Monitoring mediów - Szkoła bez przemocy

Transkrypt

Monitoring mediów - Szkoła bez przemocy
GAZETA POMORSKA
NASZ PROGRAM, WASZA SPRAWA
przemoc jest w szkole,
ale także poza nia.
Przemoc to nie jest metoda
rozwiązywania problemów.
Niby o tym wiemy, ale bywa
różnie. Jak? Przeczytacie
o tym w blogach Waszych
kolegów.
y
W-M^B-
Organizatorzy „Szkoły bez
przemocy" ogłosili konkurs
na blog pt. Nie myślmy tylko wi. Nie będzie to żadne donosi­
o sobie - moja szkoła dla sąsia* cielstwo. - Gdy widzimy taką sy­
dów". Na stronie www, tuacje nie przechodźmy obok
blogsbp.pl możecie przeczytać niej obojętnie, ponieważ może
błogi uczestników konkursu. się coś złego przydarzyć - pisze
Możecie w nich przeczytać jeden z autorów błogi.
o tym, co dzieje się w innych
W swoich blogach piszecie
szkołach. I nie chodzi tu tylko też o pożyczaniu pieniędzy
ó te najtrudniejsze sytuacje, ale (ktoś na przerwie podchodzi
także zwyczajne,: czy rzeczy- i pyta; „masz pożyczyć 50 gro­
wiście nie powinno się używać szy?"), o nauczycielach, którzy
komórek w szkołach, jak zapor robią uwagi, jeśli dziewczyna
biegać kradzieżorri, czym się hi a za duży dekolt albo mini­
różni donosicielstwo od powia­ spódniczkę. Poruszacie też te­
fc
damiania itp.
mat, o którym niedawno pisali­
Bo przecież często nie wie^ śmy na łamach - przemoc
my, jak zachować się, gdy ktoś w internecie. Zapraszamy Was
, na przykład wymusza pienią^ do czytania blogówł
dze od młodszego kolegi. Naj­
Program „Szkoła bez prze­
częściej udajemy, że nic nie wi­ mocy" prowadzi „Gazeta Po­
dzimy. Tymczasem powinniśmy morska" z Fundacją Grupy Te­
powiedzieć o tym nąuczycielo- lekomunikacji Polskiej.
(EA)
2009-02-17

Podobne dokumenty