
SGO
Oddelegowany zaproszony funkcjonariusz
SIR
Sprawozdanie z poważnego incydentu
SOCTA
Ocena zagrożenia poważną i zorganizowaną przestępczością
SOP
Obowiązująca procedura działania
SQF
Sektorowe ramy kwalifikacji dla straży granicznej
THB
Handel ludźmi
UNHCR
Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców
UNODC
Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości
V-Aula
Virtual Aula – internetowe narzędzie zarządzania kursami szkoleniowymi
VIS
Wizowy system informacyjny
WA
Porozumienie robocze
WAC
Państwa (trzecie), z którymi zawarto porozumienie robocze
WB-RAN
Zachodniobałkańska sieć analizy ryzyka
WG
Grupa robocza
79

Podobne dokumenty