(Bez tytu\263u1)

Transkrypt

(Bez tytu\263u1)
obiekt:
jednostka projektowania:
Budynek
Powiatowego
Rehabilitacyjnego
Ośrodka
lokalizacja:
Kluczbork, ul. Sienkiewicza
dz. nr 88/14 AK 3
obręb Kluczbork; ul. Sienkiewicza
inwestor:
Powiat Kluczborski
ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork
Biały
-Pracownia Projektowa–
Łukasz Bielecki
ul. Joachima Lelewela 12/12
53-505 Wrocław
NIP 626-246-77-94
REGON 02080531
temat:
Budowa budynku biurowego
Powiatowy Ośrodek Rehabilitacyjny
branża:
Instalacje elektryczne
stadium:
nr projektu:
projekt budowlany (PB)
część:
08081-C
tom:
Projekt instalacji elektrycznych
-opis techniczny
VIA
1. Część ogólna
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany – Ośrodek Rehabilitacji w Kluczborku, ul Sienkiewicza, dz.
nr 88/14.
1.2. Podstawa opracowania
•
zlecenie Inwestora,
•
podkład architektoniczny i dyspozycje architektoniczne,
•
•
•
aktualne przepisy i normy PN i EN,
wykaz urządzeń technologicznych przekazany przez inwestora,
dyspozycje branży sanitarnej.
1.3. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnętrznych, rozdzielnicę
elektryczną..
2. Opis instalacji elektrycznych.
2.1 Bilans mocy – zasilanie obiektu
Odbiory
1.
2.
3.
4.
5.
Oświetlenie
Gniazda 230V
Komputery
Urządzenia instalacyjne
Płyty grzejne
Moc zainstalowana razem:
Przyjęto współczynnik jednoczesności kj =
Moc maksymalna Pm= 123,6 x 0,85 =
Maksymalny prąd obciążenia
41,5
36,8
21,6
13,2
10,5
Σ=123,6
kW
kW
kW
kW
kW
kW
0,85
105,1 kW
151,7 A
Zasilanie obiektu będzie się odbywać na podstawie Warunków Przyłączenia nr RD3/4-/RDE4/WP/PE1/474/2009 z dnia 18.12.2009 wydanych przez EnergiaPro Oddział w Opolu, Rejon Dystrybucji Kluczbork.
Przyjęto wewnętrzną linię zasilającą YKY-żo 5x70mm2 ze złącza kablowego z szafką pomiarową w
ogrodzeniu posesji.
Zabezpieczenie w.l.z, przedlicznikowe. Ib = 200A.
2.2 Instalacje elektryczne.
Natężenie oświetlenia zostało obliczone w oparciu o normę EN 12464-1:2002 (E). Oświetlenie
zaprojektowała w oparciu o własne oprawy firma ES-System.. Przewidziane są oprawy do lamp
jarzeniowych .Oświetlenie awaryjne – oprawy z elektroinwerterami / modułami awaryjnymi / w systemie „na
jasno”. Oprawy z kompensacją mocy biernej. Nad wejściami umieścić piktogramy ewakuacyjne.
W pomieszczeniach sanitarnych IP-44. W pozostałych pomieszczeniach IP-20.
Osprzęt elektryczny – stopnie ochrony jak opraw oświetleniowych.
Sterowanie oświetleniem wszystkich pomieszczeń łącznikami lokalnymi.
Połączenia wyrównawcze: uziemienie słupów hali do uziomu otokowego. Główna szyna połączeń
wyrównawczych w kotłowni – uziemienie rurociągów wody.
Zacisk PE rozdzielnicy uziemić do stalowego słupa hali.
2.3. Rozdzielnice elektryczne.
Zaprojektowano rozdzielnicę główną oraz podrozdzielnice do zasilania wszystkich odbiorów.
Lokalizacje rozdzielnic – jak na rysunkach E-01 i E-02.
Szafki wnękowe; IP-20. Typ „Legrand”, „Schrack” lub „Merlin Gerin”.
2.4. Instalacja odgromowa.
Instalacja odgromowa – zwody poziome niskie sprowadzone do uziomu otokowego.
.
2.5. Ochrona od porażeń.
Zastosowano następujące środki dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym:
- samoczynne odłączenie zasilania,
- instalacje w układzie TN-S,
- wyłączniki różnicowo – prądowe,
- połączenia wyrównawcze.
Obliczenia wykazały skuteczność zastosowanej ochrony od porażeń prądem elektrycznym.
2.6. B.H.P
Oświetlenie wg. normy EN 12464-1:2002 (E). Oświetlenie awaryjne – oprawy z modułami awaryjnymi.
Oświetlenie ewakuacyjne – oprawy z piktogramami.
Stosować materiały z odpowiednimi atestami. Wykonać pomiary po wykonaniu instalacji.
Roboty elektryczne powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, z zachowaniem
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
2.7. Ochrona p.poż.
Przycisk głównego wyłącznika prądu – przy wejściu do budynku.
Opracował: inż. Paweł Bartoszewicz

Podobne dokumenty