Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury

Transkrypt

Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury
Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury
Przemysłowej
”CHEMAR” w Kielcach, ul. K. Olszewskiego 6,
ogłasza pisemny, nieograniczony, ofertowy przetarg na sprzedaż następujących urządzeń:
Lp.
Urządzenie
Typ
Rok
prod.
Nr
inwent.
Cena
netto
1
Tokarka uniwersalna
SNA 800x3000
1975
410-2223-03
8900
2
Elektryczne Urządzenie
Filtrujące
PEFO
500
3
Nożyce do blach
ręczne
150
4
Kowadło
5
Nawijarka do uzwojeń
5PC / 1521
6
Szlifierka ostrzałka
NUA 25
1969
415-2860-13
1500
7
Dłutownica
7430/Kirow
1958
414-2751-01
12 000
8
Frezarka
FWA 41 M
1967
412-2133-01
7000
9
Frezarka uniwersalna
FU-2A
1959
412-2124-01
3500
10
Tokarka
TUD 50x1000
1968
410-2223-04
5500
11
Wiertarka
WS15
1969
12
Piec do suszenia silników
13
Wiertarka
14
Wyrywarka elektryczna do
uzwojeń
100
500
500
2200
WSD 16
1990
411-2512-02
800
900
Wszystkie ceny wywoławcze są cenami netto w PLN.
UWAGA! Pozycje przekreślone zostały już sprzedane.
Pisemne oferty, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg – Urządzenia”, winny
być składane w kancelarii Spółki przy ul. Olszewskiego 6, w terminie do 27.02.2015 r. do
godz. 14.30. Otwarcie ofert nastąpi 1.03.2015 r.
Oferty powinny zawierać nr ewidencyjny, nazwę, typ oraz cenę pojedynczego urządzenia.
Preferowane będą oferty złożone łącznie na poz. 1-14 z zachowaniem warunku jak wyżej.
Przystępujący do przetargu winien zapoznać się ze stanem technicznym i prawnym
przedmiotu sprzedaży oraz zapisać w ofercie klauzulę, że nie wnosi do powyższego żadnych
zastrzeżeń.
W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało taką samą cenę za to samo urządzenie,
przetarg będzie kontynuowany w formie ustnej. W takim wypadku oferenci zostaną
powiadomieni o terminie przetargu.
Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru ofert oraz
możliwość unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyn.
Urządzenia można oglądać od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, po uprzednim
uzgodnieniu telefonicznym, nr tel. 41 367 52 92.

Podobne dokumenty