Pobierz regulamin konkursu

Transkrypt

Pobierz regulamin konkursu
KONKURS FOTOGRAFICZNY
„GMINA STRYSZAWA W OBIEKTYWIE”
EDYCJA 2016
Organizatorzy:
 Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie
 Urząd Gminy Stryszawa
REGULAMIN KONKURSU
ORGANIZATORZY:
8.
- Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie
- Urząd Gminy Stryszawa
Konkurs pt. „GMINA STRYSZAWA W OBIEKTYWIE”
poświęcony jest prezentacji walorów gminy Stryszawa.
9.
10.
CELE KONKURSU:




poznawanie możliwości twórczych fotografów amatorów,
zainteresowanie uczestników konkursu walorami naszej gminy,
kształtowanie świadomości regionalnej i turystycznej środowiska
przyrodniczego, tradycji, zabytków, kultury i historii,
propagowanie fotografii jako alternatywnej i twórczej formy
spędzania czasu wolnego.
WARUNKI UDZIAŁU:
1. Konkurs przeznaczony jest dla fotografów – amatorów oraz
sympatyków fotografii.
2. Fotografie nawiązujące do tematu mogą być wykonane w różnych
technikach fotograficznych (zdjęcie tradycyjne, lub wykonane
aparatem cyfrowym i wywołane).
3. Na fotografiach mogą być uchwycone walory przyrodnicze,
krajoznawcze, kulturowe, bądź historyczne, które znajdują
się na terenie gminy Stryszawa.
4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu max. 5 fotografii.
5. Fotografie należy dostarczyć w formacie 15 cm x 20 cm.
6. Fotografie można nadsyłać w trzech kategoriach:
a) dzieci i młodzież w wieku 12 – 15 lat
b) młodzież w wieku 16 - 18 lat
c) dorośli - pow. 18 lat
7. Każda fotografia powinna być opatrzona godłem (pseudonimem
autora) oraz kopertą zawierającą: imię i nazwisko autora,
11.
12.
13.
14.
kategorię, w której startuje, adres, telefon, szczegółowy opis gdzie
fotografia została wykonana.
Fotografie należy dostarczyć osobiście lub pocztą
do 21 września br. na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie
34 – 205 Stryszawa 740
Oceny dokona Jury powołane przez organizatorów. Autorzy
najwyżej ocenionych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
Decyzja Jury jest nieodwołalna.
Otwarcie wystawy pokonkursowej oraz wręczenie nagród nastąpi
29 września br. po uprzednim zawiadomieniu zainteresowanych.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego
wykorzystywania prac we wszelkich materiałach, publikacjach
promujących gminę Stryszawa.
Fotografie biorące udział w konkursie nie podlegają zwrotowi –
przechodzą na własność organizatora.
Informacje o konkursie udziela Gminny Ośrodek Kultury
w Stryszawie, tel. 33 874 70 03
mail: [email protected]
Udział w konkursie jest wyrazem akceptacji regulaminu.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!!