Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków

Transkrypt

Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków
zmo(, dń 4 .ćruca 20l]r'
oA 272.26.2013.MT
WYJASNIENIEI ZMIANATRDŚcl
sPEcYFIKAcJr rŚTolNYcH wARUN(ów zAMówrENIA
ZMIANA TERMINU SKLADANIA OFERT
Na podśaBie ań. ]8 ust' 2 u|asy z dnia 29 stycaja 2004 r' Prawo Źńówień
plb]'Ćznych(tekŚ jednolilyz 2010!.Dz' U N! l 13j pÓ2, 759 z póa' n,) Mi4lo zmość
inlbmuje, żew po$ępowmiuo udzieleniezńówienia publicaegÓ pn': ']Plzystosowfuic
budy*ów lrzedszkoli Miejskicb:NI 14 przy ul' o|ohoYej i Nr 2 pŹy ul' Gminnejdo
ł}mogów warurków techniĆnycb w zakesie ocb'ony pŹeciĘożeÓwej.. łpłyaę]y
Zpy1ania 'lo treścislecylikacji istotnych*rruŃóB anóMenia o n6tępującej teści]
We dakuhek.acii Pnje|.tawej klath hają b!ć wydzieloneścimkahi z .lr^liani aluh' czy
przedńjobfle ściankii drdi nje povjhh! blc o odpafiaściachiÓrej ?? Jeze|i lak la Pnsżę
K|alki w budynkachpEdsfłoli łydagająłfdfielenia i Ódd)mifuia PŹ€grody
u.L..lJireta(r' d^r rien'.zamiecodponos..ogn.o*ej
c4 do dż|i żdPleaa k"chnj na być l,lko fokÓn|avak, sanoanyk^e ' Na' ioŚ le dfń te
Po\,jkh! byćppaż czr dla eca' obieklu |sz),słkiedEvj [email protected]żie|djąceklalk hają byćważ
iże]i |ak łajakiej adpathośĆi
D.zwi do aplecz kuchni(N! 14)nie łrmagająseofmykrcza' lch ot\łdcienie Znniejsza
świadakorytaźa w tałim stopniu jal otwecie dwi pomiesfcz€ń kucbni otwiermycb na
\on.n/ D/\ reniemlsab)iv kld'. oooomo.o
c iE i o w .
Jednoczefuiezmałiający na podstawioeL ]8 uŚ' 4 usta$, Plawo znówień
publiczn'th dokonuje nimy
sp{yfikacji Gto1nych wmŃó]v
zmówienia
w podauyDponiżejzk€sie i p.zedlua lemin st]admiaofer'
l'
n c . J p k . 8 . 5\ l w z
Dolvchczasowe
bŹmi€ n i e:
8 ' wjd mńL I b). Eie)|one 1"jpÓznF do wyh!/oneEo |.mtr | 'k|a.Lniao'ł j!
d n a 0 ó ' 0 62 0 | ] r d o E o d Z | 0 ' 0 0 '
7 d k ' n 1 - M ' e ' i e | v . d j m $ . o T ' e p i e l i ę Z n epin . ń L e s ' e . ' F ń i s o o / i l ę U a r '
"
jj'
ra.ntU
Zama$'a|ącego kwotą uadiun
Nove brznienie:
.8,J ladium nxsi byćMiesiońe najpóźniej
do wyb&zonego teminu składeiaofeń,!|j.!9
dnia 12,06,2013r,
do eodz 10:00,
za lgrnińxn|Cśietri.wadiun w forni€ pienicznelprryjmuic lĘ d.i.n i god/inr uznania
racnunkuZamnn'']ąceBo|raolą ł'diun!!'
'1)hienia pkt.l1,1 SIWZ
Dotlchczasowe
bŹni e. ie:
| ] o k l . 1 . | e / )' k a d " . s o o | o i Jr ' . | s e | J P b n a . P | e / v d PMni'sr a ] q U r ę d ł e V ' d ' ' a
/ ą m o i i ' - ) . 4 0 0z m o ' ' ' R ) r e | w ' e l l ' i | 1 ' R a l u s / 'n a , p o Żen d o d n . Jo b o Ó o | ] I ' d o
i l I ofety na|eŻysk]adaćw pokojunr 7 (Seketdiar PrezydenlaMiasta)w Ur4dte Miasra
Zmość,22 400 Zmość,Rynek vielki l3 (Ralusz)naj!óaiej do dnia 1ż'06'2013r.
do
s) znienia pkr.l1.3SIWZ
Dolvchczasove
bumiaio:
.'l l ] olwarie ofed nasląpiw dniu06'06'20I]r'
o godz'lo:3oWsiedzibie
u mawiającego
{ Uzędzie Miastazanośó,Rynekwielki 13,22r|ooZhość
w pokojufu 12(Rat;)''
Nowcbrznienie:
'.l l ] olwecie o|eń mśąri' dn'u|2'06.2013r.
o godz'10:30w siedzibie
zanawiają*gU.
w UrzędzieMiastazaność,R J r e |w i e | t i ' J '2 2 . J 0 0
/ 4 o ś . p o k o ]ru | .
/' '
"
!F'
rDtorhuh' że nińiejś/.,hilDa
troici spec}liklcji btorn){h E'runkót
/anÓłi.ni! s(ajecif io|€ g raln.| ęffuią sp.$frkacii htoln)ch $'rntrLów,.bósie.i.
i
bctt/i. niażąc. prry skl'dln'u ofeń' lr prĄpfulku .o/bi€ ż hoici Domied^ Eelcia
\p(c]ńka.ji nlohvch slruDkós zamóEi.ni' ! rre.cią nini.j9ih
j!
oboniłzująm nal.ży prłjąć IreściPisna zawieĄ{.ego późniejsz€ "mi;n'
ośwj{tz;nie

Podobne dokumenty