Nr 4 z 2016 - ISP Modzelewski

Transkrypt

Nr 4 z 2016 - ISP Modzelewski
ROZPRAWY I DYSERTACJE
dr Rafał Aleksander Nawrot
Wykorzystanie przez polskich podatników
anglosaskich mechanizmów powierniczych a
problematyka cen transferowych...........................
4
Jakub Jankowski
Darowizna – nieznane i niedoceniane narzędzie
optymalizacji podatkowej.......................................
11
ARTYKUŁY I STUDIA
Piotr Wesołowski
Skutki podatkowe otrzymania jednorazowej
należności za bezumowne korzystanie z
nieruchomości .......................................................
15
Justyna Zając-Wysocka, Mateusz Oleksy
Zakup biletu lotniczego a podatek u źródła ...........
17
Piotr Zyśk
Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania
przychodów
wydatków
na
dodatkowe
ubezpieczenia medyczne oraz kartę sportową na
rzecz pracowników ................................................
20
Andrzej Dembiński
Możliwe formy opodatkowania podatkiem
dochodowym od osób fizycznych działalności
gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne .
21
Piotr Zyśk
Rozliczenie ulgi na dziecko w deklaracji
podatkowej.............................................................
25
Michał Rosa
Zakup referencji od podmiotu zagranicznego .......
26
Oliwia Mórawska
Nieodpłatne przekazanie prezentu o małej
wartości i próbki na gruncie ustawy o podatku od
towarów i usług......................................................
28
Małgorzata Słomka
Wstępna
opłata
leasingowa
w
ujęciu
podatkowym ..........................................................
31
Wojciech Safian
Wszczęcie kontroli podatkowej .............................
37
Przemysław Milczek
Nowe
zasady
opodatkowania
wyrobów
energetycznych stawką 0 zł w podatku
akcyzowym ............................................................
40
Mikołaj Stelmach
Podatkowe aspekty umowy przewłaszczenia na
zabezpieczenie......................................................
41
Agata Strocka
Obowiązek prowadzenia dokumentacji cen
transferowych ........................................................
44
ANALIZY I OPINIE
prof. dr hab. Witold Modzelewski
Katastrofa: zwroty podatku VAT w 2015 r.
prawdopodobnie wyniosły rekordową w historii
kwotę 90 mld zł......................................................
47
Mirosław Siwiński
Ewolucja pojęcia „względów technicznych” w
zakresie
opodatkowania
podatkiem
od
nieruchomości .......................................................
48
dr Dariusz Maciej Grabowski
Tuzin złotych za godzinę .......................................
50
dr Joanna Kiszka
Obrót jednostkami wirtualnej waluty bitcoin –
wybrane problemy podatkowe...............................
51
Mariusz Kuśmierczyk
Sposoby rozwiązywania sporów pomiędzy
bankami a konsumentami jako uczestnikami
rynku finansowego.................................................
57
Marek Zagórski
Moc prawna wiążącej informacji taryfowej w
postępowaniu podatkowym ..................................
60
PODATKI DLA KSIĘGOWYCH
Agata Strocka
Podatki w praktyce ................................................
62
JUDYKATURA I INTERPRETACJE
Orzecznictwo TSUE – kwiecień 2016 r. ................
68
dr Krzysztof Radzikowski
Wyrok TSUE z dnia 22 października 2015 r. w
sprawie C-277/14 PPUH Stehcemp ......................
71
LEGISLACJA PODATKOWA
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług .....................................................
74
INFORMACJE DLA AUTORÓW
Procedura recenzowania artykułów zgłoszonych
do publikacji ........................................................... 193
Wytyczne dla autorów ........................................... 193

Podobne dokumenty