Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba

Transkrypt

Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba
Współpraca:
Alicja Cholewa-Zawadzka
Monika Michalak
Halina Tyliba
Published by Express Publishing
Liberty House, Greenham Business Park, Newbury,
Berkshire RG19 6HW, United Kingdom
Tel.: (0044) 1635 817 363
Fax: (0044) 1635 817 463
email: [email protected]
www.expresspublishing.co.uk
© Jenny Dooley – Virginia Evans, 2014
Colour Illustrations: © Express Publishing, 2014
First published 2014
Polish edition by EGIS, 2014
Made in EU
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted
in any form or by any means, electronic, photocopying or otherwise, without the prior written permission of
the publishers.
This book is not meant to be changed in any way.
ISBN 978-1-4715-2700-5
Acknowledgements
We would like to thank all the staff at Express Publishing who have contributed their skills to producing this book.
Thanks for their support and patience are due in particular to: Meryl Philips (Editor in Chief), Julie Rich (senior editor);
Alex Barton (senior production controller) and the Express Publishing design team; and Emily Newton, Kevin Harris,
Daniel Parker, Erica Thompson and Timothy Forster. We would also like to thank those institutions and teachers who
piloted the manuscript, and whose comments and feedback were invaluable in the production of the book.
The authors and publishers wish to thank the following who have kindly given permission for the use of
photographic material:
eyevine/www.iml.gr for the picture of the Alton Towers on p. 17.
Every effort has been made to trace all the copyright holders. If any have been inadvertently overlooked,
the publishers will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.
Spis treści
1
2
3
4
5
6
7
8
Jobs .......................................................
Film world .............................................
My profile ..............................................
Celebrations ..........................................
My day ..................................................
Transport ...............................................
Holidays ................................................
Shopping ...............................................
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
2
6
10
14
18
22
26
30
Przykładowy zestaw egzaminacyjny ............. str. 34
Virginia Evans – Jenny Dooley
1
1
Jobs
Słownictwo
ROZGRZEWKA Pracując z kolegą/koleżanką,
I want to be
a chef because
I love cooking!
zadawajcie sobie pytania i odpowiadajcie na nie:
What do you want to be when you leave school? Why?
2
a
b
c
d
e
f
g
h
Dopasuj nazwy zawodów do obrazków.
taxi driver
chef
TV reporter
waiter
postman
dentist
police officer
shop assistant
1
2
5
3
6
2
3
4
5
6
4
7
8
WSKAZÓWK
A
Dopasuj nazwy zawodów do definicji.
artist singer mechanic teacher actor fashion designer
1
3
A person who works in films,
TV, theatre, etc.
A person who sings songs.
A person who paints pictures.
A person who designs clothes.
A person who works at a school.
A person who fixes cars.
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
Rozumienie ze słuchu
Zanim wysłuchasz tekstu, przeczytaj
poniższe zdania i podkreśl w nich słowa
kluczowe. Pomogą Ci one zdecydować,
czy zdania są prawdziwe czy fałszywe.
5
Wysłuchaj nagrania
ponownie. Wskaż, które zdania
są prawdziwe (T – true), a które
fałszywe (F – false). Wpisz znak
X w odpowiednie kratki.
Słuchanie
4
T
Wysłuchaj nagrania i do imion dzieci dopasuj zawody,
1
samochody.
które one chciałyby wykonywać. Jeden zawód nie pasuje do
żadnego imienia.
John lubi naprawiać
2
Frank nienawidzi prowadzić samochodu.
1
John
2
Frank
a
teacher
b
taxi driver
c
mechanic
d
singer
3
Tina
4
Roy
e
fashion designer
5
Alice
f
police officer
3
Tina jest osobą
kreatywną.
4
Roy jest dobry
z matematyki.
5
Alice lubi pomagać
zwierzętom.
2
F
Reagowanie
Przeczytaj minidialogi i wybierz właściwą reakcję. Zakreśl literę: a, b lub c.
6
1
X: What do you want to be when you leave
school?
Y: a) Good idea!
b) A TV reporter.
c) I go jogging.
2
X: What does your big brother do?
Y: a) He’s a pilot.
b) He’s upstairs.
c) He’s twenty-five.
3
X: Does your mum wear a uniform at work?
Y: a) Yes, she’s at work.
b) Yes, she wears beautiful clothes.
c) Yes, she does.
4
X: I’m a fashion designer!
Y: a) Oh, that sounds exciting!
b) Of course I am!
c) Yes, I am!
Czytanie
Przeczytaj teksty A i B. W każdym z nich
7
uzupełnij luki (1–4), zakreślając właściwą
odpowiedź: a, b lub c.
A
..…….. things,
I’m very creative. I like 1) …......
….. jewellery. I’m
especially clothes 2) …........…
4) …........……..
3) …........….. in fashion. I want
a fashion designer.
B
I’m patient. I 1) …..............…….. working
with 2) …...........................….. . I’m good
3) ….....................….. English, Maths and
computers. I want to be 4) …............…..
teacher.
Derek, 11
Carol, 12
1
2
3
4
8
A
A
A
A
B
make
B
or
interested B
B
be
making
but
interest
being
C
C
C
C
makes
and
interesting
to be
1 A likes
2 A child
3 A at
4 A an
B
B
B
B
liking
children
on
the
C
C
C
C
like
childs
in
a
Które z dzieci z ćw. 7 chciałoby się wybrać na opisany poniżej obóz?
Przeczytaj tekst i wpisz w kratkę literę C (Carol) lub D (Derek).
Sparkling Camp
Are you creative? Do you like making things?
Then Sparkling Camp is the right place for you!
Here you will learn to design clothes and make jewellery. There is
also an end of the summer show where you can show your creations!
At Sparkling Camp you will also learn how to use computers. We also
give extra English lessons for children from other countries.
Just visit our site for more information: www.sparklingcamp.com
3
1
Ćwiczenia egzaminacyjne
Rozumienie ze słuchu
1
1.
2.
3.
2
Znajomość funkcji językowych
Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty.
Na podstawie informacji zawartych w nagraniu
3
Usłyszysz dwukrotnie cztery pytania
(1–4). Do każdego z nich dopasuj właściwą
zdecyduj, czy podane zdania (1–3) są
odpowiedź (A–E). Wpisz odpowiednią literę
prawdziwe (TAK), czy fałszywe (NIE). Wpisz
w kratkę pod numerem pytania. Uwaga!
znak X w kratkę obok poprawnej odpowiedzi.
Jedna odpowiedź została podana dodatkowo.
Dziewczynka opowiada
o pracy swego ojca.
Chłopiec opisuje swoją
ulubioną sławną postać.
Kobieta gratuluje
mężczyźnie z powodu
jego nowej pracy.
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE
Usłyszysz dwukrotnie dialog. Na
A.
B.
C.
D.
E.
I like playing basketball.
My mum and dad.
I come from Wales.
In London.
He’s a police officer.
4
Dla każdej z opisanych sytuacji (1–5) wybierz
1.
2.
3.
4.
właściwą reakcję (A–F). Wpisz odpowiednią
podstawie informacji w nim zawartych
literę w kratkę obok każdego opisu sytuacji.
dopasuj do każdej osoby (1–4) właściwą
Uwaga! Jedna reakcja nie pasuje do żadnej
postać przedstawioną na obrazku (A–E).
sytuacji.
Wpisz odpowiednią literę w kratkę obok
każdej osoby. Uwaga! Jedna postać na
obrazku jest przedstawiona dodatkowo.
1
Andy
3
Tim
2
Paul
4
Stuart
1.
Kolega pyta, co zwykle robisz w trakcie
weekendu. Co powiesz?
2.
Mama pyta Cię, co teraz robisz.
Jak odpowiesz?
3.
Pytasz koleżankę, czy lubi łowić ryby.
Co Ci odpowie?
4.
Pytasz kolegę, czy lubi rap.
Co Ci odpowie?
5.
Koleżanka pyta Cię, z kim chodzisz
do kina. Co odpowiesz?
E
D
A.
B.
C
C.
D.
E.
A
B
4
F.
Not really. I prefer sailing.
No, but I’m crazy about rock!
I can play the violin.
I usually go with my friends.
I go mountain biking on Saturdays.
I’m doing my homework.
Znajomość środków językowych
5
Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają
luki 1–3. Wpisz odpowiednią literę (A–F) obok numeru każdej luki. Uwaga! Trzy wyrazy zostały
podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.
A.
B.
C.
do
on
buy
D.
E.
F.
by
b
o
h
y
M
about
go
give
by Richard
I’m crazy 1. ____________ mountain biking – it’s
my favourite activity! I 2. ____________ biking
every weekend with my dad. I’ve got a blue
mountain bike and he’s got a red one. I want to
3. _______________ a new one, though.
Rozumienie tekstów pisanych
6
Przeczytaj tekst. Wybierz poprawną odpowiedź. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C.
1.
What job does Ben’s dad do?
To: [email protected]
From: [email protected]
Hi Lucia,
Your dad’s job sounds interesting. I don’t
know any chefs. My mum is a shop assistant
and my dad is a postman. He gets up at four, so
I never see him in the mornings because I get
up at seven. He spends four hours in the office
before he starts delivering letters and parcels
at half past eight.
It takes him five hours to deliver everything, and
it’s nice because he’s at home when I get back
from school. We play computer games for a few
hours and then Dad cooks dinner while I do my
homework. We eat dinner with my mum, but
my sister Laura works at a restaurant in the
evenings and she gets home at 11:30. What does
your sister do?
Write back,
Ben
A.
2.
B.
C.
What do Ben and his dad do together?
A.
4.
C.
What time does Ben get up?
A.
3.
B.
B.
C.
Why is Ben writing his email?
A.
to tell Lucia about his sister.
B.
to tell Lucia about his everyday life.
C.
to tell Lucia about his father’s job.
5
2
Film world
I like animated
cartoons. My favourite
film is Finding Nemo.
Słownictwo
A
ROZGRZEWK
1
Pracując z kolegą/koleżanką, zadawajcie sobie pytania
i odpowiadajcie na nie: What kind of films do you like? What’s your
favourite film?
Przyjrzyj się plakatom i zakreśl właściwe wyrazy.
2
Słuchanie
1
2
3
WSKAZÓWK
A
Wybieranie właściwej odpowiedzi
Przed wysłuchaniem nagrania
przeczytaj uważnie wszystkie możliwe
odpowiedzi. Zastanów się, jakie słowa
mogą się pojawić w nagraniu.
adventure
musical
4
science-fiction
comedy
horror
animated cartoon
musical
action
horror
comedy
Przyjrzyj się powyższym plakatom i odpowiedz na pytania.
W h ich of th e film s do y ou th ink a re ...
1
boring?
2
3
6
6
sad?
......................
......................
funny?
exciting?
5
1 Where are Wendy and Stuart
going to go?
a theatre
b cinema
c restaurant
2 What time is the film on?
a half past seven
b eight o’clock
c half past eight
......................
interesting?
4
dialogów. Wybierz właściwą
a, b lub c.
6
3
Wysłuchaj czterech krótkich
odpowiedź, zakreślając literę:
5
musical
action
4
......................
......................
frightening?
......................
3 Which film did Rosy see?
a Ice Age 4
b The Amazing Spider-man
c Madagascar 3
4 Who watched a DVD last
night?
a Peter
b Liam
c Janet
5
Czytanie
Wysłuchaj nagrania ponownie. Które zdania
są prawdziwe (TAK), a które fałszywe (NIE)?
Zakreśl właściwe słowo.
7
Dialog 1: Wendy i Stuart
szukają w internecie, jakie filmy
można obejrzeć w kinach.
Przeczytaj e-mail i uzupełnij luki poniższymi
wyrazami.
• favourite • exciting • films • hear
• adventure
TAK / NIE
Hi Cindy!
Dialog 2: Bob i Helen
spotkają się przed kinem Palace.
TAK / NIE
Yesterday my sister and I went to the cinema.
We saw Indiana Jones and The Kingdom of the
Dialog 3: Rosy lubi
filmy animowane.
TAK / NIE
I love Harrison Ford! He’s my 2) ..........................
Dialog 4: Peter grał
w gry komputerowe.
6
Crystal Skull. It was so 1) ...................................!
TAK / NIE
actor. I really love all the Indiana Jones films
Reagowanie
because they’re so fun and full of 3) ................. .
Uzupełnij minidialogi, wybierając właściwą
What about you? Do you like adventure
reakcję. Zakreśl literę: a, b lub c.
4) ...........................? What’s your favourite film?
1
X: Ratatouille was on TV last night.
Y: ........................................................... .
X: It was funny!
a) What was it?
b) What was it like?
c) What time was it?
2
X: I’d like two tickets for Brave, please.
Y: Which performance?
X: ........................................................... .
a) The 6:30, please.
b) That’s £6, please.
c) On Channel 6.
3
X: .............................................................
Y: It was great! It’s a pity you didn’t come!
X: I know. Next time.
a) What was the film?
b) What time was the film?
c) How was the film?
Hope to 5) ............................. from you soon.
Take care,
Mandy
8
Przeczytaj e-mail ponownie. Do początków
zdań (1–4) dopasuj ich zakończenia (a–d).
1
Mandy and her sister went ...
2
They watched ...
3
Mandy’s favourite actor is ...
4
Mandy likes films that are full of ...
a
b
c
d
adventure.
Harrison Ford.
to the cinema yesterday.
an Indiana Jones film.
7
2
Ćwiczenia egzaminacyjne
Rozumienie ze słuchu
1
Usłyszysz dwukrotnie trzy dialogi (1–3).
Do każdego z nich dopasuj miejsce, w którym
Znajomość środków językowych
3
się on odbywa (A–D). Wpisz rozwiązania
W zdaniach 1–3 z podanych odpowiedzi wybierz
właściwą, zgodną z treścią ilustracji. Wpisz
znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C.
w kratki. Uwaga! Jedno miejsce zostało podane
dodatkowo i nie pasuje do żadnego dialogu.
A
B
C
D
1.
2.
3.
Znajomość funkcji językowych
2
Uzupełnij każdą rozmowę brakującą
wypowiedzią. Wpisz w każdą kratkę literę
A, B albo C.
1.
2.
3.
8
X: How are you feeling today?
Y:
A. It was OK, thanks.
B. Much better, thanks.
C. It was frightening!
1.
X:
Y: Yes, we did.
A. Was the party fun?
B. How was the party?
C. Did you have a nice time?
2.
X: Was Simon there?
Y:
A. No, he wasn’t.
B. No, he hadn’t.
C. No, he couldn’t.
3.
The woman is playing the
A. electric guitar.
B. drums.
C. synthesiser.
The singer is
A. next to the guitar player.
B. in front of the guitar player.
C. behind the guitar player.
Where are they?
A. On a stage.
B. In a school.
C. At a festival.
4
Przeczytaj tekst. Uzupełnij luki 1–5, wybierając właściwą z podanych odpowiedzi.
Wpisz odpowiednią literę (A, B albo C) obok numeru każdej luki.
Last weekend, I was at the theatre in London. There was a 1. ______ of
Hamlet by William Shakespeare. The play 2. ______ Benedict
Cumberbatch in it and he was really good. He’s a famous 3. ______
and I love 4. ______ his TV programme Sherlock. Benedict is the
main character, detective Sherlock Holmes. He’s very 5. ______ and
he’s got lots of awards.
1.
2.
3.
4.
5.
A
A
A
A
A
festival
had
writer
watching
interested
B
B
B
B
B
performance
was
sculptor
to watch
talented
C
C
C
C
C
programme
could
actor
watch
active
Rozumienie tekstów pisanych
5
Przeczytaj teksty 1–3. Do każdego z nich dopasuj właściwe zdanie (A, B albo C).
Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę.
1
The Cyclops were a group of mythical Greek giants and they
only had one eye. They had their home under the volcano
Mount Etna in Italy. They could make weapons out of metal
for the Greek gods. People say that when smoke comes from
Mount Etna, it is the Cyclops making new weapons.
2
There are many stories about dragons from all over the
world. One story, from Russia, is about Zmey Gorynych.
Zmey Gorynych had a body like a huge snake with four legs
and big wings. It had three heads and could breathe fire
from its mouths. Dragons in European stories could usually
breathe fire and they were dangerous and evil beasts.
However, in China, dragons are a symbol of good luck.
3
Unicorns were mythical creatures that were like white
horses. They had homes in forests and were difficult to find.
They had thick white manes and long white tails. They had
a single horn growing from their heads and this could heal
wounds. In the past, people could buy ‘unicorn horns’, but
these were actually the tusks from a type of whale.
A.
B.
C.
A.
B.
C.
A.
B.
C.
The Cyclops’ home was in
Greece.
The Cyclops were very small.
The Cyclops could make things
out of metal.
The first story about a dragon
was from Russia.
Some dragons could make
flames come from their mouths.
In China, dragons bring bad
luck.
Unicorns were white.
Unicorn tails could heal
wounds.
Unicorns were a type of whale.
9
3
My profile
Phil is tall and slim.
He’s got short straight
hair. He’s very clever.
1
Słownictwo
ROZGRZEWKA Pracując z kolegą/koleżanką, zadawajcie
sobie pytania i odpowiadajcie na nie:
What does your best friend look like? What’s he/she like?
2
Przyjrzyj się obrazkom i zakreśl właściwą literę (A lub B).
Słuchanie
1
WSKAZÓWK
A
B
He’s got spiky hair.
He’s got short curly hair.
A
B
She’s got long wavy hair and
glasses.
She’s got a pony tail and glasses.
A
B
She’s got freckles.
She’s got wrinkles.
A
Rozumienie ze słuchu
Słuchając nagrania, zapisuj słowa
kluczowe. Pomogą Ci one później
w rozwiązaniu zadania.
2
4
Wysłuchaj nagrania i zdecyduj,
która z kobiet jest mamą Rity.
Zakreśl literę a lub b.
3
a
4
A
B
3
UMIEM WIĘCEJ
1
He’s brave.
2
She’s hard-working.
3
He’s clever.
4
She’s honest.
5
He’s patient.
6
He’s got a beard and a
moustache.
He’s got a moustache.
Dopasuj do zdań (1–6) zdania (a–f).
a
b
c
d
e
He’s funny.
f
He always gets high marks.
He makes people laugh.
She never tells lies.
He doesn’t get annoyed
easily.
She works twelve hours a
day.
He is not afraid of danger.
b
5
ponownie. Wskaż, które
zdania są prawdziwe (T – true),
a które fałszywe (F – false). Wpisz
obok każdego zdania literę T lub F.
1
2
3
4
5
10
Wysłuchaj nagrania
Mama Rity ma 30 lat.
Mama Rity ma niebieskie
oczy.
Mama Rity ma nadwagę.
Rita lubi ubrania swojej
mamy.
Mama Rity jest cierpliwa.
.......
.......
.......
.......
.......
Reagowanie
6
Przeczytaj minidialogi i wybierz właściwą reakcję. Zakreśl literę: a lub b.
1
X: What does your dad look like?
Y: a) He’s honest and hard-working.
b) He’s tall with dark hair and green eyes.
3
X: What’s your best friend like?
Y: a) She’s tall and slim.
b) She’s really clever and funny.
2
X: Is your new English teacher boring?
Y: a) No, she isn’t.
b) No, she doesn’t.
4
X: How long have you been friends with
Mike?
Y: a) For four years.
b) Always.
Czytanie
7
Przeczytaj tekst i uzupełnij luki (1–3) właściwymi wyrażeniami lub zdaniem (a–c).
My best friend is Maria and we always have a lot of fun together! We like listening
to music and 1) .................................................. .
Maria is very attractive! 2) .......................................................... . She’s also got
beautiful big blue eyes.
Maria is very hard-working. She always studies very
hard and 3) ........................................................... .
She’s also very funny and she always makes me laugh.
I hope we will be friends forever!
By Julie
8
a gets high marks
b playing in the park
after school
c She’s tall and slim with
long curly hair
Przeczytaj tekst ponownie i zdecyduj, czy podane zdania
są prawdziwe (TAK), czy fałszywe (NIE). Zakreśl właściwe słowo.
1
Maria hates music.
TAK / NIE
2
She often goes to the park.
TAK / NIE
3
She doesn’t study hard.
TAK / NIE
4
She’s very serious.
TAK / NIE
5
She’s good-looking.
TAK / NIE
11
3 Ćwiczenia egzaminacyjne
Rozumienie ze słuchu
1
1.
Znajomość funkcji językowych
Usłyszysz dwukrotnie cztery teksty. Na
podstawie informacji zawartych w nagraniu
Usłyszysz dwukrotnie cztery pytania (1–4).
2
Do każdego z nich dopasuj właściwą odpowiedź
w zadaniach 1–4 z podanych odpowiedzi
(A–E). Wpisz odpowiednią literę w kratkę pod
wybierz właściwą. Wpisz znak X w kratkę
numerem pytania. Uwaga! Jedna odpowiedź
obok odpowiedzi A, B albo C.
została podana dodatkowo.
Która z osób na ilustracjach to Stella?
A.
B.
A.
C.
B.
C.
D.
E.
3
2.
Który z filmów dzieci obejrzały?
A.
B.
Nicole Kidman and
Daniel Craig.
Not so good.
Yes, there is.
It sounds great.
The Golden Compass.
1.
2.
3.
4.
Uzupełnij każdą rozmowę brakującą
wypowiedzią. Wpisz w każdą kratkę literę
A, B albo C.
When was Elizabeth I born?
C.
A.
B.
C.
From 1533 to
1603.
In 1533.
At Greenwich
Palace in London.
1.
Alexander
Lincoln
Braveheart
2.
A.
3.
O której godzinie rozpoczyna się lekcja historii?
A.
B.
C.
8:30
8:45
B.
C.
9:00
A Scottish warrior.
4.
Kogo dziewczynka podziwia?
A.
B.
C.
What’s your
brother like?
A.
B.
C.
3.
12
What was William
Wallace like?
Where was William
Wallace from?
Who was William
Wallace?
He’s funny and
clever.
He’s very tall.
He’s got blue eyes
and brown hair.
Rozumienie tekstów pisanych
Znajomość środków językowych
4
Przeczytaj zdania (1–4) i przyjrzyj się ilustracji.
Zdecyduj, czy podane zdania są prawdziwe
6
Zdecyduj, o czym jest każdy tekst (1–3).
Dopasuj do każdego tekstu właściwy temat
(TAK), czy fałszywe (NIE). Wpisz znak X w kratkę
(A–D). Wpisz odpowiednią literę w każdą
obok poprawnej odpowiedzi.
kratkę. Uwaga! Jeden temat nie pasuje do
żadnego tekstu.
A. a warrior
B. a legend
1.
2.
3.
4.
5
They are watching a
detective film.
The actor in the film has got
a flower.
There is a mythical creature
in the film.
There are four people in the
cinema.
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE
C. a president
D. a queen
1 Elizabeth Tudor was born in the 16th century.
She was the daughter of King Henry VIII of
England and she ruled the English people for 45
years. She wasn’t a warrior, but the people
believed she was brave and strong, especially
after her ships stopped the Spanish invading
England in 1588.
This text is about
.
2 Attila ruled the Huns from 434 until 453. He
created a great army and attacked the Balkans,
Persia and the Roman Empire. His enemies
feared and hated him because he was cruel and
strong, but he helped the Hunnic Empire to
become rich and powerful.
Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych
w ramce wybierz te, które poprawnie
uzupełniają luki 1–3. Wpisz odpowiednią
literę (A–F) obok numeru każdej luki.
Uwaga! Trzy wyrazy zostały podane
dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.
A. attacked
B. lives
C. queen
D. lived
PROJECT:
E. emperor
F. invaded
Boudica
by Emily
Boudica 1. ______ in Britain 2,000 years ago. She
was the 2. ______ of the Iceni tribe and a brave
warrior. She gathered an army and 3. ______ the
Romans, winning three big battles before she
died.
This text is about
3
.
Saint George was a real Roman soldier, but there
are a lot of stories about him. One of these stories
is Saint George and the Dragon. This tells how
Saint George used his sword to fight against an evil
dragon. Saint George killed the dragon and saved
a beautiful princess.
This text is about
.
13
4
1
Celebrations
Słownictwo
ROZGRZEWKA
I love New Year’s Eve celebrations.
We eat a traditional meal and
watch the fireworks display.
Pracując z kolegą/koleżanką, zadawajcie
sobie pytania i odpowiadajcie na nie:
What’s your favourite celebration? What do you usually do?
2
Przeczytaj tekst i uzupełnij luki poniższymi wyrazami. Następnie dopasuj zdania (1–8) do obrazków (a–h).
• parade • meal • costumes • presents • faces • masks • band • fireworks
1
On Thanksgiving Day we eat a traditional
……........… with turkey, salad and pumpkin pie.
2
Tom’s costume party was great! Everyone wore
colourful costumes and …...........................… !
3
We went to the centre of the city and watched
a
b
c
d
e
f
the street …...........................................…….. .
4
We wore some traditional ……................………
and went to the festival. It was fun!
5
On Christmas Day we spend the day opening
our ………...................................................… .
6
We stood there and listened to the …...………..
playing. It was amazing!
7
At the party the children played games and
painted their …................................…………. !
8
We went to the park and watched the …..……
3
1
Przeczytaj zdania i zakreśl właściwe wyrazy.
happy.
The children couldn’t wait to go to Euro
Disney. They were very thrilled / sad.
3
I was really tired / bored on New Year’s Eve.
I didn’t have anything to do.
4
Gary was sad / surprised when he found six
presents under the Christmas tree.
14
4
Słuchanie
UMIEM WIĘCEJ
Wysłuchaj nagrania
i uzupełnij zaproszenie brakującymi informacjami.
Tom opened the big box, but there wasn’t
anything in it. He was very disappointed /
2
h
g
display.
Station Road
At John’s house, 1) …...............…
(just up the street from the
2) ……..……. station)
h September.
The party is on 3) …….....…… 25t
lock.
Starting time: 4) ………...…. o’c
Please wear a 5) ……...……….!
See you there!
WSKAZÓWK
A
Którą maskę założy John? Wysłuchaj
5
nagrania ponownie i zakreśl literę a lub b.
Wybieranie właściwego zdjęcia
Zanim wysłuchasz nagrania, przyjrzyj się
ilustracjom i zwróć uwagę na to, czym się różnią.
a
b
Czytanie
Reagowanie
6
1
Uzupełnij minidialogi, wybierając właściwą
7
reakcję. Zakreśl literę: a, b lub c.
X: I’d like to book a room, please.
Y: ............................................................
X: It’s for two nights, the 6th and the 7th of
next month.
Hi Fiona,
Eddy and I 1) …....… going to the parade
this afternoon. Would you like 2) …....… with
us? My dad 3) …....… us there. We’re leaving
4) …....… four. Why don’t you bring your sister,
too? Call me and 5) …....… me know.
a) What’s your name?
b) When is it for?
c) A single or a double room?
2
Sam
X: ............................................................
Y: I’d like to, thanks. What time is it?
X: Around seven.
1
2
3
4
5
a) Are you doing anything next weekend?
b) Are you having a party next Saturday?
c) Would you like to come to my party
next Saturday?
3
X: I went to a fancy dress party last Sunday.
Y: Did you like it?
X: ............................................................
a) Oh yes! It was fantastic!
b) How about you?
c) No, nothing.
Przeczytaj tekst i uzupełnij luki (1–5),
wybierając właściwą z podanych odpowiedzi.
Zakreśl literę: a, b lub c.
8
a)
a)
a)
a)
a)
am
come
is driving
at
help
b)
b)
b)
b)
b)
is
to come
drive
on
let
c)
c)
c)
c)
c)
are
coming
drove
in
tell
Przeczytaj ponownie tekst z ćw. 7 i wskaż,
które zdania są prawdziwe (T – true), a które
fałszywe (F – false). Wpisz obok każdego
zdania literę T lub F.
1 Eddy and Sam are going to the
parade in the morning.
2 Sam’s dad will take them there.
3 They will go to the parade at 5.
4 Fiona can take her sister with her.
..........
..........
..........
..........
15
4
Ćwiczenia egzaminacyjne
Rozumienie ze słuchu
Znajomość środków
językowych
Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie
1
informacji zawartych w nagraniu zdecyduj, czy podane
zdania (1–3) są prawdziwe (TAK), czy fałszywe (NIE).
3
Wpisz znak X w kratkę obok poprawnej odpowiedzi.
Chłopiec zaprasza dziewczynkę
na przyjęcie.
Chłopiec opowiada o festiwalu,
w którym uczestniczył.
Kobieta prosi Julie, by jej coś
kupiła.
1.
2.
3.
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE
W zdaniach 1–3 z podanych
odpowiedzi wybierz właściwą,
zgodną z treścią ilustracji.
Wpisz znak X w kratkę obok
odpowiedzi A, B albo C.
Znajomość funkcji językowych
Dla każdej z opisanych sytuacji (1–5) wybierz właściwą
2
reakcję (A–F). Wpisz odpowiednią literę w kratkę obok
każdego opisu sytuacji. Uwaga! Jedna reakcja nie pasuje
do żadnej sytuacji.
1.
Koleżanka pyta, jak się masz. Co jej odpowiesz?
2.
Mama pyta, gdzie byłeś/-aś wczoraj.
Jak odpowiesz?
3.
Kolega pyta, czy masz czas w środę.
Co mu powiesz?
A. hot dog.
4.
Pytasz koleżankę, czy chce iść z Tobą na zakupy.
Co Ci odpowie?
C. drink.
5.
Kolega pyta, czy godzina czwarta Ci odpowiada.
Co mu odpowiesz?
A.
B.
C.
D.
E.
F.
I’d love to!
No, four is no good.
I went to the shopping centre.
That’s OK. I need to buy some other things.
No. How about Friday afternoon?
I’m fine.
1.
The girl is holding a
B. burger.
2.
The man is playing the
A. acoustic guitar.
B. electric guitar.
C. violin.
3.
What are they looking at?
A. A fireworks display.
B. A fire eater.
C. A bonfire.
16
Rozumienie tekstów pisanych
Przeczytaj tekst. Wybierz poprawną odpowiedź. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C.
4
To: [email protected]
From: [email protected]
Hi Bartek,
Disneyland sounds fantastic! Last weekend, I visited Alton
Towers theme park with my parents. My little sister, Abigail,
stayed with my grandma because she’s only three years old, but
my brother Michael came with us. He’s seven, so my mum took
him on the children’s rides, like the merry-go-rounds, while my
dad and I went on the big roller coasters. They were amazing!
We all met up at lunchtime and visited Mutiny Bay together. There
was a pirate ship there, some water rides and an aquarium – Michael
loved it! After that, we had lunch. At home, we usually have
sandwiches, but today was a special day so we ordered burgers. Dad
said it was too cold to eat ice cream, though!
In the afternoon, we went to the haunted house. Mum said Michael
couldn’t go in, but he was so sad that Dad let him. He was really
frightened! I was a bit bored, though – I didn’t think it was very scary!
We had a really nice day. I want to go again soon.
Write back,
Alexa
1.
What did they do together?
3.
How did Alexa feel about the haunted house?
Y
MUTINY BA
A.
2.
B.
C.
What did they eat for lunch?
A.
4.
B.
C.
B.
C.
C.
Why is Alexa writing the email?
A.
A.
B.
To tell Bartek about her experience at
Alton Towers.
To invite Bartek to Alton Towers.
To ask some information about Alton
Towers.
17
5
1
My day
Słownictwo
ROZGRZEWKA Pracując z kolegą/koleżanką,
zadawajcie sobie pytania i odpowiadajcie na nie:
Do you help your parents with the housework? What do
you usually do? What do you like doing in your free time?
2
I usually make the beds.
In my free time I like
surfing the Internet.
Przyjrzyj się obrazkom i dopasuj do nich właściwe
2
wyrażenia. Wpisz odpowiednie numery w kratki. 1
d
make my be
tidy my room
3
4
5
6
ing-up
do the wash
r
mop the floo
es
iron my cloth
lay the table
Słuchanie
WSKAZÓWK
A
Uczenie się nowych wyrazów
Ucząc się nowych rzeczowników, staraj się znaleźć
w słowniku czasowniki, które zazwyczaj je poprzedzają
(e.g. play – football). Następnie zapisz je w zeszycie.
3
Dopasuj do siebie wyrazy z obydwu kolumn,
2
watch
3
go
4
send
5
surf
6
a
play
have
b
c
d
e
f
a take-aw
ay
the Intern
et
swimming
pytania (1–4). Zakreśl literę: a, b lub c.
What are Mark and Bill going to do tonight?
a listen to music
b play computer games
c watch a DVD
2
What does Steve like doing in his free time?
a reading magazines
b playing sports
c meeting his friends
3
How often does Ben tidy his room?
a once a week
b twice a week
c three times a week
4
Who is going to mop the floor?
a Tracy
b Alan
c Tracy’s mum
a sport
text mess
ages
TV
Wysłuchaj nagrania i odpowiedz na
1
aby utworzyć wyrażenia.
1
18
4
5
Wysłuchaj nagrania ponownie. Wskaż,
w odpowiednie kratki.
T
1
Steve nie lubi piłki nożnej.
3
Ben sprząta swój pokój
w soboty.
4
Tracy przygotowuje się
do testu.
2
wypowiedziami. Jedna wypowiedź nie pasuje
do żadnego dialogu.
b
the
I love it! I’m in
school team.
I love weekends.
No, not r
eally.
d
c
Because it’s boring.
.
. Just watch TV
Nothing much
A: What do you like doing at the weekends?
B: .............................................................
2
A: Why don’t you tidy your room more
often?
B: .............................................................
4
b
a
1
3
What does Beth want to do this afternoon?
Hi, Donna!
Do you want to go shopping with me this
afternoon? I need to buy some new clothes for the
summer. Text me!
Beth
3
e
c
b
a
Uzupełnij minidialogi poniższymi
c
What should Peter do?
Peter!
I’ll be late. Don’t forget to walk the dog!
Mum
Reagowanie
a
Zakreśl właściwą odpowiedź: a, b lub c.
F
Bill lubi grać w gry
komputerowe.
2
6
Przeczytaj teksty i odpowiedz na pytania.
7
a które fałszywe (F – false). Wpisz znak X
1
Czytanie
które zdania są prawdziwe (T – true),
A: Do you like football?
B: .............................................................
A: Do you help in the house?
B: .............................................................
What should Kelly buy?
Kelly,
Your grandma and grandpa are coming over for
dinner. Can you please get me some eggs and
milk?
Thanks,
Dad
a
8
b
c
Przeczytaj ponownie teksty z ćw. 7 i dopasuj
ich adresatów do nadawców.
1
Mum
a
Donna
2
Beth
b
Peter
3
Dad
c
Kelly
19
5
Ćwiczenia egzaminacyjne
Rozumienie ze słuchu
1
Uzupełnij każdą rozmowę brakującą
3
wypowiedzią. Wpisz w każdą kratkę literę
Usłyszysz dwukrotnie trzy dialogi (1–3).
A, B albo C.
Do każdego z nich dopasuj miejsce, w którym
się on odbywa (A–D). Wpisz rozwiązania w
kratki. Uwaga! Jedno miejsce zostało podane
Can you help me
with the chores?
dodatkowo i nie pasuje do żadnego dialogu.
A.
A.
B.
C.
B.
EXAM
You’re welcome
I thought not.
I’d be glad to.
1.
C.
D.
A.
B.
C.
Would you like to go swimming?
Do you like swimming?
Can you swim?
I’d rather not.
1.
2.
3.
2.
Znajomość funkcji językowych
2
Usłyszysz dwukrotnie cztery pytania (1–4).
Do każdego z nich dopasuj właściwą
Do I have to walk
to dog?
odpowiedź (A–E). Wpisz odpowiednią literę
w kratkę pod numerem pytania. Uwaga! Jedna
odpowiedź została podana dodatkowo.
A.
B.
C.
D.
E.
20
Emma Lewis.
I see.
You must be here
before eleven.
Can you tell me what
time the pool opens?
I’m afraid not.
1.
2.
3.
4.
3.
A.
B.
C.
Yes, you have.
Yes, you do.
Yes, you can.
Rozumienie tekstów pisanych
Znajomość środków językowych
4
Przeczytaj zdania (1–3) i przyjrzyj się ilustracji.
Przeczytaj teksty A–E. Uzupełnij tabelę,
wpisując w każdą kratkę (1–4) odpowiednią
literę. Uwaga! Jeden tekst pozostanie
niewykorzystany.
6
Zdecyduj, czy podane zdania są prawdziwe
(TAK), czy fałszywe (NIE). Wpisz znak X
w kratkę obok poprawnej odpowiedzi.
Tata pyta:
1.
The woman is
mopping the floor.
TAK
NIE
2.
The man is ironing
the clothes.
TAK
NIE
3.
The girl is doing the
laundry.
5
Do you know what
we’re having for dinner Yes, I do.
tonight?
1.
Do you know what
time the library closes?
Yes, I do.
2.
Do you know how
much a cup of coffee
costs?
Yes, I do.
3.
Do you know where
the bookshop is?
Yes, I do.
4.
A.
TAK
Z którego tekstu
Jake
Jake dowiedział
odpowiada:
się o tym?
NIE
B.
Like reading?
Park Library at 118 New
Road is open 8 am to 8 pm,
Tuesday to Saturday. You
mustn’t bring drinks into
the library, but you can buy
hot and cold drinks at The
Bookworm Café next door.
Przeczytaj tekst. Uzupełnij luki 1–5,
wybierając właściwą z podanych odpowiedzi.
Wpisz odpowiednią literę (A, B albo C) obok
numeru każdej luki.
My School
Martin’s Books
12 Arnold Lane
Please don’t bring
food or drink into
the shop.
Please don’t use your
mobile phone in the
shop.
by Hannah
At my school, we 1. ______ use our mobile phones
during lessons. We 2. ______ wear school
C.
uniforms, but we 3. ______ dye our hair and wear
make-up if we want to. Tuesday is my favourite
day at school. We have lessons in the morning and
SMS received: 12:14
to the library this
Hi Jake! I’m going
afterwards at 4 pm
afternoon. Meet me
g Centre and we
at Hollyfields Shoppin
fee. Ellen
can go for a cup of cof
then we 4. ______ athletics in the afternoon. We
can wear our own clothes for athletics, but we
D.
can’t 5. ______ gum.
1
2
3
4
5
A
A
A
A
A
don’t have to
have to
could
do
order
B
B
B
B
B
couldn’t
might
can
play
chew
C
C
C
C
C
mustn’t
could
must
go
eat
Hi Jake,
I didn’t have time to
go food shopping,
so you and Dad can
order a take-away
tonight.
Mum
E.
The Bookworm Café
Open 11 am to 7 pm
every day!
Tea
Coffee
Hot chocolate
£1.20
£1.10
£1.50
21
6
1
Transport
Słownictwo
ROZGRZEWKA
I like travelling by plane
because it’s fast. I usually
go to school on foot.
Pracując z kolegą/koleżanką, zadawajcie sobie
pytania i odpowiadajcie na nie: How do you like travelling?
How do you usually go to school?
2
Rozwiąż krzyżówkę, wpisując w kratki nazwy środków transportu.
Acr oss
2
1
.
3 It travels on water and it’s larger than a boat
a plane.
5 It travels in the air, but it’s not as fast as
et
7 It travels on the road and you need a helm
when you ride it.
4
3
Down
people.
1 It travels on the road and it carries a lot of
two
2 It travels on the road and it’s very fast. Only
people can be on it.
4 It travels in the air and it’s very fast.
it.
6 It travels on a track and you can sleep in
6
5
7
3
Słuchanie
Dopasuj do siebie wyrazy z obydwu
kolumn, aby utworzyć pary
przymiotników o przeciwnych
4
znaczeniach.
22
Wysłuchasz czterech krótkich dialogów. Dopasuj do
każdego z nich właściwą ilustrację. Jedna ilustracja nie
pasuje do żadnego dialogu.
1
slow
2
noisy
3
safe
4
boring
5
crowded
a
b
d
e
c
a
dangerous
b
empty
c
quiet
d
fast
Dialogue 1: ...............
Dialogue 3: ...............
e
interesting
Dialogue 2: ...............
Dialogue 4: ...............
5
Czytanie
Wysłuchaj nagrania ponownie. W poniższych
zdaniach zakreśl właściwy wyraz.
Dialogue 1: They called for help four / two
hours ago.
Dialogue 2: The 2:30 / 2:40 train to London is
running late.
WSKAZÓWK
A
Rozumienie głównej myśli tekstu
Przeczytaj tekst, aby dowiedzieć się, jaka jest
jego główna myśl. Czytając, nie zwracaj uwagi
na szczegóły.
Dopasuj nagłówki (a–c) do tekstów (1–2).
7
Jeden nagłówek nie pasuje do żadnego
Dialogue 3: The cruise ship sometimes takes
forty / thirty days to go from one
port to the other.
Dialogue 4: They must be at the hotel by
eleven / twelve.
tekstu.
Camels are very important in Africa. People use
them for transport because they can travel for
days without drinking water. People in countries
like Egypt also drink the camel’s milk and eat its
meat. When I visit Egypt next summer, I’m going
Reagowanie
6
to ride one round the Pyramids!
1
Uzupełnij luki (1–5) w dialogu brakującymi
zdaniami lub wyrażeniami (a–f). Jedno
I love trains. You can walk around while they are
zdanie/wyrażenie nie pasuje do żadnej luki.
moving. You can also sleep and have a meal on
them! The trains in my country are not very fast,
Clerk: 1) ................................. Can I help you?
but I know that there are some fast trains in
Man: Good morning. 2) ..................................
countries like Japan, France and Spain. I want to
Clerk: To London, let me see. Oh yes. 3) .............
It goes under the sea! It’s so cool!
get on the train that goes from France to the UK.
2
Man: How much does it cost?
Clerk: 4) ............................................................
a)
b)
c)
Man: Here you are. Thank you very much.
My favourite means of transport
My favourite holidays
Animals for transport
Clerk: 5) ............................................................
8
orrow.
a I want to travel to London tom
b Good morning, sir.
c Twenty pounds.
o’clock
d There’s a bus that leaves at 11
in the morning.
e You’re welcome.
f Where’s the bus?
1
2
3
4
Do którego z tekstów pasują poniższe zdania?
Wpisz w kratki 1 (tekst 1) lub 2 (tekst 2).
You don’t have to sit all the time.
You can also find these animals
in countries like Morocco.
They say that their milk is delicious.
It takes about two hours to go from
London to Paris.
23
6
Ćwiczenia egzaminacyjne
Znajomość funkcji językowych
Rozumienie ze słuchu
1
1.
Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów.
Na podstawie informacji zawartych
3.
Dla każdej z opisanych sytuacji (1–5) wybierz
właściwą reakcję (A–F). Wpisz odpowiednią
w nagraniu w zadaniach 1–5 z podanych
literę w kratkę obok każdego opisu sytuacji.
odpowiedzi wybierz właściwą. Wpisz znak X
Uwaga! Jedna reakcja nie pasuje do żadnej
w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C.
sytuacji.
Gdzie kobieta i mężczyzna są w tej chwili?
A.
2.
2
B.
C.
Jakim środkiem transportu kobieta dostała
się do gorących źródeł?
A.
B.
C.
1.
Kasjer biletowy pyta, czy może Ci pomóc.
Jak odpowiesz?
2.
Kasjer biletowy pyta Cię, o której godzinie
chcesz jechać. Co mu odpowiesz?
3.
Pytasz kasjera biletowego, z którego peronu
odjeżdża Twój pociąg. Co Ci odpowie?
4.
Dziękujesz kasjerowi biletowemu
za pomoc. Co odpowie?
5.
Kasjer biletowy pyta, czy chcesz bilet
w jedną stronę. Co odpowiesz?
A.
Ile kosztuje bilet wstępu do muzeum dla
dziecka?
A.
B.
C.
B.
C.
D.
£3
£6
E.
£9
F.
4.
Dokąd Kevin chce się wybrać na kolejną
wyprawę?
A.
K2
5.
Mount Everest
C.
B.
wypowiedzią. Wpisz w każdą kratkę literę
1.
X: What’s the average temperature in
Antarctica?
Y:
A. It’s winter.
B. It’s extreme.
C. It’s -50°C.
2.
X:
Y: 6 km.
A. How far away is the park?
B. What time does the park open?
C. How much is a ticket for the park?
The Atacama Desert
C.
Uzupełnij każdą rozmowę brakującą
A, B albo C.
Jaka jest ulubiona pora roku chłopca?
A.
24
B.
3
Platform seven.
No, a return, please.
You’re welcome. Have a nice day.
Here you are.
Can I have a ticket to Cardiff,
please?
At three o’clock, please.
Znajomość środków
językowych
4
Rozumienie tekstów pisanych
Przeczytaj tekst. Zdecyduj, czy podane zdania (1–5)
5
są prawdziwe (TAK), czy fałszywe (NIE). Wpisz znak X
W zdaniach 1–3 z podanych
w kratkę obok poprawnej odpowiedzi.
odpowiedzi wybierz właściwą,
zgodną z treścią ilustracji.
M
Wpisz znak X w kratkę obok
odpowiedzi A, B albo C.
1.
To: Adam
From: Lydia
Subject: Holiday
Hi Adam,
We’re on holiday in Jordan, a country in the Middle East.
We’re staying in a hotel next to the Dead Sea. It’s really
hot here. Yesterday the temperature was 40°C!
The Dead Sea isn’t really a sea at all – it’s a huge lake. It’s
the lowest place on Earth – 423 metres below sea level!
The water in the Dead Sea is special. It has got so much
salt in it that no plants or animals can live in it. It’s much
saltier than the sea so you definitely can’t drink it! The
water is very good for your skin, though, so lots of
people go swimming in it. I’m going swimming this
afternoon.
What are you doing for your summer holiday?
Write back,
Lydia
The people are
A. on the coast.
B. at a lake.
C. by a waterfall.
2.
The tallest mountain is
A. in the middle.
1.
Lydia is in a country called Jordan.
TAK
NIE
2.
The Dead Sea is actually a lake.
TAK
NIE
3.
The are lots of special plants and
animals in the Dead Sea.
TAK
NIE
4.
The Dead Sea has got more salt
in it than the sea.
TAK
NIE
5.
People drink the Dead Sea water
because it’s good for them.
TAK
NIE
B. on the left.
C. on the right.
3.
How did they get there?
A. By boat.
B. By motorbike.
C. By bike.
25
7
1
Holidays
I like swimming,
but I don’t like
sunbathing.
Słownictwo
ROZGRZEWKA Pracując z kolegą/koleżanką, zadawajcie sobie
pytania i odpowiadajcie na nie: What do you like doing while you’re
on holiday? What don’t you like doing?
2
3
Dopasuj do każdego wyrazu/wyrażenia właściwy obrazek.
Wpisz odpowiednie litery w kratki.
1
cruise
2
sightseeing holiday
3
skiing holiday
4
safari
5
walking holiday
6
beach holiday
a
b
c
d
e
f
Uzupełnij luki w zdaniach poniższym wyrazami.
• photographs • pool • souvenirs • local
• sightseeing
1
2
3
4
5
4
We went to the local market and bought some
............................................... for everyone back home.
Let’s go ........................................................ tomorrow.
We just sat by the ........................... all day and relaxed.
Did you take any ................................. of your journey to
Greece?
Patrick didn’t want to try any ............................... dishes
so he had a burger.
A
Przed wysłuchaniem tekstu
Zanim wysłuchasz tekstu, przeczytaj
listę sposobów spędzania wakacji
i spróbuj je sobie wyobrazić. Pomoże
Ci to w rozwiązaniu zadania.
Słuchanie
Wysłuchaj nagrania i dopasuj
5
do każdej osoby właściwy rodzaj
Dopasuj do wyrazów/wyrażeń (1–5) właściwe zdania (a–e).
wakacji. Jeden rodzaj wakacji nie
1
aquarium
4
amusement park
2
historic site
5
museum
3
castle
a
b
c
d
e
26
WSKAZÓWK
You can go on rides there.
You can see old paintings, things, etc there.
It is a place where you can see old buildings, etc.
Kings and queens lived there.
You can go there and see sea animals.
pasuje do żadnej osoby.
People
1
Tony
2
Vicky
3
Harry
4
Gina
5
Charlie
Holidays
a
b
c
d
e
f
cruise
beach
safari
sightseeing
skiing
camping
Wysłuchaj nagrania ponownie. Wstaw
6
Czytanie
znak ✓ obok nazw tych czynności, o których
8
jest mowa w nagraniu.
1
play in the snow
2
3
5
7
swim
D take
E sit
Hi, Patty!
............
go sightseeing
............
............
ride motorbikes
............
Reagowanie
7
Przeczytaj minidialogi i wybierz właściwą
1
X: I’m going to go on a skiing holiday.
reakcję. Zakreśl literę: a, b lub c.
Y: a) That sounds great!
b) Congratulations!
c) You’re welcome!
2
C go
............
............
sit by the pool
8
B swim
............
buy souvenirs
6
wyrazami. Jeden wyraz nie pasuje do żadnej luki.
A local
send postcards
sunbathe
4
............
Przeczytaj e-mail i uzupełnij luki właściwymi
How are you? Guess what! I’m going to Spain
with my parents! We’re leaving next week. Can
you believe it? I’m so excited!
I know it’ll be the best summer holiday
ever! We’re going to stay in a beautiful hotel
with a big swimming pool. I’m going to
1) ......................... by the pool and sunbathe
all day. I can’t wait! My sister bought a new
camera so she’s going to 2) .........................
lots of pictures. We’re also going to
3) ......................... sightseeing and try lots of
different 4) ......................... dishes!
Better go now. Speak to you soon!
Love,
Claire
X: We’re going to ride a roller coaster.
Would you like to join us?
Y: a) That’s correct!
b) Can you help me?
9
c) No, not really!
3
b) How funny!
When is Claire going on holiday?
A next week
B next month
2
What type of holiday is Claire going on?
A camping
B sightseeing
3
Who is going to take pictures?
A Claire’s sister
B Claire
4
What is Claire going to do?
A take photos
B try traditional food
c) Definitely!
4
na poniższe pytania. Zakreśl literę A lub B.
1
X: Are you going to visit the pyramids?
Y: a) Really?
Przeczytaj e-mail ponownie i odpowiedz
X: Don’t forget to send me a postcard!
Y: a) I won’t!
b) I can’t!
c) I don’t!
27
7
Ćwiczenia egzaminacyjne
Rozumienie ze słuchu
1
1.
2.
3.
Znajomość funkcji językowych
Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na
podstawie informacji zawartych w nagraniu
3
Do każdego z nich dopasuj właściwą
zdecyduj, czy podane zdania (1–3) są
odpowiedź (A–E). Wpisz odpowiednią literę
prawdziwe (TAK), czy fałszywe (NIE). Wpisz
w kratkę pod numerem pytania. Uwaga! Jedna
znak X w kratkę obok poprawnej odpowiedzi.
odpowiedź została podana dodatkowo.
Chłopiec opowiada
o miejscu, które
odwiedził.
Dziewczynka
proponuje Andy'emu,
by pojechał gdzieś.
Chłopiec opisuje
akwarium.
A.
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE
B.
C.
D.
E.
4
2
Usłyszysz dwukrotnie cztery pytania (1–4).
Usłyszysz dwukrotnie dialog.
We’re going to see
1.
works of art.
20th July.
By plane.
We’re going to travel to
Rome in Italy.
Definitely!
1.
A.
postać przedstawioną na obrazku (A–E).
B.
Wpisz odpowiednią literę w kratkę obok
1
Alex
3
Will
2
Jake
4
Sam
4.
Wpisz w każdą kratkę literę A, B albo C.
dopasuj do każdej osoby (1–4) właściwą
obrazku jest przedstawiona dodatkowo.
3.
Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią.
Na podstawie informacji w nim zawartych
każdej osoby. Uwaga! Jedna postać na
2.
How much
does it cost
to get in?
C.
There’s a 10%
discount.
You can buy
tickets online.
£12 for adults, £7
for children.
2.
B.
C.
What can I do for
you?
When is it?
Yes, I am.
A.
B.
C.
I see.
Yes. That’s it.
My pleasure.
A.
I’d like some
information please.
B
A
C
I take the number
53 bus, right?
E
D
3.
28
Znajomość
środków
językowych
5
Hi Danny,
I’m in Crete in Greece and it’s beautiful. We are 1. ______ by the beach and every
day we visit new places and see new things. There are lots of interesting historical
2. ______ here, such as ancient ruins and temples. My dad is a History teacher
and he loves it!
In the afternoons, we go swimming in the sea and then we eat 3. ______ dishes
at the restaurants in the village. We love Greece and we’re already planning our
next holiday. We are going to 4. ______ sightseeing in Athens next year!
I have to go now. It’s 7:25 and I am going to 5. ______ dinner at 7:30!
See you in a week,
Megan
Przeczytaj tekst.
Uzupełnij luki 1–5,
wybierając właściwą
z podanych odpowiedzi. Wpisz
odpowiednią literę
(A, B albo C) obok
numeru każdej luki.
1
2
3
4
5
A
A
A
A
A
keeping
sites
cosmopolitan
go
forget
B
B
B
B
B
living
parks
traditional
do
lose
C
C
C
C
C
staying
centres
precious
make
miss
Rozumienie tekstów pisanych
6
Przeczytaj teksty 1–3. Do każdego z nich dopasuj właściwe zdanie
(A, B albo C). Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę.
2
1
3
VISIT STONEHENGE
The UK’s most famous
ancient monument!
Cawdor Castle is in Scotland.
It is famous because it appears
in the play Macbeth by William
Shakespeare. Parts of the castle
are over 600 years old, but the
Cawdor family still live there
today. Visitors can see the
beautiful gardens and forest as
well as visit the castle itself.
A.
B.
C.
William Shakespeare
lived at Cawdor
Castle.
Visitors can’t go
inside the castle.
People still live
in the castle.
The first monument appeared at
the site on Salisbury Plain 5,000
years ago and people added the
stones in about 2,500 BC. The
stones are very precious and
visitors can’t touch them, but
you can see them up close in our
new DVD presentation at the
Visitors’ Centre. The new Visitors’
Centre also has a shop and café.
The Natural History Museum in
Cromwell Road in London opened in
1881. Entry to the museum is free for
everyone and five million people visit it
each year. There are entrance costs for
special exhibitions like Britain: One
Million Years of the Human Story.
There are 70 million items and 6 million
books in the museum’s buildings.
A.
A.
B.
C.
People can buy drinks
at the Visitors’ Centre.
Stonehenge is 2,500
years old.
People are allowed to
touch the monument.
B.
C.
Everything in the
museum is free.
Visitors have to pay to
see Britain: One Million
Years of the Human Story.
There are 70 million
books in the museum.
29
8
Shopping
There’s a supermarket
near my house.
1
2
Słownictwo
ROZGRZEWKA Pracując z kolegą/koleżanką, zadawajcie sobie pytania
i odpowiadajcie na nie: Are there any shops near your house? What are they?
Gdzie można kupić rzeczy 1–8? Podpisz obrazki odpowiednimi
nazwami sklepów.
• café
• butcher’s
• newsagent’s
1 ....................
2 ....................
3 ....................
4 ....................
5 ....................
6 ....................
7 ....................
8 ....................
• clothes shop
• baker’s
• florist’s
• supermarket
• jeweller’s
Słuchanie
Wysłuchaj nagrania i wpisz znak X w odpowiednie kratki.
3
1
What does Kevin want to buy?
A
2
1
2
3
4
30
C
How much did Ian pay at the café?
A
4
B
B
On which floor is the supermarket?
3
C
A
B
C
What time do the shops close?
4
A
B
Wysłuchaj nagrania ponownie. Czy poniższe zdania są prawdziwe (T), czy fałszywe (F)?
Wpisz znak X w odpowiednie kratki.
Kevin zamierza wyjechać na wakacje w przyszłym tygodniu.
Ian zapłacił za swoją kawę jednego funta.
Piekarnia znajduje się na pierwszym piętrze.
Sklepy w niedziele są czynne do godziny szóstej.
T
F
C
Reagowanie
5
z ćw. 6 i wybierz właściwy obrazek (A lub B).
Uzupełnij luki w dialogu poniższymi
A
1) ..............................................................
It’s fifteen pounds.
That’s too much. 2) ...................................
That’s not enough. This skirt is very trendy.
OK. 3) .......................................................
It’s a deal.
post
office
park
newsagentʼs
bakerʼs
KENTON STREET
park
cinema
newsagentʼs
Lynʼs
House
bakerʼs
KENTON STREET
restaurant
café
HILL STREET
Uzupełnij luki w e-mailu podanymi
restaurant
HILL STREET
bank
MAPLE STREET
Czytanie
post
office
KENS STREET
B
MAPLE STREET
café
t?
got a red skir
a Have you
unds then.
b Twelve po
t ten pounds?
c How abou
is this skirt?
d How much
6
KENS STREET
wypowiedziami. Jedna wypowiedź nie pasuje
do żadnej luki.
A:
B:
A:
B:
A:
B:
Gdzie mieszka Lyn? Przeczytaj ponownie tekst
7
Lynʼs
House
wyrazami.
WSKAZÓWK
A
B
tell
live
C
D
go
hope
E
F
A
ride
isn’t
Hi Becky,
How are you? I 1) ….........… you are OK. I love
my new neighbourhood. Let me 2) …........…
you all about it.
I 3) ….........… in Kenton Street, a very busy
area. There is a baker’s and a newsagent’s
opposite my house. There is also a café and a
restaurant nearby, but there 4) ….........… a
cinema. Everyone here is friendly and I’ve got a
few new friends. We like to 5) ….........… to the
park near my house and 6) ….........… our
bikes.
I hope you can come and visit me soon.
Lyn
Sprawdzanie odpowiedzi
Po wykonaniu ćwiczeń upewnij się, czy wpisałeś/-aś
właściwe odpowiedzi we właściwe miejsca oraz czy
nie pozostawiłeś/-aś pytań bez odpowiedzi.
8
Przeczytaj e-mail ponownie. Wskaż, które
zdania są prawdziwe (T – true), a które
fałszywe (F – false). Wpisz obok każdego
zdania literę T lub F.
1
2
3
4
Lyn lives in a quiet street.
There is a baker’s next to
her house.
Lyn’s got some new friends.
Lyn and her friends like to go
to the cinema.
.........
.........
.........
.........
31
8
Ćwiczenia egzaminacyjne
Rozumienie ze słuchu
1
Usłyszysz dwukrotnie trzy dialogi (1–3). Do każdego z nich dopasuj miejsce, w którym się
on odbywa (A–D). Wpisz rozwiązania w kratki. Uwaga! Jedno miejsce zostało podane dodatkowo
i nie pasuje do żadnego dialogu.
A
B
C
1.
2.
Znajomość funkcji językowych
2
D
3.
3
Dla każdej z opisanych sytuacji (1–5) wybierz
1.
X: Could you tell me how to get to the
hospital?
Y:
A. Yes, certainly.
B. You’re welcome.
C. Excuse me.
2.
X:
Y: Kingston Avenue.
A. On the right, did you say?
B. How do I get to the bank?
C. I’m sorry. What road was that?
3.
X: Where’s the cinema?
Y:
A. It’s a beautiful old building.
B. It’s opposite the park.
C. Thank you very much.
Uwaga! Jedna reakcja nie pasuje do żadnej
sytuacji.
1.
Prosisz kwiaciarkę o dwanaście róż.
Co Ci odpowie?
2.
Pytasz sprzedawcę w sklepie mięsnym, ile
kosztuje kilogram mięsa. Jak Ci odpowie?
3.
Sprzedawca pyta Cię, czy chcesz siatkę
jednorazową. Jak odpowiesz?
4.
Prosisz sprzedawcę o cukier.
Co Ci odpowie?
5.
Mama pyta, czy możesz kupić kilka jajek.
Jak odpowiesz?
A.
B.
C.
D.
E.
F.
32
Sure. How many do you need?
Four is enough.
Certainly. What colour would you
like?
No, thanks. I’ve got one.
Four pounds.
Of course. How much do you want?
wypowiedzią. Wpisz w każdą kratkę literę
A, B albo C.
właściwą reakcję (A–F). Wpisz odpowiednią
literę w kratkę obok każdego opisu sytuacji.
Uzupełnij każdą rozmowę brakującą
Znajomość środków
językowych
4
Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce
5
wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 1–3.
Wpisz odpowiednią literę (A–F) obok numeru każdej luki.
W zdaniach 1–3 z podanych
Uwaga! Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują
odpowiedzi wybierz właściwą,
do żadnej luki.
zgodną z treścią ilustracji.
Wpisz znak X w kratkę obok
A.
B.
odpowiedzi A, B albo C.
PROJECT
little
C.
someone D.
anyone
block
E.
F.
few
house
Moving House
by Simon
When I moved house last year, I didn’t know 1. ______ . The
students in my new school were very friendly, though, and I
quickly got to know lots of people. I made a 2. ______ really
good friends in my neighbourhood – my best friend Joshua
even lives in the same 3. ______ of flats as me!
Rozumienie tekstów pisanych
Przeczytaj teksty 1–4. Do każdego z nich dopasuj właściwe
6
zdanie (A–D). Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę.
Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo.
2.
1.
1.
The man is holding a
Buy a cup of tea
or coffee for £1
and get a
freshly-baked
cake for free!
A. jar of olives.
B. carton of milk.
C. jar of jam.
2.
The basket is on the floor
A. behind the man.
B. next to the man.
Dear Sir,
I paid £48 for our family to enter, only to
find that children under 10 years old
weren’t allowed on the rides! My children
are 9, 7 and 5 years old. Please give us our
money back.
Yours,
Patrick Smith
3.
4.
C. opposite the man.
3.
How many customers are
in the shop?
This temple is over 5,000 years old.
Please don’t touch, sit or climb on the stones
– keep them safe for other visitors to enjoy.
Do not take
photographs of
the paintings.
Thank you.
A. One.
B. Two.
C. Three.
A.
B.
C.
D.
E.
You can see this text in an art gallery.
This text is about an offer at a café.
You can see this text at a funfair.
You can see this text at some ancient ruins.
This is about an amusement park.
33
Przykładowy zestaw egzaminacyjny
Rozumienie ze słuchu
Zadanie 3. (0-4)
Usłyszysz dwukrotnie dialog.
Zadanie 1. (0-3)
Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na
podstawie informacji zawartych w nagraniu
zdecyduj, czy podane zdania (1.1.–1.3.)
są prawdziwe (TAK), czy fałszywe (NIE).
Wpisz znak X w kratkę obok poprawnej
odpowiedzi.
1.1. Tata chłopca jest
TAK
kucharzem.
1.2. Dziewczynka opowiada
TAK
o swoim ulubionym aktorze.
1.3. Chłopiec opisuje swego
TAK
przyjaciela.
Na podstawie informacji w nim zawartych
dopasuj do każdej osoby (3.1.–3.4.) właściwą
postać przedstawioną na obrazku (A–E).
Wpisz odpowiednią literę w kratkę obok
każdej osoby. Uwaga! Jedna postać na
obrazku jest przedstawiona dodatkowo.
3.1. Ellen
3.3. Tina
3.2. Laura
3.4. Claire
NIE
NIE
NIE
Zadanie 2. (0-3)
A
Usłyszysz dwukrotnie trzy dialogi
(2.1.–2.3.). Do każdego z nich dopasuj
miejsce, w którym się on odbywa (A–D).
Wpisz rozwiązania w kratki. Uwaga! Jedno
B
miejsce zostało podane dodatkowo i nie
pasuje do żadnego dialogu.
B.
A.
C
D.
C.
D
E
2.1.
34
2.2.
2.3.
Zadanie 4. (0-5)
Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach
4.1.–4.5. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi
A, B albo C.
4.1. Jak wygląda tata Steve’a?
A.
B.
C.
4.2. Którym środkiem transportu Jackie będzie jechać do Szkocji?
A.
B.
C.
4.3. Jaki zawód Kate chce wykonywać w przyszłości?
A.
B.
C.
B.
C.
B.
C.
4.4. O jakim przyjęciu dzieci rozmawiają?
A.
4.5. Co Fran powinna kupić?
A.
35
Przykładowy zestaw egzaminacyjny
Znajomość funkcji językowych
Zadanie 5. (0-3)
Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią. Wpisz w każdą kratkę literę A, B albo C.
5.1.
Where is the
parade?
Oh, thank you!
A.
B.
C.
5.2.
This is nice.
I like birthdays.
This is for you.
A.
B.
C.
I think so.
In Main Street.
On Saturday.
I’d like to have
breakfast in my room.
A.
B.
C.
That’s good.
Not really.
Certainly, madam.
5.3.
Zadanie 6. (0-5)
Dla każdej z opisanych sytuacji (6.1.–6.5.) wybierz właściwą reakcję (A–F). Wpisz odpowiednią literę
w kratkę obok każdego opisu sytuacji. Uwaga! Jedna reakcja nie pasuje do żadnej sytuacji.
6.1. Koleżanka pyta, czy podobał Ci się film.
Co jej odpowiesz?
6.2. Pytasz kolegę, czy może się z Tobą
spotkać przed teatrem. Co Ci odpowie?
6.3. Kolega pyta, czy masz bilety do kina.
Co mu odpowiesz?
6.4. Koleżanka pyta Cię, gdzie odbywa się
festiwal muzyczny. Jak jej odpowiesz?
6.5. Kolega zaprasza Cię na koncert.
Co mu powiesz?
36
A. It’s in Newham, about 10 miles from here.
B. Not really. I was bored.
C. Yes, they’re great!
D. Sure. Seven o’clock is fine for me.
E. Thanks, I’d love to come.
F. Yes. I’ve got them for the 7 o’clock showing.
Znajomość środków językowych
Zadanie 7. (0-3)
W zdaniach 7.1.–7.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią ilustracji.
Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C.
7.1. The boy is
A. mopping the floor.
B. playing football.
C. tidying his room.
7.2. The dog is
A. on the bed.
B. under the bed.
C. next to the bed.
7.3. What time is it?
A. Two o’clock.
B. Ten past six.
C. Half past two.
Zadanie 8. (0-3)
Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki
8.1.–8.3. Wpisz odpowiednią literę (A–F) obok numeru każdej luki. Uwaga! Trzy wyrazy zostały
podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.
Last week, we 8.1. ____ Chinese New Year at my
grandparents’ house in Chinatown, London. We ate a
delicious 8.2. ____ meal in the dining room and then we moved
into the living room and Grandma gave us each a red packet. The red packets each
had eight 8.3. ____ inside – eight is a lucky number in China. Then we went outside
and watched the children parade down the street in traditional Chinese costumes.
A.
B.
tradition
coins
C.
D.
celebrated
money
E.
F.
traditional
enjoyed
37
Przykładowy zestaw egzaminacyjny
Rozumienie tekstów pisanych
Zadanie 9. (0-4)
Przeczytaj tekst. Wybierz poprawną odpowiedź. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C.
[email protected]
[email protected]
Hi Pam!
too. My mum is a
Thanks for your email. Your family sounds great! My family is really nice,
He’s really tall and
dentist. She’s very patient and really clever. My dad is a police officer.
. She has got long
slim and very brave. He’s my hero! My big sister is really good-looking
, is part of the
blonde hair and blue eyes. She wants to be an actress! Our dog, Charlie
g to music with
family, too. He’s very funny and always makes me laugh. He likes listenin
me! I’m very lucky to have such a nice family.
Write again soon,
Helen
9.1. What is Helen’s mum like?
A.
brave
B.
patient
C.
funny
9.3. What does Pam’s sister want to be?
A.
B.
C.
9.2. What does Helen’s father look like?
A.
B.
C.
9.4. Why is Helen writing the email to Pam?
38
A.
To tell Pam about her hero.
B.
To tell Pam about her dog.
C.
To tell Pam about her family.
Zadanie 10. (0-4)
Przeczytaj teksty A–E. Uzupełnij tabelę, wpisując w każdą kratkę (10.1.–10.4.) odpowiednią literę.
Uwaga! Jeden tekst pozostanie niewykorzystany.
Z którego tekstu
Sharon
dowiedziała się
o tym?
Mama pyta:
Sharon
odpowiada:
Do you know
what number room
service is?
Yes,
I do.
10.1.
Do you know
Dave’s address?
Yes,
I do.
10.2.
Do you know if
they serve eggs for
breakfast?
Yes,
I do.
10.3.
Do you know
what time the Island
Tour is?
Yes,
I do.
10.4.
B
A
Jump aboard for our Island Tour!
Our boat The Adventurer
sails at eleven o’clock
every morning.
We promise you a day
you will never forget!
Breakfast Menu
Fresh bread
Cereals
Yogurt
Fruit
Eggs
Orange juice, tea, coffee
C
Please
enjoy your stay
at Pines Hotel.
For reception call 100.
For room service call 101.
E
D
New Message
Dear guests
There is a live show in the main dining room
at 9 o’clock Saturday evening.
Please join us for an evening of fun and dance!
Hi Dave,
We are having a really
nice time here. The hotel
is great and the people
are very nice.
See you soon,
Sharon
Dave Stewart
10 Willow Avenue
Merton
England
UK
39
Przykładowy zestaw egzaminacyjny
Zadanie 11. (0-3)
Zdecyduj, o czym jest każdy tekst (11.1.–11.3.). Dopasuj do każdego tekstu właściwy temat (A–D).
Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę. Uwaga! Jeden temat nie pasuje do żadnego tekstu.
A. a restaurant
B. a job
11.1.
The story takes place in England in the 1980’s.
The boy who plays the main part is a fantastic
actor. There are some really cool songs all the
way through, too. I loved it.
This text is about
.
11.2.
Our hotel was near the beach, so I had a swim
every morning before breakfast! The weather
was great, lots of hot sunny days. The food
was excellent, too. We had a fantastic time.
This text is about
.
11.3.
They serve all kinds of dishes, but my favourite
is their house pasta. The ice creams are really
special too. There are so many flavours to
choose from. I want to go back soon!
This text is about
40
.
C. a film
D. a holiday
Sprawdzian szóstoklasisty z języka angielskiego. Ćwiczenia
egzaminacyjne to składająca się z trzech części seria wydawnicza,
będąca zbiorem ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego. Publikacje zostały opracowane
w oparciu o zapisy nowej podstawy programowej oraz Informator
o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015.
Każda część serii jest podzielona na osiem tematycznych modułów.
W ramach każdego modułu uczeń:
• powtarza i utrwala słownictwo
• rozwija ogólne umiejętności językowe (np. słuchanie, czytanie,
reagowanie)
• wykonuje przykładowe ćwiczenia egzaminacyjne dotyczące
funkcji językowych, środków językowych, rozumienia ze słuchu
i rozumienia tekstów pisanych
• otrzymuje wskazówki, które ułatwiają wykonanie poszczególnych
rodzajów zadań.
Na końcu każdej publikacji zamieszczono przykładowy zestaw
egzaminacyjny.
Sprawdzian szóstoklasisty z języka angielskiego. Ćwiczenia
egzaminacyjne polecamy jako dodatkowe materiały do kursu
Starland oraz innych serii wydawnictwa Express Publishing dla klas
4–6 szkoły podstawowej.
ISBN 978-1-4715-2700-5