Formularz ofertowy Niniejszym składam ofertę na zakup :

Transkrypt

Formularz ofertowy Niniejszym składam ofertę na zakup :
Formularz ofertowy
…...................................................................................................
(imię i nazwisko / nazwa Oferenta)
…...................................................................................................
(adres Oferenta)
…........................................
(numer telefonu Oferenta)
Niniejszym składam ofertę na zakup :
…..................................................................................................................................................
(podać nazwę/numer przedmiotu przetargu)
za kwotę ….........................złotych (brutto).
Oświadczam, Ŝe:
1. Stan techniczny przedmiotu przetargu jest mi znany.
2. Zapoznałem się z warunkami przetargu i przyjmuję te warunki bez zastrzeŜeń.
3. Zobowiązuję się do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC w terminie 3
dni od dnia odbioru pojazdu.
Siedlce, dnia …................................
….....................................
(podpis Oferenta)

Podobne dokumenty