Plan studiów obowiązujący od roku

Transkrypt

Plan studiów obowiązujący od roku
Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2014/2015
Wydział Nauk Ekonomicznych
Kierunek studiów: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Studia pierwszego stopnia niestacjonarne 6 semestralne
Profil kształcenia: praktyczny
Plan studów zatwierdzono na posiedzeniu Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych w dniu 13.06.2014r.
Przedmioty
I
1
2
3
4
5
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
III
1
2
3
4
5
6
IV
1
2
3
4
5
Moduł ksztalcenia ogólnego
Język obcy
Ochrona własności intelektualnej
Technologia informacyjna
BHPiPP
Przygotowanie biblioteczne
Moduł podstawowy
Mikroekonomia
Matematyka
Statystyka
Marketing
Prawo
Finanse
Rachunkowość
Podstawy nauki o przedsiębiorstwie
Podstawy zarządzania
Moduł kierunkowy
Finanse przedsiębiorstwa
Rynki finansowe
Międzynarodowe stosunki gospodarcze i integracja europejska
Bankowość
Rachunkowość finansowa
Analiza ekonomiczna
Moduł przedmiotów do wyboru (30%)
Moduły specjalnościowe
Seminarium dyplomowe
Moduł praktyczny ( praktyki zawodowe )
Wykłady prowadzone przez praktyków
Przedmioty do wyboru
Badania marketingowe
Finanse międzynarodowe
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Informatyka w zarządzaniu
Inkubator przedsiębiorczości
Polityka społeczna w UE i Polsce
Prawo administracyjne
Socjologia
Sprawozdawczość finansowa
Ubezpieczenia
Zachowania organizacyjne
Zarządzanie jakością
Zarządzanie kapitałem ludzkim
Zarządzanie projektami
Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym
Zarządzanie środowiskiem
Zarządzanie wiedzą
Społeczna gospodarka rynkowa
Razem
Moduł specjalnościowy: Rachunkowość i system podatkowy
1 Ordynacja podatkowa
2 Materialne prawo podatkowe
V
ECTS
21
12
2
7
0
0
62
8
6
7
7
6
7
7
6
8
41
6
8
5
8
8
6
69
24
10
10
10
15
4
6
3
6
6
3
3
3
3
3
3
3
3
7
3
7
3
3
3
193
ECTS
4
4
3 Uproszczone formy ewidencji księgowej
4 Komputerowe techniki w rachunkowości
4
5 Komputerowe techniki w finansach
6 Studium wykonalności projektów inwestycyjnych
4
4
Przedmioty specjalnościowe - zaliczenie
Moduł specjalnościowy: Bankowość
1 Bankowość komercyjna i spółdzielcza
2 Bankowość korporacyjna i inwestycyjna
VI
3 Procesy i produkty bankowe dla MŚP
4 Procesy i produkty bankowe dla korporacji
4
24
ECTS
4
4
4
4
5 Relacje banku z klientami - techniki sprzedaży
6 Informatyka w bankowości
Przedmioty specjalnościowe - zaliczenie
Moduł specjalnościowy: Informatyka w finansach i rachunkowości
1 Systemy inteligentne w finansach i rachunkowości
2 E-commerce
VI
4
4
24
ECTS
4
4
3 Projektowanie aplikacji internetowych e-commerce
4 Komputerowe techniki w finansach
4
5 Komputerowe techniki w rachunkowości
6 Uproszczone formy ewidencji księgowej
4
4
Przedmioty specjalnościowe - zaliczenie
E- egzamin
Z - zaliczenie
Białystok, dn. 13.06.2014
4
24