raport o stanie miasta przemyśla

Komentarze

Transkrypt

raport o stanie miasta przemyśla
RAPORT O STANIE
MIASTA PRZEMYŚLA
aktualizacja – grudzień 2015r.
Raport o stanie miasta Przemyśla
SPIS TREŚCI
SEKTOR I - WARUNKI WYNIKAJĄCE Z POŁOŻENIA W REGIONIE, WARUNKI
ŚRODOWISKA I ZASOBY NATURALNE............................................................................... 4
TEMAT 1.
TEMAT 2.
TEMAT 3.
TEMAT 4.
POŁOŻENIE I ROLA OBSZARU GMINY W PRZYRODNICZYM SYSTEMIE
POWIATU I WOJEWÓDZTWA. ................................................................................. 4
WALORY I ZASOBY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO. WARTOŚCI
SZCZEGÓLNE, UNIKALNE, PRZYRODNICZE OBIEKTY CHRONIONE. WODY
PODZIEMNE, GRUNTY, LASY.................................................................................. 5
JAKOŚĆ I STAN ŚRODOWISKA, ZANIECZYSZCZENIA, HAŁAS, ZAPACHY,
ZAGROŻENIA NATURALNE................................................................................... 15
LASY, ROLNICTWO, CHARAKTERYSTYKA I ROZMIESZCZENIE
BUDOWNICTWA....................................................................................................... 25
SEKTOR II - DEMOGRAFIA................................................................................................... 29
TEMAT 1.
TEMAT 2.
LICZBY I STRUKTURY SPOŁECZNE: WIEKOWA, WYKSZTAŁCENIA,
ZAMOŻNOŚCI, ZAWODOWA. ................................................................................ 29
MIGRACJE I ICH CHARAKTER ORAZ PROGNOZY DEMOGRAFICZNE. ....... 33
SEKTOR III - PODSTAWOWE POTRZEBY ........................................................................ 40
TEMAT 1.
TEMAT 2.
DOSTĘPNOŚĆ I STANDARD MIESZKAŃ, ZASOBY MIESZKANIOWE,
HANDEL I USŁUGI. .................................................................................................. 40
POZIOM BEZROBOCIA, TENDENCJE, PŁACE, DOSTĘPNOŚĆ SZKOLEŃ,
OFERTY PRACY, PROGRAM WALKI Z BEZROBOCIEM, RÓWNOŚĆ SZANS. 61
SEKTOR IV - OŚWIATA I EDUKACJA ................................................................................ 76
TEMAT 1.
TEMAT 2.
TEMAT 3.
PRZEDSZKOLA, SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJA, OPIS I STAN BAZY.76
WYPOSAŻENIE, POZIOM, WYNIKI EDUKACYJNE. .......................................... 84
SZKOLNICTWO PONADGIMNAZJALNE, POLICEALNE, NAUKA
PERMANENTNA, MOŻLIWOŚCI DOKSZTAŁCANIA. ........................................ 90
SEKTOR V - USŁUGI KOMUNALNE .................................................................................... 96
TEMAT 1.
TEMAT 2.
TEMAT 3.
INFRASTRUKTURA, WODA, KANALIZACJA, GOSPODARKA ODPADAMI,
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI, STOPIEŃ I ZAKRES UZBROJENIA. ......................... 96
TRANSPORT PUBLICZNY, KOMUNIKACJA, DROGI, OŚWIETLENIE. ......... 106
INTERNET, ENERGIA, POCZTA, TELEKOMUNIKACJA. ................................. 114
SEKTOR VI - WARUNKI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ..................................... 119
TEMAT 1.
TEMAT 2.
TEMAT 3.
TEMAT 4.
ROZMIARY I KATEGORIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, NAJWIĘKSI
PRACODAWCY, MAŁE I ŚREDNIE FIRMY (MSP)............................................. 119
POMOC DLA MSP, SZKOŁY BIZNESOWE, URUCHAMIANIE DZIAŁALNOŚCI,
DRUGA PRACA, WARUNKI ZATRUDNIENIA I PŁAC. .................................... 126
STRUKTURA PRODUKCJI I USŁUG. ................................................................... 130
OTOCZENIE BIZNESU, BANKI, OŚRODKI DORADCZE, FUNDUSZE
PORĘCZENIOWE, SZKOLENIA, DORADZTWO................................................. 132
SEKTOR VII - OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA .................................... 134
TEMAT 1.
TEMAT 2.
TEMAT 3.
STAN ZDROWOTNOŚCI MIESZKAŃCÓW. ........................................................ 134
PRZYCHODNIE OGÓLNE, SZPITALNICTWO, STOMATOLOGIA. ................. 137
POMOC SPOŁECZNA, OPIEKA NAD DZIECKIEM I RODZINĄ. ...................... 143
2
Raport o stanie miasta Przemyśla
SEKTOR VIII - BEZPIECZEŃSTWO................................................................................... 186
TEMAT 1.
TEMAT 2.
DOM, SZKOŁA, PRACA, ULICA, MIEJSCA ZGROMADZEŃ. .......................... 186
POLICJA, STRAŻ MIEJSKA, STRAŻ POŻARNA, OBRONA CYWILNA. ......... 186
SEKTOR IX - ADMINISTRACJA LOKALNA I OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW ............ 195
TEMAT 1.
TEMAT 2.
TEMAT 3.
STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA GMINY. STRUKTURA
UŻYTKOWANIA TERENÓW. STRUKTURA WŁASNOŚCI GRUNTÓW.
STUDIUM I PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO................ 195
FINANSE GMINNE NA TLE GMIN PORÓWNYWALNYCH. ............................. 204
ZASOBY URZĘDU: KADROWE, MATERIALNE, ZARZĄDZANIE URZĘDEM,
STRUKTURA ORGANIZACYJNA, OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW. .................... 211
SEKTOR X - KULTURA I SZTUKA ..................................................................................... 213
TEMAT 1.
TEMAT 2.
TEMAT 3.
TEMAT 4.
TEMAT 5.
TEMAT 6.
PLACÓWKI KULTURALNE, JEDNOSTKI KULTURY. ...................................... 213
PROGRAMY, PRZEDSIĘWZIĘCIA KULTURALNE, IMPREZY. ....................... 217
SPOŁECZNE UCZESTNICTWO W KULTURZE - STOWARZYSZENIA, RUCH
AMATORSKI. ........................................................................................................... 220
OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW. ...................................................... 223
TURYSTYKA. .......................................................................................................... 234
KULTURA FIZYCZNA I SPORT. ........................................................................... 243
SEKTOR XI - ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ............................................................. 251
TEMAT 1.
TEMAT 2.
TEMAT 3.
TEMAT 4.
ILOŚĆ ORGANIZACJI, KIERUNKI DZIAŁANIA, STAN MATERIALNY,
UCZESTNICTWO, DOROBEK. .............................................................................. 251
LIDERZY LOKALNI, AUTORYTETY, KONCEPCJE. ......................................... 255
KOŚCIOŁY I WYZNANIA. ..................................................................................... 256
FORMY KOMUNIKACJI WŁADZA LOKALNA- MIESZKAŃCY, WŁADZAORGANIZACJE POZARZĄDOWE I BIZNES........................................................ 257
3
Raport o stanie miasta Przemyśla
SEKTOR I - WARUNKI WYNIKAJĄCE Z POŁOŻENIA W REGIONIE,
WARUNKI ŚRODOWISKA I ZASOBY NATURALNE
TEMAT 1. POŁOŻENIE I ROLA OBSZARU GMINY W PRZYRODNICZYM SYSTEMIE
POWIATU I WOJEWÓDZTWA.
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Miasto Przemyśl położone jest we wschodniej części Województwa Podkarpackiego,
w odległości ok. 78 km na południowy wschód do Rzeszowa i 12 km na zachód od granicy
państwowej z Ukrainą i u wrót Bieszczadów. Jest miastem na prawach powiatu grodzkiego, jest
też stolicą i siedzibą władz powiatu ziemskiego (jego jedynym miastem), w skład którego wchodzi
10 Gmin: Bircza, Fredropol, Dubiecko, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno
i Żurawica.
Miasto Przemyśl graniczy od wschodu i zachodu z Gminą Przemyśl, od południowego zachodu
z Gminą Krasiczyn, od północy z Gminą Żurawica i od północnego wschodu z Gminą Medyka.
B. TRENDY I TENDENCJE
Przemyśl – obecnie subregionalny ośrodek rozwoju, należy do miast, które swoją historię
i rozwój zawdzięczają położeniu geograficznemu. Decyduje to o wiodących funkcjach Przemyśla:
jako centrum handlowego, ważnego węzła komunikacyjnego i ośrodka kulturalno–naukowego
i turystycznego o znacznym nasyceniu obiektami i zespołami zabytkowymi. Znacząca jest również
rola Przemyśla jako ośrodka rozwoju szkolnictwa wyższego, różnorodnego szkolnictwa średniego
oraz ochrony zdrowia. W perspektywie, miasto może się stać jednym z ważniejszych ośrodków
o znaczeniu międzynarodowym dla obsługi polsko-ukraińskiego obszaru transgranicznego.
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej otwiera przed miastem wiele nowych możliwości.
Usytuowanie przy najdalej wysuniętej na wschód granicy Unii stwarza korzystne warunki
do rozwoju międzynarodowego handlu i turystyki oraz wymiany intelektualnej. Sąsiedztwo
chłonnych rynków oraz położenie na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych
powoduje, że Przemyśl jest atrakcyjnym miejscem do lokowania nowych inwestycji.
Doświadczenia w kontaktach z Ukrainą, znajomość przepisów oraz istniejące więzi gospodarcze
i kulturalne stawiają Przemyśl w roli pośrednika w nawiązywaniu współpracy innych miast
i państw z Ukrainą. Rozwojowi Przemyśla, a także jego promocji na arenie międzynarodowej
sprzyja partnerska współpraca z miastami w krajach europejskich tj.: Paderborn (Niemcy), Lwów
(Ukraina), Kamieniec Podolski (Ukraina), Eger (Węgry), Truskawiec (Ukraina). Dotychczasowe
działania związane ze współpracą partnerską oraz wszelkie przedsięwzięcia, zmierzające do
popularyzowania idei jedności europejskiej zostały docenione przez Komisję ds. Środowiska,
Planowania Regionalnego i Władz Lokalnych Rady Europy, która przyznała Przemyślowi
w 1994r. Dyplom Europejski, zaś w roku 1995 Flagę Europy.
C. DANE PORÓWNAWCZE
Tabela 1. Podział terytorialny – GUS - 2014r.
Wyszczególnienie
Powierzchnia ogółem w ha
Powierzchnia ogółem w km2
Miejscowości ogółem łącznie z miastami
Przemyśl
4 617
46
1
Krosno
4 350
44
1
Mielec
4 689
47
1
Zamość
3 034
30
1
Jelenia Góra
10 922
109
1
4
Raport o stanie miasta Przemyśla
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU
Trwa aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego.
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH



Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) przyjęta Uchwałą
Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011r.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla
na lata 2004-2005 przyjęte Uchwałą nr 26/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia
23 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla (jest zmianą do Studium UiKGP
Miasta Przemyśla zatwierdzonego Uchwałą Nr 82/2000 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia
28 czerwca 2000r.)
GUS – Bank Danych Lokalnych
TEMAT 2.
WALORY I ZASOBY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO. WARTOŚCI
SZCZEGÓLNE, UNIKALNE, PRZYRODNICZE OBIEKTY CHRONIONE.
WODY PODZIEMNE, GRUNTY, LASY.
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Geomorfologia, geologia i rzeźba
Obszar miasta Przemyśla, posiada złożoną budowę geologiczną i (wg J. Kondrackiego) leży
w obrębie trzech geologicznych jednostek strukturalnych:
­ Karpat Zewnętrznych;
­ Brzeżnej strefy Wschodnio–Karpackiej;
­ Zapadliska Podkarpackiego.
Północna część miasta leży w obrębie Podgórza Rzeszowskiego. Jest to wierzchowina lessowa
o urozmaiconej rzeźbie i zróżnicowanym nachyleniu, porozcinana dolinami nieckowatymi
i wąwozami lessowymi o prawie pionowych zboczach.
Wschodnia część miasta leży w obrębie Pradoliny Podkarpackiej, której obniżenie o szerokości
ok.5 km wykorzystują współczesne doliny Sanu i Wiaru, nabudowując ją aluwiami i tworząc
w jej obrębie system teras. Dolina Sanu, o szerokości 100 m (centrum miasta) do 5 km (okolice
Hurka) stanowi główną bazę erozyjną terenu. Nachylenie obszaru jest niewielkie (nie przekracza
8%), główne formy morfologiczne doliny to: terasa zalewowa, terasa nadzalewowa I, terasa
nadzalewowa II, starorzecza, doliny boczne (największa dolina Wiaru).
Rzeźbę południowo-wschodniej części miasta tworzy Płaskowyż Sańsko-Dniestrzański
charakteryzujący się małym zróżnicowaniem wysokości względnych, przy maksymalnej
wysokości terenu ok. 300 m n.p.m. Formami morfologicznymi występującymi na płaskowyżu są:
słabo urzeźbione zrównania wierzchowinowe, stoki o nierównym nachyleniu (w obrębie których
występują osuwiska skalno-wietrzelinowe), doliny nieckowate i wciosowe (wcięte w zbocza 5-20
m,) w obrębie których zachodzą intensywne procesy erozyjne.
5
Raport o stanie miasta Przemyśla
Północno zachodnia część miasta leży w obrębie Pogórza Dynowskiego, stanowiącego wyżynę
wznoszącą się do wysokości 280-350 m n.p.m., pociętą dolinami, w obrębie stoków intensywnie
niszczoną ruchami masowymi w postaci osuwisk i złazisk pokryw wietrzelinowych. Południowo
zachodnia część miasta leży w obrębie Pogórza Przemyskiego. Jest to małorozczłonkowane
pogórze, wznoszące się do wysokości 260-350 m n.p.m., o urozmaiconej rzeźbie, bogatej w formy
morfologiczne i atrakcyjnej widokowo.
Klimat
Według Okołowicza i Gumińskiego miasto Przemyśl leży, w ramach przejściowego klimatu strefy
umiarkowanej ciepłej, w obrębie dwu dzielnic klimatycznych:
­ Dzielnica Sandomiersko-Rzeszowska,
­ Dzielnica Podkarpacka.
Tabela 2. Charakterystyka dzielnic klimatycznych
Dzielnica klimatyczna
Średnia temperatura roczna
w [°C]
Sandomiersko - Rzeszowska
Podkarpacka
8
7,2
Czas zalegania
pokrywy śnieżnej
70 - 80 dni
80 - 90 dni
Okres wegetacji
210 - 220 dni
200 - 220 dni
Opad roczny
[mm]
600 - 700
600 - 800
Tabela 3. Charakterystyka klimatu
Wyszczególnienie
Amplituda temperatur
Średnia roczna temperatura
Zima
Średnia roczna dni z przymrozkiem
Jesień
Lato
Najwyższa wilgotność powietrza
Najniższa wilgotność powietrza
Liczba dni z mgłą
Najmniejsze zachmurzenie
Najwyższe zachmurzenie
Najwięcej opadów
Najmniej opadów
Wiatry
Średni czas trwania termicznych pór roku
Dane
21-22°C w skali roku
7,9°C
30 dni mroźnych w roku
109 dni od października do kwietnia
ciepła i długa
upalne
zimą
latem
44 dni
od lipca do września
od listopada do lutego
lipiec 99 mm
styczeń i luty 33 mm
zachodnie i południowo - zachodnie, wiatry typu fenowego
przedwiośnie - 24 dni,
wiosna - 54 dni,
lato - 107 dni,
jesień - 57 dni,
przedzimie - 28 dni,
zima - 89 dni.
Surowce naturalne
Gaz ziemny - na obszarze miasta występuje jedno udokumentowane złoże gazu ziemnego. Złoże
eksploatowany jest, w ramach Obszar Górniczy Gazu Ziemnego „Przemyśl”, utworzonego
decyzją nr GOSM/1543/C/94 Ministra Ochrony Środowiska, zasobów Naturalnych i Leśnictwa
z dnia 18.VI.1994r.
Cały Obszar Górniczy zajmuje powierzchnię 221 240 955 ha, występuje tu gaz wysokometanowy
(70 - 98,8% metanu), o niskiej zawartości azotu (3-7,5%).
Udokumentowane zasoby gazu OG „Przemyśl” wynoszą razem 28 633,92 mln m3, w tym zasoby
wydobywalne stanowią 15 885,79 mln m3, a zasoby przemysłowe 12 748,13 mln m3.
Wydobycie gazu prowadzi, zgodnie z posiadana koncesją, Sanocki Zakład Górnictwa Nafty
i Gazu. Koncesję Nr 100/94 na wydobycie gazu wydano 27 czerwca 1994r.
Eksploatacja odbywa się za pośrednictwem odwiertów, kopalnianych gazociągów
wysokociśnieniowych oraz kopalni gazu obejmujących infrastrukturę technologiczną
i kubaturową. Kopalnia gazu stanowi węzeł technologiczny, w którym zbiegają się gazociągi
przesyłowe systemu ogólnokrajowego.
6
Raport o stanie miasta Przemyśla
Surowce ceramiczne stanowią zasobne złoża lessów, pyłów i glin pylastych. Złoże Buszkowice
posiada uproszczoną dokumentację geologiczno–technologiczną, wraz z kartą rejestracyjną.
Szacowane zasoby wynoszą 216 000 m3. Złoże było wykorzystywane do produkcji cegieł i innych
wyrobów ceramicznych w cegielni Buszkowice. Obecnie zaniechano eksploatacji.
Żwiry i piaski, występują w dolinie Sanu, złoże Przemyśl było eksploatowane dla potrzeb
budownictwa, w Prałkowcach. Obecnie zaniechano eksploatacji, wyrobiska poeksploatacyjne
oczekują na decyzję o sposobie zagospodarowania.
Najważniejszymi instrumentami ochrony zasobów kopalin są wymogi uzyskania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, po przeprowadzeniu
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, a także system koncesji udzielanych
na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin
oraz ich wydobywanie.
System koncesji w dalszym ciągu stanowić będzie podstawę ochrony zasobów kopalin.
Walory przyrodnicze
Środowisko przyrodnicze miasta Przemyśla jest bardzo zróżnicowane i dość dobrze zachowane.
Szatę roślinną Przemyśla oprócz lasów, stanowią nieleśne zbiorowiska roślinne. Zbiorowiska
zaroślowe występują w postaci zakrzewień przydrożnych i śródpolnych zajmują skarpy oraz
występują w dolinach Sanu i Wiaru jako zbiorowiska zaroślowe wierzb wąskolistnych.
Duży obszar - 41,2% zajmują zbiorowiska synantropijne, reprezentowane przez zespoły segetalne
upraw zbożowych i okopowych.
Znaczną część obszaru miasta – ok. 13% zajmują półnaturalne zbiorowiska łąk i pastwisk,
z których największą rolę odgrywają łąki mokre i wilgotne łąki ostrożeniowe i rajgrasowe.
Warunki mikroklimatyczne i glebowe sprzyjały powstaniu w Przemyślu zbiorowiska
kserotermicznego, reprezentowanego przez murawy kserotermiczne, zespół kwietnego stepu
łąkowego oraz zespół zarośli z wisienką karłowatą.
Tereny osiedlowe porasta szereg zbiorowisk ruderalnych, takich jak: zespół mięty długolistnej,
situ sinego, sadźca konopiastego, rudbekii nagiej, nawłoci kanadyjskiej i rdestu ostrokończastego.
Istniejące na terenie miasta obszary zieloni, rozmieszczone są nierównomiernie, i charakteryzują
się brakiem zrównoważenia w stosunku do wymagań ekologicznych.
Przemyśl posiada dwa urządzone parki miejskie, są to:
Park Lipowica na Zasaniu – wykorzystywany dla celów rekreacyjnych.
Park Miejski w Przemyślu z zachowanym drzewostanem, układem alejek i ścieżek oraz
naturalnych cieków wodnych – wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa
podkarpackiego pod numerem rejestru A–56, decyzją Podkarpackiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków z dnia 24.04.2002r.
Park powstał w drugiej połowie XIX w. jako rozległe ogrody krajobrazowe, rozplanowane na
północnych stokach wzgórza zamkowego. Jest jednym z nielicznych ogrodów z bogatymi
elementami architektonicznymi: pomnikami, posągami, grotą, altankami, wodotryskami,
domkiem ogrodnika, palmiarnią, oranżerią, bramą reprezentacyjną a przede wszystkim z zespołem
zamkowym z XIV wieku.
Z licznych punktów widokowych widoczna jest część miasta z doliną Sanu. W parku istnieje wiele
ścieżek spacerowych, w układzie nieregularnym.
Skład florystyczny roślinności parkowej jest zróżnicowany. Występują zbiorowiska
charakterystyczne dla buczyny karpackiej, o bogatej roślinności runa.
Z gatunków liściastych dominują: topola biała, klon zwyczajny i polny oraz jesion. Są również
fragmenty leśne z dużymi skupiskami jodły, sosny pospolitej i sosny wejmutki.
Z gatunków obcych występują liczne kolekcje: żywotnika, cisów, kasztanowca. Rosną także:
miłorzęby, magnolie, tulipanowce, korkowce amurskie, orzechy czarne, jaśminowce.
Starodrzew parku charakteryzuje się dużą ilością drzew pomnikowych, głównie liściastych takich
jak: klon, jawor, wiąz górski, lipa, jesion.
7
Raport o stanie miasta Przemyśla
Zachowały się fragmenty dawnych ogrodów skalnych, występują kwitnące odmiany bluszczy
pospolitych. Park ten należy do jednych z piękniejszych i okazalszych w województwie
podkarpackim.
W mieście są także resztki parków podworskich i przypałacowych, w których występuje
starodrzew, często objęty ochroną. Parki i pojedyncze drzewa występujące na terenach
zabudowanych powinny stanowić podstawę do planowanego rozwoju zieleni wysokiej
w Przemyślu.
Zwierzęta występujące na tym obszarze są charakterystyczne dla obszarów miejskich. W strefie
zaroślowej, wśród pól i łąk występują ptaki łowne (kuropatwy, bażanty przepiórki), ssaki (sarny,
zające, dziki, borsuki i kuny) płazy (żaby, ropuchy i traszki) oraz gady (żmija zygzakowata,
zaskroniec i padalec zwyczajny).
Namiastkę naturalnego środowiska leśnego stwarzają parki, w których wiele gatunków ptaków,
w tym objętych ochroną gatunkową.
Tereny zabudowane zamieszkuje głównie gołąb miejski oraz przedstawiciel ssaków – nietoperz.
Dolina Sanu, przecinająca równoleżnikowo centrum miasta stanowi naturalny korytarz
ekologiczny umożliwiający migrację roślin i zwierząt miedzy terenami chronionymi leżącymi na
południu i północy województwa.
Wiosną i jesienią, w okresie migracji, w dolinie Sanu pojawiają się przejściowo gatunki
pochodzące z południa (np. kaczka hełmiasta) lub z północy (czernica, edredon, kwokacz,
brodziec śniady). Dolina Sanu ma szczególne znaczenie dla ptaków jako szlak migracyjny
biegnący z południa na północ.
Szczególnie bogate jest środowisko wodne związane z rzekami San i Wiar. W rzece San występuje
65% wszystkich gatunków ryb polskich. Z gatunków chronionych ryb występują: głowacz
pręgopłetwy, piekielnica, strzebla potokowa, śliz.
Rezerwaty przyrody
Obecnie w mieście znajdują się dwa rezerwaty przyrody „Winna Góra” i „Jamy”, zajmujące
łącznie powierzchnię 2,11 ha, którymi zarządza Wojewoda Podkarpacki.
­ „Winna Góra” - rezerwat florystyczny ścisły o powierzchni 0,10 ha, położony w północnej
części miasta na osiedlu Winna Góra, powołany mocą Zarządzenia Nr 263 Ministra Leśnictwa
z dnia 20 listopada 1954r. (M.P. Nr 119, poz. 1684), ochronie podlega naturalne stanowisko
wisienki karłowatej Cerasus fruticosa;
­ „Jamy” - rezerwat florystyczny o powierzchni 2,01 ha, powołany mocą Zarządzenia Ministra
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 25 stycznia 1995r.
­ (M.P. Nr 5, poz. 79) w celu ochrony stanowiska lnu austriackiego Linum austriacum.
Ponadto, w bezpośrednim sąsiedztwie wschodniej granicy miasta leży rezerwat florystyczny
„Szachownica” w Krównikach. Elementem ochrony jest bardzo rzadka roślina – szachownica
kostkowata, która obecnie jedynie w pradolinie Sanu, w okolicach Przemyśla i Stubna ma
nieliczne swoje naturalne stanowiska.
Pomniki przyrody
Według posiadanej inwentaryzacji na obszarze miasta występują 32 pomniki przyrody
(27 pojedynczych drzew, 2 grupy drzew i 2 aleje oraz 1 głaz narzutowy), wprowadzonych decyzją
PWRN w Rzeszowie, rozporządzeniami wojewody przemyskiego i utworzonych na mocy uchwał
Rady Miejskiej.
Tabela 4. Pomniki przyrody
Rodzaj pomnika
1. Dąb szypułkowy
2.Dąb szypułkowy
Data i podstawa prawna
1992.12.18
Uchwała RM w Przemyślu
Nr 102/92
1992.12.18
Uchwała RM w Przemyślu
Nr 102/92
Położenie
ul. Armii Krajowej
ul. Armii Krajowej
Opis pomnika
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 304 cm
Wysokość 21 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 290 cm
Wysokość 23 m
8
Raport o stanie miasta Przemyśla
3. Dąb szypułkowy
4. Buk pospolity
f. purpurowa
5. Buk pospolity
f. purpurowa
6. Platan klonolistny
7. Dąb szypułkowy
8. Dąb szypułkowy
9. Jesion wyniosły
10. Dąb szypułkowy
11. Buk pospolity
12. Lipa drobnolistna
13. Lipa drobnolistna
14. Jesion wyniosły
15. Wiąz górski
16. Lipa drobnolistna
17. Lipa drobnolistna
18. Dąb szypułkowy
19. Lipa drobnolistna
20. Dąb szypułkowy
21. Lipa drobnolistna
22. Lipa drobnolistna
1992.12.18
Uchwała RM w Przemyślu
Nr 102/92
1992.12.18
Uchwała RM w Przemyślu
Nr 102/92
1992.12.18
Uchwała RM w Przemyślu
Nr 102/92
1989.10.30
Zarządzenie Wojewody
Przemyskiego Nr 36/89
1989.10.30
Zarządzenie Wojewody
Przemyskiego Nr 36/89
1988.02.08
Zarządzenie Wojewody
Przemyskiego Nr 4/88
1988.02.08
Zarządzenie Wojewody
Przemyskiego Nr 4/88
1992.12.18
Uchwała RM w Przemyślu
Nr 102/92
1992.12.18
Uchwała RM w Przemyślu
Nr 102/92
1989.10.30
Zarządzenie Wojewody
Przemyskiego Nr 36/89
1988.02.08
Zarządzenie Wojewody
Przemyskiego Nr 4/88
1989.10.30
Zarządzenie Wojewody
Przemyskiego Nr 36/89
1989.10.30
Zarządzenie Wojewody
Przemyskiego Nr 36/89
1992.12.18
Uchwała RM w Przemyślu
Nr 102/92
1989.10.30
Zarządzenie Wojewody
Przemyskiego Nr 36/89
1989.10.30
Zarządzenie Wojewody
Przemyskiego Nr 36/89
1989.10.30
Zarządzenie Wojewody
Przemyskiego Nr 36/89
1989.10.30
Zarządzenie Wojewody
Przemyskiego Nr 36/89
1989.10.30
Zarządzenie Wojewody
Przemyskiego Nr 36/89
1989.10.30
Zarządzenie Wojewody
Przemyskiego Nr 36/89
ul. Armii Krajowej
ul. Dworskiego
ul. Dworskiego
ul. Herburtów
ul. Herburtów
ul. Lelewela
ul. Lelewela
ul. Paderewskiego
ul. Paderewskiego
ul. Pasteura
ul. Plac na Bramie
ul. Przemysława
ul. Sanocka
ul. Sanocka
ul. Stawowa
Park podworski
ul. Szykowskiego
ul. Ziemowita
Park podworski
ul. Ziemowita
Park podworski
Góra Zamkowa
Park Miejski
Góra Zamkowa
Park Miejski
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 290 m
Wysokość 23 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 375 cm
Wysokość 18 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 450 cm
Wysokość 18 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 294 cm
Wysokość 24 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 340 cm
Wysokość 25 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 407 cm
Wysokość 20 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 332 cm
Wysokość 20 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 290 cm
Wysokość 18 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 275 cm
Wysokość 15 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 475 cm
Wysokość 23 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 380 cm
Wysokość 18 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 326 cm
Wysokość 17 m
Obwód pnia 475 cm
Wysokość 25 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 310 cm
Wysokość 19 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 320 cm
Wysokość 22 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 380 cm
Wysokość 18 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 320 cm
Wysokość 20 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 306 cm
Wysokość 21 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 345 cm
Wysokość 28 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 410 cm
Wysokość 25 m
9
Raport o stanie miasta Przemyśla
23. Grupa drzew –
topola biała - 3 szt.
24. Klon jawor
25. Grupa drzew –
topola biała 9 szt.
26. Lipa drobnolistna
27. Buk pospolity
28. Buk pospolity
29. Wiąz szypułkowy
30. Aleja
wielogatunkowa
Lipa drobnolistna – 6szt.
Klon jawor -13 szt.
1988.02.08
Zarządzenie Wojewody
Przemyskiego Nr 4/88
1989.10.30
Zarządzenie Wojewody
Przemyskiego Nr 36/89
1988.02.08
Zarządzenie Wojewody
Przemyskiego Nr 4/88
1994.11.03
Uchwała RM w Przemyślu
Nr 62/94
1994.11.03
Uchwała RM w Przemyślu
Nr 62/94
1994.11.03
Uchwała RM w Przemyślu
Nr 62/94
1994.11.03
Uchwała RM w Przemyślu
Nr 62/94
1994.11.03
Uchwała RM w Przemyślu
Nr 62/94
31. Aleja wielogatunkowa
1996.11.19
Jesion wyniosły – 22 szt.
Uchwała RM w Przemyślu
Lipa drobnolistna -19 szt.
Nr 130/96
Kasztanowiec pospolity- 3 szt.
32. Głaz narzutowy
Decyzja PWRN w Rzeszowie
z dnia 28 marca 1962 r.
Nr R 11/1/P/157/62
Park
w Bakończycach
Park Miejski
Park Miejski
Park Miejski
Park Miejski
Park Miejski
Park Miejski
Park Miejski
ul. Rosłońskiego
Kruhel Mały (brzeg
potoku)
Grupa drzew
Obwód pnia 394-438 cm
Wysokość 27-32 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 340 cm
Wysokość 26 m
Grupa drzew
Obwód pnia 350-420 cm
Wysokość 27-30 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 353 cm
Wysokość 24 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 326 cm
Wysokość 25 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 306 cm
Wysokość 25 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 299 cm
Wysokość 24 m
Grupa drzew
Obwód pnia:
Lipa 145 - 329 cm
Klon 156 -259 cm
Wysokość:
Lipa 23 - 25 m
Klon 22 - 24 m
Grupa drzew
Obwód pnia:
Jesion 162 - 324 cm
Lipa 189 - 307 cm
Kasztanowiec 176-250 cm
Wysokość:
Jesion 19 - 25 m
Lipa 16 -23 m
Kasztanowiec 16-20 m
3 głazy narzutowe
o wymiarach:
- obwód 448,
długość 120 cm,
szerokość 85 cm
- obwód 435 cm,
kształt pięcioboku
- obwód 260 cm,
wysokość 70 cm,
szerokość 60 cm
Sieć Natura 2000
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 “Rzeka San”, kod PLH 180007, zatwierdzony
przez Komisję Europejska w dniu 12.12.2008r, jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty.
Obejmuje odcinek środkowego Sanu, położony pomiędzy Sanokiem i Jarosławiem. Jest to ważna
ostoja wielu gatunków ryb cennych z ochroniarskiego i gospodarczego punktu widzenia,
zasiedlona m.in. przez zdecydowanie największą w kraju populację Kiełbia Kesslera (Gobio
kessleri), stanowiącą przypuszczalnie ok. 80% tego gatunku na obszarze Polski. W części poniżej
Przemyśla żyje liczna populacja Kiełbia białopłetwego (Gobio albipinnatus). Występuje tu także
liczna i stabilna osiadła populacja Certy (Vimba vimba) oraz jedna z najliczniejszych populacji
Piekielnicy (Alburnoides bipunctatus).
10
Raport o stanie miasta Przemyśla
Obszary i obiekty chronione, które w wyniku zmian administracyjnych granic miasta od
1.01.2010r., częściowo zostały włączone w obszar miasta:
Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego /utworzony rozporządzeniem Wojewody
Podkarpackiego Nr 73/05 z dnia 31 października 2005r. w sprawie Parku Krajobrazowego
Pogórza Przemyskiego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 137, poz. 2089). Celem utworzenia
Parku było wprowadzenie ochrony terenów posiadających walory krajobrazowe przed ich
zniszczeniem bądź utratą, zachowanie walorów krajobrazowych decydujących o środowisku
przyrodniczym oraz stworzenie właściwego powiązania funkcji przyrodniczo–krajobrazowych
z zagospodarowaniem obszaru.
Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu (powołany Uchwałą WRN w Przemyślu
Nr XX/148/87 z dnia 25 czerwca 1987r. utrzymaną w mocy Obwieszczeniem Wojewody
Przemyskiego z dnia 11 grudnia 1990r.). Obszaru obejmuje tereny chronione ze względu na
wyróżniających się krajobraz, o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na
możliwości zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją
korytarza ekologicznego.
Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 “Pogórze Przemyskie”, kod PLB 180001,
powołany rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004r. w sprawie obszarów
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz.U. Nr 229, poz. 2313, z póź. zm.). Obszar ten stanowi
ostoję chronionych gatunków ptaków i miejsce lęgowe bociana czarnego, trzmielojada, orlika
krzykliwego, derkacza (gatunki zagrożone w Europie). Granica Obszaru pokrywa się częściowo
z przebiegiem granicy Parku Krajobrazowego.
Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Ostoja Przemyska” kod PLH 180012, zatwierdzony
przez Komisję Europejska w dniu 12.12.2008r, jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty.
Ważna ostoja fauny puszczańskiej, z dużymi drapieżnikami: wilkiem i rysiem oraz dużymi
ssakami roślinożernymi. Stwierdzono tu w sumie 18 gatunków zwierząt z załącznika II Dyrektywy
Siedliskowej. Wśród bezkręgowców występują endemiczne elementy wschodnio-karpackie.
Bogata flora roślin naczyniowych liczy ok. 900 gatunków, w tym gatunki zagrożone, chronione
i rzadkie. W obszarze zachowały się typowo wykształcone siedliska leśne, zwłaszcza buczyny
oraz łęgi, porastające brzegi naturalnie meandrujących rzek - łącznie zidentyfikowano tu
6 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej w tym priorytetowe murawy
kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion
pallentis) z istotnymi stanowiskami storczyków. Granica Obszaru pokrywa się częściowo
z przebiegiem granicy Parku Krajobrazowego.
Ponadto, Stanowisko dokumentacyjne Olistolit jurajski – skałka wapienna w Kruhelu Wielkim
(długość 300 m, wysokość 4 m, szerokość 60 m) - stanowisko dokumentacyjne dotyczące ochrony
przyrody nieożywionej, ustanowione przez Wojewodę Przemyskiego, rozporządzeniem nr 34
z dnia 28.12.1995r. (Dz.Urz. Woj. Przemyskiego Nr 17 poz. 102).
11
Wody powierzchniowe, podziemne i źródła
Zasoby wód powierzchniowych.
Miasto Przemyśl w całości położone jest w dorzeczu Sanu oraz jego dopływu Wiaru. Rzeka San
płynie doliną, o kierunku zbliżonym do równoleżnikowego. Szerokość koryta wynosi 45–50 m,
wcięcie w dno terasy zalewowej 2–3 m. Główny dopływ Sanu, Wiar płynie głęboko wciętym
korytem, zachowującym kierunek południkowy.
Do Sanu i Wiaru wody powierzchniowe odprowadza dość gęsta sieć, często bezimiennych cieków,
z największe potoki to: Kurcianka, Ług, Średnica i Kruhelską (dopływy Sanu) Jawor i Sielec
(dopływy Wiaru).
San i Wiar oraz ich dopływy są ciekami o reżimie górskim, bardzo szybko reagującymi na zmiany
zasilania. Spotykane są, szczególnie w okresie letnim, nagłe wezbrania wód spowodowane
obfitymi opadami. Przy wysokich stanach wód rzeki i potoki występują z koryta i zalewane są
terasy zalewowe i starorzecza.
Wezbrania potęgowane są przez duże spadki terenu, małe powierzchnie dolin i znaczne nachylenie
słabo przepuszczalnej i wylesionej powierzchni zlewni.
Miasto posiada duże zasoby wód powierzchniowych, pochodzące głównie z Sanu. Głównym
problemem jest ich dyspozycyjność wynikająca z dużej zmienności przepływów w czasie.
Zmienność stanu wód w Sanie jest znaczna, wyraźnie dominują dwa rodzaje wezbrań, roztopowe
– w marcu oraz opadowe – lipiec, sierpień. Stany niżowe występują w styczniu i lutym oraz we
wrześniu i październiku. Zmienność stanów łagodzona jest przez oddziaływanie zespołu
zbiorników retencyjnych. Solina Myczkowce.
Zasoby wód podziemnych
Wody podziemne w Przemyślu związane są z 4 obszarami o odmiennych warunkach
hydrogeologicznych:
1. Doliny rzek San i Wiar – wody gruntowe występują w serii piaszczysto-żwirowej, przykrytej
madami. Zwierciadło wód, często napięte, występuje na głębokości 1,0–8,0 m. Tworzy
warstwę o miąższości od kilku do kilkunastu metrów, zasilaną wodami z rzek i opadowymi.
Występują tu korzystne warunki do ujęcia wód wgłębnych.
2. Doliny w obszarach Pogórzy i wierzchowiny lessowe – wody gruntowe występują w serii
piaszczysto–żwirowej, na głębokości od 0,5–5,0 m. Miąższość i rozprzestrzenienie poziome
jest niewielkie, wahania poziomu uzależnione są od stanu wód w ciekach.
3. Wierzchowiny lessowe – wody występują w serii piaszczysto–żwirowej, jako wody
o swobodnym zwierciadle, na głębokości od 2,0–20,0 m. Zasilanie poziomu następuje na
drodze infiltracji wód opadowych, w okresie wzmożonego zasilania na soczewkach glin
występują wody zawieszone na różnych głębokościach.
4. Obszar Pogórza Karpackiego - cechujący się skomplikowanymi warunkami
hydrogeologicznymi. Poziom wodonośny związany jest z występowaniem trzeciorzędowych
i kredowych piaskowców, zalegających naprzemianlegle z łupkami. Obszar, ze względu na
budowę i niewielką wodonośność jest obszarem o niekorzystnych warunkach dla ujęcia wód.
Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych, możliwe do wykorzystania dla celów gospodarczych,
związane są z udokumentowanymi zasobami - Głównymi Zbiornikami Wód Podziemnych GZWP
Nr 430 „Dolina Sanu” (częściowo w granicach miasta) oraz GZWP Nr 429 „Dolina Przemyśl”
(przy wschodniej granicy miasta).
Tabela 5. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych
Lp.
1.
2.
Nazwa zbiornika
GZWP Nr 429
„Dolina Przemyśl”
GZWP Nr 430
„Dolina Sanu”
Powierzchnia [km2]
Średnia głębokość [m]
Zasoby dyspozycyjne [tys.m3/d]
137,0
10 – 30
38,5
168,0
10
802,0
Na terenie miasta w, obrębie Pogórza Przemyskiego i Dynowskiego występują źródła
szczelinowe, w większości wypływające z utworów kredowych. Źródła najczęściej występują
Raport o stanie miasta Przemyśla
w dolinach, ich wydajność jest niewielka, często są obudowane. Zaopatrują w wodę do celów
pitnych i gospodarczych, w stopniu marginalnym.
Wydajność źródeł, ustaloną podczas badań przy opracowaniu dokumentacji hydrogeologicznej
powiatu Przemyśl, przedstawia tabela poniżej.
Tabela 6. Wydajność źródeł
Lp
Nr źródła na mapie
Wydajność źródła (l/sek)
Warstwa wodonośna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
73
74
93
97
99
78
130
141
151
174
0,083
0,20
0,083
0,03
0,06
0,25
0,03
0,10
0,08
1,00
kreda
kreda
kreda
kreda
kreda
kreda
kreda
kreda
kreda
czwartorzęd
Gleby
Najżyźniejszymi glebami w obrębie miasta są gleby brunatne właściwe, brunatne wyługowane,
czarne ziemie właściwe, czarne ziemie zdegradowane i gleby szare. Wytworzyły się w obrębie
zrównań wierzchowinowych i stoków wierzchowiny lessowej, z utworów eolicznych. Są to gleby
bogate w składniki pokarmowe, z warstwą próchniczą 20-30 cm, o odczynie przeważnie
obojętnym, dobrze przewietrzane. Lokalnie występują gleby bielicowe, powstałe z różnych skał,
których wartość rolnicza zależy od skały macierzystej. W obrębie doliny Sanu i Wiaru, z utworów
aluwialnych powstały gleby typu mad i czarnoziem deluwialny. Odznaczają się one dobrą
strukturą i korzystnymi warunkami wodnymi.
Gleby najwyższej - I klasy bonitacyjnej zajmują 3,5% powierzchni wszystkich użytków rolnych,
gleby klasy II - 25%, klasy III - 37%, klasy IV - 25,6% pozostałe 8,9%.
Zanieczyszczenie gleb
Większość gleb w mieście, wykazuje odczyn kwaśny i bardzo kwaśny. Zanieczyszczenia gleb
mają charakter punktowy (emisja większych zakładów przemysłowych i wysypiska śmieci)
i liniowy (wzdłuż szlaków komunikacyjnych o znacznym natężeniu ruchu).
Kwasowość gleb powodowana jest głównie przez naturalne czynniki klimatyczno–glebowe
i zanieczyszczenia kwasotwórcze oraz niewłaściwe nawożenie mineralne.
Erozja gleb i osuwanie
Na obszarze miasta, w obrębie mocno nachylonych stoków występuje silna erozja wodno–
powierzchniowa powodująca wymywanie poziomu orno-próchniczego i gromadzenie najbardziej
wartościowych składników mineralnych i organicznych u podnóży stoków i w dolinach.
W południowej części miasta w obrębie stromych stoków pojawiają się osuwiska. Obszary objęte
ruchami masowymi oraz leżące w ich najbliższym sąsiedztwie narażone są na rujnację i wymagają
delimitacji.
Sposób użytkowania gleb
Wartość przyrodnicza występujących na obszarze miasta gleb jest wysoka, co powoduje, iż na
obrzeżach Przemyśla istnieje 1 522 gospodarstwa rolne (wg Powszechnego Spisu Rolnego 2010),
w których na powierzchni 273 ha prowadzi się uprawy zbożowe oraz ogrodniczo-sadownicze.
Dominującym kierunkiem zasiewów są rośliny zbożowe, zajmujące 61,5% powierzchni gruntów
rolnych. Na terenie miasta dominują małe gospodarstwa, o przeciętnej powierzchni do 1 ha.
Ponieważ znaczną część obszarów miasta stanowią tereny zurbanizowane, w ich obrębie wyklucza
się trwałe wykorzystanie ziem w celach rolniczych. Obserwuje się tendencję do przekształcania
gospodarstw rolnych w zabudowę jednorodzinną.
W ustawie z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004r. Nr 121,
poz. 1266, z póź. zm.) wprowadzone zostały zmiany, Ustawą z dnia 19 grudnia 2008r. o zmianie
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, (Dz.U. Nr 237,poz. 1657), art.5 b. Przepisów ustawy
14
Raport o stanie miasta Przemyśla
nie stosuje się do gruntów rolnych stanowiących użytki rolne położonych w granicach
administracyjnych miast. Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2009r.
B. TRENDY I TENDENCJE
Od drugiej połowy lat osiemdziesiątych obserwuje się wyraźne ocieplenie warunków
klimatycznych Przemyśla.
Czynione są starania w celu utworzenia na terenie miasta kolejnego rezerwatu faunistycznego,
w którym przedmiotem ochrony byłaby żołna (Merops apiaster), będąca pod ścisłą ochroną
gatunkową. Rezerwat ten znajdowałby się na terenie cegielni Buszkowice, w rejonie ulic:
Gazowej, Ceramicznej i Buszkowickiej o przewidywanej powierzchnia ok. 4,7 ha.
C. DANE PORÓWNAWCZE
Brak danych
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU
Brak danych
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
­
­
­
Urząd Miejski w Przemyślu
„Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Przemyśla na lata 2010-2013, z perspektywą do
2017r.” przyjęty Uchwałą Nr 231/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29 września 2011r.
i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 24 listopada
2011r.
GUS – Bank Danych Lokalnych
TEMAT 3.
JAKOŚĆ I STAN ŚRODOWISKA, ZANIECZYSZCZENIA, HAŁAS,
ZAPACHY, ZAGROŻENIA NATURALNE.
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Zanieczyszczenie powietrza
Aktualny stan i ocena jakości powietrza w mieście Przemyślu zostały przedstawione w oparciu
o opracowane przez WIOŚ w Rzeszowie „Stan środowiska w województwie podkarpackim
w latach 2004-2013 oraz „Ocena jakości powietrza w 2014 roku”. Dane zawarte
w ww. dokumentach są zgodne z regulacjami prawnymi wynikającymi z ustawy Prawo ochrony
środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U.2013.1232 tekst jednolity z późn. zm.) i przepisami
wykonawczymi oraz dostosowane do norm wynikających z przepisów Unii Europejskiej.
Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego przez podmioty korzystające
ze środowiska, na obszarze miasta Przemyśla, wynosiła 111,5 tys. Mg (w 2008r.), w tym:
Dwutlenek siarki (S02):
 6 000-9 000 kg/km2, największe obok Rzeszowa w woj. podkarpackim,
 4–5 kg/mieszkańca
15
Raport o stanie miasta Przemyśla
Tlenek azotu (NOx):
 1 000 – 2 500 kg/km2,
 1–1,5 kg/mieszkańca,
Pyły:
 powyżej 5 000 kg/km2, największe obok Rzeszowa w woj. podkarpackim,
 1 2000–1 600 kg/mieszkańca
Zanieczyszczenie powietrza w Przemyślu spowodowane jest głównie przez emisję
antropogeniczną. Największym źródłem emisji zanieczyszczeń powietrza w Przemyślu są procesy
spalania paliw w energetyce, transporcie i sektorze komunalno – bytowym. Około 90% emisji SO2
i NOx oraz 70-80% emisji pyłów pochodzi z procesów spalania paliw.
W bilansie zorganizowanej emisji zanieczyszczeń decydująca jest emisja z dużych źródeł spalania
paliw, tj. o mocy nominalnej większej od 50 MW, zakładów zaliczanych do szczególnie
uciążliwych dla powietrza. Na terenie miasta aktualnie znajduje się dwa zakłady eksploatujące
instalacje spalania paliw mocy nominalnej powyżej 50 MW. Są to Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. oraz FIBRIS S.A.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. eksploatuje instalacje spalania paliw –
Ciepłownia Zasanie, wyposażoną w 4 kotły typu WR, w tym 2 typu WR-25, 1 typu WR-12
i 1 typu WR-10. Każdy z kotłów w instalacji wyposażony w urządzenia redukujące emisję pyłów
do powietrza, w tym kotły WR-25 wyposażone w cyklony bateryjne a kotły WR10 i WR-12
wyposażone w dwustopniowe układy odpylające typu cyklofiltry.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. jako prowadzący instalacje posiada
stosowne pozwolenie zintegrowane decyzja Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 kwietnia
2015r. znak: KOŚ-II.6223.5.2015, bezterminowo.
FIBRIS S.A. eksploatuje instalacje spalania paliw – Ciepłownia FIBRIS, wyposażoną w 2 kotły
typu OR-32. Jeden z kotłów przystosowany do spalania biomasy do 15 % ilości spalanego opału.
Każdy z kotłów w instalacji wyposażony w urządzenia redukujące emisję pyłów do powietrza,
typu cyklony bateryjne.
FIBRIS S.A. jako prowadzący instalacje posiada stosowne pozwolenie zintegrowane decyzjami
Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia z dnia 30.06.2006r. znak: KOŚ.II.3-76250/4/05/06 ze zmianą
z dnia 07.08.2008r. znak: KOŚ.II.3-76250/4/05/06/07/08 oraz ze zmianą z dnia 4 listopada 2015r.
znak: KOŚ-II.6223.22.2014, bezterminowo.
SANWIL Polska Sp. z o.o. eksploatuje instalacje do produkcji wyrobów powlekanych na bazie
poliuretanów i polichlorku winylu z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych. Na terenie
Zakładu są eksploatowane również źródła spalania paliw, wykorzystujące gaz ziemny.
SANWIL Polska Sp. z o. o. jako prowadzący instalacje posiada stosowne pozwolenie
zintegrowane decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 16 kwietnia 2007r., znak: ŚR.IV-661840/1/06 zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 10 września
2008r., znak: RŚ.VI.7660/12-1/08, z dnia 30 marca 2010r., znak: RŚ.VI.DW7660/9-2/09, z dnia
02.08.2011r., znak: OS-I.7222.51.2.2011.DW oraz decyzjami Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia
16 stycznia 2014r., znak: KOŚ-II.6223.10.2013 i z dnia 17 listopada 2014r., znak:KOŚII.6223.26.2014, bezterminowo
Punktowych źródeł, tzw. niskiej emisji– indywidualne i komunalne grzewnictwo. Gęsto
zabudowane centrum starego miasta ogrzewane jest głównie tradycyjnym systemem piecowym
lub ciepłem dostarczanym z małych kotłowni centralnego ogrzewania opalanych węglem
i posiadających na ogół niskie kominy, co powoduje znaczny wzrost zanieczyszczenia pyłami oraz
związkami kancerogennymi (benzopiren) w okresie grzewczym.
Zanieczyszczenie z transportu - Wraz z rozwojem motoryzacji, narasta problem zanieczyszczenia
centrum miasta przez gazy emitowane z pojazdów mechanicznych. Problem ten jest szczególnie
dotkliwy w ciepłej porze roku, kiedy to w wyniku reakcji fotochemicznych może powstać silnie
toksyczny tzw. smog utleniający.
Wielkość emisji zanieczyszczeń powietrza w Przemyślu związana jest ze stopniem urbanizacji
i gęstości zaludnienia. Ze względu na koncentrację zabudowy w Przemyślu, lokalnie emisja
16
Raport o stanie miasta Przemyśla
zanieczyszczeń jest dość znaczna i uciążliwa. Gęsto zabudowane centrum starego miasta
ogrzewane jest przeważnie tradycyjnym - piecowym systemem lub ciepło dostarczane jest
z małych kotłowni centralnego ogrzewania opalanych węglem i posiadających na ogół niskie
kominy. Powoduje to powstanie tzw. niskiej emisji, źródła tej emisji w znacznym stopniu są
odpowiedzialne za stężenie pyłów i gazów w powietrzu w sezonie grzewczym i mogą
doprowadzić do wystąpienia groźnego dla ludzkiego zdrowia tzw. smogu kwaśnego.
Wraz z rozwojem motoryzacji, narasta problem zanieczyszczenia centrum miasta przez gazy
emitowane z pojazdów mechanicznych. Problem ten jest szczególnie dotkliwy w ciepłej porze
roku, kiedy to w wyniku reakcji fotochemicznych może powstać silnie toksyczny tzw. smog
utleniający. Główną przyczyną powstawania tego rodzaju smogu są emitowane z samochodów
węglowodory i tlenki azotu.
W mieście Przemyślu, przy ulicy Grunwaldzkiej, zlokalizowana jest automatyczna stacja
monitoringu powietrza, pod nadzorem WIOŚ w Rzeszowie. Prowadzi ona pomiary wskaźnikowe
zanieczyszczenia powietrza dla poszczególnych zanieczyszczeń w mieście Przemyślu.
Pomiary ze stacji wykorzystywane są do oceny zanieczyszczenia powietrza pod kątem ochrony
zdrowia.
Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Przemyśl - przyjęty Rozporządzeniem Nr 49
Wojewody Podkarpackiego z dnia 22 sierpnia 2006r. (Dz.U. Woj. Podkarpackiego Nr 107 poz.
1500 z dnia 25 sierpnia 2006r.) w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy
„Miasto Przemyśl”. Program został określany ze względu na wielokrotne, stwierdzone
przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężeń średniodobowych i stężeń średniorocznych, pyłu
zawieszonego PM10. Celem Programu jest opracowanie harmonogramu działań, których
wdrożenie zapewni zmniejszenie ponadnormatywnego poziomu stężeń zanieczyszczeń do co
najmniej poziomu dopuszczalnego i utrzymanie go na tym poziomie.
Program określa priorytetowe działania mające na celu osiągnięcie dopuszczalnych poziomów
pyłu zawieszonego PM10 w strefie, terminy realizacji, koszty i źródła finansowani, koszty i źródła
finansowania poszczególnych zadań.
Aktualnie Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29.04.2013r.
nr XXXIII/608/13 przyjęty został „Program Ochrony Powietrza dla Strefy Podkarpackiej,
w którym to programie ujęte są zadania i terminy realizacji dla całej strefy, w tym miasta
Przemyśla.
Priorytetowe działania naprawcze mające na celu osiągnięcie dopuszczalnych poziomów pyłu
zawieszonego PM10 w strefie:
1. Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony powietrza.
 Propagowanie stosowania nowoczesnych kotłów węglowych, kotłów gazowych i na
biomasę.
 Prowadzenie kampanii uświadamiającej konieczność oraz opłacalność stosowania
brykietów drzewnych.
 Wymiana starych kotłów węglowych w budynkach jednorodzinnych na niskoemisyjne,
wysokosprawne węglowe lub inne proekologiczne.
2. Działania związane z ograniczeniem emisji pyłu ze źródeł punktowych:
 Termomodernizacja budynków należących do PSM w zakresie docieplenia ścian
zewnętrznych, stropodachów oraz wymiany okien.
 Modernizacja Ciepłowni "Zasanie" wynikająca z potrzeby dotrzymania obowiązujących
norm emisji pyłu
 Modernizacja źródeł emisji ZPP FIBRIS S.A. wynikająca z potrzeby dotrzymania
obowiązujących norm emisji pyłu.
3. Działania związane z ograniczeniem emisji pyłu ze źródeł liniowych:
 Budowa obwodnicy Przemyśla.
 Modernizacja taboru MZK (wymiana 30 autobusów).
17
Raport o stanie miasta Przemyśla
Chemizm opadów atmosferycznych
Zanieczyszczenie pochodzące z opadów atmosferycznych, przez wprowadzenie do podłoża dużej
zawartości związków kwasotwórczych (siarki i azotu), biogennych i metali ciężkich, powoduje
degradację gleb i zakwaszenie wód.
Zanieczyszczenie wód
Jakość wód powierzchniowych
Ocena jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia określona została w 3 kategoriach (A1, A2, A3). Kryterium podziału
stanowi stopień złożoności technologii uzdatniania niezbędnej do uzyskania wody przeznaczonej
do spożycia.
Tabela 7. Ocena jakości wód w rzekach wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia (w 2008r.)
Punkt
pomiarowo
kontrolny
Wskaźniki decydujące o ocenie
Kategoria
jakości wody
460
A3
Nazwa wskaźnika
Minimalna
Liczba bakterii gr. coli kał w 100 ml
Liczba bakterii gr. coli w 100 ml
Wartość
Maksymalna
Średnia
11 000
110 000
3 005
13 263,3
240
Wody wykorzystywano do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia punkcie
monitoringu, San–Ostrów, w 2008r. zakwalifikowane zostały do kategorii A3 – woda wymagająca
wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności utleniania, koagulacji,
flokulacji, dekantacji, filtracji adsorpcji na węglu aktywnym oraz dezynfekcji
Wody charakteryzowały się dobrym stanem fizykochemicznym. O zakwalifikowaniu ich do
kategorii A3 decydował wskaźnik mikrobiologiczny.
Dwukrotne zmiany systemu badań i oceny stanu wód powierzchniowych w latach 2000-2008
uniemożliwiły określenie trendów zmian jakości na wód w punktach monitoringu w zlewniach
Sanu i Wiaru.
Na jakość wód powierzchniowych wpływa gospodarka wodno—ściekowa. Występujące obecnie
duże zaangażowanie inwestycyjne (w tym z udziałem funduszy unijnych) w zakresie budowy sieci
kanalizacyjnej i działająca oczyszczalnia ścieków komunalnych przyczynią się do poprawy
jakości wód na terenie miasta.
Jakość wód podziemnych
Jakość wód podziemnych kontrolowana jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, na
poziomie krajowym, przez Państwowy Instytut Geologiczny
Przedmiotem monitoringu są jednolite części wód podziemnych (JCWPd) stanowiące określoną
objętość wód podziemnych, występującą w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw
wodonośnych. Wyróżnia się monitoring stanu chemicznego (monitoring diagnostyczny)
i monitoring stanu ilościowego.
Badania monitoringowe prowadzone są w oparciu o sieć punktów pomiarowych (otwory
studzienne, piezometry, obudowane), spełniających kryteria zgodne z wymogami Ramowej
Dyrektywy Wodnej. Na obszarze miasta istnieje 1 punkt pomiarowy nr 757 Przemyśl. Ponieważ
punkt położony jest w jednolitej części wód podziemnych JCWPd, nie mającej statusu zagrożenie,
są w nim prowadzone badania stanu chemicznego wód podziemnych w sieci monitoringu
diagnostycznego.
Tabela 8. Zawartość azotanów w punkcie pomiarowym monitoringu wód podziemnych Nr 757
Przemyśl w latach 2002-2007
Nr
pkt.
Miejscowość
Rodzaj wód
757
Przemyśl
gruntowe
2002
2003
11,0
11,03
Stężenie azotanów [mg NO3/l]
2004
2005
11,2
10,2
2006
2007
14,4
14,6
W latach 2006–2007 w punkcie monitoringu Przemyśl, nieznacznie wzrosło zanieczyszczenia
azotanami, nie przekroczyło jednak dopuszczalnej ilości azotanów – 50 mg NO3/l. Wody
podziemne nie są zagrożone zanieczyszczeniami azotanami.
18
Raport o stanie miasta Przemyśla
Stan gleb
Kwasowość gleb powodowana jest głównie przez naturalne czynniki klimatyczno–glebowe
i zanieczyszczenia kwasotwórcze oraz niewłaściwe nawożenie mineralne. Większość gleb
w mieście, wykazuje odczyn kwaśny i bardzo kwaśny. Zanieczyszczenia gleb mają charakter
punktowy (emisja większych zakładów przemysłowych i wysypiska śmieci) i liniowy (wzdłuż
szlaków komunikacyjnych o znacznym natężeniu ruchu).
Na obszarze miasta, w obrębie mocno nachylonych stoków występuje silna erozja wodno–
powierzchniowa powodująca wymywanie poziomu orno-próchniczego i gromadzenie najbardziej
wartościowych składników mineralnych i organicznych u podnóży stoków i w dolinach.
W południowej części miasta w obrębie stromych stoków pojawiają się osuwiska. Obszary objęte
ruchami masowymi oraz leżące w ich najbliższym sąsiedztwie narażone są na rujnację i wymagają
delimitacji.
Hałas
Hałas komunikacyjny
Przez miasto Przemyśl przebiegają drogi kołowe: krajowe nr 28 w kierunku Zator–WadowiceMedyka (granica państwa) i nr 77 w kierunku Lipnik–Sandomierz-Przemyśl oraz Wojewódzkie
nr 884 w kierunku Przemyśl–Dubiecko-Domaradz i nr 885 w kierunku Przemyśl–Hermanowice.
Ogólna długość dróg w obrębie granic administracyjnych Przemyśla wynosi 200,22 km, z czego
7,1 km to drogi wojewódzkie, 15,9 km drogi krajowe, 59,9 km drogi powiatowe a 117,32 km
stanowią drogi gminne (w tym m.in. gruntowe, wzmocnione, bitumiczne). Układ urbanistyczny
miasta cechują wąskie ulice o zwartej zabudowie, odległości pierwszego rzędu budynków od
krawędzi jezdni są niewielkie, rzędu kilku metrów.
Badania hałasu drogowego na terenie miasta Przemyśla były prowadzone przez WIOŚ, w latach:
1995r. 2003r. i 2006r. Celem badań było przedstawienie klimatu akustycznego miasta oraz
ukazanie wpływu zmian natężenia ruchu samochodowego na zmiany równoważnego poziomu
hałasu.
Analiza pomiarów hałasu wykazuje, że we wszystkich punktach pomiarowych poziom
dopuszczalny hałasu został przekroczony zarówno dla pory dnia jak i nocy.
Wielkości przekroczeń zawierały się w przedziale: od 3,4 dB do 15,9 dB dla dnia, oraz od 3,0 dB
do 13,2 dB dla nocy.
Niekorzystne warunki akustyczne (>70 dB) w porze dnia stwierdzono przy ulicach:
 Jagiellońskiej, punkt P9 - Leq=71,0 dB,
 Sobieskiego 3, punkt P1 - Leq=70,9 dB,
 Focha 1, punkt P4 - Leq=70,5 dB,
Wielkość dopuszczalnych wartości hałasu na tych ulicach była przekroczona o 18-29%. Natężenie
ruchu pojazdów mieściło się w przedziale od 959 poj/h do 2001 poj/h, przy procentowym udziale
pojazdów ciężkich 4,0-9,2%. Najniższy poziom hałasu dla dnia Leq=63,4dB, ale przewyższający
dopuszczalny o 3,4dB zanotowano w punkcie P13 zlokalizowanym przy ulicy Grunwaldzkiej
Niekorzystne warunki akustyczne (>60 dB) w porze nocy stwierdzono przy ulicach:
 Sobieskiego 3, punkt P1 - Leq=63,2 dB,
 Bohaterów Getta 17, punkt P6 - Leq= 3,1 dB,
 Augusta 20, punkt P2 - Leq=62,2 dB,
 Focha 1, punkt P4 - Leq=62,1 dB,
 Borelowskiego 9, punkt P3 - Leq=61,1 dB,
 W. Pola 5, punkt P7 - Leq=60,3 dB
Wielkość dopuszczalnych wartości hałasu na tych ulicach była przekroczona o 21-26%. Natężenie
ruchu pojazdów mieściło się w przedziale od 389 poj/h do 560 poj/h, przy procentowym udziale
pojazdów ciężkich 28,8-35,5%. Najniższy poziom hałasu dla nocy Leq=53,0 dB, ale
przewyższający dopuszczalny o 3,0 dB zanotowano w punkcie P5 zlokalizowanym przy ulicy
Krasińskiego.
Wykonane pomiary wykazały, że największy problem akustyczny, zwłaszcza w porze nocnej
występował w punktach przy ulicach, które przyjmują ciężki ruch tranzytowy. Istotne znaczenie
19
Raport o stanie miasta Przemyśla
ma również rodzaj zabudowy (zwarta i usytuowana w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni) oraz
natężenie ruchu pojazdów i brak płynności ruchu.
Na wysokie natężenie hałasu w porze dnia ma wpływ duże natężenie ruchu drogowego w obrębie
skrzyżowania, które między innymi przyjmuje około 90% ruchu autobusowego komunikacji
miejskiej. Istotne znaczenie ma tutaj także rodzaj zabudowy (wąskie jezdnie z blisko
przylegającymi kamienicami, co powoduje dodatkowe odbicia fal akustycznych) oraz częste
przerywanie płynności ruchu (co powoduje wzmożony hałas podczas ruszania i przyspieszania
pojazdów).
Występowanie wysokich poziomów dźwięku na małej obwodnicy wynika z faktu, że przejeżdża
tędy większość ciężkiego ruchu tranzytowego i ruchu osobowego w kierunku granicy Państwa.
Dodatkową uciążliwością są drgania (wibracje) wytwarzane przejazdem ciężkiego transportu.
Drgania są przenoszone na fundamenty budynków, co prowadzi do uszkodzenia konstrukcji
budynków. Częściową ochroną budynków zlokalizowanych wzdłuż małej obwodnicy może być
przejęcie drgań przez ekrany przeciwwibracyjne ułożone w terenie między jezdnią a budynkami.
Przeprowadzone pomiary hałasu drogowego dają możliwość obiektywnej oceny klimatu
akustycznego dla miasta Przemyśla.
Obniżenie wysokich poziomów hałasu można osiągnąć poprzez: ograniczenie prędkości
pojazdów, poprawę płynności ruchu, naprawę nawierzchni jezdni, wybudowanie obwodnic
kierujących ciężki ruch tranzytowy poza centrum miasta oraz stosowanie ekranów akustycznych.
Docelowym rozwiązaniem problemu nadmiernej uciążliwości pochodzącej od ruchu drogowego
powinno być wybudowanie obwodnic kierujących ruch poza zabudowany obszar miasta bądź
ustawienie ekranów akustycznych.
Dla miasta Przemyśla celem usprawnienia ruchu tranzytowego do granicy z Ukrainą, a tym samym
do poprawy funkcjonowania systemu komunikacyjnego w samym mieście, opracowano projekt
koncepcyjny obwodnicy przemyskiej, zlokalizowanej w północno wschodniej części miasta.
W październiku 2012r. oddana została do użytku Północno–Wschodnia Obwodnica Miasta
Przemyśla z nowym mostem na Sanie. Spowodowało to, iż ruch tranzytowy w kierunku przejścia
z Ukrainą został wyprowadzony poza centrum Przemyśla. Zmniejszyło to częściowo uciążliwość
wywołaną hałasem drogowym. Efekt obniżenia poziomu hałasu będzie można potwierdzić po
wykonaniu kolejnych badań na poszczególnych ulicach miasta Przemyśla.
Wielkość i zasięg oddziaływania hałasu kolejowego w zasadniczy sposób zależy od częstotliwości
kursowania pociągów, prędkości trakcyjnej, płynności ruchu, stanu technicznego nawierzchni
torowej, topografii terenu wraz z lokalnym charakterem zabudowy oraz odległości pierwszej linii
zabudowy od skrajnego toru.
Badania hałasu kolejowego dla magistrali kolejowej E 30, przebiegających przez miasto Przemyśl
- nie były przeprowadzane
Ze względu na ograniczenie (i dalsze ograniczanie) częstotliwości kursowania pociągów, linie
kolejowe nie są zaliczone do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne
oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach i powodować przekroczenia dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku. Stan ten może zmienić realizacja polityki transportowej państwa,
która zakłada zmianę struktury gałęziowej polskiego transportu, w tym udział transportu
samochodowego (głównie ciężarowego) na rzecz promocji kolei.
Hałas przemysłowy i komunalny
Hałas przemysłowy - jest odczuwalny jako jeden z uciążliwszych w środowisku. gdyż ma
charakter ciągły, w przeciwieństwie do hałasu komunikacyjnego. Najbardziej uciążliwymi
źródłami hałasu są zakłady przemysłowe, oraz wiele małych zakładów typu rzemieślniczego
i usługowego, często stwarzające lokalną uciążliwość.
Głównymi przyczynami uciążliwości są: zbyt bliska lokalizacja obiektów przemysłowych
w stosunku do terenów podlegających ochronie akustycznej, eksploatacja urządzeń bez
właściwych zabezpieczeń akustycznych, brak środków finansowych na inwestycje związane
z ochrona środowiska przed hałasem.
Inwestycje związane z ochroną przed hałasem przemysłowym wymagają zdecydowanie
mniejszych nakładów finansowy niż te związane z hałasem komunikacyjnym.
20
Raport o stanie miasta Przemyśla
Hałas przemysłowy można wyeliminować lub zmniejszyć, poprzez modernizację linii
technologicznych i stosowanie wyciszeń oraz obudów dźwiękochłonnych.
Hałas komunalny - jego źródłami są:
 sieci lokali gastronomiczno-rozrywkowych w porze nocnej,
 miejsca masowych zgromadzeń i imprez gromadzących dużą ilość widzów na imprezach
z dużym nagłośnieniem,
 drobna wytwórczość i usługi,
 instalacje klimatyzacyjno-wentylacyjne z pomieszczeń handlowych, biurowych
i usługowych.
Emitują one hałas o niewysokim poziomie i niewielkim zasięgu oddziaływania, często
o nieznacznych przekroczeniach. Mimo to są one przyczyną częstych interwencji z uwagi na
niewłaściwą lokalizację, w zwartej zabudowie, powodującą lokalną uciążliwość akustyczną.
Zagrożenia naturalne
Procesy geodynamiczne
Przemyśl leży na tzw. fliszu karpackim, jest to podłoże sprzyjające tworzeniu się osuwisk.
Wyżynna powierzchnia, o bogatej rzeźbie i stromych spadkach, pocięta dolinami stanowi
potencjalne obszary osuwiskowe.
Najbardziej narażonymi na występowanie osuwisk są zbocza o nachylenia w przedziale 10-15%,
mniejsze natężenie tego zjawiska zaobserwowano na zboczach nachylonych powyżej 15%, na
stokach nachylonych poniżej 10% osuwiska występują sporadycznie.
Powstawanie osuwisk wiąże się z utratą stabilności zbocza pod wpływem czynników
zewnętrznych: naturalnych (intensywne i długotrwałe opady, ekstremalne zjawiska powodziowe)
i antropogenicznych (naruszenie stabilności zboczy poprzez niewłaściwe zagospodarowanie).
Osuwiska powstają przez nagłe przemieszczenie się mas ziemnych, powierzchniowej zwietrzeliny
i mas skalnych podłoża spowodowane przez uruchomienie procesów geodynamicznych.
Na terenie miasta istnieją obszary starych, nieaktywnych osuwisk, które choć nie powodują
w danym momencie zagrożeń, w sprzyjających dla siebie warunkach, np. po długotrwałych
opadach atmosferycznych, mogą się uaktywnić.
Przykładem uaktywnienia osuwiska, jest wzmożenie ruchów masowych, po intensywnych
i długotrwałych opadach w 2009r. osunięcie się ziemi (wraz z grobami) wzdłuż południowej
granicy Cmentarza Głównego w Przemyślu.
Prognozowanie zjawisk osuwiskowych jest zadaniem trudnym, zwłaszcza w naszym klimacie
przejściowym. w którym mamy do czynienia z okresami suszy lub też okresami gwałtownych
deszczy, różną ich częstotliwością długością, intensywnością itp.
Zdaniem prof. Jacka Rajchela, geologa z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, bez
specjalistycznych badań nie da się ocenić, czy na zboczu może dojść do osunięcia terenu. Jeśli
wcześniej go nie było, jest to niemal niewykonalne. Trzeba dokonać wierceń i spojrzeć na mapy
geologiczne. Wtedy można wyrokować. Osuwisko bywa często gwałtownym i głośnym
zjawiskiem, jak lawina śnieżna.
Na zboczach, gdzie do tej pory nie dochodziło do osunięć, zaczynają się pojawiać, gdyż łatwo je
sprowokować. Wystarczy nieumiejętnie podciąć zbocze, np. prowadząc w poprzek niego drogę
lub kopiąc fundamenty domu. Może również dojść do przeciążenia gruntu, kiedy stawia się na nim
kolejne domy albo wymienia lekkie konstrukcje drewniane na murowane. Wytrzymałość gruntu
zmniejsza też np. wycięcie lasu; korzenie drzew wzmacniają bowiem spójność podłoża i chłonąc
wodę, regulują nasycenie gruntu.
Przeciwdziałaniem negatywnym skutkom wynikającym z ruchów masowych są rozwiązania
organizacyjno-prawne (m.in. planowanie przestrzenne w oparciu o wiarygodne dane dotyczące
osuwisk tj. wykluczenie terenów osuwiskowych spod jakiekolwiek inwestycji oraz prowadzenie
działań zabezpieczających przed dalszym niszczeniem (o ile to możliwe i zasadne np. drenażu
stoków, odwadniania, zalesiana o ile jest to możliwe i zasadne.)
W wyniku przeprowadzonej na zlecenie Wojewody Podkarpackiego „Analizy zjawisk
osuwiskowych na terenie województwa podkarpackiego” po powodzi katastrofalnej w 2001r. na
21
Raport o stanie miasta Przemyśla
terenie Podkarpacia zarejestrowano 2 658 osuwisk. Część osuwisk to formy aktywne, część
nieczynne, lecz zagrożone uruchomieniem przy zmianie warunków np. wodnych. W 2001r. dla
terenu województwa podkarpackiego została opracowana (zaprojektowana i zainstalowana
w stacji graficznej w formacie GeoMedia) przestrzenna baza danych zjawisk osuwiskowych.
Dzięki czemu powstała możliwość generowania informacji i ewentualnych związków
przyczynowo-skutkowych, zachodzących w relacjach pomiędzy budową geologiczną terenu,
zjawiskami geomorfologicznymi, ukształtowaniem powierzchni terenu i działalnością człowieka,
ze szczególnym zwróceniem uwagi na realizowane i planowane inwestycje.
Zgodnie z założeniem Ministra Środowiska zakończono realizację I etapu system osłony
przeciwosuwiskowej SOPO i w 2008r. rozpoczęto prace w ramach II etapu SOPO nad
kartowaniem i wykonaniem map osuwisk oraz terenów zagrożonych ruchami masowymi dla
obszaru Karpat Polskich oraz monitorowaniem wybranych osuwisk w Karpatach. Przedsięwzięcie
to ma wspomóc starostów w skutecznym wypełnianiu ich obowiązków nałożonych na
administrację publiczną. Uzyskane dane stanowić będą podstawę do skutecznego zarządzania
ryzykiem oraz uświadamiać zagrożenia związane z występowaniem ruchów masowych.
Zagrożenia powodziowe
Najbardziej zagrożone powodzią obszary miasta położone są wzdłuż rzek San i Wiar.
1. Na prawym brzegu Sanu zagrożone powodzią są:
 tereny przyległe do Zakładu Uzdatniania Wody,

tereny sportowo-rekreacyjne klubu „Polonia”
 dzielnice Wilcze i Przekopana.
2. Na lewym brzegu Sanu zagrożone powodzią są:
 tereny przyległe do ulicy Węgierskiej,
 sportowo-rekreacyjnym klubu „Czuwaj”,
 tereny przyległe do ulicy Focha i Buszkowickiej.
3. Wzdłuż Wiaru zagrożone powodzią są:
 dzielnica Sielec
 dzielnica Pikulice
Poważne zagrożenie dla miasta Przemyśla stanowi fala powodziowa, która może wystąpić w razie
awarii lub uszkodzenia urządzeń hydrotechnicznych zapory Solina–Myczkowce (przewiduje się,
że w ciągu 7 godzin i 20 minut do Przemyśla dotrze fala powodziowa o wysokości około 14 m,
zalewająca około 50% obszaru miasta).
W 2008r. dzięki wsparciu udzielonemu przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków
Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
rozpoczął realizowanie Projektu pn. „Usprawnienie procesu planowania przestrzennego
w aspekcie ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Sanu”.
Województwo podkarpackie będzie objęte kompleksową ochroną przeciwpowodziową. W ramach
rządowego programu „Ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” powstaną nowe wały
i zbiorniki retencyjne oraz system wczesnego ostrzegania przed powodzią. Tym samym zrobiony
zostanie pierwszy krok w kierunku zapobiegania powodziom, zamiast ograniczać się do walki
ze skutkami klęsk.
Rządowy program „Ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” zakłada utworzenie trzech
elementów ochrony: bezpośredniej ochrony, ograniczenia zagrożenia powodziowego, systemu
informacji oraz szybkiego powiadamiania (elektroniczne mapy oraz automatyczne czujniki
poziomu wody).
Program zakłada m.in. umocnienie wałów, budowę polderów i zbiorników retencyjnych,
przepompowni. Powstać mają również mapy zagrożenia powodziowego oraz system wczesnego
ostrzegania przed powodzią. Pieniądze na ten cel będą pochodzić zarówno z budżetu państwa
i samorządów, jak i ze środków unijnych. Może też zostać zastosowany mechanizm partnerstwa
publiczno-prywatnego. Program zakłada, że infrastruktura przeciwpowodziowa może zostać
wykorzystana również do innych celów, np. rekreacyjnych czy też do wytwarzania energii
elektrycznej.
22
Raport o stanie miasta Przemyśla
Poważne awarie
Zgodnie Dyrektywą Rady nr 96/82/WE z 9 grudnia 1996r. w sprawie kontrolowania zagrożeń
z udziałem niebezpiecznych substancji Państwa Członkowskie powinny uwzględniać w swoich
strategiach i planach zagospodarowania przestrzennego zapobieganie poważnym awariom
i ograniczanie ich skutków dla ludzi i środowiska naturalnego
Do ochrony środowiska przed poważnymi awariami zobowiązani są prowadzący zakłady,
stwarzające zagrożenie wystąpienia awarii, dokonujący przewozu substancji niebezpiecznych,
oraz organy administracji.
Kompetencje i sposób przeciwdziałania poważnym awariom, instrumenty prawne służące
przeciwdziałaniu poważnej awarii przemysłowej, obowiązki prowadzącego zakład stwarzający
zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), która nakłada na Państwową
Straż Pożarną obowiązki w zakresie zapobiegania poważnym awariom i współdziałania, w tym
zakresie z innymi jednostkami.
Zgodnie z art. 260 ww. ustawy w celu zapobiegania, zwalczania i ograniczania skutków awarii
przemysłowej opracowuje się wewnętrzny i zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy. Potencjalne
źródło zagrożeń stanowią zakłady przemysłowe oraz obiekty przerabiające i magazynujące TSP
(Toksyczne Środki Przemysłowe).
WIOŚ w Rzeszowie i Państwowa Straż Pożarna kontrolują jednostki, których działalność może
stanowić zagrożenie dla środowiska. W wyniku kontroli aktualizowany jest rejestr potencjalnych
sprawców awarii przemysłowych.
Na terenie miasta Przemyśla znajdują się zakłady w których ze względu na rodzaj i ilości
przechowywanych substancji niebezpiecznych może dojść do poważnej awarii, są to:
 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemyślu – ze względu na
chlor (ok. 15 ton),
 SANWIL Polska Sp. z o.o. - ze względu na gazy technologiczne, ciecze żrące i trujące
(ok. 200 ton),
 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. - Ciepłownia "Zasanie" ze względu na kwas solny (ok. 6 ton),
 Zakład Automatyki POLNA S.A. - ze względu na kwasy i cyjanek (ok. 1 tona).
Zakłady te nie figurują w wojewódzkim rejestrze zakładów o dużym ryzyku i o zwiększonym
ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.
W celu zapobiegania, zwalczania i ograniczania skutków awarii przemysłowej ważna jest
prawidłowa lokalizacja nowych obiektów, które mogą oddziaływać na środowisko oraz
wyznaczenie stref i ochrona terenu.
Skuteczną formą ochrony przed poważnymi awariami są kontrole potencjalnych sprawców
poważnych awarii.
Położenie Przemyśla przy drogach krajowych nr 28 w kierunku Zator-Wadowice-Medyka (granica
państwa) i nr 77 w kierunku Lipnik-Sandomierz–Przemyśl oraz magistrali kolejowej E 30
powoduje, że miasto narażone jest wystąpienie awarii związanych z przewozem niebezpiecznych
substancji chemicznych.
B. TRENDY I TENDENCJE
Wielkość emisji zanieczyszczeń powietrza w Przemyślu związana jest ze stopniem urbanizacji
i gęstości zaludnienia.
W ocenach rocznych z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia, strefa
podkarpacka, do której należy miasto Przemyśl, uzyskała klasę C ze względu na stężenia pyłu
zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz benzo(a)pirenu. W związku z powyższym
został opracowany przez Marszałka Województwa dla strefy podkarpackiej Program ochrony
powietrza.
23
Raport o stanie miasta Przemyśla
Tabela 9. Emisja i redukcja zanieczyszczeń powietrza - GUS
Zanieczyszczenia
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
pyłowe w [t/rok]
gazowe w [t/rok]
Ogółem
Ze spalania paliw
Ogółem
Dwutlenek siarki
103
110
79
76
73
99
91
83
89
106
75
71
68
94
86
78
120 894
111 497
102 137
110 442
119 430
113 561
118 160
121 606
355
297
374
411
385
368
337
318
zatrzymywane w urządzeniach do redukcji
zanieczyszczeń w [%]
Pyłowe
Gazowe
95,4
95,0
98,6
98,8
98,8
98,3
98,5
98,7
0,0008
0
0
0
0
0
0
0
Eksploatacja surowców powoduje negatywne zmiany w środowisku tj. zmiany stosunków
wodnych, degradację krajobrazu, gleb, zapylenie powietrza. Wydobycie gazu stwarza zagrożenia
erupcyjne, pożarowe w przypadkach awaryjnych i niedostatecznego rozpoznania złoża.
C. DANE PORÓWNAWCZE
Tabela 10. Wybrane wydatki budżetów gmin na ochronę środowiska – GUS
Wyszczególnienie
oczyszczanie miast i gmin
utrzymanie zieleni
w miastach i gminach
gospodarka ściekowa
i ochrona wód
gospodarka odpadami
Rok
Przemyśl
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
4 095 039
2 056 930
2 566 740
1 749 326
2 279 379
1 681 730
2 749 019
2 348 490
581 056
600 888
831 836
436 899
85 165
121 500
44 198
47 261
1 965 170
1 581 247
737 390
796 372
211 991
886 923
1 525 309
1 098 880
59
3 722 919
8 319 797
Krosno
1 750 395
1 695 590
1 190 187
2 895 630
3 194 374
2 595 703
5 369 240
6 383 180
514 366
524 251
520 219
385 036
429 347
559 593
774 815
574 923
1 642 585
1 406 773
1 852 436
270 371
4 486 976
1 580 881
1 028 602
882 010
1 434 280
3 602 111
5 462 479
3 944 181
3 501 193
2 728 000
7 234 513
606 808
Mielec
Zamość
Jelenia Góra
1 175 135
2 435 850
1 546 528
1 642 073
2 458 132
3 120 381
3 236 458
2 615 044
940 821
1 148 818
1 041 267
1 254 167
1 176 881
2 341 327
1 547 399
1 431 850
155 641
295 500
145 396
199 813
459 216
304 386
385 659
261 133
5 410 232
10 055 759
309 711
348 867
335 410
1 033 945
796 955
777 370
926 231
1 001 678
417 397
429 725
431 058
471 223
432 010
634 096
990 992
863 238
3 146 233
7 975 956
149 926
169 917
241 725
226 540
329 440
278 218
253 177
248 389
1 232 037
1 359 482
1 540 017
1 680 199
1 657 540
3 412 977
1 217 594
1 731 435
61 362 225
32 950 070
14 333 095
2 135 639
1 002 783
94 804
94 753
25 449
78 874
7 329 488
14 501 124
24
Raport o stanie miasta Przemyśla
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU
W celu ochrony istniejących złóż surowców oraz zabezpieczenia ich przed rabunkowym
i niekontrolowanym wydobyciem, udzielane są koncesje na wydobycie kopalin ze złóż oraz na
poszukiwanie lub rozpoznanie złóż kopalin.
Przemyśl, jako miasto położone zaledwie ok. 13 km od granicy państwowej narażony jest na
zanieczyszczenie transgraniczne. Z tego względu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Rzeszowie prowadzi systematyczny nadzór badawczy nad stanem jakości wód granicznych,
współpracuje z Państwowym Urzędem Ekologii i Zasobów Naturalnych Obwodu Lwowskiego
w przypadkach wystąpienia nadzwyczajnych zanieczyszczeń środowiska. Płaszczyzną wymiany
informacji i doświadczeń są także organizowane cyklicznie przez obie strony konferencje
ekologiczne oraz seminaria.
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH


­
Urząd Miejski w Przemyślu
„Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Przemyśla na lata 2010-2013, z perspektywą do
2017r.” przyjęty Uchwałą Nr 231/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29 września
2011r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu
24 listopada 2011r.
GUS – Bank Danych Lokalnych
TEMAT 4.
LASY, ROLNICTWO, CHARAKTERYSTYKA I ROZMIESZCZENIE
BUDOWNICTWA.
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
W 2014r. powierzchnia lasów i gruntów leśnych w mieście Przemyślu wynosiła 1 154,6 (o 811 ha
więcej niż w 2010r.), co daje lesistość 25% (7,30% w 2010r.). W 2014r. powierzchnia lasów
Skarbu Państwa stanowiła tylko 16,72% powierzchni gruntów leśnych, czyli bardzo znacznie
zmniejszyła się w porównaniu z rokiem 2010, kiedy stanowiła 57,33%. Natomiast, udział lasów
gminnych w 2014r. stanowił 8,93% ogólnej powierzchni gruntów leśnych (31,0% w roku 2010),
a lasów na gruntach osób prywatnych 73,84%, co świadczy o bardzo dużym wzroście
w porównaniu z rokiem 2010 (12% w roku 2010).
Na terenie miasta nadzór nad stanem lasów sprawuje Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Krośnie Nadleśnictwo Krasiczyn z/s w Przemyślu. Miasto Przemyśl znajduje się w zasięgu
jednej krainy przyrodniczo–leśnej, w VIII Karpackiej Krainie Leśnej, dzielnicy 2 – Pogórza
Środkowobeskidzkiego. Na obszarach leżących w Karpackiej Krainie Przyrodniczo-Leśnej
przeważają siedliska lasu wyżynnego (73,5% pow. leśnej), a na siedliskach o wilgotnych
występuje ols jesionowy. Podstawowymi gatunkami lasotwórczymi w siedliskach lasu wyżynnego
są: buk zwyczajny i dąb, a gatunkami domieszkowymi modrzew, jodła i świerk. W siedlisku olsów
głównym gatunkiem lasotwórczym jest jesion, a gatunkami domieszkowymi są olcha, świerk
i brzoza. W ogólnej powierzchni leśnej miasta nie wyróżniono lasów ochronnych.
25
Raport o stanie miasta Przemyśla
Pod względem struktury wiekowej największy udział w lasach mają drzewostany w klasie III
wieku (41-60 lat) - 47,4% i w klasie II (21-40 lat) - 34,3%. Jednocześnie w mieście występują
starsze drzewostany w IV klasie wiekowej (powyżej 60 lat) 17,3%. Lasy w obrębie miasta są
lasami produkcyjnymi.
Rolnictwo
Wartość przyrodnicza występujących na obszarze miasta gleb jest wysoka, co powoduje, iż na
obrzeżach Przemyśla istnieje 1 522 gospodarstw rolnych (wg Powszechnego Spisu Rolnego 2010),
w których na powierzchni 273 ha prowadzi się uprawy zbożowe oraz ogrodniczo-sadownicze.
Dominującym kierunkiem zasiewów są rośliny zbożowe, zajmujące 61,5% powierzchni gruntów
rolnych. Na terenie miasta dominują małe gospodarstwa, o przeciętnej powierzchni do 1 ha.
B. TRENDY I TENDENCJE
Tabela 11. Powierzchnia gruntów leśnych - GUS
Rok
Ogółem w ha
Powierzchnia lasów w ha
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
152,2
159,0
206,3
343,1
1 195,1
1 146,1
1 146,1
1 154,6
149,3
156,2
202,0
338,1
1 169,1
1 139,2
1 139,2
1 148,8
Tabela 12. Powierzchnia użytków rolnych wg granic administracyjnych w [ha] -GUS
Rok
Ogółem w ha
Grunty orne
Sady
Łąki
Pastwiska
2007
2008/2011
2012
2013
2014
2 379
b.d.
2 420
2 395
2 380
1 573
b.d.
1 618
1 599
1 590
130
b.d.
127
126
125
161
b.d.
161
160
159
424
b.d.
425
421
418
Ponieważ znaczną część obszarów miasta stanowią tereny zurbanizowane, w ich obrębie wyklucza
się trwałe wykorzystanie ziem w celach rolniczych. Obserwuje się tendencję do przekształcania
gospodarstw rolnych w zabudowę jednorodzinną.
C. DANE PORÓWNAWCZE
Tabela 13. Rolnictwo –wg granic administracyjnych ogółem w [ha] – GUS
Wyszczególnienie wg granic
administracyjnych w [ha]
Powierzchnia użytków
rolnych
Grunty orne
Sady
Rok
2007
2008/2011
2012
2013
2014
2007
2008/2011
2012
2013
2014
2007
2008/2011
2012
2013
Przemyśl
2 379
b.d.
2 420
2 395
2 380
1 573
b.d.
1 618
1 599
1 590
130
b.d.
127
126
Krosno
2 863
b.d.
2 794
2 786
2 782
2 055
b.d.
1 999
1 990
1 990
45
b.d.
44
42
Mielec
b.d.
b.d.
2 035
2 026
2 003
b.d.
b.d.
1 390
1 384
1 371
b.d.
b.d.
5
5
Zamość
1 387
b.d.
1 433
1 430
1 428
902
b.d.
903
902
901
15
b.d.
16
16
Jelenia Góra
b.d.
b.d.
4 352
4 345
4 331
b.d.
b.d.
1 986
1 986
1 980
b.d.
b.d.
7
8
26
Raport o stanie miasta Przemyśla
Łąki
Pastwiska
Lasy i grunty leśne
Pozostałe grunty i nieużytki
2014
2007
2008/2011
2012
2013
2014
2007
2008/2011
2012
2013
2014
2007
2008/2011
2012
2013
2014
2007
2008/2011
2012
2013
2014
125
161
b.d.
161
160
159
424
b.d.
425
421
418
473
b.d.
452
450
455
1 724
b.d.
1 535
1 562
1 571
42
228
b.d.
225
226
225
358
b.d.
358
371
374
56
b.d.
55
57
56
1 431
b.d.
1 443
1 449
1 455
5
b.d.
b.d.
161
160
158
b.d.
b.d.
304
302
292
b.d.
b.d.
791
790
761
b.d.
b.d.
1 802
1 812
1 827
15
426
b.d.
414
413
413
44
b.d.
43
43
43
64
b.d.
57
57
57
1 583
b.d.
1 490
1 493
1 495
Mielec
Zamość
8
b.d.
b.d.
1 282
1 276
1 272
b.d.
b.d.
890
887
883
3 597
b.d.
3 790
3 773
3 776
b.d.
b.d.
2 532
2 555
2 543
Tabela 14. Powierzchnia gruntów leśnych – GUS
Wyszczególnienie w [ha]
Powierzchnia gruntów leśnych
ogółem
Powierzchnia lasów
Powierzchnia lasów
publicznych razem
Powierzchnia lasów
publicznych Skarbu Państwa
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Przemyśl
152,2
159,0
206,3
343,1
1 195,1
1 146,1
1 146,1
1 154,6
149,9
156,2
202,0
338,1
1 169,1
1 139,2
1 139,2
1 148,8
114,3
121,1
168,4
301,4
296,2
296,2
296,2
296,2
85,2
92,0
92,0
196,7
193,1
193,1
193,1
Krosno
25,2
24,2
24,2
24,2
18,9
22,9
22,9
22,9
25,2
24,2
24,2
24,2
18,9
22,9
22,9
22,9
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
-
738,1
737,4
720.3
719,3
707,8
682,3
679,3
674,6
712,7
712,2
695,4
694,6
688,3
665,5
662,5
657,2
558,1
557,4
557,3
555,3
524,3
503,5
503,5
503,2
523,6
522,9
522,9
520,9
489,9
492,7
492,7
56,9
56,9
56,9
56,9
56,9
51,3
51,3
51,4
53,3
53,3
53,3
53,3
53,3
50,2
51,3
50,3
56,9
56,9
56,9
56,9
53,3
50,2
50,3
-
Jelenia Góra
3 596,7
3 607,1
3 602,3
3 602,3
3 606,1
3 603,7
3 584,5
3 584,7
3 521,6
3 523,9
3 524,5
3 524,5
3 528,2
3 526,5
3 517,4
3 517,6
3 443,7
3 434,3
3 433,9
3 433,9
3 359,8
3 358,1
3 346,4
3 346,2
3 000,2
2 990,0
2 989,6
2 989,6
2 925,6
2 923,9
2 919,5
27
Raport o stanie miasta Przemyśla
Powierzchnia lasów Skarbu
Państwa w zarządzie Lasów
Państwowych
Powierzchnia lasów
prywatnych ogółem
Powierzchnia lasów - mienie
komunalne - razem
Pozyskiwanie drewna
(grubizny) prywatne/m3
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
193,1
85,2
92,0
92,2
196,7
193,1
193,1
193,1
193,1
37,9
37,9
37,9
41,7
893,0
843,0
843,0
852,5
29,1
29,1
76,2
104,7
103,1
103,1
103,1
103,1
3
16
12
291
6 354
74
-
492,4
523,6
522,9
521,9
520,9
489,9
492,7
492,7
492,4
180,0
180,0
163,0
164,0
164,0
162,0
159,0
154,0
16,8
16,8
34,4
34,4
34,4
10,8
10,8
10,8
52
18
45
0,2
25,0
24,0
24,0
24,0
18,7
22,7
22,7
22,7
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
-
68
124
230
387
56,9
53,3
53,3
56,9
53,3
53,3
50,2
50,2
50,3
36
205
154
77
113
165
154
2 919,3
1 696,2
1 697,5
1 697,1
1 697,1
1 659,7
1 660,0
1 660,0
1 659,9
153,0
166,8
602,6
168,4
434,2
168,4
171,0
171,4
433,4
434,2
444,3
434,2
434,2
434,2
426,9
426,9
521
195
4 763
2 922
836
74
101
2 496
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU
Dla lasów będących własnością Gminy Miejskiej Przemyśl w 2009r. wykonano „Uproszczony
plan urządzenia lasu” obejmujący ogółem powierzchnię 74,71 ha. W 2010r. planowano
sporządzenie planu urządzenia lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
których dotychczasowa powierzchnia wynosiła 37,89 ha.
W ramach działania 5 PROW w latach 2004-2006 „Zalesianie gruntów rolnych” zalesiono
22,01 ha gruntów rolnych, natomiast w wyniku działań PROW 2007-2013 „Zalesianie gruntów
rolnych” zalesiono 5,55 ha gruntów rolnych, co daje ogółem powierzchnię 27,56 ha gruntów
rolnych.
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
­
­
­
­
Urząd Miejski w Przemyślu
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Podkarpacki Oddział Regionalny
Powszechny Spis Rolny 2010
GUS – Bank Danych Lokalnych
28
Raport o stanie miasta Przemyśla
SEKTOR II - DEMOGRAFIA
LICZBY I STRUKTURY SPOŁECZNE: WIEKOWA, WYKSZTAŁCENIA,
ZAMOŻNOŚCI, ZAWODOWA.
TEMAT 1.
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Wg danych GUS na koniec 2014r. Przemyśl liczył 63.441 mieszkańców, co stanowi spadek
o 2 788 mieszkańców w porównaniu z 2010 rokiem (66 229 mieszkańców w 2010r.). W tym
29 739 mężczyzn - ok. 46,15% i 33 702 kobiety - ok. 53,85%. Wskaźnik feminizacji (liczba kobiet
na 100 mężczyzn) jest jednym z największych w województwie i wynosi 113 (104 dla
województwa), zaś wskaźnik gęstości zaludnienia dla miasta wynosi 1 374 osób/km2.
Tabela 15. Pracujący według rodzajów działalności
Rok
Ogółem
Rolnictwo, łowiectwo
i leśnictwo, rybołówstwo
i rybactwo
Przemysł i budownictwo
Usługi rynkowe
Usługi nierynkowe
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
17 878
17 431
17 072
17 970
19 715
17 284
18 631
16 480
233
84
0
0
1 399
1 398
1 395
3 924
6 271
7 450
3 780
6 270
7 297
3 614
4 010
8 718
3 769
4 872
8 705
4 562
5 332
8 422
3 908
5 061
8 447
3 874
4 846
8 516
B. TRENDY I TENDENCJE
Tabela 16. Struktura wiekowa mieszkańców Przemyśla (GUS)
Wiek
Ogółem
0-2
3-6
7-12
13-15
16-18
19-24
25-29
30-39
40-49
50-59
60-64
65 i więcej
2007
66 867
1 826
2 395
4 073
2 419
3 064
6 825
5 379
9 176
9 112
10 107
3 323
9 168
Liczba mieszkańców w grupach wiekowych w poszczególnych latach
2008
2009
2010
2011
2012
2013
66 488
1 810
2 458
3 831
2 336
2 863
6 555
5 488
9 363
8 726
10 249
3 588
9 224
66 389
1 920
2 422
3 684
2 231
2 714
6 290
5 653
9 505
8 441
10 319
3 767
9 443
66 229
1 886
2 472
3 556
2 172
2 561
5 965
5 723
9 673
8 238
10 339
4 049
9 595
64 728
1 736
2 510
4 047
1 969
2 286
5 242
5 224
9 909
8 046
10 297
4 298
9 743
64 276
1 615
1 850
3 422
1 929
2 186
5 115
4 972
9 923
8 038
10 035
4 398
10 142
63 638
1 552
2 501
3 394
1 811
2 103
4 788
4 736
9 975
8 012
9 763
4 559
10 444
2014
63.441
1 560
2 414
3 433
1 823
1 999
4 517
4 555
10 131
8 043
9 419
4 747
10 800
Tabela 17. Ludność miasta według poziomu wykształcenia w roku 2011*
Rodzaj wykształcenia
Ogółem
wyższe
policealne
średnie, w tym:
­ ogólnokształcące
­ zawodowe
zasadnicze zawodowe
podstawowe ukończone
podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
Liczba osób
57 245
21 902
2 246
19 656
8 470
11 186
8 325
6 876
473
*) Narodowy Spis Powszechny 2011 – Ludność
29
Raport o stanie miasta Przemyśla
Tabela 18. Struktura ekonomiczna mieszkańców Przemyśla w latach 2007–2014
Lata
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Wiek przedprodukcyjny
Osoby
[%]
12 709
9 631
9 494
11 778
11 159
10 906
10 651
10 523
19,01
15,52
14,30
17,78
17,24
17,00
16,70
16,59
Wiek produkcyjny
Osoby
[%]
43 151
45 613
45 308
42 563
41 384
40 755
39 985
39 432
64,53
65,50
68,25
64,27
63,94
63,40
62,80
62,16
Wskaźnik
obciążenia
Wiek poprodukcyjny
Osoby
[%]
11 007
11 244
11 587
11 888
12 185
12 615
13 002
13 486
16,46
19,30
17,45
17,95
18,82
19,60
20,40
21,25
54,96
54,80
55,10
55,60
56,41
57,71
59,20
60,90
Z powyższych danych wynika, że największy odsetek ludności miasta jest w wieku produkcyjnym.
Liczba ta stale rosła, aż do 2009r. W następnych latach, aż do 2014r. liczba ludności w wieku
produkcyjnym stale maleje. W 2014r. odnotowano 62,16% mieszkańców miasta w wieku
produkcyjnym, co stanowi spadek o 6,09% w stosunku do roku 2009.
W latach 2007-2008 zmniejszała się wartość średniego wskaźnika obciążenia demograficznego
dla miasta (liczba osób w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku
produkcyjnym). Natomiast, od 2009r. wartość wskaźnika stopniowo zwiększała się. W 2014r.
średni wskaźnik obciążenia demograficznego dla miasta Przemyśla wynosił 60,09% i był znacznie
wyższy od wskaźnika dla województwa podkarpackiego (57,6%).
Miasto Przemyśl charakteryzuje niski wskaźnik udziału ludzi młodych w populacji - zaledwie
16,59% (2007r.- 19,01%). W latach 2008-2009 odnotowano wyraźny spadek udziału ludności
w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców miasta. Na przestrzeni lat 2010-2011
nastąpił wzrost populacji miasta w wieku przedprodukcyjnym. A od 2012r. liczba ludności
w wieku przedprodukcyjnym znów spada.
Jednocześnie systematycznie wzrasta udziału w populacji ludności w wieku poprodukcyjnym.
C. DANE PORÓWNAWCZE
Tabela 19. Stan ludności wg faktycznego miejsca zamieszkania ( stan na 31 grudnia)- GUS
Wyszczególnienie
Ogółem, w tym:
­
­
mężczyźni
kobiety
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Przemyśl
66 867
66 488
66 389
66 229
64 728
64 276
63 638
63 441
31 325
31 099
31 063
30 990
30 322
30 130
29 848
29 739
35 542
35 389
35 326
35 239
34 406
34 146
Krosno
47 479
47 534
47 700
47 471
47 348
47 307
47 223
46 934
22 473
22 483
22 559
22 409
22 417
22 389
22 320
22 172
25 006
25 051
25 141
25 062
24 931
24 918
Mielec
61 005
60 983
61 225
60 743
61 568
61 238
61 096
60 627
29 383
29 378
29 581
29 259
29 719
29 559
29 497
29 333
31 622
31 601
31 644
31 484
31 849
31 678
Zamość
66 375
66 530
66 067
66 234
65 784
65 612
65 255
65 055
31 436
31 505
31 460
31 403
31 091
31 028
30 798
30 723
34 939
35 025
34 607
34 831
34 693
34 584
Jelenia Góra
85 782
85 541
84 504
84 023
83 463
82 846
81 985
81 408
40 130
40 004
39 590
39 240
38 967
38 647
38 235
37 956
45 652
45 537
44 914
44 783
44 496
44 198
30
Raport o stanie miasta Przemyśla
2013
2014
33 790
33 702
24 903
24 762
31 599
31 494
34 457
34 332
43 750
43 452
Tabela 20. Ludność w ekonomicznych przedziałach wiekowych wg faktycznego miejsca
zamieszkania (stan na 31grudnia) – GUS
Wyszczególnienie
Rok
W wieku przedprodukcyjnym
2007
2008
2009
2010
­ ogółem
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
­ mężczyźni
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
­ kobiety
2011
2012
2013
2014
W wieku produkcyjnym
2007
2008
2009
2010
­ ogółem
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
­ mężczyźni
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
­ kobiety
2010
2011
2012
2013
Przemyśl
Krosno
Mielec
Zamość
Jelenia Góra
12 709
12 973
9 494
11 778
11 159
10 906
10 651
10 523
6 534
6 596
4 905
6 030
5 713
5 596
5 456
5 378
6 175
6 377
4 589
5 748
5 446
5 310
5 195
5 145
8 561
6 548
6 510
8 109
8 096
8 068
8 052
7 901
4 331
3 319
3 283
4 105
4 156
4 133
4 131
4 059
4 230
3 229
3 227
4 004
3 940
3 935
3 921
3 842
11 766
11 416
8 693
10 788
10 554
10 294
10 193
10 094
6 019
5 854
4 466
5 523
5 411
5 280
5 229
5 141
5 747
5 562
4 447
5 265
5 143
5 014
4 964
4 953
13 063
9 704
9 565
11 997
11 558
11 302
11 235
11 048
6 672
4 991
4 951
6 194
5 968
5 803
5 703
5 638
6 391
4 713
4 614
5 803
5 590
5 499
5 532
5 410
13 271
12 973
9 991
12 430
12 278
11 998
11 716
11 705
6 772
6 596
5 066
6 278
6 218
6 065
5 896
5 908
6 499
6 377
4 925
6 152
6 060
5 933
5 820
5 797
43 151
55 905
45 308
42 563
41 384
40 755
39 985
39 432
21 448
28 462
22 691
21 434
20 989
20 745
20 508
20 358
21 703
27 443
22 617
21 129
20 395
20 010
19 477
31 419
33 214
32 931
30 978
30 578
30 198
29 686
29 189
15 803
16 768
16 715
15 776
15 641
15 504
15 291
15 056
15 616
16 446
16 256
15 202
14 937
14 694
14 395
40 290
40 338
42 596
40 137
40 558
43 260
39 574
38 969
20 302
20 441
21 718
20 563
20 923
20 804
20 603
20 402
19 988
19 897
20 878
19 574
19 635
19 325
18 971
44 242
47 389
47 203
44 059
43 646
43 260
42 409
41 795
22 018
23 697
23 711
22 219
22 000
21 942
21 616
21 423
22 224
23 692
23 491
21 840
21 646
21 318
20 793
56 348
55 905
57 724
54 356
53 520
52 552
51 309
50 087
28 508
28 462
29 527
28 047
27 739
27 364
26 891
26 357
27 840
27 443
28 197
26 309
25 781
25 188
24 418
31
Raport o stanie miasta Przemyśla
2014
W wieku poprodukcyjnym
2007
2008
2009
2010
­ ogółem
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
­ mężczyźni
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
­ kobiety
2011
2012
2013
2014
19 074
14 133
18 567
20 372
23 730
11 007
16 500
11 587
11 888
12 185
12 615
13 002
13 486
3 343
4 874
3 467
3 526
3 620
3 789
3 884
4 003
7 664
11 626
8 120
8 362
8 565
8 826
9 118
9 488
7 499
7 772
8 053
8 384
8 674
9 041
9 485
9 844
2 339
2 396
2 459
2 528
2 620
2 752
2 898
3 057
5 160
5 376
5 594
5 856
6 054
6 289
6 587
6 787
8 949
9 229
9 510
9 818
10 367
10 815
11 329
11 764
3 062
3 116
3 151
3 173
3 346
3 415
3 665
3 790
5 887
6 113
6 359
6 645
7 021
7 340
7 664
7 974
9 070
9 437
9 789
10 178
10 580
11 050
11 611
12 212
2 746
2 817
2 886
2 990
3 123
3 283
3 479
3 662
6 324
6 620
6 903
7 188
7 457
7 767
8 132
8 550
16 163
16 500
16 849
17 237
17 665
18 296
18 960
19 616
4 850
4 874
4 917
4 915
5 010
5 218
5 448
5 691
11 313
11 626
11 932
12 322
12 655
13 078
13 512
13 925
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU
Nie dotyczy
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
­ Urząd Miejski w Przemyślu
­ Narodowy Spis Powszechny 2011 - Ludność
­ GUS – Bank Danych Lokalnych
32
Raport o stanie miasta Przemyśla
TEMAT 2.
MIGRACJE I ICH CHARAKTER ORAZ PROGNOZY DEMOGRAFICZNE.
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Od początku lat 90 obserwuje się znaczące zahamowanie przyrostu liczby mieszkańców miasta,
na co wpływ miały m. in.:
­ spadek stopy życiowej części gospodarstw domowych;
­ zmniejszanie się liczby zawieranych małżeństw;
­ bariera mieszkaniowa w postaci znacznego niedoboru tańszych mieszkań przeznaczonych na
wynajem lub kupno, zwłaszcza w zasobach komunalnych,
­ zmiana postaw i zachowań prokreacyjnych rodzin, zwłaszcza kobiet (większe zainteresowanie
podnoszeniem poziomu wykształcenia, karierą zawodową, obawa przed utratą pracy,
co osłabia potrzebę posiadania dzieci) – efektem jest spadek liczby urodzeń;
­ zmniejszanie się napływu migracyjnego do miasta ze względu na trudności mieszkaniowe oraz
brak atrakcyjnej pracy;
­ przenoszenie się na stałe części mieszkańców miasta do gmin sąsiednich.
B. TRENDY I TENDENCJE
Tabela 21. Liczba mieszkańców miasta Przemyśla w latach 2007–2014
Rok
Ogółem
Mężczyźni
[%]
Kobiety
[%]
Kobiety na
100 mężczyzn
Gęstość
zaludnienia
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
66 867
66 488
66 389
66 229
64 728
64 276
63 638
63 441
31 325
31 099
31 063
30 990
30 322
30 130
29 848
29 739
46,85
46,77
46,79
46,79
46,85
47,00
46,90
46,88
35 542
35 389
35 326
35 239
34 406
34 146
33 790
33 702
53,15
53,23
53,21
53,21
53,15
53,00
53,10
53,12
113
114
114
114
113
113
113
113
1 520
1 519
1 517
1 434
1 402
1 392
1 378
1 374
Od 2007r. obserwowany jest systematyczny spadek liczby mieszkańców. W 2014r. liczba ludności
zmniejszyła się o 3 426 osób w porównaniu z rokiem 2007.
Tendencje w zakresie zmniejszania się liczby mieszkańców miasta obrazuje poniższy wykres.
Ponadto, systematycznie zmniejsza się gęstość zaludnienia w mieście, a wskaźnik ilości kobiet
przypadającej na 100 mężczyzn utrzymuje się na jednym poziomie.
Wykres 1. Liczba mieszkańców miasta Przemyśla w latach 2007–2014
66 867
66 488
66 389
66 229
64 728
64 276
63 638
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
63 441
2014
33
Raport o stanie miasta Przemyśla
Tabela 22. Ruch naturalny i migracje w latach 2007–2014
Rok
Urodzenia żywe
Zgony
Przyrost naturalny
Napływ
Odpływ
Saldo migracji
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
614
639
657
570
516
535
518
524
673
619
639
628
628
601
638
660
-59
20
18
-58
-112
-66
-120
-136
609
484
410
424
503
394
423
125
957
796
678
686
759
690
814
628
-348
-312
-268
-262
-256
-296
-391
-503
W 2014r. przyrost naturalny w mieście Przemyślu wyniósł -136, co stanowi znaczny wzrost
wartości w stosunku do 2012r. (-66). W 2008 i 2009 roku odnotowano niewielką dodatnią wartość
przyrostu naturalnego. Na przestrzeni ostatnich lat najkorzystniejszy przyrost naturalny na
poziomie 20 odnotowano w roku 2008.
Saldo migracji dla miasta w 2014r. znacznie wzrosło, relatywnie do lat poprzednich i osiągnęło
wartość –503 – najwyższą od 2007r. Na przestrzeni ostatnich lat występowały duże wahania
wskaźników demograficznych w ramach wartości ujemnych. Podsumowując, sytuacja ta nie daje
podstaw do rokowania na dynamiczny rozwój demograficzny miasta.
Według prognozy demograficznej Głównego Urzędu Statystycznego w mieście Przemyślu do
2050r. przewidywany jest spadek liczby mieszkańców. Wyniki prognozy przedstawia poniższa
tabela i obrazuje zamieszczony wykres.
Tabela 23. Prognozy liczby ludności miasta Przemyśla do roku 2050.
Rok
2016
2017
2018
2019
ogółem
62 400
61 958
61 509
61 049
w tym
kobiety
33 116
32 877
32 634
32 386
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050
60 579
58 099
55 402
52 468
49 306
46 006
42 690
32 132
30 798
29 359
27 781
26 054
24 231
22 394
Wykres 2. Prognoza liczby mieszkańców miasta Przemyśla w latach 2016-2050
70 000
62 400
61 958
61 509
61 049
60 579
60 000
58 099
55 402
52 468
49 306
50 000
46 006
42 690
40 000
30 000
20 000
10 000
0
2016
2017
2018
2019
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050
W Przemyślu zaobserwowano tendencję do przenoszenia się ludności miejskiej na tereny mniej
zaludnione i atrakcyjne krajobrazowo oraz poza granice miasta.
34
Raport o stanie miasta Przemyśla
C. DANE PORÓWNAWCZE
Tabela 24. Liczba zawartych małżeństw i przyrost naturalny – GUS
Wyszczególnienie
Liczba małżeństw
Przyrost naturalny
ogółem, w tym:
­
chłopcy
­
dziewczęta
Rok
Przemyśl
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Krosno
416
383
395
348
316
310
269
303
-59
20
18
-58
-112
-66
-120
-136
-5
-24
34
-19
-56
-18
-50
-83
-54
44
-16
-39
-56
-48
-70
-53
Zamość
Mielec
343
310
318
320
272
281
232
268
43
74
37
78
45
30
22
-3
35
33
9
39
29
28
9
4
8
41
28
39
16
2
13
-7
396
383
405
372
347
356
275
355
172
213
158
145
129
88
78
19
67
104
65
41
43
49
58
-26
105
109
93
104
86
39
20
45
497
471
459
392
339
342
307
323
122
170
203
157
51
73
19
38
67
87
141
83
34
15
b.d.
26
55
83
62
74
17
58
19
12
Jelenia Góra
507
498
459
457
454
397
320
357
-257
-258
-305
-323
-380
-394
-371
-334
-125
-119
-116
-162
-147
-200
-205
-148
-132
-139
-189
-161
-233
-194
-166
-186
Tabela 25. Urodzenia żywe - GUS
Wyszczególnienie
Urodzenia żywe
ogółem, w tym
­
chłopcy
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Przemyśl
614
639
657
570
516
535
518
524
332
312
338
290
264
291
265
256
Krosno
Zamość
Mielec
433
468
433
469
424
445
407
422
231
246
220
240
219
231
203
215
602
643
612
583
544
532
551
527
294
325
314
301
282
284
299
254
608
638
715
631
547
572
540
554
318
335
404
334
276
274
266
281
Jelenia Góra
687
710
744
729
625
627
641
651
368
351
389
371
336
307
315
337
35
Raport o stanie miasta Przemyśla
­
dziewczęta
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
282
327
319
280
252
244
253
268
202
222
213
229
205
214
204
207
308
318
298
282
262
248
252
273
290
303
311
297
271
298
274
273
319
359
355
358
289
320
326
314
Tabela 26. Zgony - GUS
Wyszczególnienie
Niemowląt ogółem,
w tym:
­
chłopcy
­
dziewczęta
Ogółem, w tym
­
mężczyźni
­
kobiety
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
Przemyśl
5
3
1
6
2
1
2
3
3
1
2
1
2
2
4
1
1
673
619
639
628
628
601
638
660
337
336
304
309
320
309
315
339
336
283
335
319
Krosno
Zamość
Mielec
3
3
2
2
1
3
2
1
1
1
2
2
2
2
1
2
1
1
390
394
396
391
379
415
385
425
196
213
211
201
190
203
194
211
194
181
185
190
2
4
8
3
1
2
3
1
1
2
4
2
1
1
2
1
1
2
4
1
1
1
430
430
454
438
415
444
473
508
227
221
249
260
239
235
241
280
203
209
205
178
7
2
2
3
1
3
2
5
2
2
1
2
2
2
3
1
486
468
512
474
496
499
521
516
251
248
263
251
242
259
266
255
235
220
249
223
Jelenia Góra
2
1
1
7
2
4
6
5
1
1
1
3
1
2
3
4
1
0
4
1
2
3
1
944
968
1 049
1 052
1 005
1 021
1 012
985
493
470
505
533
483
507
520
337
451
498
544
519
36
Raport o stanie miasta Przemyśla
2011
2012
2013
2014
308
292
323
321
189
212
191
214
176
209
232
228
254
240
255
261
522
514
492
314
Tabela 27. Saldo migracji wewnętrznych – GUS
Wyszczególnienie
Ogółem, w tym:
­
mężczyźni
­
kobiety
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Przemyśl
Krosno
-319
-312
-285
-310
-245
-282
-375
-182
-192
-167
-145
-161
-130
-131
-154
-77
-127
-145
-140
-149
-115
-151
-221
-105
Zamość
Mielec
-340
-99
-96
-116
-194
-128
-151
-223
-212
-62
-57
-78
-96
-69
-88
-117
-128
-37
-39
-38
-98
-59
-63
-106
-289
-247
-351
-213
-249
-282
-303
-282
-162
-102
-161
-128
-118
-157
-180
-152
-127
-145
-190
-85
-131
-131
-123
-130
Jelenia Góra
-302
-252
-198
-450
-319
-311
-287
-235
-171
-113
-113
-212
-164
-163
-176
-133
-131
-139
-85
-238
-155
-148
-111
-102
-221
-119
-212
-166
-102
-119
-162
-127
-162
-76
-124
-96
-66
-58
-102
-89
-59
-43
-88
-70
-36
-61
-60
-38
Tabela 28. Saldo migracji zagranicznych – GUS
Wyszczególnienie
Ogółem, w tym:
mężczyźni
kobiety
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
Przemyśl
-29
0
17
48
-11
-14
-16
-26
-25
3
6
30
-6
-6
-5
-14
-4
-3
11
18
-5
Krosno
Zamość
Mielec
-17
-21
-13
-25
-19
-34
-19
-35
-11
-15
-9
-6
-12
-6
-20
-6
-6
-13
-16
-13
-37
-23
14
12
12
10
-23
-29
-8
18
11
25
16
7
-8
-15
-4
1
-13
Jelenia Góra
-52
-27
-7
-30
-9
-10
-39
-44
-43
-9
6
-16
-6
3
-17
-24
-9
-18
-13
-14
-3
-128
-176
-75
-52
-70
-108
-190
-113
-69
-75
-23
-40
-22
-45
-83
-57
-59
-101
-52
-40
-48
37
Raport o stanie miasta Przemyśla
2012
2013
2015
-8
-11
-12
-22
-13
-15
-6
30
-
-13
-22
-20
-63
-107
-56
Tabela 29. Napływ ludności – GUS
Wyszczególnienie
Ogółem, w tym:
­
z miast
­
ze wsi
­
z zagranicy
Rok
Przemyśl
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Krosno
609
484
410
424
503
394
423
420
197
161
96
103
140
139
138
125
388
259
241
238
335
234
272
280
24
64
73
83
28
21
13
15
516
442
413
484
347
399
355
332
134
150
134
173
123
112
95
114
351
276
258
304
224
278
253
212
31
16
21
7
16
9
7
6
Zamość
Mielec
554
435
402
494
386
417
406
409
124
91
89
124
110
95
118
88
338
236
206
297
276
247
228
243
92
108
107
73
100
75
60
78
794
558
643
513
531
589
552
639
203
177
191
132
158
208
162
174
558
363
419
356
373
357
375
458
33
18
33
25
18
24
15
7
Jelenia Góra
1 028
858
750
870
784
707
801
750
585
497
443
473
464
381
435
427
385
315
248
340
320
278
313
294
58
46
59
57
55
48
53
29
Tabela 30. Odpływ ludności – GUS
Wyszczególnienie
Ogółem, w tym:
­
do miast
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Przemyśl
957
796
678
686
759
690
814
628
306
271
254
240
252
252
Krosno
873
562
522
625
541
561
525
590
314
198
173
241
284
220
Zamość
Mielec
880
705
739
695
635
689
732
657
260
206
230
245
257
239
1 148
837
848
993
850
910
878
918
432
371
334
386
383
342
Jelenia Góra
1 377
1 153
1 037
1 088
886
934
1 153
990
532
456
367
439
397
325
38
Raport o stanie miasta Przemyśla
­
na wieś
­
za granicę
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
285
231
598
461
368
411
468
403
500
356
53
64
56
35
39
35
29
41
196
230
511
327
315
352
293
298
303
319
48
37
34
32
35
43
26
41
266
246
491
368
416
389
374
385
383
367
129
131
93
61
88
65
83
44
342
399
631
421
479
552
467
534
482
468
85
45
40
55
27
34
54
51
409
398
659
475
536
540
489
453
501
450
186
222
134
109
125
156
243
142
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU
Nie dotyczy
E.. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
­
­
Urząd Miejski w Przemyślu
GUS – Bank danych Lokalnych
39
Raport o stanie miasta Przemyśla
SEKTOR III - PODSTAWOWE POTRZEBY
TEMAT 1.
DOSTĘPNOŚĆ I STANDARD MIESZKAŃ, ZASOBY MIESZKANIOWE,
HANDEL I USŁUGI.
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Tabela 31. Struktura własności budynków mieszkalnych na terenie miasta Przemyśla
(stan na 1 stycznia 2015r.)
Wyszczególnienie rodzajów własnościowa budynków
na terenie miasta
Budynki mieszkalne
Rok
Liczba budynków
[%]
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
5 283
5 312
5 312
5 394
5 421
5 452
100
100
100
100
100
100
5 485
5 526
100
100
4 619
4 670
4 745
4 840
4 900
4 961
87,43
87,92
89,32
89,73
90,39
91,00
5 004
5 051
91,23
91,40
192
167
129
114
112
107
3,63
3,14
2,43
2,11
2,06
1,96
105
101
1,92
1,83
311
292
282
263
240
228
5,89
5,50
5,31
4,87
4,43
4,18
219
215
3,99
3,89
27
22
20
42
34
21
0,51
0,41
0,38
0,78
0,63
0,39
21
25
0,38
0,45
49
80
0,93
1,51
Stanowiące własność:
­
­
­
­
­
osób fizycznych
spółdzielni mieszkaniowych
gminy
skarbu państwa
zakładów pracy
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
40
Raport o stanie miasta Przemyśla
­
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
pozostałych podmiotów
57
57
58
59
1,07
1,06
1,07
1,08
55
55
1,00
1,00
85
81
79
78
77
76
1,61
1,52
1,49
1,45
1,42
1,39
81
79
1,48
1,43
Wykres 3. Struktura własności budynków mieszkalnych na terenie miasta na koniec 2014r.
1,00%
0,38%
1,92%
1,48%
osób ficzycznych
3,99%
gminy
zakładów pracy
Skarbu Państwa
91,23%
spółdzielni
mieszkaniowych
pozostałych
podmiotów
Na koniec 2014r. zasoby mieszkaniowe stanowiące własność Gminy Miejskiej Przemyśl
obejmowały 2 187 mieszkań tj. o 722 mniej niż w 2007r. Na koniec 2014r. 222 lokale wyposażone
było w centralne ogrzewanie zbiorowe czyli 10,15 % mieszkań.
Powierzchnia użytkowa mieszkań tworzących mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej Przemyśl
wynosiła na koniec 2014r. 94611,79 m2, z czego 9174,64 m2 mieszkań wyposażonych było
w centralne ogrzewanie zbiorowe. Powierzchnia użytkowa mieszkań na koniec 2014r. zmalała
w porównaniu do 2007r. o 17 205 m2.
Co roku kilka budynków lub ich części wydzielone wraz z lokalami mieszkalnymi
i użytkowymi jest przekazywana prawowitym właścicielom, tym samym ulega zmniejszeniu
liczba lokali mieszkalnych, które pozostają w dyspozycji Gminy Miejskiej Przemyśl.
Powyższe jest po części równoważone poprzez przyjmowanie do zasobów mieszkaniowych
Gminy Miejskiej Przemyśl lokali mieszkalnych wraz z budynkami od zlikwidowanych lub
prywatyzowanych zakładów pracy. Na przestrzeni lat 2007–2014 nie zanotowano takich zdarzeń.
W 2011r. ze względu na brak udziałów Gminy Miejskiej Przemyśl w nieruchomości,
3 budynki zostały przekazane współwłaścicielom. W chwili obecnej toczą się 4 postępowania
zmierzające do uregulowania stanu prawnego 3 nieruchomości w części, zas jeden budynek
zostanie przekazany prawowitym właścicielom.
Na liczbę lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji Gminy Miejskiej Przemyśl wpływ ma
postępująca prywatyzacja zasobów mieszkaniowych. Przyjmując stan zasobu mieszkaniowego
gminy w 1995r. jako 100%, do końca 2007r. sprywatyzowano około 40% lokali mieszkalnych.
41
Raport o stanie miasta Przemyśla
W porównaniu do stanu zasobu mieszkaniowego gminy w 1995r. na koniec 2014r.
sprywatyzowano 53,18% lokali mieszkalnych.
Administrowanie zasobami mieszkaniowymi Gminy Miejskiej Przemyśl jak i zasobami
mieszkaniowymi przejętymi w posiadanie samoistne (na koniec 2014r. 49 budynków z 288
lokalami mieszkalnymi) zostało zlecone Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka
z o. o. w Przemyślu.
Zasoby mieszkaniowe Gminy Miejskiej Przemyśl znajdują się w budynkach:
 będących w 100% własnością Gminy,
 tworzących wspólnotę mieszkaniową,
 tworzących wspólnotę mieszkaniową, której zarząd/administrowanie zostało powierzone
innym podmiotom prawnym niż PGM Sp. z o.o.,
 będących własnością, z reguły w częściach nie wydzielonych, osób fizycznych i Gminy
Miejskiej Przemyśl,
 będących własnością, z reguły w częściach nie wydzielonych, Gminy Miejskiej Przemyśl
i Skarbu Państwa.
Corocznie, wskutek wyprowadzenia się, eksmisji lub śmierci najemcy Gmina odzyskuje około
45 mieszkań do ponownego zasiedlenia. Po odzyskaniu lokalu mieszkalnego do powtórnego
zasiedlenia i po przeprowadzeniu jego remontu w ramach realizacji prawomocnego wykazu osób
oczekujących na przydział i wyroków eksmisyjnych zasiedlono w:
- 2008r. - 43 lokale mieszkalne
- 2009r. - 61 lokali mieszkalnych
- 2010r. - 63 lokale mieszkalne
- 2011r. - 35 lokali mieszkalnych
- 2012r. – 28 lokali mieszkalnych
- 2013r. – 76 lokali mieszkalnych
- 2014r. – 58 lokali mieszkalnych
Tabela 32. Lokalizacja zasobów mieszkaniowych według kategorii własności administrowanych
przez PGM Sp. z o.o. w Przemyślu (stanu na 31 grudnia).
Ilość
Wyszczególnienie
Rok
budynków
mieszkańców
Udział % ilości mieszkańców
w poszczególnych kategoriach
Razem liczba budynków
wraz z mieszkaniami GMP
we Wspólnotach
Mieszkaniowych
wydzielonych
(nie administrowanych przez
PGM Sp. z o.o.
w Przemyślu)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2007
549
522
497
490
489
481
477
118
116
93
81
82
84
84
309
288
290
289
286
280
276
63
16 535
15 922
15 914
15 531
16 205
15 151
14 899
1 845
1 670
1 728
1 581
1 521
1 371
1 371
10 161*
9 783*
9 839*
9 293*
9 199*
9 145*
8 989
1 187
100
100
100
100
100
100
100
11,16
10,49
10,86
10,18
9,39
9,05
9,20
61,45
61,44
61,83
59,84
56,77
60,36
60,33
7,18
GMP
GMP – WM
Prywatne
42
Raport o stanie miasta Przemyśla
GMP - Prywatne
GMP - SP
Prywatne - SP
GMP- WM w zarządzie
WM
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
59
56
55
52
51
51
33
31
24
27
27
26
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
28
34
38
42
40
44
1 076
992
880
820
743
743
513
449
443
535
565
405
358
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 316*
2 495*
2 469*
2 707*
3 535*
3 487*
3 521
6,76
6,23
5,67
5,06
4,9
4,9
3,10
2,82
2,78
3,44
3,49
2,67
2,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,01
15,67
15,51
17,43
21,81
23,01
23,63
*) wszystkie osoby zamieszkujące w budynku
Tabela 33. Lokalizacja zasobów mieszkaniowych według kategorii własności administrowanych
przez PGM Sp. z o.o. w Przemyślu (stanu na 31 grudnia).
Wyszczególnienie
Razem liczba budynków wraz
z mieszkaniami GMP
w WM wydzielonych
(nie administrowanych przez
PGM Sp. z o.o.
w Przemyślu)
GMP
GMP – WM
Prywatne
GMP - Prywatne
GMP - SP
Prywatne - SP
GMP - WM
w zarządzie WM
Rok
Ilość
budynków mieszkańców
Udział % ilości mieszkańców
w poszczególnych kategoriach
2014
473
5 668
100
2014
2014
2014
2014
2014
2014
87
266
49
22
0
0
1 320
2 924
656
312
0
0
23,28
51,60
11,57
5,5
0,00
0,00
2014
49
456
8,05
43
Raport o stanie miasta Przemyśla
Powyższa tabela przedstawia stan na dzień 31 grudnia 2014r. i wynika z niej, że 2,08 % wszystkich
(63 441) mieszkańców miasta mieszkało w budynkach stanowiących w 100% własność GMP
(w 2005r.- 2,47%, 2006r.– 2,18% a w 2007r.- 2,47% - źródło własne Wydziału Gospodarki
Lokalowej). Natomiast, w budynkach, co do których ma wpływ Gmina Miejska Przemyśl w 2006r.
zamieszkiwało 9.999 mieszkańców miasta (w 2005r.- 11 877), czyli 15,02% wszystkich
mieszkańców miasta, na koniec 2008r. zamieszkiwało 12.990 mieszkańców miasta, czyli 19,23%
wszystkich mieszkańców zaś na koniec 2012r. zamieszkiwało 13 780 mieszkańców miasta, czyli
21,74% wszystkich mieszkańców.
Na koniec grudnia 2014r. mieszkaniowy zasób miasta stanowiły lokale mieszkalne znajdujące się
w budynkach stanowiących 100% własność Gminy 87 budynków (2007r.– 118) i w budynkach
stanowiących współwłasność Gminy i wspólnot mieszkaniowych 315 budynków (2007r.– 309)
oraz Gminy i osób fizycznych 22 budynków (2007r.– 33). Ponadto, miasto posiadało ułamkowe
udziały w budynkach stanowiących współwłasność z osobami fizycznymi. Gospodarowanie
powyższymi lokalami mieszkalnymi regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Część wspólnot
mieszkaniowych, w których zostały już zbyte wszystkie mieszkania, zarządzane są przez inne
podmioty. Na 106 budynków będących własnością Gminy w 21 nie ma lokali mieszkalnych, bądź
są przeznaczone do wyburzenia.
Na podstawie danych uzyskanych od zarządcy budynków mieszkalnych - PGM Sp. z o. o.
w Przemyślu, oceniono stan techniczny budynków mieszkalnych. Wyróżniono trzy poziomy stanu
technicznego budynków:
­ dobry – gdy nie zachodzi potrzeba remontu budynku w ciągu najbliższych pięciu lat;
­ średni – gdy potrzeba wykonania remontu w ciągu najbliższych trzech lat;
­ zły – gdy istnieje pilna potrzeba wykonania remontu w bieżącym roku, np. wymiana pokrycia
dachowego lub remont przewodów kominowych i wentylacyjnych.
Tabela 34. Ocena stanu technicznego budynków mieszkalnych (stan na 31grudnia)
Własność
GMP
GMP - WM
GMP - prywatne
Rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Budynki ogółem
126
117
118
116
109
106
82
84
84
87
305
311
309
288
290
310
328
320
276
266
36
31
33
31
24
24
Zły
43
43
41
37
37
34
26
24
24
24
4
28
28
31
32
35
34
22
20
20
21
20
21
21
21
21
Średni
76
66
68
66
57
58
48
50
50
52
209
190
184
154
151
155
169
172
126
122
15
11
11
9
9
2
Dobry
7
8
9
13
15
17
8
10
10
11
92
93
97
103
107
120
125
126
130
124
1
1
1
1
44
Raport o stanie miasta Przemyśla
GMP - SP
2011
2012
2013
2014
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
27
26
22
22
3
0
0
0
1
0
0
0
0
24
24
20
20
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
Potrzeby mieszkaniowe
Potrzeby Gminy Miejskiej Przemyśl w zakresie ilości lokali komunalnych szacowane są na ok.
500 mieszkań, a bilans potrzeb dokonuje się w oparciu o ilość złożonych wniosków
mieszkaniowych, zarejestrowanych wyroków eksmisyjnych oraz ilość zgłoszonych wypowiedzeń
umów najmu przez prywatnych właścicieli lokali mieszkalnych i wynosiły one:
Na koniec 2012r.:
 260 pozytywnie zweryfikowanych wniosków o lokale socjalne lub zamienne osób
spełniających określone przez Radę Miejską w Przemyślu
 182 zarejestrowanych wyroków eksmisyjnych do realizacji przez Gminę Miejską
Przemyśl
 40 rodzin oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego do remontu kapitalnego
 20 lokali niezbędnych dla osób zamieszkujących w lokalach, które wymagają opróżnienia
w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku, według zgłoszonych do
Gminy wniosków potwierdzonych decyzją organu nadzoru budowlanego.
Na koniec 2013r.:
 417 pozytywnie zweryfikowanych wniosków o lokale socjalne lub zamienne osób
spełniających określone przez Radę Miejską w Przemyślu
 175 zarejestrowanych wyroków eksmisyjnych do realizacji przez Gminę Miejską
Przemyśl
 36 rodzin oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego do remontu kapitalnego
 20 lokali niezbędnych dla osób zamieszkujących w lokalach, które wymagają opróżnienia
w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku, według zgłoszonych do
Gminy wniosków potwierdzonych decyzją organu nadzoru budowlanego
Na koniec 2014r.:
 400 pozytywnie zweryfikowanych wniosków o lokale socjalne lub zamienne osób
spełniających określone przez Radę Miejską w Przemyślu
 167 zarejestrowanych wyroków eksmisyjnych do realizacji przez Gminę Miejską
Przemyśl
 28 rodzin oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego do remontu kapitalnego
 20 lokali niezbędnych dla osób zamieszkujących w lokalach, które wymagają opróżnienia
w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku, według zgłoszonych do
Gminy wniosków potwierdzonych decyzją organu nadzoru budowlanego
Na lokale socjalne przeznacza się głównie mieszkania o obniżonej wartości użytkowej,
spełniające co najmniej trzy wymienione poniżej warunki:
1. nie posiadają instalacji centralnego ogrzewania,
2. nie posiadają łazienki,
3. pozbawione są gazu przewodowego,
45
Raport o stanie miasta Przemyśla
4. w.c. znajduje się poza lokalem,
5. pozbawione są kanalizacji.
Do zasiedlenia tych lokali kierowane są przede wszystkim osoby posiadające sądowy nakaz
opróżnienia lokalu dotychczas zajmowanego z przyznanym prawem do lokalu socjalnego.
Ze względu na fakt, że odzysk lokali substandardowych jest znikomy, rodzinom umieszczonym
na wykazie osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu przydzielane są lokale
pełnokomfortowe o mniejszej powierzchni mieszkalnej przy zachowaniu 5 m2 na osobę.
Na koniec 2013r. liczba lokali socjalnych wynosiła 199, zaś na koniec 2014r. - 198
Na terenie miasta funkcjonują następujące spółdzielnie mieszkaniowe:
- Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Energetyk”,
- Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa,
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec”,
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Płyta”,
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „San”,
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domgaz”,
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Samopomoc”,
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Handlowiec”,
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ciepłownik”,
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Motor”
- Spółdzielnia Mieszkaniowa BUL i GL
oraz Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
B. TRENDY I TENDENCJE
Tabela 35. Zasoby mieszkaniowe w Przemyślu w latach 2007–2014 (GUS)
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Liczba
mieszkań
Izby
23 312
23 469
23 538
23 674
24 392
24 444
24 584
24 613
78 609
79 271
79 560
80 054
83 005
83 251
83 790
83 958
Powierzchnia
użytkowa w [m2]
Przeciętna
liczba osób
powierzchnia użytkowa w [m2]
na 1 mieszkanie na 1 izbę
na 1 mieszkanie
na 1 izbę
1 382 446
1 395 184
1 402 301
1 413 461
1 475 395
1 481 264
1 494 105
1 498 632
2,87
2,83
2,82
2,80
2,65
2,63
2,59
2,58
0,85
0,84
0,83
0,83
0,78
0,77
0,76
0,76
59,3
59,4
59,6
59,7
60,5
60,6
60,8
60,9
17,6
17,6
17,7
17,7
17,8
17,8
17,8
23,6
Zasoby mieszkaniowe miasta rosną. W analizowanym okresie ich liczba zwiększyła się o 1 301
mieszkań. Rośnie również liczba izb i powierzchni użytkowej (ilość izb zwiększyła się o 5 349,
a powierzchnia użytkowa o 116 186 m2). Niekorzystna sytuacja demograficzna wpłynęła na
poprawę wskaźników zasobów mieszkaniowych przedstawionych w tabeli. Zanotowany wzrost
jest jednak niewystarczający wobec bardzo dużego zapotrzebowania na mieszkania na terenie
miasta.
Tabela 36. Zasoby mieszkaniowe i lokale użytkowe stanowiące własność i będące w zarządzie
Gminy Miejskiej Przemyśl
Ilość mieszkań
Rok
2005
2006
2007
Powierzchnia użytkowa
mieszkań w [m2 ]
Ilość lokali użytkowych
stanowiących własność
Powierzchnia w [m2 ] lokali
użytkowych stanowiących
własność:
razem
wyposażonych
w c.o.
razem
wyposażonych
w c.o.
GMP
osób fizycz.
GMP
osób fizycz.
2 968
2 860
2 551
b.d.
b.d.
b.d.
133 839
130 272
111 817
b.d.
b.d.
b.d.
315
309
305
24
26
22 905
22 761
18 429
1 716
1 781
46
Raport o stanie miasta Przemyśla
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2 497
2 929
2 939
2 780
2 448
2 210
2 187
b.d.
578
604
635
672
605
222
111 252
133 512
128 061
123 243
118 336
97 812
94 612
24 254
26 014
26 830
28 171
30 563
29 750
9 112,47
308
311
310
251
251
249
233
26
26
24
17
17
17
16
18 429
16 728
22 082
14 316
14 316
13 717
13 806
1 781
1 781
968
1 144
1 444
1 444
1 790
Tabela 37. Zasoby lokalowe przejęte od zlikwidowanych lub sprywatyzowanych zakładów pracy
Wyszczególnienie
Ogółem
z tego
w roku
2001
2002
2003
2004
2005
2006/2014
Mieszkania
Lokale użytkowe
89
33
13
43
22
22
-
8
1
3
4
-
Powierzchnia użytkowa w [m2 ]
mieszkań
lokali użytkowych
4 195
1 743
513
1 939
1 488
1 065
-
454
54
140
260
-
Tabela 38. Zasoby mieszkaniowe w budynkach stanowiących własność lub współwłasność
Gminy Miejskiej Przemyśl
Rok
ogółem
Ilość budynków
Wspólnoty mieszkaniowe, w tym:
z większościowym udziałem: razem budynków stanowiących
wspólnotę mieszkaniową
gminy
osób fizycznych
2005
489
214
112
2006
492
216
125
2007
483
171
161
2008
485
175
165
2009
441
145
179
2010
441
137
173
2011
438
123
205
2012
430
116
204
2013
426
107
212
2014
424
90
221
*) Łączna liczba budynków z lokalami mieszkalnymi i bez
326
341
332
340
324
310
328
320
319
315
gminy
gminy
i osób
fizycznych
gminy
i Skarbu
Państwa
126*
117*
118*
115*
93
81
82
84
84
87
36
31
33
30
24
27
27
26
22
22
1
3
0
0
0
1
1
0
0
0
Potrzeby mieszkaniowe,
Poszerzenie kręgu osób uprawnionych do otrzymania lokalu socjalnego, przyznawanie przez sądy
uprawnień do lokali socjalnych rodzinom zamieszkującym w budynkach prywatnych, które
otrzymały wypowiedzenie umów najmu z okresem 3-letnim powoduje znaczny wzrost
zapotrzebowania na lokale socjalne. Ich niewystarczająca liczba pozwala na realizację najwyżej
od kilku do kilkunastu wyroków eksmisyjnych rocznie. Szacuje się, że potrzeby w zakresie
zapewnienia lokali socjalnych wzrosną w ciągu najbliższych 5 lat co najmniej o 200 lokali.
47
Raport o stanie miasta Przemyśla
Wykres 4. Liczba gosp. dom. uprawnionych do uzyskania lokalu mieszkalnego, zamiennego,
socjalnego i/lub TBS, do liczby rozpatrzonych podań o przyznanie ww. lokali w [%]
Źródło: System Analiz Samorządowych Związku Miast Polskich
Wspólnota mieszkaniowa
Na koniec 2013r. z 319 budynków stanowiących wspólnotę mieszkaniową, 44 z nich było
zarządzanych bezpośrednio przez Zarządy Wspólnot, zaś zarząd pozostałymi 275 budynkami był
prowadzony przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Przemyślu.
Na koniec 2014r. z 315 budynków stanowiących wspólnotę mieszkaniową, 49 z nich było
zarządzanych bezpośrednio przez Zarządy Wspólnot, zaś zarząd pozostałymi 266 budynkami był
prowadzony przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Przemyślu.
Tabela 39. Zasoby spółdzielni mieszkaniowych i TBS Sp. z o.o. w latach 2007–2014
Wyszczególnienie
Nazwa spółdzielni
Młodzieżowa
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
„Energetyk”
Przemyska
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
„Metalowiec”
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
„Płyta”
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Ilość budynków mieszkalnych
9
5
ogółem
Ilość mieszkań
z wyodrębnioną własnością
272
178
117
60
111
18
3
112
146
143
6 472
6 389
6 365
6 363
142
6 360
6 358
28
659
19
26
27
29
764
2 112
2 718
2 977
3 054
3 103
3 135
3 163
64
6
71
155
162
165
168
170
-
6
234
122
130
133
134
135
48
Raport o stanie miasta Przemyśla
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
„San”
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
„Domgaz”
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
„Handlowiec”
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
„Samopomoc”
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
Pracowników BUL
i GL
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
MOTOR
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
CIEPŁOWNIK
Ogółem
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
3
66
-
2
39
22
27
6
20
6
b.d.
14
66
52
27
25
b.d.
7
2
14
25
2
32
1
b.d.
1
3
2
54
33
19
9
10
6
13
b.d.
b.d.
b.d.
1
b.d.
19
b.d.
13
1
30
b.d.
b.d.
9
19
21
24
b.d.
1
12
-
1
50
21
22
24
27
27
28
28
30
1
51
1
-
6
b.d.
b.d.
b.d.
1
199
196
193
188
51
7 902
7 815
7 691
7 565
19
902
1 488
809
3 313
49
Raport o stanie miasta Przemyśla
Towarzystwo
Budownictwa
Społecznego
Sp. z o.o.
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
187
b.d.
b.d.
7 591
b.d.
b.d.
3 398
b.d.
b.d.
11
327
-
Od 2007r. zasoby spółdzielni mieszkaniowych stopniowo ulegały zmniejszeniu. Na przestrzeni lat
2007–2011 zmniejszeniu uległa o 7 ilość budynków w zasobach spółdzielni oraz ilość mieszkań
o 276. Zdecydowanie największą część ze wszystkich zasobów posiada Przemyska Spółdzielnia
Mieszkaniowa (ponad 72%).
W związku z ustawową możliwością powstałą od 2007r. co do wyodrębniania własności mieszkań
spółdzielczych, w kolejnych latach następował stopniowy spadek zasobów spółdzielni, zarówno
w zakresie ilości mieszkań jak i budynków.
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Stan własnych zasobów mieszkaniowych Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
w Przemyślu na koniec 2014 roku wynosił 11 budynków i 327 mieszkań
Ponadto TBS Sp. z o.o. zarządza trzema budynkami mieszkalnymi, które w latach 2008–2013
zostały przez spółkę wybudowane i oddane do użytkowania w systemie własnościowym w stanie
deweloperskim z miejscami postojowymi w garażach podziemnych:
 przy ul. Moniuszki 2, 4 i 6 - z 63 mieszkaniami,
 przy ul Brudzewskiego 12 - z 35 mieszkaniami.
Dodatki mieszkaniowe
W poniższej tabeli przedstawiono wielkość przyznanych dodatków mieszkaniowych. Dodatek
mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6-ciu miesięcy i faktyczna ilość przyznanych dodatków
w danym roku musi sięgać miesiąca sierpnia roku wcześniejszego, który to dodatek jest wypłacany
jeszcze w miesiącu styczniu roku następnego. Prawo do dodatków mieszkaniowych mają
najubożsi lokatorzy mieszkań komunalnych i spółdzielczych, których nie stać na miesięczne
opłaty czynszu. Osoby ubiegające się o dodatek mieszkaniowy muszą posiadać tytuł prawny do
zajmowanego lokalu i spełniać kryterium dochodowe.
Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001r.
o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 poz. 734 z 2001r. z poźn. zm.), rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 27 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156
poz. 1817), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001r. w sprawie sposobu
przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia
o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru
legitymacji pracownika uprawnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. Nr 156 poz. 1828).
Tabela 40. Ilość złożonych i przyznanych wniosków o dodatki mieszkaniowe
Okres przyznania dodatku
(miesiąc / rok)
08/2006 – 12/2007
08/2007 – 12/2008
08/2008 – 12/2009
08/2009 - 12/2010
08/2010 – 12/2011
08/2011 – 12/2012
08/2012 - 12/2013
08/2013 – 12/2014
Łączna ilość wniosków
Ogółem
Pozytywnych
7 478
6 602
6.019
5.903
5.827
5.690
5.621
5.469
7 073
6 177
5.637
5.591
5.583
5.466
5.372
5.211
Ilość przyznanych
dodatków
Łączna kwota dodatku w zł.
7 073
6 177
5 537
5.591
5.583
22.686
22.687
21.576
4 805 392,89
4 338 408,10
4.120.285,35
4.400.175,49
4.685.254,14
4.809.613,56
5.314.363,25
5.211.423,66
50
Raport o stanie miasta Przemyśla
Tabela 41. Przyznane dodatki mieszkaniowe na 2014r.
Miesiąc ‘ rok
sierpień ‘ 13
wrzesień ‘13
październik ‘13
listopad ‘13
grudzień ‘13
styczeń ‘ 14
luty ‘14
marzec ‘14
kwiecień ‘14
maj ‘14
czerwiec ‘14
lipiec ‘14
sierpień ‘14
wrzesień ‘14
październik ‘14
listopad ‘14
grudzień ‘13
Razem
Łączna ilość wniosków
Ogółem
Pozytywnych
337
316
349
350
280
360
365
354
351
313
279
242
312
329
340
318
274
5.469
319
295
334
334
268
346
342
337
339
297
270
230
296
316
325
301
262
5.211
Ilość przyznanych
dodatków
Łączna kwota dodatku
319
630
1.002
1.336
1.340
1.476
2.052
2.022
2.034
1.782
1.620
1.380
1.480
1.264
975
602
262
21.576
78.439,26
168.581,30
235.314,18
314.992,40
324.570,30
341.692,86
499.840,68
512.452,56
464.923,80
421.309,68
397.663,80
328.817,16
367.702,40
321.138,44
229.480,98
141.767,70
62.736,16
5.211.423,66
W 2014r. wpłynęło 3.837 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego z czego 3.661
wniosków rozpatrzono pozytywnie, zaś 176 wniosków z różnych przyczyn rozpatrzono odmownie
wydając w tych sprawach stosowne decyzje.
Jak wynika z powyższej tabeli, na przyznane dodatki mieszkaniowe w 2014r. wpływ miało 5.469
wniosków z czego 5.211 wniosków rozpatrzono pozytywnie, zaś 258 wniosków rozpatrzono
negatywnie. W 2014r. przyznano łącznie 21.576 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę
5.211.426,66 zł., zaś faktycznie wg sporządzonych list wypłat dodatków zaangażowanie środków
wynosiło 5.647.926,68 zł i jest to kwota faktycznie wypłaconych dodatków wraz
z zobowiązaniami z 2013r., które wynosiły 1.255.198,87 zł. Zobowiązanie z 2014r. na 2015r.
wynosi 800.866,44 zł. Średnia wysokość dodatku w 2014r. wg przyznanych dodatków wynosiła
241,54 zł.
Dodatki energetyczne
Z dniem 1 stycznia 2014r. zgodnie z Uchwałą Nr 226/2013 Rady Miejskiej z dnia 28 listopada
2013r. zadanie dotyczące dodatku energetycznego, zostało przekazane do Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Przemyślu.
Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014r. przysługuje na podstawie ustawy z dnia
26 lipca 2013r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne - oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2013r. poz. 984) odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej
dodatek mieszkaniowy. Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną
dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów
zakupu energii elektrycznej. Aby otrzymać w/w dodatek wnioskodawca musi spełnić łącznie
3 przesłanki: jest uprawniony do dodatku mieszkaniowego, jest stroną umowy sprzedaży energii
elektrycznej i zamieszkuje w miejscu dostarczania tej energii.
Na wypłatę dodatków energetycznych jest przyznawana subwencja ze Skarbu Państwa –
od Wojewody – na zasadach wnioskowania kwartalnego, a następnie rozliczania danego kwartału.
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r. wpłynęły 364 wnioski o przyznanie dodatku energetycznego.
W ramach tych wniosków w podanym wyżej okresie rozliczeniowym objęto pomocą
235 gospodarstw domowych wypłacając 1 250 dodatków energetycznych na łączną kwotę
19.463, 92 zł. w tym 373,67 zł. kosztów obsługi tego zadania.
51
Raport o stanie miasta Przemyśla
C. DANE PORÓWNAWCZE
Tabela 42. Zasoby mieszkaniowe - GUS
Wyszczególnienie
Ogółem liczba mieszkań,
w tym:
liczba izb
powierzchnia użytkowa
mieszkań [m2 ]
Ogółem mieszkania
stanowiące własność gminy,
w tym:
liczba izb
powierzchnia użytkowa
mieszkań [m2 ]
Mieszkania socjalne
stanowiące własność gminy,
w tym:
powierzchnia użytkowa
mieszkań [m2 ]
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010/2012
2013
2014
2007
2008/2013
2014
2007
2008
2009
2010/2012
2013
2014
2007/2010
2011
2012
2013
2014
2007/2010
2011
2012
2013
Przemyśl
Krosno
Mielec
Zamość
23 312
23 469
23 538
23 674
24 392
24 444
24 584
24 613
78 609
79 271
79 560
80 054
83 005
83 251
83 790
83 958
1 382 446
1 395 184
1 402 301
1 413 461
1 475 395
1 481 264
1 494 105
1 498 632
2 616
b.d.
2 938
b.d.
2 483
b.d.
4 689
b.d.
b.d.
114 674
b.d.
135 512
b.d.
112 114
b.d.
16 298
16 405
16 583
16 669
16 717
16 938
17 066
17 262
63 135
63 694
64 298
64 626
65 719
66 586
67 195
67 901
1 125 256
1 139 743
1 154 803
1 162 903
1 177 639
1 195 276
1 210 591
1 228 325
640
b.d.
624
b.d.
653
b.d.
1 788
b.d.
b.d.
25 374
b.d.
24 383
b.d.
25 568
b.d.
19 871
20 005
20 167
20 243
20 784
20 404
20 521
20 612
74 340
74 936
75 636
76 110
76 895
77 447
77 938
78 394
1 251 785
1 266 385
1 283 542
1 294 748
1 311 136
1 326 438
1 339 080
1 350 810
1 581
b.d.
1 441
b.d.
1 202
b.d.
5 850
b.d.
b.d.
70 085
b.d.
63 460
b.d.
51 947
b.d.
22 383
22 594
22 899
22 987
23 319
23 434
23 649
23 751
83 603
84 421
85 493
85 910
87 190
87 636
88 453
88 861
1 470 851
1 488 438
1 508 537
1 517 960
1 546 013
1 555 946
1 573 125
1 581 941
2 200
b.d.
2 034
b.d.
1 981
b.d.
5 817
b.d.
b.d.
102 572
b.d.
93 402
b.d.
91 516
b.d.
Jelenia Góra
33 643
34 004
34 400
34 675
34 458
34 784
34 849
34 945
118 416
119 635
120 836
121 722
122 308
123 328
123 593
123 916
2 125 127
2 155 069
2 185 263
2 205 319
2 214 596
2 238 122
2 245 523
2 253 771
7 123
b.d.
5 986
b.d.
4 032
b.d.
20 802
b.d.
b.d.
372 658
b.d.
311 126
b.d.
195 939
b.d.
b.d.
176
173
b.d.
153
155
b.d.
60
108
b.d.
67
62
b.d.
412
411
173
b.d.
b.d.
159
b.d.
b.d.
104
b.d.
b.d.
75
b.d.
b.d.
432
b.d.
b.d.
5 819
5 696
4 966
5 021
2 006
3 670
2 806
2 415
13 001
13 054
5 696
5 109
3 341
2 919
13 840
52
Raport o stanie miasta Przemyśla
2014
Mieszkania w budynkach
sprzedanych osobom
fizycznym, w tym:
powierzchnia użytkowa
mieszkań [m2 ]
Mieszkania w budynkach
wielorodzinnych sprzedane
osobom fizycznym,
w tym:
powierzchnia użytkowa
mieszkań [m2 ]
2007
2008
2009
2010/2013
2014
2007
2008
2009
2010/2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
b.d.
8
b.d.
31
b.d.
b.d.
366
b.d.
1 452
b.d.
b.d.
175
b.d.
197
b.d.
193
b.d.
297
b.d.
8 547
b.d.
9 923
b.d.
9 210
b.d.
10 932
b.d.
b.d.
1
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
74
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
48
b.d.
45
b.d.
23
b.d.
35
b.d.
2 142
b.d.
1 925
b.d.
987
b.d.
1 594
b.d.
b.d.
2
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
237
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
184
b.d.
120
b.d.
118
b.d.
127
b.d.
8 422
b.d.
5 826
b.d.
6 423
b.d.
6 212
b.d.
b.d.
166
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
7 944
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
66
b.d.
24
b.d.
9
b.d.
b.d.
b.d.
3 307
b.d.
1 111
b.d.
379
b.d.
b.d.
7
b.d.
24
b.d.
b.d.
471
b.d.
1 375
b.d.
b.d.
755
b.d.
995
b.d.
1 266
b.d.
704
b.d.
42 578
b.d.
57 102
b.d.
67 136
b.d.
48 235
b.d.
Tabela 43. Standard zasobów mieszkaniowych – GUS
Wyposażenie w urządzenia
techniczno-sanitarne
wodociąg
ustęp spłukiwany
łazienki (urządzenia kąpielowe,
prysznice z odpływem wody)
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Przemyśl
22 876
23 034
23 145
23 272
24 096
24 148
24 288
24 318
21 612
21 773
21 909
22 032
23 680
23 733
23 879
23 909
20 621
20 783
20 862
20 986
23 064
23 117
23 257
23 287
Krosno
16 001
16 109
16 287
16 373
16 483
16 704
16 833
17 029
15 756
15 864
16 042
16 128
16 406
16 627
16 756
16 953
15 650
15 758
15 936
16 022
16 268
16 489
16 620
16 818
Liczba mieszkań
Mielec
Zamość
19 616
19 750
19 912
19 988
20 072
20 193
20 311
20 404
19 441
19 575
19 739
19 815
19 996
20 117
20 235
20 328
19 390
19 524
19 688
19 764
19 903
20 024
20 142
20 235
21 925
22 137
22 442
22 530
23 009
23 127
23 342
23 444
21 472
21 684
21 989
22 077
22 831
22 955
23 170
23 272
21 218
21 430
21 735
21 823
22 561
22 686
22 903
23 005
Jelenia Góra
33 419
33 780
34 176
34 451
34 263
34 589
34 654
34 750
31 215
31 576
31 987
32 262
33 084
33 410
33 486
33 582
29 653
30 016
30 413
30 689
32 053
32 379
32 444
32 540
53
Raport o stanie miasta Przemyśla
centralne ogrzewanie
gaz sieciowy
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
16 656
16 904
17 019
17 135
18 420
18 473
18 637
18 667
16 656
16 808
17 214
17 299
17 673
17 695
17 787
17 803
13 309
13 418
13 596
13 682
14 013
14 234
14 366
14 565
15 985
16 067
16 238
16 321
16 310
16 530
16 621
16 801
18 875
19 009
19 173
19 249
19 395
19 517
19 636
19 729
19 316
19 433
19 624
19 691
19 853
19 966
20 075
20 116
20 546
20 759
21 064
21 152
21 735
21 853
22 069
22 171
18 915
19 105
20 024
20 104
20 885
20 999
21 916
22 010
25 984
26 346
26 743
27 021
27 272
27 599
27 669
27 765
30 422
30 784
31 050
31 293
31 097
31 422
31 479
31 573
Tabela 44. Mieszkania oddane do użytku - GUS
Wyszczególnienie
Rok
Przemyśl
Krosno
Mielec
Zamość
Jelenia Góra
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
63
169
76
171
94
65
148
40
339
706
322
551
422
323
584
219
9 445
13 761
7 847
12 363
9 491
8 068
13 917
5 381
221
113
182
112
120
223
132
201
989
586
632
499
554
880
618
719
22 315
15 148
15 989
12 466
13 114
17 991
15 477
17 997
155
141
174
120
140
152
141
101
753
632
762
660
548
698
593
510
16 521
15 568
18 939
15 188
14 189
18 844
14 834
12 890
134
223
313
91
296
141
226
107
689
878
1 120
432
1 015
549
871
436
16 356
18 899
21 059
9 742
20 935
11 916
18 908
9 447
374
368
406
289
147
334
85
105
1 223
1 246
1 244
961
509
1 066
359
378
26 683
30 591
31 066
22 172
12 746
24 852
9 632
9 840
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
26
26
-
20
-
48
-
12
-
-
Ogółem:
liczba mieszkań
liczba izb
powierzchnia użytkowa [m2 ]
Komunalne:
liczba mieszkań
liczba izb
54
Raport o stanie miasta Przemyśla
powierzchnia użytkowa [m2 ]
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
43
44
879
879
-
40
845
80
1 837
-
42
651
-
-
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
107
63
372
158
5 714
3 183
-
-
38
88
1 915
-
32
45
98
126
1 437
2 155
-
-
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
63
41
50
39
38
41
91
40
339
246
278
218
226
102
95
66
64
66
64
68
107
634
550
364
403
404
93
94
89
95
73
90
84
77
570
542
546
589
423
102
87
66
60
77
53
64
43
591
486
379
331
380
159
89
101
69
67
125
74
59
580
454
444
376
318
Społeczne czynszowe:
liczba mieszkań
liczba izb
powierzchnia użytkowa [m2]
Indywidualne:
liczba mieszkań
liczba izb
55
Raport o stanie miasta Przemyśla
powierzchnia użytkowa [m2]
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
239
430
219
9 445
6 700
6 968
5 682
6 353
6 597
6 958
5 381
408
417
441
17 049
14 166
10 154
10 307
9 965
10 277
11 078
11 387
535
468
454
13 709
13 522
14 262
13 799
10 892
14 046
11 400
11 717
296
378
257
14 919
11 987
8 717
8 018
8 647
7 091
9 565
5 992
491
319
255
14 609
11 140
11 433
9 079
7 798
12 188
8 625
6 378
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
56
196
3 138
-
-
-
30
77
1 986
-
2
10
362
-
24
57
84
154
-
54
159
64
74
150
472
201
238
-
19
34
33
45
99
73
-
189
76
138
40
558
211
427
102
-
80
209
9
46
191
575
30
123
-
Zakładowe
liczna mieszkań
liczba izb
powierzchnia użytkowa [m2]
Przeznaczone do sprzedaży lub wynajmu
liczba mieszkań
liczba izb
powierzchnia użytkowa [m2]
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
56
Raport o stanie miasta Przemyśla
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1 471
3 451
-
3 149
7 714
4 399
5 765
1 460
3 413
2 287
-
10 307
4 174
8 195
2 051
4 948
12 188
645
3 462
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
-
-
28
24
24
64
52
56
1 385
1 147
1 173
12
12
24
42
42
77
651
651
1 404
-
Spółdzielcze
liczba mieszkań
liczba izb
powierzchnia użytkowa [m2]
Tabela 45. Budynki oddane do użytku - GUS
Wyszczególnienie
Ogółem liczba budynków
- kubatura budynków ogółem [m3 ]
Ogółem budynki mieszkalne
Rok
Przemyśl
Krosno
Mielec
Zamość
Jelenia Góra
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
144
56
46
47
62
55
65
52
74 038
117 728
244 631
464 686
67 602
98 634
110 002
65 682
47
40
35
115
127
89
87
89
86
86
78
176 546
111 548
131 152
80 651
99 483
298 555
93 236
186 886
91
85
54
111
125
113
91
79
97
83
86
159 571
369 352
344 061
60 866
62 859
75 930
65 068
83 287
90
90
82
107
99
77
74
89
67
97
57
135 068
126 572
128 007
118 133
442 997
128 409
128 013
118 123
89
86
65
97
102
87
81
70
80
125
54
197 947
131 179
268 742
113 187
242 369
142 261
101 780
63 740
66
67
64
57
Raport o stanie miasta Przemyśla
- kubatura budynków mieszkalnych
[m3]
Budownictwo indywidualne liczba budynków
- kubatura budynków ogółem [m3]
Budownictwo indywidualne budynki mieszkalne
- kubatura budynków mieszkalnych
[m3]
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
38
37
40
49
36
39 692
31 440
36 413
59 268
55 687
36 665
61 449
21 283
57
43
39
38
58
50
59
46
57 840
41 192
52 179
29 589
36 068
48 427
56 119
28 035
47
40
34
33
35
39
47
36
39 692
31 440
31 665
26 986
26 850
28 365
45 175
21 283
61
65
61
67
55
96 029
62 246
75 038
56 852
63 497
88 920
57 955
60 983
106
119
67
81
77
72
78
60
79 089
81 529
58 150
50 858
57 844
46 057
66 614
47 716
89
85
46
60
64
57
65
50
69 307
62 246
40 646
43 822
44 315
42 221
50 137
39 989
86
73
96
76
77
85 837
76 062
81 314
60 127
61 667
75 212
62 543
51 509
100
106
99
89
76
87
79
84
71 414
168 029
108 917
53 248
49 648
55 355
49 428
75 133
88
88
80
84
70
86
73
76
64 042
63 994
59 984
52 509
48 456
55 137
47 385
47 235
59
62
56
72
43
73 236
82 551
105 247
42 477
92 106
58 239
91 707
37 072
104
90
65
61
60
60
82
49
78 066
65 390
48 247
40 972
45 330
58 518
67 846
32 843
98
84
58
58
55
53
63
35
65 562
59 516
40 643
36 020
37 554
34 467
44 478
29 355
65
53
61
48
41
100 329
80 121
100 819
82 641
54 981
114 252
42 852
39 851
70
72
72
65
54
60
110
46
60 646
39 177
54 262
42 888
34 407
56 993
47 784
29 082
52
55
56
55
48
54
45
51 577
31 647
39 025
40 307
33 133
52 017
38 124
-
Tabela 46. Handel w latach 2008-2013 (GUS)
Sklepy
Wyszczególnienie
hipermarkety
Rok
2008
2009
2010
2011
2012
Przemyśl
2
3
3
3
Krosno
1
-
Zamość
Mielec
1
1
1
1
Jelenia Góra
4
4
4
4
4
3
4
4
4
3
58
Raport o stanie miasta Przemyśla
supermarkety
domy towarowe
domu handlowe
TARGOWISKA STAŁE
liczba targowisk
powierzchnia ogółem [m2 ]
liczba stałych punktów sprzedaży
detalicznej ogółem
liczba stałych punktów sprzedaży
detalicznej na targowiskach czynnych
codziennie
2013
2014
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
3
3
13
12
12
14
16
16
16
2
1
5
5
5
5
5
5
5
5
28 217
28 529
28 529
28 529
28 529
28 529
28 529
28 529
721
721
721
898
1 168
1 168
1 168
1 168
721
721
721
898
1 168
1 168
1 168
1 168
1
13
12
12
14
12
13
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2 742
2 742
2 742
b.d.
1 350
1 350
1 350
1 350
b.d.
b.d.
9
9
21
21
21
21
b.d.
b.d.
4
4
21
21
21
21
1
1
8
10
14
13
12
14
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
4
4
4
4
4
4
3
3
9 600
9 600
9 600
9 600
9 600
9 600
4 600
4 600
120
100
120
120
120
120
380
380
120
100
120
120
120
120
290
290
4
4
15
14
17
21
20
22
22
1
1
1
1
1
3
4
3
3
3
4
3
5
5
5
5
5
4
4
4
20 000
20 000
20 000
20 000
8 000
6 500
6 500
6 500
400
405
400
400
310
241
190
190
400
400
395
395
310
241
190
190
3
3
11
12
16
20
22
24
25
-.
2
2
3
3
2
4
1
4
4
4
4
4
4
4
4
41 302
41 302
41 923
44 806
44 569
44 569
44 569
39 805
451
430
381
415
698
648
634
610
451
430
381
415
338
360
310
286
59
Raport o stanie miasta Przemyśla
Targowiska sezonowe - roczne wpływy
z opłaty targowej na targowiskach stałych
i sezonowych ogółem [tys. zł]
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
396,7
369,9
413,4
348,3
295,8
235,6
231,4
234,4
145,9
141,4
112,2
104,8
130,3
122,4
110,0
113,0
725,3
853,2
792,7
701,7
757,5
718,4
901,3
790,2
243,6
248,5
240,9
240,9
225,3
205,4
195,5
195,2
1 576,6
1 478,2
1 430,4
1 352,0
1 343,6
516,6
493,7
473,0
Wykres 5. Średni czas oczekiwania na mieszkanie gminy i TBS
Źródło: System Analiz Samorządowych Związku Miast Polskich
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU
Brak danych.
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
­
­
­
­
­
­
­
Urząd Miejski w Przemyślu
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Przemyślu
Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu
Spółdzielnie Mieszkaniowe
Sprawozdania SG–01 dla GUS
System Analiz Samorządowych Związku Miast Polskich
GUS – Bank Danych Lokalnych
60
Raport o stanie miasta Przemyśla
TEMAT 2.
POZIOM BEZROBOCIA, TENDENCJE, PŁACE, DOSTĘPNOŚĆ SZKOLEŃ,
OFERTY PRACY, PROGRAM WALKI Z BEZROBOCIEM, RÓWNOŚĆ
SZANS.
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Bezrobocie w Przemyślu mimo tendencji spadkowej - od wielu lat utrzymuje się powyżej średniej
wojewódzkiej i średniej ogólnopolskiej. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. stopa bezrobocia
w mieście Przemyślu ukształtowała się na poziomie 16,8%, w powiecie przemyskim 18,9%,
natomiast w województwie podkarpackim 14,8%.
W kraju stopa bezrobocia wynosiła 11,5%. Dla porównania na koniec 2013r. dla miasta Przemyśl
stopa kształtowała się na poziomie 17,7%, w powiecie zaś wynosiła ona 21,8%.W końcu 2014r.
w ewidencji bezrobotnych znajdowało się 4 706 osób zamieszkałych w Przemyślu (w 2013r. –
5 071 osób) i stanowiły one 46,24% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych w PUP w Przemyślu
(w 2013r. – 44,21%).
Tabela 47. Bezrobocie na terenie miasta Przemyśla
Rok
Ogółem
Kobiety
Bez prawa do
zasiłku
Dotychczas
niepracujący
Stopa bezrobocia
rejestrowanego [%]
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
4 824
4 779
5 397
5 413
5 337
5 220
5 071
4 706
2 679
2 654
2 777
2 800
2 856
2 690
2 599
2 415
4 504
4 178
4 583
4 656
4 631
4 775
4 772
4 392
1 182
1 114
1 278
1 298
1 177
1 122
1 135
1 010
16,9
16,7
19,4
18,4
17,9
17,7
17,7
17,7
W powiecie przemyskim udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych w grudniu 2014r. wynosił
48,03% (w 2013r. – 48,46%), natomiast w mieście Przemyślu był wyższy i wynosił w 2014r. –
51,32% (w grudniu 2013r. – 51,25%).
Wg stanu na koniec grudnia 2014r. wśród osób podejmujących pracę dominowali mężczyźni, co
świadczy o tym, że mają znacznie korzystniejszą sytuację na rynku pracy niż kobiety. Z powodu
podjęcia pracy z rejestru bezrobotnych wyłączonych zostało 2 487 mężczyzn, tj. 55,17% ogółu
osób podejmujących pracę. W 2014r. większość kobiet – 56,17% (w grudniu 2013r. – 52,27%)
pozostaje bez pracy ponad 12 miesięcy. Bezrobotne kobiety zdecydowanie częściej niż mężczyźni
posiadają wykształcenie wyższe.
W ogólnej liczbie bezrobotnych z wykształceniem:
­ wyższym, kobiety stanowią 65,12% (w 2013r. – 68,02%);
­ policealnym i średnim zawodowym – 57,12% (w 2013r. – 56,08%);
­ ogólnokształcącym – 62,47% (w 2013r. – 63,73%).
Mężczyźni częściej posiadają wykształcenie zasadnicze zawodowe 61,18% (w 2013r. – 62,87%)
oraz gimnazjalne i poniżej 60,26% (w 2013 – 56,24%).
W końcu grudnia 2014r. udział liczby osób z prawem do zasiłku dla bezrobotnych wyniósł 6,67%.
Wśród 679 osób z prawem do zasiłku:
 314 osób (46,24%) zamieszkiwało na terenie miasta Przemyśla;
 298 osób (43,89%) stanowiły kobiety;
 365 osoby (53,76%) zamieszkiwało na wsi;
 44 osoby (6,48%) były w wieku do 25 lat;
 240 osób (35,35%) były w wieku powyżej 50 roku życia;
 146 osób (21,50%) nie posiadały kwalifikacji zawodowych.
W 2014r. w PUP Przemyśl zarejestrowało się 9 585 bezrobotnych (o 779 osób mniej niż w 2013r.),
z czego 5 370 osoby z terenu powiatu przemyskiego.
Z ewidencji wyłączono 10 880 osób (o 781 osób więcej niż w 2013r.) z czego 4 580 osób z terenu
miasta Przemyśla).
61
Raport o stanie miasta Przemyśla
Głównymi przyczynami wyłączeń z ewidencji były:
 podjęcie pracy 4 508 osób tj. 41,43% (w 2013r. – 45,57%)
 niepotwierdzenie gotowości do pracy 3 541 osób tj. 32,55% ogółu wyłączonych osób
(w 2013r. – 29,28%).
Bezrobotni niepełnosprawni
Na koniec grudnia 2014r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu zarejestrowanych było
534 osoby niepełnosprawne, co stanowiło 5,25% ogółu bezrobotnych. W końcu 2014r. prawo
do zasiłku posiadało 50 osób niepełnosprawnych tj. 9,36% (w końcu 2013r. – 11,89 %) ogółu
zarejestrowanych bezrobotnych niepełnosprawnych.
Poza bezrobotnymi niepełnosprawnymi, w rejestrze PUP pozostawały osoby niepełnosprawne
posiadające status poszukującego pracy. Na koniec roku 2014 w rejestrze PUP było 153 osoby
poszukujące pracy niepełnosprawne
Tabela 48. Liczba osób niepełnosprawnych z terenu miasta Przemyśla według stopnia
niepełnosprawności wg stanu na 31 grudnia
Poszukujący pracy
Liczba bezrobotnych
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Znaczny
Umiarkowany
8
13
19
10
11
13
17
21
56
78
120
102
138
119
116
211
Stopień niepełnosprawności
Lekki
Znaczny
120
130
204
196
209
190
180
302
24
26
24
20
22
16
14
24
Umiarkowany
Lekki
102
87
68
84
92
104
82
112
23
24
22
22
22
18
13
17
Szkolenia, oferty pracy, programy
 szkolenia
Usługą szkoleniową w 2014r. objętych było 236 osób, w tym 84 kobiety, z czego 236 osób
ukończyło daną formę.
Zorganizowano łącznie 89 szkoleń w tym: 20 inicjowanych przez urząd pracy dla 144 osób
bezrobotnych oraz 64 szkolenia na indywidualne wnioski wskazane przez zainteresowanego
bezrobotnego/poszukującego pracy dla 87 osób.
Na 236 osób bezrobotnych, poszukujących pracy, które uzyskały świadectwa ukończenia
szkolenia pracę podjęło 105 osób, co stanowi 44,49% ogólnej liczby osób, które ukończyły
szkolenia, w tym 7 osób niepełnosprawnych.
 oferty pracy
W 2014r. w dyspozycji PUP było 2 556 ofert w tym 1 604 oferty pracy i 952 miejsca aktywizacji
zawodowej tj. stażu i prac społ. użytecznych (w analogicznym okresie roku ubiegłego było
2 787 ofert w tym 1 749 ofert pracy i 1 038 miejsc aktywizacji zawodowej). W omawianym
okresie
w dyspozycji PUP było 802 niesubsydiowane oferty pracy, które stanowiły 31,38% w ogólnej
liczbie ofert pracy (w 2013r. – 31,58%). Z powodu podjęcia pracy w 2014r. wyrejestrowanych
zostało 4 508 osób (z terenu miasta Przemyśla 1 890 osób, z terenu powiatu przemyskiego
2 618 osób).
Realizując zadania z zakresu aktywnego pośrednictwa pracy w omawianym okresie
zorganizowano 5 giełd pracy dot. zatrudnienia na 41 stanowiskach pracy. W zorganizowanych
giełdach uczestniczyło 171 osób, spośród których 19 podjęło zatrudnienie. Ponadto w 2015r.
planowane jest zatrudnienie dalszych 16 osób.
 projekty finansowane ze środków EFS
62
Raport o stanie miasta Przemyśla
W 2014r skończył się okres realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2014.
W tym czasie urząd zrealizował 3 projekty - dwa konkursowe i jeden systemowy skierowany do
osób bezrobotnych:
 konkursowy „Czas na pracę” realizowany w ramach poddziałania 6.1.1. – okres realizacji
od 01.09.2012r. do 31.08.2014r. Głównym celem projektu była aktywizacja zawodowa
i podniesienie zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP
w Przemyślu. Cel główny został osiągnięty poprzez realizację następujących celów
szczegółowych:
 uzyskanie umiejętności poruszania się po rynku pracy,
 nabycie doświadczenia zawodowego ,
 uzyskanie zatrudnienia.
Projekt był skierowany do osób bezrobotnych zrejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Przemyślu przede wszystkim znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy
wymienionych w art. 49 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a zwłaszcza:
do osób długotrwale bezrobotnych, w wieku powyżej 50 roku życia, do 25 roku życia,
niepełnosprawnych. Każdy uczestnik projektu został objęty poradnictwem zawodowym oraz
drugą formą wsparcia tj. pracami interwencyjnymi lub stażem Działaniami w ramach projektu
objęto 292 osoby bezrobotne – 149 uczestników skierowano na staż oraz 143 osoby uczestniczyły
w pracach interwencyjnych. Program planowo zakończyło 269 osób (144 osoby na stażach, oraz
125 z prac interwencyjnych). Uzyskany po zakończeniu projektu wskaźnik efektywności
zatrudnieniowej wynosi 71,12% (w projekcie zakładano 30% )
Podjęte w projekcie zadania przyczyniły się do uzyskania przez ok. 71% uczestników zatrudnienia
i poprawę sytuacji ekonomicznej bezrobotnych i ich rodzin.
Całkowita wartość projektu: 4.082,2 tys. zł w tym: kwota dofinansowania: 2.490,8 tys. zł, wkład
prywatny: 1.591,4 tys. zł
 konkursowy „Czas na aktywność zawodową” realizowany w ramach poddziałania 6.1.1.
Okres realizacji od 01.10.2012r. do 30.09.2014r. Głównym celem projektu jest aktywizacja
zawodowa i podniesienie zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych
w PUP w Przemyślu.
Cel główny został osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
 - uzyskanie umiejętności poruszania się po rynku pracy,
 nabycie doświadczenia zawodowego ,
 uzyskanie zatrudnienia.
Projekt był skierowany do osób bezrobotnych zrejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Przemyślu przede wszystkim znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy
wymienionych w art. 49 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a zwłaszcza:
do osób długotrwale bezrobotnych, w wieku powyżej 50 roku życia, do 25 roku życia,
niepełnosprawnych.
Każdy uczestnik projektu został objęty poradnictwem zawodowym oraz drugą formą wsparcia –
pracami interwencyjnymi lub stażem. Działaniami w ramach projektu objęto 117 osób
bezrobotnych – 55 uczestników skierowano na staż oraz 62 osobom udzielono wsparcia w ramach
prac interwencyjnych. Program planowo zakończyło 98 osób (53 osoby odbywające staż, oraz
45 uczestników wykonujących prace interwencyjne). Uzyskany po zakończeniu projektu
wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wynosi 85,88% (w projekcie zakładano 34,04%) Podjęte
w projekcie zadania przyczyniły się do uzyskania zatrudnienia, co poprawiło sytuację
ekonomiczną bezrobotnych i ich rodzin. Całkowita wartość projektu - 1.579,2 tys. zł w tym: kwota
dofinansowania - 968,5 tys. zł, wkład prywatny - 610.7 tys, zł.
 systemowy „Więcej szans w przemyskim”, realizowany w ramach Priorytetu VI Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki- Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa
dostępności do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziałanie
6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej
osób bezrobotnych. Okres realizacji 01.01.2008r.-31.12.2014r. Działaniami okresie
63
Raport o stanie miasta Przemyśla
sprawozdawczym w ramach projektu objęto 969 osób, w tym: szkoleniami 201 osób, na staż
skierowano 340 osób, prace interwencyjne wykonywało 105 osób, wypłacono jednorazowe
środki na pojęcie działalności gospodarczej dla 196 osób, zrefundowano koszty wyposażenia
lub doposażenia stanowisk pracy dla 160 bezrobotnych (suma uczestników poszczególnych
form jest różna od ilości osób objętych ogółem, gdyż niektóre osoby korzystały z dwóch form
wsparcia). Osiągnięta wartość wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w ramach projektu
wynosi 76,73% Całkowita wartość projektu na 2014r - 11.057,7 tys. zł, w tym kwota
dofinansowania - 10.816,9 tys. zł, wkład prywatny - 240,8 tys. zł.
W omawianym okresie kończy się realizacja trwającego przez kilka lat projektu systemowego
„Więcej szans w przemyskim „W okresie od 2008r. do 2014r. działaniami w ramach projektu
objęto 5.770 osób bezrobotnych w tym: wsparcia w ramach szkoleń udzielono 1.513 osobom
bezrobotnym, w stażach uczestniczyły 2.154 osoby, prace interwencyjne wykonywało1.506 osób,
894 osoby uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej, zrefundowano koszty
wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla 222 bezrobotnych (suma uczestników
poszczególnych form jest różna od ilości osób objętych ogółem, gdyż niektóre osoby korzystały
z dwóch form wsparcia) Osiągnięta wartość wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w ramach
całego projektu wynosi 58,00%
Całkowita wartość projektu za okres od 01.01.2008r.-31.12.2014r. wynosi - 58.941,8 tys. zł,
w tym kwota dofinansowania - 51.085,3 tys. zł, wkład prywatny – 7.438,5 tys. zł, wkład własny środki FP - 418,0 tys. zł.
B. TRENDY I TENDENCJE
Tabela 49. Rynek pracy w Przemyślu w latach 2007–2014
Rok
Pracujący
ogółem
w tym kobiety
Sektor prywatny
Zarejestrowani
bezrobotni
Stopa
bezrobocia
Bezrobocie
w Polsce
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
17 549
17 431
17 072
17 970
18 185
17 284
16 954
b. d.
8 952
9 010
8 708
9 226
8 966
8 418
8 711
b. d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
8 866
b.d.
b. d
4 824
4 779
5 397
5 413
5 337
5 220
5 071
4 706
16,9
16,7
18,9
19,2
18,0
17,7
17,7
17,7
11,4
9,5
11,9
12,3
12,5
13,4
13,4
11,5
Tabela 50. Zróżnicowanie terytorialne, wzrost / spadek oraz dynamika bezrobocia
Wyszczególnienie
Bezrobotni wg stanu na 31 grudnia
Przyrost w porównaniu do roku poprzedniego
Dynamika
Lata
Liczba osób bezrobotnych
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2007r. = 100%
4 824
4 779
5 397
5 413
5 337
5 220
5 071
4 706
-458
-45
618
16
-76
-117
-149
365
91,3
64
Raport o stanie miasta Przemyśla
2008r. = 100%
2009r. = 100%
2010r. = 100%
2011r. = 100%
2012r. = 100%
2013r. = 100%
2014r. = 100%
99,1
112,9
100,3
98,6
97,8
97,1
92,8
Wg stanu na 31.12.2014r. bezrobotne kobiety stanowiły 51,32% w ogólnej liczbie bezrobotnych
mieszkańców Przemyśla (2013r. – 51,25%) i jednocześnie 49,55% ogółu zarejestrowanych
bezrobotnych w PUP (2013r. – 49,7 %).
W końcu omawianego okresu 512 mieszkańców miasta Przemyśla było w wieku 18-24 lata
(2013r. – 665) i stanowili oni ponad 10,88% (2013r. – 13,1%) ogółu zarejestrowanych
bezrobotnych zamieszkałych w Przemyślu.
Trudna sytuacja na rynku pracy sprzyja długiemu pozostawaniu w ewidencji urzędów pracy,
co odzwierciedla wzrost liczby długotrwale bezrobotnych. Jednakże w końcu 2014r. bez pracy
powyżej 12 miesięcy pozostawało 2 562 osoby z Przemyśla czyli o 205 osób mniej niż w roku
poprzednim.
Tabela 51. Oferty pracy ogółem (zatrudnienie lub inna praca zarobkowa), w tym dla osób
niepełnosprawnych
Wyszczególnienie
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Oferty pracy ogółem
w tym, oferty pracy
- subsydiowanej
- niesubsydiowanej
- dla niepełnosprawnych
2 030
2 062
2 111
2 156
1 291
1 618
2 787
2 556
1 195
835
91
1 417
645
47
1 486
625
55
1 664
492
62
704
587
74
925
693
149
1 907
880
189
1 754
802
109
Tabela 52. Liczba osób z terenu miasta Przemyśla biorących udział w szkoleniach
Rok
Rozpoczęły
Ukończyły
Podjęły pracę
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
263
305
474
400
81
115
129
101
255
301
470
389
81
110
129
102
66
84
111
104
18
26
58
41
Tabela 53. Stan i struktura bezrobotnych wg wieku i wykształcenia wg stanu na 31 grudnia
Wyszczególnienie
Ogółem
bezrobotnych
liczba
[%]
Struktura wg wieku
liczba
18 – 24 lat
25 – 34 lat
35 – 44 lat
45 – 54 lat
[%]
liczba
[%]
liczba
[%]
liczba
[%]
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
4 824
100
4 779
100
5 397
100
5 413
100
5 337
100
5 220
100
5 071
100
4 706
100
776
16,1
1 532
31,8
1 092
22,6
1 140
23,6
775
16,2
1 481
31,0
1 058
22,1
1 158
24,2
912
16,9
1 674
31,0
1 203
22,3
1 198
22,2
878
16,2
1 629
30,1
1 241
22,9
1 196
22,1
740
13,9
1 681
31,5
1 230
23,1
1 154
21,6
733
14,1
1 591
30,5
1 212
23,2
1 092
20,9
665
13,09
1 484
29,26
1 217
23,99
1 074
21,18
512
10,88
1 309
27,82
1 219
25,90
989
21,02
65
Raport o stanie miasta Przemyśla
55 i więcej
lat
liczba
[%]
Struktura wg wykształcenia
liczba
wyższe
[%]
281
5,8
267
5,6
410
7,6
469
8,7
532
9,9
592
11,3
631
12,44
677
14,39
540
11,3
1 160
672
12,5
1 344
721
13,3
1 317
768
14,4
1 323
745
14,3
1 256
767
15,13
1 208
680
14,45
1 106
policealne
i średnie
zawod.
średnie
ogólnokształcące
liczba
447
9,9
1 201
[%]
24,9
24,3
24,9
24,3
24,8
24,1
23,82
23,50
liczba
zasadnicze
zawod.
liczba
gimnazjalne
i poniżej
liczba
[%]
706
14,6
1 331
27,6
1 109
23,0
703
14,7
1 264
26,4
1 112
23,3
781
14,5
1 352
25,1
1 248
23,1
795
17,7
1 339
24,7
1 241
22,9
809
15,2
1 254
23,5
1 183
22,2
801
15,3
1 211
24,7
1 207
23,1
777
15,32
1 141
22,50
1 178
23,23
715
15,19
1 091
23,18
1 114
23,67
[%]
[%]
Na terenie miasta Przemyśla – zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2014r. wśród zarejestrowanych
bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiły osoby w przedziale wiekowym 25–34 lata – 27,82%
(2013r. – 29,26%). Niepokojącym zjawiskiem jest odnotowany wzrost liczby bezrobotnych
w wieku 55 i więcej lat, w stosunku do roku poprzedniego liczba osób w tym wieku wzrosła
o 39 osób i wynosiła 14,39% ogółu zarejestrowanych mieszkańców Przemyśla. W 2014r.
odnotowano wzrost liczby osób bezrobotnych w grupach wiekowych 35-44 o 2 osoby i spadek
liczby zarejestrowanych bezrobotnych w wieku 45-54 o 85 osób, co w konsekwencji daje 25,90%
i 21,02% udziału w ogóle zarejestrowanych bezrobotnych z Przemyśla. Liczba osób w wieku
18-24 spadła w stosunku do roku poprzedniego o 153 osoby i wynosi 10,88% ogółu
zarejestrowanych mieszkańców Przemyśla.
Pod względem wykształcenia największą grupę stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym
– zawodowym oraz wykształceniem gimnazjalnym i poniżej. Bezrobotni o niskich kwalifikacjach
zawodowych (wykształcenie gimnazjalne i niższe) to bardzo liczna kategoria – 23,67% (2013r. –
23,23%) ogółu zarejestrowanych. Nieco mniej liczną grupę stanowią osoby legitymujące się
wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz policealnym/średnim zawodowym –
odpowiednio 23,18% i 23,5% (2013r. – 23,82% i 22,5%). Najmniejszy odsetek wśród
bezrobotnych zajmują osoby z wykształceniem wyższym tj. 14,45% (2013r. – 15,13%)
66
Raport o stanie miasta Przemyśla
Wykres 6. Stopa bezrobocia w Przemyślu w latach 2005-2014
25
23
21
19
17
15
13
11
9
7
5
Tabela 54. Stan i struktura bezrobotnych wg stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy
Wyszczególnienie
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
liczba
4 824
Ogółem
bezrobotnych
%
100
Struktura wg stażu pracy
4 779
100
5 397
100
5 413
100
5 337
100
5 220
100
5 071
100
4 706
100
508
10,5
990
20,5
679
14,1
909
18,8
507
10,5
49
1,0
1 182
24,5
548
11,5
1 023
21,4
653
13,7
866
18,1
504
10,5
71
1,5
1 114
23,3
645
12,0
1 122
20,8
716
13,3
953
17,7
554
10,3
129
2,4
1 278
23,7
637
11,8
1 128
20,8
718
13,3
932
17,2
593
11,0
107
2,0
1 298
24,0
673
12,6
1 165
21,8
734
13,8
899
16,8
560
10,5
129
2,4
1 177
22,1
706
13,5
1 172
22,5
685
13,1
860
16,5
521
9,9
154
2,9
1 122
21,5
681
13,43
1 068
21,06
707
13,94
837
16,51
514
10,14
129
2,54
1 135
22,38
656
13,94
978
20,78
663
14,09
804
17,08
461
9,80
134
2,85
1 010
21,46
298
6,2
646
13,4
599
12,4
662
13,7
731
15,2
1 888
39,1
323
6,7
678
14.2
573
12,0
721
15,1
765
16,0
1 719
36,0
334
6,2
716
13.3
868
16,1
943
17,5
905
16,8
1 631
30,2
341
6,3
640
11.8
762
14,1
919
17,0
1 103
20,4
1 648
30,4
359
6,7
605
11.3
627
11,7
815
15,3
1 047
19,6
1 884
35,3
278
5,3
658
12.6
588
11,3
739
14,2
978
18,7
1 979
37,9
282
5,56
591
11,65
712
14,04
719
14,18
768
15,14
1 999
39,42
405
8,61
562
11,94
559
11,88
618
13,13
740
15,72
1 822
38,72
do 1 roku
1-5
5-10
10-20
20-30
3o lat i więcej
2007
liczba
%
liczba
%
liczba
%
liczba
%
liczba
%
liczba
%
liczba
Bez stażu
pracy
%
Strukura wg czasu pozostawania bezrobotnymi
do 1 miesiąca
liczba
1–3 miesiące
liczba
3-6 miesięcy
liczba
6-12 miesięcy
liczba
12–24
miesięcy
liczba
powyżej
24 miesięcy
liczba
%
%
%
%
%
%
67
Raport o stanie miasta Przemyśla
C. DANE PORÓWNAWCZE
Wykres 7. Stopa bezrobocia w Przemyślu i w Polsce w latach 2005-2014
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Przemyśl
Polska
Tabela 55. Terytorialne zróżnicowanie stopy bezrobocia
Wyszczególnienie
Procentowy wskaźnik stopy
bezrobocia wg stanu na dzień
31 grudnia
Przyrost/spadek w porównaniu
do roku poprzedniego
Rok
Miasto Przemyśl
Woj.Podkarpackie
Polska
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
16,9
16,7
19,4
18,4
17,9
17,7
17,7
16,8
-1,6
-0,2
2,7
-1,0
-0,5
-0,2
0
-0,9
14,4
13,1
15,9
15,4
15,5
16,3
16,4
14,8
-2,1
-1,3
2,8
-0,5
0,3
0,8
0,1
-1,6
11,4
9,5
12,1
12,4
12,5
13,4
13,4
11,5
-3,5
-1,9
2,6
0,3
0,1
0,9
0
-1,9
Tabela 56. Bezrobotni miasta Przemyśla uprawnieni do zasiłku (stan na 31 grudnia)
Rok
Ogółem
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
4 824
4 779
5 397
5 413
5 337
5 220
5 071
4 706
Zarejestrowani bezrobotni
w tym z prawem do zasiłku
Procentowy udział bezrobotnych z prawem do
zasiłku w ogólnej liczbie bezrobotnych
320
601
814
757
706
445
299
314
6,6
12,6
15,1
14,0
13,2
8,5
5,9
6,67
Tabela 57. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych – GUS
Wyszczególnienie
Ogółem
Rok
2007
2008
2009
Przemyśl
4 824
4 779
5 397
Krosno
1 574
1 730
2 230
Mielec
2 890
3 035
3 993
Zamość
4 476
3 924
4 523
Jelenia Góra
2 731
2 381
3 537
68
Raport o stanie miasta Przemyśla
Kobiety
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
5 413
5 337
5 220
5 071
4 706
2 679
2 654
2 777
2 800
2 856
2 690
2 599
2 415
2 305
2 208
2 600
2 604
2 123
1 047
1 058
1 201
1 234
1 193
1 369
1 394
1 125
3 733
4 033
3 677
3 306
3 192
1 883
1 818
2 110
2 033
2 128
1 861
b.d.
1 641
4 614
4 337
4 827
4 861
4 364
2 415
2 094
2 230
2 285
2 117
2 282
2 304
2 131
4 045
3 555
3 673
3 324
2 577
1 400
1 233
1 680
1 906
1 735
1 707
1 529
1 163
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU
„Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji przemyskiego Rynku Pracy na rok 2014”.
Wydatki Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego i Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014r. wyniosły ogółem 31 749 520,69 zł.
69
Raport o stanie miasta Przemyśla
Tabela 58. Realizacja w okresie 01.01-31.12.2013r. „Programu promocji zatrudnienia oraz
aktywizacji przemyskiego Rynku Pracy na rok 2014”.
Wyszczególnienie
Wydatki ogółem:
w tym:
Wypłata zasiłków dla
bezrobotnych
Wypłata dodatków
aktywizacyjnych
Świadczenie
integracyjne
Składki KRUS
Pozostałe wydatki
Aktywne formy
przeciwdziałania
bezrobociu
Projekty POKL
współfinansowane z EFS
Poddziałanie 6.1.3, 6.1.1/ 2
projekty/
Fundusz Pracy
19 025 948,69
12 307 580,58
11 193 015,64
0,00
293 353,80
0,00
591 325,50
0,00
6 036,00
0,00
804 082,14
112 970,28
6 138 135,61
12 194 610,30
Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Razem
415 991,42 31 749 520,6
9
0,00 11 193 015,6
4
0,00
293 353,80
0,00
591 325,50
6 036,00
50 025,93
967 078,35
365 965,49 18 698 711,4
0
Na aktywne formy wydatkowano:
Przekwalifikowania
Zwrot kosztów dojazdu,
zakwaterowania
i wyżywienia
Badania lekarskie
Prace interwencyjne
Jednorazowe środki na
podjęcie działalności
gospodarczej
Doposażenie i
wyposażenie stanowisk
pracy
Stypendia z tyt.
kontynuacji nauki
Stypendia stażowe
Bon stażowy
Bon szkoleniowy
Bon zatrudnieniowy
Bon zasiedleniowy
Krajowy Fundusz
Szkoleniowy
Prace społecznie
użyteczne
Roboty publiczne
Opieka nad dzieckiem
do lat 7 i osobą zależną
Składki ZUS od
spółdzielni socjalnej
177 711,19
732 755,88
10 333,04
117 258,71
69 490,72
2 343,22
9 696,50
1 702 864,46
356 611,00
38 119,00
1 218 986,87
4 039 922,63
1 079,00
48 894,50
0,00 2 921 851,33
80 000,00 4 476 533,63
881 000,00
3 330 626,85
195 000,00 4 406 626,85
34 507,90
0,00
962 007,50
10 039,62
12 810,00
58 292,17
94 195,00
5 588,00
2 764 708,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
595 081,14
0,00
0,00
595 081,14
1 061 741,52
0,00
0,00
1 061 741,52
8 012,82
0,00
0,00
8 012,82
50 718,08
0,00
0,00
50 718,08
0,00
920 800,11
189 092,65
34 507,90
77 210,23 3 803 926,08
0,00
10 039,62
0,00
12 810,00
0,00
58 292,17
0,00
94 195,00
0,00
5 588,00
Realizacja poszczególnych form wsparcia w ramach środków będących w dyspozycji
Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu za okres od 01.01-31.12.2014r. przedstawia się
następująco:
1. Prace interwencyjne.
Jest to bardzo popularna forma aktywizacji skierowana do osób bezrobotnych będących
w szczególnej sytuacji na rynku pracy, mających problemy z wejściem lub powrotem na rynek
70
Raport o stanie miasta Przemyśla
pracy, zapewniająca wysoką efektywność zatrudnieniową. W 2014r. zawarto 213 umów
o organizowanie prac interwencyjnych w tym :
 49 umów zawartych z 39 pracodawcami finansowanych było w ramach projektu
systemowego „Więcej szans w przemyskim”,
 164 umowy zawarte z 131 pracodawcami finansowane były ze środków Funduszu Pracy
przyznanych ramach algorytmu.
W omawianym okresie subsydiowanym zatrudnieniem ogółem objęto 721 osób bezrobotnych
w tym:
 317 osób kontynuowało program zgodnie z umowami zawartymi w 2013r.,
 404 osoby skierowano do prac interwencyjnych 2014r. (162 osoby z miasta, 242 osoby
z terenów wiejskich).
Finansowanie bezrobotnych objętych wsparciem w ramach prac interwencyjnych przedstawiało
się następująco:
 498 osób uczestniczyło w programie w ramach środków FP przyznanych algorytmem,
 105 osób w ramach projektu systemowego „Więcej szans w przemyskim”,
 84 osób w ramach projektu konkursowego „Czas na pracę„,
 34 osób w ramach projektu konkursowego „Czas na aktywność zawodową”.
Na dzień 31.12.2014r. prace interwencyjne zakończyło 441 osób, z tego 382 osoby uzyskały
zatrudnienie, co daje wskaźnik efektywności 86,62 %. W omawianym okresie 42 osoby przerwały
udział w pracach interwencyjnych.
W 2015r. 283 osoby będą kontynuować subsydiowane zatrudnienie w ramach umów
finansowanych z Funduszu Pracy.
Na realizację programów wydatkowano kwotę 1.702,9 tys. zł z Funduszu Pracy oraz 1.223,8 tys.
zł z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Roboty publiczne.
W okresie sprawozdawczym robotami publicznymi objęto 135 osób. (54 osoby z miasta oraz
81 osób z terenów wiejskich) z tego:
 38 osób kontynuowało roboty publiczne w ramach umów zawartych w 2013r.,
 97 osób skierowano w okresie sprawozdawczym.
Roboty publiczne organizowane były gminach oraz jednostkach podległych Gminie Miejskiej
Przemyśl.
Na dzień 31.12.2014r. 69 osób zakończyło wykonywanie robót publicznych, zatrudnienie
uzyskało 31 osób co daje efektywność 44,92 %. Na realizację programu wydatkowano 773,6 tys.
zł w ramach środków przyznanych w ramach algorytmu oraz 288,1tys. zł z rezerwy Ministra.
Roboty publiczne ta forma wsparcia jest ważnym czynnikiem aktywizującym, gdyż na roboty
publiczne kierowani są bezrobotni o najniższych kwalifikacjach, osoby zagrożone wykluczeniem
społecznym, osoby po 50 roku życia, płatnicy alimentów, dla których na lokalnym rynku pracy
brakuje ofert pracy. Również prace, które wykonują (układanie chodników, budowa obiektów
sportowych, prace porządkowe i remontowe) są niezmiernie istotne, gdyż przyczyniają się do
poprawy wizerunku poszczególnych gmin , do ochrony środowiska i poprawy warunków życia
mieszkańców.
3. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych
bezrobotnych.
Tworzenie miejsc pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk
pracy jest bardzo popularną formą aktywizacji zarówno wśród pracodawców jak i bezrobotnych.
W 2014. utworzono 203 nowe stanowisk apracy w tym:
 14 stanowisk zrefundowano ze środków Funduszu Pracy przyznanego w ramach
algorytmu,
 160 stanowisk zrefundowano ze środków EFS,
 29 stanowisk zrefundowano ze środków uzyskanych z rezerwy Ministra Ogółem tą formą
wsparcia objęto 685 osób bezrobotnych w tym: monitorowano realizację umów zawartych
71
Raport o stanie miasta Przemyśla
poprzednim okresie sprawozdawczym, zgodnie z którymi 398 osób bezrobotnych
kontynuowało zatrudnienie, natomiast w 2014r. na nowo utworzone miejsca pracy
i uzupełnienia zwolnionych miejsc pracy skierowano 287 osób. W omawianym okresie
155 osób zakończyło udział w programie terminowo, a 64 osoby przerwały udział.
W 2014r. program kontynuowało 466 osób.
Pracodawcy najczęściej wnioskowali o tworzenie stanowisk w zawodzie sprzedawca, kierowca
samochodu dostawczego, przedstawiciel handlowy, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer,
kasjer handlowy, dostawca potraw.
Ponadto zrefundowano koszty doposażenia lub wyposażenia 5 stanowisk pracy dla osób
niepełnosprawnych ze środków PFRON
W okresie sprawozdawczym systematycznie przeprowadzano kontrole dotyczące prawidłowości
zakupionego sprzętu na wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy.
Na tę formę aktywizacji wydatkowano kwotę 301,00 tys. zł ze środków Funduszu Pracy
przyznanych w ramach algorytmu, 4.039,9 tys. zł z EFS, 580,00 tys. zł ze środków uzyskanych
z rezerwy Ministra.
4. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej /dotacje/.
W ostatnich latach widoczny jest wzrost zainteresowania bezrobotnych tworzeniem własnych
miejsc pracy. W omawianym okresie tą formą wsparcia objęto 486 osób, w tym monitorowano
realizację umów o wypłatę jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
zawartych z 272 bezrobotnymi w poprzednim okresie sprawozdawczym. W 2014r. 213 osób
bezrobotnych (92 osób z terenu miasta i 111 z terenów wiejskich) zostało wyrejestrowanych
z tytułu rozpoczęcia działalności gospodarczej po uzyskaniu jednorazowych środków w tym:
 196 osób w ramach projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego,
 11 osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu
Pracy przyznanego w ramach algorytmu,
 4 osoby otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej ze środków
uzyskanych z rezerwy Ministra na realizację programu aktywizacji bezrobotnych do
30 roku życia,
 2 osoby niepełnosprawne ze środków PFRON
Bezrobotni najczęściej wnioskowali o środki na rozpoczęcie działalności usługowej, (głównie
usługi: fryzjerskie, kosmetyczne, remontowo-budowlane, leśne – zrywka drzew, wulkanizacyjne,
stolarskie, fotograficzne, reklamowe prawnicze, gastronomiczne) i handlowej. Roczny okres
prowadzenia działalności gospodarczej zakończyło i wypełniło warunki umowy 205 osób.
Na realizację programu wydatkowano kwotę 4.039.9,3 tys. zł ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, 272,6 tys. zł w ramach środków limitowych oraz 84 tys. zł z rezerwy Ministra
5. Staże „pozaetatowe” absolwentów
W 2014r. staż odbywało 568 osoby, w tym: 102 osoby kontynuowało program rozpoczęty
w 2013r., natomiast w omawianym okresie skierowano 496 osób bezrobotnych:
 361 osób w ramach projektów EFS
 124 osoby w ramach środków FP11 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy
ze środków PFRON.
Na dzień 31.12.2014r. program zakończyło łącznie 488 osób, z czego 305 osób uzyskało dalsze
zatrudnienie co stanowi 63,00% efektywności. W 2015r. 71 osób będzie kontynuować staż
w ramach bonu stażowego oraz 24 osoby w ramach środków FP.
Na realizację programów wydatkowano kwotę 3.803 926,08 tys. zł łącznie z projektów
współfinansowanych z EFS, FP i PFRON.
Kolejny rok realizowano program „Junior” skierowany do niepełnosprawnych absolwentów.
W ramach tego programu wsparcia udzielono 20 osobom niepełnosprawnym.
W trakcie realizacji projektu osoby niepełnosprawne otrzymują pomoc doradców zawodowych,
którzy pomagają przystosować się do warunków pracy, a także dodatkowo otrzymują świadczenie
72
Raport o stanie miasta Przemyśla
rehabilitacyjne. Na dzień 31.12.2014r. 20 osób zakończyło program, natomiast żadna z tych osób
nie będzie kontynuować w 2015r. W trakcie odbywania stażu 2 osoby podjęło zatrudnienie. Na
realizację programu „Junior” w 2014r . wydatkowano 164 293,33 tys. zł.
Ponadto, 11 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy odbywało staż finansowany
ze środków PFRON-u. Na ten cel wydatkowano kwotę 77 210,23 tys. zł.
6. Prace społecznie użyteczne.
W omawianym okresie pracami społecznie użytecznymi wykonywanymi na rzecz społeczności
lokalnej przez bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej objęto 430 osób.
Bezrobotni wykonywali głównie prace porządkowe, opiekuńcze w domach pomocy społecznej,
placówkach opiekuńczo wychowawczych, szkołach. Po zakończeniu programu 21 osób uzyskało
zatrudnienie (efektywność 4,88%). Na realizację programu wydatkowano 595 081,14 tys. zł.
7. Szkolenia i przekwalifikowania
Tą aktywną formą ograniczania bezrobocia w 2014r. objęto ogółem 236 osoby bezrobotne
i poszukujące pracy, z tego 236 osoby ukończyły tę formę, w tym :
 201 osób bezrobotnych w ramach projektu „Więcej szans w przemyskim” realizowanym
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla
wszystkich działanie 6.1 poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności
zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz
podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych współfinansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy.
Zorganizowano łącznie 89 szkoleń w tym: 20 inicjowanych przez urząd pracy dla 144 osób
bezrobotnych, 64 szkoleń na indywidualne wnioski wskazane przez zainteresowanego
bezrobotnego, poszukującego pracy dla 87 osób oraz 5 szkoleń w ramach przyznanych bonów
szkoleniowych dla 5 osób.
Kursy zrealizowano pod potrzeby rynku pracy i zgłoszone potrzeby, wnioski osób bezrobotnych
i poszukujących pracy w wyspecjalizowanych jednostkach szkolących
Szkolenia inicjowane przez urząd pracy organizowane były w zawodach:
1. Przewóz towarów niebezpiecznych – kurs ADR początkowy
5 osób,
2. Drwal, Operator pił mechanicznych do ścinki drzew
5 osób,
3. Kwalifikacja wstępna przyśpieszona ( Kat. C )
5 osób,
4. Brukarz z uprawnieniami operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych, przecinarek
do nawierzchni dróg oraz narzędzi udarowych ręcznych
7 osób,
5. Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej
12 osób,
6. Operator Żurawi Przenośnych, Przewoźnych, Samojezdny Kat. II Ż
5 osób,
7. Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym
5 osób,
8. Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
7 osób,
9. Spawacz (spoiny pachwinowe blach i rur) met.111/1 MAG 135/1,TIG 141/1 10 osób,
10. Sprzedawca- ekspozytor towarów
12 osób,
11. Sprzedawca/Kasjer walutowy
12 osób,
12. Cukiernik- Piekarz
8 osób,
13. Kelner , Barman
5 osób,
14. Asystent rodziny
5 osób,
15. Operator koparko – ładowarki i Operator koparki jednonaczyniowej
6 osób,
16. Specjalista do spraw kadr i płac
10 osób,
17. Pracownik magazynowy z obsługą wózka jezdniowego
5 osób,
18. Sortowacz surowców wtórnych, zasady recyklingu
5 osób,
19. Kosztorysant budowlany
5 osób,
20. Grafika i animacja w reklamie, tworzenie stron www
10 osób,
73
Raport o stanie miasta Przemyśla
Szkolenia na wnioski osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach przyznanych bonów
szkoleniowych:
1. Spawanie metodą TIG 1 osoba
2. Operator koparki jednonaczyniowej w zakresie kl. III,
Uprawnienia elektroenergetyczne SEP w zakresie eksploatacji 1 osoba
3. Operator koparko - ładowarki kl. III 1 osoba
4. Montaż i eksploatacja systemów alarmowych z uprawnieniami
energetycznymi Gr. I 1 osoba
5. Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym z wyminą
butli gazowych 1 osoba
Najciekawsze szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne :
1. „Certyfikat bezpieczeństwa VCA”,
2. „Licencja na maszynistę”,
3. „Operator ładowarek jednonaczyniowych III kl. z poszerzeniem o HSW 534 oraz
KOMATSU WA 430-6”,
4. „Renowacja mebli współczesnych i tapicerowanych”,
5. „Monter klimatyzacji samochodowej”,
6. „Montaż bram wjazdowych i garażowych – z uprawnieniami spawacza met. MAG”,
7. „Projektowanie i aranżacje ogrodów”,
8. „Blacharz samochodowy z uprawnieniami spawacza metodą MAG”.
Na 236 osoby bezrobotne i poszukujące pracy, które uzyskały świadectwo ukończenia szkolenia
pracę podjęło 105 osób, co stanowi 44,49% - ogólnej liczby osób, które ukończyły szkolenia.
Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów do szkolenia zawodowego przeprowadzono z udziałem
doradców zawodowych.
8. Bony zatrudnieniowe
Jest to nowa forma aktywizacji wprowadzona po nowelizacji ustawy skierowana do osób młodych
do 30 roku życia. W omawianym okresie zatrudnienie u pracodawców w ramach tej formy
rozpoczęło 30 osób, 2 osoby przerwały wykonywanie pracy w ramach bonu zatrudnieniowego,
28 osób będzie kontynuować w 2015r. Na realizację tej formy wsparcia wydatkowano 58.3 tys. zł
z rezerwy Ministra.
9.Bony zasiedleniowe
Jest to kolejna nowa forma aktywizacji skierowana do osób do 30 roku życia wprowadzona po
nowelizacji ustawy. Jej celem jest zwiększenie mobilności ludzi młodych w poszukiwaniu
odpowiedniej pracy. W okresie sprawozdawczym bony na zasiedlenie otrzymało 14 osób.
Na realizację tej formy wsparcia wydatkowano 94,2 tys. zł z rezerwy Ministra.
Tabela 59. Liczbę osób objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu i uzyskanymi
wskaźnikami efektywności w 2014r.
Liczba osób objętych
programami rynku
pracy
Z tego liczba osób
które zakończyły
program
Liczba osób które
uzyskały stałe
miejsce pracy
Wskaźnik
efektywności
w [%] (rubr. 4/3)
Prace interwencyjne
Szkolenia
721
236
441
236
382
105
86,62
44,49
Prace społecznie
użyteczne
Staże absolwenckie
Jednorazowe środki na
pod. dział. gosp.
Przygotowanie
zawodowe dorosłych
Doposażenia stanowisk
pracy
430
430
21
4,88
568
485
488
205
305
205
62,50
100
0
0
0
0
685
155
155
100
Wyszczególnienie
74
Raport o stanie miasta Przemyśla
Roboty publiczne
Bony zatrudnieniowe
Bony zasiedleniowe
Bony stażowe
Bony szkoleniowe
Razem
135
30
14
74
5
3 383
69
0
0
0
5
2 029
31
0
0
0
5
1 209
44,92
0
0
0
100,00
59,59
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
­
­
­
­
Sprawozdania MPiPS-01 wraz z załącznikami Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu.
Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji przemyskiego Rynku Pracy na rok 2014.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu w 2014 r.
GUS – Bank Danych Lokalnych.
75
Raport o stanie miasta Przemyśla
SEKTOR IV - OŚWIATA I EDUKACJA
TEMAT 1.
PRZEDSZKOLA, SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJA, OPIS I STAN
BAZY.
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Miasto Przemyśl jest organem prowadzącym następujące przedszkola:
Tabela 60. Wykaz przedszkoli
Nazwa przedszkola
Adres
ul. Bartosza Głowackiego 17
ul. Barska 10
ul. Karola Szymanowskiego 4
ul. 22 Stycznia 11
ul. Juliusza Słowackiego 34
Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 68
ul. Franciszka Dolińskiego 4
ul. Mikołaja Kopernika 14
ul. Pułkownika Marcina Borelowskiego 9
ul. Ignacego Prądzyńskiego 47
ul. Ofiar Katynia 4a
ul. Juliusza Słowackiego 102
Przedszkole Nr 2
Przedszkole Nr 3
Przedszkole Nr 4 im. „Zielony Zakątek”
Przedszkole Nr 7
Przedszkole Nr 9 im. Czytelników Życia Przemyskiego
Przedszkole Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi
Przedszkole Nr 12
Przedszkole Nr 13
Przedszkole Nr 14 im. Czytelników Życia Przemyskiego
Przedszkole Nr 16
Przedszkole Nr 19
Przedszkole Nr 20
W szkołach podstawowych funkcjonują oddziały przedszkolne:
Tabela 61. Wykaz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Oddział przedszkolny
Adres
ul. Franciszka Smolki 10
w Szkole Podstawowej Nr 17 (dla mniejszości narodowej)
Tabela 62. Wykaz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych specjalnych
Oddział przedszkolny
Adres
w Szkole Podstawowej Nr 7 Specjalnej
(Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1
im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyślu)
ul. Mikołaja Kopernika 14
Wykres 8. Średnia liczba dzieci w przedszkolach
Źródło: System Analiz Samorządowych Związku Miast Polskich
Tabela 63. Liczba oddziałów i dzieci w przedszkolach miejskich w roku szkolnym 2014/2015
Przedszkole
PM Nr 2
PM Nr 3
PM Nr 4
Liczba oddziałów
8- godzinne
5- godzinne
6
5
2
2
0
0
Razem
8
5
2
Liczba dzieci w oddziałach
8- godzinne
5- godzinne
Razem
150
125
47
50
0
0
200
125
47
76
Raport o stanie miasta Przemyśla
2
4
6
4
5
2
7
2
2
47
PM Nr 7
PM Nr 9
PM Nr 11
PM Nr 12
PM Nr 13
PM Nr 14
PM Nr 16
PM Nr 19
PM Nr 20
Razem
0
2
0
1
0
1
1
0
0
7
2
6
6
5
5
3
8
2
2
54
50
97
138
98
125
50
168
44
50
1142
0
49
0
18
0
25
23
0
0
166
50
146
138
116
125
75
191
44
50
1 307
Tabela 64. Liczba dzieci i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym
2014/2015
Oddział przedszkolny
w szkołach podstawowych
Liczba oddziałów
5- godzinnych
Liczba dzieci w oddziałach
5 – godzinnych
1
24
Szkoła Podstawowa Nr 17
(dla mniejszości narodowej)
W Przemyślu funkcjonują przedszkola niepubliczne.
Tabela 65. Przedszkola niepubliczne i publiczne prowadzone przez inne podmioty niż jst.
Nazwa
Publiczne Przedszkole
Zgromadzenia Sióstr Felicjanek bł. M. Angela Truszkowskiej
Adres
Przemyśl,
ul. Waygarta 12
Tęczowe Przedszkole
Przemyśl,
ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 70
Prywatne Przedszkole
im. Marii Montessori mgr Ewy Połeć
Przemyśl,
ul. Żołnierzy I Armii WP 1;
dodatkowe miejsce prowadzenia
przedszkola ul. Tymona Terleckiego 4
Społeczne Przedszkole
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej
Przemyśl,
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 9a
Niepubliczne Przedszkole
Zgromadzenia Sióstr Służ. NMP NP.
im. Bł. Edmunda Bojanowskiego
Przemyśl,
ul. Kapitulna 7
„Słoneczna Kraina” Prywatne Przedszkole
Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha”
Przemyśl,
ul. 3-go Maja 23
Przemyśl,
ul. Plac Czackiego 2
Przemyśl,
ul. Elżbiety Drużbackiej 2;
Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”
dodatkowe miejsce prowadzenia
przedszkola ul. Żwirki i Wigury 7
Przemyśl,
Niepubliczne Przedszkole „Stefanek”
ul. Swobodna 12
Przemyśl,
Niepubliczne Przedszkole „Omnibusek”
ul. Gen. Jakuba Jasińskiego 2
Centrum Edukacji „BAZA” Niepubliczna Przedszkole Edukacyjne Przemyśl,
„Kraina Odkrywców”
Plac T. Czackiego 2
Przedszkole Niepubliczne „Mały Nazaret”
Przemyśl,
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej
ul. Zygmunta Krasińskiego 24
Niepubliczne Przedszkole „Jak u Mamy” w Przemyślu
Przemyśl,
ul. Mikołaja Kopernika 7
77
Raport o stanie miasta Przemyśla
Wykres 9. Skolaryzacja – przedszkola: liczba dzieci w wieku 3-5 lat uczęszczających do
przedszkola, do liczby dzieci w tej grupie wiekowej w [%]
Źródło: System Analiz Samorządowych Związku Miast Polskich
Miasto Przemyśl jest organem prowadzącym następujące szkoły podstawowe:
Tabela 66. Wykaz szkół podstawowych
Nazwa szkoły
Adres szkoły
Uwagi
Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Henryka Sienkiewicza
ul. Henryka Sienkiewicza 3
szkoła ogólnodostępna
Szkoła Podstawowa Nr 4
im. Księdza Jana Twardowskiego
ul. Świętego Jana Nepomucena 10
szkoła ogólnodostępna
Szkoła Podstawowa Nr 5
im. Bohaterów Września
ul. Stanisława Konarskiego 7
szkoła ogólnodostępna
Szkoła Podstawowa Nr 6
im. Ojca Świętego Jana Pawła II
ul. Generała Mieczysława Boruty szkoła ogólnodostępna
Spiechowicza 1
Szkoła Podstawowa Nr 11
Im. Henryka Jordana
Szkoła Podstawowa Nr 14
im. Zjednoczonej Europy
ul. Władycze 5
szkoła ogólnodostępna
ul. Pułkownika Marcina
Borelowskiego 12
szkoła ogólnodostępna
szkoła ogólnodostępna
Szkoła Podstawowa Nr 15
ul. Wincentego Pola 5
Szkoła Podstawowa Nr 16
ul. Grunwaldzka 81
szkoła z oddziałami integracyjnymi
(w Zespole Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich)
ul. Franciszka Smolki 10
szkoła dla ukraińskiej mniejszości
narodowej (w Zespole Szkół
Ogólnokształcących Nr 2
im. Markiana Szaszkewicza)
Szkoła Podstawowa Nr 17
Tabela 67. Wykaz szkół podstawowych specjalnych
Szkoła
Ośrodek
Adres
Szkoła Podstawowa Nr 7 Specjalna
(dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo
w stopniu lekkim, umiarkowanym
i znacznym, z niepełnosprawnościami
sprzężonymi oraz autystycznych)
Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy Nr 1
im. Marii Grzegorzewskiej
w Przemyślu
ul. Mikołaja Kopernika 14
Szkoła Podstawowa Nr 12 Specjalna
(dla dzieci niesłyszących i słabo słyszących)
Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy Nr 2
im. dr Janusza Korczaka
w Przemyślu
ul. Stefana Czarnieckiego 27
78
Raport o stanie miasta Przemyśla
Tabela 68. Liczba uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych ogólnodostępnych
w roku szkolnym 2014/2015
Nazwa szkoły
Liczba oddziałów
Liczba uczniów
11
24
13
14
15
24
21
18
6
146
220
625
299
361
376
571
513
419
66
3 450
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Ks. Jana Twardowskiego
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Bohaterów Września
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Ojca Św. Jana Pawła II
Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Henryka Jordana
Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Zjednoczonej Europy
Szkoła Podstawowa Nr 15
Szkoła Podstawowa Nr 16
Szkoła Podstawowa Nr 17
Razem
Miasto Przemyśl jest organem prowadzącym następujące gimnazja:
Tabela 69. Wykaz gimnazjów ogólnodostępnych
Szkoła
Adres
Uwagi
Gimnazjum Nr 1
im. Orląt Przemyskich
ul. 3 Maja 38
-
Gimnazjum Nr 2
im. Św. Królowej Jadwigi
ul. Ratuszowa 1
-
Gimnazjum Nr 3
im. Szarych Szeregów
ul. hm. Izydory Kossowskiej 1
-
Gimnazjum Nr 4
ul. Grunwaldzka 81
Gimnazjum Nr 5
im. Św. Jana Kantego
ul. Grunwaldzka 17
Gimnazjum Nr 7
ul. Franciszka Smolki 10
gimnazjum z oddziałami integracyjnymi
(w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
im. Orląt Lwowskich)
gimnazjum dla mniejszości narodowej
(w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2
im. Markiana Szaszkewicza)
Tabela 70. Wykaz gimnazjów specjalnych.
Szkoła
Gimnazjum Nr 8
(dla młodzieży niepełnosprawnej umysłowo
w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz
autystycznych)
Gimnazjum Nr 9
(dla młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej)
Gimnazjum Specjalne Nr 10
(dla młodzieży niepełnosprawnej ruchowo)
Ośrodek
Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy Nr 1
im. Marii Grzegorzewskiej
w Przemyślu
Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy Nr 2
im. dr Janusza Korczaka
w Przemyślu
Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy Nr 3
w Przemyślu
Adres
ul. Mikołaja Kopernika 14
ul. Stefana Czarnieckiego 27
ul. Kapitulna 4
Na terenie miasta funkcjonuje także publiczna szkoła podstawowa i publiczne gimnazjum
wchodzące w skład Zespołu Szkół Muzycznych, prowadzonego przez ministra właściwego ds.
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz nw. niepubliczne szkoły podstawowe i gimnazja.
79
Raport o stanie miasta Przemyśla
Tabela 71. Niepubliczne Szkoły Podstawowe wpisane do ewidencji szkół i placówek
niepublicznych prowadzonej przez miasto Przemyśl.
Adres
Uprawnienia szkoły
publicznej
Przemyśl, ul. Plac Czackiego 2
Posiada
Przemyśl, ul. Księdza Piotra Skargi 7/1
Posiada
Nazwa
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Heleny Modrzejewskiej
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Isaac’a
Newtona
Tabela 72. Niepubliczne Gimnazja wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
prowadzonej przez miasto Przemyśl.
Nazwa
Uprawnienia szkoły
publicznej
Adres
Niepubliczne Gimnazjum Salezjańskie
im. Ks. Augusta Czartoryskiego w Przemyślu
Przemyśl, ul. Św. Jana 3
Posiada
Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów
I Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu
Przemyśl, ul. Słowackiego 21
Posiada
Niepubliczne Gimnazjum im. Heleny
Modrzejewskiej
Przemyśl, ul. Plac Czackiego 2
Posiada
Niepubliczne Gimnazjum MORAWA
Przemyśl, ul. Bpa Jakuba Glazera 44
Posiada
Tabela 73. Liczba oddziałów i uczniów w gimnazjach ogólnodostępnych w roku szkolnym
2014/2015
Szkoła
Liczba oddziałów
w roku szkol.
Liczba uczniów
w roku szkol.
10
5
12
10
12
3
52
287
113
339
247
358
41
1 385
Gimnazjum Nr 1 im. Orląt Przemyskich
Gimnazjum Nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi
Gimnazjum Nr 3 im. Szarych Szeregów
Gimnazjum Nr 4
Gimnazjum Nr 5 im. Św. Jana Kantego
Gimnazjum Nr 7
Razem
B. TRENDY I TENDENCJE
Tabela 74. Liczba uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych
Nazwa szkoły
S P Nr 1
im. H. Sienkiewicza
S P Nr 4
im. Ks. Jana
Twardowskiego
S P Nr 5
im. Bohaterów
Września
S P Nr 6
im. Ojca Św. J P II
S P Nr 8
Rok szkolny
2010/
2011/
2011
2012
Liczba
2006/
2007
2007/
2008
2008/
2009
2009/
2010
uczniów
oddziałów
uczniów
oddziałów
uczniów
oddziałów
260
10
387
30
512
20
390
15
243
10
772
28
461
19
373
15
227
11
730
26
436
18
359
15
238
11
673
25
396
18
368
15
228
11
658
25
393
18
350
14
uczniów
55
54
42
35
oddziałów
6
6
6
5
uczniów
oddziałów
2012/
2013
2013/
2014
2014/
2015
224
11
625
24
369
17
349
14
211
11
615
23
337
15
347
14
207
10
613
23
308
13
341
13
220
11
625
24
299
13
361
13
33
29
*
*
*
5
5
*
*
*
80
Raport o stanie miasta Przemyśla
uczniów
402
373
342
324
325
326
330
360
376
im. Henryka Jordana
oddziałów
15
14
13
15
13
13
13
14
15
S P Nr 14
uczniów
oddziałów
577
21
575
21
544
20
538
20
567
22
552
22
553
23
532
22
571
24
uczniów
519
493
477
466
508
499
467
456
513
oddziałów
18
18
18
18
19
19
19
19
21
uczniów
565
527
496
460
424
421
416
398
419
oddziałów
23
23
22
21
20
20
19
17
18
uczniów
91
88
90
77
73
68
64
60
66
oddziałów
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4 208
3 959
3 743
3 575
3 559
3 462
3 340
3 275
3 450
164
160
155
151
153
151
143
137
146
2012/
2013
2013/
2014
2014/
2015
S P Nr 11
im. Zjednoczonej
Europy
S P Nr 15
S P Nr 16
S P Nr 17
uczniów
RAZEM
oddziałów
*) Likwidacja szkoły z dniem 31 sierpnia 2012 r.
Wykres 10. Średni zasadniczy wskaźnik organizacji - szkoły podstawowe
Źródło: System Analiz Samorządowych Związku Miast Polskich
Tabela 75. Liczba uczniów i oddziałów w gimnazjach
Nazwa szkoły
2006/
2007
2007/
2008
2008/
2009
2009/
2010
uczniów
oddziałów
624
23
358
13
498
19
350
12
318
11
52
3
580
21
354
13
455
18
329
12
336
12
47
3
518
19
289
13
433
17
312
12
350
12
53
3
482
18
284
12
447
18
312
12
350
12
49
3
403
17
220
11
428
17
306
12
332
12
51
3
350
15
188
10
417
16
302
12
347
12
45
3
309
12
147
7
370
13
267
11
358
12
40
3
287
10
113
5
339
12
247
10
358
12
41
3
2 200
81
2 074
79
1 955
76
1 924
75
1 740
72
1 649
68
1 491
58
1 385
52
Gimnazjum Nr 7
uczniów
oddziałów
682
25
364
13
556
20
375
12
350
11
57
3
RAZEM
uczniów
oddziałów
2 451
86
Gimnazjum Nr 1
im.Orląt Przemyskich
Gimnazjum Nr 2
im. Św. Królowej
Jadwigi
Gimnazjum Nr 3
im. Szarych Szeregów
uczniów
oddziałów
uczniów
oddziałów
Gimnazjum Nr 4
uczniów
oddziałów
Gimnazjum Nr 5
uczniów
oddziałów
im. Św. Jana Kantego
Rok szkolny
2010/
2011/
2011
2012
Liczba
Z uwagi na malejącą z roku na rok liczbę urodzeń w Przemyślu, systematycznie zmniejsza się
liczba uczniów w przemyskich szkołach podstawowych i gimnazjach. W stosunku do roku
szkolnego 2006/2007 liczba uczniów w szkołach podstawowych zmniejszyła się o 758,
81
Raport o stanie miasta Przemyśla
a liczba oddziałów o 18, natomiast w gimnazjach liczba uczniów spadła o 1 066, a liczba
oddziałów o 34.
Wykres11. Średnia liczba uczniów w gimnazjum
Źródło: System Analiz Samorządowych Związku Miast Polskich
C. DANE PORÓWNAWCZE
Tabela 76. Wydatki budżetów gmin na oświatę i wychowanie – GUS
Wyszczególnienie
Wydatki ogółem
bieżące jednostek
budżetowych ogółem
majątkowe ogółem
szkoły podstawowe
dowożenie uczniów
do szkół
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
Przemyśl
74 329 450
84 465723
96 174 328
96 940 231
105 496 289
106 343 166
110 468 388
110 672 112
63 046 795
69 704 828
78 085 834
85 959 313
96 989 128
99 400 393
101 691 789
109 442 849
951 766
3 185 933
4 341 973
1 407 661
2 176 841
52 414
2 728 283
1 229 263
16 538 694
20 681 599
21 230 703
21 054 461
22 321 951
21 556 935
21 941 239
22 895 633
32 582
36 519
27 923
Krosno
66 225 532
70261 198
74 504 423
80 608 309
84 369 142
98 298 942
86 437 028
91 908 442
61 626 044
65 095 346
69 880 162
74 182 269
78 622 267
83 092 841
84 283 914
87 758 210
3 460 252
4 006 189
3 135 279
4 768 123
3 850 150
13 108 238
25 944 405
4 150 232
14 193 372
14 976 974
15 334 705
17 725 037
16 962 128
18 486 304
19 405 592
17 905 249
7 000
15 872
10 000
Mielec
42 561 474
47 442 001
53 079 863
59 590 971
59 036 358
63 750 417
63 827 061
67 170 298
32 336 008
33 810 719
47 300 332
51 968 826
56 094 260
59 466 026
61 344 427
66 043 466
2 085 771
4 430 860
5 147 697
6 587 864
1 782 529
2 546 707
429 118
1 126 8311
18 058 363
18 359 430
20 096 831
22 758 134
23 375 198
24 769 606
25 185 889
17 905 249
192 278
215 631
245 800
Zamość
Jelenia Góra
86 104 123
94 846 878
106 049 472
115 280 577
136 405 112
133 220 586
133 714 277
136 898 701
76 363 921
83 156 839
89 815 830
95 928 492
101 650 644
104 674 145
106 276 880
135 248 692
2 113 145
1 412 019
2 550 940
1 627 498
1 545 089
1 208 669
1 956 167
1 650 010
18 805 847
20 896 931
22 585 763
22 931 764
35 144 057
24 352 705
24 497 424
25 898 709
49 822
46 843
41 642
82 910 567
97 129 893
102 106 612
109 531 461
114 335 475
125 035 930
112 315 083
116 357 786
72 415 072
77 005 661
80 316 495
86 525 186
111 057 064
102 018 779
102 979 641
114 383 410
854 542
8 473 746
6 943 425
6 417 740
3 278 411
13 626 749
3 926 105
1 974 375
21 441 854
25 322 443
28 224 396
25 883 220
28 780 259
29 467 443
29 769 955
30 295 195
63 747
64 122
62 024
82
Raport o stanie miasta Przemyśla
gimnazja
gimnazja specjalne
przedszkola
licea ogólnokształcące
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2011
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
26 865
33 238
62 507
55 889
41 921
11 043 119
12 526 882
15 321 412
14 424 464
15 744 500
15 987 958
16 379 547
15 699 833
2 478 075
2 565 873
2 755 522
3 018 260
3 448 684
3 710 480
4 080 480
4 677 632
8 453 392
9 211 286
10 795 188
10 914 635
11 915 805
12 559 472
14 361 057
15 736 922
10 452 553
11 900 793
12 856 243
13 195 743
14 156 354
14 062 111
14 846 540
13 535 555
11 862
13 090
18 162
24 552
24 135
8 583 199
9 245 393
9 150 059
9 676 762
10 107 588
11 345 599
11 111 078
11 228 013
664 274
1 140 401
1 240 435
1 420 386
1 513 773
1 378 452
1 177 734
1 411 614
6 374 402
8 258 866
8 275 526
7 905 876
8 272 097
8 204 229
8 270 931
9 144 422
10 772 551
11 375 198
12 583 084
13 458 299
14 127 378
15 240 115
15 988 223
16 192 245
252 338
289 354
307 443
273 566
348 887
12 023 854
12 162 924
16 543 039
17 325 729
14 916 190
16 423 744
15 363 780
15 238 148
8 018 754
8 855 091
12 509 350
15 200 154
16 063 666
17 567 828
18 521 131
20 616 033
1 300 892
1 285 922
1 407 768
1 595 272
1 687 541
1 708 993
1 781 044
1 896 764
37 929
40 905
82 678
100 000
123 589
13 649 479
15 069 307
16 325 758
17 581 615
18 251 480
18 859 466
18 113 765
17 356 590
1 213 426
1 173 780
1 325 520
1 497 817
1 684 272
2 193 834
2 402 108
2 310 177
9 477 875
11 074 471
12 428 101
13 964 863
15 518 776
16 793 698
17 484 687
18 356 788
14 400 599
15 952 556
17 926 057
20 273 386
21 790 262
22 873 105
23 573 151
23 479 093
69 245
80 709
103 911
134 691
145 621
13 192 962
15 393 832
16 597 134
16 132 234
17 378 543
17 321 055
16 414 133
17 380 268
1 770 503
1 821 620
1 979 281
1 985 085
1 834 371
169 324
1 925 313
2 012 021
8 006 768
10 230 612
11 136 653
11 731 315
13 129 516
14 750 342
15 946 881
16 951 541
9 087 398
10 303 586
11 271 288
13 011 366
13 201 127
16 705 175
12 675 522
11 736 397
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU.
Brak danych.
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
­
­
­
Urząd Miejski w Przemyślu
GUS – Bank Danych Lokalnych
System Analiz Samorządowych Związku Miast Polskich.
83
Raport o stanie miasta Przemyśla
TEMAT 2.
WYPOSAŻENIE, POZIOM, WYNIKI EDUKACYJNE.
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Tabela 77. Stan bazy szkół podstawowych i gimnazjów (na 31 grudnia 2014r.)
szkoły
podstawowe
gimnazja
Zespół Szkół z Oddz.
Integracyjnymi i
Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr 2
ogółem
sale lekcyjne
pracownie szkolne
w tym komputerowe
sale gimnastyczne
komputery wykorzystywane do celów
dydaktycznych
 w tym z dostępem do Internetu
138
110
14
7
14
281
81
46
27
4
8
107
59
40
12
2
7
97
278
103
97
z tego – dostępne dla uczniów
 w tym z dostępem do Internetu
208
208
95
95
48
48
92 914
28 949
33 961
Baza szkoły
Liczba
pomieszczeń
szkolnych
liczba książek w woluminach w bibliotekach
szkolnych
Tabela 78. Stan bazy szkół ponadgimnazjalnych, i specjalnych( na 31 grudnia 2014r.)
Baza szkoły
ogółem
sale lekcyjne
pracownie szkolne
Liczba pomieszczeń
komputerowe
szkolnych
W tym
języków obcych
sale gimnastyczne
pływalnie /baseny/
komputery wykorzystywane do celów
dydaktycznych
 w tym z dostępem do Internetu
z tego – dostępne dla uczniów
 w tym z dostępem do Internetu
liczba książek w woluminach w bibliotekach
szkolnych
szkoły ponadgimnazjalne i specjalne
ośrodki szkolno-wychowawcze
370
239
130
7
5
27
1
687
687
535
535
158 454
*) Stan bazy szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych (w tym specjalnych) opracowany dla Systemu Informacji Oświatowej
wg stanu na dzień 30 września 2012r.
Przedstawione powyżej dane zostały opracowane w oparciu o nowe SIO, które w obecnej fazie
jest na etapie wdrażania. Dane te są w trakcie weryfikowania.
B. TRENDY I TENDENCJE
Z uwagi na zmniejszającą się liczbę uczniów i oddziałów w szkołach zmniejsza się poziom
wykorzystania bazy oświatowej. Plusem tego zjawiska jest organizowanie pracy szkół
w korzystnym dla uczniów systemie jednozmianowym, umożliwiającym wykorzystanie
pomieszczeń szkolnych na liczne zajęcia pozalekcyjne. Minusem jest niedociążenie bazy,
powodujące wzrost kosztów utrzymania.
84
Raport o stanie miasta Przemyśla
Poniżej przedstawiono wydatki bieżące poniesione na poszczególne typy szkół:
Tabela 79. Wydatki na zadania oświatowe w przedszkolach
Średnioroczna liczba
uczniów
oddziałów
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1 257,0
1 276,0
1 282,0
1 254,3
1 286,3
1 312,3
1 315,3
1 327,3
1 ucznia
52
52
52
50,3
52
53,7
53,7
54,7
Roczne wydatki
1 oddział
5 334
5 743
6 412
6 674
6 978
7 071
7 540
7 787
129 719
140 126
158 078
166 422
172 908
172 795
184 673
188 948
Tabela 80. Wydatki na zadania oświatowe w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podst.
Średnio roczna liczba
uczniów
oddziałów
Rok
173,0
148,0
159,0
132,6
18,3
13,0
13,7
23,3
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Średnia liczba uczniów
w oddziale
9
8
9
7,3
2
1,7
1
1
Roczne wydatki
na 1 ucznia
na 1 oddział
19,9
18,5
18,5
18,1
9,17
7,6
13,7
23,3
2 332
2 992
3 309
3 288
6 235
8 209
4 707
3 014
46 364
55 310
61 170
59 726
57 361
62 777
64 491
70 230
Tabela 81. Wydatki na zadania oświatowe w świetlicach szkolnych
Średnio roczna liczba
Rok
uczniów
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
oddziałów
1 036,0
1 016,0
974,0
969,7
1 089,3
1 148,0
1 165,7
1 219,0
Średnia liczba uczniów
w oddziale
32
32
36
36
38,3
40,3
43,7
45,7
Roczne wydatki
na 1 ucznia
na 1 oddział
28,2
32,0
27,0
26,9
28,4
28,4
26,6
26,6
1 661
1 399
1 637
1 870
1 992
2 252
2 474
2 438
53 771
44 419
44 293
50 380
56 673
64 160
65 988
65 032
Tabela 82. Wydatki na zadania oświatowe w szkołach podstawowych
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Średnio roczna liczba
uczniów
oddziałów
4 123,0
3 887,0
3 687,0
3 569,1
3 526,7
3 421,3
3 318,3
3 333,3
162,7
158,4
153,8
151,7
152,3
148,3
141
140
Średnia liczba uczniów
w oddziale
25,3
24,5
24,0
23,5
23,15
23,07
23,53
23,81
Roczne wydatki
na 1 ucznia
na 1 oddział
3 866
4 614
5 348
5 687
5 938
6 266
6 479
6 565
97 974
113 229
128 210
133 807
137 420
144 565
152 473
156 298
85
Raport o stanie miasta Przemyśla
Tabela 83. Wydatki na zadania oświatowe w gimnazjach
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Średnio roczna liczba
uczniów
oddziałów
2 493,0
2 307,0
2 201,0
2 127,9
2 017,3
1 847,0
1 725,0
1 549,7
89
85
83
80,7
78,6
75,3
70
59,3
Średnia liczba uczniów
w oddziale
Roczne wydatki
na 1 ucznia
na 1 oddział
28,1
27,0
26,5
26,3
25,6
24,5
24,6
26,1
4 153
4 847
5 781
6 035
6 861
7 628
8 240
8 404
116 859
131 081
153 326
159 137
175 685
187 099
203 065
219 628
Tabela 84. Wydatki na zadania oświatowe w liceach ogólnokształcących
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Średnio roczna liczba
uczniów
oddziałów
2 876,0
2 740,0
2 665,0
2 601,3
2 585,3
2 567,7
2 420,7
2 251,3
93,7
92,9
89,6
86
84
82,3
76,8
71,4
Średnia liczba uczniów
w oddziale
Roczne wydatki
na 1 ucznia
na 1 oddział
30,7
29,5
29,7
30,2
30,8
31,2
31,5
31,5
3 401
4 011
4 388
4 061
4 962
5 151
5 492
5 615
104 378
118 307
130 532
139 569
152 540
160 720
173 120
177 037
Tabela 85. Wydatki na zadania oświatowe w szkołach zawodowych
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Średnio roczna liczba
uczniów
oddziałów
3 226
3 216
3 196
3 168
3 084
2 943,7
2 828,6
2 634,7
112
119
121
118
113
105,9
102,2
95,4
Średnia liczba uczniów
w oddziale
Roczne wydatki
na 1 ucznia
na 1 oddział
28,7
27,0
26,2
26,8
27,3
27,8
27,7
27,6
4 030
4 329
5 063
5 523
5 853
6 220
6 972
7 615
115 675
116 874
132 831
148 134
160 570
172 903
192 957
210 306
Tabela 86. Wydatki na zadania oświatowe w liceach profilowanych
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Średnio roczna liczba
uczniów
oddziałów
472,0
337,0
253,0
186,3
98,0
40,0
-
16,1
11,4
9,3
6,7
3,3
1,3
-
Średnia liczba
uczniów w oddziale
29,3
29,6
27,2
27,9
29,4
30,8
-
Roczne wydatki.
na 1 ucznia
na 1 oddział
4,514
4 838
6 096
6 070
6 723
8 602
-
113 523
143 029
165 848
171 421
193 784
264 691
-
86
Raport o stanie miasta Przemyśla
Tabela 87. Wydatki na zadania oświatowe w szkołach podstawowych specjalnych
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Średnio roczna liczba
uczniów
oddziałów
184,0
174,0
166,0
168,3
159,0
137,7
121,7
110,3
24
25
24
26
25,6
24
21
18,7
Średnia liczba uczniów
w oddziale
7,5
6,9
6,9
6,2
6,2
5,7
5,8
5,9
Roczne wydatki
na 1 ucznia
na 1 oddział
14 238
18 015
20 835
22 301
26 311
28 290
33 516
33 533
107 377
125 167
144 367
137 236
156 743
162 316
194 232
197 790
Tabela 88. Wydatki na zadania oświatowe w gimnazjach specjalnych
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Średnio roczna liczba
uczniów
oddziałów
166,0
163,0
132,0
143,7
149,3
153,7
146,6
150,3
18
20
17,3
18,3
19,3
19,7
19,0
19,3
Średnia liczba uczniów
w oddziale
9,1
8,1
7,6
7,4
7,7
7,8
7,7
7,8
Roczne wydatki
na 1 ucznia
na 1 oddział
14 955
15 780
20 875
25 952
23 083
24 141
27 389
28 504
135 414
128 294
159 279
192 246
178 688
188 349
211 329
221 980
Tabela 89. Wydatki na zadania oświatowe w liceach ogólnokształcących specjalnych
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Średnio roczna liczba
uczniów
oddziałów
77
68
69
72
83,3
83,0
54,9
41,0
8,4
7
7
7
7,3
7,3
5,1
3,0
Średnia liczba uczniów
w oddziale
9,1
9,8
9,9
7,0
11,4
11,4
10,8
13,7
Roczne wydatki
na ucznia
na 1 oddział
13 216
16 899
18 669
18 862
17 273
19 132
22 052
20 962
120 677
164 889
184 026
194 008
197 337
217 527
237 388
286 486
Tabela 90. Wydatki na zadania oświatowe w liceach profilowanych specjalnych
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Średnio roczna liczba
uczniów
oddziałów
22,0
24,0
19,3
21,3
16,3
14,7
10,0
6,7
3
3
2,3
2,7
2
1,7
1
0,7
Średnia liczba uczniów
w oddziale
6,8
7,2
8,4
7,9
8,2
8,6
10,0
9,8
Roczne wydatki
na 1 ucznia
na 1 oddział
20 587
21 879
24 578
22 277
26 722
26 890
31 664
32 319
139 116
157 130
206 246
175 742
217 788
232 522
316 639
309 340
87
Raport o stanie miasta Przemyśla
Tabela 91. Wydatki na zadania oświatowe w przedszkolach specjalnych
Rok
Średnio roczna liczba
uczniów
oddziałów
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
9,0
10,0
15,3
18,3
20,7
22,3
20,3
22,3
Średnia liczba uczniów
w oddziale
2
3
3,3
4,3
5
5
5
5
4,5
3,3
4,6
4,3
4,1
4,5
4,1
4,5
Roczne wydatki
na 1 ucznia
na 1 oddział
23 301
21 163
27 740
31 542
31 621
30 135
35 885
32 745
104 856
70 543
12 613
134 235
130 914
134 401
145 692
146 045
Tabela 92. Wydatki na zadania oświatowe w szkołach zawodowych specjalnych
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Średnio roczna liczba
uczniów
oddziałów
178,0
198,0
216,6
223,3
215,0
200,4
193,0
212,6
Średnia liczba uczniów
w oddziale
16
19
21,6
23,3
23
20,4
19
23,6
11,3
10,4
10,0
9,6
9,35
9,8
10,2
9
Roczne wydatki
na 1 ucznia
na 1 oddział
14 183
14 283
15 928
17 513
19 631
20 939
23 675
23 742
160 799
148 614
159 723
167 844
183 507
205 698
240 490
213 879
Tabela 93. Wydatki na zadania oświatowe w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych
Nazwa jednostki
SOSW Nr 1
SOSW Nr 2
SOSW Nr 3
RAZEM
Rok
Średnio roczna liczba
uczniów
oddziałów
Średnia liczba uczniów
w oddziale
Roczne wydatki
na 1 ucznia
na 1 oddział
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
42,0
42,3
47,0
46,0
41,7
35,3
35,3
42,0
91,0
80,0
75,7
73,7
75,0
81,7
78,0
76,0
51,0
43,7
44,3
47,0
45,3
40,7
38,0
36,0
5
5
4
4
4
4
4,3
5,0
14
10
10
10
10
10
10
9,7
5
4
4
4
4
4
4
3,7
8,4
8,5
11,8
11,5
10,4
8,8
8,2
8,4
6,5
8,0
7,6
7,4
7,5
8,2
7,8
7,8
10,8
10,9
11,1
11,8
11,3
10,2
9,5
9,7
25 708
22 296
28 809
22 106
33 715
42 208
45 534
48 494
17 978
22 076
23 938
28 238
30 893
29 440
34 425
35 639
20 652
25 056
28 869
25 429
29 865
36 731
39 444
43 689
215 947
188 620
338 510
357 301
351 480
372 490
373 799
407 352
116 471
176 605
181 211
208 115
231 696
240527
268 514
279 231
211 889
273 735
319 719
298 787
338 219
373 738
374 715
425 087
2007
2008
2009
184,0
166,0
167,0
24
19
18
7,7
8,7
9,3
20 488
22 916
26 617
157 074
200 215
246 945
88
Raport o stanie miasta Przemyśla
2010
2011
2012
2013
2014
166,7
162,0
157,7
151,3
154,0
19
18
18
18,3
18,4
8,8
9,0
8,8
8,2
8,3
28 227
31 358
34 180
38 277
41 027
261 417
282 226
299 454
316 466
343 376
Tabela 94. Wydatki na zadania oświatowe w internatach i bursach
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Średnio roczna liczba
uczniów
oddziałów
175
147
146
149
132
122
96
57,7
5
5
5
5
5
5
4
2
Średnia liczba uczniów
w oddziale
35,0
29,4
29,4
29,8
26,3
24,4
24,0
28,9
Roczne wydatki
na 1 ucznia
na 1 oddział
4 839
6 480
8 713
9 654
13 811
13 916
22 107
13 526
168 782
190 518
254 436
287 690
397 968
339 561
250 723
390 238
Tabela 95. Wydatki na zadania oświatowe w Centrach Kształcenia Praktycznego
Rok
2011
2012
2013
2014
Średnio roczna liczba
uczniów
oddziałów
1 054,7
1 022,7
961,7
279,3
47
47
47
11,3
Średnia liczba uczniów
w oddziale
22,4
21,8
20,46
24,70
Roczne wydatki
na 1 ucznia
na 1 oddział
2 094
2 243
2 067
2 446
47 695
48 796
42 303
60 469
C. DANE PORÓWNAWCZE.
Brak danych.
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU.
Brak danych.
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
­
­
Urząd Miasta Przemyśla
GUS – Bank Danych Lokalnych
89
Raport o stanie miasta Przemyśla
TEMAT 3.
SZKOLNICTWO PONADGIMNAZJALNE, POLICEALNE, NAUKA
PERMANENTNA, MOŻLIWOŚCI DOKSZTAŁCANIA.
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Miasto jest organem prowadzącym następujące szkoły ponadgimnazjalne.
Tabela 96. Liczba uczniów i oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych, z uwzględnieniem
zawodów/profili kształcenia (stan na 30 września 2014r.) - SIO
Lp
Zespół Szkół
1
I Liceum Ogólnokształcące
im. Juliusza Słowackiego
2
II Liceum Ogólnokształcące
im. Prof. Kazimierza Morawskiego
3
Zespół Szkół Ogólnokształcących
Nr 2 im. Markiana Szaszkewicza
4
5
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego Nr 1
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego Nr 2
6
Zespół Szkół Elektronicznych
i Ogólnokształcących im. Prof.
Janusza Groszkowskiego
7
Zespół Szkół Usługowo –
Hotelarskich
i Gastronomicznych
RAZEM
Liczba uczniów
Zawód/profil
i oddziałów
L. uczniów
682
L. oddziałów
21
x
Śr. licz. ucz.
32
L. uczniów
667
L. oddziałów
21
x
Śr. licz. ucz.
32
L. uczniów
49
III LO
L. oddziałów
3
x
Śr. licz. ucz.
16
L. uczniów
294 t. elektryk, t. logistyk,
L. oddziałów
11 t. mechatronik,
T8
t. informatyk,
Śr. licz. ucz.
27 t. cyfrowych procesów graficz.
L. uczniów
279 t. budownictwa, t. mechanik,
L. oddziałów
12 t. urządzeń sanitarnych
T6
t. pojazdów samochodowych
Śr. licz. ucz.
23 t. ochrony środowiska
L. uczniów
295 elektromechanik,
L. oddziałów
10 stolarz, murarz, murarz-tynkarz
monter inst. i urządzeń sanit., monter
ZSZ6
sieci, inst. i urządzeń sanit., mechanik
Śr. licz. ucz.
pojazdów samochodowych
30
L. uczniów
321 t. agrobiznesu,
T2
L. oddziałów
10 t. architektury obrazu,
Śr. licz. ucz.
32 t. ekonomista, t. handlowiec
L. uczniów
324
IVLO
L. oddziałów
10
x
Śr. licz. ucz.
32
L. uczniów
385 t. elektronik
L. oddziałów
13 t. teleinformatyk
T4
t. geodeta, t. urządzeń i systemów
Śr. licz. ucz.
30 energetyki odnawialnej
L. uczniów
437 t. usług fryzjerskich,
L. oddziałów
17 t. org. usług gastronomicznych,
t. technologii odzieży,
t. hotelarstwa, kelner, fototechnik
T1
t. żywienia i gospod. domow., t.
Śr. licz. ucz.
żywienia i usług gastronom.
t. obsługi turystycznej, t. organizacji
26 reklamy
L. uczniów
340 kucharz, cukiernik, fryzjer, klasy
ZSZ1
L. oddziałów
11 wielozawodowe dla młodocianych
Śr. licz. ucz.
31 pracowników
L. uczniów
4073
L. oddziałów
139
Śr. licz. ucz.
29
Szkoła
Źródło: System Informacji Oświatowej.
90
Raport o stanie miasta Przemyśla
Miasto Przemyśl jest organem prowadzącym wymienione poniższej ponadgimnazjalne szkoły
specjalne.
Tabela 97. Wykaz ponadgimnazjalnych szkół specjalnych.
Szkoła
Ośrodek
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 1
ul. Kapitulna 4
(dla młodzieży niepełnosprawnej ruchowo)
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 2
ul. Czarnieckiego 27
(dla młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej)
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 3
ul. Kopernika 14
(dla młodzieży upośledzonej umysłowo)
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
ul. Kopernika 14
(dla młodzieży upośledzonej umysłowo)
Technikum Specjalne Nr 2
ul. Czarnieckiego 27
(dla młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej)
Technikum Specjalne Nr 1
ul. Kapitulna 4
(dla młodzieży niepełnosprawnej ruchowo)
I Liceum Ogólnokształcące Specjalne
ul. Kapitulna 4
(dla młodzieży niepełnosprawnej ruchowo)
I Liceum Profilowane Specjalne
ul. Czarnieckiego 27
(dla młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej)
Szkoła Policealna Specjalna Nr 4
ul. Czarnieckiego 27
(dla młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej)
Szkoła Policealna Specjalna Nr 3
ul. Kapitulna 4
(dla młodzieży niepełnosprawnej ruchowo)
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3 w Przemyślu
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Przemyślu
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Przemyślu
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Przemyślu
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3 w Przemyślu
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Przemyślu
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3 w Przemyślu
Miasto jest organem prowadzącym Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU), które wchodzi w skład
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu. Funkcjonują w nim następujące
szkoły dla dorosłych:
Tabela 98. Liczba uczniów i oddziałów w CKU - stan na 30 września 2014r. (SIO).
Szkoła
Jednostka składowa
Gimnazjum dla Dorosłych
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Uzupełniające Technikum dla Dorosłych
CKZiU2
VII Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych Zaoczne
Szkoła Policealna Nr 1 dla Dorosłych
Szkoła Policealna Nr 6
dla Dorosłych Zaoczna
Liczba
uczniów
oddziałów
uczniów
oddziałów
uczniów
oddziałów
uczniów
oddziałów
uczniów
oddziałów
uczniów
oddziałów
Razem Liczba uczniów
Razem Liczba oddziałów
I
II
III
56
2
29
1
61
2
127
3
32
1
33
1
248
7
100
3
27
1
31
1
248
8
41
1
37
2
38
2
107
3
223
8
Razem
70
2
154
6
38
2
334
9
59
2
64
2
719
23
Źródło: System Informacji Oświatowej.
91
Raport o stanie miasta Przemyśla
Wykres12. Średnia liczba uczniów w liceum ogólnokształcącym
Źródło: System Analiz Samorządowych Związku Miast Polskich
W Przemyślu funkcjonują niżej wymienione niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne, wpisane do
ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Przemyśl
Tabela 99. Niepubliczne licea ogólnokształcące i uzupełniające licea ogólnokształcące.
Rodzaj szkoły
Nazwa
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Przemyśl, ul. Plac Czackiego 2,
Dodatkowe miejsce prowadzenia zajęć dydaktycznych
ul. Katedralna 5, ul. Piotra Skargi 7 w Przemyślu
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Przemyślu
Przemyśl, ul. Glazera 44
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „PARTNER”
Przemyśl, ul. Kamienny Most 6
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Przemyślu
Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie
Przemyśl, ul. Czarnieckiego 2
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu
Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie
Przemyśl, ul. Czarnieckiego 2
Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu,
Zajęcia dydaktyczne (adres szkoły): Dworskiego 99,
adres sekretariatu: Ratuszowa 10/1
Liceum ogólnokształcące
dla dorosłych
Liceum ogólnokształcące
dla dorosłych
Liceum ogólnokształcące
dla dorosłych
Uprawnienia
szkoły publicznej
Posiada
Posiada
Posiada
Liceum ogólnokształcące
dla dorosłych.
Posiada
Uzupełniające liceum
ogólnokształcące dla dorosłych
Posiada
Liceum ogólnokształcące
dla dorosłych
Posiada
Tabela 100. Niepubliczne szkoły policealne
Zawody
Uprawnienia
szkoły publicznej
College Komputerowe - Szkoła Policealna
Przemyśl ul. Dworskiego 100
technik informatyk
technik ekonomista
technik administracji
technik informacji naukowej
technik bezpieczeństwa i higieny pracy
opiekun w domu pomocy społecznej
opiekunka środowiskowa
florysta
Posiada
Studium Życia Rodzinnego Archidiecezji
Przemyskiej
Przemyśl, ul. Klasztorna 1,
Pl. Konstytucji 3-go Maja 8
katolicki doradca rodzinny
Nie posiada
Prywatne Policealne Studium Zawodowe
Przemyśl, ul. Grunwaldzka 81
dodatkowe miejsce prowadzenia zajęć
dydaktycznych: ul. Piotra Skargi 7
asystentka stomatologiczna.
Posiada.
Nazwa
92
Raport o stanie miasta Przemyśla
Policealne Studium w Przemyślu Zakładu
Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie
Przemyśl, ul. Czarnieckiego 2
Policealna Szkoła Usług Fryzjerskich
Przemyśl, ul. Katedralna 5
i dodatkowe miejsce prowadzenia zajęć
dydaktycznych ul. Jagiellońska 10
Policealna Szkoła Usług Kosmetycznych
Przemyśl, ul. Piotra Skargi 7
Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA”
Przemyśl, ul. Słowackiego 85
Policealne Studium Technik Budownictwa
Przemyśl, ul. Katedralna 5
technik bezpieczeństwa i higieny pracy.
Posiada.
technik usług fryzjerskich
Posiada
technik usług kosmetycznych
Posiada
technik ochrony fizycznej osób i mienia
Posiada
technik budownictwa
Posiada
Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników
Ochrony w Przemyślu,
Przemyśl, ul. Glazera 44
technik ochrony fizycznej osób i mienia
technik bezpieczeństwa i higieny pracy
technik eksploatacji portów i terminali
opiekun osoby starszej
Posiada
Policealna Szkoła w Przemyślu,
Zajęcia dydaktyczne
adres szkoły: Dworskiego 99,
adres sekretariatu: Ratuszowa 10/1
technik administracji
technik geodeta
technik bezpieczeństwa i higieny pracy
technik informatyk
florysta
technik rachunkowości
technik weterynarii
technik usług kosmetycznych
technik archiwista
technik geolog
opiekunka środowiskowa
asystent osoby niepełnosprawnej
opiekun osoby starszej
opiekun w domu pomocy społecznej
technik eksploatacji portów i terminali
technik turystyki wiejskiej
technik usług pocztowych i finans.
technik ochrony fizycznej i mienia
Posiada
Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych
technik rachunkowości
Posiada
W Przemyślu funkcjonuje również publiczne liceum ogólnokształcące prowadzone przez inny
podmiot niż JST: Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Przemyślu.
Miasto Przemyśl prowadzi ponadto następujące placówki publiczne:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. Kapitulnej 4. Celem poradni jest udzielanie
dzieciom i młodzieży z terenu miasta pomocy psychologiczno–pedagogicznej, w tym pomocy
logopedycznej, pomocy w wyborze kierunków kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom
i nauczycielom pomocy psychologiczno–pedagogicznej związanej z wychowaniem
i kształceniem.
Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Św. Józefa 6. Jest to placówka wychowania pozaszkolnego,
w której działają 41 grupy realizujące różnego rodzaju zajęcia wspierające rozwój dzieci
i młodzieży. W ramach prowadzonej przez MDK działalności rozwijane są zainteresowania,
uzdolnienia, doskonalone są umiejętności spędzania czasu wolnego.
Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Dworskiego 97A wchodzące w skład Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu. Centrum realizuje zadania z zakresu
przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych, wynikające z programów nauczania zajęć
praktycznych, a także zadania zlecone przez szkoły oraz inne jednostki organizacyjne
93
Raport o stanie miasta Przemyśla
W mieście funkcjonują również niżej wymienione niepubliczne placówki.
Tabela 101. Niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego.
Nazwa
Adres
ZDZ – Rzeszów Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Przemyślu
Przemyśl, ul. Czarnieckiego 2
Ośrodek Nauczania Języków Obcych „Miteinander”
Przemyśl, ul. Franciszkańska 3
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Przemyślu
Przemyśl, ul. Wilsona 12
Prywatna Szkoła Języków Obcych „Eureka”
Przemyśl, ul. Grunwaldzka 81
Inne placówki niepubliczne:
­ Bursa Szkolna dla Młodzieży Żeńskiej Przemyśl ul. Chopina 1, ul. Krasińskiego 24;
­ Ośrodek Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczy w Przemyślu, ul. Wybrzeże Ojca Św.
Jana Pawła II 78;
­ Schronisko Młodzieżowe PTSM „Matecznik”, ul. Lelewela 6.
­ Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Wczesnego Wspomagania Rozwoju
w Przemyślu, ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 78
­ Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Dom Matki Antoniny Mirskiej”, ul. Krasińskiego 33.
Akademicką bazę Miasta tworzą:
­ Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu (dawna PWSZ),
­ Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu (dawna WSAiZ),
­ Wyższa Szkoła Gospodarcza w Przemyślu,
­ Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Przemyślu
­ Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu,
­ Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Przemyślu (do 30 września 2014r.),
­ Kolegium Nauczycielskie im. A. Fredry w Przemyślu.
B. TRENDY I TENDENCJE
Tabela 102. Liczba studentów uczelni wyższych w Przemyślu
Nazwa uczelni
Wyższa Szkoła Prawa
i Administracji
Nauczycielskie Kolegium
Języków Obcych
(z dniem 31 sierpnia 2015r.
przestają istnieć)
Wyższe Seminarium
Duchowne
Kolegium Nauczycielskie
im. A. Fredry
(z dniem 31 sierpnia 2015r.
przestają istnieć)
Wyższa Szkoła
Bezpieczeństwa ( dawna
Wyższa Szkoła Gospodarcza)
Wyższa Szkoła Informatyki
i Zarządzania
Państwowa Wyższa Szkoła
Wschodnioeuropejska
(dawna PWSZ)
Ogółem
Rok akademicki
2010/
2011/
2011
2012
2006/
2007
2007/
2008
2008/
2009
2009/
2010
2012/
2013
2013/
2014
2014/
2015
989
936
850
694
579
446
349
189
112
352
338
350
260
174
109
50
22
-
166
167
154
125
119
117
106
96
100
215
170
135
98
82
71
56
24
10
340
281
233
400
237
203
135
82
40
282
227
131
68
132
64
62
b.d.
b.d.
1 410 1 397 1 381 1 371 1 408 1 279 1 150
1 130
1 187
3 754
1 543
3 519
3 234
3 016
2 731
2 289
1 908
*
*
1 149
94
Raport o stanie miasta Przemyśla
* bez liczby studentów Wyższej Szkoła Informatyki i Zarządzania w Przemyślu
Z dniem 30 września 2014r. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Przemyślu zostało
zlikwidowane Uchwałą XLII/847/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia
27 stycznia 2014r.
W latach 2007–2009 liczba studentów uczelni wyższych funkcjonujących w Przemyślu
utrzymywała się na poziomie powyżej 3 000 osób. Największą liczbę studentów odnotowano
w roku akademickim 2006/2007 – 3 754 osób. Od roku akademickiego 2007/2008 odnotowuje się
systematyczny spadek tej liczb do poziomu ok. 1 900 studentów w roku akademickim 2012/2013.
C. DANE PORÓWNAWCZE
Brak danych
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU.
Brak danych.
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
­
­
­
Urząd Miejski w Przemyślu
System Analiz Samorządowych Związku Miast Polskich
uczelnie wyższe funkcjonujące w Przemyślu
­ GUS – Bank Danych Lokalnych
95
Raport o stanie miasta Przemyśla
SEKTOR V - USŁUGI KOMUNALNE
TEMAT 1.
INFRASTRUKTURA, WODA, KANALIZACJA, GOSPODARKA
ODPADAMI, WYWÓZ NIECZYSTOŚCI, STOPIEŃ I ZAKRES
UZBROJENIA.
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Gospodarka wodna
Źródłem wody dla wodociągów miasta Przemyśla jest rzeka San, która pod względem
bakteriologicznym lokuje się obecnie w zależności od pory roku w kategorii A2 bądź A3, zaś pod
względem właściwości fizyko-chemicznych w kategorii A1 i A2. Wahania jakości wody mają
związek ze zmiennością przepływów wody w Sanie w funkcji opadów deszczu.
Jakość wody dostarczanej odbiorcom poprawiła się zdecydowanie w czerwcu 1997r. po
uruchomieniu nowych filtrów w Zakładzie Uzdatniania Wody (ZUW). Od 2000r. działa
nowoczesna stacja ozonowania wody, dzięki czemu chlor używany jest tylko w ilościach
niezbędnych do ochrony przed wtórnym zanieczyszczeniem w czasie dystrybucji.
Przemyśl znajduje się w zasięgu obsługi wodociągu komunalnego. Zakład Uzdatniania Wody
wybudowano w zachodniej części miasta przy prawym brzegu Sanu.
Dobowa zdolność produkcyjna powierzchniowego ujęcia wody wynosi: 21 600 m3/d (Pozwolenie
wodnoprawne nr: KOŚ-II.6341.58.2010.I.H z dnia: 28.07.2011r.). Przy usprzętowieniu kolejnych
5-ciu komór filtracyjnych zdolność produkcyjną można będzie zwiększyć do: 38 400 m3/d.
Istnieje również nie eksploatowane obecnie ujęcie wód wgłębnych złożone z 20 studni kopanych
i wierconych połączonych lewarami ze studnią zbiorczą. Są plany włączenia ich do eksploatacji,
co pozwoli w przyszłości na uzupełnienie źródła wody powierzchniowej o niezależne źródło wody
podziemnej.
Zapotrzebowanie wody w mieście jest pokrywane z nadmiarem. Nadwyżki produkcyjne ZUW są
zagospodarowywane przez alimentowanie wodociągów w obszarach podmiejskich. Z wodociągu
dla miasta Przemyśla zaopatrywane są miejscowości w gminach Krasiczyn, Żurawica, Medyka
oraz w Gminie Przemyśl.
Występujące ograniczenia w możliwościach dostawy wody na terenie Przemyśla wynikają przede
wszystkim z konfiguracji terenu. Duże zróżnicowanie wysokościowe powoduje konieczność
strefowania wodociągu; w warunkach Przemyśla granica pomiędzy I i II strefą zasilania przebiega
na rzędnej 263,5 m n.p.m., a między II i III strefą na rzędnej 344 m n.p.m.
Dla zapewnienia dostawy wody odbiorcom znajdującym się powyżej I strefy wymagana jest
budowa przepompowni. Aktualnie działa 8 przepompowni na osiedlach: Rycerskim, Kazanów,
Lipowicy, Bielskiego, Tatarskie – Wysokie Góry, Pikulice, Zielonka oraz na ulicy Kruhelskiej.
Wg stanu na koniec 2014r. sieć magistralna ma układ pierścieniowy i składa się z
przewodów wodociągowych:
 Ø600 do Ø500 mm od Zakładu Uzdatniania Wody wzdłuż prawego brzegu Sanu w kierunku
ul. Sportowej;
 Ø400, Ø300, Ø200 mm w ul. Mniszej, Rejtana, Słowackiego, Stachiewicza i Pelczara
 Ø375 do Ø300 mm w ul. Sanockiej i Wybrzeżu Marszałka Piłsudskiego w kierunku ulicy
Popiełuszki i Pelczara;
 Ø500 mm wzdłuż lewego brzegu Sanu w Wybrzeżu Ojca Św. Jana Pawła II;
 Ø500 mm wzdłuż ul. Rzecznej oraz Ø400, Ø300 mm w kierunku ul. Goszczyńskiego
i 3-go Maja;
 Ø250, Ø200 mm w ul. 29-go Listopada i ul. Borelowskiego;
 Ø300 do Ø250 mm w kierunku ul. Boh. Getta i W. Pola;
 Ø300 mm w ulicy Mickiewicza.
Łączna długość sieci magistralnej na koniec 2014r. wynosiła 21,7 km.
96
Raport o stanie miasta Przemyśla
Długość sieci wodociągowej na terenie miasta na koniec 2013r. wynosiła 147,2 km, zaś na koniec
2014r. – 148,7 km.
Część sieci wodociągowej jest skorodowana i wymaga wymiany. Systematycznie prowadzona jest
wymiana sieci wodociągowej w obrębie starego miasta oraz jej rozbudowa zgodnie z kierunkami
rozwoju budownictwa mieszkaniowego. W celu poszerzenia obszaru zasilania prowadzona jest
działalność inwestycyjna w miejscowościach podmiejskich. Poprawiana jest w ten sposób
rentowność wodociągu komunalnego, który przy dużych możliwościach produkcji posiada mały
rozbiór.
W Przemyślu z wodociągu komunalnego w 2014r. korzystało około 96% mieszkańców. Jedynie
tereny niezurbanizowane pozostają poza obsługą wodociągową. Duży potencjał - licząc
w możliwościach pokrycia potrzeb wodnych - posiada sieć wodociągową w południowej części
miasta w obrębie ulic Herburtów, Obozowej i Słowackiego oraz we wschodniej w części miasta Sielec.
Eksploatację sieci wodociągowej prowadzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Przemyślu.
Gospodarka ściekowa
Według danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie emisja ścieków komunalnych
i przemysłowych wymagających oczyszczenia, odprowadzanych do wód powierzchniowych
w mieście Przemyślu w 2013r. wyniosła ogółem 6 137,7 dam3 (w 2012r. - 6 112,6 dam3).
Ścieki w 100% były oczyszczane biologicznie. Miasto posiada zmodernizowaną oczyszczalnię
ścieków, która zapewnia oczyszczanie ścieków w technologii mechaniczno–biologiczną
z podwyższonym usuwaniem biogenów o maksymalnej przepustowości 45 200 m3/d. Obsługuje
ona około 4 200 domostw na terenie miasta Przemyśla.
Kanalizacja miejska ma charakter ogólnospławny i tylko fragmentarycznie istnieją sieci
rozdzielcze. Część kanałów deszczowych posiada wyloty bezpośrednio do wód rzek San i Wiar,
a część do miejskich kanałów ogólnospławnych.
Ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane są kolektorami do oczyszczalni ścieków położonej we
wschodniej części miasta. Z Zasania transport ścieków odbywa się z wykorzystaniem pompowni
i kanałów tłocznych w Moście im. Ryszarda Siwca, natomiast z części prawobrzeżnej w układzie
grawitacyjnym. Z niżej położonych terenów ścieki przetłaczane są przez 16 pompowni ścieków.
Układ głównych kolektorów ogólnospławnych składa się z:
 kolektora o średnicy od Ø1400/1400 mm ułożonego prawostronnie wzdłuż doliny rzeki San
od przepompowni ścieków Zasanie do oczyszczalni ścieków przy ul. Piaskowej;
 kolektora o wymiarach od Ø800 do 1000/1750 mm w Wybrzeżu Ojca Św. Jana Pawła II
i w ulicy 22-go Stycznia;
 kolektora o średnicy Ø800 do 1400 mm zlokalizowanego w ulicy Buszkowickiej
do przepompowni Zasanie;
 kolektora o średnicy Ø400 do 1900/2150 mm w ulicach Opalińskiego i Borelowskiego
do przepompowni Zasanie;
 kolektora o wymiarach 750/1200 mm w ulicy Okrzei;
 kolektora o wymiarach 600/900 i 600/1050 mm w ulicy 29 Listopada;
 kolektora o wymiarach Ø500 do 750/1200 mm w ulicach Grunwaldzkiej w kierunku
ul. Barskiej i Wybrzeża Ojca Św. Jana Pawła II;
 kolektora o wymiarach od 700/1200 do 800/1360 mm i 1900/1000 mm w ulicach Sanockiej,
Wybrzeżu Marszałka Piłsudskiego i Sportowej;
 kolektora o wymiarach 500/750 i 900/1550 mm w ulicy Kopernika;
 kolektora o wymiarach 500/750 do 700/1200 mm w ulicach Czarnieckiego i W. Pola;
 kolektora o wymiarach 500/750 i 1400 mm w ulicy Mickiewicza;
 kolektora o wymiarach 500/750 i 700/1200 mm w ulicy Dworskiego;
 kolektora o wymiarach Ø600 i 700/1200 mm w ulicy Batorego oraz Ø1400 mm
w ul. Lwowskiej;
97
Raport o stanie miasta Przemyśla
 kolektora o średnicy Ø1000 do 1800/2000 mm ułożonego wzdłuż lewego brzegu rzeki Wiar na
odcinku od ulicy Obozowej do oczyszczalni ścieków.
Do systemu kanalizacyjnego miasta odprowadzane są także ścieki sanitarne z miejscowości
podmiejskich Gminy Krasiczyn i Gminy Przemyśl. Kierunki rozbudowy kanalizacji wyznacza
budownictwo mieszkaniowe oraz zapotrzebowanie społeczne w zakresie odnowy środowiska.
Oczyszczalnia ścieków w Przemyślu będzie mogła przyjmować ścieki z terenu AGLOMERACJI
PRZEMYŚL, która obejmuje miasto Przemyśl i Gminę Przemyśl z miejscowościami: Bełwin,
Grochowce, Hermanowice, Krówniki, Łuczyce, Łętownia, Malhowice, Nehrybka, Ostrów,
Pikulice, Rożubowice, Stanisławczyk, Wapowce, Witoszyńce oraz część Gminy Krasiczyn
obejmującą miejscowość Prałkowce. Plan aglomeracji został zatwierdzony przez Wojewodę
Podkarpackiego. Celem zamierzenia jest konieczność ustalenia zakresu potrzebnej do
zrealizowania kanalizacji, która mogłaby być sfinansowana z funduszy Unii Europejskiej.
W lewobrzeżnej części miasta, w dzielnicy Zasanie, zlokalizowana jest przepompownia tłocząca
ścieki na prawobrzeżną stronę miasta. Dalej grawitacyjnie dopływają one do oczyszczalni.
Z uwagi na ogólnospławny, w znacznej mierze, charakter kanalizacji istotny wpływ na
funkcjonowanie przepompowni mają wody opadowe, szczególnie w czasie nawalnych deszczów,
powodujące nagły wzrost dopływu ścieków. Na poprawę funkcjonowania istniejącego systemu
kanalizacyjnego w tej części miasta korzystny wpływ miałoby m.in. wybudowanie przelewów
burzowych i zbiorników retencyjnych.
Na terenie miasta brak zbiorników retencyjnych pełniących funkcje odbiornika wód opadowych,
które odciążyłby układ kolektorów ogólnospławnych i oczyszczalnię ścieków w czasie
intensywnych opadów.
W roku 2010 przy ul. Rosłońskiego został oddany do użytku zbiornik retencyjny wód opadowych
stanowiący zabezpieczenie przeciwpowodziowe Zakładu Uzdatniania Wody.
Żaden ze zrzutów wód opadowych do rzek San i Wiar nie posiada podczyszczalni (separatorów
zanieczyszczeń).
Na terenach zabudowy jednorodzinnej oraz na obszarach o dużym udziale terenów biologicznie
czynnych korzystne byłoby preferowanie rozwiązań polegających na wtórnym wykorzystaniu
wód deszczowych do celów gospodarczych.
Warunki odbioru ścieków i wód opadowych w mieście są dobre. W Przemyślu z kanalizacji
sanitarnej korzysta około 90% mieszkańców, w Śródmieściu około 98%.
Długość sieci kanalizacyjnej na koniec 2014r. wynosiła 171,3 km (w 2013r. - 167,7 km). Część
sieci kanalizacyjnej jest przeciążona i wymaga odciążenia lub przebudowy. Duży potencjał licząc
w możliwościach przyjęcia ścieków tak sanitarnych jak i deszczowych posiada kolektor
o wymiarach Ø1 000 do 1 800/2 000 mm we wschodniej części miasta – dzielnicy „Sielec”.
Eksploatację sieci kanalizacyjnej prowadzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Przemyślu.
Gospodarka odpadami
Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach od 1 lipca 2013r. na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl funkcjonuje tzw. nowy system
gospodarowania odpadami komunalnymi. W ramach nowych uregulowań prawnych, Gmina
przejęła obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli
nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta Przemyśla. System ten
obejmuje odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Odbieraniem i transportem odpadów
komunalnych zajmuje się wyłoniona w drodze przetargu Przemyska Gospodarka Komunalna
Sp. z o.o. w Przemyślu.
W związku ze nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Miejska
w Przemyślu podjęła stosowne uchwały, m.in.:
- uchwała nr 170/2012 z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
98
Raport o stanie miasta Przemyśla
- uchwała nr 271/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl;
- uchwała nr 3/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadów komunalnych;
- uchwała nr 169/2013 z dnia 26 września 2013r. w sprawie metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi;
- uchwała nr 170/2013 z dnia 26 września 2013r. w sprawie określenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- uchwała nr 171/2013 z dnia 26 września 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
Priorytetem nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest segregacja odpadów.
Gminy ustawowo zobowiązane są do osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu
frakcji odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła oraz odpadów budowlanych
i rozbiórkowych, a także osiągnięcia poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. W związku z tym promowane jest
selektywne zbieranie odpadów przez mieszkańców za mniejszą opłatę za odbiór odpadów
w stosunku do opłaty za odbiór odpadów zmieszanych. Oprócz tego na terenie miasta
zorganizowane są dodatkowe punkty:
zbiórki odpadów typu: papier, plastik, szkło i metal,
zbierania zużytych baterii,
zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Na terenie miasta w 19 aptekach udostępnione są również pojemniki przeznaczone do zbierania
przeterminowanych leków.
Zebrane selektywnie odpady przekazywane są do podmiotów uprawnionych w zakresie
gospodarowania odpadami.
Właściwą gospodarkę odpadami zapewnia, zlokalizowane przy ul. Piastowskiej, składowisko
odpadów komunalnych dla miasta funkcjonujące od dnia 1 maja 2004r. Zarząd nad składowiskiem
sprawował Zakład Usług Komunalnych w Przemyślu Sp. z o. o., przekształcony z Zakładu
Budżetowego Gminy Miejskiej.
Od 2015r. właściwą gospodarkę odpadami zapewnia Zakład Mechaniczno-Biologicznego
Przetwarzania Odpadów (ZMBPO) należący do Zakładów Usługowych Południe Sp. z o. o.
z siedzibą w Krakowie ul. Lubicz 14. Składowisko odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą
zostało wydzierżawione ww. zakładom na okres 30 lat. Jednocześnie ZMBPO w Przemyślu
uzyskał status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).
Docelowa powierzchnia składowania wyniesie 6,63 ha, co pozwoli przyjąć łącznie 1 200 000 m3
odpadów. Aktualnie eksploatowane są kwatery I, II, III, IV o łącznej powierzchni 3,78 ha
i pojemności składowania 574 000 m3. W obecnej chwili wszystkie odpady trafiają do instalacji
RIPOK i są przerabiane mechaniczno-biologicznie. Na składowisko będzie trafiać ok. 30-35%
odpadów – pozostałości po sortowaniu.
Trwa obecnie budowa instalacji do produkcji paliwa alternatywnego. Po wybudowaniu instalacji
na składowisko trafiać będzie jeszcze mniej odpadów. Planowany termin zakończenia budowy
planowany jest na koniec 2015r.
Aktualnie eksploatowane kwatery będą mogły jeszcze przez parę lat przyjmować odpady bez
potrzeby budowania nowych kwater nr V VI VII (a w konsekwencji osiągnięcia docelowej
pojemności składowiska). W związku z zawartą umową dzierżawy plany budowy nowych kwater
powinien określić ZU Południe Sp. z o. o.
Ilość dotychczas zgromadzonych odpadów wyniosła:
- na koniec 2007r. - 29 691 Mg
- na koniec 2008r. - 29 222 Mg
99
Raport o stanie miasta Przemyśla
- na koniec 2009r. - 30 377 Mg
- na koniec 2010r. - 31 429 Mg
- na koniec 2011r. - 29 997 Mg
- na koniec 2012r. - 29 295 Mg
- na koniec 2013r. - 24 894 Mg
- na koniec 2014r. - 19 956 Mg
co daje ogólną ilość składowanych odpadów – 286 133 Mg, która przy uwzględnieniu
zagęszczenia odpadów kompaktorem oraz procesów biodegradacji zajmuje ok. 268 477 m3.
Aktualnie zdecydowanie przeważa forma utylizacji przez składowanie odpadów na składowisku
odpadów do roku 2014, ale na coraz szerszą skalę prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów.
Od 1.01.2015r. rozpoczął działalność Zakład Mechaniczno Biologicznego Przetwarzania
Odpadów majacy status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).
W mieście od kilku lat funkcjonują dwa systemy zbiórki tj. „gniazdowy” i „u źródła” oraz
indywidualne systemy zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych leków
oraz baterii i akumulatorów.
Od jesieni 2008r. z powodzeniem funkcjonuje prowadzona przez zakład Usług Komunalnych
akcja GRATOWÓZ czyli mobilny punkt zbiórki odpadów problemowych. Daje on mieszkańcom
miasta możliwość bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia się odpadów takich jak: zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, lampy fluorescencyjne, odpady zawierające
rtęć, przeterminowane leki, opakowania po farbach i lakierach z resztkami farb, zużyte oleje
samochodowe, filtry olejowe oraz odpady wielkogabarytowe głownie stare meble. W październiku
2011r. otwarto przy składowisku punkt zbiórki odpadów problemowych, tzw. Gratowisko, jest
uzupełnieniem akcji Gratowóz i daje mieszkańcom możliwość pozbywania się odpadów
problemowych przez cały rok.
Od jesieni 2008r. do końca 2013r. w ramach sezonowej (wiosna-jesień) akcji Gratowóz
uzupełnionej pod koniec 2011r. otwarciem Gratowiska, zebrano i przekazano do odzysku lub
specjalistycznej utylizacji ogółem ok. 293 Mg odpadów niebezpiecznych i problemowych.
Poniższa tabela przedstawia rezultaty zbiórki odpadów. W 2014r. akcja Gratowóz została
zakończona.
Poniższa tabela przedstawia rezultaty zbiórki odpadów.
Tabela 103.Rezultaty zbiórki odpadów niebezpiecznych i problematycznych w [t]
Wyszczególnienie
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
baterie i akumulatory
lampy fluorescencyjne
przeterminowane leki
opakowania z tworzyw sztucznych
odpady z farb i lakierów
opakowania z metali
opakowania ze szkła
opakowania z papieru i tektury
odpady wielkogabarytowe
Zużyte opony
inne odpady
Razem
2008
2009
2010
Rok
2011
2012
2013
2014
8,30
0,015
0,073
0,03
3,50
0,47
--6,90
3,80
----23,08
16,98
0,45
0,093
0,141
17,22
0,36
2,03
--1,62
4,40
----43,294
19,27
0,08
0,02
0,77
5,41
0,72
4,85
--3,37
----34,49
19,3
0,28
0,01
1,27
24,91
0,29
0,19
1,00
0,02
2,97
7,40
7,40
57,64
20,71
0,93
0,037
1,24
12,82
1,06
0,06
2,36
2,64
8,13
10,90
12,19
73,07
18,84
1,03
--1,32
19,17
0,29
--6,16
1,40
0,30
9,91
2,68
61,10
25,50
0,08
--1,40
316,20
0,20
--329,20
458,00
46,70
6,40
371,90
1 555,58
Obserwuje się wzrastające zrozumienie społeczne, że właściwe zagospodarowywanie odpadów
zwłaszcza niebezpiecznych i problemowych to obowiązek nas wszystkich czyli „wspólna i ważna
sprawa”. W znacznie większym wymiarze selektywną zbiórkę na terenie Przemyśla prowadzą
firmy zajmujące się ciągłym zbieraniem odpadów, a szczególnie Przemyska Gospodarka
Komunalna Sp. z o.o. posiadająca ok. 60% udziału w gospodarce odpadowej. Ilość odzyskiwanych
100
Raport o stanie miasta Przemyśla
odpadów z każdym rokiem ulega powiększeniu, jednak wskaźniki odzysku są o wiele za niskie
w zestawieniu z wymogami stawianymi przez Unię Europejską.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczenia
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz
sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012r. poz. 676), określa
poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. Poziom, który musiał
zostać osiągnięty roku 2014 wynosi 50%. Gmina Miejska Przemyśl nie osiągnęła poziomu
ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania. Gmina
osiągnęła 4%.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji
odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012r. poz. 645), poziom recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła, dla 2014r. wynosi 14%.
Osiągnięty przez Gminę Miejską Przemyśl poziom recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia ww. frakcji odpadów wynosi 15,36%. Natomiast w stosunku do odpadów innych niż
niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe wymagany poziom recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami dla 2014r. został określony na poziomie 38%.
Osiągnięty przez Gminę Miejska Przemyśl poziom recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami ww. frakcji odpadów wynosi 100%.
Obok składowania odpadów na coraz szerszą skalę prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów.
W mieście funkcjonują dwa systemy zbiórki selektywnej tj.: gniazdowy i „u źródła” oraz system
zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEiE). Wprowadzone przed paru
laty systemy dają coraz lepsze efekty. Selektywna zbiórkę w imieniu Gminy Miejskiej Przemyśl
prowadzi Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., która w 2005r. odzyskała i przekazała do
recyklingu 269,3 ton surowców wtórnych, co daje około 2,5% odzysku (o 0,5% więcej niż
w 2004r.). W 2008r. utworzono przez Przemyska Gospodarkę Komunalną dwa stałe autoryzowane
punkty zbiórki ZSEiE (ul. Słowackiego 104, ul. Herburtów 16). Ponadto, od 1 lipca 2013r. został
również utworzony Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych (PSZOK) przy
ul. Sportowej 1, gdzie mieszkańcy miasta mogą nieodpłatnie przekazywać wszystkie segregowane
odpady.
Odzysk odpadów zbieranych selektywnie w latach 2007-2014 przedstawia się następująco:
2007r. - 429,03 ton,
2008r. – 466,61 ton,
2009r. – 441,81 ton, w tym 18,69 ton ZSEiE,
2010r. – 550,20 ton, w tym 25,37 ton ZSEiE,
2011r. - 588,45 ton, w tym 8,33 tony ZSEiE,
2012r. - 526,10 ton,w tym 9,8 tony ZSEiE,
2013r. - 775,06 ton, w tym 12,3 ton ZSEiE,
2014r. - 1.546,38 ton w tym 25,50 ton ZSEiE.
B. TRENDY I TENDENCJE
Tabela 104. Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Ogółem w dam3
3 051,20
3 021,80
2 908,00
2 817,50
2 784,00
2 804,30
2 786,60
Przemysł w dam3
178,50
141,70
120,00
112,10
87,30
71,70
65,10
Eksploatacja sieci wodociągowej w dam3
1 090,00
1 375,90
1 159,00
1 296,00
1 228,50
1 111,30
1 263,40
101
Raport o stanie miasta Przemyśla
2014
3 387,90
823,00
2 564,90
Wykres 13. Cena (brutto z VAT) wody z wodociągu gminnego dla gospodarstw domowych
w [zł/m3]
Źródło: System Analiz Samorządowych Związku Miast Polskich
Cena wody dla mieszkańców miasta Przemyśla w 2014r. wynosiła 4,42 zł/m3 brutto (w 2013r. 4,42 zł/m3 brutto).
Tabela 105. Wodociągi i kanalizacja
Rok
Sieć w [km]
wodociągowa
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
kanalizacyjna
135,2
137,5
140,6
142,2
144,0
147,0
147,2
149,7
Przyłączenia do budynków
mieszkalnych
wodociągi
kanalizacja
125,5
125,9
133,5
160,0
161,5
167,6
167,7
171,7
4 346
4 424
4 491
4 547
4 652
4 713
4 755
4 817
Zużycie wody w gospodarstwach
domowych
w dam3
na 1 mieszkańca w m3
3 403
3 488
3 576
3 628
3 709
3 756
3 801
3 839
2 233
2 213
2 117
2 147
2 115
2 112
2 105
1 932
33,02
32,04
27,49
27,88
27,46
27,43
27,34
30,40
Wykres 14. Cena (brutto z VAT) odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych –
2011r. i 2012r.
Źródło: System Analiz Samorządowych Związku Miast Polskich
Cena ścieków dla mieszkańców miasta Przemyśla od 1.07.2013r. do 30.06.2014r. wynosiła
4,99 zł/m3 brutto, od 1.07.2014r. wynosi 5,04 zł/m3 brutto (w 2013r. - 4,99 zł/m3 brutto).
Tabela 106. Ścieki przemysłowe i komunalne oraz ludność korzystająca z oczyszczalni
Rok
Ścieki w [dam3 ]
Oczyszczane (chemicznie
i biologicznie) w[dam3 ]
Nieoczyszczane
w [dam3 ]
Ludność korzystająca
z oczyszczalni w [%]
2007
2008
2009
2010
3 105,5
2 969,7
3 011,7
2 928,4
3 105,5
2 967,9
2 889,3
2 800,0
-
90,0
90,0
99,41
100,00
102
Raport o stanie miasta Przemyśla
2011
2012
2013
2014
2 834,8
2 807,8
2 811,7
2 545,0
2 719,0
2 647,0
2 599,0
2 545,0
-
91,40
92,10
98,60
99,00
Wykazany wzrost ilości ścieków oczyszczonych wynika z pokazania wszystkich ścieków
wpływających na oczyszczalnię w tym również deszczowych.
Wykres 15. Odzysk odpadów zbieranych selektywnie w latach 2007–2014 - w [t]
1546,38
775,06
429,03
466,61
441,81
2007
2008
2009
550,2
588,45
2010
2011
526,1
2012
2013
2014
Ilość odzyskiwanych odpadów z każdym rokiem ulega powiększeniu, jednak wskaźniki odzysku
są o wiele za niskie w zestawieniu z wymogami ustalonymi przez Unię Europejską.
C. DANE PORÓWNAWCZE
Tabela 107 Wodociągi – GUS
Wyszczególnienie
Długość czynnej sieci rozdzielczej
[km]
Liczba połączeń prowadzących
do budynków mieszkalnych
i zbiorowego zamieszkania [szt.]
Woda dostarczona gospodarstwom
domowym [dam3]
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
Przemyśl
135,2
137,5
140,6
143,2
145,0
148,0
148,2
149,7
4 346
4 424
4 491
4 553
4 658
4 719
4 761
4 817
2 156,6
2 127,3
2 031,9
2 032,6
1 980,3
1 979,0
1 966,5
1 931,9
63 128
Krosno
168,8
171,2
172,1
173,3
175,5
181,2
181,9
184,9
4 778
4 876
4 954
5 960
6 052
6 067
5 748
5 817
1 358,9
1 382,1
1 355,2
1 400,6
1 359,3
1371,0
1 380,1
1 381,1
44 412
Mielec
147,9
152,8
158,2
160,8
161,5
164,6
167,7
170,3
5 067
5 153
5 217
5 251
5 303
5 381
5 457
5 527
2 204,9
2 161,9
2 162,4
2 165,8
2 136,3
2 122,1
2 093,1
2 113,8
60 054
Zamość
123,2
125,2
129,9
132,1
135,3
138,6
140,2
143,9
4 847
4 952
5 031
5 117
5 182
5 260
5 331
5 375
2 044,7
2 041,8
2 040,6
1 805,3
1 885,3
1 875,6
1 822,6
1 799,1
62 565
Jelenia Góra
257,5
257,5
257,7
257,7
196,9
330,0
326,4
361,5
6 177
6 180
6 190
6 197
6 201
7 483
8 805
7 610
2 845,4
2 909,2
2 869,9
2 720,4
2 546,0
2 470,1
2 345,4
2 317,7
82 512
103
Raport o stanie miasta Przemyśla
Ludność korzystająca z sieci
wodociągowej
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
62 821
62 749
62 488
61 140
60 756
60 183
60 037
44 488
44 537
44 810
44 718
44 685
44 467
44 226
Przemyśl
Krosno
60 039
59 864
59 811
60 542
60 318
60 191
59 937
62 763
62 857
62 574
62 162
62 045
61 753
61 592
82 125
81 346
80 828
80 292
60 756
79 778
79 217
Tabela 108.Kanalizacja – GUS
Wyszczególnienie
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej
[km]
Liczba połączeń prowadzących do
budynków mieszkalnych
i zbiorowego zamieszkania [szt.]
Ścieki odprowadzone [dam3]
Ludność korzystająca z sieci
kanalizacyjnej
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
125,5
126,2
133,5
160,4
161,9
168,0
168,1
171,7
3 403
3 448
3 576
3 632
3 713
3 760
3 805
3 839
3 006,2
2 970,0
2 889,3
2 800,0
2 719,0
2 647,0
2 599,0
2 545,0
b.d.
58 598
58 581
58 402
b.d.
56 989
56 503
56 387
104,9
103,8
105,9
125,8
129,6
143,6
152,1
152,9
4 645
4 792
4 942
6 039
6 263
6 063
5 929
6 047
2 467,4
2 361,5
2 172,5
2 187,0
2 041,0
2 062,0
2 066,0
2 092,0
b.d.
41 136
41 333
42 021
b.d.
42 512
42 340
42 273
Mielec
152,2
152,8
197,6
198,8
200,1
200,8
203,5
206,1
4 533
5 153
4 992
5 038
5 096
5 181
5 254
5 321
2 570,0
2 539,8
2 611,4
3 241,0
2 902,0
2 781,0
3 050,0
3 028,0
b.d.
57 374
57 335
57 292
b.d.
57 834
57 745
57 532
Zamość
134,0
136,8
138,3
139,7
142,1
143,2
144,0
144,8
3 121
4 952
3 325
3 435
3 497
3 559
3 620
3 671
2 820,9
2 933,8
2 691,0
2 580,0
2 510,0
2 424,0
2 318,0
2 450,0
b.d.
59 800
59 992
59 750
b.d.
59 330
59 103
59 001
Jelenia Góra
181,9
194,4
194,5
195,4
191,9
231,9
239,0
247,7
4 013
4 014
4 022
4 025
4 027
6 032
7 386
6 811
3 346,9
3 342,5
6 125,3
6 775,0
7 394,0
7 521,0
7 851,0
7 222,0
b.d.
70 260
69 604
69 163
b.d.
56 989
73 031
72 517
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU
Gospodarka wodna
Systematycznie prowadzona jest wymiana sieci wodociągowej w obrębie Starego Miasta oraz jej
rozbudowa zgodnie z kierunkami rozwoju budownictwa mieszkaniowego.
W miejscowościach położonych na terenie Gminy Przemyśl, zaopatrywanych w wodę z miejskiej
sieci wodociągowej, postępuje planowana rozbudowa sieci.
Obecnie buduje się nowe sieci wodociągowe z tworzywa i z żeliwa sferoidalnego.
W 2014r. oddano do użytku przebudowany jaz na przepławkę dla ryb, wykonany w formie bystrza
kamiennego. Celem inwestycji było spełnienie wymogów środowiskowych dotyczących migracji
104
Raport o stanie miasta Przemyśla
ryb (w tym także dwuśrodowiskowych) w korycie rzeki San. Obowiązek przebudowy jazu
piętrzącego został nałożony Decyzją Prezydenta Miasta Przemyśla zobowiązującą PWiK
Sp. z o.o. do wykonania urządzenia umożliwiającego migrację ryb przy jazie stałym na rzece San.
Zakończono realizację projektu pn. „Poprawa jakości uzdatniania wody, niezawodności
zaopatrzenia w wodę obszaru miasta Przemyśla i gmin zaopatrywanych w wodę z wodociągów
miasta Przemyśla”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:
- Zadanie 1 – Budowa sieci wodociągowej w ul. Kruhelskiej, ul. Gołębiej i ul. J. Kaczmarskiego,
- Zadanie 2 – Przebudowa ujęcia wód podziemnych na terenie ZUW w Przemyślu,
- Zadanie 3 – Modernizacja linii ozonowania wody – dostawa i montaż generatora ozonu,
- Zadanie 4 – Budowa rurociągów technologicznych pomiędzy obiektami dla ZUW w Przemyślu,
- Zadanie 5 – Modernizacja w zakresie AKPiA dla całego ZUW – monitoring procesów
uzdatniania.
Gospodarka ściekowa
Ścieki są oczyszczane w technologii mechaniczno–biologicznej z podwyższonym usuwaniem
biogenów. Gospodarka osadami została zmodernizowana. Została przeprowadzona rekultywacja
pól lagunowych, gdzie gromadzone były dotąd osady ściekowe. Przeróbka osadów odbywa się
poprzez fermentację beztlenową dwustopniową: termofilną i mezofilną. Osad po fermentacji jest
zagęszczony i odwodniony mechanicznie, a następnie wykorzystywany przyrodniczo. Energia
uzyskana ze spalania powstającego w czasie fermentacji biogazu, stanowi odnawialne źródło
ciepła wykorzystywane do centralnego ogrzewania i do ogrzewania komór fermentacji oraz do
produkcji prądu.
W granicach miasta nastąpiła intensyfikacja rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlach
Wilcze, Pikulice, Zielonka, Za Wiarem. Poza granicami miasta postępuje planowana rozbudowa
sieci w miejscowościach położonych na terenie Gminy Przemyśl, które odprowadzają ścieki do
miejskiej sieci kanalizacyjnej.
Planowane jest wdrożenie rozdzielczego systemu sieci kanalizacyjnej, który pozwoli równoważyć
naturalny obieg wody w przyrodzie i spowoduje wyrównanie wielkości dopływu ścieków do
miejskiej oczyszczalni.
W celu zatrzymania pierwszej fali spływu deszczowego planowana jest budowa dwóch
zbiorników retencyjnych o pojemności 5 000 m3 i 4 800 m3.
W roku 2007 została opracowana „Koncepcja programowo-przestrzenną odprowadzania ścieków
sanitarnych i deszczowych z obszaru zabudowy mieszkaniowej dzielnicy Lipowica w Przemyślu”.
W oparciu o tę koncepcję w 2013r. został opracowany projekt kanalizacji sanitarnej i deszczowej
dla tego obszaru. Z zakresu tego projektu wykonano przepompownię ścieków na terenie
Miejskiego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wysockiego w Przemyślu.
W roku 2015 została opracowana „Koncepcja programowo-przestrzenna skanalizowania terenu
pomiędzy ulicami: Słowackiego, Przemysława, Grochowską i Herburtów w Przemyślu”.
Trwają prace koncepcyjne nad budową przelewu burzowego u zbiegu ulic Felicjanek – Jana Pawła
II dla zrzucenia nadmiaru wód deszczowych do Sanu i ograniczenia w ten sposób zjawisk
powodziowych na Zasaniu po nawalnych deszczach. Intencją jest połączenie tego zadania
z modernizacją pompowni ścieków „Zasanie”.
Gospodarka odpadami
Zakończono drugi etap budowy składowiska odpadów komunalnych dla miasta Przemyśla. Pod
koniec 2009r. oddano do użytkowania kwaterę nr II, a tym samym w eksploatacji są cztery kwatery
I - IV, o łącznej powierzchni 3,78 ha i pojemności składowania 574 000 m3.
Aktualnie eksploatowane kwatery będą mogły jeszcze przez parę lat przyjmować odpady bez
potrzeby budowania nowych kwater nr V VI VII (a w konsekwencji osiągnięcia docelowej
pojemności składowiska). W związku z zawartą umową dzierżawy plany budowy nowych kwater
powinien określić ZU Południe Sp. z o. o.
Na początku 2013r. po oddaniu przez Gminę Miejską w użytkowanie wieczyste działek,
w sąsiedztwie składowiska odpadów prywatnych inwestor rozpoczął budowę stacji segregacji
105
Raport o stanie miasta Przemyśla
odpadów i kompostowni, która to instalacja razem z istniejącym składowiskiem stanowić będzie
Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych wpisaną do Wojewódzkiego Planu
Gospodarki Odpadami. Planowany termin oddania do użytkowania to czerwiec 2024r.
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
­
­
­
Urząd Miejski w Przemyślu
System Analiz Samorządowych Związku Miast Polskich
GUS – Bank Danych Lokalnych
TEMAT 2.
TRANSPORT PUBLICZNY, KOMUNIKACJA, DROGI, OŚWIETLENIE.
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Układ uliczny Przemyśla ma charakter mieszany. Kształt sieci ulicznej zdeterminowany jest przez
czynniki fizjograficzne, historyczne położenie miasta w zakolu Sanu oraz kierunki dróg
wylotowych.
W Przemyślu zbiegające się dwie drogi krajowe, które stanowią - poprzez przejście graniczne
w Medyce – bliskie połączenie z Ukrainą. Są to:
­ nr 28 Zator–Wadowice–Przemyśl–Medyka
­ nr 77 Lipnik–Sandomierz–Stalowa Wola–Jarosław–Radymno–Przemyśl.
Ruch tranzytowy w kierunku Medyki po wybudowaniu obwodnicy odbywa się ulicami drogi
krajowej nr 77: Krakowską, Aleją Wolności, Mostem im. Brama Przemyska, Aleją Solidarności
oraz ulicami leżącymi w ciągu drogi krajowej Nr 28: Sanocka, Piłsudskiego, Jagiellońska, Plac
Na Bramie, Mickiewicza, Dworskiego, Siemiradzkiego, Zana i Lwowską.
Układ uliczny, szczególnie śródmieścia, charakteryzują wąskie ulice staromiejskie, małe
promienie łuków, duże spadki podłużne oraz niska wytrzymałość nawierzchni.
Około 65% ogólnej długości dróg cechuje dobry stan nawierzchni, ok. 17% cechuje przeciętny
stan nawierzchni, a zły 19%. Ogólnie stan techniczny dróg na terenie miasta Przemyśla jest dobry
na drogach krajowych i wojewódzkich, niezadowalający zaś na drogach powiatowych i gminnych.
Osiedla, na których znajdują się ulice w najgorszym stanie technicznym to: Przekopana, Lipowica,
Lwowskie, Lempertówka, Warneńczyka, Kazanów.
Na terenie miasta znajduje się:
­ 12 ulic w ciągu 2 dróg krajowych (nr 28 i nr 77) o łącznej długości 14,8 km,
­ 3 ulice w ciągu 2 dróg wojewódzkich (nr 884 i nr 885) o łącznej długości 7,0 km,
­ 79 ulic powiatowych o łącznej długości 59,4 km,
­ 349 ulic gminnych o łącznej długości 122,1 km.
Tabela 109. Długości wyremontowanych dróg na terenie miasta w latach 2007-2013 - w[m]
Kategoria drogi
krajowe
wojewódzkie
powiatowe
gminne
ogółem
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
500
750
1 450
8 700
11 380
2 200
4 200
5 040
11 440
400
3 300
5 500
9 200
600
6 500
9 900
17 000
400
2 000
5 900
4 100
12 400
600
2 200
2 700
5 500
1 400
1 400
2 460
2 460
106
Raport o stanie miasta Przemyśla
Wykres 16. Gęstość sieci drogowej [km/km2]
Źródło: System Analiz Samorządowych Związku Miast Polskich
W 2014r. kontynuowano realizację inwestycji drogowej pn. ,,Budowa drogi obwodowej miasta
Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885”.
Realizacja inwestycji objęła miedzy innymi budowę dwujezdniowej drogi obwodowej łączącej
drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885 o długości 3, 98 km; przebudowę odcinka drogi
wojewódzkiej nr 885 na odcinku ul. Słowackiego od skrzyżowania z ulicą Fabryczną do
skrzyżowania z ulicą Obozową i Herburtów o długości 1.01 km;
Przebudowę ul. Lwowskiej( odcinka drogi krajowej nr 28 )o długości 0,43 km;
oraz budowę połączeń w formie skrzyżowań ww. dróg z istniejącym układem komunikacyjnym
miasta:
W ramach inwestycji przebudowane zostały również elementy uzbrojenia terenu tj. sieci
wodociągowe i gazowe, ponadto przebudowano i rozbudowano kanalizację sanitarną i deszczową
oraz sieci energetyczne i teletechniczne. W ciągu zrealizowanej inwestycji wybudowany został
również wiadukt nad linią kolejową relacji Malhowice – Przemyśl.
Ponadto:
- zrealizowano przebudowę ulicy Prądzyńskiego.
- opracowano kompleksowa dokumentację projektowa na rozbudowę ulicy Wysockiego.
107
Tabela 110. Ogólne dane o drogach na terenie miasta w latach:2007–2014
Wyszczególnienie
Z tego
Długość dróg publicznych ogółem [km]
o nawierzchni twardej
o nawierzchni ulepszonej
Ulic krajowych
twardej
w tym o nawierzchni
ulepszonej
Ulic wojewódzkich
twardej
w tym o nawierzchni
ulepszonej
Ulice powiatowe
twardej
w tym o nawierzchni
ulepszonej
Ulice gminne
twardej
w tym o nawierzchni
ulepszonej
Długość dróg 2 - jezdniowych
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
199,8
155,9
149,9
15,1
15,1
--7,1
7,1
--59,1
56,7
54,6
118,5
77,0
73,1
2,0
200,8
158,7
131,6
15,1
15,1
--7,1
7,1
--59,6
57,1
55,7
119
79,4
75,9
2,0
201,1
160,6
157,1
15,1
15,1
--7,1
7,1
--59,8
57,3
56,0
119,5
82,9
79,8
2,0
201,1
160,6
157,1
15,1
15,1
--7,0
7,0
--62,2
55,2
54,7
116,8
83,3
80,3
2,0
202,0
164,5
140,3
15,1
15,1
--7,0
7,0
--60,3
57,1
56,7
119,6
85,3
83,6
2,0
208,8
173,6
172,0
14,9
14,9
--7,0
7,0
--60,5
57,3
57,3
126,4
94,4
92,8
4,6
203,3
176
174,4
14,8
14,8
--7,0
7,0
--59,4
57,6
57,6
122,1
96,6
95
4,6
202,1
175,4
56,7
379,2
492,3
175,4
56,7
380,6
303,8
88
12
--75
25
--60
26
14
45
34
21
88
12
14,5
14,5
--7,0
7,0
--59,3
57,6
57,3
121,3
99,7
98,1
4,6
POWIERZCHNIA DRÓG PUBLICZNYCH O TWARDEJ NAWIERZCHNI W [TYŚ. M2] OGÓŁEM, W TYM:
173,3
70,8
397,4
433,3
Ulice krajowe
Ulice wojewódzkie
Ulice powiatowe
Ulice gminne
175,5
70,8
403,2
434,4
175,5
70,9
403,6
449,9
185,8
58,5
412,5
452,2
159,0
56,7
384,0
505,7
173,2
56,7
385,1
556,7
OCENA STANU TECHNICZNEGO DRÓG PUBLICZNYCH O TWARDEJ NAWIERZCHNI DRÓG W [%), W TYM:
krajowe
Ulice
wojewódzkie
powiatowe
gminne
dobra
przeciętna
zła
dobra
przeciętna
zła
dobra
przeciętna
zła
dobra
przeciętna
zła
52
48
--58
42
--38
50
12
32
48
20
70
30
--58
42
--35
48
23
38
42
20
70
30
--58
42
--35
47
18
40
41
19
80
20
--65
35
--45
40
15
40
38
22
80
20
--75
25
--55
30
15
43
37
20
90
10
--75
25
--60
26
14
44
34
22
75
25
60
28
12
47
33
20
Natężenie ruchu samochodowego
Co 5 lat na drogach krajowych i wojewódzkich przeprowadzane są generalne pomiary ruchu,
w wyniku których ustala się natężenia ruchu w postaci średniorocznego dobowego ruchu - ŚDR.
Wszystkie drogi wlotowe do Przemyśla posiadają takie pomiary.
Na potrzeby opracowania Studium Wykonalności Inwestycji dla projektów realizowanych
w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej na lata 2007-2013 Dla Dróg
Wojewódzkich i Powiatowych, wykonano pomiary natężenia ruchu na odcinku drogi wojewódzkiej
nr 885 (ulica Słowackiego) oraz na ulicach: Sportowej, Kopernika, Czarnieckiego i Rokitniańskiej
planowanych do przebudowy.
Średni dobowy ruch SRD
W roku 2013 przeprowadzone zostały badania natężenia ruchu drogowego w newralgicznych
punktach dróg publicznych miasta Przemyśla. Obciążenie ruchem rozważano na 2-ch odcinkach
głównych ciągów komunikacyjnych miasta.
Odcinek 1 ulica Krakowska – 3-go Maja – Jagiellońska
Odcinek 2 ulica Krakowska – Aleja Wolności – Aleja Solidarności – W. Pola
Badania zostały przeprowadzone w ciągu 16–tu godzinnych pomiarów w 2-ch dniach roboczych t.j
11.06.2013 (wtorek ) oraz 13.06.2013 (czwartek) .
Na podstawie przeprowadzonych pomiarów i obowiązujących zasad obliczania średniego
dobowego ruchu na drogach wyliczono:
Dla odcinka 1
Pkt S-1 skrzyżowanie Krakowska - Al.Wolności - Monte Cassino - 6 801 poj/dobę
Pkt S-2 skrzyżowanie 3-go Maja – Św. J.Nepomucena
- 10 816 poj/dobę
Pkt S-3 skrzyżowanie Jagiellońska – Mickiewicza – Dworskiego - 15 778 poj/dobę
Dla odcinka 2 / obwodowa /
Pkt S-1 skrzyżowanie Krakowska – Al. Wolności – Monte Cassino - 11 741 poj/dobę
Pkt S-2 skrzyżowanie Al. Solidarności – Bystrzyckich – Słoneczna – 9 057 poj/dobę
Pkt S-3 skrzyżowanie Al. Solidarności – W. Pola
- 9 926 poj/dobę
Na odcinku 1 średnio SDR wyniósł 11 131 poj/dobę, natomiast na odcinku 2 /droga obwodowa /
średnio SDR wyniósł 10 241 poj/dobę.
Po analizie przeprowadzonych badań można wnioskować, że budowa drogi obwodowej w znaczący
sposób wpłynęła na poprawę przepustowości ciągów komunikacyjnych w centrum miasta, co ma
przełożenie na zmniejszenie utrudnień i poprawę komfortu jazdy.
KTD
Komunikacja rowerowa
W Urzędzie Miejskim funkcjonuje powołany przez Prezydenta Miasta Zespół
Koordynujący Rozwój Infrastruktury Rowerowej w Przemyślu. Pierwszym efektem działań
zespołu jest doprowadzenie do powstania „Koncepcji tras rowerowych dla miasta Przemyśla wraz
z etapowaniem i studium wykonalności dla I etapu”, a także opracowanie standardów projektowych
dla infrastruktury rowerowej.
W mieście, poza nielicznymi stojakami rowerowymi, brak ułatwień dla rowerzystów. Rowerzyści
korzystają z jezdni ulic na zasadach ogólnych lub nielegalnie z chodników, zwłaszcza w ulicach
o wielkim natężeniu ruchu samochodów ciężarowych. Nieformalnym ciągiem rowerowym jest
gruntowa ścieżka na brzegu Sanu. Rowerzyści wykorzystują także ulice zamknięte dla ruchu
w centrum Przemyśla, co częściowo zgodne jest oznakowaniem (tabliczki T-22 przy niektórych
znakach B-1 w ulicach ścisłego centrum).
Długość ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie miasta Przemyśla wynosi
łącznie: 42 690 m w tym:
 ścieżki rowerowe - 10 983 m - w ulicach: Lwowska – strona lewa, Sanowa, 22 Stycznia,
Brudzewskiego, Ofiar Katynia, Mogielnickiego (obie strony ulicy);
 ciągi pieszo – rowerowe - 8 322 m - w ulicach: Lwowska – strona prawa, Bakończycka, Ofiar
Katynia, Rosłońskiego.
Raport o stanie miasta Przemyśla
W 2012 roku w ramach realizowanej inwestycji pn. ”Budowa drogi obwodowej miasta
Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28 „ wybudowano:
- Ścieżki rowerowe: wzdłuż Alei Solidarności i Wolności 5 236 m, wzdłuż ulicy Lwowskiej
487 m, ulica Trentowskiego 408 m. Razem: 6 131 m
- Ciągi pieszo-rowerowe: most Brama Przemyska 629 m, wzdłuż ulic: Bystrzyckich 682 m,
Zadwórzańska i E. Plater 1 604 m, Stawowa 355 m Ułańska 342 m, Pusta 382 m, Przemysłowa
1 798 m. Razem: 5 792 m.
W 2014 r. w ramach realizowanej inwestycji pn. Budowa drogi obwodowej miasta
Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 z droga wojewódzka nr 885 wybudowano :
Ścieżki rowerowe: ul. Lwowska 2168 m, droga obwodowa 8042 m , ul. Słowackiego 1055m Razem
11 256 m.
Ciągi pieszo – rowerowe: ul. Lwowska 206 m.
Linie kolejowe
Przemyśl ma dogodne połączenia kolejowe przez Rzeszów, Kraków, Górny Śląsk, Opole
i Wrocław do Zgorzelca, Poznania, Zielonej Góry Szczecina oraz Berlina, Drezna i Pragi oraz
bezpośrednie do Warszawy i Gdyni. Przesiadki na węzłowych stacjach kolejowych tej trasy (m.in.
Przeworsk, Rzeszów, Dębica, Kraków, Katowice, Wrocław) gwarantują dogodne połączenia do
wszystkich większych miast zarówno w kierunku północnym, jak i południowym.
Przez Przemyśl przebiega tranzytowa magistrala kolejowa, łącząca równoleżnikowo Niemcy
z Ukrainą przez całą południową Polskę. Linia ta ma istotne znaczenie gospodarcze zarówno
w przewozach pasażerskich, jak i towarowych. Przemyśl posiada dogodne połączenie do
wszystkich większych miast zarówno w kierunku zachodnim północnym, jak i południowym.
Z Przemyśla realizowane jest bezpośrednie połączenie do Lwowa, a przesiadki na węzłowych
stacjach kolejowych gwarantują dogodne połączenia do Berlina, Drezna, Pragi oraz Wiednia.
Komunikacja pasażerska
Komunikacja międzynarodowa:
- dworzec kolejowy w centrum miasta – połączenia bezpośrednie z Ukrainą, a pośrednio –
z innymi kierunkami;
- przystanek regularnych przewozów autobusowych w centrum miasta – bezpośrednie
połączenia na Ukrainę i w kierunku zachodnim (Niemcy, Włochy, Francja, Hiszpania, Anglia,
Holandia).
Komunikacja miejska i podmiejska
Regularną komunikację zapewnia:
MZK Sp. z o.o. w Przemyślu obsługujący 30 linii komunikacyjnych wykorzystujących
207 przystanków autobusowych na ternie miasta i dysponujący 42 autobusami.
Ponadto komunikację miejsko-podmiejską zapewnia kilku prywatnych przewoźników.
Regularna krajowa komunikacja autobusowa jest dostosowana do lokalnych potrzeb, można z niej
korzystać podróżując w kierunku większych miast województwa podkarpackiego, a także
w kierunku Krakowa, Lublina, Warszawy. Na terenie miasta znajduje się jeden dworzec
autobusowy.
Przewozy
Prywatne przewozy osób
Obecnie na terenie miasta działa 173 taksówek oraz 6 firm przewożących osoby.
Przewozy ładunków
Ze względu na przygraniczne położenie, w Przemyślu dynamicznie rozwijają się firmy
samochodowego transportu towarowego. Obecnie na terenie miasta działa 43 firm przewozowych.
Ponadto można z łatwością korzystać z firm transportowych mających siedziby w Jarosławiu,
Rzeszowie lub innych miastach województwa podkarpackiego.
Istnieje dogodna możliwość przewozu ładunków transportem kolejowym – najbliższy terminal
kontenerowy oraz najbliższe miejsce rozładunku i załadunku wagonów kolejowych prowadzi PKP
Cargo Centrum Logistyczne w Medyce i Żurawicy.
110
Raport o stanie miasta Przemyśla
Oświetlenie
Na terenie miasta znajduje się około 4 800 punków oświetleniowych o łącznej mocy około 900 kW.
Do modernizacji kwalifikuje się około 1 800 punktów oświetleniowych (oświetlenie rtęciowe
wyeksploatowane i energochłonne).
Około 50% punktów oświetleniowych (opraw oświetleniowych) stanowi własność PGE
Dystrybucja S.A. Lublin. Pozostała część jest własnością Gminy.
W 2011r. dokonano montażu 2 reduktorów mocy ul. Mostowa/ Kościuszki ul. Żołnierzy I Armii
Wojska Polskiego - Reduktor ILUEST NE-45 kVA – 1 szt, Reduktor GreenBox-15 kVA - 1 szt.
W 2012r. w ramach realizowanej inwestycji pn. „Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla
łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową 28 nr„ zamontowano 337 opraw: na ulicach:
Krakowska – 43, Monte Cassino – 15, Aleja Wolności – 91, Zadwórzańska – 23, Brodzińskiego –
2, E. Plater – 5, Most Brama Przemyska – 16, Aleja Solidarności – 101, Słoneczna – 1, Bystrzyckich
-13, Wilczańska -7, Św. Andrzeja Boboli-6, Rondo Kresowian - 9, Lwowska - 5.
Zainstalowano reduktory zewnętrzne o mocy od 15 do 80 kVA przy ulicach:
 Sobieskiego/Krakowska, Mnisza, 3 Maja/ Opalińskiego - 3 szt.
 Zana, Szańcowa, Polna, Aleja Wolności, E. Plater. droga obwodowa miasta Przemyśla
łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową 28 nr instalacja 5 szt. reduktorów mocy.
W 2013r.:
- wybudowano 73 szt. słupów oświetleniowych, 75 opraw oświetleniowych, 2 622 m linii kablowej
w tym:
 na ulicach gminnych: 42 szt. słupów, 42 opraw, 1 516 m linii kablowej (Sucharskiego,
Akacjowa, Balickiego, Skolimowska);

na ulicach powiatowych: 31 szt. słupów, 33 oprawy, 1 106 m linii kablowej (Plac Czackiego,
Władycze, Komisji Edukacji Narodowej, Topolowa).
- zamontowano reduktor mocy przy : ul. Krakowska - Reduktor ILUEST NE-80 kVA – 1 szt.
Uruchomiono systemową szafę oświetlenia ulicznego o mocy 30 kVA z reduktorem- stabilizatorem
mocy dla zasilania ul. Topolowej (droga obwodowa łącząca drogę krajową nr 28 z droga
wojewódzka nr 885
W 2014r zamontowano reduktory (4 szt.) typu Greenbox o mocy 25 A i 35 A, w ramach inwestycji
pn. Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 z droga wojewódzka
nr 885 przy ulicach Mogilnickiego, Sielecka , Rolnicza, Słowackiego.
B. TRENDY I TENDENCJE
Stan układu głównych ulic w obrębie centralnej części miasta, przy stale wzrastającym natężeniu
ruchu kołowego oraz braku możliwości poprawy istniejących parametrów technicznych, powoduje
stałe pogarszanie się warunków i bezpieczeństwa ruchu. Wzrasta uciążliwość oraz destrukcyjny
wpływ na środowisko i pobliską zabudowę.
Tabela 111. Liczba zarejestrowanych pojazdów silnikowych i motorowerów (wg stanu 31 grudnia.)
Rodzaj pojazdu
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Samochody osobowe
Autobusy
Samochody ciężarowe
Motocykle
Motorowery
Ciągniki rolnicze
Ciągniki siodłowe
Samochody specjalne
RAZEM
22 799
294
3 113
1 326
652
329
91
156
24 031
307
3 195
1 421
793
334
102
159
25 309
309
3 402
1 522
935
367
135
135
25 291
290
3 532
1 506
954
373
131
168
26 858
300
3 683
1 575
1 028
372
155
181
29 590 31 550
298
298
3 829 3 977
1 647 1 711
1 091 1 112
368
364
177
190
192
212
28 760
30 342
32 114
32 245
34 152
37 192
2013
39 414
2014
33 392
231
4 148
1 720
1 147
369
196
225
41 428
111
Raport o stanie miasta Przemyśla
C. DANE PORÓWNAWCZE
Tabela 112. Rodzaje nawierzchni dróg publicznych w [km] - GUS
Wyszczególnienie
Drogi gminne
nawierzchnia twarda
nawierzchnia twarda ulepszona
nawierzchnia gruntowa
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Przemyśl
Krosno
Zamość
Mielec
Jelenia Góra
67,80
77,00
82,90
83,50
85,30
94,40
80,70
81,50
79,70
79,70
79,70
79,70
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
45,90
48,90
51,20
52,10
53,70
54,20
128,50
128,50
133,40
133,40
133,40
133,40
95,60
99,70
80,40
80,40
b.d.
b.d.
54,40
55,80
133,40
133,40
64,80
73,10
79,80
80,20
83,60
92,20
94,00
98,10
49,40
41,50
36,60
28,40
27,60
26,70
25,50
21,90
80,70
81,50
79,70
79,70
79,70
79,70
80,40
80,40
9,70
8,30
9,70
9,70
9,70
9,70
9,60
9,60
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
45,90
48,90
51,20
52,10
53,70
54,20
54,40
55,80
27,80
24,80
22,50
21,70
21,80
21,30
21,10
19,80
123,50
123,50
128,40
123,3
129,20
133,40
129,20
129,20
18,70
18,70
13,80
12,70
12,70
12,70
12,70
12,70
56,70
57,10
57,30
55,40
57,10
57,30
57,60
57,70
54,60
55,70
56,00
54,90
57,10
57,30
57,60
57,70
2,40
2,50
2,50
2,20
1,90
1,9
1,80
1,60
40,30
40,30
41,80
41,80
41,80
41,80
41,80
41,80
40,30
40,30
41,80
41,80
41,80
41,80
41,80
41,80
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,1
1,10
1,10
-.
-
45,50
48,20
48,20
49,00
49,00
49,00
49,00
49,20
45,50
48,20
48,20
49,00
49,00
49,00
49,00
49,20
3,10
3,10
2,30
2,30
2,30
29,0
2,30
2,10
70,80
70,80
70,80
70,80
71,70
69,10
69,80
69,80
67,80
67,80
68,00
69,10
69,10
69,10
69,10
69,10
39,9
-
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
drogi powiatowe
nawierzchnia twarda
nawierzchnia twarda ulepszona
nawierzchnia gruntowa
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
112
Raport o stanie miasta Przemyśla
Tabela 113. Komunikacja - GUS
Wyszczególnienie
Trasy komunikacyjne
autobusowe (km)
Rok
2005
2006
2007
2008/2014
Przemyśl
66
79
68
b.d.
Krosno
74
72
72
b.d.
Mielec
67
80
80
b.d.
Zamość
65
180
215
b.d.
Jelenia Góra
75
79
79
b.d.
Tabela 114. Ścieżki rowerowe - GUS
Wyszczególnienie
Ścieżki rowerowe (km)
Rok
2011
2012
2013
2014
Przemyśl
7,3
11,0
19,3
19,3
Krosno
13,5
13,6
13,6
13,6
Mielec
14,8
16,1
40,0
46,5
Zamość
27,9
29,0
32,2
32,2
Jelenia Góra
35,2
39,9
41,4
42,8
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU
W roku 2015 planowana jest
- zakończenie realizacji inwestycji pn.: ,,Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej
drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885”
- realizacje zadania pn. Rozbudowa ulic: Buszkowickiej i Rogozińskiego – I etap”
- rozpoczęcie robót na zadaniu Przebudowa skrzyżowania ul. Krakowskiej, Jana III Sobieskiego,
Armii Krajowej i Gurbiela w Przemyślu”
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
­
­
­
­
­
Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
Urząd Miejski w Przemyślu
System Analiza Samorządowych związku Miast Polskich
„Koncepcja tras rowerowych dla miasta Przemyśla wraz z etapowaniem i studium wykonalności
dla I etapu”
GUS – Bank Danych Lokalnych
113
Raport o stanie miasta Przemyśla
TEMAT 3.
INTERNET, ENERGIA, POCZTA, TELEKOMUNIKACJA.
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Internet
Na terenie miasta Przemyśla działa 3 głównych operatorów telekomunikacyjnych: Orange Polska
S.A., TK Telekom, Netia i Multimedia Polska. Operatorzy ci świadczą usługi dostępu do Internetu
w oparciu o technologię xDSL o przepustowości od 1 Mb/s do 80 Mb/s. Ponadto, w obrębie
Przemyśla działa 4 ogólnopolskich operatorów telefonii komórkowej GSM (Polkomtel-operator
sieci Plus, Orange, T-Mobile, P4-operator sieci Play). Operatorzy ci świadczą usługi dostępu do
Internetu w oparciu o technologię Edge, UMTS oraz LTE o przepustowości od 512 Kb/s do
7,2 Mb/s. Jest też na terenie gminy kilku lokalnych operatorów alternatywnych tzw. ISP (ang.
Internet Service Provider): InSoft, ALFA-KS, Netren, Hyperion-Wschód, SpeedCon, NTECHNIC,
E-CONNECT, TOYAnet, VoiceNet, MediaHost, Zicom, SHL Internet.
Ciepłownictwo
Przemyśl znajduje się w zasięgu obsługi centralnego systemu ciepłowniczego zasilanego przez
ciepłownie Zasanie oraz elektrociepłownię Fibris S.A.
Należąca do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. ciepłownia
Zasanie posiada dwa kotły WR-25 o mocy 29 MW każdy, jeden kocioł WR-10 wybudowany
w latach 2006-2007 o mocy 10 MW i jeden kocioł WR-12 wybudowany w latach 2008-2009 o
mocy 12 MW. Łączna moc źródła to 80 MW.
Zróżnicowanie mocy i charakterystyki pracy poszczególnych jednostek wytwórczych pozwala na
bardzo elastyczną pracę ciepłowni, oraz szybkie, automatyczne dostosowanie ilości wytwarzanego
ciepła do bieżącego obciążenia sieci ciepłowniczej.
Podstawową magistralę ciepłowniczą stanowi wyprowadzona z ciepłowni Zasanie sieć - 2xDn500,
która rozdziela się na trasy:
- 2xDn300 w kierunku mostu im. Siwca
- 2xDn300 w kierunku ulic Lelewela – Okrzei
- 2xDn300 wzdłuż ul. 3 Maja i DH „Szpak”.
Na terenie ciepłowni Zasanie znajduje się odgałęzienie sieci (2x Dn250) w kierunku Szpitala
Wojewódzkiego na Monte Cassino.
W latach 2007–2014 z tytułu przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej w 100 obiektach
zlikwidowano lokalne źródła ciepła opalane paliwem stałym.
Gazownictwo
Gaz ziemny wysokometanowy dla miasta Przemyśla dostarczany jest za pośrednictwem sześciu
stacji redukcyjno–pomiarowych I stopnia o łącznej przepustowości 26 700 Nm3/h oraz szesnastu
stacji II stopnia o łącznej przepustowości 7 180 Nm3/h.
Właścicielem i operatorem jednej stacji I stopnia (przy ulicy Opalińskiego) jest Polska Spółka
Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Tarnowie Zakład w Rzeszowie.
Pozostałymi właścicielami i operatorami stacji red.–pom. I stopnia i gazociągów wysokiego
ciśnienia na terenie miasta Przemyśla są OGP GAZ – SYSTEM S.A Oddział w Tarnowie Terenowa
Jednostka Eksploatacji w Jarosławiu oraz PGNiG S.A w Warszawie O/Sanok.
Właścicielem i operatorem stacji red.–pom. II stopnia oraz sieci gazowej średniego i niskiego
ciśnienia jest PSG sp. z o. o. Oddział w Tarnowie Zakład w Rzeszowie.
Eksploatacja stacji red.–pom. I (przy ulicy Opalińskiego) oraz stacji II stopnia prowadzona jest
przez Rejon Dystrybucji Gazu w Przemyślu.
Bezpośrednia eksploatacja sieci gazowej średniego ciśnienia oraz niskiego ciśnienia prowadzona
jest również przez Rejon Dystrybucji Gazu w Przemyślu przy ulicy Rogozińskiego 40 zgodnie
z procedurami obowiązującymi w Polskiej Spółce Gazownictwa.
W oparciu o harmonogramy prowadzona jest kontrola sieci gazowej pod kątem szczelności
i bezkolizyjnej lokalizacji w stosunku do innych urządzeń nad i podziemnych.
114
Raport o stanie miasta Przemyśla
W celu zagwarantowania bezpieczeństwa publicznego i ciągłości dostaw gazu dokonywana jest
systematycznie wymiana gazociągów znajdujących się w złym stanie technicznym.
Stan techniczny sieci gazowej na terenie miasta Przemyśla dokonywany raz w roku komisyjnie,
a obecny stan jest zadawalający.
Strefy kontrolowane wyznaczone dla gazociągów:
W granicach administracyjnych miasta Przemyśla znajdują się urządzenia źródłowe (kopalnie gazu
ziemnego i stacje redukcyjno–pomiarowe I stopnia ) oraz urządzenia przesyłowe w postaci
gazociągów wysokiego ciśnienia relacji tłocznia Maćkowice – tłocznia Żurawica , które generują
specjalne strefy bezpieczeństwa. Wokół wyżej wymienionych urządzeń obowiązuje strefa
bezpieczeństwa maksymalnie 65 m na stronę, w tym 17,5 m dla budownictwa mieszkaniowego,
Niemniej, strefy bezpieczeństwa są różne dla różnych urządzeń gazowniczych oraz dla różnych
elementów zagospodarowania przestrzennego.
Strefa kontrolowana dla gazociągów średniego i niskiego ciśnienia, które należą do PSG sp. z o. o.,
dla których uzyskano decyzję na budowę przed 1 listopada 2001r. wynosi 1,5m na obie strony
gazociągu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z 14.11.1995r.
opublikowanym w Dz.U. z 1995r.Nr 139 ;poz.686 ) zaś dla gazociągów, które uzyskały decyzję na
budowę po 1 listopada 2001r. strefa kontrolowana, której linia pokrywa się z osią gazociągu wynosi
1,0m zgodnie z Rozporządzeniem Ministra i Handlu z dnia 30.07.2001r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.
W 2013r. zostało wydane Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz. U. 2013r.
poz. 640) w którym utrzymano szerokość strefy kontrolowanej wynoszącej 1,0 m.
W strefie kontrolowanej ustanowiony jest zakaz wznoszenia obiektów budowlanych, urządzania
stałych składów i magazynów, zakaz sadzenia drzew oraz zakaz podejmowania działalności
mogącej zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji.
Strefa zagrożenia wybuchem stacji red.–pom. I stopnia przy ulicy Opalińskiego będącej własnością
Oddziału w Tarnowie, Zakładu w Rzeszowie oraz stacji red.–pom. II stopnia wyznaczona jest przez
linię ich ogrodzeń.
Elektroenergetyka
Dystrybucją energii elektrycznej dla Przemyśla zajmuje się PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie
Oddział Zamość za pośrednictwem Posterunku Energetycznego w Przemyślu.
Na koniec 2007r. energia elektryczna dostarczana była do odbiorców na terenie miasta za
pośrednictwem: 131,268 km linii kablowych SN, 96,791 km linii napowietrznych SN, 377,986 km
linii kablowych nN, 15,932 km linii napowietrznych nn nie izolowanych oraz 21,688 km linii
napowietrznych nn izolowanych. Sieć energetyczna składała się również ze 136 stacji
transformatorowych SN/nN wnętrzowych oraz 47 stacji transformatorowych SN/nN
napowietrznych.
Tabela 115. Urządzenia sieci PGE Dystrybucja S.A. na terenie miasta Przemyśla
Wyszczególnienie
linie średniego napięcia kablowego [km]
linie średniego napięcia napowietrznego [km]
linie niskiego napięcia kablowego [km]
linie niskiego napięcia kablowe oświetlenie
uliczne [km]
linie niskiego napięcia izolowane [km]
linie niskiego napięcia nie izolowane [km]
stacje SN/nn napowietrzne [szt.]
stacje SN/nn wnętrzowe [szt.]
Rok
2009
2010
2011
2012
2013
2014
131,1
76,6
376,2
131,4
82,9
378,6
133,1
82,9
383,3
133,9
80,4
386,0
131,4
76,4
387,7
141,7
76,4
389,6
113,1
112,9
113,9
113,9
114,3
114,3
30,0
108,1
51,0
135,0
30,8
106,6
51,0
137,0
40,0
96,0
53,0
139,0
42,4
93,5
55,0
139,0
44,9
89,5
57,0
139,0
45,7
60,2
60
142
115
Raport o stanie miasta Przemyśla
Liczba odbiorców energii elektrycznej w kolejnych latach podlegała niewielkim wahaniom.
W 2005r. liczba odbiorców wynosiła 28 864, potem nieco zmniejszyła się, a następnie w 2010r.
wzrosła do 28 997 liczby odbiorców.
Zużycie energii elektrycznej również podlega wahaniom. W 2008r. poziom zużycia energii
elektrycznej wyniósł 67 806 MWh. W roku 2010 poziom zużycia energii elektrycznej wyniósł
66 538 MWh. W tym odbiorcy grypy taryfowej „C” zużyli 22 953,3 MWh, natomiast, odbiorcy
grupy taryfowej „G” zużyli 46 421,7 MWh.
Najwyższy poziom zużycia energii elektrycznej odnotowany został w 2013r. i wyniósł 79 678,25
MWh z czego odbiorcy grupy taryfowej „C” zużyli 37 104 MWh, odbiorcy grupy taryfowej „G”
zużyli 42 572 MWh i taryfy „R” (1 odbiorca) 2,25 MWh.
B. TRENDY I TENDENCJE
Tabela 116. Sieć gazowa
Rok
Długość
[km]
Połączenia prowadzące
do budynków
Odbiorcy gazu
z sieci
Zużycie gazu z sieci
[mln m 3 ]
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
199,9
203,1
206,6
207,5
211,3
217,0
218,6
354,3
3 419
3 491
3 523
3 569
3 601
4 017
4 102
4 102
17 399
17 067
17 214
17 745
17 867
17 887
17 460
18 080
19,3
19,3
17,9
18,3
17,2
17,3
16,1.
14,5
Tabela 117. Wielkość dostaw gazu ziemnego wysokometanowego dla Przemyśla
Wielkość dostaw gazu ziemnego wysokometanowego [m 3]
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
19 239 800
19 279 500
17 890 200
18 317 800
17 200 000
17 301 600
b.d.
b.d.
Tabela 118. Energia elektryczna
Rok
Zużycie w [MWh]
Odbiorcy energii elektrycznej
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
28 484
28 705
28 875
28 997
26 706*
29 019
29 248*
29 204
65 238
67 806
67 266
66 538
44 003*
73 687
79 678*
75 728
* ) dotyczy energii elektrycznej na niskim napięciu
C. DANE PORÓWNAWCZE
Tabela 119. Sieć gazowa – GUS
Wyszczególnienie
Długość sieci ogółem [km]
Rok
2007
2008
Przemyśl
166,9
169,3
Krosno
223,2
224,85
Mielec
163,8
164,0
Zamość
107,6
109,2
Jelenia Góra
251,9
252,6
116
Raport o stanie miasta Przemyśla
Długość sieci przesyłowej [km]
Długość czynnej sieci rozdzielczej
w [km]
Czynne połączenia do budynków
mieszkalnych [szt.]
Liczba odbiorców gazu
(gospodarstwa domowe)
Zużycie gazu w gospodarstwach
domowych [hm3]
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
172,4
172,7
174,3
183,0
181,3
182,0
42,4
42,4
42,4
42,4
42,4
47,7
45,7
45,7
124,55
126,86
129,90
130,24
131,89
135,29
135,61
136,37
3 431
3 503
3 534
3 580
3 641
4 028
4 106
4 340
16 890
17 067
17 214
17 331
17 411
17 435
17 460
17 505
9,57
8,68
8,50
8,93
8,57
8,44
8,47
8,38
232,3
233,0
233,3
243,0
249,0
242,5
11,9
11,9
11,9
11,9
13,1
15,1
15,1
15,1
211,27
212,83
220,40
221,04
224,18
227,89
233,73
227,51
7 145
7 118
7 197
7 253
7 325
7 415
7 460
7 525
18 209
15 764
15 888
15 911
15 903
16 018
16 637
16 715
9,70
9,81
10,00
11,05
10,77
9,53
10,23
9,61
167,1
174,2
172,1
182,0
192,4
193,9
8,9
8,4
8,4
8,4
5,2
7,4
15,7
15,7
154,84
155,65
158,71
165,87
166,90
174,58
176,71
178,25
5 728
6 966
7 100
7 227
7 226
7 445
7 516
7 573
19 382
19 515
19 624
19 678
19 867
19 818
19 886
19 979
9,55
9,75
9,48
9,89
9,82
9,46
9,74
9,73
111,6
144,5
146,3
150,0
152,7
156,9
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
107,58
109,20
111,61
144,52
146,30
149,70
152,70
156,9
3 873
3 967
4 035
4 036
4 076
4 190
4 214
4 256
19 511
19 676
20 024
20 137
20 489
20 598
20 800
20 929
7,94
7,91
7,67
8,35
8,14
8,05
8,25
8,39
253,0
253,7
254,2
263,4
264,4
265,9
34,4
34,4
34,4
34,4
34,4
42,9
42,9
42,9
217,47
218,17
218,60
219,29
219,75
220,49
221,51
223,05
4 919
4 988
5 049
5 018
5 168
5 222
5 265
5 327
29 749
29 741
29 761
29 050
28 892
28 623
28 541
28 539
15,12
15,52
17,32
16,49
14,48
14,56
16,06
13,36
Tabela 120. Elektorenergetyka - GUS
Wyszczególnienie
Odbiorcy energii elektrycznej na niskim
napięciu w gospodarstwach domowych
w miastach (gospodarstwa domowe)
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Przemyśl
26 153
26 374
26 520
26 690
26 706
26 754
Krosno
17 533
17 581
17 640
17 823
17 857
17 948
Mielec
21 102
21 285
21 394
21 539
21 627
21 700
Zamość
25 860
25 918
26 273
26 318
26 657
26 644
Jelenia Góra
34 099
34 283
34 408
34 592
34 706
34 829
117
Raport o stanie miasta Przemyśla
Zużycie energii elektrycznej
w gospodarstwach domowych w miastach
[MW*h]
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
26 725
26 675
47 713
45 616
45 485
45 734
44 003
43 828
42 447
40 792
18 035
17 959
27 087
27 218
27 423
27 325
28 152
28 457
28 062
27 281
21 699
21 632
33 807
34 412
34 843
34 383
35 854
36 172
35 843
35 109
26 918
26 654
41 009
45 712
42 087
42 682
42 191
41 131
39 556
38 545
34 812
36 522
62 082
62 400
63 746
64 629
64 385
66 657
61 235
58 994
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU
Ciepłownictwo
W celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w ciągu najbliższych kilku lat planowane jest
spięcie sieci ciepłowniczej w pierścień wraz z przełożeniem sieci nad rzeką San – realizacja tej
inwestycji uzależniona jest od środków finansowych przedsiębiorstwa.
W roku 2014 rozbudowano sieć ciepłowniczą w kierunku nowego osiedla przy ul. Bieszczadzkiej
(Infores) oraz w kierunku ulicy Siemiradzkiego.
Podłączono również obiekty w centrum miasta (Rynek; Mickiewicza; Grunwaldzka; Pl.Legionów;
Katedralna), dzięki czemu przedsiębiorstwo aktywnie włącza się w realizację Programu Ochrony
powietrza dla strefy Miasto Przemyśl
Według stanu na 31.12.2014r. do sieci ciepłowniczej przyłączonych jest 315 węzłów cieplnych
w tym 290 jest eksploatowane przez MPEC Przemyśl. Długość sieci ciepłowniczej przesyłowej na
dzień 31.12.2014r. wynosiła 43,80 km.
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
Urząd Miejski w Przemyślu
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Tarnów - Zakład w Rzeszowie
PGNiG S.A. Karpacki Oddział Handlowy Region Rzeszowski
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość
PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Zamościu
Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemyślu
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplej Sp. z o.o. w Przemyślu
Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Przemyślu
Zakład Usług Komunalnych w Przemyślu
GUS – Bank Danych Lokalnych
118
Raport o stanie miasta Przemyśla
SEKTOR VI - WARUNKI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
TEMAT 1.
ROZMIARY I KATEGORIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, NAJWIĘKSI
PRACODAWCY, MAŁE I ŚREDNIE FIRMY (MSP).
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Gospodarka
Przemyśl jest miastem o zróżnicowanej strukturze gospodarczej. Wiodącymi działami gospodarki
miasta są przemysł i handel, znaczący jest także udział transportu i budownictwa. Ponadto Przemyśl
jest istotnym ośrodkiem usług medycznych i edukacyjnych.
Według rodzaju działalności największy odsetek firm tj. 31,35% funkcjonuje w handlu i naprawach
(w 2010r. - 33,38%). Odnotowuje się niewielki spadek ilości tego rodzaju firm (od ok. 38,43%
w roku 2005). W zakresie obsługi nieruchomości i firm oraz nauki działalność prowadzi 17,34%
firm, a w latach poprzednich zauważalne były minimalne wahania ilości (w 2010r. - 16,95%).
W następnej kolejności jest transport, gospodarka magazynowa i łączność, który stanowi 6,33%,
co stanowi sukcesywny spadek ilości firm od 7,80% w 2005r. W działalności przemysłowej
i budownictwie funkcjonuje 11,32% firm, na podobnym poziomie jak w latach poprzednich
(za wyjątkiem 2008r. – 7,69%).
Tabela 121. Podmioty gospodarki narodowej wg wybranych sekcji
Wyszczególnienie
Ogółem
z tego
Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo
Przemysł
W tym przetwórstwo przemysłowe
2007
2008
6 287
6 255
32
329
328
294
2 358
223
16
225
224
256
1 826
170
Budownictwo
Handel i naprawy
Hotele i restauracje
Transport, gospodarka magazynowa
466
i łączność
Pośrednictwo finansowe
188
Obsługa nieruchomości i firm, nauka 1 141
411
Liczba podmiotów
2010
2011
2012
2009
6 299 6 388 5 901
2014
6 105
6 145
20
324
24
22
20
21
299
312
294
309
21
323
318
380
1 821
213
403
1 812
224
403
1 815
217
386
391
403
144
969
150
868
133
1 059
379
386
374
2 183 2 132 1 850
225
222
208
425
179
618
2013
6 014
431
374
179
175
148
1 140 1 083 1 023
Tabela 122. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w systemie REGON
Rodzaj podmiotu
Ogółem
Sektor publiczny
Sektor prywatny
Spółki handlowe
W tym z udziałem kapitału
zagranicznego
Spółki cywilne
Spółdzielnie
Fundacje stowarzyszenia
i organizacje społeczne
Osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą
Liczba podmiotów
2010
2011
2007
2008
2009
2012
2013
2014
6 287
392
5 895
389
6 255
386
5 869
405
6 299
386
5 913
417
6 388
388
6 000
438
5 901
386
5 515
452
6 014
378
5 639
500
6 105
373
5 732
551
6 145
369
5 771
608
66
66
74
89
102
126
161
214
427
36
469
34
457
33
459
33
b.d.
31
453
35
439
37
438
39
245
265
272
276
285
301
312
300
4 407
4 357
4 385
4 419
3 901
3 913
3 949
3 894
119
Raport o stanie miasta Przemyśla
Tabela 123. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w REGON
Rok
Ogółem
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
6.287
6 255
6 299
6 388
5 901
6 014
6 105
6 145
Razem
Osoby prawne i jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej
W tym
spółki handlowe
przedsiębiorstwa
spółdzielnie
z udziałem kapitału
państwowe
ogółem
zagranicznego
1 880
1 898
1 914
b.d.
b.d.
2 101
2 156
b.d.
-
36
34
33
33
31
35
37
39
401
405
417
438
460
500
543
608
spółki
cywilne
Osoby fizyczne
prowadzące
działalność
gospodarczą
481
469
457
459
457
453
439
438
4.407
4 357
4 385
4 419
3 901
3 913
3 949
3 894
67
66
74
89
102
126
161
214
Tabela 124. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według wybranych sekcji
Wyszczególnienie
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Ogółem
w tym:
Przetwórstwo przemysłowe
Budownictwo
Handel i naprawy
Hotele i restauracje
Transport, gospodarka
magazynowa i łączność
Pośrednictwo finansowe
Obsługa nieruchomości i firm,
nauka
Działalność usługowa,
komunalna, społeczna
i indywidualna pozostała
Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo
4 407
4 357
4 385
4 419
3 901
3 913
3 949
3 894
235
226
1 899
177
224
256
1 826
170
299
379
2 183
225
223
314
1 680
390
294
364
1 850
208
220
308
1 343
162
226
330
1 320
174
227
327
1 280
167
426
411
425
175*
374
425
331
335
175
179
179
160
148
128.
131
113
617
618
460
420
438
457
200
464
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
243
b.d.
103
b.d.
b.d.
24
b.d.
20
9
10
9
*) Dane dotyczą tylko transportu i gospodarki magazynowej – bez łączności.
B. TRENDY I TENDENCJE
Na koniunkturę gospodarczą Przemyśla w latach dziewięćdziesiątych istotny wpływ wywierał
handel ze wschodnimi sąsiadami Polski, zwłaszcza z Ukrainą. Wobec kryzysu na Wschodzie, który
rozpoczął się w połowie 1998r. oraz wprowadzenia obowiązku wizowego i uszczelnienia granic
w związku z członkostwem w Unii Europejskiej handel ten znacznie się zmniejszył, prowadząc
w rezultacie do dekoniunktury gospodarczej w Przemyślu.
O potencjale gospodarczym i społecznym miasta stanowi liczba ludności pracującej. W 2014r. na
39 432 osób w wieku produkcyjnym (w 2007r.- 43 151 osób) zatrudnionych było ogółem 16 954
osoby (w 2007r. - 17 878 osób).
Tabela 125. Budżet miasta Przemyśla w latach 2007–2014 (GUS)
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Dochody
217.952.585
225.330.952
237.906.773
309.186.741
432.566.757
327.879.076
344.740.643
358 138 228
Wydatki
222.980.261
235.913.876
268.624.549
312.701.731
476.697.351
366.771.745
339.038.534
367 056 975
Liczba
mieszkańców
66 867
66 488
66 389
66 229
64 728
64 276
63 638
63 441
Dochody
na 1 mieszkańca
3.259
3.375
3.581
4.668
6.683
5.101
5.417
5 643
Wydatki
na 1 mieszkańca
3.335
3.534
4.043
4.722
7.365
5.706
5.328
5 783
120
Raport o stanie miasta Przemyśla
W analizowanym okresie dochody i wydatki miasta Przemyśla rosną. W latach 2007-2014
występował deficyt budżetowy, za wyjątkiem 2013r. Najmniejszą różnicę pomiędzy dochodami
a wydatkami odnotowano w 2007r., a największą w 2011r. W 2013r. dochody przewyższyły
wydatki budżetu miasta o 5.702.109 zł.
Wydatki przypadające na jednego mieszkańca miasta w kolejnych latach były nieco wyższe od
dochodów. Wyjątek stanowił 2013r., kiedy dochody na jednego mieszkańca były większe od
wydatków o 89 zł.
Zasadniczy wpływ na poziom rozwoju gospodarczego miasta wywiera sfera produkcji materialnej.
Decyduje ona o aktywności gospodarczej, a tym samym o właściwym funkcjonowaniu całego
organizmu miasta zarówno w aspekcie społecznym jak i gospodarczym. Szeroko rozumiana
działalność gospodarcza angażuje zdecydowaną większość potencjału ludzkiego, środków
finansowych i materiałowych jak również infrastrukturę techniczną. Aktualnie ukształtowana
struktura podmiotowa gospodarki miasta jest wynikiem procesu transformacji systemowej polskiej
gospodarki. Efektem tego procesu jest wyraźny wzrost znaczenia sektora prywatnego, który
w chwili obecnej znacznie przewyższa sektor publiczny pod względem liczby zarejestrowanych
podmiotów gospodarczych. Wśród podmiotów prywatnych przeważającą część stanowią podmioty
powstałe w wyniku transformacji systemowej i budowy gospodarki rynkowej. Stosunkowo
niewielką grupę stanowią sprywatyzowane byłe przedsiębiorstwa państwowe.
Tabela 126. Jednostki zarejestrowane w systemie REGON w latach 2007–2014
Rok
Ogółem
Na 1 000 mieszkańców
Sektor prywatny
Sektor publiczny
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
6 287
6 255
6 299
6 388
5 901
6 014
6 105
6 145
94,02
94,08
94.89
96,45
91,17
93,60
95,93
96,86
5 895
5 869
5 913
6 000
5 515
5 639
5 732
5 771
392
386
386
388
386
378
373
369
Przemyśl posiada korzystne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej.
Bliskość przejść granicznych z Ukrainą i duża chłonność rynków wschodnich sprzyjają
nawiązywaniu współpracy gospodarczej spoza Unii Europejskiej. Rozbudowana infrastruktura
kolejowa i terminale logistyczno-przeładunkowe z dostępem do szerokiego toru umożliwiają
eksport produktów na Wschód przy niskich kosztach transportu.
Uzbrojone tereny inwestycyjne objęte statusem specjalnej strefy ekonomicznej oraz intensywny
rozwój infrastruktury technicznej, w tym budowa obwodnicy miasta z dostępem do autostrady A 4,
stwarzają przedsiębiorcom dogodne warunki do inwestowania w mieście.
Duży potencjał ludzki, wysoki udział osób w wieku produkcyjnym, dostępna kadra pracownicza
oraz niskie koszty prowadzenia działalności gospodarczej są atrakcyjne dla potencjalnych
inwestorów.
Możliwość pozyskania w otoczeniu miasta produktów rolniczych dla przetwórstwa spożywczego.
C. DANE PORÓWNAWCZE
Tabela 127. Liczba pracujących w poszczególnych sektorach – GUS
Wyszczególnienie
Pracujący ogółem
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Przemyśl
17 549
17 431
17 072
17 970
18 185
18 814
18 631
Krosno
26 269
25 579
22 629
23 897
23 765
24 005
24 845
Mielec
24 190
23 784
23 150
24 063
23 319
24 904
27 004
Zamość
18 036
18 950
18 999
19 005
18 029
19 400
19 579
Jelenia Góra
23 391
24 818
24 468
24 681
23 391
18 814
24 077
121
Raport o stanie miasta Przemyśla
­
w tym kobiety
Sektor rolniczy
w tym kobiety
Sektor przemysłowy
w tym kobiety
Sektor usługowy- usługi
rynkowe ogółem
w tym kobiety
Sektor usługowy- usługi
nierynkowe
w tym kobiety
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010/2013
2014
2007
2008
2009
2010/2013
2014
2007
2008
2009
2010/2013
2014
2007
2008
2009
2010/2013
2014
2007
2008
2009/2013
2014
2007
2008
2009/2013
2014
2007
2008
2009/2013
2014
2007
2008
2009/2013
2014
18 157
8 952
9 010
8 708
9 226
8 966
9 640
9 625
9 798
233
233
210
b.d.
b.d.
85
80
78
b.d.
b.d.
3 924
3 780
3 614
b.d.
b.d.
984
853
799
b.d.
b.d.
6 271
6 457
b.d.
b.d.
2 813
3 091
b.d.
b.d.
7 450
7 290
b.d.
b.d.
5 215
5 131
b.d.
b.d.
24 025
10 916
10 716
9 881
10 408
10 492
10 514
10 902
10 606
249
233
318
b.d.
b.d.
115
102
125
b.d.
b.d.
12 699
11 671
8 501
b.d.
b.d.
3 718
3 174
2 180
b.d.
b.d.
8 082
8 533
b.d.
b.d.
3 328
3 722
b.d.
b.d.
5 531
5 434
b.d.
b.d.
3 907
3 870
b.d.
b.d.
27 970
9 904
9 587
9 336
9 618
9 433
10 704
11 932
12 475
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
19 907
9 037
9 264
9 365
9 666
9 344
10 245
10 494
10 629
689
692
712
b.d.
b.d.
280
283
291
b.d.
b.d.
3 603
3 865
4 249
b.d.
b.d.
911
918
949
b.d.
b.d.
7 581
8 150
b.d.
b.d.
3 357
3 513
b.d.
b.d.
6 936
7 016
b.d.
b.d.
4 847
4 908
b.d.
b.d.
23 542
12 564
13 566
13 316
13 444
12 744
9 640
13 298
13 050
192
191
164
b.d.
b.d.
55
53
48
b.d.
b.d.
7 587
8 251
7 979
b.d.
b.d.
3 077
3 466
3 181
b.d.
b.d.
9 134
9 867
b.d.
b.d.
4 694
5 190
b.d.
b.d.
6 774
6 805
b.d.
b.d.
4 879
4 998
b.d.
b.d.
122
Raport o stanie miasta Przemyśla
Wykres 17. Liczba podmiotów gospodarczych na 1.000 mieszkańców
Źródło: System Analiz Samorządowych Związku Miast Polskich
Tabela 128. Liczba pracujących łącznie z rolnictwem indywidualnym, w poszczególnych sektorach
ekonomicznych – GUS
Wyszczególnienie
Pracujący ogółem
­
w tym kobiety
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo
i rybactwo
­
w tym kobiety
Przemysł i budownictwo
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
Przemyśl
17 878
17 760
17 401
19 487
19 715
18 814
18 631
18 157
9 097
9 155
8 853
9 991
9 740
9 640
9 625
9 798
233
233
b.d.
b.d.
1 399
1 398
1 395
1 397
85
80
b.d.
b.d.
696
696
698
699
4 035
3 870
3 614
3 769
4 562
Krosno
26 561
25 871
22 921
24 451
24 329
24 005
24 845
24 025
11 068
10 868
10 033
10 678
10 770
10 514
10 902
10 606
249
233
b.d.
486
481
477
474
476
115
102
b.d.
221
221
220
220
221
12 711
11 828
8 501
9 735
9 571
Mielec
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
24 904
27 004
27 970
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
10 704
11 932
12 475
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
Zamość
18 809
19 723
19 772
20 832
19 871
19 400
19 004
19 907
9 395
9 622
9 723
10 595
10 286
10 245
10 494
10 629
689
692
712
1 761
1 749
1 753
1 756
1 768
280
283
291
858
856
859
864
865
3 747
4 024
4 249
4 050
3 538
Jelenia Góra
23 687
25 114
24 764
25 179
23 895
18 814
24 077
23 542
12 705
13 707
13 457
13 697
13 003
9 640
13 295
13 050
192
191
164
364
336
1 398
353
359
55
53
48
160
149
696
158
162
7 829
8 493
7 979
7 653
7 302
123
Raport o stanie miasta Przemyśla
­
w tym kobiety
Handel; naprawa pojazdów
samochodowych; transport
i gospodarka magazynowa;
zakwaterowanie i gastronomia;
informacja i komunikacja
w tym kobiety
Działalność finansowa
i ubezpieczeniowa; obsługa rynku
nieruchomości
w tym kobiety
Pozostałe usługi
w tym kobiety
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
3 908
3 874
3 698
986
853
744
827
879
855
905
896
4 050
4 379
4 010
4 872
4 633
4 341
4 150
4 012
1 713
2 024
1 639
2 150
2 103
1 905
1 758
1 996
962
836
b.d.
b.d.
698
720
696
664
554
474
b.d.
b.d.
379
429
424
416
8 598
8 386
8 718
8 705
8 422
8 447
8 516
8 386
5 759
5 706
5 842
9 088
10 224
9 889
3 718
3 198
2 180
2 596
2 585
2 262
2 624
2 497
5 340
5 909
6 187
6 457
6 491
6 094
5 652
5 331
2 063
2 514
2 563
2 740
2 821
2 784
2 686
2 588
770
723
b.d.
539
513
535
533
512
504
477
b.d.
367
354
348
370
355
7 491
7 178
7 176
7 234
7 327
7 811
7 962
7 817
4 668
4 577
4 671
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
B.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
3 440
3 349
3 141
921
924
949
870
723
703
704
647
5 372
5 971
5 740
5 629
5 503
4 885
5 103
5 687
2 218
2 431
2 436
2419
2 556
2 225
2 413
2 640
939
822
909
1 163
799
965
990
925
584
530
574
921
566
695
710
675
8 062
8 214
8 162
8 229
8 282
8 357
8 399
8 386
5 392
5 454
5 473
3 908
7 349
7 561
3 121
3 508
3 181
2 921
2 749
855
2 714
2 768
5 341
5 326
5 185
5 510
4 618
4 341
4 412
3 992
2 539
2 470
2 454
2 590
2 146
1 905
2 109
1 911
1 255
1 245
1 196
899
797
720
834
751
849
841
811
602
5376
429
576
513
9 070
9 859
10 240
10 753
10 842
8 447
11 129
10 879
6 141
6 835
6 963
124
Raport o stanie miasta Przemyśla
2010
2011
2012
2013
2014
5 840
5 683
5 755
5 840
5 791
4 754
4 789
4 900
5 002
4 945
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
5 527
5 585
5 703
5 803
5 802
7 424
7 422
5 755
7 741
7 696
Wykres 18. Udział osób fizycznych w liczbie jednostek sektora prywatnego w [%]
Źródło: System Analiz Samorządowych Związku Miast Polskich
D.PRACE I DZIAŁANIA W TOKU
Planowana budowa Przemyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji.
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
­
­
­
Urząd Miejski w Przemyślu
GUS – Bank Danych Lokalnych
Urząd Statystyczny w Rzeszowie
125
Raport o stanie miasta Przemyśla
TEMAT 2.
POMOC DLA MSP, SZKOŁY BIZNESOWE, URUCHAMIANIE
DZIAŁALNOŚCI, DRUGA PRACA, WARUNKI ZATRUDNIENIA I PŁAC.
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Podstrefa Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK
WISŁOSAN
W 2006r. została utworzona Podstrefa Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
EURO - PARK WISŁOSAN. Początkowo powierzchnia terenów inwestycyjnych wynosiła ok.
12 ha, w 2007r. poszerzono je do 42 ha, z czego ok. 38 ha jest własnością Gminy Miejskiej
Przemyśl, a ok. 4 ha Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Teren jest zlokalizowany w południowowschodniej części miasta, przy ul. Słowackiego, w pobliżu planowanego południowo-wschodniego
odcinka obwodnicy miasta.
W 2010r. Gmina Miejska Przemyśl przystąpiła do projektu ”Kompleksowe uzbrojenie terenów
inwestycyjnych miasta Przemyśla” w ramach Działania 1.4 Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
W 2012r. zakończono projekt uzbrojenia, który obejmował:
- budowę drogi dojazdowej od ul Bakończyckiej do ul. Pustej,
- budowę drogi wewnętrznej od ul. Pustej do ul. Stawowej,
- budowę drogi wewnętrznej od ul. Pustej do ul. Ułańskiej i dalej do ul. Słowackiego,
- budowę sieci kanalizacyjnej,
- budowę sieci wodociągowej,
- meliorację przedmiotowego terenu.
W latach 2011-2014 następujące firmy otrzymały zezwolenie na prowadzenie działalności
w Podstrefie Przemyśl TSSE:
- REM II Sp. z o.o. - producent stolarki okiennej
- P.P-B Probud Sp. z o.o. - producent urządzeń gazowych
- Tandem Wind Power Sp. z o.o. - producent mini turbin wiatrowych.
Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego.
Od początku września 2004r. po uzyskaniu rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym PARR S.A.
rozpoczęła własną działalność gospodarczą, stopniowo rozszerzając zakres swoich usług na rzecz
jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców i innych instytucji.
Celem statutowym działalności PARR S.A. jest:
 wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego,
 inicjowanie i promowanie przedsiębiorczości,
 wspieranie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności mikroprzedsiębiorstw,
 udział i współpraca w realizacji projektów finansowanych ze środków UE,
 wspieranie postępu technologicznego,
 organizowanie i wspieranie przedsięwzięć na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy,
 prowadzenie działalności promocyjno-informacyjnej dotyczącej lokalnego rynku
gospodarczego,
 promocja walorów turystycznych miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego,
 prowadzenie działalności wydawniczej.
Zadania statutowe PARR S.A. realizowane są poprzez Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości, Biuro
Projektów Infrastrukturalnych i Biuro Rozwoju Zasobów Ludzkich.
Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. świadczy bezpłatne usługi informacyjnodoradcze dla przedsiębiorców w ramach prowadzonego Punktu Konsultacyjnego. Oferowane usługi
obejmują udzielanie informacji nt. dostępnych programów pomocy publicznej, w tym Unii
Europejskiej oraz pomoc w przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych. Jednocześnie osoby
zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą mogą uzyskać informacje na temat uruchomienia
i prowadzenia własnej firmy.
126
Raport o stanie miasta Przemyśla
Działające w ramach PARR S.A. Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości zajmuje się także
opracowywaniem biznes planów, analiz ekonomiczno-finansowych oraz organizuje warsztaty
i seminaria szkoleniowe dla przedsiębiorców z zakresu funduszy unijnych.
Biuro Rozwoju Zasobów Ludzkich prowadzi usługi doradcze w zakresie: informacji o Europejskim
Funduszu Społecznym, szkoleń prowadzonych przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz o możliwościach pozyskania funduszy europejskich na projekty innowacyjne
i ogólnopolskie programy szkoleniowe.
Regionalna Izba Gospodarcza
Regionalna Izba Gospodarcza w Przemyślu powstała 26 września 2000r. jako organizacja
samorządu gospodarczego, reprezentująca interesy podmiotów gospodarczych, prowadzących
działalność wytwórczą, handlową, budowlaną i usługową na terenie powiatu przemyskiego.
Jej celem jest zintegrowanie tego środowiska, ochrona jego interesów w regionie i w kraju poprzez
m.in. współpracę z władzą szczebla centralnego i lokalnego w sprawach istotnych dla rozwoju
gospodarczego na danym obszarze, w tym także dla pozyskiwania nowych inwestorów krajowych
i zagranicznych.
Członkami - założycielami Izby są przedstawiciele podmiotów gospodarczych z powiatu
przemyskiego. Główne zadania Izby to m.in.:
­ reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów,
­ wspieranie inicjatyw gospodarczych,
­ prowadzenie działalności szkoleniowej,
­ podnoszenie wiedzy ekonomicznej, prawnej, organizacyjnej i technologicznej,
­ kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej,
­ opiniowanie planów rozwoju regionalnego opracowywanych przez organy samorządu
terytorialnego.
B. TRENDY I TENDENCJE
W 2003r. Rada Miejska w Przemyślu podjęła uchwałę (Uchwała Rady Miejskiej Nr 44/2003 z dnia
24 kwietnia 2003r.) w sprawie zwolnienia od opłat za wniosek o wpis do ewidencji działalności
gospodarczej.
Zgodnie z cytowaną uchwałą (w okresie jej obowiązywania) zgłoszenie o dokonanie wpisu do
ewidencji działalności gospodarczej składane przez osoby bezrobotne i absolwentów było
zwolnione z opłat stałych.
Podstawą zwolnienia z opłat stałych bezrobotnych i absolwentów było dołączenie do zgłoszenia
zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu o spełnieniu warunków do uznania za
bezrobotnego lub absolwenta. Zwolnienie z opłat stałych obejmowało dokonanie pierwszego wpisu
do ewidencji działalności gospodarczej oraz zmiany tego wpisu dokonywane w ciągu 24 miesięcy
od dnia wpisu.
Tabela 129. Liczba osób, które skorzystały z Uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 44/2003
z dnia 24 kwietnia 2003r.
Rok
Liczba osób zwolnionych z opłat
2005
2006
2007
2008
2009*
85
127
109
117
21
RAZEM
580
*) do dnia 30.03.2009r.
Od momentu wejścia w życie ww. uchwały do dnia 30.03.2009r. ze zwolnień skorzystało łącznie
580 osób, z czego 212 nadal prowadzi działalność gospodarczą. Pozostałe 368 osób, które
127
Raport o stanie miasta Przemyśla
zlikwidowały działalność gospodarczą, w zdecydowanej większości zajmowało się handlem
detalicznym artykułami spożywczo-przemysłowymi.
W dniu 31.03.2009r. wszedł w życie znowelizowany art. 7 ust. 3 ustawy Prawo działalności
gospodarczej, który zniósł opłatę od wniosku o wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej.
Tabela 130. Liczba wpisów i decyzji o wykreśleniu, z prowadzonej przez Prezydenta Miasta
Przemyśla ewidencji działalności gospodarczej
Rok
Wpisy do ewidencji
Decyzje o wykreśleniu
Różnica
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
527
466
421
434
446
410
345
537
539
470
498
524
506
1 458
-10
-73
-49
-64
-78
-96
-1 113
5 966
8 123
1 044
RAZEM
Od 2005r. do końca 2011r. utrzymuje się tendencja spadkowa – więcej przedsiębiorców likwiduje
firmy niż zakłada je. W analizowanym okresie 8 123 osób zlikwidowało swoją działalność,
natomiast 5 966 złożyło wniosek o rozpoczęcie działalności. Różnica ta byłaby wyższa, gdyby nie
zapis art. 67 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, który wprowadził
obowiązek rejestrowania wolnych zawodów w terminie od 20 sierpnia 2004r. do 20 lutego 2005r.
Osoby, wykonujące wolne zawody dotychczas nie miały takiego obowiązku, działając na podstawie
np. zaświadczenia z Urzędu Statystycznego (REGON) lub koncesji i pozwoleń.
Wysoka liczba wpisów i wykreśleń w 2001r. wynikała z zapisów art. 1a ust.3 Ustawy z dnia
20 sierpnia 1997r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z dnia
7 października 1997r.). Cytowany artykuł nakładał obowiązek rozpisania się spółek cywilnych,
co spowodowało, iż każdy ze wspólników musiał posiadać odrębny wpis.
W 2011r. z ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Przemyśla
zostało wykreślonych 1 458 wpisów.
Na tak duży wzrost wyrejestrowanych podmiotów wpływ miała aktualizacja ewidencji. W wielu
przypadkach podmioty, które wcześniej nie zgłosiły do ewidencji informacji o zaprzestaniu
prowadzenia działalności, po otrzymaniu pisma dot. aktualizacji danych, występowały do
Prezydenta Miasta Przemyśla z wnioskiem o wykreślenie podmiotu z ewidencji.
Od dnia 1 stycznia 2012r. Prezydent Miasta Przemyśla przestał pełnić rolę organu ewidencyjnego
dla przedsiębiorców (osób fizycznych). Minister Gospodarki jest od tej pory organem ewidencji dla
wszystkich przedsiębiorców.
Pomoc dla MŚP
Od 14.03.2014r. do dnia 30.06.2014r. obowiązywała uchwała nr 4/2014 z dnia 6 lutego 2014r.
w sprawie udzielenia zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc
inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta
Przemyśla. Przedmiotowa uchwała przewidywała możliwość zwolnienia z podatku od
nieruchomości dla gruntów, budynków lub ich części, budowli lub ich części, przeznaczonych na
prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców prowadzących działalność
gospodarczą z wyłączeniem działalności handlowej w obiektach, o łącznej powierzchni sprzedaży
wyższej niż 400m².
Zwolnienie obejmowało grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części zajęte na
prowadzenie działalności gospodarczej, na których zrealizowano nowe inwestycje lub utworzono
nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją. Okresy zwolnienia to:
1. 12 miesięcy, jeżeli nakłady finansowe na nowa inwestycję przekroczyły równowartość 100
tys. euro, albo w związku z nowa inwestycją utworzono co najmniej 5 nowych miejsc pracy,
128
Raport o stanie miasta Przemyśla
2. 24 miesiące, jeżeli nakłady finansowe na nową inwestycję przekroczyły równowartość 150
tys. euro, albo w związku z nową inwestycją utworzono co najmniej 10 nowych miejsc
pracy.
Od 21.10.2014r. obowiązuje uchwała nr 159/2014 z dnia 18 września 2014r. w sprawie zwolnienia
od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Uchwała ta daje możliwość
zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich
części związanych z realizacją nowej inwestycji lub utworzeniem nowych miejsc pracy na terenie
Miasta Przemyśla. Przedmiotowemu zwolnieniu podlegają budynki lub ich części i budowle lub ich
części powstałe w wyniku nowej inwestycji oraz grunty zabudowane tymi budynkami lub
budowlami. Przedmiotowe zwolnienie nie obejmuje nieruchomości zajętych na usługi
deweloperskie, stacje paliw i działalność handlową. Dodatkowo z przedmiotowego zwolnienia nie
może skorzystać przedsiębiorca, któremu w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku zostały
umorzone zaległości lub, który na dzień złożenia wniosku posiada zaległości względem budżetu
Miasta Przemyśla.
Okresy zwolnienia to:
1) 12 miesięcy, jeżeli nakłady finansowe na nową inwestycję wyniosły kwotę przekraczającą
równowartość 100 tys. euro, albo w związku z nową inwestycją utworzono co najmniej
5 nowych miejsc pracy,
2) 24 miesięcy, jeżeli nakłady finansowe na nową inwestycję wyniosły kwotę przekraczającą
równowartość 150 tys. euro, albo w związku z nową inwestycją utworzono co najmniej
10 nowych miejsc pracy
3) 36 miesięcy, jeżeli nakłady finansowe na nową inwestycję wyniosły kwotę przekraczającą
równowartość 200 tys. euro, albo w związku z nową inwestycją utworzono co najmniej
20 nowych miejsc pracy.
Uchwała nr 160/2014 z dnia 18 września 2014r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości
obiektów sportowych obowiązuje od 01 stycznia 2015r. Na jej podstawie zwalnia się z podatku od
nieruchomości ogólnodostępne grunty, budynki lub ich części i budowle lub ich części zajęte na
funkcjonowanie boisk sportowych, stadionów, pływalni, sztucznych lodowisk, wodnych placów
zabaw, kortów tenisowych oraz stoków narciarskich.
C. DANE PORÓWNAWCZE
Tabela 131.Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w latach 2007–2014
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Przemyśl
Podkarpacie
2.315,22
2.587,68
2.778,98
2.913,67
3.141,56
3.243,16
3.325,50
3.407,88
2.372,82
2.614,12
2.740,89
2.877,43
3.023,21
3.024,50
3.282,69
3.412,30
Polska
2.866,04
2.942,17
3.315,38
3.435,93
3.623,48
3.743,24
3.875,87
4.003,99
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na terenie miasta systematycznie rośnie. W ciągu ostatnich
siedmiu lat zwiększyło się z 2.315,22 zł do 3.407,88 zł., czyli o ok. 1.092,66 zł. Pozostaje jednak
niższe od przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. W latach 2007 i 2008 przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w Przemyślu było niższe od wartości średniego wynagrodzenia
w województwie podkarpackim. Od 2009r. utrzymuje się tendencja odwrotna.
129
Raport o stanie miasta Przemyśla
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU
Brak danych.
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
­
­
GUS – Bank Danych Lokalnych
Urząd Miejski w Przemyślu
TEMAT 3.
STRUKTURA PRODUKCJI I USŁUG.
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
W Przemyślu działa kilkanaście firm produkcyjnych, a najważniejsze przedstawiono poniżej.
Tabela 132. Znaczące firmy i zakłady produkcyjne w Przemyślu
Główni pracodawcy
Przedmiot działania
FIBRIS S.A.
produkcja płyt pilśniowych
INGLOT – RSC
Sp. z o.o.
detaliczna i salonowa sprzedaż
kosmetyków
Zakłady Automatyki
POLNA S.A.
produkcja sprzętu do sterowania
procesami przemysłowymi
SANWIL Polska
Sp. z o.o.
produkcja skór ekologicznych
i materiałów powlekanych:
tapicerskich, obuwniczych,
medycznych i specjalistycznych
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Liczba
zatrudnionych
383
369
423
414
400
385
375
375
414
457
493
511
504
511
554
568
280
242
211
214
224
216
219
215
207
164
156
146
136
122
b.d.
b.d.
Eksport [%] wartości
sprzedaży
75,20
77,10
84,00
80,90
75,10
74,40
73,40
71,70
33,00
34,00
27,00
27,00
33,02
36,00
47,60
34,56
37,00
35,80
36,00
41,80
32,10
30,50
b.d.
b.d.
130
Raport o stanie miasta Przemyśla
Fabryka Aparatury
Elektromechanicznej
FANINA S.A.
produkcja aparatury
elektromechanicznej
LIS –POLAND Sp. z o.o.
produkcja sprzętu
oświetleniowego
ASTRA S.A.
Zakład w Przemyślu
produkcja artykułów
szkolno-biurowych
REM II Sp. z o.o.
produkcja i montaż stolarki
okiennej i drzwiowej, elementy
wykończeniowe
Przedsiębiorstwo
Prefabrykatów
Elektroenergetycznych
ELBUD Sp. z o.o.
produkcja materiałów
budowlanych i prefabrykatów
INGLOT Sp. z o.o.
produkcja i dystrybucja
kosmetyków
APKON Sp. z o.o.
produkcja soków i mrożonek
Zakład Chemii
Gospodarczej
produkcja płynnych środków
chemii gospodarczej
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
116
125
110
110
109
109
111
113
131
125
129
131
125
127
139
b.d.
68
66
68
55
49
45
75
77
90
112
89
116
131
132
147
161
85
89
95
184
b.d.
331
308
348
b.d.
354
364
391
459
454
542
595
25
10
20
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
15
15
15
15,50
16,00
21,60
22,50
24,10
21,00
25,00
25,00
20,00
20,00
17,00
10,00
13,00
13,00
12,00
b.d.
--------------------9,21
7,40
23,30
44,02
53,22
51,44
------37,56
b.d.
71,37
67,02
63,94
b.d.
16,12
23,35
30,18
46,00
52,00
56,70
62,48
50,00
40,00
59,60
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
-------
131
Raport o stanie miasta Przemyśla
POLLENA ASTRA
Sp. z o.o.
INFORES Sp. z o.o.
teleinformatyka
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
15
15
15
15
15
32
36
38
36
28
24
21
19
----5,50
7,00
4,15
11,00
9,00
12,00
10,00
25,00
40,09
50,00
70,90
B. TRENDY I TENDENCJE
Brak danych
C. DANE PORÓWNAWCZE
Brak danych
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU
Nie dotyczy
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
­
­
Lokalne firmy i zakłady pracy
Urząd Miejski w Przemyślu.
TEMAT 4.
OTOCZENIE BIZNESU, BANKI, OŚRODKI DORADCZE, FUNDUSZE
PORĘCZENIOWE, SZKOLENIA, DORADZTWO.
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Na terenie miasta działają następujące banki:
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
Bank Millenium S.A.
Bank PEKAO S.A. I i II Oddział
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
Bank Zachodni WBK S.A. I i II Oddział
ING Bank Śląski
Invest – Bank S.A.
Kredyt Bank S.A.
PKO BP S.A. I i II Oddział
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Oddział i Filia w Przemyślu
FORTIS Bank
132
Raport o stanie miasta Przemyśla
Lucas Bank
Bank Spółdzielczy w Dynowie
Bank Spółdzielczy w Żurawicy
Getin Noble Bank S.A.
Ge Money Bank
BRE Bank S.A.
Alior Bank
Euro Bank S.A.
Polbank EFG
Dominet Bank S.A.
Credit Agricola Bank Polski S.A.
Do ważniejszych instytucji wspierających działalność gospodarczą w Przemyślu należy zaliczyć:
­ Przemyską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.
­ Regionalną Izbę Gospodarczą w Przemyślu
­ Regionalne Stowarzyszenie Przedsiębiorców
­ Krakowską Kongregację Kupiecką – oddział terenowy w Przemyślu
­ Przemyskie Stowarzyszenie Kupieckie
­ Cech Rzemiosł Różnych.
B. TRENDY I TENDENCJE
Brak danych.
C. DANE PORÓWNAWCZE
Brak danych
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU
Brak danych
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
- Urząd Miejski w Przemyślu.
133
Raport o stanie miasta Przemyśla
SEKTOR VII - OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA
TEMAT 1.
STAN ZDROWOTNOŚCI MIESZKAŃCÓW.
B. TRENDY I TENDENCJE
Tabela 133. Zachorowania na nowotwory złośliwe w latach 2007–2014
Liczba zachorowań
województwo podkarpackie
Wskaźnik na 100 tys. ludności
Przemyśl
województwo podkarpackie
Rok
Przemyśl
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013/2014
277
296
279
283
261
b.d.
7 121
7 293
7 326
7 365
7 353
b.d.
414,3
445,2
420,3
427,3
444,7
b.d.
338,1
345,9
347,2
346,1
345,4
b.d.
b.d
b.d
b.d
b.d
Źródło: Podkarpackie Centrum Onkologii w Rzeszowie
Tabela 134. Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia w latach 2007-2014
Wyszczególnienie
Wirusowe i inne
określone zakażenia
jelitowe
Inne bakteryjne
zakażenia jelitowe
Zapalenie opon
mózgowych
Pokąsania przez
zwierzęta podejrzane
o wściekliznę
Ospa wietrzna
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
liczba
zachorowań
86
108
103
119
230
190
139
146
11
11
11
13
27
16
15
18
11
20
14
16
43
12
5
11
28
57
26
68
99
60
57
51
228
Przemyśl
wskaźnik
na 100 tys. ludności
128,4
161,8
155,1
182,4
354,4
294,4
218,4
230,1
16,4
16,5
16,6
19,9
41,6
24,8
23,6
28,3
16,4
30,0
21,1
24,5
66,3
18,6
7,9
17,3
41,8
85,4
39,1
104,2
152,6
93,0
89,6
80,2
340,5
Woj. podkarpackie
liczba
wskaźnik
zachorowań
na 100 tys. ludności
1 368
2 081
1 850
2 844
4 196
3 151
2 598
3 675
311
407
364
673
641
570
622
552
174
156
118
100
157
73
96
57
541
577
488
588
822
1 071
946
823
6 574
65,2
99,2
88,1
133,7
197,2
148,0
122,0
172,6
14,8
19,4
17,4
31,6
30,1
26,8
29,2
25,9
8,3
7,4
5,6
4,7
7,4
3,4
4,5
2,7
25,8
27,5
23,2
27,6
38,6
50,3
44,4
38,6
313,5
134
Raport o stanie miasta Przemyśla
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2008
2009/2014
Świnka
Grypa
135
135
92
194
244
227
357
2
2
2
9
1
13
5
10
1
8
1
b.d.
202,2
203,2
141,0
299,0
378,1
356,7
562,7
3,0
3,0
3,1
13,9
1,6
19,4
7,5
15,1
1,5
12,6
1,5
b.d.
5 439
5 198
6 105
6 848
7 626
6 451
6 172
116
110
86
107
102
111
78
75
7
17
238
17
335
4
357
79
31
b.d.
259,3
247,5
287,0
321,8
358,2
303,0
289,9
5,5
5,2
4,1
5,0
4,8
5,2
3,7
3,5
0,3
0,8
11,3
0,8
15,7
0,2
16,8
3,7
1,5
b.d.
Źródło: Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie
Tabela 135. Zachorowania na gruźlicę na terenie miasta w latach 2007–2014
Rok
Przemyśl
Powiat przemyski
Woj. podkarpackie
2007
2008
2009*
2010*
2011
2012
2013
2014
20
13
8
13 (+2 współistniejące)
10
7
13
8
22(i 3 współistniejące)
35 (i 2 współistniejące)
19
16 (+2 współistniejące)
19
11
13
5
428
396
333
b.d.
321
Brak danych
Brak danych
Brak danych
*) chorzy na gruźlicę zarejestrowani w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
Tabela 136. Leczeni po raz pierwszy w poradniach zdrowia psychicznego
Rok
Przemyśl
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
238
1 052
756
676
723
1 363
979
1 160
Wartość bezwzględna
województwo podkarpackie
13 604
15 172
15 893
16 539
18 559
18 565
19 080
15 196
Przemyśl
355,4
1 575,9
1 138,7
1 018,3
1 089,1
2 112,1
1 538,4
1 828,4
Wskaźnik na 100 tys. ludności
województwo podkarpackie
648,6
723,4
756,2
786,5
882,6
872,0
896,1
713,7
źródło: MZ-15
135
Raport o stanie miasta Przemyśla
Tabela 137. Leczeni w poradniach POZ w wieku 19 lat i więcej z powodu choroby
układu krążenia i cukrzycy
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Przemyśl
choroby układu krążenia
cukrzyca
leczeni
nowe
leczeni
nowe
ogółem
przypadki
ogółem
przypadki
14 093
12 443
12 696
12 366
11 048
14 453
15 087
13 087
560
890
770
2 048
1 077
2 148
2 016
1 287
2 718
3 050
3 090
2 429
2 067
2 776
2 670
2 162
114
208
221
495
252
339
251
243
województwo podkarpackie
choroby układu krążenia
cukrzyca
leczeni
nowe
leczeni
nowe
ogółem
przypadki
ogółem
przypadki
218 054
235 451
260 298
296 286
291 165
285 918
306 750
294 706
19 402
23 044
32 249
36 611
29 391
36 156
39 755
32 818
42 824
46 902
53 114
59 774
57 848
56 477
59 689
57 248
4 054
4 794
7 778
8 025
6 929
7 169
7 111
7 156
źródło: MZ-11
Tabela 138. Leczeni w poradniach POZ w wieku 0-18 lat z powodu choroby nadciśnieniowej
i cukrzycy
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Przemyśl
choroby nadciśnieniowa
cukrzyca
leczeni
nowe
leczeni
nowe
ogółem
przypadki
ogółem
przypadki
680
831
13
15
8
16
6
5
149
148
6
8
2
4
1
0
744
795
24
19
17
23
27
25
106
132
5
2
4
2
4
2
województwo podkarpackie
choroby nadciśnieniowa
cukrzyca
leczeni
nowe
leczeni
nowe
ogółem
przypadki
ogółem
przypadki
680
831
914
1 105
1 213
1 027
822
877
149
148
301
305
304
250
215
212
744
795
948
1 061
1 008
945
871
847
106
132
221
173
184
159
151
161
źródło: MZ-11
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
­
­
­
­
Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego - Wydział Pomocy Społecznej Podkarpackiego
Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
Specjalistyczna Przychodnia Gruźlicy i Chorób Płuc w Przemyślu
Podkarpackie Centrum Onkologii w Rzeszowie – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.
Fryderyka Chopina w Rzeszowie
Powiatowa Inspektorach Sanitarny w Przemyślu
136
Raport o stanie miasta Przemyśla
TEMAT 2.
PRZYCHODNIE OGÓLNE, SZPITALNICTWO, STOMATOLOGIA.
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Usługi w zakresie opieki medycznej podstawowej i specjalistycznej zapewniają dwa szpitale
funkcjonujące na terenie miasta:
­ Wojewódzki Szpital w Przemyślu prowadzony przez Samorząd Województwa Podkarpackiego
– a w strukturach Wojewódzkiego Szpitala przychodnie specjalistyczne;
­ Szpital Miejski w Przemyślu funkcjonujący od 8 kwietnia 2013r. jako jednostka powstała
z połączenia Samodzielnego Publicznego ZOZ dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej oraz
prowadzonego przez Ministra Obrony Narodowej 114 Szpitala Wojskowego z Przychodnią.
Ponadto, na terenie miasta funkcjonują również publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
oraz działają prywatne praktyki lekarskie.
Całości usług medycznych dopełnia duża ilość aptek działających w mieście.
Tabela 139. Personel służby zdrowia w Przemyślu w latach 2007-2014
Wyszczególnienie
Lekarze
Lekarze dentyści
Pielęgniarki
mgr
w tym
licencjat
Położne
mgr
w tym
licencjat
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
265
44
674
16
76
90
2
10
234
48
743
21
92
99
1
11
241
45
785
36
97
105
3
10
246
44
663
22
102
92
3
11
322
49
848
59
216
91
3
15
326
45
863
66
241
90
4
16
319
47
867
82
260
82
5
13
323
57
879
87
302
82
5
17
źródło: MZ-88
Tabela 140. Placówki służby zdrowia na terenie miasta Przemyśla w latach 2007-2008
Rok
Wyszczególnienie
zakłady opieki zdrowotnej
prywatne praktyki lekarskie
prywatne praktyki stomatologiczne
prywatne praktyki pielęgniarskie
niepubliczne
publiczne
ogólnolekarskie
specjalistyczne
grupowe
ogólnostomatologiczne
grupowe
specjalistyczne
ogólnopielęgniarskie
położnicze
2007
2008
40
6
b.d.
1
3
25
2
b.d.
5
b.d.
46
6
b.d.
2
2
23
2
b.d.
5
b.d.
Tabela 141. Placówki służby zdrowia na terenie Przemyśla w latach 2009-2014 (stan na 31.XII)
Wyszczególnienie
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Podmioty lecznicze OGÓŁEM (ZOZ-y)
nieprzedsiębiorcy (dawne publiczne)
z tego
przedsiębiorcy (dawne niepubliczne)
70
14
56
76
14
62
78
14
64
75
12
63
77
10
67
80
8
72
Kontrakty z NFZ
Podmioty lecznicze OGÓŁEM
Gabinety Lekarskie POZ
Gabinety Specjalistyczne
Gabinety Dentystyczne
Gabinety Pielęgniarskie
Gabinety Położnicze
76
44
1
6
19
5
1
79
47
1
6
19
5
1
89
57
1
5
17
5
2
87
56
5
17
5
2
89
58
5
17
5
2
90
57
1
5
18
5
2
137
Raport o stanie miasta Przemyśla
Gabinety Higienistek Szkolnych
Kontrakty z NFZ z zakresu POZ
Podmioty lecznicze OGÓŁEM
w tym z zakresem świadczeń lekarza POZ
Gabinety lekarskie (Gabinet lekarza POZ)
– praktyka grupowa
Praktyki Pielęgniarskie (Gabinety)
Praktyki Położnicze (Gabinety)
Higienistki Szkolne (Gabinety)
-
-
2
2
2
2
23
16
9
24
17
9
25
15
9
25
16
11
1
1
1
-
26
17
12
-
23
14
11
1
5
1
-
5
1
-
5
2
2
5
2
2
5
2
2
5
2
2
Placówki, które przysłały sprawozdania dla Ministra Zdrowia:
nieprzedsiębiorcy (dawne publiczne)
przedsiębiorcy (dawne niepubliczne)
Praktyka Lekarska POZ - grupowa
Specjalistyczna Praktyka Lekarska - ind.
Specjalistyczna Praktyka Lekarska - grupowa
Dentystyczna Praktyka Lekarska - ind.
Praktyka Pielęgniarska - ind.
Praktyka Położnej - ind.
Praktyka Higieny Szkolnej
2011r. 2012r. 2013r. 2014r.
7
56
1
2
3
19
5
2
2
97
7
54
3
2
20
5
2
2
95
6
61
2
2
21
5
2
99
4
74
3
3
18
4
2
108
Tabela 142. Apteki na terenie miasta
Wyszczególnienie
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Apteki
32
31
35
34
34
35
36
35
Punkty apteczne
0
0
1
1
-
-
-
-
138
B. TRENDY I TENDENCJE
Tabela 143. Funkcjonowanie Szpitala Wojewódzkiego w latach 2007-2014
Wyszczególnienie
Liczba łóżek
Liczba leczonych pacjentów
Osobodni leczenia
Średni czas pobytu chorego w szpitalu
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
690
35 621
188 149
690
41 532
195 318
690
40 551
176 491
666
43 491
167 658
678
45 512
173 214
668
45 671
163 805
665
47 877
173 916
681
50 133
172 716
5,3
4,7
4,3
4,3
6,2
4,3
3,41
3,45
147
3
500
72
132
2
491
72
144
2
426
69
142
2
430
71
144
2
430
71
147
1
3
427
71
148
1
2
431
65
159
1
3
445
65
Struktura zatrudnienia
lekarze
lekarze dentyści
farmaceuci
pielęgniarki
położne
Tabela 144. Oddziały szpitalne i ilość łóżek w Szpitalu Wojewódzkim (stan na 31 grudnia.)
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Nazwa oddziału
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Oddział Wewnętrzny
Oddział Gastroenterologiczny
Oddział Kardiologiczny
Oddział Nefrologiczny*
Oddział Dermatologiczny
Oddział Neurologiczny
Oddział Intensywnej Terapii
Oddział Pulmonologiczny
Oddział Reumatologiczny
Oddział Rehabilitacyjny
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
Oddział Pediatryczny
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Chirurgii dla dzieci
Oddział Urazowo-Ortopedyczny
Oddział Okulistyczny
Oddział Otolaryngologiczny
Oddział Urologiczny
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
15
43
32
48
24
21
42
8
31
30
24
32
33
70
68
30
48
18
26
36
15
43
32
48
24
21
42
8
31
30
24
32
33
70
68
24
48
18
18
36
15
43
32
48
24*
21
42
8
31
30
24
32
33
70
68
24
48
18
18
36
15
43
32
48
21
42
8
31
30
24
32
33
70
68
24
48
18
18
36
12
43
32
49
21
42
8
31
30
30
32
33
78
68
24
48
18
18
36
12
43
32
49
21
42
8
31
30
30
32
33
68
68
24
48
18
18
36
12
43
32
49
21
42
8
31
30
30
29
33
68
68
24
48
18
18
36
12
43
32
49
21
42
8
31
30
30
29
33
68
68
24
48
18
18
36
Raport o stanie miasta Przemyśla
Oddział Onkologiczny z Pododdział
Dziennej Chemioterapii
RAZEM**
21
-
25
25
25
25
25
25
25
679
690
690
666
678
668
665
681
*) Oddział nie funkcjonuje od 1kwietnia 2009r.
**) nie obejmuje łóżek noworodkowych w ilości 45 sztuk
Tabela 145. Funkcjonowanie Szpitala Miejskiego w latach 2007-2014 (do końca 2012r. - 114 Szpitala Wojskowego z Przychodnią – SP ZOZ.)
Wyszczególnienie
Liczba łóżek
Liczba leczonych pacjentów
Osobodni leczenia
Średni czas pobytu chorego w szpitalu
2007
328
9 701
70 317
6,9
2008
328
9 787
71 127
6,8
2009
323
10 174
70 403
6,9
2010
323
9 744
69 287
7,1
2011
323
9 624
69 629
7,00
2012
276
9 149
67 957
7,4
2013
276
9 268
70 411
7,6
2014
276
8 871
70 508
7,9
82
1
4
188
4
80
1
4
196
3
80
2
2
196
3
80
2
2
195
3
75
1
2
179
4
74
2
2
201
2
71
2
2
198
2
72
2
2
200
2
Struktura zatrudnienia
lekarze
lekarze dentyści
farmaceuci
pielęgniarki
położne
Tabela 146. Oddziały szpitalne i ilość łóżek w Szpitalu Miejskim (do końca 2012r. - 114 Szpitala Wojskowego z Przychodnią – SP ZOZ) - stan na 31 grudnia
Lp.
Nazwa oddziału
1 Oddział Chorób Wewnętrznych
2 Oddział Chirurgii Ogólnej**
3 Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii ***
4 Oddział Otolaryngologii
5 Oddział Dermatologiczny
6 Oddział Neurologiczny
7 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
8 Oddział Psychosomatyczny
9 Szpitalny Oddział Ratunkowy*
10 Blok Operacyjny
11 Izba Przyjęć
RAZEM
2007
70
80
30
30
30
40
5
38
5
328
2008
70
80
30
30
30
40
5
38
5*
328 (323)
2009
70
80
30
30
30
40
5
38
323
2010
70
80
30
30
30
40
5
38
323
2011
70
80
30
30
30
40
5
38
322
2012
70
46**
30***
26
21
40
5
38
276
2013
70
46
30
26
21
40
5
38
276
2014
70
46
30
26
21
40
5
38
276
*) Od 2009r. brak kontraktu z NFZ na świadczenia z zakresu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
**) Do końca 2011r. w ramach Oddziału funkcjonował Pododdział Ginekologii
***) Do końca 2011r. w ramach Oddziału funkcjonował Pododdział Okulistyczny
140
C. DANE PORÓWNAWCZE
Tabela 147. Ochrona zdrowia – GUS
Wyszczególnienie
Łóżka szpitalne ogółem
Przychodnie ogółem
publiczne
niepubliczne
służby medycyny pracy
Placówki ogółem praktyki lekarskie
w miastach/ osoba
Placówki podległe samorządowi
terytorialnemu przychodnie, ośrodki
zdrowia, poradnie
Rok
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012/2013
2007
2008
2009
2010
2011
2012/2013
2007
2008
2009
2010
2011/2013
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Przemyśl
741
747
1 001
998
1 014
40
37
39
38
52
56
56
56
7
6
6
6
6
b.d.
33
31
33
32
46
b.d.
5
9
6
b.d.
22
21
21
21
b.d.
22
22
22
7
6
6
6
6
6
7
7
Krosno
689
722
688
688
700
54
53
26
25
26
28
28
31
19
18
3
3
3
b.d.
35
35
23
22
23
b.d.
4
14
3
b.d.
20
16
19
16
b.d.
19
18
18
19
17
3
3
3
3
3
3
Mielec
Zamość
Jelenia Góra
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
42
42
42
42
44
44
46
47
2
2
1
1
2
b.d.
40
40
41
41
42
b.d.
1
8
1
b.d.
28
22
26
26
b.d.
b.d.
27
27
1
1
1
1
2
2
2
2
763
769
769
743
806
46
47
44
49
60
61
61
65
5
5
5
5
5
b.d.
41
42
39
44
55
b.d.
2
10
5
b.d.
35
23
22
19
b.d.
14
14
15
5
5
5
5
5
6
6
5
558
561
603
630
652
42
40
40
39
48
49
43
44
5
7
3
3
3
b.d.
37
33
37
36
45
b.d.
4
9
3
b.d.
44
36
44
44
b.d.
37
35
32
3
3
3
3
3
2
2
2
328 281
303 152
391 664
441 833
345 615
341 562
Podstawowa opieka zdrowotna - porady ogólnodostępne, w tym:
porady ogółem / jedn.
2007
2008
283 518
446 868
246 456
249 056
Raport o stanie miasta Przemyśla
porady lekarzy podstawowej opieki
zdrowotnej
Apteki
Farmaceuci pracujący
w aptekach
Lekarze wg podstawowego miejsca
pracy
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008/2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011/2012
2013
2014
276 196
258 192
270 661
672 579
680 612
682 262
283 518
b.d.
314 346
314 173
32
31
35
34
34
35
36
35
62
57
60
57
56
66
63
66
265
234
241
246
b.d.
318
323
224 597
241 509
241 374
279 674
610 003
612 976
246 456
b.d.
275 558
267 749
29
28
26
28
30
31
30
33
54
50
50
47
56
63
55
64
245
236
239
239
b.d.
243
240
298 489
302 286
314 918
297 481
551 087
560 494
328 281
b.d.
312 194
325 365
21
22
23
25
26
25
26
26
45
42
42
42
49
44
44
55
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
397 214
407 509
449 674
455 010
940 193
943 374
331 664
b.d.
441 284
442 582
43
42
42
42
41
40
35
38
95
96
100
88
94
87
79
94
346
359
336
340
b.d.
382
372
317 939
307 925
281 074
332 951
773 039
766 704
345 615
b.d.
363 550
361 725
31
29
29
31
35
36
35
35
64
66
71
68
67
71
69
68
204
203
163
199
b.d.
250
244
Tabela 148. Wydatki budżetów gmin na ochronę zdrowia – GUS
Wyszczególnienie
Ogółem
bieżące jednostek
budżetowych ogółem
majątkowe ogółem
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
Przemyśl
Krosno
Mielec
4 226 482
6 141 629
7 566 724
8 431 300
8 085 070
8 472 456
9 186 139
10 188 723
3 729 540
5 470 316
6 627 326
7 886 921
7 493 266
7 789 839
8 395 935
9 998 860
72 440
841 262
1 698 624
1 620 371
1 789 131
1 861 772
1 215 556
1 165 323
1 398 507
559 104
571 896
986 051
1 290 990
963 088
909 888
825 929
1 348 507
106 000
944 583
987 722
1 042 366
1 171 934
1 061 335
1 075 266
1 165 837
1 152 378
740 586
740 538
880 344
968 086
924 446
800 212
828 065
1 152 378
98 398
Zamość
4 003 545
5 405 931
7 515 965
8 518 977
9 007 549
9 190 568
10 239 298
10 777 643
3 447 326
4 814 917
6 791 626
7 905 728
8 007 418
8 452 479
9 424 302
10 575 395
-
Jelenia Góra
1 972 547
2 332 977
2 932 024
3 037 146
2 295 066
2 140 009
2 252 629
2 275 848
1 251 354
1 443 077
1 952 561
2 248 370
1 708 315
1 559 616
1 016 740
1 652 176
120 000
142
Raport o stanie miasta Przemyśla
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
przeciwdziałanie
alkoholizmowi
182 501
3 826 698
b.d.
294 111
189 863
862 584
960 513
1 133 541
962 007
1 208 902
1 223 510
1 216 123
1 340 974
946 522
425 015
229 985
609 316
b.d.
311 189
50 000
574 690
1 054 741
772 535
778 356
917 669
946 820
863 804
1 129 538
185 848
94 995
129 553
54 664
b.d.
307 588
868 740
940 727
986 911
1 042 225
992 309
1 024 784
1 085 431
1 079 953
105 000
10 443
162 082
b.d.
492 230
202 248
996 767
924 776
1 132 720
11 035
1 468 018
1 251 529
1 347 774
1 556 585
200 000
250 000
200 000
b.d.
614 533
623 671
1 565 901
1 758 142
2 042 332
2 154 307
1 891 337
1 792 422
1 958 202
1 966 222
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU
Brak danych.
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
­
­
­
Urząd Miejski w Przemyślu
Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego, Wydział Polityki Społecznej Podkarpacki Urząd
Wojewódzki
GUS – Bank Danych Lokalnych.
TEMAT 3.
POMOC SPOŁECZNA, OPIEKA NAD DZIECKIEM I RODZINĄ.
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa. Zadania gminy i powiatu z zakresu
pomocy społecznej określa ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175
z 2009r. poz.1362 z póź. zm.). Do podstawowych zadań zaliczyć należy:
­ umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są
w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,
­ zaspokajanie niezbędnych potrzeb osób i rodzin oraz umożliwienie im życia w warunkach
odpowiadających godności człowieka,
­ doprowadzenie w miarę możliwości do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich
integracji ze środowiskiem,
­ zapobiegania powstawaniu trudnych sytuacji życiowych i marginalizacji społecznej.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Na terenie Przemyśla zadania określone ustawą o pomocy społecznej realizuje Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej (MOPS), powołany uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/82/90 z dnia 27 kwietnia
1990r. MOPS jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,
143
Raport o stanie miasta Przemyśla
działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa miasta Przemyśla, podlega Prezydentowi
Miasta.
Od 1999r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje jednocześnie zadania ośrodka pomocy
społecznej oraz powiatowego centrum pomocy rodzinie. Od 1 lipca 2005r., z upoważnienia
Prezydenta Miasta, MOPS realizuje: ustawę o świadczeniach rodzinnych, ustawę o postępowaniu
wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej oraz ustawę o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów (ustawa weszła w życie z dniem 1 października 2008r.). MOPS
zapewnia również obsługę finansowo-księgową dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności.
W roku 2014 na terenie miasta objętych pomocą społeczną zostało 8 870 osób, co stanowi
ok. 14,26% ogółu mieszkańców. Średnia udokumentowanych dochodów mieszkańca Przemyśla
korzystającego z pomocy społecznej wynosi pomiędzy 200,00 a 300,00 zł. Największe
zagęszczenie osób żyjących w ubóstwie koncentruje się w okolicach ulic: Dworskiego,
Słowackiego, Mickiewicza, Jagiellońska, Rynek, Grunwaldzka, 3-go Maja, Śnigurskiego,
Franciszkańska, Kazimierza Wielkiego, Plac Legionów. Większość osób korzystających z pomocy
społecznej zamieszkuje Stare Miasto.
Pomoc osobom niepełnosprawnym
Miasto Przemyśl zamieszkuje ok. 10 000 osób niepełnosprawnych. W ramach rehabilitacji
społecznej MOPS w drodze dofinansowania ze środków PFRON świadczy pomoc poprzez:
­ likwidację barier uniemożliwiających samodzielne, sprawne funkcjonowanie osób
niepełnosprawnych w ich najbliższym otoczeniu, w domu i rodzinie,
­ zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
­ uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
­ prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej,
­
współpracę z podmiotami w zakresie koordynacji i wymiany informacji służących działaniom
skierowanym do osób niepełnosprawnych w obszarze potrzeb społecznych tych osób oraz
przestrzegania praw im przysługujących umożliwia osobom niepełnosprawnym uczestnictwo
w życiu społecznym, polegający na czynnym wypełnianiu ról m.in. w środowisku rodzinnym,
rówieśniczym, towarzyskim oraz możliwości korzystania z dóbr kultury, dostępu do informacji
i życia politycznego.
144
Tabela 149. Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej z podziałem na zadania w latach 2007–2014
Wyszczególnienie
ilość
2007
kwota
ilość
2008
kwota
ilość
2009
kwota
ilość
2010
kwota
ilość
2011
kwota
ilość
2012
kwota
ilość
2013
kwota
ilość
2014
kwota
Dofinansowanie:
pobytu na turnusach
rehabilitacyjnych
w tym: dzieci
i młodzież
likwidacji barier
tech. – architekt.
w komunikowaniu
się
w tym: dzieci
i młodzież
zakupu
przedmiotów
ortopedycznych,
sprzętu rehabilit.
i środków pomoc.
w tym: dzieci
i młodzież
sportu, kultury
i turystyki osób
niepełnosprawnych
w tym: dzieci
i młodzież
Razem:
kosztów
działalności
warsztatów terapii
zajęciowej zobowiązania
OGÓŁEM:
555
337 162
535
345 132
245
169 445
207
127 675
208
139 190
341
283 611
162
126 589
208
172 480
180
114 020
132
85 615
107
75 332
64
39 430
35
23 310
95
81 618
33
25 500
43
35 520
127
562 455
215
481 550
83
162 697
114
157 339
88
147 478
176
359 774
90
142 000
76
146 979
21
108 734
42
128 758
14
32 980
12
22 900
17
29 815
21
24 882
22
21 365
14
21 379
303
330 102
384
435 228
340
360 241
328
263 191
296
280 305
370
370 073
303
241 408
291
292 730
74
87 006
93
98 728
80
92 855
78
40 814
60
63 196
35
45 562
17
19 208
33
48 166
23
63 668
776
65 949
597
35 973
667
32 818
551
21 000
733
34 999
390
19 998
386
21 584
7
22389
138
10 050
111
5 698
164
6 139
135
2012
227
8 619
86
3 447
72
2 284
1 008
1 293 387
1 910
1 327 859
1 577
728 356
1 634
690 306
1 153
587 973
1 620
1 048 457
945
529 995
961
633 773
2/55
700 882
55
737 770
57
815 013
57
843 372
57
843 372
95
866 183
95
1 405 620
105
1 406 836
1 994 269
2 065 729
1 543 369
1 425 768
1 431345
2 399 588
1 935 615
2 040 609
Realizacja zadań i wykorzystanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2014
przedstawia się następująco:
a. Dofinansowanie do pobytu osób niepełnosprawnych na turnusach rehabilitacyjnych.
W roku 2014 liczba osób ubiegających się o przyznanie dofinansowania do pobytu na turnusie
rehabilitacyjnym wyniosła 433 (wraz z opiekunami), natomiast dofinansowanie otrzymało 208 osób
(w tym 63 opiekunów) na kwotę 172 480 zł, w tym 25 dzieci i młodzieży +18 opiekunów na kwotę
35 520 zł. Większość osób korzystała z turnusów rehabilitacyjnych indywidualnie oraz
organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe jak: Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków, Polski Związek Niewidomych, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.
b. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
W 2014r. na zadanie dofinansowania do organizacji imprez „sport, kultura, turystyka i rekreacja
osób niepełnosprawnych” złożono 17 wniosków na ogólną kwotę dofinansowania 101 500 zł.
Ze względu na ograniczone środki finansowe wnioskowane kwoty zostały pomniejszone.
Zrealizowano 14 wniosków na kwotę 21 584 zł dla 12 organizacji działających na rzecz osób
niepełnosprawnych. W dofinansowanych imprezach kulturalno–sportowo–rekreacyjnoturystycznych wzięło udział 386 osób niepełnosprawnych, w tym 72 dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej. Realizacja zadania w ramach zadania „sport, kultura, turystyka i rekreacja osób
niepełnosprawnych” w 2014r. objęła: dofinansowanie do wycieczek turystyczno-krajoznawczych
zorganizowanych dla osób niepełnosprawnych, dofinansowanie do organizacji turnieju
szachowego dla osób niewidomych i słabowidzących - dofinansowanie do organizacji imprez
kulturalno–integracyjnych.
c. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze.
W roku 2014 o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych
i środków pomocniczych starało się 424 osoby. Dofinansowanie otrzymało 291 osób z tego
33 dzieci i młodzieży. Przedmiotem dofinansowania były w większości aparaty słuchowe oraz
protezy kończyn dolnych i górnych, wózki inwalidzkie, rowery rehabilitacyjne i urządzenia do
hydromasażu. Na realizację tego zadania wydano kwotę 292 730 zł, w tym dla dzieci i młodzieży
48 166 zł.
d. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych.
W 2014r. na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych złożonych
zostało 140 wniosków na kwotę 491 932 zł. Na to zadanie przeznaczono 146 979 zł co pozwoliło
na realizację 76 wniosków, w tym dla 15 dzieci i młodzieży.
Realizacja zadania w ramach programu likwidacja barier architektonicznych w miejscu
zamieszkania osoby niepełnosprawnej w 2014 roku objęła: przystosowanie łazienki do potrzeb
osoby niepełnosprawnej mającej trudności w poruszaniu się poprzez wykonanie instalacji wodnokanalizacyjnej, elektrycznej, zakup i montaż kabiny prysznicowej z odpowiednią baterią, umywalki
z baterią, kompaktu wc z płuczką, montaż uchwytów pomocniczych dla osób niepełnosprawnych,
wykonanie posadzki antypoślizgowej oraz glazury ściennej. Ogółem na likwidację barier
architektonicznych wydano kwotę 73 600 zł dla 23 osób niepełnosprawnych. w tym 2 dzieci
i młodzieży na kwotę 7 000 zł. W ramach likwidacji barier w komunikowaniu się przyznano
dofinansowanie 38 osobom niepełnosprawnym na kwotę 37 838 zł, (w tym 10 dzieci – 9 879 zł) do
zakupu: zestawów komputerowych(w tym notebooki) z łączem internetowym, poza tym; telefony
bezprzewodowe, telefony komórkowe. Na likwidację barier technicznych wydatkowano na zakup
m.in.: piec co, podnośniki wannowe, winda, łóżka ortopedyczne na kwotę 35 541 zł dla 15 osób
niepełnosprawnych, w tym 2 dzieci na kwotę 4 500 zł.
Raport o stanie miasta Przemyśla
Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ)
W 2014r. na finansowanie 3 warsztatów terapii zajęciowej dla 105 uczestników przeznaczono
kwotę 1 563 151 zł , z tego dofinansowanie ze środków PFRON 90% tych kosztów, w kwocie
1 406 836 zł, pozostałe 10 % pokryte były ze środków samorządowych w wysokości 156.180 zł
i ze środków własnych PTWzK 135 zł. Jednostkami prowadzącymi warsztaty terapii zajęciowej są:
Spółdzielnia Niewidomych „START” Przemyśl, ul. Batorego 22, w której terapią zajęciową
objętych było 40 osób niepełnosprawnych – 657.600 zł, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
Przemyśl, ul. Sobótki 23 z 45 uczestnikami (zwiększenie o 10 osób niepełnosprawnych od
29.12.2014r. – 576 751zł i Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
w Przemyślu, ul. Lelewela 8a, w którym uczestniczy w terapii zajęciowej 20 osób – 328.800 zł.
Wypożyczalnia Urządzeń Pomocniczych i Sprzętu Rehabilitacyjnego.
Celem działalności Wypożyczalni jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym powrotu do
aktywności zawodowej i społecznej oraz przyspieszenie im procesu adaptacyjnego poprzez
nieodpłatne udostępnienie niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego lub urządzeń pomocniczych.
W 2014r. z wypożyczalni skorzystały 22 osoby niepełnosprawne. Użyczono: 13 łóżek
ortopedycznych z materacami, 3 szafki przyłóżkowe, 5 wózków inwalidzkich, 6 chodzików
czterokołowych.
Środowiskowy Dom Samopomocy
Środowiskowy Dom Samopomocy w Przemyślu przy ul. Bakończyckiej 1 prowadzi od 2003r.
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Placówka zwiększyła w 2013r.
liczbę miejsc do 42 dla osób upośledzonych umysłowo i psychicznie chorych. Zajmuje się
wszechstronną rehabilitacją zmierzającą do usamodzielnienia uczestników m.in. poprzez trening
umiejętności samoobsługowych, uspołecznienie, poznawanie zasad współżycia w grupie,
możliwości spędzania wolnego czasu.
Tabela 150. Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w latach 2007-2014.
Rok
Ilość
uczestników
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
31
32
33
35
37
40
42
42
Uzyskana dotacja
ogółem
407.532,00 zł
410.110,00 zł
362.075,00 zł
388.080,00 zł
443.080,00 zł
487.900,00 zł
514.080,00 zł
527.130,00 zł
Uzyskana dotacja
na uczestnika
1.095 zł
1.068 zł
914 zł
924 zł
998 zł
1.016 zł
1.020 zł
1 046 zł
Zatrudnienie
w etatach
Zatrudnienie
w osobach
7,00
8,00
8,00
8,00
10,00
10,50
11,00
12,75
8
9
9
8
11
12
12
14
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno–Wychowawczy (OREW)
OREW mieści się w Przemyślu przy ulicy Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 78. Jest prowadzony
również przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Przemyślu, jako niepubliczna placówka oświatowa umożliwiająca dzieciom i młodzieży
z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku
szkolnego. Do OREW, na podstawie orzeczenia z poradni psychologiczno–pedagogicznej,
przyjmowane są dzieci i młodzież w wieku 3-25 lat z upośledzeniem umysłowym w stopniu
głębokim, znacznym i umiarkowanym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, które potrzebują
kompleksowej, wielodyscyplinarnej rehabilitacyjno–terapeutyczno-edukacyjno-rewalidacyjnej
pomocy świadczonej w odpowiednich warunkach i z opieką dostosowaną do stanu wychowanków.
W OREW zatrudnieni są specjaliści pracujący w zespole, w którego skład wchodzą:
 lekarz,
 psycholog,
 fizjoterapeuta,
 logopeda,
 nauczyciel - terapeuta,
147
Raport o stanie miasta Przemyśla
 personel wspomagający.
Ośrodek umożliwia dzieciom najciężej niepełnosprawnym spędzanie czasu poza domem
rodzinnym i dzięki temu: kontakt z szerszym środowiskiem, z rówieśnikami, pracę w grupie,
uczestnictwo w różnorodnych zajęciach, korzystanie z wyposażenia specjalistycznego.
Do zadań placówki należą:
 kompleksowa, specjalistyczna rehabilitacja i edukacja dzieci i młodzieży,
 praca nad poprawą rozwoju ruchowego, społecznego oraz intelektualnego,
 nauka umiejętności komunikacyjnych,
 pomoc w zdobywaniu niezależności w życiu.
Corocznie, do placówki uczęszcza około 50 osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren
miasta Przemyśla i okolicznych gmin.
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Prezydent Miasta Przemyśla z dniem 1 kwietnia 2002r. powołał Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu, który
zapewnia obsługę kadrową i finansową. Siedziba tut. Zespołu mieściła się w Przemyślu przy
ul. Rogozińskiego 30. We wrześniu 2012r. po wykonaniu niezbędnych prac remontowych PZON
przeniósł się do nowej siedziby w budynku po byłej szkole podstawowej Pogotowia Opiekuńczego
przy ul. Jasińskiego 1.
Zespół realizuje zadania w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności jako pierwsza instancja. Obsługuje mieszkańców Miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego.
Wydatki związane z tworzeniem i działalnością Zespołu są pokrywane ze środków finansowych
budżetu państwa. Wydatki te mogą być również pokrywane ze środków finansowych jednostek
samorządu terytorialnego.
Tabela 151. Funkcjonowanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Rok
Wysokość środków
finansowych w [zł.]
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
osób zatrudnionych
etaty
umowy
309.200
411.268
431.408
417.165
518.141
621.743
535.493
620.915
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
6,0
7,0
Liczba
wydanych orzeczeń
o niepełnosprawności
wydanych orzeczeń o stopniu
niepełnosprawności
834
896
629
727
655
626
611
613
2 431
2 924
3 226
3 913
4 177
4 238
3 944
4 053
21
21
26
20
19
22
24
24
Tabela 152. Niepełnosprawni
Rok
Liczba orzeczeń o stopniu
niepełnosprawności
Liczba opinii
Liczba orzeczeń
o niepełnosprawności
Tabela
Lp.
153.
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2 431
2 924
3 226
3 913
4 177
4 238
3 944
4 053
-
-
-
-
-
-
-
-
834
896
629
727
655
626
611
613
spraw
orzekania
Orzeczenia wydane przez powiatowy
o niepełnosprawności w 2014r.
Wyszczególnienie
Osoby po 16 roku życia
Wydane orzeczenia z określeniem stopnia niepełnosprawności
1
Wydane orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych
2
Wydane orzeczenia o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności
3
Ogółem wydane orzeczenia
W tym :
5
Wydane orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych:
zespół
do
Liczba
3 885
79
89
3 944
148
Raport o stanie miasta Przemyśla
Znaczny
Umiarkowany
Lekki
456
459
264
1 179
0
Po raz pierwszy
Wydane orzeczenia na podstawie art. 5a ustawy
Osoby przed 16 rokiem życia
Wydane orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności
1.
Wydane orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych
2.
Wydane orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych
3.
Ogółem wydane orzeczenia
3
54
556
611
W 2014r. nastąpił niewielki spadek wydanych orzeczeń, jednakże zapotrzebowanie na leczenie
sanatoryjne, turnusy rehabilitacyjne, zakup sprzętu rehabilitacyjnego stale wzrasta, co wymusza
dostosowanie budynków i pomieszczeń oraz rynku pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Domy pomocy społecznej
Od 2013r. na terenie miasta Przemyśla funkcjonują 2 całodobowe domy pomocy społecznej, w tym:
 Miejski Dom Pomocy Społecznej, który powstał w wyniku połączenia domu dla osób
w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych przy ul. Brata Alberta 3 oraz DPS-u dla
osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych mieszczący się przy
ul. Wysockiego 99,
 Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Braci Albertynów dla niepełnosprawnych
intelektualnie mężczyzn przy ul. św. Brata Alberta 1.
Tabela 154. Domy Pomocy Społecznej funkcjonujące w Przemyślu.
Wyszczególnienie
Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w zł.
Ilość miejsc
statutowych
2007*
DPS dla osób w podeszłym
wieku i przewlekle
somatycznie chorych
DPS dla kobiet i mężczyzn
niepełnosprawnych
intelektualnie i przewlekle
psychicznie chorych
59
177
70
1. 715,00
1.810,70
2008**
1.715,00
1.810,70
2009***
1.715,00
1.810,70
2010****
2011*****
2012******
I-XI – 1.715,00
XII – 2.177,50
I-II 2.177,50
III-XII 2.571,00
I-II 2.571,00
III-XII 2.511,00
1.810,70
I-VI
VII-XII
I-II
III-XII
1.810,70
2.465,62
2.465,62
2.478,00
Miejski Dom Pomocy Społecznej z siedzibą w Przemyślu
przy ul. Józefa Wysockiego 99
Ilość miejsc
statutowych
- dla osób przewlekle psychicznie chorych – 132,
- dla niepełnosprawnych intelektualnie - 45,
- dla w podeszłym wieku - 54,
- dla przewlekle somatycznie chorych 5.
III-XII – 2.611,60 zł
2013*******
I-II – 2.611,60 zł
III – 2.805,65 zł
2014
Ilość mieszkańców na
dzień 31.12.2014r.
228
DPS dla mężczyzn intelekt.
i psychicz. chorych
Zgromadzenia Braci
Albertynów
1.868,68
I-XI – 1.868,68
XII – 1.933,00
I-III – 1.933,00
IV-XII- 2.124,00
I-II – 2.124,00
III-XII – 2.430,00
I-II 2.430,00
III-XII 2.334,00
I-II 2.334,00
III-XII 2.534,55
DPS Zgromadzenia Braci
Albertynów w Przemyślu,
ul. Św. Brata Alberta 1.
dla mężczyzn intelektualnie
niepełnosprawnych - 70
I-II – 2.534,55 zł
III-XII – 2.649,00 zł
I-II – 2.649,00 zł
III – 2.842,00 zł
69
*) Zarządzenie Prezydenta Miasta Przemyśla Nr 19/07 z dnia 16 lutego 2007 r.
**) Zarządzenie Prezydenta Miasta Przemyśla Nr 50/08 z dnia 18.03.2008 r.
***) Zarządzenie Prezydenta Miasta Przemyśla Nr 21/2009 z dnia 24.02.2009 r.
****) Zarządzenie Prezydenta Miasta Przemyśla Nr 25/2010 z dnia 22.02.2010 r.
*****) Zarządzenie Prezydenta Miasta Przemyśla Nr 24/2011 z dnia 4.02.2011 r.
******) Zarządzenie Prezydenta Miasta Przemyśla Nr 28/2012 z dnia 07.02.2012 r.
*******) Zarządzenie Prezydenta Miasta Przemyśla Nr 46/2013 z dnia 08.02.2013 r.
********)Zarządzenie Prezydenta Miasta Przemyśla Nr 32/2014 z dnia 04.02.2014 r
149
Raport o stanie miasta Przemyśla
Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu
utrzymania, jedynie osoby skierowane do 31.12.2003r. są finansowane dotacją celową z budżetu
państwa. Odpłatność w stosunku do osób skierowanych do domu pomocy społecznej po 1 stycznia
2004r. ustala się następująco: mieszkaniec ponosi odpłatność do 70% swojego dochodu netto,
następnie małżonek lub zstępni przed wstępnymi kwotę uzupełniającą do średniego miesięcznego
kosztu w danym domu. Jeśli rodzina posiada niski dochód całą kwotę uzupełniającą ponosi gmina
właściwa dla miejsca stałego zameldowania przed skierowaniem do domu pomocy społecznej.
W praktyce oprócz osoby kierowanej opłatę miesięczną wnosiła średnio w 2014r. Gmina Miejska
Przemyśl - 1.975,97 zł. miesięcznie za każdą osobę. Dokonywane dopłaty mają charakter zmienny
w stosunku do lat ubiegłych (tj. w roku 2007 wynosiła 1.305,39 zł, w roku 2008r. wynosiła
1.171,48 zł, w roku 2009r. wynosiła 1.211,51 zł, w roku 2010 wynosiła 1.290,20 zł, w 2011r.
wynosiła 1.573,05 zł, w roku 2012 wynosiła 1.673,73 zł, w roku 2013 wynosiła 1 650,66).
Tabela 155. Wydatki ponoszone za pobyt mieszkańców Przemyśla umieszczanych w domach
pomocy społecznej w latach 2007–2014
Rok
Kwota wydatków przekazywana
przez Miasto Przemyśl do DPS
tytułem opłaty za pobyt
mieszkańców
Kwota dochodów
uzyskiwanych od członków
rodziny mieszkańca
616.440
958.270
1.108.081
1.215.366
1.539.105
2.109.977
2.433.069
3.305.800
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Różnica pochodząca
wyłącznie z budżetu
Miasta Przemyśla
56.226
113.071
142.075
139.479
49.112
172.411
255.216
227.391
559.918
845.199
966.006
1.075.887
1.389.992
1.937.566
2.177.853
3.078.409
Domy Pomocy Społecznej wypracowały w swej działalności edukacyjno-terapeutycznej wiele
stałych już zajęć mobilizujących mieszkańców do aktywnego życia. W poszczególnych domach
pomocy społecznej działają: pracownia plastyczna, muzyczna, kulinarna. W Domu Pomocy
Społecznej Zgromadzenia Braci Albertynów w Przemyślu przy ul. św. Brata Alberta 1 jest również
sala doświadczania świata. Prowadzone są zajęcia teatralne, sportowe, z zasad dobrego
wychowania oraz zachowania w miejscach publicznie ogólnodostępnych np. kawiarnia, kino,
biblioteka, pizzeria, poczta, urząd, kościół, środki komunikacji itp. W poszczególnych pracowniach
zajęcia prowadzone są ustawicznie. Mieszkańcy uczęszczają na zajęcia na zasadzie dobrowolności,
rozwijając zainteresowania i posiadane umiejętności. Każdy z domów pomocy społecznej posiada
własną fizykoterapię, z której mieszkańcy korzystają pod nadzorem fizykoterapeuty i zgodnie
z zaleceniem lekarza. Mieszkańcy chętnie uczestniczą w spartakiadach sportowych i przeglądach
teatralnych o zasięgu wojewódzkim, w organizowanych wycieczkach i spacerach, różnego rodzaju
spotkaniach: mikołajkowych, opłatkowych i wielkanocnych oraz zabawach z okazji "Dnia
Seniora", "Andrzejek", "Dnia Babci i Dziadka i "Walentynek". W DPS Zgromadzenia Braci
Albertynów po raz VIII zorganizowano „Spotkanie Rodzin". Mieszkańcy mają możliwość
kultywowania wyznania religijnego.
Tabela 156. Dom Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku przy ul. Św. Brata Alberta 3
Rok
liczba miejsc statutowych
liczba osób aktualnie
przebywających w DPS
(stan na koniec roku)
liczba oczekujących na umieszczenie
DPS (stan na koniec roku)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
-
-
50
50
50
42
59
59
50
50
47
41
53
57
-
-
2
4
-
1
-
7
-
-
150
Raport o stanie miasta Przemyśla
liczba kompletujących dokumenty
celem umieszczenia w DPS
/postępowanie w toku/
4
6
14
9
9
3
-
-
Tabela 157. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Psychicznie
Chorych przy ul. Wysockiego 99
Rok
liczba miejsc statutowych
liczba osób aktualnie
przebywających w DPS
liczba oczekujących na umieszczenie
DPS
liczba kompletujących dokumenty
celem umieszczenia w DPS
/postępowanie w toku/
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
196
196
191
177
177
177
236
236
196
196
188
176
172
173
225
228
5
4
-
-
-
2
5
3
7
-
-
-
6
7
2
4
*) Z uwagi na połączenie w 2013r. wyżej wymienionych placówek wykazane dane dotyczą obu domów
Tabela 158. Dom Pomocy Społecznej dla Mężczyzn Niepełnosprawnych Intelektualnie przy
ul. Św. Brata Alberta 1
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
liczba miejsc statutowych
Rok
70
70
70
70
70
70
70
70
liczba osób aktualnie
przebywających w DPS
60
70
70
70
70
70
70
69
liczba oczekujących na umieszczenie
DPS
0
1
4
5
2
-
0
0
liczba kompletujących dokumenty
celem umieszczenia w DPS
/postępowanie w toku/
2
3
7
1
2
1
0
0
Jak wynika z powyższych tabel w trzech domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie
miasta na dzień 31.12.2014r. przebywało 297 mieszkańców, a więc o 9 osób mniej, niż statutowa
liczba mieszkańców (306). Zaistniała sytuacja jest skutkiem maksymalnie zaostrzonych
wymaganych kryteriów celem przyznania osobie pomocy w formie skierowania do domu pomocy
społecznej wynikających z braku potrzebnych na tę pomoc środków finansowych. Pozyskiwanie
mieszkańców kierowanych z innych gmin jest równie trudne, ponieważ gminom także brakuje
środków.
Dom Dziennego Pobytu prowadzony w ramach filii przez DPS przy ul. Św. Brata Alberta 3
z dniem 31.12.2008r. zaprzestał działalności.
Tabela 159. Liczba osób korzystających z usług domu dziennego pobytu.
Rok
Liczba uczestników
2007
2008
12
15
Dom Matki i Dziecka w Przemyślu mieszczący się przy ul. Prądzyńskiego 8, którego organem
prowadzącym jest Caritas Archidiecezji Przemyskiej zapewnia całodobową opiekę, dysponuje
11 miejscami dla dorosłych w tym: 9 miejsc dla matek z małymi dziećmi do lat 6 i kobiet ciężarnych
oraz 2 miejsca dla osób dorosłych i ich dzieci z tytułu interwencji kryzysowej w rodzinie.
W 2010r. pomocą objęto 44 osoby w tym 21 matek i 23 dzieci. Natomiast w 2011r. z pomocy domu
skorzystało 17 matek i 23 dzieci. W 2012 r. umieszczonych było15 matek i 22 dzieci.
W 2013r. pomocy udzielono 13 matkom i 15 dzieciom. W 2014 roku umieszczono 12 kobiet
i 17 dzieci.
151
Raport o stanie miasta Przemyśla
Schroniska i noclegownie
Na terenie miasta Przemyśla znajduje się schronisko i noclegowania prowadzone przez
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta przy ul. Focha 12. Schronisko przeznaczone jest dla
75 mężczyzn z całodziennym wyżywieniem. W okresie zimowym uruchamiane jest dodatkowo
40 miejsc noclegowych z pełnym wyżywieniem. Ponadto schronisko zapewnia opiekę lekarską,
zaopatrzenia w odzież osobistą, środki czystości. W niedzielę i święta odprawiana jest w kaplicy
msza święta. Wszelkie niezbędne prace wykonują mieszkańcy schroniska.
Tabela 160. Wsparcie osób bezdomnych w Schronisku dla mężczyzn im. Św. Brata Alberta
w Przemyślu
Rok
Ilość mieszkańców ogółem
stan na 31 grudnia
Ilość mieszkańców mających
ostatnie zameldowanie w Przemyślu
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
94
83
84
85
70
68
86
88
25
13
13
35
9
b.d.
26
35
Średnioroczny dzienny
koszt pobytu mieszkańca
19,30
20,23
18,40
14,09
15,10
18,36
18,60
21,74
W okresie zimowym uruchamiane jest schronisko dla kobiet z 40 miejscami, które prowadzi Caritas
Archidiecezji Przemyskiej przy ul. Kapitulnej 1. Niezbędnym jest uruchomienie całodobowego i
całorocznego schroniska dla bezdomnych kobiet.
Wykres 19. Liczba miejsc w ośrodkach wsparcia w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców
Źródło: System Analiz Samorządowych Związku Miast Polskich
Opieka nad dzieckiem i rodziną
Rodzinie mającej trudności w wypełnianiu swoich zadań oraz dziecku z tej rodziny udziela się
pomocy, mając na względzie podmiotowość dziecka i rodziny oraz prawo dziecka do wychowania
w rodzinie oraz zapewnienia stabilnego środowiska wychowawczego. Według zasady
pomocniczości osobę, rodzinę uznaje się za główny podmiot wszelkich działań, instytucje tworzone
są jako pomocnicze w stosunku do niej. Do głównych działań nakierowanych na rodzinę i dziecko
należą poradnictwo rodzinne, praca socjalna oraz w ostateczności zapewnienie dziecku opieki
i wychowania poza rodziną naturalną. Kładzie się nacisk na profilaktykę, wsparcie dzienne
i działania mające na celu zachowanie lub przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania jej
zadań.
Do zadań własnych powiatu należy zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub
częściowo pozbawionym opieki rodziców, organizowania opieki w rodzinach zastępczych oraz
udzielania pomocy pieniężnej i niepieniężnej w tym zakresie.
Od 1 stycznia 2012r. obowiązuje nowa ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Spowodowała ona znaczne zmiany organizacyjne w systemie pomocowym.
Piecza zastępcza sprawowana jest w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowywania
przez rodziców, a od 2012r. funkcjonuje w dwóch formach:
152
Raport o stanie miasta Przemyśla
1) rodzinnej pieczy zastępczej zapewnianej w rodzinach zastępczych spokrewnionych,
niezawodowych i zawodowych (w tym również pełniących funkcję pogotowia rodzinnego),
2) instytucjonalnej pieczy zastępczej zapewnianej w placówkach opiekuńczo–wychowawczych.
Piecza zastępcza, bez względu na formę, zgodnie z art. 33 w/w ustawy zapewnia: zaspokojenie
potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych,
edukacyjnych i kulturalno–rekreacyjnych; przygotowanie dziecka do godnego, samodzielnego
i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki;
nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów
z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz
zdobywania umiejętności społecznych.
Organizator rodzinnej pieczy zastępczej.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wyznaczony na Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej
w Przemyślu. W 2014 r. zatrudniał 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, którzy przejęli
część zadań zlikwidowanego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego i objęli opieką 82 rodziny,
w których przebywało łącznie 116 dzieci.
W ramach działalności Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, w 2014r. koordynatorzy
rodzinnej pieczy zastępczej dokonali następujących czynności:
 sporządzili 151 ocen odnośnie sytuacji dziecka w rodzinie zastępczej oraz funkcjonowania
tejże rodziny (w tym opiniowanie zasadności pozostawienia dziecka w rodzinie
zastępczej);
 zgłosili 16 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną do Ośrodka Adopcyjnego przy
Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie;
 uczestniczyli w diagnozie psychologicznej 7 dzieci zgłoszonych do adopcji;
 wydali 13 opinii dotyczących przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego
 na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka;
 udzielili pomocy w sporządzeniu 4 wniosków do sądu o przywrócenie władzy rodzicielskiej
rodzicom biologicznym dzieci przebywających w pieczy zastępczej;
 sporządzili 4 wnioski o ustanowienie opieki prawnej dla dzieci przebywających
 w pieczy zastępczej;
 sporządzili 3 wnioski o pozbawienie rodziców władzy rodzicielskiej dla dzieci
przebywających w pieczy zastępczej;
 udzielali wsparcia pełnoletnim wychowankom z rodzinnych form pieczy zastępczej;
 w rodzinach zastępczych objętych opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
przebywało 13 pełnoletnich wychowanków, a 2 z nich usamodzielniło się.
Ponadto, w ramach organizacji rodzinnej pieczy zastępczej:
 prowadzono promocję dotyczącą rodzinnej pieczy zastępczej poprzez;
 - zorganizowanie Dnia Rodzicielstwa Zastępczego we współpracy z Kołem Rodzin
Zastępczych „Dom” w Przemyślu;
 - prowadzenie nieustannego naboru dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
(ogłoszenia na stronie internetowej MOPS, ulotki, wiadomości w lokalnych mediach,
ogłoszenia odczytywane w kościołach, zamieszczenie ich w gablotach);
 w ramach prowadzonego naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
pozyskano 7 chętnych, którzy po wstępnej weryfikacji zostali dopuszczeni
 do szkolenia;
 zorganizowano i przeprowadzono szkolenie dla 7 osób, kandydatów do pełnienia funkcji
rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej wg programu „Pride – Rodzinna Opieka
Zastępcza/Adopcja” zatwierdzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:
Decyzja DSR-IV-5121-3-1 TU/10 z dnia 23.03.2010 r. Kandydaci zostali objęci również
diagnozą pedagogiczną i psychologiczną. Powyższe szkolenie zorganizowane zostało
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu, prowadzone było przez dwóch
trenerów. Podczas w/w szkolenia 7 osób przeszkolono w zakresie programowym dla
153
Raport o stanie miasta Przemyśla



















kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej 75 godzin;
wydano 14 świadectw o ukończeniu szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej niezawodowej (7 osób) i zawodowej (7 osób);
wydano 5 zaświadczeń kwalifikacyjnych o ukończeniu szkolenia dla kandydatów
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej w tym 2 kwalifikacje do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej zawodowej i 3 kwalifikacje do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
niezawodowej;
w ramach zapewniania rodzinom zastępczym szkoleń mających na celu podnoszenie ich
kwalifikacji zorganizowano:
- szkolenie w wymiarze 10 godzin dla funkcjonujących rodzin zastępczych spokrewnionych
wg indywidualnego planu szkolenia, z którego skorzystało 14 rodziców zastępczych;
- spotkanie ogólne z rodzicami zastępczymi połączone z wykładem na temat: „Metody pracy
z dzieckiem mającym trudności w nauce” wygłoszonym przez Dyrektora Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Przemyślu, w którym uczestniczyło 50 rodziców
zastępczych;
na terenie miasta Przemyśla od kilku lat funkcjonuje Koło Rodzin Zastępczych „Dom” przy
TPD w Przemyślu, gdzie odbywają się systematycznie comiesięczne spotkania. Według
przewodniczącej Koła, regularnie z tej formy wsparcia korzysta ponad 20 rodzin
zastępczych. W styczniu 2014r. Koło Rodzin Zastępczych zorganizowało „Spotkanie
opłatkowe” dla rodzin zastępczych z dziećmi a także wycieczka do sejmu do Warszawy;
w ramach współpracy ze społecznością szkolną II LO w Przemyślu rodziny zastępcze miały
możliwość skorzystania z nieodpłatnych korepetycji udzielanych przez uczniów tejże
szkoły, z takich przedmiotów jak: język angielski, matematyka itp.;
udzielano wsparcia rodzinom zastępczym w ramach rozwiązywania spraw dotyczących ich
funkcjonowania, w tym celu m.in. nawiązano ścisłą współpracę z Sądem Rodzinnym,
kuratorami zawodowymi i społecznymi, asystentami rodziny, ośrodkami pomocy
społecznymi, ośrodkiem adopcyjnym, placówkami oświatowymi, podmiotami leczniczymi,
kościołami i związkami wyznaniowymi, organizacjami społecznymi oraz innymi
instytucjami;
prowadzono poradnictwo, terapię oraz wsparcie osobom sprawującym rodzinną pieczę
zastępczą i deklarującym taką potrzebę poprzez pomoc specjalistów: psychologa, prawnika,
mediatora, zatrudnionych w Ośrodku Wsparcia Socjalnego przy MOPS Przemyśl a także
poprzez kontaktowanie w/w rodziców zastępczych z osobami dyżurującymi: (policjantem,
prawnikiem, psychologiem, pedagogiem) w Zespole Interwencji Kryzysowej przy MOZU
Przemyśl;
sporządzono 19 opinii o kandydatach na rodziców zastępczych, zgodnie z art. 42 ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, które następnie przesłano do sądu;
przeprowadzono 22 diagnoz psychologicznych i 14 wywiadów pedagogicznych
kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionych;
odbyło się 185 posiedzeń, podczas których dokonano 225 ocen sytuacji dzieci
umieszczonych w rodzinach zastępczych;
Zapewniono koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej szkolenia mające na celu
podnoszenie ich kwalifikacji:
1 koordynator ukończył studia podyplomowe z zakresu: „Diagnoza dziecka i jego rodziny”,
2 koordynatorów uczestniczyło w jednodniowym szkoleniu: „Koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej, dokumentacja plany pracy z rodziną, oceny okresowe.”,
w dniu 11.09.2014r. 1 koordynator wziął udział w szkoleniu; „Nowe zadania powiatu nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”,
w dniu 07.06.2014r. 2 koordynatorów uczestniczyło w wykładzie dot.: „Problemy nadużyć
seksualnych wobec dzieci i młodzieży.”,
w dniach 24.10.2014r. – 25.10.2014r. 1 koordynator ukończył
154
Raport o stanie miasta Przemyśla











18- godzinny uzupełniający kurs trenerski dot. aktualizacji Programu Szkoleniowego
„Rodzina”,
w dniach 21.08.2014r. – 22.08.2014r. 2 koordynatorów uczestniczyło
w szkoleniu dot.: „ Niepełnosprawność społeczna czyli zespół Aspergera
i zaburzenia pokrewne.”,
2 koordynatorów wzięło udział w zajęciach superwizyjnych prowadzonych przez
psychoterapeutki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przemyślu;
zgłoszono do ośrodka adopcyjnego 16 dzieci, z których 8 zostało zakwalifikowanych do
przysposobienia (w tym 3 zakwalifikowano do adopcji zagranicznej). 8 dzieci nie zostało
zakwalifikowanych do przysposobienia z uwagi na pozytywne i emocjonalne więzi
z rodzicami zastępczymi. W 2014r. 6 dzieci zostało przysposobionych;
w ramach realizacji postanowienia sądu umieszczono 9 dzieci w rodzinnej pieczy
zastępczej, w tym 5 dzieci zostało umieszczonych w rodzinie zastępczej zawodowej
pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, 3 dzieci trafiły do rodziny zastępczej zawodowej,
a 1 dziecko umieszczono w rodzinie zastępczej niezawodowej;
dla 11 dzieci poszukiwano rodzinnej formy pieczy zastępczej na terenie miasta Przemyśla,
powiatu, województwa, a następnie całego kraju;
przesłano 16 odpowiedzi do kilku PCPR-ów lub MOPS-ów dot. braku możliwości
umieszczenia z ich terenu 27 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie miasta
Przemyśla;
przystąpiono do oferty konkursowej w ramach Resortowego Programu wspierania rozwoju
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014, dot. „Szkolenie rodzin zastępczych, osób
prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego.”;
prowadzono „Rejestr kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej,
zawodowej” oraz „Rejestr osób pełniących funkcję rodziny zastępczej niezawodowej
i zawodowej”, który został uaktualniony i następnie przesłany do Sądu Rejonowego
w Przemyślu.
Rodzina zastępcza zostaje ustanowiona przez Sąd Rodzinny w celu zapewnienia dziecku
pozbawionemu opieki rodzicielskiej odpowiednich warunków rozwoju i wychowania. Rodzina
zastępcza otrzymuje pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego
umieszczonego w niej dziecka.
Tabela 161. Rozwój rodzicielstwa zastępczego w latach 2007-2014
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Ilość rodzin
utworzonych
Liczba dzieci
umieszczonych
Liczba rodzin
rozwiązanych
Razem rodzin
zastępczych
Razem dzieci
przebywających
12
9
15
16
11
16
15
21
14
18
22
15
21
17
19
11
13
8
7
12
8
97
86
100
101
103
99
107
123
113
123
130
134
131
134
8
12
11
106
130
Tablica 162. Pomoc pieniężna świadczona rodzinom zastępczym w latach 2007-2014
Rodzaj przyznanej pomocy
Rok
2007
Jednorazowa pomoc pieniężna
na częściowe pokrycie
wydatków związanych z
przyjęciem dziecka do rodziny
Pomoc pieniężna na
częściowe pokrycie
kosztów utrzymania
dziecka
7.500
873.769
Okresowa pomoc
losowa
Dofinansowanie
do wypoczynku
0
-
155
Raport o stanie miasta Przemyśla
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
7.500
16.247
37.822
16.470
32.994
21.600
22 900
847.966
944.540
1.021.887
1.051.049
1.251.697
1.300.542
1 316 567
0
0
0
0
0
600
0
23.429
0
0
Miasto Przemyśl za pośrednictwem jednostek organizacyjnych pomocy społecznej prowadzi
aktywną politykę w zakresie pozyskiwania kandydatów na rodziców zastępczych – dążąc do
umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci aktualnie przebywających w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych. Z inicjatywy MOPS zorganizowano Koło Rodziców Zastępczych
„Dom” z siedzibą przy ul. Ratuszowej 10/1.
Od 2004r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy z innymi jednostkami
organizacyjnymi pomocy społecznej organizuje festyn dla dzieci wychowywanych poza domem
„Dzień Rodzicielstwa Zastępczego” – corocznie udział w zabawie bierze około 200 dzieci wraz
z opiekunami.
Opieka instytucjonalna realizowana jest poprzez działalność placówek opiekuńczowychowawczych. Placówki te, ze względu na specyfikę działań, dzielą się na placówki wsparcia
dziennego, placówki interwencyjne, placówki rodzinne oraz placówki socjalizacyjne. Na terenie
Przemyśla funkcjonują placówki dzienne:
­ świetlice środowiskowe,
­ terapeutyczne,
­ kluby osiedlowe
oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze zapewniające opiekę całodobową. W 2014 r. na terenie
miasta Przemyśla funkcjonowały 4 całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze:
 Dom dla Dzieci „Maciek” w Przemyślu przy ul. Jasińskiego 1 (placówka publiczna typu
interwencyjnego), posiada 14 miejsc statutowych.
 Dom dla Dzieci „Małgosia” w Przemyślu przy ul. Jasińskiego 1C (placówka publiczna typu
socjalizacyjnego), posiada 14 miejsc statutowych.
 Dom dla Dzieci „Jaś” w Przemyślu przy ul. Jasińskiego 1A (placówka publiczna typu
specjalistyczno – terapeutycznego), posiada 14 miejsc statutowych.
 „Nasza Chata” Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Przemyślu przy
ul. Siemiradzkiego 6A – adres biura (placówka niepubliczna typu socjalizacyjnego), posiada
28 miejsc statutowych. „Nasza Chata” dysponuje dwoma domami: w Przemyślu przy
ul. Rosłońskiego 36 (14 miejsc) i w Ostrowie 674 (14 miejsc).
Podstawą umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej jest postanowienie Sądu
Rodzinnego lub wniosek rodzica bądź opiekuna formalnego dziecka. Zasadą jest kierowanie
dziecka do placówki położonej najbliżej miejsca zamieszkania rodziców w celu utrzymania
kontaktów, chyba, że sąd rodzinny postanowi inaczej. W przypadku braku wolnych miejsc
w przemyskich placówkach dzieci umieszczane są poza Przemyślem. Również w miarę wolnych
miejsc w przemyskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych pozytywnie rozpatruje wnioski
innych powiatów o umieszczenie dzieci z nich pochodzących. Każdorazowo niezbędne jest
zawarcie porozumienia w sprawie umieszczenia dziecka i pokrywanie kosztów jego pobytu
w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Z upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla Dyrektor
MOPS zawiera ze Starostami porozumienia dotyczące umieszczania dzieci w rodzinach
zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
156
Raport o stanie miasta Przemyśla
Tabela 163. Liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
w Przemyślu oraz dzieci przebywających poza Przemyślem wg danych na 31 grudnia.
Rok
Dzieci pochodzące
z Przemyśla
a przebywające poza
Przemyślem
2009
2010
2011
2012
2013
17
6
4
2
1
2014
Dom dla Dzieci
„Nasza Chata
Typ socjalizacyjny
1-18
Dom dla Dzieci i Młodzieży „Maciek”
Grupa Małych
Dzieci 0-3
Zespół
Interwencyjny
Zespół Socjalizacyjny
3-18
4
4
6
X
X
9
2
11
6
13
30
27
24
33
32
Dom dla
Dzieci i
Młodzieży
„Maciek”
(typ typ
interwencyjny)
Dom dla Dzieci
i Młodzieży
„Jaś”
(typ
specjalistycznoterapeutyczny)
Dom dla Dzieci i
Młodzieży
„Małgosia”
(typ socjalizacyjny)
15
14
14
30
28
27
25
27
1
24
Tabela 164. Ilość porozumień dotyczących zapewnienia opieki poza rodzina naturalną dziecka.
Wyszczególnienie
Porozumienia
dotyczące pobytu
dziecka
w rodzinie
zastępczej
Porozumienia
dotyczące pobytu
dziecka
w placówce
opiekuńczych.
Liczba dzieci
pochodzących
z Przemyśla
umieszczanych
poza Przemyślem
umieszczanych
w Przemyślu
a pochodzących
z innych powiatów
pochodzących
z Przemyśla
umieszczanych
poza Przemyślem
umieszczanych
w Przemyślu
pochodzących
z innych powiatów
2007
2008
2009
2010
1
2
4
2
0
2
1
5
8
3
8
2011
2012
2013
2014
6
24
20
27
2
2
13
15
12
0
0
1
4
2
1
16
2
21
30
39
25
Tabela 165. Rozpatrywanie wniosków o umieszczenie w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Wyszczególnienie
Liczba wniosków o
umieszczenie
w tym rozpatrzonych
pozytywnie
Liczba skierowań
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
32
55
60
28
45
37
42
32
3
2
8
3
21
21
16
2
3
8
16
3
32
21
31
3
Usamodzielnianie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze lub placówki opiekuńczowychowawcze.
Osoba, która osiągnęła pełnoletniość w rodzinie zastępczej, oraz osoba pełnoletnia opuszczająca
placówkę opiekuńczo-wychowawczą, dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek
wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy
zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem.
Warunkiem do uzyskania pomocy jest zobowiązanie się osoby usamodzielnianej do realizacji
opracowanego wspólnie z opiekunem indywidualnego planu usamodzielnienia. Osoba
usamodzielniana może uzyskać pomoc:
 pieniężną na usamodzielnienie,
 pieniężną na kontynuowanie nauki,
157
Raport o stanie miasta Przemyśla


rzeczową na zagospodarowanie,
pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz pomoc w uzyskaniu
zatrudnienia.
Tabela 166. Pomoc pieniężna dla osób usamodzielnianych z rodzin zastępczych oraz z placówek
opiekuńczo-wychowawczych w latach 2007-2014.
Wyszczególnienie
Ilość osób z rodzin
zastępczych pomoc na
usamodzielnienie
Wypłacona kwota
Ilość osób z rodzin
zastępczych- pomoc
rzeczowa
Wartość pomocy
rzeczowej
Ilość osób z rodzin
zastępczych pomoc na
kontynuację nauki
Wypłacona kwota
Ilość osób
z placówek - pomoc
na
usamodzielnienie
Wypłacona kwota
Ilość osób
z placówek - pomoc
rzeczowa
Wartość pomocy
rzeczowej
Ilość osób
z placówek - pomoc
na kontynuację
nauki
Wypłacona kwota
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2
4
11
10
9
2
4
4
9.882
19.764
52.704
49.410
44.469
9.882
19.782
16.500
2
3
9
11
6
4
4
7
4.000
8.000
23.000
27.475
15.000
7.500
9.941
17.882
45
41
41
39
42
34
29
27
173.917
191.513
187.534
188.141
152.597
155.773
125.857
128.370
6
20
13
8
9
10
5
1
39.528
103.055
59.292
42.822
42.519
59.307
31.305
4.941
8
10
11
7
9
10
6
5
16.000
25.500
27.470
17.500
22.486
19.500
11.500
11.941
56
57
48
48
52
48
43
31
250.768
226.556
218.277
206.612
196.487
212.454
180.735
154.436
Pomoc dla opuszczających opiekę zastępczą czy instytucjonalną związana jest z faktem rozpoczęcia
dorosłego życia, służy integracji ze środowiskiem. Najczęściej osoby te nie mogą liczyć na żadną
pomoc ze strony swojej rodziny naturalnej, rolę te powinien pełnić opiekun usamodzielnienia
wyznaczany przez dyrektora MOPS. Opiekun wspólnie z osobą usamodzielnianą opracowuje
program usamodzielnienia, który powinien uwzględniać wszystkie kierunki aktywności życiowej
i stanowi kontrakt w sprawie pomocy pieniężnej i życiowej. Pomoc pieniężną wypłaca powiat
właściwy dla miejsca pochodzenia dziecka przed umieszczeniem w opiece zastępczej, natomiast
pomoc rzeczową powiat, w którym usamodzielniony wychowanek się osiedlił.
Znacząca część działalności pracowników MOPS jest skierowana na motywowanie
usamodzielnionych wychowanków do jak najdłuższego kontynuowania nauki (szkoły policealne,
studia) i zdobywania dodatkowych kwalifikacji i kursów zawodowych, aby wychowankowie ci byli
odpowiednio przygotowani (zawodowo) do samodzielnego życia.
MOPS wspiera młodzież opuszczającą szczególnie placówki opiekuńczo-wychowawcze
w podejmowaniu właściwych decyzji życiowych, monitoruje postępy w nauce, zachęca do
podnoszenia kwalifikacji utrzymując stały regularny kontakt. Wychowankowie, którzy w placówce
nie ukończyli gimnazjum często na tym samym poziomie uczą się przez kilka lat. W sporadycznych
przypadkach podejmują studia wyższe i stanowią dużo niższy odsetek wychowanków
podejmujących edukację na wyższym poziomie, w przeciwieństwie do wychowanków
opuszczających rodziny zastępcze.
158
Raport o stanie miasta Przemyśla
Od 1 lipca 2005r. w Przemyślu funkcjonują 2 mieszkania chronione mieszczące się przy
ul. Żulińskiego 9 przeznaczone dla osób pełnoletnich opuszczających rodziny zastępcze, placówki
opiekuńczo-wychowawcze różnych typów, którzy kontynuują naukę, znajdują się na liście
przydziału mieszkania socjalnego z zasobów gminy i nie mają możliwości powrotu do domu
rodzinnego.
Tabela 167. Struktura mieszkańców mieszkań chronionych w latach 2007-2014
Wyszczególnienie
Płeć: mężczyźni
Kobiety
Wykształcenie:
podstawowe/gimnazjalne
Zawodowe
Średnie
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2
3
2
3
2
4
1
4
1
1
3
3
1/4
0/4
2/0
2
1
3
1
1
2
1
1
2
0
2
2
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2/1
1/0
0
0
0
0
3
0
0
1
0
0
0
0
3
3
0
3
1
0
2
2
2
0
0
1
0
0
0
0
4
2
4
3+ 1RZ
2
2+ 1RZ
2
2
1
2
2
1
0
0
0
0
Kontynuacja nauki:
w szkole
zawod./gimnazjum
Szkole średniej
Szkole średniej
uzupełniającej
Szkole pomaturalnej
Rodzaj placówki
usamodzielniającej;
opiekuńczowychowawcza
Ośrodek wychowawczy
W ramach Lokalnego Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną przy tut. MOPS działa Ośrodek
Wsparcia Socjalnego, gdzie mieszkańcy miasta Przemyśla, a zwłaszcza klienci pomocy społecznej
mogą uzyskać wsparcie specjalistyczne w zakresie: porad prawnych, wsparcie psychologiczne
i pedagogiczne, uczestniczyć w szkoleniach warsztatowych psychologicznych i pedagogicznych.
Udzielane wsparcie jest bezpłatne. OWS współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami
działającymi na rzecz pomocy człowiekowi.
W celu wsparcia funkcji opiekuńczych rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem
w placówkach wsparcia dziennego, są to działania profilaktyczne, których celem jest zapobieganie
umieszczania dzieci poza rodziną. W Przemyślu funkcjonuje wiele świetlic, w których dzieci mają
możliwość pokonywania trudności szkolnych i prawidłowego organizowania czasu wolnego.
MOPS współpracując z organizacjami prowadzącymi świetlice środowiskowe, przekazuje
informacje o konkursach, wspomaga ich działania w zakresie pozyskiwania środków na działalność
opiniując programy i nadzorując realizację umów. Świetlice środowiskowe są wspierane z Budżetu
Miasta Przemyśla. Do świetlic środowiskowych uczęszcza średnio każdego roku ok. 400 dzieci
z rodzin, w których często istnieje problem alkoholowy przynajmniej jednego z rodziców. Dzieci
otoczone opieką wychowawców w godzinach popołudniowych mają zapewnione warunki do nauki,
zabawy oraz twórczego spędzania wolnego czasu, minimalizowanie skutków niepowodzeń
szkolnych, organizowanie zajęć wyrównawczych. Dzieci i młodzież mają możliwość spożycia
gorącego posiłku współfinansowanego ze środków budżetu państwa.
Na terenie Przemyśla funkcjonuje 7 świetlic środowiskowych, w tym 1 publiczna - Świetlica
środowiskowa przy MDK oraz 6 niepublicznych, zajmujących się opieką nad dziećmi młodzieżą
z tzw. „trudnych rodzin”. W poniższej tabeli przedstawiono system pomocy realizujący programy
profilaktyczne–resocjalizacyjne dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo,
często z problem uzależnienia, które funkcjonują na terenie miasta Przemyśla.
159
Raport o stanie miasta Przemyśla
Dotacje na realizację programu profilaktycznego na terenie placówki
Nazwa palcówki
Świetlica opiekuńczo – wychow.
„Wzrastanie”
ul. Borelowskiego 1A
Organ prowadzący:
Stowarzyszenie Profilaktyki
i Wspierania Osobowości Dzieci
Młodzieży „Wzrastanie”,
ul. Borelowskiego 1A
Świetlica „Dominik”
ul. Św. Jana 3.
Organ prowadzący:
Stowarzyszenie Lokalne
Salezjańskiej Organizacji
Sportowej „Orlęta”
ul. Św. Jana 3
Świetlica opiekuńczo-wychow.
„Nadzieja”
ul. Mickiewicza 50
Organ prowadzący: Parafia
Rzymskokatolicka pw. NMP
Nieustającej Pomocy
ul. Zielińskiego 23
Świetlica opiekuńczo – wychow.
„Stare Miasto”
ul. Dworskiego 6
Organ prowadzący: Polski
Komitet Pomocy Społecznej
ul. Dworskiego 6
Świetlica opiekuńczo – wychow.
„Przystań”
ul. Opalińskiego 11
Organ prowadzący:
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
– Oddział Okręgowy
w Przemyślu
Plac Dominikański 3
Katolicka świetlica opiekuńczo
– wychowawczy „Iskierka”
ul. Krasińskiego 24.
Organ prowadzący: Dom
Zakonny Sług Jezusa,
ul. Krasińskiego 24
Katolicka Świetlica opiekuńczo
-wychowawczy „Dom Bł. Matki
Angeli”
ul. Poniatowskiego 33
Organ prowadzący:
Zgromadzenie Sióstr Felicjanek,
ul. Poniatowskiego 33
Katolicka Świetlica
socjoterapeutyczna „Oratorium”
ul. Basztowa 15
Organ prowadzący:
Zgromadzenie Sióstr św. Michała
Archanioła,
ul. Basztowa 15
Liczba
dzieci
Tabela 168. Wykaz świetlic środowiskowych realizujących program profilaktyczny dla dzieci
i młodzieży w latach 2007–2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
63.988
84.490
78.730
73.214
67.520
106.500
107.221
103.570
30
22.676
38.733
33.871
38.392
44.566
42.950
---
----
---
6.627
9.238
6.582
18.108
29.870
33.200
42.270
37.782
40
19.511
13.142
13.417
8.482
---
---
---
----
---
---
---
---
---
---
56.155
97.236
78.970
80
---
16.769
---
---
---
---
---
----
---
8.598
9 662
8.900
10.393
7.338
---
---
-----
---
37.700
43.661
64.680
46.658
45.679
95.070
134.460
123.070
50
160
Raport o stanie miasta Przemyśla
Świetlica opiekuńczo-wychow.
ul. Sikorskiego 9A.
Organ prowadzący:
Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich – Koło;
ul. Sikorskiego 9a
Świetlica opiekuńczo – wychow.
„Przystań”
ul. Brata Alberta 6.
Organ prowadzący:
Stowarzyszenie Animatorów
Trzeźwości,
ul. Brata Alberta 6
Klub sportowy
ul. Opalińskiego 9
Organ prowadzący:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
KAZANÓW,
ul. Opalińskiego 15/24
Klub Młodzieżowy
ul. Wybrzeże Ojca Św. JP II 70
Organ prowadzący:
Stowarzyszenie „Młodość ze
sztuką”,
ul. Wybrzeże Ojca Św. JP II 70
Świetlica opiekuńczo-wychow.
ul. Borelowskiego 9
Organ prowadzący: Komenda
Hufca Ziemi Przemyskiej im.
Orląt Przemyskich Związku
Harcerstwa Polskiego
ul. 22 Stycznia 20
Świetlica opiekuńczowychowawcza „Perspektywa”
ul. Piotra Skargi 6.
Organ prowadzący: Caritas
Archidiecezji Przemyskiej,
ul. Kapitulna 1
12.765
12.763
13.064
10.344
---
---
---
----
---
8.135
11.542
10.206
---
---
---
---
----
---
---
---
12.261
10.971
10.218
---
---
----
---
---
---
48.939
50.380
63.656
53.000
30.000
----
---
---
---
---
19.578
30.442
45.240
42.280
45.590
20
---
---
---
23.258
33.055
74.040
84.200
89.830
120
*) Do końca 2005r. organem prowadzącym Świetlicę był Salezjański Ruch Troski o Młodzież Saltrom”
**) Polski Komitet Pomocy Społecznej w 2013 roku prowadził klub dla młodzieży przy ul. Klasztornej 1 – otrzymał 30.000,00 zł
liczba uczestników - 19
Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
System świadczeń rodzinnych utworzony został jako system poza ubezpieczeniowych świadczeń
socjalnych. Celem reformy systemu jest stworzenie spójnego systemu wsparcia rodziny znajdującej
się w trudnej sytuacji materialnej, wychowującej małe dzieci oraz dzieci uczęszczające do szkoły,
w tym niepełnosprawne.
Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych przewiduje trzy jednolite kryteria
dochodowe i dwa rodzaje świadczeń rodzinnych. Aktualnie okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do
31 października następnego roku kalendarzowego.
Świadczeniami rodzinnymi są (stan prawny obowiązujący od 01.01.2014r.):
 zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz i świadczenie
pielęgnacyjne,
 zapomoga wypłacana przez gminy,
 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
Świadczenia rodzinne z wyjątkiem zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego oraz
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. „becikowego” przyznawane są, jeżeli
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539
161
Raport o stanie miasta Przemyśla
zł. lub 623 zł. kryterium dochodowego, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się
orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepełnosprawności. Natomiast jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, tzw.
„becikowe” przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922
zł.
Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
 urodzenia dziecka,
 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 samotnego wychowywania dziecka,
 wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 rozpoczęcia roku szkolnego,
 podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
Rada gminy w drodze uchwały może przyznać zamieszkałym na terenie jej działania osobom
jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka. Uchwałą z dnia 30 marca 2006r. Nr 39/2006
Rada Miejska w Przemyślu, uchwaliła jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka.
Na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, prawo do świadczeń
rodzinnych przysługuje:
 rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 opiekunowi faktycznemu dziecka;
 osobie uczącej się.
Zasiłki rodzinne przysługują do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, lub nauki w szkole, jednak
nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole
lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepełnosprawności.
W okresie zasiłkowym trwającym od 1.11.2012r. do 31.10.2013r. i od 01.11.2013r. do nadal zasiłek
rodzinny na dziecko wynosi miesięcznie: do 5 roku życia 77,00 zł, od 5 do 18 roku 106,00 zł oraz
powyżej 18 roku życia 115,00 zł.
1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego:
- Dodatek z tytułu urodzenia dziecka – wypłacany jednorazowo w wysokości 1.000,00 zł.
- Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
przysługujący osobie uprawnionej do urlopu wychowawczego przez okres: 24 miesięcy
kalendarzowych lub 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym
dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu lub 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje
opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym
stopniu niepełnosprawności. Dodatek przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie.
- Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługujący osobom samotnie
wychowującym dziecko nie posiadającym zasądzonego świadczenia alimentacyjnego na rzecz
dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ drugi z rodziców dziecka nie żyje; ojciec
dziecka jest nieznany; powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica
zostało oddalone. Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby
uczącej się nie żyją. Dodatek przysługuje w wysokości 170,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej
jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci, a w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem
o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwota dodatku
zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci.
- Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, przysługuje w wysokości 80
zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.
- Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, przysługujący osobie
uprawnionej na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem
dziecka w wieku do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem
o niepełnosprawności lub powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się
orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dodatek przysługuje
miesięcznie w wysokości 60,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; oraz 80,00 zł
162
Raport o stanie miasta Przemyśla
na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
- Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje na częściowe pokrycie wydatków
związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego oraz na dziecko rozpoczynające
roczne przygotowanie przedszkolne. Dodatek przysługuje raz w roku, w wysokości 100,00 zł na
dziecko.
- Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje
w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły
ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny
i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby
uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
- w wysokości 90,00 zł miesięcznie na dziecko albo w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania
do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły
ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny
i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w wysokości
50,00 zł miesięcznie na dziecko. Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku, w okresie
pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.
163
samotnego wychowyw. dziecka
i utraty prawa do zasiłku dla
bezrobotnych na skutek upływu
ustawowego okresu jego
pobierania
57 214
145
7 587
23
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
samotnego wychowywania
dziecka
954 030
5 441
955 968
5 497
900 540
5 190
833 080
4 788
737 610
4 209
663 140
3 794
642 185
3 662
570 580
3 234
opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu
wychowawczego
198
198 000
15 821
2 020 921
17 560
2 337 209
40 875
4 086 432
45 761
4 552 109
48 187
4 222 801
Liczba
świadczeń
narastająco
Wydatki
w zł.
Liczba
świadczeń
narastająco
Wydatki
w zł.
Liczba
świadczeń
narastająco
Wydatki
w zł.
Liczba
świadczeń
narastająco
Wydatki
w zł.
2013
714
280 481
200
200 000
18 469
2 443 982
52 951
4 543 230
Liczba
świadczeń
narastająco
Wydatki
w zł.
2012
1 142
449 374
194
194 000
20 400
2 760 964
61 833
5 298 876
Liczba
świadczeń
narastająco
Wydatki
w zł.
2011
1 238
482 552
230
230 000
23 380
3 248 406
64 594
4 107 448
Liczba
świadczeń
narastająco
Wydatki
w zł.
Liczba
świadczeń
narastająco
2010
1 496
586 144
312
312 000
24 736
3 433 236
74 169
4 513 852
84 626
2009
1 878
731 616
301
301 000
28 235
3 582 687
33 032
Wydatki
w zł.
2008
2 045
799 656
415
415 000
344
5 176 511
2007
2 153
839 442
Urodzenia dziecka
2 403
Dodatki do zasiłków rodzinnych,
w tym z tytułu:
4 354 633
Zasiłki rodzinne
344 000
Wyszczególnienie
943 179
Tabela 169. Realizacja zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w latach 2007–2014
2014
Razem
9 531 144
117 658
8 406 249
102 404
7 540 684
89 330
8 547 282
85 213
7 304 194
73 351
6 666 783
66 656
6 889 318
63 321
6 107 353
56 696
Jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia dziecka
569 000
569
634 000
634
587 000
587
594 000
594
501 000
501
464 000
464
402 000
402
433 000
433
wychowanie dziecka w rodzinie
wielodzietnej
5 293
423 440
5 867
469 360
6 141
491 280
6683
534 640
7.656
612 480
8 107
648 560
9 048
723 840
na pokrycie wydatków
związanych z dojazdem
do miejscowości, w której
znajduje się szkoła
10 588
202
10 100
155
7 750
112
5 600
104
5 200
105
5 250
89
4 450
151
7 550
198
na pokrycie wydatków
związanych z zamieszkaniem
w miejscowości, w której znajduje
się szkoła
138
12 420
112
10 080
175
15 750
141
12 690
156
14 040
141
12 690
177
15 930
213
340
22 520
267
17 830
287
21 350
245
17 890
261
19 290
230
17 140
328
23 480
411
29 070
podjęcia przez dziecko nauki
w szkole poza miejscem
zamieszkania:
19 170
2 617
261 700
2 795
279 500
2 879
287 900
3 128
312 800
3 605
360 500
3 409
340 900
3 982
398 200
5 028
502 800
rozpoczęcia roku szkol.
9 900
3 425
264 200
3 627
278 960
3 936
303 760
4 409
341 880
4 880
379 440
5 454
425 440
6 789
528 880
8 672
677 320
kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnych
847 020
Raport o stanie miasta Przemyśla
165
Raport o stanie miasta Przemyśla
Ustawa o świadczeniach rodzinnych, reguluje kwestie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe”, przysługujące, nakażde
żywo urodzone dziecko. O świadczenie może ubiegać się matka lub ojciec, opiekun prawny albo opiekun faktyczny dziecka, niezależnie od dochodu
rodziny, a wysokość „becikowego” wynosi 1.000,00 zł. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy, od dnia narodzin się dziecka,
a w przypadku gdy wniosek dot. dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – terminie 12 miesięcy od dnia
objęcia, którąś z w/w form albo przysposobienia dziecka nie później jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.
Od 1 stycznia 2012r. obowiązuje nowy wzór zaświadczenia lekarskiego lub wystawianego przez położną, potwierdzającego pozostawanie kobiety pod
opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży.
Rada Miejska w Przemyślu mocą uchwały z dnia 30 marca 2006r. Nr 39/2006 ustanowiła jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka w wysokości
500,00 zł na każde żywo urodzone dziecko dla wnioskodawców spełniających kryterium określone w ustawie o pomocy społecznej, czyli 351,00 zł na
osobę w rodzinie do 30.09.2012r., a od 01.10.2012r. – 456,00zł. Wniosek należy składać w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka,
a uprawnionym jest mieszkaniec Przemyśla, zamieszkały i zameldowany co najmniej rok, przed tym faktem, na terenie miasta. Uchwałą 243/2012 Rady
Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 października 2012r., zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
umożliwia złożenie wniosku o w/w świadczenie osobo, zameldowanym na okres czasowy w lokalach socjalnych na terenie miasta Przemyśla od co
najmniej roku przed dniem urodzenia dziecka.
Tabela 170. Realizacja świadczeń opiekuńczych w latach 2007-2014.
Liczba świadczeń
narastająco
w 2014r.
Wydatki za 2014r.
2014
Liczba świadczeń
narastająco
w 2013r.
Wydatki za 2013r.
2013
Liczba świadczeń
narastająco
w 2012r.
Wydatki za 2012r.
2012
Liczba świadczeń
narastająco
w 2011r.
Wydatki za 2011r.
2011
Liczba świadczeń
narastająco
w 2010r.
Wydatki za 2010r.
2010
Liczba świadczeń
narastająco za
2009r.
Wydatki za 2009r.
2009
Liczba świadczeń
narastająco
w 2008r.
Wydatki za okres
1.01-31.12.2008r
2008
Liczba świadczeń
narastająco
w 2007r.
Wyszczególnienie
Wydatki za okres
1.01-31.12.2007r
2007
26 711
4 248 198
27 766
4.468.824
29.208
4 626 414
30 238
4 715 365
30 882
4 789 761
31 311
4 811 697
1 961
796 482
1 835
1.386.359
2.674
2 114 927
4 091
2 921 399
5 667
2 234 168
4 109
1 730 908
31 449
4 086 729
820 162
2 344
27 051
2 159
Świadczenia
pielęgnacyjne
4 138 731
Zasiłki pielęgnacyjne
904 022
Świadczenia opiekuńcze
166
1 960
177 397
1 658
154 000
1 403
262.569
1.984
378 577
2 864
530 047
3 751
581 745
3 922
506 018
Składka na
ubezpieczenie
zdrowotne
1 348
40 522
1 072
37 694
961
65.333
1.396
122 153
2 610
176 993
3 782
130 148
2 675
104 230
Razem
5 042 753
4 906 891
5 044 680
5 855 183
6 741 341
7 636 764
0
0
0
105 900
0
0
0
115 042
618
319 194
8
800
1 059
0
0
229
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Specjalny Zasiłek
opiekuńczy
2 661
256 854
Dodatek do
świadczenia
pielęgnacyjnego
1 710
Składka na
ubezpieczenie
społeczne
52 597
Raport o stanie miasta Przemyśla
7 244 871
167
Świadczenia opiekuńcze.
a. Zasiłek pielęgnacyjny (153,00 zł miesięcznie) - świadczenie przysługuje niezależnie od
dochodu rodziny i osoby, dlatego przyznawane jest nie na okres zasiłkowy, lecz na okres ważności
orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Wypłacany jest do 16 roku życia,
jeżeli dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, natomiast powyżej 16 roku życia
zasiłek pielęgnacyjny przysługuje, jeżeli osoba legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności, gdy niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia lub, gdy
legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek pielęgnacyjny
przysługuje również osobie powyżej 75 roku życia. Świadczenie nie przysługuje, osobie
uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.
b. Świadczenie pielęgnacyjne (wypłacane do 30 czerwca 2013r. w wysokości 520,00 zł, natomiast
od 1 lipca 2013r. jego wysokość wynosi 620,00 zł, od 01.05.2014r. do 31.12.2014r. – 800zł.
miesięcznie) przyznawane jest osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego
1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.) ciąży obowiązek
alimentacyjny (rodzice dziecka, krewni w linii prostej, rodzeństwo, rodzina zastępcza
spokrewniona z dzieckiem), a także opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba, która opiekując się
dzieckiem wystąpiła do sądu o przysposobienie tego dziecka), który rezygnuje lub nie podejmuje
pracy zawodowej, by opiekować się dzieckiem niepełnosprawnym wymagającym szczególnej
opieki lub w związku z opieką nad dorosłą osobą niepełnoprawną w stopniu znacznym, wobec
której opiekun rezygnujący z pracy jest zobowiązany do alimentacji.
Od w/w świadczenia odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne jak również
składka na ubezpieczenie społeczne. Świadczenie pielęgnacyjne wypłacane było w wysokości
420,00 zł. miesięcznie do 31.10.2009r., od 01.11.2009r. przysługuje w kwocie 520,00 zł
miesięcznie, od 01.07.2013r. w wysokości 620,00 zł, a od 01.05.2014r. do 31.12.2014r. w kwocie
800 zł.
Z dniem 1 stycznia 2010r. uległy zmianie przepisy dot. ustalenia prawa do świadczenia
pielęgnacyjnego m. in. zniesiono kryterium dochodowe. W wyniku zniesienia kryterium
dochodowego znacznie wzrosła ilość świadczeniobiorców. Istotną zmianę przepisów wprowadzono
14 października 2010r. W wyniku tej zmiany świadczenie pielęgnacyjne, przysługuje również jeżeli
osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim, pod warunkiem, iż współmałżonek
legitymuje się również orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ta zmiana przepisów,
miała istotny wpływ na wzrost ilości przyznanych świadczeń pielęgnacyjnych jak również na
wzrost składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne .
Rada Ministrów, w dniu 27 września 2011r., przyjęła uchwałę Nr 182/2011 ustanawiającą rządowy
program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby
mające w listopadzie lub grudniu 2011r. ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na
podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, otrzymają dodatkowe
świadczenie w wysokości 100,00 zł miesięcznie. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
4 października 2011r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu
wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, określa szczegółowe warunki udzielania
pomocy finansowej, realizowanej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających
świadczenie pielęgnacyjne. Prawo do pomocy przysługiwało osobie mającej ustalone, za miesiąc
listopad lub grudzień 2011r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Pomoc jest przyznawana
niezależnie od dochodu i finansowana jest z budżetu państwa. Program wspierania osób
pobierających świadczenie pielęgnacyjne realizowany jest przy współudziale wojewodów, którzy
dokonują podziału środków budżetu państwa. Jednakże Pomoc nie jest świadczeniem rodzinnym
i nie powoduje zmiany podstawy opłacania przez organ właściwy składek na ubezpieczenia
emerytalne, rentowe i zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne.
Rada Ministrów w dniu 27 grudnia 2011r. przyjęła kolejną uchwałę w sprawie ustanowienia
rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
w okresie od stycznia do marca 2012r. oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków
Raport o stanie miasta Przemyśla
realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie
pielęgnacyjne (Dz. U. Nr 295, poz. 1746).
Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny
dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła
z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające ustalone w styczniu, lutym lub
marcu 2012r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada
2003r. o świadczeniach rodzinnych - niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe
świadczenie w wysokości 100,00 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.
Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym
programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Niektóre osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego w 2013r. otrzymywały dodatkowo 100,00
zł oraz 200,00 zł miesięcznie w ramach rządowych programów wspierania osób uprawnionych do
świadczenia pielęgnacyjnego. Pomoc przyznawana jest z urzędu.
c) Ustawą z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 31 grudnia 2012r. poz. 1548), która weszła w życie 1 stycznia 2013 roku,
wprowadzono następujące zmiany:
1) Wprowadzenie nowego świadczenia opiekuńczego – specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia
25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2012r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek
alimentacyjny. Prawo do tego świadczenia uzależnione jest od kryterium dochodowego, które
wynosi 623,00 zł netto na osobę. Przy ustalaniu dochodu brane są pod uwagę dochody rodziny
osoby wymagającej opieki i rodziny osoby sprawującej opiekę. Poza tym, warunkiem otrzymania
tego świadczenie jest faktyczna rezygnacja z zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. O świadczenie
to może również ubiegać się osoba, która sprawuje opiekę nad niepełnosprawnym małżonkiem.
Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacany jest w wysokości 520,00 zł miesięcznie. Za osoby
pobierające to świadczenie opłacane są składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz
zdrowotne, o ile nie podlegają obowiązkowi takiego ubezpieczenia z innego tytułu;
2) zmiana zasad przyznawania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2013r. Od
wejścia w życie tej nowelizacji, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego uzależnione jest od daty
powstania niepełnosprawności osoby wymagającej opieki – świadczenie pielęgnacyjne
przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby niepełnosprawnej powstała do ukończenia 18. roku
życia lub, w przypadku nauki w szkole lub w szkole wyższej, do ukończenia 25. roku życia. Ponadto
określono przypadki, kiedy o świadczenie pielęgnacyjne może ubiegać się inna niż spokrewniona
w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki. Osoby uprawnione do świadczenia
pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych (w brzmieniu obowiązującym do
31.12.2012r.) zachowały prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do 30 czerwca
2013r. Z dniem 1 lipca 2013r. w wyniku tej zmiany nastąpił znaczny spadek osób pobierających
świadczenie pielęgnacyjne jak również tym samym zmniejszyła się kwota składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne.
ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW
Z dniem 15 maja 2014r., weszła w życie, ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie
zasiłków dla opiekunów. Celem ustawy jest realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia
5 grudnia 2013r. (sygn. akt K 27/13), w którym Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 11 ust. 1 i 3
ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. poz. 1548) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Omawiana ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla
opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013r.
w związku z wygaśnięciem decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
Zasiłek dla opiekuna, w kwocie 520 zł, przysługiwał osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa
do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013r., na podstawie
uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy
o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Dodatkowym warunkiem przyznania
169
Raport o stanie miasta Przemyśla
zasiłku dla opiekuna, to nieposiadanie przez opiekuna prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
lub świadczenia pielęgnacyjnego w okresie na który ubiega się o zasiłek dla opiekuna, a także brak
prawa innej osoby do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego na osobę
wymagająca opieki (art. 2 ust. 5 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów).
Zasiłek dla opiekuna za okres od 01.07.2013r. do 14.05.2014r. przysługiwał wraz z odsetkami
ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych.
Tabela nr 171.Realizacja świadczeń z tytułu zasiłków dla opiekunów (ZDO) wypłaconych w 2014r.
Wypłata ZDO za okres od 01.07.2013r. do
31.12.2014r.
Wypłata odsetek ustawowych od
01.07.2013r. do 14.05.2014r.
ZDO za okres od
1 658 682
56 507,87
Tabela 172. Realizacja dodatkowego świadczenia dla osób pobierających świadczenie
pielęgnacyjne
Wyszczególnienie
XI - XII.2011r.
Wydatki w złotych
Liczba wypłaconych dodatków
42.300
423
Zaliczka alimentacyjna wypłacana była osobom uprawnionym, tzn. uprawnionym do świadczenia
alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja była bezskuteczna.
Z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów, tj. 1 października 2008r., utraciła moc ustawa z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu
wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Jednakże sprawy będące w toku
oraz sprawy o nienależnie pobrane zaliczki alimentacyjne podlegają rozpatrzeniu i dochodzeniu na
zasadach i w trybie określonych w dotychczasowych przepisach.
Tabela 173. Realizacja zaliczki alimentacyjnej od 2007r. do 30 września 2008r.
Wypłacone zaliczki alimentacyjne
Wydatki w złotych
Liczba zaliczek alimentacyjnych narastająco
Rok 2007
2.022.822
9 882
Od 1.01 do 30.09.2008r.
1.458.633
7 146
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Ponieważ wsparcie od strony państwa opiera się na konstytucyjnej zasadzie pomocniczości, która
skierowana jest jedynie do tych osób ubogich, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoi swoich
potrzeb, gdyż na skutek bezskuteczności egzekucji alimentów od osób zobowiązanych wobec nich
do alimentacji, nie otrzymują należnego im wsparcia, z dniem 01.10.2008r. weszła w życie ustawa
z dnia 07.09.2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na mocy której nastąpiła
derogacja przepisów ustawy z dnia 22.04.2005r. o postępowaniu wobec dłużników
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Zgodnie z nowymi przepisami uprawnionymi do
świadczeń są osoby uprawnione do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku
bezskuteczności egzekucji, do czasu ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku, gdy
uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku
posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo, których dochód
miesięcznie nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego, które aktualnie wynosi 725,00 zł
na osobę w rodzinie.
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składa się w urzędzie gminy
lub miasta ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. Prawo do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego co do zasady przyznaje się na okres świadczeniowy, który rozpoczyna
się
1 października, a kończy 30 września następnego roku kalendarzowego. Jeżeli w trakcie pobierania
170
Raport o stanie miasta Przemyśla
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, orzeczeniem sądu nastąpi zmiana wysokości alimentów,
dokonuje się również zmian w wysokości przyznanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, np.
w przypadku podwyżki alimentów kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostaje
podniesiona do zasądzonej kwoty, nie więcej jednak niż 500,00 zł na dziecko, począwszy od
miesiąca od którego nastąpiła podwyżka (za niepełne miesiące przyznaje się świadczenia
w wysokości 1/30 stawki dziennej). W tym wypadku możliwe jest przyznanie wyrównania. Z kolei
w przypadku obniżenia przez sąd alimentów, dokonuje się w ten sam sposób obniżenia świadczeń
z funduszu alimentacyjnego. Każda decyzja o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego
jest przekazywana komornikowi sądowemu prowadzącemu postępowanie egzekucyjne. Decyzja ta
jest podstawą do prowadzenia przez komornika egzekucji mającej na celu odzyskanie od dłużnika
całej kwoty, którą organ właściwy wypłacił osobie uprawnionej.
Tabela 174. Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego od 1.10.2008r. – 31.12.2014r.
Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Od 1.10. do 31.12.2008r.
Wydatki w złotych
Liczba świadczeń
narastająco
515.950
2 089
Rok 2009
2.636.463
9 485
Rok 2010
2.881.874
9 478
Rok 2011
3.243.740
9 978
Rok 2012
3.439.021
10 125
Rok 2013
3.619.189
10 125
Rok 2014
3 596 654
9 649
Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów reguluje również działania podejmowane
wobec dłużników alimentacyjnych. Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych stanowi
katalog środków, które należy zastosować przeciwko osobom, które zgodnie z treścią ustawy z dnia
07.09.2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nie wywiązują się ze swojego
obowiązku. Zastosowanie tych środków ma na celu usprawnienie egzekucji świadczeń
alimentacyjnych oraz odciążenie budżetu państwa z ponoszenia kosztów utrzymania dzieci i osób
zależnych, których rodzice nie uczestniczą w łożeniu na ich utrzymanie.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu jest organem prowadzącym z upoważnienia
Prezydenta Miasta Przemyśla postępowanie wobec osób uchylających się od płacenia alimentów,
a zamieszkujących na terenie miasta Przemyśla. W tym przypadku można mówić o trzech
kategoriach dłużników alimentacyjnych:
 Zarówno dłużnik alimentacyjny jak i osoba uprawniona zamieszkują na terenie Przemyśla.
W takim przypadku postępowanie wobec dłużników wszczynane jest z urzędu po przyznaniu
przez organ właściwy świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 Dłużnik alimentacyjny zamieszkuje w Przemyślu, a osoba uprawniona do alimentów
zamieszkuje i pobiera świadczenia z funduszu alimentacyjnego w innej gminie. W takim
przypadku wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania
osoby uprawnionej występuje do organu właściwego dłużnika z wnioskiem o podjęcie działań
wobec dłużnika.
 Osoba uprawniona do świadczeń alimentacyjnych nie otrzymała prawa do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego lub nie ubiegała się o ich przyznanie. Wówczas taka osoba może
złożyć wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego zamieszkałego na terenie
Przemyśla. Do wniosku winna dołączyć zaświadczenie komornika potwierdzające
bezskuteczną egzekucję świadczeń alimentacyjnych.
Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów reguluje również działania podejmowane
wobec dłużników alimentacyjnych. Organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad
alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika
171
Raport o stanie miasta Przemyśla
alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby
uprawnionej oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe. W 2013r. wysłano 263 wezwania
celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, w tym przeprowadzono 151 wywiadów.
Natomiast w 12 przypadkach wystąpiono do Sądu z wnioskiem o ustalenie kuratora dla dłużnika
nieznanego z miejsca pobytu, celem reprezentowania dłużnika w postępowaniu prowadzonym
wobec dłużników alimentacyjnych. Jeżeli organ właściwy dłużnika poweźmie informacje mające
wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji jest zobowiązany do przekazania tych informacji do
komornika sądowego.
W przypadku braku zatrudnienia zobowiązuje dłużnika do zarejestrowania się jako bezrobotny albo
poszukujący pracy, zwraca się do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji
zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a gdy brak jest możliwości aktywizacji zawodowej
występuje z wnioskiem do starosty o skierowanie go do robót publicznych lub prac organizowanych
na zasadach robót publicznych, określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy.
Uniemożliwienie przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego bądź odmowa złożenia oświadczenia
majątkowego, odmowa zarejestrowania się w PUP lub nieuzasadniona odmowa przyjęcia pracy
organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za
uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika
alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ
właściwy dłużnika kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika
alimentacyjnego, dołączając odpis tej decyzji oraz składa wniosek o ściganie za przestępstwo
określone w art. 209 kk.
MOPS zajmuje się również windykacją zadłużeń, ponieważ dłużnik alimentacyjny jest obowiązany
do zwrotu całej kwoty, którą MOPS wypłacił osobie uprawnionej powiększonej dodatkowo
o odsetki ustawowe. Wyegzekwowaniem tej kwoty zajmuje się komornik sądowy prowadzący
postępowanie egzekucyjne w imieniu osoby uprawnionej do alimentów po otrzymaniu decyzji
przyznającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Ponadto na tej samej zasadzie komornik
sądowy prowadzi egzekucję zadłużeń powstałych na podstawie zaliczek alimentacyjnych
wypłacanych przez MOPS osobom uprawnionym do dnia 30.09.2008r. W tym wypadku dłużnik
musi zwrócić całość kwoty wypłaconej przez MOPS powiększonej o 5%. Od dnia 01.10.2009r.
bądź po wcześniejszym uchyleniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
MOPS wydaje każdemu dłużnikowi alimentacyjnemu, którego zadłużenie powstało wskutek
świadczeń wypłacanych przez tut. Ośrodek, decyzję żądającą zwrotu świadczeń wypłaconych
osobie uprawnionej w ostatnim okresie świadczeniowym. W 2013r. wydano 948 decyzji żądających
zwrotu w/w należności. Jeżeli w wyznaczonym terminie dłużnik nie dokona spłaty to wszczyna się
postępowanie egzekucyjne w administracji. Zatem do wyegzekwowania kwoty wypłaconej przez
MOPS dodatkowo włączy się drugi organ egzekucyjny, tj. Naczelnik właściwego Urzędu
Skarbowego. W 2013r. przekazano do Urzędu Skarbowego 136 tytułów wykonawczych,
a 169 dłużnikom wysłano upomnienia.
Tabela Nr 175. Zestawienie wpłat dokonanych przez komornika sądowego wyegzekwowanych
od dłużnika alimentacyjnego.
Wyszczególnienie
2009
2010
2011
244.110
294.869
348.145
451.026 447.502 420.643
147.950
182.950
219.007
281.192 277.813 261.994
dochód własny gminy dłużnika i wierzyciela
81.989
97.606
113.642
139.830 145.857 130.121
dochód gminy dłużnika (inne gminy)
14.171
14.313
15.496
Łączna kwota należności przekazana przez
komornika sądowego
z tego przekazano na:
dochód budżetu państwa
2012
30.004
2013
23.832
2014
28.528
172
Raport o stanie miasta Przemyśla
Powyższy podział dokonany jest zgodnie z art. 27 ust.1, 4 i 5 ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów, z którego wynika, że dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do
zwrotu organowi wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu
alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami, z czego:

20% kwot należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela,

20% kwot należności stanowi dochód własny gminy dłużnika,

60% kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.
W przypadku, gdy organ właściwy wierzyciela nie jest jednocześnie organem właściwym dłużnika,
przekazuje organowi właściwemu dłużnika 20% kwoty.
Natomiast zadłużenie z tytułu wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami na
dzień 31.12.2013r. wynosi: 18.281.347,92 zł.
B. TRENDY I TENDENCJE
Tabela 176. Działalność MOPS w Przemyślu w latach 2007-2014
99,9
535 493
99,2
620 915
99,2
1 685 387
99,8
1 787 019
% planu
100,00
99,5
99,9
100,0
99,5
621 743
1 602 811
99,9
Kwota
wykonania
483 200,98
5 492 323
4 054 685
99,97
99,9
20 284 076
% planu
100,0
99,7
99,9
518 141,08
1 330 844
99,9
Kwota
wykonania
460 889,40
5 530 155
3 823 231
99,99
99,7
19 411 926
% planu
100,0
99,6
98,4
417.165,46
1.375.995
99,8
Kwota
wykonania
384 149,53
4 247 439
3 552 722
99,8
99,99
19 386 701
% planu
100,0
99,0
98,6
431 407,83
Rodziny zastępcze
1 248 142
99,9
Kwota
wykonania
344 802,64
3 882 642
2 727 234
99,9
18 800 198,73
% planu
100,0
99,3
99,3
Orzekanie o stopniu
niepełnosprawności
95,1
99,98
Kwota
wykonania
322.470,00
3.969.282
2.699.716
2014
406 992,46
18.759.988,96
% planu
96,4
98,3
98,9
2013
1 068 828
99,97
Kwota
wykonania
360 988,00
4 232 166
2 617 541
2012
98,64
16 525 435,29
% planu
99,9
95,3
96,8
2011
84,7
98,9
Kwota
wykonania
385 227,00
4 219 737
2 378 880,
2010
314 926,84
15 947 463,47
% planu
90,45
88,1
98,2
492 219
2009
1 064 103
Świadczenia rodzinne
wraz
ze świadczeniem
z funduszu
alimentacyjnego
2008
99,98
Terenowe
ośrodki pomocy
3 240 457
Zasiłki i pomoc
w naturze
2 246 214
Usługi opiekuńcze
17 208 469,95
Wyszczególnienie
Kwota
wykonania
2007
173
1 635
1 529
1 566
1 635
1 604
4 926
4 478
4 454
4
7
13
7
6
5
11
13
16
18
36
24
18
14
76
68
78
84
77
69
75
66
130
68
139
151
142
130
131
109
1 050
1 024
859
823
174
914
863
4 444
4 571
4 813
4 237
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2014
2013
2012
Liczba rodzin w danym roku
903
596
199
188
175
2011
21 652
84,9
19.942
99,99
17 806,
97,6
154 705
99,4
192.144
99,8
252 101,
100,0
100,00
483 200,98
98,7
303 906
99,9
99,1
33 514
99,9
35 840
62,4
30 879
46,9
100,0
316 818
14 074,
157 000
100,0
3 306 950
100,0
2 434 934
99,8
2 109 978
100,0
1 539 105
99,8
1.215.366
99,99
1 108 081
98,7
958 270
99,5
100,0
171 318
99,9
222 716
99,6
290 224
99,7
261 986
99,99
266.934
99,8
305 533
96,0
354 617
80,3
327 892
Placówki opiekuńczowychowawcze
175
80,8
Składki na
ubezpieczenie
zdrowotne
99,98
Domy Pomocy
Społecznej
652 782
0
0
0
0
0
0
0
0
99,4
0
99,9
24 741
0
0
o
0
Pomoc repatriantom
214
32 717
99,9
36 622 451
99,9
44 152 721
97,0
40 673 210
99,0
34 102 719
99,7
33.350.250
99,2
30 796 662
90,6
29 745 779
96,6
27 735 387
RAZEM
4 238
2009
1 544
4
213
Mieszkania chronione
174 170
99,8
3 900 232
99,9
3 364 046
99,4
3 276 668
97,5
3 725 251
99,80
3.400.291
99,3
3 102 072
94,6
2391458
86,6
1 350 140
Pozostała działalność
2010
2008
Ochrona
macierzyństwa
1 329
Bezdomność
2
180
Sieroctwo
2007
Ubóstwo
1 318
Rodzaj sytuacji
życiowej
120
Raport o stanie miasta Przemyśla
Podstawową przyczyną udzielenia pomocy przez MOPS było ubóstwo, dalej bezrobocie,
niepełnosprawność, bezradność socjalna i ekonomiczna, długotrwała choroba oraz alkoholizm,
ochrona macierzyństwa, sieroctwo, bezdomność, opuszczenie zakładu karnego i narkomania.
Tabela 177. Powody przyznawania pomocy społecznej
Liczba osób w rodzinie w danym roku
435
421
416 1241 1176 1522 1462 1346 321
1300
1273
292
265
94
294
278
79
274
276 920
843
971
952
854
849
853
862
69
70
74
65
44
46
40
36
414
455
386
277
273
241
Narkomania
Powrót z
zakładu karnego
119
129
128
116
117
5
5
24
14
113 112
7
4
7
5
8
9
8
10
14
14
419
344
365
358
297
292
265
243
4
21
18
23
11
15
10
14
8
15
72
41
19
12
18
39
28
30
Tabela 178. Ilość osób korzystających z pomocy MOPS w latach 2007-2014
Rok
Ilość rodzin
Ilość osób w tych rodzinach
Odsetek mieszkańców Przemyśla
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
3 511
3 242
3 577
3 552
3 325
3 263
10 310
9 689
10 568
10 235
9 479
9 028
15,6
14,8
16,2
15,4
14,2
14,0
3 373
3 274
9 248
8 870
15,0
14,2
Zmiana przepisów celnych w 2008r. w zakresie drobnego handlu przygranicznego pozbawiła
dochodów części mieszkańców Przemyśla, co spowodowało znaczący wzrost w 2009r.liczby
bezrobotnych ubiegających się o pomoc – z 1 517 rodzin w 2008r. do 1 711 rodzin w 2009r. i 1 811
rodzin w 2010r. oraz ogólnie klientów pomocy społecznej .
Wzrosła również ilość rodzin niepełnych: 624 w 2008r. i 712 rodzin w 2009r. Natomiast w 2010r.
nastąpił niewielki spadek rodzin niepełnych. Powyższe liczby i zanotowane wskaźniki stanowią dla
MOPS płaszczyznę działań w zakresie form wsparcia wdrażanych programów walki
z wykluczeniem i marginalizacją.
Porównując ostatnie lata zaobserwować można nieznaczną tendencję do obniżania się liczby
świadczeniobiorców, jak i ilości określonych form pomocy. Na taki stan rzeczy ma wpływ
przeniesienie obszaru działania na szeroko rozumianą pracę socjalną, ale równocześnie wysokość
kryterium dochodowego, które ogranicza liczbę osób kwalifikujących się do objęcia pomocą.
Tabela 179. Realizacja zasiłków celowych (środki własne gminy) w latach 2007-2014.
Kwota świadczenia
[zł.]
561.852
736.178
Liczba osób którym
przyznano pomoc
1 459
1 440
200
556
Ogólnie występuje tendencja wzrostowa w przyznawaniu świadczeń przez MOPS, co
spowodowane jest ubożeniem społeczeństwa, a przez to wzrostem liczby osób i rodzin
wymagających wsparcia.
2007
2008
5 255
2 068
444
953
452
942
448
251
Rok
1 556
5 460
1 642
1 657
2 226
5 398
5 427
1 702
2 324
6 025
2 009
2 708
5 860
2 097
2 853
5 324
1 997
2 758
5 474
2 144
2 844
1 755
715
919
1 793
754
1 720
742
1 679
321
961
343
Alkoholizm
1 089
746
1 811
864
1 711
1 098
858
1 517
2 196
Bezradność
socjalna
i ekonomiczna
w tym:
- rodziny
niepełne
- rodziny
wielodzietne
1 064
Długotrwała
choroba
810
851
Niepełnosprawn
ość
1 042
Bezrobocie
1 554
Raport o stanie miasta Przemyśla
Liczba
świadczeń
2 308
2 255
Średnia wysokość
zasiłku w złotych
243
326
175
Raport o stanie miasta Przemyśla
2009
2010
2011
2012
2013
2014
982.985
805.101
432.840
358.523
227.139
1 750
1 612
1 287
1 412
1 012
3 130
2 386
1 929
2 431
1 559
314
337
224
147
146
237.167
1 044
1 265
187
Tabela 180. Realizacja zadań własnych w 2014r. według form pomocy
Formy pomocy
Zasiłki okresowe w tym:
Środki własne
Środki zlecone
Posiłek w tym*
Dzieci
Usługi opiekuńcze**
Zasiłek celowy zdarzenie losowe
Sprawienie pogrzebu
Zasiłek celowy, celowy specjalny,
celowy zwrotny oraz zasiłek celowy
z programu dożywianie i pomoc
rzeczowa w formie artykułów żywn.
Poradnictwo specjalistyczne
Interwencja kryzysowa
Praca socjalna
Liczba osób
Którym przyznano
w rodzinie
świadczenie
Kwota
świadczeń
w zł.
Procentowy
wskaźnik wykon.
do 2013 roku
95,43
113,40
95,40
103,77
105,71
104,84
6,03
103,40
1 349
x
x
1 275
1 191
197
2
16
3 911
3 198
3 097
248
3
16
3 061 923
5 568
3 056 355
511 124
442 269
483 201
700
33 509
2 350
6 169
2 934 029
112,76
1 057
4
2 951
2 671
9
7 609
X
X
X
93,87
0
106,38
*) dane zawierają dożywianie w przedszkolach, szkołach, obiady dowożone, obiady w DPS,
**) kwota nie uwzględniana w budżecie MOPS.
Tabela 181. Realizacja zleconych gminie zadań według form pomocy w 2014r.
Formy pomocy
Liczba osób
Którym przyznano
w rodzinie
świadczenie
Zasiłki stałe*
Kwota
świadczenia
w zł.
Wzrost
w stosunku
do 2013%)
454
703
1.952.726
102,95
Specjalistyczne usługi opiekuńcze
(psychiatra)
55
101
451.615**
105,24
Program rządowy „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”
-
5 535
3.159.268
110,79
*) od sierpnia 2009 zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy
**) kwota usług pomniejszona o odpłatność
MOPS zrealizował wnioski w pełnym zakresie w wysokości ustalonej przepisami ustawy o pomocy
społecznej.
Narzędziem do walki z bezrobociem jest organizowanie prac społecznie użytecznych w miejscu
zamieszkania lub pobytu w wymiarze 10 godzin tygodniowo w jednostkach organizacyjnych
pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą
charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. Prezydent Miasta Przemyśla zadanie w zakresie
organizowania prac społecznie użytecznych powierzył Dyrektorowi MOPS. Podmiot, organizujący
prace społecznie użyteczne zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz przestrzeganie
przepisów prawa pracy dotyczących wykonywania przez kobiety prac szczególnie uciążliwych lub
szkodliwych dla zdrowia. Głównym celem organizowania prac społecznie użytecznych jest
aktywizacja osób podlegających wykluczeniu i umożliwienie im powrotu na rynek pracy.
W 2012r. w ramach prac społecznie użytecznych pracowało 94 osoby w 16 jednostkach
organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się
176
Raport o stanie miasta Przemyśla
pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. Kolejną instytucją, która dołączyła
w 2012r. do programu w zakresie realizacji prac społecznie użytecznych był Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Przemyślu, w którym zatrudnienie uzyskało 4 osoby.
W 2013r. w ramach prac społecznie użytecznych zatrudnionych było 120 osób w 18 jednostkach
organizacyjnych pomocy społecznej. Po raz pierwszy z tej formy pomocy skorzystało Gimnazjum
Nr 2 oraz Szkoła Podstawowa Nr 15 w Przemyślu.
W 2014 r liczba osób, które zostały skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych,
wynosiła 145.
Rok 2009 był kolejnym rokiem realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu
projektu systemowego „Czas na aktywność w mieście Przemyśl”. Projekt ten realizowany jest
w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
powiatowe centra pomocy rodzinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizacja projektu systemowego w 2008r. dała po raz
pierwszy możliwość dodatkowej aktywizacji naszych klientów poprzez dodatkowe wsparcie
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jak również pozwoliła na wypracowanie nowego
modelu pracy socjalnej. Projekt w 2008r. zakończył się w pełni sukcesem. Niezaprzeczalnym
osiągnięciem projektu było objęcie kompleksowym wsparciem dużej liczby osób korzystających
z pomocy społecznej (zrealizowanie 118 kontraktów socjalnych i 12 umów). Szczególną
aktywnością w projekcie wykazały się kobiety, które na ogólną liczbę uczestników projektu tj. 130
osób stanowiły zdecydowaną większość. 92 kobiety zakończyły udział w planowanych działaniach
w projekcie .
W 100% zrealizowano:

zaplanowaną liczbę godzin warsztatów oraz treningów kompetencji i umiejętności
społecznych,

kursy zawodowe ukończyło 130 osób,

kurs podstawowy języka angielskiego ukończyło 23 osoby,

15 osób podnosi stopień wykształcenia w formach szkolnych.
Nastąpił wzrost potencjału społecznego i zawodowego uczestników projektu, zwiększyła się ich
zdolność do zatrudnienia i motywacja do zmiany dotychczasowej biernej postawy życiowej.
W 2009r. do projektu zakwalifikowano 120 osób niepracujących, będących w wieku aktywności
zawodowej, korzystających z różnych form wsparcia w pomocy społecznej, zamieszkałych na
terenie miasta Przemyśla. W grupie tej znalazło się również 20 osób niepełnosprawnych oraz
12 osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze. Cel główny
projektu jest zgodny z zapisami zawartymi w: Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
miasta Przemyśl oraz Miejskim Programie Działań na rzecz osób Niepełnosprawnych.
W ramach aktywizacji edukacyjnej uczestnicy projektu brali udział w szkoleniach takich jak: kurs
języka angielskiego-19 osób, kurs przedstawiciel handlowy + prawo jazdy kat. B -36 osób, kurs
prawo jazdy kat. C -11 osób, kosmetyczka-12 osób, kasjer walutowy 9 osób, opiekunka dziecięca
i osoby starszej 13 osób, operator wózków jezdniowych 16 osób, kurs komputerowy ogólny 13 osób i kurs komputerowy ECDL 8 osób.
Osoby uczęszczające na kurs języka angielskiego w ramach projektu przystąpiły do egzaminu
państwowego na certyfikat językowy TELC A2. Certyfikaty TELC są np. na wielu wyższych
uczelniach uznawane, jako egzaminy końcowe z języka, polska administracja państwowa uznaje je,
jako oficjalne potwierdzenie znajomości języka.
Podsumowując przebieg realizacji projektu w 2009r. należy podkreślić, że z 120 osób
zakwalifikowanych do projektu 108 uczestników zrealizowało do końca zaplanowane dla nich
formy wsparcia w tym 84 kobiety. W dalszym ciągu kobiety są bardziej aktywne w projekcie
i zdobywając nowe umiejętności i kwalifikacje konsekwentnie dążą do poprawy swojej sytuacji
życiowej.
Został osiągnięty najważniejszy cel projektu tj. „zwiększenie zdolności do zatrudnienia
uczestników projektu” - 11 osób podjęło pracę.
177
Raport o stanie miasta Przemyśla
W 2010r. projektem systemowym objęto osoby dorosłe bezrobotne nieaktywne zawodowo, osoby
niepełnosprawne, wychowanków rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo-wychowawczych,
będące w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
zamieszkałe na terenie miasta Przemyśla- łącznie zakwalifikowano 150 osób, w tym 97 kobiet.
Wśród 150 osób znalazło się 20 osób niepełnosprawnych oraz 14 osób opuszczających rodziny
zastępcze lub placówki opiekuńczo-wychowawcze.
W 2012r., tj. piątym roku realizacji projektu systemowego po ogólnej diagnozie potrzeb realizacji
i celu projektu stworzono grupę docelową osób, które zostały objęte wsparciem. Projektem
systemowym objęto osoby dorosłe bezrobotne i/lub nieaktywno zawodowe i/lub osoby
niepełnosprawne i/lub wychowanków rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczowychowawczych, będące w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze świadczeń pomocy
społecznej, zamieszkałe na terenie miasta Przemyśla. Łącznie zakwalifikowano 175 osób, w tym
100 kobiet, które stanowią większość świadczeniobiorców. Wśród 175 osób znalazło się 23 osób
niepełnosprawnych oraz 13 osób opuszczających rodziny zastępcze lub placówki opiekuńczowychowawcze, oraz 30 osób w grupie wiekowej „45 +” będące uczestnikami Programu Aktywności
Lokalnej. Założone cele na 2012r. podobnie jak w latach ubiegłych realizacji programu zostały
w pełni osiągnięte.
W szóstym roku realizacji projektu systemowego, czyli w roku 2013, zakwalifikowano 230 osób.
W grupie tej większość stanowią kobiety. Wśród 230 osób znalazło się 33 osób niepełnosprawnych
oraz 10 osób opuszczających rodziny zastępcze lub placówki opiekuńczo-wychowawcze, oraz
70 osób będących uczestnikami Programu Aktywności Lokalnej.
W ramach realizacji projektu zastosowano instrumenty Aktywnej integracji:
1. Aktywizacji społecznej, na które składają się poniższe działania:
 97 osób uczestniczyło w treningach z zakresu umiejętności społecznointerpersonalnych,
 16 osób skorzystało z indywidualnego doradztwa prawniczego,
 35 osób uczestników PAL skorzystało z usług asystentów rodziny,
2. Aktywizacji zawodowej:
 186 osób uczestniczyło w indywidualnym doradztwie zawodowym,
3. Aktywizacji zdrowotnej:
 33 osoby niepełnosprawne skorzystało z zajęć rehabilitacyjnych i zespołu ćwiczeń
fizycznych usprawniających psychoruchowo,
4. Aktywizacji edukacyjnej:
 57 osób uczestniczyło w kursie - Przedstawiciel handlowy + prawo jazdy kat. B,
 16 osób uczestniczyło w kursie - Opiekunka w żłobku i klubie dziecięcym,
 24 osoby uczestniczyło w kursie – Prawo jazdy kat. C,
 2 osoby uczestniczyło w kursie – Prawo jazdy kat. C + E,
 45 osób uczestniczyło w kursie –Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem,
 9 osób uczestniczyło w kursie – Kosmetyczka + stylizacja paznokci,
 20 osób uczestniczyło w kursie – Magazynier z obsługą wózków jezdniowych,
 7 osób uczestniczyło w kursie – Komputerowym,
 16 osób uczestniczyło w kursie – Komputerowy ogólny,
 5 osób uczestniczyło w kursie – Kwalifikacja wstępna przyśpieszona dla osób
wykonywających transport drogowy – przewóz rzeczy,
 12 osób uczestniczyło w kursie- Operator koparko-ładowarki
 12 osób uczestniczyło w kursie – Opiekun osoby starszej z językiem niemieckim,
 12 osób uczestniczyło w kursie – Pracownik ochrony,
 13 osób uczestniczyło w kursie – Kucharz małej gastronomii,
 16 osób uczestniczyło w kursie - Bukieciarstwo,
 7 osób uczestniczyło w kursie - Prawo jazdy kat. D,
 6 osób uczestniczyło w kursie – Pilot wycieczek,
178
Raport o stanie miasta Przemyśla
 4 osoby uczestniczyły w kursie – Technolog robót wykończeniowych,
 6 osób uczestniczyło w kursie – Spawacz metodą TIG,
W trakcie trwania zajęć i szkoleń uczestnicy projektu mieli zapewnioną opiekę nad dziećmi.
Nowością zastosowaną w projekcie od 2013r. jest możliwość kierowania uczestników projektu
w wieku do 30 lat na staże zawodowe. Z tej formy wsparcia korzystało bądź korzysta kontynuując
staż zaczęty w 2013r. – 33 osoby.
Uchwałą Nr 63/2009 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 marca 2009r. przyjęto Miejski Program
Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej oraz
przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 2009–2015 opracowany głównie w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu.
Pełna realizacja założeń programu uzależniona jest od wielkości środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznawanych algorytmem rokrocznie Gminie Miejskiej
Przemyśl.
Po zniżkowej tendencji w zakresie otrzymywanych środków PFRON w latach 2009-2011 w roku
2012 nastąpił wzrost o ok. 35%, co wpłynęło na poprawę realizacji założeń programu.
Na realizacje zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2013r. Zarząd Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczył w powiecie grodzkim Przemyśl środki na
łączną kwotę 2.244.795 zł. Na rehabilitację społeczną do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Przemyślu przeznaczono kwotę 1.935.620 zł.
W siódmym roku realizacji projektu systemowego po ogólnej diagnozie potrzeb realizacji
i celu projektu stworzono grupę docelową osób, które zostały objęte wsparciem.
Projektem systemowym objęto osoby dorosłe bezrobotne i/lub nieaktywno zawodowe i/lub osoby
niepełnosprawne i/lub wychowanków rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczowychowawczych, będące w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze świadczeń pomocy
społecznej, zamieszkałe na terenie miasta Przemyśla. Łącznie zakwalifikowano 236 osób, w tym
większość stanowią kobiety. Wśród 236 osób znalazło się 66 osób niepełnosprawnych oraz 70 osób
będących uczestnikami Programu Aktywności Lokalnej. W ramach realizacji projektu zastosowano
instrumenty Aktywnej integracji:
1. Aktywizacji społecznej, na które składają się poniższe działania:
•
195 osób uczestniczyło w treningach z zakresu umiejętności społeczno - interpersonalnych,
•
21 osób skorzystało z indywidualnego doradztwa prawniczego,
•
26 osób uczestników PAL skorzystało z usług asystentów rodziny,
2. Aktywizacji zawodowej:
•
191 osób uczestniczyło w indywidualnym doradztwie zawodowym,
3. Aktywizacji zdrowotnej:
•
39 osoby niepełnosprawne skorzystało z zajęć rehabilitacyjnych i zespołu ćwiczeń
fizycznych usprawniających psychoruchowo,
4.
Aktywizacji edukacyjnej:
•
84 osób uczestniczyło w kursie – Przedstawiciel handlowy + prawo jazdy kat. B,
•
16 osób uczestniczyło w kursie – Opiekunka w żłobku i klubie dziecięcym,
•
20 osób uczestniczyło w kursie – Prawo jazdy kat. C + kurs kwalifikacji wstępnej
przyspieszonej dla osób wykonujących transport drogowy – przewóz rzeczy,
•
13 osób uczestniczyło w kursie – Prawo jazdy kat. C + E,
•
7 osób uczestniczyło w kursie – Kwalifikacja wstępna przyśpieszona dla osób
wykonywujących transport drogowy – przewóz rzeczy,
•
31 osób uczestniczyło w kursie – Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem ,
•
15 osób uczestniczyło w kursie – Kosmetyczka + stylizacja paznokci,
•
20 osób uczestniczyło w kursie – Magazynier z obsługą wózków jezdniowych,
•
6 osób uczestniczyło w kursie – Komputerowym ogólnym,
•
3 osób uczestniczyło w kursie – Opiekun osoby starszej z językiem niemieckim,
•
20 osób uczestniczyło w kursie – Kwalifikowany pracownik ochrony,
179
Raport o stanie miasta Przemyśla
•
12 osób uczestniczyło w kursie – Kucharz małej gastronomii z organizacją cateringu,
•
14 osób uczestniczyło w kursie – Bukieciarstwo i florystyka,
•
4 osoby uczestniczyły w kursie – Cukiernik
•
13 osób uczestniczyło w kursie – Animator zabaw dziecięcych
•
12 osób uczestniczyło w kursie – Pracownik administracyjno-biurowy z elementami
kadrowo-księgowymi
•
7 osób uczestniczyło w kursie – Konserwator/portier z uprawnieniami elektrycznymi
W trakcie trwania zajęć i szkoleń uczestnicy projektu mieli zapewnioną opiekę nad dziećmi.
Nowością zastosowaną w projekcie od 2014 r. jest możliwość kierowania uczestników
projektu w wieku do 30 lat na staże zawodowe. Z tej formy wsparcia korzystało bądź korzysta
konturując staż zaczęty w 2014 r. – 31 osób.
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
Z dniem 1 stycznia 2014 r. zgodnie z Uchwałą Nr 206/2013 Rady Miejskiej z dnia
24 października 2013 r. zadania dotyczące świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Przemyśla, zostały przekazane do Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu.
Rodzajami świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1) stypendia szkolne
2) zasiłki szkolne
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.)
- uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 12/2014 z dnia 06.02.2014r. w sprawie ustalenia
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie miasta Przemyśla (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 13.03.2014r. poz. 952 z późn. zm.)
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów
dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2012r., poz.823).
Stypendia i zasiłki szkolne przyznaje się w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten
cel
z
budżetu
państwa
(80%
kwoty)
i
budżetu
gminy (20%
kwoty).
Na wypłatę zasiłków szkolnych gmina może przeznaczyć maksymalnie 5% z kwoty dotacji.
Pomoc materialna przysługuje uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych, bez względu na typ tj. szkoły każdego rodzaju, zarówno dla młodzieży jak
i dla dorosłych, dzienne, wieczorowe i zaoczne. Świadczenia przysługują też słuchaczom
dwuletniego studium - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia
24 roku życia.
Świadczenia te przyznaje się uczniom według miejsca zamieszkania, bez względu na
położenie szkoły, do której uczeń uczęszcza.
A. Stypendia szkolne
Do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają
łącznie następujące kryteria:
1) zamieszkują na terenie miasta Przemyśla,
2) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej oraz spełniają określane kryterium
dochodowe określone w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej, które nie może przekroczyć 456 zł w przeliczeniu na jednego
członka rodziny.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może złożyć:
- rodzic/ opiekun prawny,
- pełnoletni uczeń,
180
Raport o stanie miasta Przemyśla
- dyrektor szkoły/ ośrodka/ kolegium
- stypendium szkolne może być przyznane również z urzędu.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku
szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków
obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku
szkolnego.
W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po
upływie ww. terminu.
Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż
dziesięć miesięcy w danym roku szkolnym (od września do czerwca), a w przypadku słuchaczy
kolegiów na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.
Miesięczna kwota stypendium szkolnego ustalana jest w oparciu o wysokość zasiłku rodzinnego
dla dzieci w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, tj. 106 zł (zgodnie z art. 6
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, Dz. U z 2015 r. poz.
114 ) i powinna wynosić nie mniej niż 80 % i nie więcej niż 200% kwoty tego zasiłku miesięcznie.
Wyróżnia się następujące formy stypendiów szkolnych:
- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w płatnych zajęciach edukacyjnych,
w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu
nauczania;
- całkowite lub częściowe pokrycie udziału w płatnych zajęciach edukacyjnych realizowanych poza
szkołą;
- pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników;
- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania;
- świadczenie w formie pieniężnej w przypadku jeżeli udzielenie stypendium w wyżej
wymienionych formach nie jest możliwe.
B. Zasiłki szkolne
Podstawę przyznania uczniowi zasiłku szkolnego stanowi łączne spełnienie następujących
przesłanek:
- wystąpienie zdarzenia o charakterze losowym,
- nie przekroczenie terminu dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie
tego zasiłku,
- związek przyczynowy pomiędzy tym zdarzeniem, a trudną sytuacją materialną,
- związek pomiędzy tą przejściowo trudną sytuacją materialną, a niezaspokojonymi potrzebami
ucznia
na
pokrycie
wydatków
związanych
z
procesem
edukacyjnym
lub
w zakresie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
W przypadku przyznawania zasiłków szkolnych, kryterium dochodowe nie jest brane pod uwagę.
Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność
kwoty o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków
związanych
z
procesem
edukacyjnym
lub
w
formie
pomocy
rzeczowej
o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku w przypadku kilku oddzielnych zdarzeń
o charakterze losowym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
Tabela Nr 182. Udzielone stypendia i zasiłki szkolne w 2014r.
Rok 2014
Liczba uczniów objętych
pomocą
Stypendia szkolne
1 256
Zasiłki szkolne
19
181
Raport o stanie miasta Przemyśla
Wypłacona kwota
Łączna kwota
wypłaconych świadczeń:
987 600, 26 zł
6 360,00 zł
993 960, 26 zł
KARTA DUŻEJ RODZINY
Realizację Programu „Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej” na terenie
Miasta Przemyśla przyjęto Uchwałą Nr 275/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24.11.2011r.,
i przekazano do realizacji Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przemyślu.
Program, o którym mowa wyżej adresowany jest do rodzin wielodzietnych (tj. co najmniej
troje dzieci) i rodzin zastępczych, w tym również rodzin, gdzie dzieci są wychowywane przez
jednego z rodziców, zamieszkujących i zameldowanych na terenie miasta Przemyśla.
Jego celem jest przede wszystkim wzmocnienie funkcji rodziny i kondycji finansowej
rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych, promowanie pozytywnego wizerunku rodziny
wielodzietnej i rodziny zastępczej oraz ułatwianie w/w rodzinom dostępu do dóbr kultury, sportu
i rozrywki.
Do realizacji tego celu wprowadzono kartę „Przemyska Rodzina 3+”, którą otrzymuje każdy
członek rodziny wielodzietnej i rodziny zastępczej na podstawie złożonego wniosku począwszy od
1 stycznia 2012r.
Tabela Nr 183. Realizacja Programu w okresie od 01.01.2012r. do 24.06.2014r.
Rok
Ilość
Łączna ilość w tym dla:
w
tym Odmowa
wnioskó
wydanych
rodziców/
dla:
wydania
w
kart
opiekunów
dzieci
kart
2012
348
1.690
592
1.098
0
2013
134
626
228
398
1
2014
89
405
140
265
0
Od 16 czerwca 2014r. obowiązuje Rządowa Karta Dużej Rodziny na mocy rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 27 maja 2014r. program pomocy dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014r. Poz.
755 z późn. zm).
W okresie od 16.06.2014r. do 31.12.2014r. w ramach realizacji rządowego programu dla rodzin
wielodzietnych wpłynęło 407 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny(KRD) lub wydanie
duplikatu KDR.
Z 407 wniosków wprowadzonych do systemu RI KDR (wszystkie wnioski wykorzystywane są
w programach samorządowych m. Przemyśla) 400 wniosków wprowadzonych było po raz pierwszy
o wydanie Karty, 1 wniosek o dodanie nowego członka rodziny wielodzietnej będącej już
w programie, 4 wnioski dla osoby ubiegającej się o przedłużenie terminu ważności karty, 2 wnioski
dla osób, które zamówiły duplikat wydania KDR.
Do dnia 31.12.2014r. wydano karty 360 rodzinom o łącznej liczbie członków rodzin 1.824 z tego
rodzicom/małżonkom 640 kart, dzieciom 1.184.
Koszt faktyczny realizacji tego programu uzyskany z budżetu państwa wyniósł 1.745,82zł, zaś
dochody budżetu państwa w związku z wydaniem duplikatów kart wyniosły 17,52zł.
Od dnia 01.01.2015r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny rozpatrywane jest już na podstawie
ustawy z dnia 05. grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny /Dz. U. z 2014r. poz.1863/ oraz
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27. maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków
realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych / Dz. U. z 2014r. poz.755 z późn. zm./
182
Raport o stanie miasta Przemyśla
Tabela 184. System wsparcia dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych
Rodzaj wsparcia
Usługi opiekuńcze w tym
specjalistyczne w miejscu
zamieszkania klienta
Usługi opiekuńcze
specjalistyczne dla osób
z zaburzeniami psychicz.
w domu chorego
Posiłki dowożone do domu
Zajęcia rehabilitacyjne
i posiłki
Realizator
2008
113
115
101
92
86
117
128
122
116
0
0
0
ZUM „Danuta” do III 2004r.,
od IV 2004 PKPS
56
58
MOPS, DPS Lipowica.
38
Polski Czerwony Krzyż
Polski Komitet Pomocy
Społecznej,
PHU „Danuta”
Dom Dziennego Pobytu
DPS dla Osób w Podeszłym
Wieku
DPS dla Mężczyzn Niepełnosprawnych Intelektualnie i
Psychicznie Chorych,
DPS dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
Całodobowa opieka i usługi i Psychicznie Chorych
opiekuńcze
Miejski Dom Pomocy
Społecznej dla osób
przewlekle psychicznie
chorych, niepełnosprawnych
intelektualnie, w podeszłym
wieku i przewlekle
somatycznie chorych
Zajęcia rehabilitacyjne
i posiłki
Liczba korzystających w roku
2009 2010
2011 2012
2007
Środowiskowy Dom
Samopomocy.
Dofinansowanie turnusu
MOPS, PFRON
rehabilitacyjnego
Likwidacja barier architekt.
MOPS, PFRON
i w komunikowaniu się
Dofinansowanie do sprzętu
rehabilit., przedmiotów
MOPS, PRFON
ortoped.i środków pomocn.
Stowarzyszenie Wspierania
Osób Niepełnosprawnych,
Intelektualnie, PFRON
Warsztaty terapii
Spółdzielnia Inwalidów
zajęciowej
„Start” PFRON
Polskie Towarzystwo Walki
z Kalectwem , PFRON
Dofinansowanie do sportu, Organizacje pozarządowe
kultury, rekreacji i turystyki i stowarzyszenia.
Dofinansowanie
działalności ośrodka
Caritas Archidiecezji
wsparcia dla osób starszych Przemyskiej, Klub Seniora
i niepełnosprawnych
12
2013
2014
85
93
95
110
118
117
102
0
0
0
0
0
57
42
40
43
48
55
46
40
43
40
36
30
39
27
0
0
0
0
0
0
(posiłki)
50
50
59
48
59
62
-
-
70
70
74
71
75
76
70
74
196
196
201
188
186
197
-
-
-
-
-
-
-
-
225
240
31
27
33
35
38
40
42
45
375
180
403
132
143
64
143
64
341
176
341
162
208
127
215
83
114
88
370
90
76
303
384
340
328
296
20
303
291
20
20
20
20
20
40
20
20
35
35
37
37
37
35
40
40
-
-
-
-
-
-
35
45
23
776
597
667
551
733
390
386
-
-
-
-
35
85
84
74
C. DANE PORÓWNAWCZE
183
Raport o stanie miasta Przemyśla
Tabela 185. Pomoc społeczna - GUS
Wyszczególnienie
Placówki stacjonarnej pomocy
społecznej
miejsca rzeczywiste ogółem łącznie
z filiami)
Rok
Przemyśl
Krosno
Mielec
Zamość
Jelenia Góra
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
6
6
7
6
7
7
4
4
488
479
521
459
466
504
218
202
3
3
3
3
3
3
3
3
147
145
141
146
146
141
144
143
2
2
2
2
2
2
2
2
164
158
165
168
172
172
178
176
3
3
3
3
4
4
4
4
79
73
75
81
90
90
93
92
3
3
3
6
7
3
3
3
223
221
218
459
466
224
220
196
Tabela 186. Wybrane wydatki budżetów gmin na pomoc społeczną – GUS.
Wyszczególnienie
Ogółem
bieżące jednostek
budżetowych ogółem
majątkowe ogółem
domy pomocy
społecznej
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
Przemyśl
49 787 183
49 931 055
51 650 355
57 542 227
59 642 781
53 569 187
57 994 150
61 419 562
14 765 302
16 692 068
51 582 693
18 814 023
20 129 177
17 526 633
19 190 506
61 332 582
1 325 880
521 235
67 662
3 091 172
3 090 037
32 000
6 257 532
86 980
9 324 935
9 150 379
9 059 028
9 287 251
9 492 493
10 543 118
11 239 388
12 221 256
3 061 240
Krosno
28 362 308
27 421 997
27 867 458
30 331 031
29 987 157
29 234 268
32 568 225
31 436 656
9 452 757
9 191 948
27 705 744
9 755 521
10 570 800
10 274 157
10 666 832
31 046 093
1 509 606
663 611
161 714
1 253 968
442 964
409 673
3 578 872
390 563
4 328 671
4 263 224
4 512 901
5 636 624
4 969 028
5 104 914
6 447 796
5 609 454
1 520 285
Mielec
21 027 135
21 335 587
22 327 995
24 847 243
25 041 368
22 928 257
23 766 281
23 855 283
6 078 472
6 705 144
21 508 968
8 024 455
8 810 649
6 709 064
7 256 051
23 742 311
142 993
907 209
819 027
669 154
468 126
2 251
2 144 740
112 972
257 819
407 648
452 729
559 212
629 330
724 435
868 119
995 911
---
Zamość
34 846 614
35 165 311
37 500 740
43 378 014
43 540 883
36 213 597
37 769 470
39 570 227
9 742 241
11 025 028
37 141 192
15 061 797
15 894 961
9 273 001
9 210 915
39 364 230
74 472
87 667
359 548
281 596
100 687
2 510 613
205 997
1 368 354
1 664 674
1 807 423
1 950 744
2 141 974
2 109 499
2 184 232
2 170 505
2 300 095
Jelenia Góra
39 039 134
41 592 284
42 471 206
44 863 504
59 642 781
48 739 562
49 913 652
50 644 558
8 582 509
9 759 966
42 070 029
12 722 162
20 129 177
14 701 315
14 550 812
50 464 432
1 849 000
4 107 689
401 176
132 411
3 090 037
6 900
5 675 960
179 734
2 438 749
3 072 300
4 004 636
4 062 367
9 492 493
5 041 552
5 538 995
5 662 322
4 307 676
184
Raport o stanie miasta Przemyśla
placówki opiekuńczowychowawcze
żłobki
zasiłki i pomoc
w naturze oraz składki
na ubezpieczenia
społeczne
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
3 101 877
3 228 951
3 250 576
3 195 915
3 290 965
3 379 398
3 234 154
265 800
272 000
294 188
308 309
329 028
365 230
457 909
266 000
3 244 684
4 221 351
4 234 970
2 448 085
2 305 115
2 605 616
3 633 854
3 540 559
1 533 893
1 388 441
1 335 954
1 207 821
1 160 857
1 393 751
1 290 079
491 598
866 134
1 108 363
1 424 737
1 697 108
1 903 406
1 912 692
1 103 753
1 142 392
1 478 268
2 041 390
2 090 012
------------98 468
1 816 187
2 321 744
2 848 214
2 620 588
3 117 179
3 360 942
3 892 776
3 752 067
930 995
979 422
1 141 052
658 778
639 010
758 700
813 812
727 501
2 292 680
2 634 408
2 503 266
2 444 619
2 580 451
2 413 334
2 296 155
386 019
478 038
612 108
700 832
725 079
862 828
924 568
1 066 025
2 111 881
2 814 023
3 106 047
2 456 829
2 526 502
2 841 835
923 348
3 980 568
4 505 397
5 042 190
5 006 176
3 195 915
5 308 958
5 151 535
5 008 038
--------329 028
1 055 298
1 120 488
1 197 393
4 214 877
4 091 335
4 621 209
3 050 832
2 305 115
3 295 359
3 837 879
3 696 922
Przemyśl w porównaniu przedstawionych powyżej miast posiada najlepiej rozbudowaną bazę
placówek pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczych i leczniczych. Fakt ten przesądził o tym,
iż miasto Przemyśl wydatkowało na ten cel więcej środków finansowych niż wymienione w analizie
porównywalne wielkością gminy miejskie.
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU
W związku z przepisami ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którymi wszystkie budynki
domów pomocy społecznej muszą osiągnąć określone standardy w 2010r. kontynuowane były
prace remontowe, które pozwoliły by Dom Pomocy dla osób w Podeszłym Wieku mieszczący się
przy ul. Św. Brata Alberta nr 3 w grudniu 2010r. osiągnął wymagane standardy. Natomiast, Dom
Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Psychicznie Chorych przy
ul. Wysockiego 99 w wyniku prac remontowo–modernizacyjnych konieczne standardy osiągnął
w lipcu 2011r.
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
­
­
­
­
Urząd Miejski w Przemyślu
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Przemyśla na lata 2009-2015,
Miejski program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej,
zawodowej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl na
lata 2009–2015
GUS – Bank Danych Lokalnych
185
Raport o stanie miasta Przemyśla
SEKTOR VIII - BEZPIECZEŃSTWO
TEMAT 1. DOM, SZKOŁA, PRACA, ULICA, MIEJSCA ZGROMADZEŃ.
Brak danych
TEMAT 2.
POLICJA, STRAŻ MIEJSKA, STRAŻ POŻARNA, OBRONA CYWILNA.
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Zadaniami z zakresu bezpieczeństwa publicznego z ramienia miasta zajmuje się Straż Miejska,
działająca jako jednostka budżetowa. Zadania te mają często powtarzalny charakter
i niejednokrotnie wymagają współdziałania z Komendą Miejską Policji w Przemyślu, Wydziałami
Urzędu Miejskiego i innymi instytucjami realizującymi zadania z zakresu ładu i porządku
publicznego, a także z organizacjami społecznymi i radami osiedlowymi.
Na terenie miasta Przemyśla za bezpieczeństwo w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej,
ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego, medycznego i wodnego odpowiedzialna
jest Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu. W jej struktury wchodzą:
Wydziały: Operacyjno-Rozpoznawczy, Organizacyjno-Kadrowy, Kwatermistrzowsko-Techniczny
i Sekcja Finansów oraz Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza, której głównym zadaniem jest
bezpośrednia likwidacja ww. zagrożeń. Wydzielona część sił i środków Jednostki wchodzi w skład
Centralnego Odwodu Operacyjnego oraz Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego, w tym
specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego, która realizuje zadania ratownicze na terenie
całego województwa podkarpackiego, a w razie potrzeby może być dysponowana również poza
jego teren.
Na bazie Miejskiego Stanowiska Kierowania, od 2002r. funkcjonuje Centrum Powiadamiania
Ratunkowego, które obejmuje zintegrowane stanowiska dyżurnego operacyjnego PSP
i dyspozytora PRM. Centrum realizuje zgłoszenia na numery alarmowe 998, 999 i 112.
Tabela 187. Zatrudnienie w Komendzie Miejskiej Policji w Przemyślu
Wyszczególnienie
Ogółem, w tym:
Funkcjonariusze, w tym:
- oficerowie
Liczba osób zatrudnionych
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
311
264
35
327
260
34
308
253
27
314
251
27
320
259
26
317
255
21
325
262
19
324
263
19
186
Raport o stanie miasta Przemyśla
- aspiranci
- podoficerowie
- szeregowi
Pracowników cywilnych,
w tym:
- urzędnicy
- pracownicy normatywni
116
77
36
132
66
28
131
63
32
137
71
16
143
66
24
129
67
38
122
77
44
125
87
32
57
67
55
63
61
62
63
61
13
44
23
44
23
32
23
40
23
38
23
39
23
40
22
39
Na wyposażeniu Komendy Miejskiej Policji znajduje się 61 pojazdów, w tym:
­ 34 samochodów osobowych,
­ 3 samochody osobowo-terenowe,
­ 11 furgonetek,
­ 2 motocykle,
­ 2 quady.
Wymienione powyżej siły Policji, będące w dyspozycji Komendanta Miejskiego Policji
w Przemyślu, realizują swoje zadania na terenie miasta oraz powiatu przemyskiego.
Tabela 188. Zatrudnienie w Straży Miejskiej w Przemyślu
Liczba osób zatrudnionych
Wyszczególnienie
Ogółem, w tym:
­
strażnicy
­
osoby cywilne
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
60
55
5
61
61
56
5
59
54
5
60,75
55
5,75
61
55
6
60
54
6
57
51
6
56
5
W 2014r. na wyposażeniu Straży Miejskiej znajdowało się:
 kajdanki – 56 szt.,
 pałki wielofunkcyjne – 55 szt.,
 ręczne miotacze gazu – 20 szt.,
 broń palna bojowa – 7 szt.,
 paralizatory elektryczne – 4 szt.,
 kamery – 1 szt.,
 aparaty fotograficzne – 2 szt.,
 urządzenia samoczynnie ujawniające i rejestrujące naruszenie przepisów ruchu
drogowego –1 szt. (radarowy przyrząd do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu
drogowym o znaku ISKRA – 1),
 środki techniczne służące do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach
publicznych – monitoring miasta – 15 kamer,
oraz pojazdy – 9szt., a w tym:
­ samochody - 5 szt.,
­ skutery – 2 szt.,
­ rowery – 2 szt.
Tabela 189. Zatrudnienie w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
Wyszczególnienie
Ogółem, w tym:
- oficerowie
- aspiranci
- podoficerowie
- szeregowi
- osoby cywilne
Liczba osób zatrudnionych
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
125
24
25
38
36
2
125
24
26
41
31
3
127
23
30
41
29
4
127
21
28
41
33
4
127
19
29
44
31
4
125
22
23
47
29
4
126
23
22
54
23
4
127
27
21
54
21
4
187
Raport o stanie miasta Przemyśla
Na wyposażeniu Przemyskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej znajduje się 16 samochodów,
w tym:
­ 4 samochody gaśnicze wodno-pianowe (2 średnie i 2 ciężkie),
­ 1 samochód specjalny SD-37 (drabina mechaniczna o max. wysięgu 37 m),
­ 1 samochód specjalny SCHD-44 (podnośnik hydrauliczny o max. wysięgu 44 m),
­ 1 ciężki samochód specjalny ratownictwa technicznego,
­ 1 samochód specjalistyczny ratownictwa wodnego,
­ 1 lekki samochód specjalny ratownictwa chemicznego,
­ 1 samochód specjalny ratowniczo-rozpoznawczy,
­ 5 samochodów operacyjnych,
­ 2 samochody kwatermistrzowskie (średni i lekki),
Ponadto, na wyposażeniu Komendy znajdują się m.in.:
 łódź aluminiowa płaskodenna z napędem śrubowym MARINE,
 ponton NAWIGATOR z silnikiem zaburtowym,
 agregaty prądotwórcze przewoźne i przenośne o mocy od 1,2 kW do 9,4 kW – 11 szt.
oraz 1szt. o mocy 60 kW.
 piły do cięcia drewna (elektryczne i spalinowe) – 8 sz.,
 piły do cięcia stali i betonu (elektryczne i spalinowe) – 5 szt.,
 pompy wodne (elektryczne, spalinowe i turbinowe) o wydajności od 345 do 8900 l/min
– 15 szt.:
- gaśnicze – 2 szt.,
- szlamowe – 7 szt.,
- elektryczne – 2 szt.,
- turbinowe – 2 szt.,
- pływająca – 1 szt.,
- zespół pompowy – 1 szt.
 wentylatory oddymiające – 3 szt.,
 ratowniczy sprzęt hydrauliczny (4 zestawy na 4 samochodach pożarniczych):
- zestaw ratowniczy LUCAS (rozpieracze kolumnowe, nożyce, rozpieracz, zaciskacz
do rur, zestaw do cięcia pedałów) – 1 kpl.,
- zestaw ratowniczy LUCAS (nożyce, rozpieracz) – 2 kpl.,
- zestaw ratowniczy HOLMATRO (nożycorozpieracz, rozpieracz kolumnowy) –
1 kpl.,
 ratowniczy sprzęt pneumatyczny VETTER (poduszki wysoko i niskociśnieniowe,
zestawy uszczelniające),
 pneumatyczna poduszka ratunkowa (skokochron),
 namiot pneumatyczny,
 kabina do dekontaminacji,
 sprzęt ratowniczy dla grupy wodno-nurkowej (w tym sonar),
 ubrania specjalnego przeznaczenia:
- gazoszczelne DRÄGER – 6 szt.,
- kwaso i ługoochronne – 5 szt.,
- olejoochronne – 1 szt.,
 zapory do zwalczania rozlewów olejowych:
- zapora pomostowa (sztywna) – całkowita długość 100 m,
- zapora parkanowi elastyczna – 50 m,
- zapora sorpcyjna – 150 m.
Obrona Cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej
oraz dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz
współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska i w usuwaniu ich skutków.
188
Raport o stanie miasta Przemyśla
Funkcję Szefa Obrony Cywilnej Miasta Przemyśla pełni ustawowo Prezydent Miasta Przemyśla.
Do zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Miasta należy kierowanie i koordynowanie
przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje państwowe
i samorządowe, podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne działające na terenie miasta,
a w szczególności:
­ dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej oraz opiniowanie planów działania
OC,
­ organizowanie i koordynowanie szkoleń i ćwiczeń obrony cywilnej,
­ przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu
wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
­ tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,
­ przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego
zagrożenia dla życia i zdrowia na terenie miasta,
­ zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej,
medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności,
­ zapewnienie ochrony i ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia
zniszczeniem,
­ zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu
spożywczego,
­ integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarnoepidemiologicznych, społecznych i organizacji ratowniczych, do prowadzenia akcji
ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska.
W dniu 2 marca 2007r Zarządzeniem Nr 28/07 Prezydenta Miasta Przemyśla został powołany
Zespół Kierowania Obroną Cywilną miasta Przemyśla, mający na celu zapewnienie efektywnego
kierowania i koordynacji działań sił i środków służących ochronie życia i mienia ludności miasta
Przemyśla w sytuacjach nadzwyczajnych.
Na terenie miasta Przemyśla zorganizowane są następujące formacje obrony cywilnej:
Tabela 190. Formacje obrony cywilnej na terenie miasta Przemyśla
Nazwa formacji
Jednostka organizacyjna,
w której znajduje się formacja
Przeznaczenie formacji
POADA
Jednostka wspólna dla miasta
Przemyśla i powiatu przemyskiego
Zbieranie i opracowywanie danych o nadzwyczajnych zagrożeniach i awariach technicznych, których skutki stanowią zagrożenie
dla ludzi, mienia i środowiska.
Drużyna wykrywania
i alarmowania
UM Przemyśl
Wykrywanie i alarmowanie w wypadku
stwierdzenia zagrożeń
Powiatowy pluton analiz
laboratoryjnych
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny
Wykonywanie analiz laboratoryjnych w celu
określenia rodzaju skażeń
Drużyna pobierania
próbek
Pobieranie próbek dla plutonu analiz
laboratoryjnych
Drużyna ratownictwa
powodziowego
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny
Zakłady pracy na terenie miasta:
MPEC, MZK, POLNA S.A.,
SANWIL” Polska Sp. z o.o.,
PSM, PGM, „FANINA” S.A.
„FIBRIS” S.A., PKS,
Spółdz. Niewid. „START”
Zakłady pracy na terenie miasta:
PWiK, ZRD, POSiR
Drużyna ratownictwa
komunalnego
Zakłady pracy na terenie miasta:
PWiK, PGM
Reagowanie w wypadku stwierdzenia awarii
instalacji komunalnych
Drużyna ratownictwa
ogólnego
Reagowanie w zakładzie pracy w przypadku
stwierdzenia zagrożeń i sytuacji
nadzwyczajnych,
udział w akcji ratowniczej
Zapobieganie skutkom powodzi,
udział w akcjach ratowniczych
189
Raport o stanie miasta Przemyśla
Drużyna ratownictwa
ciepłowniczego
Zakład pracy na terenie miasta:
MPEC
Drużyna porządkowoochronna
Zakład pracy na terenie miasta:
PGK
Zakład pracy na terenie miasta:
Dom Pomocy Społecznej
Przemyśl - Lipowica
Zakład pracy na terenie miasta:
MZK
Drużyna pierwszej
pomocy medycznej
Punkt odkażania
transportu
Pluton transportowy
Drużyna pożarnicza
Drużyna alarmowania
Zakład pracy na terenie miasta:
MZK
Zakłady pracy na terenie miasta:
„FANINA” S.A.,
„FIBRIS” S.A.
Zakłady pracy na terenie miasta:
MPEC, PGK, PGM, PWiK
ZDM, MZK, PKS, PSM,
POLNA S.A., FANINA S.A.,
„SANWIL” Polska Sp. z o.o.,
„FIBRIS” S.A., ASTRA S.A.,
DPS Przemyśl-Lipowica,
POSiR
Reagowanie w przypadku stwierdzenia awarii
instalacji ciepłowniczych
Zapewnienie porządku i ochrona mienia
Udzielanie pierwszej pomocy
poszkodowanym
Prowadzenie zabiegów specjalnych sprzętu
transportowego
Zabezpieczenie środków transportowych
do przeprowadzenia ewakuacji ludności
Reagowanie na zagrożenie pożarowe,
przeciwdziałanie skutkom wystąpienia
pożarów
Alarmowanie załogi zakładu o zagrożeniach,
udział w działaniach prowadzonych w ramach
miejskiego systemu wykrywania
i alarmowania
Bazę służącą realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej stanowią:
1) Magazyn główny sprzętu OC, będący w gestii Urzędu Miejskiego,
2) Magazyny sprzętu OC w 18 zakładach pracy na terenie miasta,
3) 7 schronów dla ludności, znajdujących się w pomieszczeniach piwnicznych budynków
mieszkalnych oraz w budynkach użyteczności publicznej,
4) 15 syren alarmowych uruchamianych drogą radiową w ramach scentralizowanego systemu
alarmowego.
Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego został powołany Zarządzeniem Nr 407/2012
Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 19 października 2012 r.
Przy pomocy Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Prezydent Miasta realizuje zadania
z zakresu zarządzania kryzysowego, do których w szczególności należy:
1) ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo
publiczne oraz prognozowanie tych zagrożeń,
2) przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Prezydentowi Miasta wniosków
dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w miejskim planie zarządzania
kryzysowego,
3) przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami,
4) opiniowanie miejskiego planu zarządzania kryzysowego.
Stosownie do zapisu w art. 18 ustawy z dnia 26 kwietnia 2009r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.
z 2013 r., poz. 1166 ze zm.) zostało utworzone Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego na
bazie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu oraz
Straży Miejskiej w Przemyślu. Do jego zadań w szczególności należy:
 pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby
zarządzania kryzysowego,
 współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
 nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego
ostrzegania ludności,
 współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,

współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze
i humanitarne,
 dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum zarządzania,
 realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
190
Raport o stanie miasta Przemyśla
B. TRENDY I TENDENCJE
Wśród najczęstszych przejawów łamania prawa należy wymienić: zakłócanie porządku
publicznego, rozboje, kradzieże i dewastację mienia. Na terenach i w okolicy miejskich bazarów
występują kradzieże oraz nielegalny handel alkoholem i papierosami.
Najbardziej zagrożonymi przestępczością ulicami miasta Przemyśla pozostają ulice: Grunwaldzka,
3-go Maja, Lwowska, Słowackiego, Mickiewicza, Czarnieckiego, Dworskiego.
191
Tabela 191. Przestępczość na terenie miasta Przemyśla w latach 2007–2014*
2007
Wyszczególnienie
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Ilość
Dynamika
[%]
Ilość
Dynamika
[%]
Ilość
Dynamika
[%]
Ilość
Dynamika
[%]
Ilość
Dynamika
[%]
Ilość
Dynamika
[%]
Ilość
Dynamika
[%]
Ilość
Dynamik
a [%]
823
92,1
675
810
810
120
661
81,6
774
117,1
706
91,2
738
104,5
833
112,9
Zabójstwo
1
25,0
3
4
4
133,3
0
0
1
-
0
-
2
200
1
50
Gwałt
2
100,0
4
2
2
50,0
4
200
2
50,0
3
150
6
100
6
100
Kradzież cudzej
rzeczy
409
111,7
329
325
325
97,6
324
98,5
361
111,4
417
109,7
411
98,6
354
86,1
w tym kradzież
samochodu
7
0,0
2
2
2
100,0
3
150
5
166,7
2
40
3
150
6
200
238
62,8
216
375
375
171,2
248
66,1
284
114,5
190
62,9
225
118
172
76,4
59
96,7
45
42
42
91,3
45
107,1
80
177,8
59
72,8
33
56
24
72,7
Bójka i pobicie
35
194,4
37
31
81,6
31
22
71
26
118,2
30
115,4
39
130
36
92,3
Akcyza
72
124,1
39
29
72,5
29
15
51,7
15
100,0
5
33,3
19
380
30
157,9
Razem
przestępstwa
kryminalne
1 416
104,7
1 236
87,3
1 617
126,5
1 351
83,5
1 474
109,1
1 525
99,5
1 581
103
1618
102,3
Ogółem
przestępstwa
2 062
102,2
1 781
2 299
124
2 299
1 873
81,5
2 034
108,6
2 202
101,8
2 453
111,4
2196
89,5
Wybrane
przestępstwa
Kradzież
z włamaniem
Rozbój
i wymuszenie
rozbójnicze
*) wskaźnik dynamiki powyżej 100% oznacza wzrost, a poniżej 100% oznacza spadek ilości przestępstw
W 2014r. na terenie miasta Przemyśla stwierdzono ogółem 2 196 przestępstwa.
Wskaźnik wykrywalności za 2014r. w odniesieniu do przestępstw ogółem wynosi 69 %, natomiast
w zakresie przestępstw kryminalnych – 57,30%.
W porównaniu do 2013r. nastąpił wzrost wykrywalności ogólnej o 1,8 % (z 67,2% do 69,2%) oraz
wzrost wykrywalność przestępstw kryminalnych o 0,7 % (z 56,6% do 57,3%).
W porównaniu do 2013r. odnotowano spadek ogólnej liczby przestępstw o 257 oraz wzrost
przestępstw o charakterze kryminalnym o 37 zdarzeń.
Na drogach miasta Przemyśla odnotowano 1229 (w 2013r. – 764) zdarzeń drogowych, w tym 34
wypadki drogowe (w 2013r. – 21) oraz 1195 kolizji drogowych (w 2013r.- 743). W wyniku
wypadków drogowych było 6 ofiar śmiertelnych (w 2013r. – 0), obrażeń ciała doznało 51 osób
(w 2013r. – 24).
W przypadku Przemyśla czynnikami wpływającymi na stan bezpieczeństwa i porządku
publicznego obok rozwijających się patologii społecznych jest również bliskość granicy z Ukrainą
i wynikający stąd ruch przygraniczny oraz tranzytowy. Stąd też podejmowane są różnego rodzaju
działania skierowane wobec cudzoziemców przeprowadzone często z Bieszczadzkim Oddziałem
Staży Granicznej, Służbą Ochrony Kolei i innymi służbami.
Miasto Przemyśl charakteryzuje się szczególnie wysokim zagrożeniem pożarowym, co
spowodowane jest głównie dużą gęstością zaludnienia i zabudowy mieszkaniowej, a także
koncentracją obiektów użyteczności publicznej oraz siedzib firm, zwłaszcza w obszarze
śródmiejskim. Raport Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dotyczący interwencji
wskazuje, iż następuje systematyczny wzrost ilości zdarzeń i interwencji Straży Pożarnej na terenie
miasta.
W okresie analizowanych ostatnich pięciu lat nie można jednoznacznie stwierdzić tendencji
wzrostowej lub malejącej ilości zdarzeń na terenie miasta. Ilość interwencji wahała się pomiędzy
600 – 780.
Tabela 192. Interwencje Straży Pożarnej na terenie miasta w latach 2007–2014.
Rok
Pożary
Zagrożenia miejscowe
Ogółem
Fałszywe alarmy
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
275
246
212
229
237
330
206
441
336
411
544
394
358
381
742
609
623
773
631
688
615
26
27
38
31
31
20
28
146
355
520
19
W 2014 r. na terenie miasta Przemyśla zanotowano 520 zdarzeń, w tym:
– pożary – 146 (małe – 144, średnie – 2),
– miejscowe zagrożenia –355 (małe – 66, lokalne – 288, średnie – 1),
– alarmy fałszywe – 19 (złośliwe – 2, w dobrej wierze – 15, z instalacji wykrywania – 2).
Raport o stanie miasta Przemyśla
Wykres 20. Zestawienie ilości zdarzeń na terenie Przemyśla w latach 2007–2014
600
500
544
441
400
300
411
394
358
330
336
275
246
237
229
212
381
355
206
200
146
100
26
38
27
31
31
20
28
19
0
2007
2008
2009
pożary
2010
2011
miejscowe zagrożenia
2012
2013
2014
alarmy fałszywe
C. DANE PORÓWNAWCZE
Brak danych
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU
Brak danych
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
­
­
­
­
Komenda Miejska Policji w Przemyślu,
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu
Komenda Straży Miejskiej
Urząd Miejski w Przemyślu
194
Raport o stanie miasta Przemyśla
SEKTOR IX - ADMINISTRACJA LOKALNA I OBSŁUGA
MIESZKAŃCÓW
TEMAT 1.
STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA GMINY. STRUKTURA
UŻYTKOWANIA TERENÓW. STRUKTURA WŁASNOŚCI GRUNTÓW.
STUDIUM I PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Zagospodarowanie przestrzenne
Polityka przestrzenna miasta Przemyśla opiera się na założeniu wzrostu znaczenia miasta jak
i nowych funkcji miasta oraz otaczających go gmin, wykorzystujących warunki położenia przy
granicy Unii Europejskiej i Polski oraz historyczne wielokulturowe dziedzictwo sprzyjające
kontaktom międzynarodowym.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla tej
problematyki dotyczą propozycje 3 priorytetów rozwoju:
- wielofunkcyjny rozwój przemyskiego powiatu ziemskiego i grodzkiego z Przemyślem jako
ponadregionalnym, wielofunkcyjnym ośrodkiem rozwoju w warunkach zrównoważonego
rozwoju kraju,
- rozwój infrastruktury naukowej, technicznej i gospodarczej związanej z obsługą
międzynarodowego ruchu tranzytowego, turystycznego oraz programów transgranicznych,
- ochrona walorów przyrodniczych, krajobrazowych i dziedzictwa wielokulturowego jako
podstawy zachowania unikalnych wartości kulturowych i atrakcyjności turystycznej miasta
przygranicznego.
Realizacja powyższych założeń wymaga podjęcia następujących działań kierunkowych:
- realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym w zakresie:
 struktury przestrzennej,
 środowiska przyrodniczego,
 komunikacji,
 dziedzictwa kulturowego,
 systemy infrastruktury technicznej: zaopatrzenia w wodę, gospodarki wodnej
i ściekowej, ciepłownictwa, elektroenergetyki, gazownictwa, telekomunikacji
i gospodarki odpadami,
 infrastruktury społeczno–gospodarczej: oświaty, opieki zdrowotnej, opieki
społecznej, turystyki i gospodarki.
- realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym w zakresie:
 struktury przestrzennej:
 środowiska przyrodniczego,
 komunikacji,
 dziedzictwa kulturowego,
 systemy infrastruktury technicznej: zaopatrzenia w wodę, gospodarki wodnej,
gospodarki ściekowej, gospodarki odpadami, ciepłownictwa, elektro-energetyki,
gazownictwa i telekomunikacji,
 infrastruktury społeczno–gospodarczej: oświaty, opieki zdrowotnej, opieki
społecznej, sportu i rekreacji i gospodarki.
- poszerzenia zasięgu przestrzennego aglomeracji przemyskiej w jednym z trzech wariantów.
195
Raport o stanie miasta Przemyśla
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Przemyśla przyjętym Uchwałą Nr 26/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 lutego 2006r.
dokonany został podział miasta Przemyśla na następujące jednostki strukturalne:
- Jednostka Przestrzenna I. - Stare Miasto
- Jednostka Przestrzenna II. - Śródmieście
- Jednostka Przestrzenna III. - Strefa Ogólnomiejska.
JEDNOSTKA PRZESTRZENNA „I.–STARE MIASTO” to historyczne centrum miasta,
pełniące rolę ośrodka administracyjno–usługowego o znaczeniu regionalnym, ponadlokalnym
i lokalnym z funkcją mieszkaniową o wysokim standardzie
Ponadto, jest to STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ „A”, obejmująca układ
urbanistyczny i zabudowę Starego Miasta oraz części dzielnicy Zasanie przylegającej do Placu
Konstytucji,
JEDNOSTKA PRZESTRZENNA „II.–ŚRÓDMIEŚCIE” obejmuje obszary miasta XIXwiecznego i z początków XX wieku po obydwu stronach Sanu, ograniczone ulicami (z zabudową
tych ulic):
Stanowi obszar uzupełniający centrum administracyjno–usługowego z dominującą funkcją
mieszkaniową i obsługą komunikacyjną Starego Miasta.
Zawiera:
STREFY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:
- „B”, obejmującą układ urbanistyczny i zabudowę śródmiejską XIX/XX wieczną,
- „C”, obejmującą krajobraz miejski w obszarze wewnętrznego pierścienia fortów Twierdzy
Przemyśl,
- „K”, dotyczącą ochrony sylwety Starego Miasta i ekspozycji fortyfikacji Twierdzy Przemyśl.
JEDNOSTKA PRZESTRZENNA „III.–OGÓLNOMIEJSKA” podzielona została na
następujące strefy:
- Wielofunkcyjna Strefa–„Wilcze”–„III.-D” spełniająca funkcje ogólnomiejskie z dominującą
funkcją administracyjno–usługową o znaczeniu ponadregionalnym, regionalnym i ponadlokalnym.
- Wielofunkcyjna Strefa Południowo–Wschodnia”–„III.-E” pełniąca funkcje ogólnomiejskie
z dominującą funkcją przemysłowo–składową oraz usługową o znaczeniu ponadregionalnym,
regionalnym i ponadlokalnym.
- Wielofunkcyjna Strefa Północno–Wschodnia”–„III.-F” pełniąca funkcje ogólnomiejskie
z dominującą funkcją usług medycznych i komunalnych o znaczeniu regionalnym, ponadlokalnym
i lokalnym.
- „Park Sportowo-rekreacyjny”-„II./III.-G”(Wschodnie Centrum Turystyki i Rekreacji
w Przemyślu) obejmuje: rzekę San z projektowaną trasą spływów, przystaniami i plażami;
istniejące tereny sportowe nad Sanem: boiska i stadion, lodowisko, pole namiotowe i camping, hotel
Gromada, przystań harcerską, stadion i budynek K.S. „Czuwaj”, pływalnię; stok narciarski
z wyciągiem krzesełkowym; projektowany zespół zbiorników wodnych „Oczka Wodne”; Park
Miejski; Zespół fortyfikacji na Zniesieniu z fortami: „Zniesienie”, „Tatarski Kopiec”,
„Laboratorium” oraz wyrobiska po żwirze w Ostrowie - po zmianie granic miasta.
W aktualnym zagospodarowaniu miasta wyróżnia się ponadto:
PODSTREFY ZABUDOWY MIESZKALNO–USŁUGOWEJ:
- Obszary zabudowy i kontynuacji rozwoju dominującej funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej
i usługowej „III./MW–1”,
- Obszary zabudowy i kontynuacji rozwoju dominującej funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej
i usługowej „III./MW–2”,
- Obszary zabudowy i kontynuacji rozwoju dominującej funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej
i usługowej w Wielofunkcyjnej Strefie Południowo-Wschodniej „III./MW–3”,
- Obszary rozwoju dominującej funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej po zachodniej stronie
ul. Słowackiego „III./MW–4”,
- Obszary rozwoju dominującej funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej
w Wielofunkcyjnej Strefie „Wilcze”: „III./MW–5”,
196
Raport o stanie miasta Przemyśla
Obszary rozwoju dominującej funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej
w Wielofunkcyjnej Strefie Północno-Wschodniej „III./MW–6”,
- Obszary zabudowy i kontynuacji rozwoju funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej
i wielorodzinnej oraz usług „III./MN-1”,
- Obszary zabudowy i kontynuacji rozwoju dominującej funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego
Budy Wielkie „III./MN-2”,
- Obszary zabudowy i kontynuacji rozwoju funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego „III./MN3”,
- Obszary zabudowy i kontynuacji rozwoju funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego
Warneńczyka „III./MN-5”,
- Obszary zabudowy i kontynuacji rozwoju dominującej funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego
Podwinie i Winna Góra „III./MN-6”,
- Obszary zabudowy i kontynuacji rozwoju funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego Wysokie
Góry i Tatarska „III./MN-7”,
- Obszary zabudowy i kontynuacji rozwoju funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego Pikulice
„III./MN-8”,
- Obszary zabudowy i kontynuacji rozwoju funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego Zielonka
„III./MN-9”,
- Obszary zabudowy i kontynuacji rozwoju funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego Kruhel
„III./MN-10”,
- .Obszary zabudowy i kontynuacji rozwoju funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego
Krzemieniec „III./MN-11”,
- Obszary rozwoju dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej Lipowica „III./MN–12”,
- Obszary rozwoju dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej Chrobrego „III./MN–13”,
- Obszary o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej w Wielofunkcyjnej Strefie
Południowo-Wschodniej „III./MN–14”,
Obszary o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej „Przekopana” „III./MN–15”.
PODSTREFY USŁUG MEDYCZNYCH :
- Szpital Wojewódzki w wielofunkcyjnej strefie północno-wschodniej „III./UM–1”,
- Szpital Wojskowy przy ul. Słowackiego „III./UM–2”,
Zespół usług medycznych przy ul. Rogozińskiego i Focha „III./UM–3”.
PODSTREFY USŁUG KOMUNIKACYJNYCH:
- Obszar głównego węzła usług komunikacyjnych III./K–1,
- Dworzec autobusowy III./K–2,
- Międzynarodowy dworzec autobusowy III./K–3,
- System parkingów strategicznych III./K–4,
Węzły komunikacyjne na drodze ekspresowej III./K-5.
PODSTREFY USŁUG KOMUNALNYCH:
- Cmentarz komunalny przy ul. Słowackiego III./Ko–1,
- Cmentarz komunalny przy ul. Bolesława Śmiałego III./Ko–2,
- Cmentarz komunalny w Wielofunkcyjnej Strefie Północno-Wschodniej III./Ko–3,
- Zakład uzdatniania wody III./Ko-4,
- Oczyszczalnia ścieków III./Ko-5,
- Ciepłownia miejska III./Ko-6,
- Składowisko odpadów III./Ko-7.
PODSTREFY PARKU NAUKOWO–TECHNOLOGICZNEGO:
- Centrum Naukowo-Administracyjne II./III./PNT-1,
- Obszary rozwoju Parku Naukowo-Technologicznego III./PNT-2.
PODSTREFY PRZEMYSŁOWO-SKŁADOWE „III./P”.
PODSTREFY REKREACYJNE:
- Obwałowania i fortyfikacje wewnętrznego pierścienia Twierdzy Przemyśl,
- Obszar jarów i cieków wodnych w dzielnicy Lipowica i Ostrów III./RS–1,
-
197
Raport o stanie miasta Przemyśla
-
Obszar parku w dzielnicy Lipowica III./RS-2,
Obszar naturalnych jarów i wąwozów na stokach Winnej Góry III./RS-3,
Obszar po cegielni i wyrobisku gliny – Wielofunkcyjna Strefa Północno-Wschodnia III./RS-4,
Obszary w Wielofunkcyjnej Strefie Wilcze i w dolinie Sanu III./RS-5,
Obszary w dolinie Wiaru w Wielofunkcyjnej Strefie Południowo-Wschodniej III./RS-6,
Obszar fortów i obwałowań Twierdzy Przemyśl w Wielofunkcyjnej Strefie PołudniowoWschodniej III./RS-7,
Obszar po byłym składowisku odpadów III./RS-8,
Obszary leśne na terenie miasta III./RS-9.
Określone zostały również inne jednostki przestrzenne:
- Podstawowy system przyrodniczy miasta pełni funkcje miejskie z dominacją ochrony
walorów przyrodniczych i obejmuje: rezerwaty „Winna Góra” i „Jamy”; pomniki przyrody;
dolinę rzeki San (50 m od koryta rzeki po obu stronach brzegu) jako korytarz przewietrzania
miasta; dolinę rzeki Wiar (25 m od koryta rzeki po obu stronach brzegu) jako korytarz
ekologiczny o znaczeniu regionalnym; obszary zieleni miejskiej: parki, lasy i stałe ogrody
działkowe.
- Wspomagający system przyrodniczy pełni funkcje miejskie z uwzględnieniem walorów
przyrodniczych i obejmuje: potoki, naturalne jary i wąwozy tworzące lokalne korytarze
ekologiczne; tereny otwarte, między innymi wykorzystywane rolniczo; tereny cmentarzy
i pozostałej zieleni miejskiej: skwery, zieleń osiedlowa, itp.
- System ochrony panoramy miasta pełni funkcje miejskie z dominacją walorów
krajobrazowych i obejmuje: stoki wzgórz w dzielnicach: Lipowica, Winna Góra, Zniesienie,
Kruhel, Krzemieniec, Zielonka.
- Strefy ochrony konserwatorskiej:
 strefa „A”, obejmująca układ urbanistyczny i zabudowę Starego Miasta i części
dzielnicy Zasanie przylegającej do Placu Konstytucji,
 strefa „B”, obejmująca układ urbanistyczny i zabudowę śródmiejską XIX/XX wieczną,
 strefa „C”, obejmująca krajobraz miejski w obszarze wewnętrznego pierścienia fortów
Twierdzy Przemyśl,
 strefa „K” – dla Jednostki Przestrzennej „I.-Stare Miasto”
 strefa „K” – dla Pierścienia Wewnętrznego fortów Twierdzy Przemyśl.
- Strefa ochrony stanowisk archeologicznych pełni funkcje miejskie z priorytetem
nadrzędności ochrony zabytków i opieki nad zabytkami we wszystkich działaniach
przestrzennych i obejmująca obszar całego miasta
- „Twierdza Przemyśl”–„II./III.-H” obszar obejmujący cały zespół obiektów i urządzeń
Twierdzy, znajdujący się w jednostkach przestrzennych II. i III., między innymi: fortyfikacje
pierścienia wewnętrznego, drogi forteczne, szpitale garnizonowe, koszary, stajnie i ujeżdżalnie,
dworzec kolejowy, rezydencje dowódców, obiekty administracyjne i inne obiekty pomocnicze.
Pełni funkcje usługowo–rekreacyjne z dominacją ochrony wartości historycznych oraz ochrony
i opieki nad zabytkami.
Dokonano podziału struktury przestrzennej miasta Przemyśla w układzie sieciowym na następujące
systemy:
- System komunikacji, na który składa się:
 Układ drogowy,
 Układ kolejowy,
 Komunikacja lotnicza (w ramach aglomeracji),
 Komunikacja zbiorowa,
 Komunikacja piesza i rowerowa.
- System infrastruktury technicznej obejmuje:
 Zaopatrzenie w wodę,
 Gospodarkę wodną,
198
Raport o stanie miasta Przemyśla







Gospodarkę ściekową,
Gazownictwo,
Ciepłownictwo,
Elektroenergetykę,
Telekomunikację,
Odnawialne źródła energii,
Obronność i bezpieczeństwo publiczne.
Stan realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w mieście.
Obecnie (grudzień 2014r.) - opracowanych i obowiązujących miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego jest 56 i obejmują łącznie powierzchnię 1 483 ha, co stanowi
w stosunku do powierzchni miasta około 32,8%.
Struktura użytkowania terenów.
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie utworzenia,
ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz (Dz. U. z 2009r. Nr 120, poz. 1000) nastąpiła
zmiana granic miasta Przemyśla poprzez włączenie w jego obszar sołectwa Kruhel Wielki z gminy
Krasiczyn. Ustanowienie nowych granic miasta nastąpiło formalnie z dniem 1 stycznia 2010r.
Obszar miasta uległ zwiększeniu o 239,31 ha, a liczba mieszkańców zwiększy się o 157 osób (stan
na dzień składania wniosku). Zmiana granic Przemyśla nastąpiła pierwszy raz od 1977r.
W wyniku poszerzenia granic Miasto Przemyśl od 1 stycznia 2010r. ma powierzchnię 46 km 2.
(4 618 ha). Natomiast, do końca 2009r. powierzchnia Miasta wynosiła 44 km2 (4 388 ha).
199
Zagospodarowanie tej powierzchni przedstawia poniższa tabela
Tabela 193. Struktura użytkowania terenów w mieście Przemyślu w latach 2007–2014
Wyszczególnienie
Ogółem
powierzchnia terenu miasta
2007
2008
2009
2010
w [ha]
w [%]
w [ha]
w [%]
w [ha]
w [%]
4 377
100
4 377
100
4 617
100
2 380
54,38
2 376
54,28
2 466
273
6,24
272
6,21
1 511
34,52
1 513
125
30
58
2,85
0,69
1,32
128
30
58
w [ha]
2011
2012
w [%]
w [ha]
w [%]
4 620
100
4 619
100
53,41
2 449
53,01
2 422
413
8,95
429
9,29
34,57
1 521
32,94
1 531
2,92
0,69
1,33
128
31
58
2,77
0,67
1,26
129
31
51
w [ha]
2013
2014
w [%]
w [ha]
w [%]
w [ha]
w [%]
4 619
100
4 619
100
4 619
100
52,44
2 397
51,90
2 382
51,57
2 373
51,38
452
9,79
450
9,74
455
9,85
455
9,85
33,14
1 535
33,23
1 562
33,82
1 571
34,01
1 576
34,12
2,79
0,67
1,10
129
31
50
2,79
0,67
1,08
129
31
50
2,79
0,67
1,08
130
31
50
2,82
0,67
1,08
134
31
50
2,90
0,67
1,08
w tym:
użytki rolne
grunty leśne oraz
zadrzewione i zakrzewione
grunty zabudowane
i zurbanizowane
grunty pod wodami
nieużytki
inne
Na przestrzeni od 2007r. do 2013r. wielkość powierzchni terenów użytków rolnych systematycznie zmniejsza się. Natomiast, wzrasta powierzchnia
gruntów zabudowanych i zurbanizowanych oraz gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych.
Struktura własności gruntów
Struktura własności gruntów przedstawiona została w poniższej tabel:
Tabela 194. Struktura własności gruntów w mieście Przemyślu w latach 2007–2014
Wyszczególnienie
Ogółem
powierzchnia gruntów
2007
2008
2009
2010
w [ha]
w [%]
w [ha]
w [%]
w [ha]
w [%]
4 377
100
4 377
100
4 617
100
1 941
1 255
935
42
44,34
28,67
21,36
0,96
1 947
1 265
912
40
44,48
28,90
20,84
0,91
2 033
1 309
1 005
40
63
1,44
63
1,44
27
80
34
0,62
1,83
0,78
27
96
27
0,62
2,19
0,62
w [ha]
2011
2012
2013
w [%]
w [ha]
w [%]
w [ha]
w [%]
4 620
100
4 619
100
4 619
100
44,03
28,35
21,77
0,87
2 022
1 306
1 018
40
43,77
28,27
22,03
0,87
2 025
1 311
1 006
40
43,84
28,38
21,78
0,87
2 035
1 307
1 000
40
64
1,39
64
1,39
64
1,39
26
118
22
0,56
2,55
0,48
26
123
21
0,56
2,66
0,45
25
127
21
0,54
2,75
0,45
w [ha]
2014
w [%]
w [ha]
w [%]
4 619
100
4 619
100
44,06
28,30
21,65
0,87
2 049
1 319
953
39
44,36
28,56
20,63
0,84
2 045
1 325
945
37
44,27
28,69
20,46
0,80
64
1,39
65
1,41
64
1,38
23
129
21
0,49
2,79
0,45
36
137
21
0,78
2,97
0,45
32
149
22
0,70
3,23
0,48
w tym:
prywatne
gminne
Skarbu Państwa
powiatowe
kościołów i związków
wyznaniowych
województwai
pozostałe
spółdzielni
Wykres 21. Struktura użytkowania terenów w mieście Przemyśla wg stanu na koniec 2014r.
2,90%
0,67%
1,08%
użytki rolne
grunty leśne oraz
zadrzewione i zakrzewione
34,12%
51,38%
grunty zabudowane
i zurbanizowane
grunty pod wodami
9,85%
nieużytki
inne
Wykres 22. Struktura własnościowa gruntów na terenie Przemyśla wg stanu na koniec 2014r.
0,70%
0,80%
3,23%
1,38%
0,48%
prywatne
gminne
20,46%
Skarbu Państwa
44,27%
powiatowe
kościołów i związków
wyznaniowych
28,69%
województwa
pozostałe
Stopniowemu zmniejszeniu ulega powierzchnia gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa:
od 935 ha w 2007r. do 912 ha w 2008r. Wyjątek stanowią lata 2009 i 2010, kiedy liczba ta
utrzymywała się na jednakowym poziomie ok. 1 000 ha.
W latach 2007-2012 systematycznie zmniejszała się powierzchnia gruntów wojewódzkich: od
31 ha w roku 2006 do 23 ha w 2012r. Natomiast. w roku 2013 nastąpił znaczny wzrost powierzchni
gruntów wojewódzkich – do 36 ha.
Systematycznie wzrasta powierzchnia gruntów prywatnych. W roku 2007 prywatna własność
stanowiło 1 941 ha, a w roku 2013 liczba ta wzrosła do 2 048 ha.
B. TRENDY I TENDENCJE
Na terenie miasta wyróżniono obszary problemowe:
Obszary przydatne dla lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych „III./WOH”:
Raport o stanie miasta Przemyśla
w Strefie Ogólnomiejskiej:
w Wielofunkcyjnej Strefie Śródmiejskiej „Wilcze”:
w Wielofunkcyjnej Strefie Południowo - Wschodniej:
w Wielofunkcyjnej Strefie Północno – Wschodniej.
Kierunki polityki przestrzennej
miasta Przemyśla stanowią zbiór pożądanych zadań i celów przestrzennych o znaczeniu
ponadregionalnym, regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym stymulujących rozwój miasta.
-
Zakłada się realizację:
Inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym:
 w zakresie struktury przestrzennej - aglomeracja przemyska poprzez wzmocnienie
Przemyśla jako ośrodka rozwoju o znaczeniu ponadregionalnym i krajowym,
 w zakresie środowiska przyrodniczego,
 w zakresie dziedzictwa kulturowego,
 w zakresie komunikacji,
 w zakresie zaopatrzenia w wodę, gospodarki wodnej i ściekowej,
 w zakresie ciepłownictwa,
 w zakresie elektroenergetyki,
 w zakresie gazownictwa,
 w zakresie telekomunikacji,
 w zakresie gospodarki odpadami,
 w zakresie oświaty, opieki zdrowotnej i opieki społecznej,
 w zakresie turystyki.
Wizji rozwoju przestrzennego aglomeracji przemyskiej opiera się na wspólnych celach
strategicznych miasta i otaczających go gmin podmiejskich
C. DANE PORÓWNAWCZE
Tabela 195. Powierzchnia gruntów skomunalizowanych w ha ( stan na 31grudnia) – GUS
Wyszczególnienie
Ogółem
tworzących gminny zasób nieruchomości
przekazanych w trwały zarząd gminnym
jednostkom organizacyjnym
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Przemyśl
1 252,0
1 324,0
1 431,5
1 451,8
1 421,2
1 599,7
1 537,4
1 538,3
981,0
1 041,0
1 141,5
1 157,3
1 135,3
1 130,5
1 162,0
1 156,8
29,0
116,0
124,6
134,6
133,1
160,5
Krosno
915,0
931,0
934,0
972,0
1 029,0
1 034,0
1 034,0
1 046,0
628,0
652,0
663,0
733,0
794,0
793,0
831,0
806,0
38,0
37,0
37,0
37,0
37,0
43,0
Mielec
857,1
850,4
844,0
823,0
819,7
807,6
804,3
793,1
624,1
610,9
605,7
558,1
548,7
527,3
530,6
545,1
19,5
28,1
33,9
62,8
63,1
72,2
Zamość
939,0
969,0
968,0
978,0
969,0
962,0
953,0
959,0
474,0
482,0
504,0
515,0
514,0
510,0
516,0
515,0
202,0
221,0
204,0
206,0
203,0
204,0
Jelenia Góra
2 816,2
2 812,1
2 778,9
2 747,0
2 729,8
2 704,9
2 653,6
2 605,9
1 886,3
1 878,1
1 864,3
1 839,4
1 843,1
1 848,5
1 824,0
1 804,5
75,0
82,3
76,9
77,5
77,4
75,8
202
Raport o stanie miasta Przemyśla
przekazanych w użytkowanie wieczyste
przekazanych w użytkowanie wieczyste
osobom fizycznym
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
143,0
148,6
242,0
167,0
165,4
159,9
152,8
308,7
232,4
232,9
33,0
26,0
25,5
23,7
130,9
22,5
20,3
21,1
43,0
44,0
184,0
185,0
184,0
165,0
163,0
162,0
160,0
160,0
20,0
22,0
24,0
25,0
24,0
22,0
23,0
23,0
68,2
42,7
213,5
211,4
205,3
202,1
207,9
208,1
205,4
205,3
36,8
36,0
30,1
29,3
28,9
28,9
29,4
27,1
191,0
196,0
263,0
262,0
259,0
247,0
252,0
248,0
246,0
247,0
64,0
64,0
63,0
62,0
60,0
56,0
58,0
57,0
77,0
71,0
453,2
453,3
452,5
454,3
442,0
414,5
404,1
349,0
213,7
212,8
209,7
206,3
198,7
176,2
165,6
154,5
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU
Zespół staromiejski podlega stałym działaniom rewitalizacyjnym i rewaloryzacyjnym. Zasoby
mieszkaniowe strefy ogólnomiejskiej podlegają stałej modernizacji i kontynuacji rozwoju funkcji
do wielkości wynikającej z wydolności miejskich systemów inżynieryjnych obsługujących ją.
Aktualnie BRMP opracowuje aktualizację Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Przemyśla (Uchwała Nr 13/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia
24 lutego 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla – Aktualizacja 2004/2005”),
w którym proponuje się wyznaczenie obszarów predysponowanych do ochrony oraz ustalenie
ogólnych zasad dopuszczalnego sposobu przekształceń i intensywności zainwestowania.
Aktualizacja przewiduje zwiększenie powierzchni terenów wskazanych do objęcia ochroną
krajobrazu, różnicuje proponowane formy i zasady.
Obecnie w opracowaniu jest 11 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego o łącznej
powierzchni 460,62 ha.
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
­
­
­
­
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla Uchwała Nr 26/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 lutego 2006r.
„Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Przemyśla na lata 2010-2013, z perspektywą do
2017r.” przyjęty Uchwałą Nr 231/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29 września 2011r.
i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 24 listopada
2011r.
GUS – Bank Danych Lokalnych
Urząd Miejski w Przemyślu.
203
Raport o stanie miasta Przemyśla
TEMAT 2. FINANSE GMINNE NA TLE GMIN PORÓWNYWALNYCH.
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Analiza dochodów i wydatków miasta Przemyśla obejmuje lata 2009-2013.
Dochody budżetowe wyodrębniono wg struktury rodzajowej:
­ w ujęciu syntetycznym, z podziałem na:
­ dotacje celowe,
­ subwencje,
­ środki z Unii Europejskiej,
­ dochody własne,
­ w ujęciu analitycznym wg ważniejszych źródeł pochodzenia.
Wydatki budżetowe przedstawiono wg struktury rodzajowej.
B. TRENDY I TENDENCJE
Analiza dochodów budżetowych
Dochody budżetu miasta w latach 2010-2014 wzrosły od 309.186.741 zł do 358.138.228 zł.
Dochody budżetu miasta Przemyśla wg ważniejszych źródeł w latach 2010–2014 oraz ich
dynamikę przedstawiają tabele Nr 196 i Nr 197.
Tabela 196. Dochody budżetu miasta Przemyśla wg ważniejszych źródeł w latach 2009–2014
DOCHODY,
w tym:
dotacje celowe
subwencje
środki z UE
dochody własne, w tym:
podatki i opłaty, w tym:
podatek od nieruchomości
podatek od środków
transportowych
opłata od posiadania psów
opłaty (targowa
i administracyjna)
udziały w podatkach
stanowiących dochody
budżetu państwa
dochody z majątku
pozostałe dochody własne
2009
2010
2011
2012
2013
2014
237 906 772 309 186 741 432 566 757 327 879 076 344 740 643 358 138 228
57 533 324 60 979 722 62 711 929
101 330 767 117 013 888 118 575 216 129 861 553 112 912 425 117 910 490
4 574 252 50 741 798 149 437 684 36 559 574 55 927 342 51 230 487
81 453 214 88 148 160 100 508 502 103 924 625 114 921 154 126 285 322
30 668 026 35 496 503 38 995 970 42 292 672 47 178 714 54 301 297
50 548 539 53 282 895 64 045 355
22 249 754 24 374 393 26 675 811
29 639 215 30 769 218 31 501 842
1 061 087
1 173 475
1 181 681
1 262 439
1 181 232
969 654
36 710
51 275
80 354
64 484
65 266
52 785
413 553
348 355
295 871
235 723
231 432
298 505
36 806 387 35 365 088 40 646 488
7 488 426
6 490 375
7 797 716 9 222 868
9 488 853 11 643 176
43 298 310 45 704 460 49 433 989
7 797 200 11 070 150 11 859 770
10 536 443 10 967 830 10 690 265
Tabela 197. Dynamika dochodów budżetu miasta Przemyśla w latach 2009-2014
2010/2009
2011/2010
2012/2011
2013/2012
2013/2009
2014/2013
2014/2010
129,96%
139,90%
75,80%
105,14%
144,91%
103,89%
115,83%
dotacje celowe
105,41%
120,20%
89,83%
105,99%
120,64%
102,84%
117,70%
subwencje
115,48%
101,33%
109,52%
86,95%
111,43%
104,43%
100,77%
DOCHODY,
w tym:
204
Raport o stanie miasta Przemyśla
1 109,29%
294,51%
24,46%
152,98% 1 222,66%
91,60%
100,96%
dochody własne, w tym:
108,22%
114,02%
103,40%
110,58%
141,09%
109,89%
143,26%

podatki i opłaty w tym:
115,74%
109,86%
108,45%
111,55%
153,84%
115,10%
152,98%


podatek od nieruchomości
podatek od środków
transportowych
opłata od posiadania psów
opłaty (targowa i
administracyjna)
udziały w podatkach
stanowiących dochody budżetu
państwa
dochody z majątku
pozostałe dochody własne
109,55%
109,44%
111,11%
103,81%
138,29%
102,38%
129,24%
110,59%
100,70%
106,83%
96,57%
111,32%
82,09%
82,63%
139,68%
156,71%
80,25%
101,21%
177,79%
80,88%
102,94%
84,23%
84,93%
79,67%
98,18%
55,96%
128,98%
85,69%
96,08%
114,93%
106,52%
105,56%
124,17%
108,16%
139,78%
104,13%
146,20%
118,28%
122,70%
84,54%
90,49%
141,98%
104,09%
147,83%
168,99%
107,13%
97,47%
152,09%
112,66%
środki z UE


W analizowanym okresie dochody wzrosły o 15,83%, co było wynikiem wzrostu dochodów
własnych o 43,26%, dotacji celowych o 17,70%, środków z budżetu Unii Europejskiej
o 0,96%, i subwencji o 0,77%,. W ramach dochodów własnych najwyższą tendencję wzrostową
wykazują podatki i opłaty lokalne które wzrosły o 52,98% oraz kolejno dochody z majątku (wzrost
o 52,09%), i udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (wzrost o 39,78%).
W analizowanym okresie głównym źródłem zasilania budżetu miasta były kolejno subwencje,
dochody własne, dotacje celowe oraz środki z budżetu Unii Europejskiej. Strukturę dochodów
budżetu miasta przedstawia tabela Nr 198.
Tabela 198. Struktura dochodów budżetu miasta Przemyśla w latach 2009-2014
2009
2010
2011
2012
2013
2014
100,00%
21,25%
100,00%
17,23%
100,00%
14,81%
100,00%
17,55%
100,00%
17,69%
subwencje
42,59%
37,85%
27,41%
39,60%
32,75%
środki z UE
1,92%
16,41%
34,55%
11,15%
16,22%
dochody własne
34,2%
28,51%
23,23%
31,70%
33,34%
100%
17,51%
32,93%
14,30%
35,26%
DOCHODY,
w tym:
dotacje celowe
Udział dochodów własnych wynosił od 23,23% w 2011r. do 35,26% w 2014r. dochodów ogółem.
Subwencja kształtowała się na poziomie od 27,41% w 2011r. do 39,60% w 2012r. Dotacje celowe
stanowią od 14,81% w 2011r. do 17,69 w 2013r. dochodów ogółem. Udział środków z Unii
Europejskiej w strukturze dochodów zawierał się w przedziale od 11,55% w 2012r. do 34,55%
w 2011r.
Analiza wydatków budżetowych
W lata 2009–2014 wydatki budżetu miasta Przemyśla rosły od 312.701.731 do 367.056.975 zł.
Wydatki budżetu miasta Przemyśla w latach 2010-2014 oraz ich dynamikę przedstawiają Tabele
Nr 199 i Nr 200.
Tabela 199. Wydatki budżetu miasta Przemyśla w latach 2009-2014
WYDATKI,
w tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
2009
2010
2011
2012
2013
2014
268 624 550 312 701 731 476 697 351 366 771 745 339 038 534 367 056 975
236 541 631 247 738 696 258 298 932 267 973 467 285 852 694 288 370 110
32 082 919 64 963 035 218 398 419 98 798 278 53 185 840 78 686 865
205
Raport o stanie miasta Przemyśla
Tabela 200. Dynamika wydatków miasta Przemyśla w latach 2009-2014
WYDATKI,
w tym:
2010/2009
2011/2010
2012/2011
2013/2012
2013/2009
116,41%
152,45%
76,94%
92,44%
126,21%
108,26% 117,38%
wydatki bieżące
104,73%
104,26%
103,75%
106,67%
120,85%
53,83%
165,78%
100,88%
147,95%
wydatki majątkowe
202,48%
336,19%
45,24%
2014/2013
2014/2010
116,40%
121,13%
Wydatki ogółem wzrosły o 17,38% (dochody ogółem w tym samym okresie wzrosły o 15,83%),
przy czym zauważa się wzrost wydatków majątkowych, tj. o 21,13% przy jednoczesnym wzroście
wydatków bieżących o 16,40%.
W analizowanym okresie udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem zawierał się
w przedziale od 15,69% do 45,81%.
Poniżej przedstawiono strukturę rodzajową wydatków miasta Przemyśla w latach 2009-2014.
Tabela 201. Struktura rodzajowa wydatków miasta Przemyśla w latach 2009-2014
WYDATKI,
w tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
2009
2010
2011
2012
2013
2014
100,00%
88,06%
100,00%
79,23%
100,00%
54,19%
100,00
100,00
73,06
84,31
11,94%
20,77%
45,81%
26,94
15,69
100%
78,56%
21,44%
Nadwyżka/Deficyt budżetowy/Zadłużenie
W latach 2010, 2011, 2012 i 2014 w budżecie miasta Przemyśla występował deficyt budżetowy,
który kształtował się na poziomie od 3.514.990 zł w 2010r. do 44.130.594 zł w 2011r, w 2013r
wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 5.702.109 zł.
Deficyt budżetowy i nadwyżkę budżetową miasta Przemyśla w latach 2009-2014 oraz wysokość
zadłużenia przedstawia Tabela Nr 202.
Tabela 202. Deficyt budżetowy miasta Przemyśla w latach 2009-2014
Wyszczególnienie
DOCHODY
WYDATKI
DEFICYT/
NADWYŻKA
PRZYCHODY
2009
2010
2011
2012
2013
2014
237 906 77
327 879 076 344 740 643 358 138 228
309 186 741 432 566 757
2
268 624 55
312 701 731 476 697 351 366 771 745 339 038 534 367 056 975
0
-30 717 778
-3 514 990 -44 130 594 -38 892 668
5 702 109
-8 918 747
ROZCHODY
45 408 260 27 287 775 68 062 728 69 001 810 50 269 242 21 678 508
288 826
13 056 986 17 606 056 20 477 681 28 634 985 43 836 460
ZADŁUŻENIE
81 563 415 89 944 609 132 959 366 175 406 000 183 914 409 190 729 127
wskaźnik zadłużenia zadłużenie
/dochody (musi być mniejszy od
60%)
34,28 %
29,09 %
30,74 %
53,50 %
53,35%
53,26%
Zadłużenie w analizowanym okresie wzrosło o 112,05%, ale utrzymuje się na bezpiecznym
poziomie. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych łączna kwota długu jednostki samorządu
terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60% wykonanych dochodów
ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym. Dla budżetu miasta Przemyśla wskaźnik ten
w poszczególnych latach wynosiło odpowiednio w 2010r.- 29,09% w 2011r.- 30,74%, w 2012r. 53,50% ,53,35% - w 2013r i 53,26% - w 2014r.
206
Raport o stanie miasta Przemyśla
C. DANE PORÓWNAWCZE
Wykres 23. Dochody miasta ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca (wg faktycznego miejsca
zamieszkania) w [zł]
Źródło: System Analiz Samorządowych Związku Miast Polskich
Wykres 24. Wydatki miasta ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca (wg. faktycznego miejsca
zamieszkania) w [zł.]
Źródło: System Analiz Samorządowych Związku Miast Polskich
Tabela 203. Dochody i wydatki budżetu w zł – GUS
Wyszczególnienie
Dochody własne,
a w tym:
Dochody budżetu
ogółem
ogółem
podatek
rolny
Rok
Przemyśl
Krosno
Mielec
Zamość
Jelenia Góra
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
217 952 585
225 330 952
237 906 773
309 186 471
432 566 757
327 879 076
344 740 643
358 138 228
86 105 651
88 168 535
87 949 479
90 298 215
107 348 156
105 781 544
116 451 251
127 686 296
174 196
251 546
352 013
251 626
270 974
485 411
177 579 567
204 578 097
199 962 686
220 884 423
251 950 680
258 924 785
269 438 343
293 020 633
76 621 912
107 900 444
95 072 012
99 647 681
101 119 604
110 953 812
111 832 511
115 475 527
319 683
521 792
513 203
317 412
341 097
489 886
119 679 027
135 859 991
143 013 200
159 565 545
157 198 744
168 218 704
169 835 877
187 605 259
74 222 221
90 097 956
98 127 279
96 926 291
93 010 219
103 879 624
108 836 368
122 635 943
139 716
139 351
142 470
123 881
136 279
126 156
223 221 383
246 792 817
255 749 455
275 661 555
308 457 707
347 065 896
296 193 872
328 477 683
83 321 248
105 663 225
86 736 635
93 712 006
103 096 687
101 136 856
106 756 625
116 622 103
121 023
151 596
165 270
137 836
151 013
164 153
307 061 261
291 336 500
279 292 385
313 036 277
340 560 991
372 676 348
370 471 325
363 065 185
144 481 600
177 828 554
151 548 634
156 680 421
157 468 832
191 595 445
192 563 698
202 090 717
60 853
104 736
103 935
64 513
74 174
139 300
207
Raport o stanie miasta Przemyśla
podatek od
nieruchomości
podatek od
środków
transportowych
wpływy
z innych
lokalnych
opłat
wpływy
z opłaty
skarbowej
dochody
z majątku
gminy
Udziały w
podatkach
stanowiąc
ych
dochody
budżetu
państwa,
w tym:
wpływy
z usług
ogółem
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
513 506
475 690
23 247 149
22 629 946
22 249 754
24 374 393
26 675 811
29 639 215
30 769 218
31 501 842
1 057 419
1 021 467
1 061 087
1 173 475
1 181 681
1 262 439
1 181 232
969 654
8 057
59 350
25 224
58 844
1 094 457
1 532 376
6 353 329
11 170 768
1 264 752
2 024 919
1 027 463
577 747
1 070 530
1 080 111
1 030 652
1 063 958
7 031 087
4 966 164
7 021 613
6 894 989
8 255 768
6 840 835
8 785 446
1 460 452
2 624 776
3 160 941
3 181 123
4 538 329
7 073 441
7 809 453
8 181 542
8 391 367
38 035 945
41 618 930
36 806 387
35 365 088
527 982
527 415
21 326 662
21 387 135
21 139 846
25 463 537
26 459 270
29 932 882
29 419 118
30 519 259
826 663
766 230
778 951
778 875
623 335
562 149
557 525
599 777
------------1 929 058
4 284 113
1 534 821
1 635 141
1 337 416
1 344 854
1 297 838
1 150 528
1 198 923
1 191 781
3 883 619
5 909 163
6 427 060
4 826 447
5 583 742
4 217 662
4 295 645
6 7773 372
1 294 252
1 462 796
1 825 413
1 783 687
2 432 011
2 730 469
3 020 171
3 231 636
35 461 894
41 202 977
37 254 157
37 559 632
169 781
143 377
24 491 115
25 981 322
28 150 337
32 201 428
32 748 091
35 081 107
37 804 706
38 226 484
1 081 914
963 162
995 011
1 096 361
1 192 737
1 280 404
1 515 364
1 623 940
103 952
66 500
31 259
37 670
287 333
71 066
6 023 411
12 032 069
1 138 021
1 095 377
901 869
904 976
873 023
799 786
809 549
810 004
3 752 329
6 747 452
9 115 817
11 463 594
4 294 026
1 704 120
5 346 601
1 799 309
1 127 903
1 820 393
4 080 207
5 812 840
6 156 591
6 639 950
6 431 153
6 265 608
33 127 881
35 703 383
32 403 238
32 181 007
177 420
186 370
21 162 096
22 216 007
22 758 389
24 263 138
24 826 473
26 999 183
29 007 810
30 008 458
1 457 561
1 452 010
1 582 694
1 586 195
1 574 911
1 735 824
1 774 031
1 869 249
59 116
61 237
56 346
64 443
112 105
80 450
3 097 620
6 368 416
1 858 138
3 141 226
1 540 988
1 500 998
1 451 154
1 324 171
1 315 352
1 274 483
4 782 302
4 384 235
5 666 675
8 527 770
6 388 628
3 451 630
5 774 734
3 561 157
2 244 488
2 360 472
2 543 601
2 451 308
2 982 304
4 238 395
4 409 268
4 622 857
41 981 201
45 913 560
41 224 763
40 574 153
136 976
130 723
31 073 759
33 422 555
33 399 882
34 443 197
35 664 760
37 297 941
39 706 414
41 252 682
997 132
1 015 054
946 646
1 234 651
1 262 971
1 271 172
1 340 746
1 365 033
359 310
510 274
435 618
412 215
492 074
475 133
3 097 620
638 750
1 964 003
2 580 412
1 445 871
1 666 992
1 180 341
1 428 585
1 458 444
1 452 424
16 037 335
23 410 032
20 684 147
22 290 175
20 637 282
3 885 653
17 753 094
3 088 842
1 160 186
1 316 213
1 443 705
1 607 191
5 228 691
3 016 797
3 578 300
3 085 790
63 163 692
69 927 412
64 435 650
63 074 158
208
Raport o stanie miasta Przemyśla
40 646 488
43 298 310
45 704 460
49 433 989
35 472 534
39 419 222
34 842 906
podatek
33 809 733
dochodowy
od osób
38 531 486
fizycznych
41 325 477
43 466 600
47 014 498
2 563 411
2 199 708
1 963 481
podatek
1 555 355
dochodowy
od osób
2 115 002
prawnych
1 972 833
2 237 860
2 419 491
82 153 625
87 442 797
101 330 767
Subwencje ogólne
117 013 888
razem łącznie
118 575 216
z subwencją oświatową
129 861 553
112 912 425
117 910 490
b.d.
2007/2008
2009
47 542 763
2010
101 874 638
Ogółem
(celowe
2011
206 643 385
i rozwojowe)
2012
92 235 979
2013
115 376 967
2014
112 541 443
2007
42 166 245
2008
47 440 875
2009
48 626 526
Dotacje celowe
2010
48 595 808
ogółem
z budżetu
2011
50 425 228
państwa
2012
50 434 441
2013
54 593 908
2014
57 162 344
2007
552 494
2008
349 661
Dotacje
2009
328 754
z funduszy
2010
--celowych
ogółem
2011
3 296 525
z budżetu
2012
1 482 628
państwa
2013
797 023
2014
130 000
2007
1 634 966
Dotacje celowe
z porozumień
2008
1 929 084
Dotacje
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
42 288 526
38 624 105
40 196 226
44 712 198
31 618 086
37 808 650
34 436 576
33 908 135
38 444 889
35 945 753
37 819 690
41 193 755
3 843 808
3 394 327
2 817 600
3 651 497
3 843 637
2 678 352
2 376 536
3 518 443
60 516 445
63 842 867
74 234 811
77 353 424
82 065 622
85 564 364
92 976 625
87 237 798
b.d.
30 655 863
43 882 817
68 765 454
62 406 608
64 629 207
90 307 308
28 010 004
28 424 573
27 390 177
30 625 222
27 300 310
30 481 203
32 132 028
36 207 208
387 638
793 778
214 463
210 511
160 000
800 000
190 990
494 500
1 651 289
1 021 848
35 532 928
37 842 201
41 209 113
45 797 407
30 291 235
33 466 613
30 058 332
30 078 202
32 848 705
35 305 031
38 096 255
42 437 464
2 836 646
2 236 770
2 344 906
2 102 805
2 684 223
2 537 170
3 112 858
3 359 943
27 391 466
28 258 910
29 358 893
30 195 805
32 446 936
34 399 283
34 400 737
35 374 061
b.d.
15 527 027
32 443 449
31 741 589
29 939 797
26 598 772
29 595 255
16 172 187
17 438 125
14 623 980
18 226 627
17 575 886
18 329 236
19 006 378
22 878 012
23 100
45 000
4 000
----123 915
885 476
--13 747
20 000
46 533 792
49 107 315
53 070 271
55 741 865
37 897 073
42 253 024
38 582 000
39 014 752
44 011 028
46 100 752
49 253 035
50 877 624
4 084 128
3 660 536
2 642 763
1 559 396
2 522 764
3 006 563
3 817 236
4 864 241
83 996 774
103 953 871
103 867 440
113 695 427
126 758 918
132 838 518
129 963 598
133 878 677
b.d.
65 145 379
68 254 123
78 602 102
113 090 522
59 473 649
77 976 903
31 916 520
34 183 253
43 963 878
39 625 904
42 664 950
44 453 929
44 382 138
53 581 640
432 282
369 256
1 166 036
117 873
177 714
148 134
324 606
2 099 054
2 252 514
2 623 205
71 199 885
70 600 844
75 449 332
76 452 942
58 954 154
65 886 471
60 669 521
58 554 943
65 269 449
66 159 527
69 440 205
72 575 125
4 209 538
4 040 941
3 766 129
4 519 215
5 930 436
4 441 317
6 009 127
3 877 817
70 761 431
76 531 481
84 736 345
94 642 117
101 816 753
98 781 760
94 653 564
92 801 170
b.d.
43 007 406
61 713 740
81 275 406
82 299 143
83 254 063
68 173 298
31 742 694
32 289 382
32 291 894
40 509 656
33 031 779
39 633 138
44 025 115
46 311 336
4 788 763
2 293 639
5 098 811
1 164 259
112 885
355 147
628 917
72 334
2 808 442
2 393 444
209
Raport o stanie miasta Przemyśla
jednostek
samorządu
terytorialnego
ogółem
Dotacje
rozwojowe
ogółem
Dotacje
rozwojowe
inwestycyjne
Środki na
dofinansowanie
własnych zadań
pozyskane z innych
źródeł ogółem
Wydatki z budżetu
gmin ogółem
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007/2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007/2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2 218 754
2 716 866
3 271 167
3 589 449
3 754 101
103 432
b.d.
1 083 763
50 481 964
149 317 465
36 396 461
56 231 935
51 435 230
1 519 371
2 264 006
2 048 960
872 021
1 005 215
107 569
b.d.
1 531 851
10 783 078
39 206 183
31 925 405
31 277 974
54 100 101
364 041
509 805
498 494
526 628
653 445
619 925
b.d.
535 005
13 185 816
14 165 702
10 950 018
6 040 542
6 717 244
2 866 408
2 989 609
3 322 341
3 633 518
3 049 453
29 408
b.d.
17 149 057
20 314 561
35 937 152
68 639 593
11 717 452
24 395 262
3 037 924
4 958 861
5 480 654
5 667 997
5 975 055
5 678 354
b.d.
2 578 775
21 204 084
35 574 385
36 642 860
32 284 658
15 943 102
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
36 500
48 580 393
146 435 410
32 627 815
49 184 769
47 417 816
5 339 604
1 491 059
1 348 870
319 865
149 573 591
37 147 296
57 018 180
51 598 616
222 980 261
235 913 876
268 624 549
312 701 731
476 697 351
366 771 745
339 038 534
367 056 975
270 304
9 185 876
36 966 320
28 768 149
27 573 648
50 557 038
10 392 280
11 306 898
1 503 414
2 171 807
39 394 987
32 519 277
32 533 234
55 005 947
180 689 378
214 764 163
212 405 662
231 856 548
262 012 004
268 076 272
269 698 941
303 061 715
--13 185 816
13 714 359
10 504 674
4 879 037
6 123 832
1 856 306
1 324 679
7 281 001
200 000
14 206 804
11 036 980
6 161 064
6 743 940
107 446 928
134 246 095
143 338 095
152 331 828
163 447 357
176 563 574
165 025 513
175 550 116
16 018 463
20 314 561
30 793 755
65 578 831
8 050 308
20 846 656
21 302 044
15 252 383
513 719
137 000
31 833 261
68 718 941
11 780 053
24 547 385
223 682 683
241 137 241
273 118 246
288 855 807
359 378 986
313 370 519
289 709 009
340 625 132
--16 288 920
29 272 616
21 550 860
9 167 204
4 656 311
52 478 330
16 336 706
2 423 363
1 820 073
37 595 169
58 766 383
40 569 582
23 577 511
315 430 953
300 091 584
291 055 152
321 786 356
403 460 974
397 021 771
375 153 858
344 885 545
Wykres 25. Udział dochodów własnych z podatków, opłat i majątku w dochodach ogółem w [%]
Źródło: System Analiz Samorządowych Związku Miast Polskich
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
­
Urząd Miejski w Przemyślu – Sprawozdania z realizacji budżetu miasta Przemyśla za lata 20092013
210
Raport o stanie miasta Przemyśla
­
­
System Analiz Samorządowych Związku Miast Polskich
GUS – Bank Danych Lokalnych
TEMAT 3.
ZASOBY URZĘDU: KADROWE, MATERIALNE, ZARZĄDZANIE
URZĘDEM, STRUKTURA ORGANIZACYJNA, OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW.
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Zasoby ludzkie
Według stanu na koniec 2014r. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu pracuje 344 osoby na niespełna
338 etatach, w tym 271 osoby z wykształceniem wyższym (78,78%). Na kadrę kierowniczą
przypada 58 etatów.
Zasoby materialne
Zasoby komputerowe Urzędu Miejskiego na koniec 2014r. wyniosły:
­ komputery klasy PC, serwery i laptopy – 584 sztuki,
­ drukarki igłowe i atramentowe – 57 sztuk,
­ drukarki laserowe – 192 sztuki,
­ skanery – 16 sztuk.
Ponadto, zakupiono oprogramowanie o wartości 696.435,65 zł.
Tabela 204. Wartość wybranych środków trwałych będących własnością Urzędu Miejskiego
(na dzień 31 grudnia)
Wyszczególnienie
Maszyny, urządzenia i aparaty
ogólnego zastosowania
W tym zestawy komputerowe
Urządzenia techniczne
Środki transportu
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
brutto
1 973 740,36
2 242 401,21
2 532 639,22
3 065 387,87
2 879 253,75
3 288 614,82
5 801 886,48
5 308 229,93
1 911 157,37
2 195 217,22
2 445 805,23
2 781 351,88
2 792 419,76
3 201 780,83
5 729 052,48
5 235 395,93
943 967,57
936 399,14
1 019 771,68
1 062 291,68
1 123 586,11
1 755 582,17
2 116 012,93
2 196 043,80
583 551,60
827 633,99
827 633,99
1 145 393,99
957 033,99
1 004 058,99
Wartość w zł
umorzeń
1 493 749,33
1 578 741,35
1 788 615,71
2 063 404,71
2 434 582,89
2 563 352,07
2 857 244,76
3 297 776,46
1 458 868,73
1 553 825,07
1 756 612,65
2 022 001,93
2 383 780,39
2 503 149,85
2 806 548,50
3 243 115,16
596 490,16
596 693,34
648 389,22
708 208,82
772 954,62
841 463,56
937 818,49
1 079 698,79
455 881,05
466 491,21
547 404,04
616 075,44
690 785,52
768 238,70
netto*
479 991,03
663 659,86
744 023,51
1 001 983,16
444 670,86
725 262,75
2 944 641,72
2 010 453,47
452 288,64
641 392,15
689 192,58
759 349,95
408 639,37
698 630,98
2 922 503,98
1 992 280,77
347 477,38
339 645,80
371 382,46
354 082,86
350 631,49
914 118,61
1 178 194,44
1 116 345,01
127 670,55
361 142,78
280 229,95
529 318,55
266 248,47
235 820,29
211
Raport o stanie miasta Przemyśla
2013
2014
1 040 197,99
701 387,99
771 949,67
519 675,03
268 248,32
181 712,96
*) Wartość netto jest obliczana jako wartość początkowa początkową pomniejszona o umorzenia.
B. TRENDY I TENDENCJE
Tabela 205. Liczba zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu w latach 2007-2014
Rok
Liczba zatrudnionych
Liczba obsadzonych etatów
w tym etaty kadry kierowniczej
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
325
347
362
379
372
359
342
344
320,00
341,63
356,03
373,41
366,73
351,81
334,83
337,23
47
49
64
62
62
65
56
58
Tabela 206. Zasoby komputerowe i kserokopiarki Urzędu Miejskiego w latach 2007-2014
Drukarki (szt.)
Rok
Komputery PC,
serwery
i laptopy (szt.)
igłowe
i atramentowe
laserowe
Skanery
(szt.)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
326
374
369
385
388
406
747
584
108
99
87
76
69
54
66
57
126
159
170
180
182
186
203
192
17
18
18
19
19
21
21
16
Wartość
zakupionego
oprogramowania
57.672
66.167
5.685
124.638
19.363
34.190
123.853
696.436
Planowane
modernizacje
i wymiany
Kserokopiarki
4
2
3
2
1
3
3
0
27
29
30
32
32
37
43
38
C. DANE PORÓWNAWCZE
Tabela 207. Wydatki budżetów gmin na administrację publiczną ogółem w zł - GUS
Wyszczególnienie
Wydatki budżetu
gminy na
administrację
publiczną
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Przemyśl
16.421.145
18.379.289
20.366.952
21.534.779
23.063.150
24.261.804
22.342.820
22 301 776
Krosno
11.317.388
12.657.082
12.302.124
13.754.112
14.005.731
15.034.391
15.267.421
16 555 245
Mielec
6.660.462
7.084.546
7.352.896
8.082.967
8.258.583
9.294.654
10.136.676
10 007 696
Zamość
12.096.683
13.112.868
13.975.146
14.309.964
15.793.746
14.438.354
14.487.693
15 942 209
Jelenia Góra
19.137.129
21.136.743
22.727.294
25.178.809
23.647.224
25.595.039
26.404.881
28 003 725
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU
Planowane modernizacje i wymiany sprzętu komputerowego – 30 sztuk.
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
­
­
­
Urząd Miejski w Przemyślu
System Analiz Samorządowych Związku Miast Polskich
GUS – Bank Danych Lokalnych
212
Raport o stanie miasta Przemyśla
SEKTOR X - KULTURA I SZTUKA
TEMAT 1.
PLACÓWKI KULTURALNE, JEDNOSTKI KULTURY.
A. CZĘŚĆ WSTEPNA
Kulturę w Przemyślu tworzą instytucje, jednostki i placówki kultury, stowarzyszenia społecznokulturalne oraz współdziałający z nimi artyści. Przemyskie instytucje, jednostki i placówki kultury
organizowane i finansowane są przez:
I. Urząd Miejski w Przemyślu:
­ Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego przy ul. Grodzkiej 8 wraz z 7 filiami
na terenie miasta;
­ Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, na które składają się: Zamek Kazimierzowski,
Klub „Niedźwiadek”, budynek przy ul. Konarskiego 5 wraz z mieszczącym się tam Zespołem
Pieśni i Tańca "Przemyśl".
­ Młodzieżowy Dom Kultury - placówka oświatowa pracy pozaszkolnej przy ul. Św. Józefa 6
finansowana z subwencji oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.
II. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego:
­ Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej przy pl. Berka Joselewicza 1, oraz jego oddziały:
Muzeum Dzwonów i Fajek (Wieża Zegarowa, ul. Władycze 1) i Muzeum Historii Miasta
Przemyśla (Rynek 9);
­ Centrum Kulturalne przy ul. Konarskiego 9 wraz z działającym tam kinem „Centrum”;
­ Galeria Sztuki Współczesnej przy ul. Kościuszki 3;
­ Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna przy ul. Śnigurskiego 10/12.
III. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
­ Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura Malawskiego przy ul. Słowackiego 91.
IV. Ministerstwo Obrony Narodowej:
­ Klub Garnizonowy przy ul. 29 listopada 1a
V. Kurię Metropolitalną
­ Muzeum Archidiecezjalne przy ul. Zamkowej 3
VI. Przemyską Spółdzielnię Mieszkaniową
­ Osiedlowy Klub Kultury „Kazanów” przy ul. Opalińskiego 9a;
­ Osiedlowy Klub Kultury „Salezjanie” przy ul. Glazera 10;
­ Osiedlowy Klub Kultury „Nadzieja” przy ul. Borelowskiego 1;
­ Osiedlowy Klub Kultury „Kmiecie” przy Wybrzeżu Ojca Świętego Jana Pawła II 70.
W ramach instytucji, jednostek i stowarzyszeń funkcjonują w Przemyślu również bogate w zbiory
biblioteki. Do najważniejszych z nich należą Biblioteki:
­ Towarzystwa Przyjaciół Nauk,
­ Archiwum Państwowego,
­ Seminarium Duchownego,
­ Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej,
­ Klubu Garnizonowego,
­ Centrum Kulturalnego,
­ Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej.
B. TRENDY I TENDENCJE
Od kilku lat liczba instytucji, jednostek i placówek kultury pozostaje niemal bez zmian. Stały jest
również profil ich działalności. Najważniejsze zmiany, jakie nastąpiły w ostatnich latach to:
213
Raport o stanie miasta Przemyśla






wybudowanie i oddanie do użytku nowej siedziby Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej
przy Placu Berka Joselewicza (2008r.); poprzednia siedziba MNZP została zwrócona
społeczności grekokatolickiej;
przeniesienie do nowego, rozbudowanego gmachu przy Placu Katedralnym 2 i 3 Muzeum
Archidiecezjalnego (2008r.);
pozyskanie i zaadaptowanie na cele kulturalne (siedziba PCKiN) budynku przy
ul. Konarskiego 5 (2008r.);
przekazanie na mocy Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
19 maja 2006r. Pałacu Lubomirskich Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej.
Działalność PCKiN „Zamek” prowadzona wcześniej w Pałacu została przeniesiona do
budynku przy ul. Konarskiego 5;
zakończenie remontu, rewaloryzacji i gruntownej modernizacji Zamku Kazimierzowskiego
łącznie z rearanżacją sali teatralnej, nawiązującą do dawnego wyglądu (2012r.)
zakończenie adaptacji i modernizacji nieruchomości przy ul. Grodzkiej 8 w ramach projektu
„Rewitalizacja kompleksu powojskowego przy ul. Grodzkiej w Przemyślu” (koniec 2013r.);
przekazanie obiektu na nową siedzibę Przemyskiej Bibliotece Publicznej. Inwestycja ta była
konsekwencją Decyzji Komisji Majątkowej z maja 2006r., kiedy to przekazano Związkowi
Gmin Wyznaniowych Żydowskich RP budynek byłej synagogi, zajmowany przez Przemyską
Bibliotekę Publiczną oraz decyzji o przekazaniu w 2010r. Gminie Miejskiej Przemyśl
nieruchomości przy ul. Grodzkiej 8.
D. DANE PORÓWNAWCZE
Tabela 208. Nakłady na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w latach 2007-2014 (GUS)
Kategoria
Budżet miasta ogółem
Budżet „Kultura
i ochrona dziedzictwa
narodowego” (w zł)
Udział procentowy
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Przemyśl
222 980 261
225 330 952
237 906 773
312 701 731
476 697 351
366 771 745
339 038 534
367 056 975
11 782 464
8 067 463
7 158 435
6 218 806
14 358 960
11 469 879
19 645 238
6 350 423
5,28
3,58
3,00
1,99
3,01
3,13
5,79
1,73
Krosno
Mielec
180 689 378
204 578 097
199 962 685
231 856 548
262 012 004
262 012 004
269 698 941
303 061 715
22 785 423
20 453 123
9 129 718
9 926 493
10 210 049
10 210 049
9 342 982
9 380 358
12,61
10,0
4,56
4,28
3,90
3,90
3,46
3,10
107 446 928
135 859 991
143 013 199
152 331 828
163 447 357
176 563 574
165 025 513
175 550 116
4 727 408
4 617 916
5 010 000
5 384 046
6 666 882
6 136 545
6 251 072
15 525 142
4,39
3,40
3,50
3,53
4,08
3,48
3,79
8,85
Zamość
223 682 693
246 792 817
255 749 455
288 855 807
359 378 986
313 370 519
289 709 009
340 625 132
27 925 688
33 132 327
41 218 050
27 287 988
35 351 734
40 422 205
21 755 892
50 635 695
12,48
13,42
16,11
9,45
9,84
12,90
7,51
14,87
Jelenia Góra
315 430 953
291 336 500
279 292 385
321 786 356
403 460 974
397 021 771
375 153 858
344 885 545
14 757 232
20 499 702
15 622 622
15 975 498
21 408 140
19 022 214
18 361 719
19 012 214
4,67
7,04
5,59
4,96
5,31
4,79
4,89
5,57
Tabela 209. Kultura i sztuka - GUS
Wyszczególnienie
Placówki biblioteczne:
Rok
Przemyśl
Krosno
Mielec
Zamość
Jelenia Góra
214
Raport o stanie miasta Przemyśla
biblioteki i filie
pracownicy bibliotek ogółem / osoba
księgozbiór / wol.
wypożyczenia księgozbioru (na
zewnątrz) / wol.
czytelnicy w ciągu roku / osoba
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
8
8
8
8
8
8
8
8
30
31
31
43
43
42
41
41
276 620
279 877
278 483
279 695
279 695
283 419
280 514
283 452
197 056
200 797
199 741
191 671
191 671
171 069
173 877
137 011
12 668
12 988
12 064
11 588
11 588
10 483
9 305
6 924
8
8
8
8
8
8
8
8
41
42
44
53
52
56
55
56
239 196
247 631
254 559
260 348
265 970
268 948
274 141
275 698
346 426
352 499
348 101
331 387
334 564
333 882
321 366
316 964
18 120
18 479
18 176
18 982
17 688
17 851
17 750
17 060
7
7
7
7
7
7
7
7
34
36
38
41
44
42
43
43
298 093
291 763
288 555
275 014
269 866
257 518
244 941
241 872
312 669
334 083
346 538
352 065
336 699
392 078
409 166
387 198
16 480
16 626
16 708
16 873
16 755
16 721
17 008
16 846
7
7
7
7
7
7
7
7
39
38
40
52
53
52
54
53
232 858
232 990
227 366
233 244
235 796
239 222
241 029
243 060
260 884
270 248
282 683
266 260
260 383
270 616
268 596
266 465
16 841
16 744
17 317
16 765
16 787
15 475
14 935
14 264
9
7
7
7
7
7
7
7
41
54
69
69
69
67
67
61
268 857
269 833
284 900
241 462
239 818
238 128
235 815
211 027
325 196
276 785
313 992
306 935
321 645
310 337
299 069
272 960
11 993
10 290
12 113
12 348
12 342
12 276
12 006
11 519
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2
2
1
1
1
1
1
1
1 243
1 497
591
520
461
2
1
2
1
2
2
2
2
952
1 365
1 865
540
1 997
1
1
1
1
1
1
1
1
1 158
1 149
1 175
1 087
1 110
1
1
1
1
1
1
1
1
1 430
1 393
1 471
706
4 797
4
4
4
3
3
3
3
3
2 213
2 317
2 434
1 594
1 741
Kina stałe:
ogółem liczba obiektów
seanse
215
Raport o stanie miasta Przemyśla
widzowie
Muzea liczba muzeów łącznie
z oddziałami
Liczba zwiedzających muzea
i oddziały
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
508
106
310
40 592
30 883
24 591
17 427
15 205
15 501
3 141
33 204
4
4
4
4
4
4
7
5
24 730
24 567
46 540
42 373
47 663
41 164
38 646
36 735
1 785
2 480
3 779
47 732
46 263
60 912
15 616
71 542
58 224
55 853
75 664
2
2
2
2
2
2
3
3
15 185
17 424
17 110
3 722
14 947
20 306
16 915
10 017
951
1 015
1 042
44 072
43 235
55 940
50 579
62 671
63 979
67 307
86 527
1
1
1
1
1
1
1
1
6 542
26 404
18 746
2 658
5 217
12 011
10 641
15 918
5 017
5 253
5 650
69 207
62 397
67 133
113 122
203 063
179 109
156 360
189 954
3
2
4
4
4
4
5
5
49 848
55 629
64 230
52 663
65 338
24 701
48 766
55 420
1 794
2 275
2 316
69 681
67 701
73 092
41 808
52 147
56 145
56 323
64 400
4
6
5
5
4
4
5
4
53 906
80 555
58 972
75 588
63 624
89 428
79 956
64 175
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU
Brak danych.
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
­
­
Urząd Miejski w Przemyślu
GUS – Bank Danych Lokalnych
216
Raport o stanie miasta Przemyśla
TEMAT 2.
PROGRAMY, PRZEDSIĘWZIĘCIA KULTURALNE, IMPREZY.
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Muzyka
Od 1984 roku Towarzystwo Muzyczne organizuje Przemyską Jesień Muzyczną. Muzykę klasyczną
proponuje również Salezjańskie Lato Muzyczne, a kilka razy w roku odbywają się koncerty
Przemyskiej Orkiestry Kameralnej. Prowadzone od lat 80-tych działania wykształciły w mieście
grupę entuzjastów muzyki jazzowej. Początkowo „Mikołajki Jazzowe” w Centrum Kulturalnym
(dawniej WDK), później „Jazz nad Sanem”, Świętojańskie noce Jazzowe, koncerty w klubie
„Niedźwiadek” oraz sprawiły, że Przemyśl stał się znanym w kraju ośrodkiem muzyki jazzowej.
Wysoką rangę zyskał też w ostatnich latach Międzynarodowy Festiwal Muzyki Akordeonowej,
który w 2014r. odbył się po raz dwudziesty trzeci. Do tradycyjnych imprez muzycznych należą
również Kurs Interpretacji Muzyki Wokalnej, a także sięgający korzeniami lat 70-tych
Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego. Ponadto działają tu kapele, wśród których sławę
ogólnopolską zyskały Lwowska Kapela „Ta Joj” oraz Kapela Folkloru Miejskiego „Fidelis”.
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu kształci muzyków, których część
uczestniczy w tworzeniu muzycznego wizerunku miasta - m.in. Przemyska Orkiestra Kameralna.
Znaczną aktywność wykazuje również środowisko muzyki młodzieżowej, które określane jest
mianem Przemyskiej Sceny Niezależnej.
Teatr
W Przemyślu mieści się najstarszy w kraju amatorski teatr „Fredreum”, działający nieprzerwanie
od 1869 roku. Od kilku lat jest on również organizatorem Przemyskiej Wiosny Fredrowskiej,
imprezy, prezentującej przede wszystkim twórczość dramatyczną Aleksandra Fredry. Ponadto,
w Centrum Kulturalnym, podczas Przemyskiej Jesieni Teatralnej oraz w Zamku Kazimierzowskim
w trakcie całego roku obejrzeć można spektakle z udziałem profesjonalnych aktorów scen polskich.
Poezja
Od 1996r. odbywa się Przemyska Wiosna Poetycka, w czasie której z mieszkańcami miasta spotyka
się czołówka współczesnych poetów polskich. Poza tym w Przemyskiej Bibliotece Publicznej
organizowany jest Turniej Wierszy Jednego Poety z udziałem autora prezentowanych wierszy.
Malarstwo
Profesjonalne środowisko plastyczne skupione jest wokół Galerii Sztuki Współczesnej. Instytucja
ta regularnie wystawia prace współczesnych artystów z kraju i zagranicy, organizuje konfrontacje
plastyczne, międzynarodowy plener malarski w Słonnem oraz Międzynarodowe Triennale
Malarstwa „Srebrny Czworokąt”, prezentujące współczesną plastykę twórców Regionu Karpat.
Działalność wystawienniczą prowadzi także Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Przemyskie
Centrum Kultury i Nauki (sale wystawowe w Zamku, Klubie „Niedźwiadek”), Centrum Kulturalne,
Archiwum Państwowe oraz mniejsze kluby.
Fotografia, film
Istnieje również prężnie działające środowisko fotografików, wystawiających swoje prace
w Przemyślu oraz uczestniczących w ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach
fotograficznych. W 2005r. pasjonaci filmowi stworzyli filmową grupę Zwellinder. Na swoim
koncie mają już około 100 produkcji niezależnych. Są też organizatorami Festiwalu filmów Kina
Niezależnego CK OFF. Jedyne obecnie w mieście kino „Centrum” organizuje dwa razy w miesiącu
projekcje w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Filmiarnia”.
Najważniejsze imprezy kulturalne w Przemyślu:
­ Parada Aniołów i Trzech Króli (styczeń)
­ Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (styczeń)
­ Międzynarodowe Warsztaty Muzyki Gospel (kwiecień)
­ Wiosenne Kursy Mistrzowskie (kwiecień)
­ Międzywojewódzki Przegląd Dziecięcych Zespołów Tańca Ludowego „Taneczny Krąg”
(kwiecień)
217
Raport o stanie miasta Przemyśla
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego (maj)
Międzynarodowe Triennale Malarstwa Euroregionu Karpaty „Srebrny Czworokąt” (maj)
Festiwal Filmów Kina Niezależnego CK OFF (maj)
Konfrontacje Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych „Tańcowały dwa Michały”
(czerwiec)
Piknik Życia Podkarpackiego (czerwiec)
Przemyska Wiosna Poetycka (czerwiec)
Przemyska Wiosna Fredrowska (czerwiec)
Bieszczadzkie Lato z Książką (czerwiec)
Święto Zamku Kazimierzowskiego (czerwiec)
Świętojańska Noc Jazzowa (czerwiec)
Święto Fajki (czerwiec)
Noc na Iwana Kupała (lipiec)
Nagroda Artystyczna im. Mariana Strońskiego (lipiec)
Wielkie Manewry Szwejkowskie Twierdzy Przemyśl (lipiec)
Międzynarodowy Kurs Interpretacji Muzyki Wokalnej (lipiec)
Salezjańskie Lato Muzyczne (lipiec, sierpień)
Dni Patrona miasta Przemyśla Świętego Wincentego „Wincentiada” (sierpień)
Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa (wrzesień)
Festiwal Sztuki Sakralnej Pogranicza (październik)
Dni Kultury Chrześcijańskiej (październik);
Jazz nad Sanem (październik)
Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego (październik)
Przemyska Jesień Teatralna (październik, listopad)
Przemyska Jesień Muzyczna (październik, listopad)
Jazz Bez... (grudzień)
Parada Świętego Mikołaja (grudzień)
Festiwal Muzyki Akordeonowej (grudzień)
Przemyskie Rekonstrukcje Historyczne (termin uzależniony od upamiętnianego wydarzenia)
Wykres 26. Udział dofinansowania przedsięwzięć/projektów kulturalnych z budżetu miasta
w całkowitych kosztach przedsięwzięc/projektów w [%]
Źródło: System Analiz Samorządowych Związku Miast Polskich
B. TRENDY I TENDENCJE
Rośnie zainteresowanie ogólnodostępnymi imprezami o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym
i promocyjnym, czego wyraźnym przykładem jest kilka bardzo popularnych przedsięwzięć, takich
jak Podkarpacki Jarmark Turystyczny, Manewry Szwejkowskie, Święto Zamku, Fajki, Dni Patrona
218
Raport o stanie miasta Przemyśla
Miasta). Zauważalny jest również bardzo pozytywny odbiór realizowanych z dużym rozmachem
rekonstrukcji historycznych poświęconych ważnym wydarzeniom. Po kilkuletnim spadku
zainteresowanie imprezami biletowanymi, obecnie daje się odnotować wzrost ich popularności.
Utrzymuje się tendencja systematycznego popularyzowania muzyki poważnej.
Znaczną aktywność wykazało w ostatnim czasie środowisko muzyki młodzieżowej. Powstała
inicjatywa określana jest mianem Przemyskiej Sceny Niezależnej i cieszy się bardzo dużą
popularnością.
Wykres 27. Liczba osób odwiedzających muzea w Przemyślu w latach 2007-2014 (GUS)
47 663
46 540
42 737
24 730
24 567
2007
2008
2009
2010
41 164
2011
2012
38 646
2013
36 735
2014
C.DANE PORÓWNAWCZE
Brak danych
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU
Od kilku lat prowadzone są działania, których celem jest wypracowanie w mieście tzw. imprez
wizerunkowych. Bazując na historii, tradycji oraz atrakcyjnych warunkach przyrodniczokrajobrazowych, mają one promować szeroko rozumiane dziedzictwo kulturowe miasta. Do
imprez, które z roku na rok coraz bardziej spełniają te warunki można zaliczyć:
- Święto Zamku
- Manewry Szwejkowskie
- Święto Fajki
- Dni Patrona Miasta „Wincentiada”
- Przemyskie rekonstrukcje historyczne
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
­
­
­
Urząd Miejski w Przemyślu
System Analiz Samorządowych
GUS – Bank Danych Lokalnych
219
Raport o stanie miasta Przemyśla
TEMAT 3.
SPOŁECZNE UCZESTNICTWO W KULTURZE - STOWARZYSZENIA,
RUCH AMATORSKI.
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Znaczący wpływ na kulturalny obraz miasta mają stowarzyszenia społeczno-kulturalne, do których
zalicza się:
­ Galicyjskie Towarzystwo Genealogiczne
­ Grupa Rekonstrukcji Historycznych Artyleria
­ Instytut Kresów Wschodnich im. Św. Brunona Bonifacego
­ Klub Inteligencji Katolickiej
­ Nadsańskie Stowarzyszenie Muzyczne
­ Podkarpackie Stowarzyszenie „Gospel”
­ Polskie Towarzystwo Historyczne
­ Polski Związek Wschodni
­ Południowo - Wschodni Instytut Naukowy
­ Przemyska Fundacja Rozwoju Tańca
­ Przemyska Gildia Fantastyki
­ Przemyski Klub Fajki
­ Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej
­ Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka
­ Przemyskie Centrum Inicjatyw Kulturalnych „Mytusa”
­ Salezjański Ruch Troski o Młodzież „Saltrom”
­ Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
­ Stowarzyszenie Archiwistów Polskich
­ Stowarzyszenie Archidiecezjalny Chór Magnificat
­ Stowarzyszenie „Młodość ze Sztuką”
­ Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „Klanza”
­ Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży
„Wzrastanie”
­ Stowarzyszenie Promocji Kultury i Tańca Towarzyskiego „GOLDEN DANCE” Przemyśl
­ Stowarzyszenie Przyjaciół Mościsk i Kresów Wschodnich w Przemyślu
­ Stowarzyszenie dla Przemyśla „Regia Civitas”
­ Stowarzyszenie 3-go Historycznego Galicyjskiego Pułku Artylerii Fortecznej im. Księcia
Kinskyego
­ Stowarzyszenie Kapel Podwórkowych i Estradowych. Kapela Podwórkowa „Po Prostu”
­ Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
­ Towarzystwo Dramatyczne im. Aleksandra Fredry „Fredreum”
­ Towarzystwo Muzyczne
­ Towarzystwo Przyjaciół Nauk
­ Towarzystwo Ulepszania Miasta
­ Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu
­ Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
­ Towarzystwo Miłośników Sztuki Sakralnej
­ Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych
­ Towarzystwo Przemyskiej Orkiestry Dętej
­ Związek Harcerstwa Polskiego
­ Związek Strzelecki „Strzelec”
­ Związek Ukraińców w Polsce – Oddział w Przemyślu.
220
Raport o stanie miasta Przemyśla
Ważnym elementem życia kulturalnego miasta jest ruch amatorski, którego uczestnikami są przede
wszystkim dzieci i młodzież. Do najważniejszych zespołów i form amatorskich należą:
­ Archidiecezjalny Chór „Magnificat”
­ Formacja Taneczna A-Z (Przemyska Fundacja Rozwoju Tańca)
­ Grupa Teatralna „Garderoba” (Centrum Kulturalne)
­ Kapela Folkloru Miejskiego „Fidelis”
­ Kapela Podwórkowa „Po Prostu”
­ Klub Plastyka Nieprofesjonalnego (Centrum Kulturalne)
­ Lwowska Kapela Podwórkowa „Ja Joj”
­ Nadsańska Kapela Podwórkowa
­ Przemyska Orkiestra Kameralna (Towarzystwo Muzyczne)
­ Przemyski Chór Kameralny (Towarzystwo Muzyczne)
­ Przemyski Chór Gospel;
­ Studio Piosenki (SP nr 15)
­ Teatr Fredreum
­ Teatr „Zawieszeni” (Osiedlowy Klub Kultury „Kmiecie”)
­ Zespół muzyczny „Fabryka Snów”
­ Zespół muzyczny „Blacksnake”
­ Zespół muzyczny „Joke”
­ Zespół muzyczny Pigs like Pigeons”
­ Zespół muzyczny „Rotengeist”
­ Zespół Pieśni i Tańca „Przemyśl” (PCKiN „Zamek”)
­ Zespół Taneczny „Koralik” (Centrum Kulturalne)
­ Zespól Taneczny „Foksal” (Centrum Kulturalne)
­ Żeński Kameralny Chór „Namysto” (Przemyskie Centrum Inicjatyw Kulturalnych „Mytusa”)
­ Żeński Kameralny Zespół „Bandura”
Do amatorskich zespołów artystycznych będących wizytówką miasta zaliczyć należy:
­ Przemyską Orkiestrę Kameralną;
­ Zespół Pieśni i Tańca „Przemyśl”;
­ Archidiecezjalny Chór „Magnificat”;
­ Zespół Taneczny „Koralik”;
­ Lwowską Kapelę Podwórkową „Ja Joj”
­ Kapelę Folkloru Miejskiego „Fidelis”
­ Formację Taneczną A-Z
Zespoły te są nagradzane na ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach, występują w kraju
i za granicą, ciesząc się dużym uznaniem jurorów i publiczności.
B. TRENDY I TENDENCJE
Sytuacja finansowa stowarzyszeń społeczno-kulturalnych jest w dalszym ciągu nie najlepsza, ale
z drugiej strony pojawiło się w ostatnim czasie dużo możliwości pozyskiwania środków z różnych
źródeł zewnętrznych. Często problemem jest mała liczba osób zaangażowanych w sposób czynny
w pracę stowarzyszeń, zwłaszcza że pozyskiwanie funduszy wymaga wiedzy i dużego nakładu
pracy. Ciągle wiele stowarzyszeń nie jest przygotowanych do nowej sytuacji, jednak dzięki
funkcjonującej od 2005r. Karcie Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami
pozarządowymi oraz powołania grupy roboczej, stowarzyszenia coraz lepiej przygotowują
aplikacje o środki na organizację swoich imprez.
Wykształciła się grupa stowarzyszeń kulturalnych, która systematycznie aplikuje do Gminy
Miejskiej Przemyśl oraz innych źródeł o środki na organizację dużych imprez kulturalnych
221
Raport o stanie miasta Przemyśla
Daje się też zaobserwować zjawisko zakładania stowarzyszeń przez środowiska i grupy
artystyczne, działające nieformalnie lub przy jakiejś jednostce. Przykładem może być powstanie
Stowarzyszenia Archidiecezjalny Chór Magnificat oraz Stowarzyszenia „Młodość ze Sztuką”.
Obecnym coraz mocniej trendem jest wsparcie i promocja przez Miasto stowarzyszeń poprzez
wspólną organizację dużych imprez plenerowych, takich jak Święto Fajki (z Przemyskim Klubem
Fajki).
C. DANE PORÓWNAWCZE
Uczestnicy ruchu amatorskiego
Zestawienie opracowane na podstawie danych przekazanych do Urzędu Miejskiego z instytucji,
jednostek i bezpośrednio od grup amatorskich według stanu na koniec 2010r.
Uwaga! Zestawienie nie obejmuje amatorskich form artystycznych działających w szkołach.
Ogółem: 1 341
W tym dzieci i młodzież: 959
Dorośli: 382
Muzyka: ogółem: 515; w tym dzieci i młodzież: 322, dorośli: 193
Taniec: ogółem: 406; w tym dzieci i młodzież: 371, dorośli: 35
Plastyka: ogółem: 253; w tym dzieci i młodzież: 210, dorośli: 43
Teatr: ogółem: 97; w tym dzieci i młodzież: 40, dorośli: 57
Film i fotografia: ogółem: 41; w tym dzieci i młodzież: 16, dorośli: 25
Inne: ogółem: 29; w tym dorośli: 29
Zestawienie opracowane na podstawie danych przekazanych do Urzędu Miejskiego z instytucji,
jednostek i bezpośrednio od grup amatorskich według stanu na koniec 2012r.
Uwaga! Zestawienie nie obejmuje amatorskich form artystycznych działających w szkołach.
Ogółem: 1 636
W tym dzieci i młodzież: 1260
Dorośli: 376
Muzyka: ogółem: 717; w tym dzieci i młodzież: 517, dorośli: 200
Taniec: ogółem: 412; w tym dzieci i młodzież: 378, dorośli: 34
Plastyka: ogółem: 313; w tym dzieci i młodzież: 268, dorośli: 45
Teatr: ogółem: 130; w tym dzieci i młodzież: 94, dorośli: 36
Film i fotografia: ogółem: 18; w tym dzieci i młodzież: 1, dorośli: 17
Inne: ogółem: 46; w tym dzieci i młodzież: 2, dorośli: 44
Liczba uczestników amatorskiego ruchu artystycznego wśród dzieci i młodzieży jest nadal bardzo
duża i wykazuje tendencję wzrostową (22% w stosunku do 2010). Wzrost dotyczy uczestnictwa
dzieci i młodzieży, ilość osób dorosłych pozostaje na podobnym poziomie. Przyczyną wzrostu jest
zwiększenie aktywności świetlic środowiskowych (muzyka, plastyka), Towarzystwa Muzycznego
i pojawienie się nowych form teatralnych.
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU
Brak danych
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
­
­
Urząd Miejski w Przemyślu
Jednostki, w których funkcjonuje amatorski ruch artystyczny
222
Raport o stanie miasta Przemyśla
TEMAT 4. OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW.
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Zabytki Przemyśla
Przemyśl jest miastem o ponad tysiącletniej historii. Świadectwem tego są zabytki zachowane
w różnym stopniu od przełomu X–XI w. aż po wiek XX. Są to zarówno zabytki architektury
i budownictwa jak i zabytki rzemiosła artystycznego, malarstwa ściennego, sztalugowego
i tablicowego, rzeźby, sztuki użytkowej i piśmiennictwa. Najcenniejsze zabytki objęte są ochroną
konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków nieruchomych i ruchomych. W rejestrze
zabytków ruchomych nie uwzględnia się zbiorów muzealnych, bibliotecznych i archiwalnych.
Dane dotyczące ewidencji zabytków w mieście
Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie, w Ewidencji dóbr kultury
w Polsce z roku 1999 podaje, że w ewidencji nieruchomych dóbr kultury miasta Przemyśla - jest
1200 zabytków, natomiast w rejestrze A-378 obiektów. Rejestr A – rejestr zabytków nieruchomych,
do których zalicza się założenia przestrzenne, obiekty z dziedziny architektury i budownictwa, parki
i cmentarze, budownictwo przemysłowe oraz stanowiska archeologiczne. Wśród zabytków
nieruchomych objętych formą ochrony poprzez wpis do rejestru A, w kategorii założeń
przestrzennych ODZ podaje liczbę 25, w kategorii obiektów z dziedziny architektury
i budownictwa 328, w kategorii parków i cmentarzy – 12, w kategorii budownictwa przemysłowego
5, natomiast w kategorii stanowisk archeologicznych podawana jest liczba 8. W roku 2014 liczba
obiektów zabytkowych w kategorii zabytków nieruchomych zwiększyła się łącznie do 405
obiektów.
Ruchome dobra kultury miasta Przemyśla, w ewidencji ODZ są wymieniane w liczbie 822,
z czego w rejestrze zabytków B (zabytki sztuki i rzemiosła artystycznego) jest 577 obiektów. Wśród
zabytków sztuki i rzemiosła artystycznego wpisanych do rejestru B w kategorii wyposażenie
świątyń podawana jest liczba 456, obiekty w kolekcjach wymieniane są w liczbie 45, w kategorii
zabytków techniki nie wymienia się żadnego zabytku, natomiast w kategorii określonej jako
pozostałe podana jest liczba 76.
Po weryfikacji danych dotyczących ewidencji i rejestru zabytków ujętych w Gminnym Programie
Opieki nad Zabytkami ich stan na koniec 2013r. przedstawia się następująco:
 liczba nieruchomych obiektów ewidencyjnych wynosi 1650,
 w okresie od końca 2012r. do końca 2013r. wydano 7 decyzji o wpisach do rejestru A. Ogólna
liczba obiektów ujętych w rejestrze A wynosi 424, z czego 415 to obiekty z dziedziny
architektury i budownictwa, ilość parków i cmentarzy wynosi 9,
 liczba ruchomych dóbr kultury w rejestrze B zwiększyła się o 2 i wynosi 919, na co wydano
2 decyzje, w kategorii wyposażenie świątyń liczba ta wynosi obecnie 676, natomiast
w kategorii określanej jako pozostałe 243.
Założenia przestrzenne
1. Układ urbanistyczny miasta Przemyśla został objęty formą ochrony konserwatorskiej poprzez
wpis do rejestru zabytków nieruchomych pod numerem A–705/709, w roku 1972. Spis zabytków,
które są wymienione w załączeniu do decyzji o wpisie do rejestru można podzielić na następujące
grupy:
 pozostałości dawnych układów obronnych miasta – od X/XI wieku do XIII/XIV w.;
 układ zespołu miejskiego z Rynkiem w centrum, rozwijający się w okresie XIV–XVII w.;
 fragmenty średniowiecznych i nowożytnych systemów obwarowań miejskich
przebudowywanych od XIV/XV w. do k. XVII w.;
 zespół zabytków Twierdzy Przemyśl wzniesionej w 1 połowie XIX w.; układ przedmieść
wykształconych począwszy od 2 połowy XVII w. do XIX/XX w. przy głównych drogach
wylotowych z centrum miasta w kierunkach północnym i południowo–wschodnim;
 dzielnica willowo – ogrodowa rozplanowana w początku XX w. na Zasaniu;
223
Raport o stanie miasta Przemyśla

zabytkowa zabudowa miasta Przemyśla powstała w okresie od X/XI do XX w., a zasadniczo
od XV do XX w. reprezentowana przez – zespół zamkowy, zespoły sakralne, pałace, budynki
użyteczności publicznej, dworki podmiejskie, domy mieszczańskie, zespoły zabudowy ulic,
zespoły budownictwa obronnego, małą architekturę;
 zabytkowe cmentarze (cmentarz miejski, cmentarz żydowski, cmentarze wojskowe);
 stanowiska archeologiczne.
2. Wzgórze Zamkowe, w którego skład wchodzi:
 zamek królewski z 1340r.;

budynek bramny z 1340r.;

fundamenty rotundy i palatium z X-XI w.;

pozostałościami fortyfikacji z XIV w i z okresu XVI–XVII w.;
 zespół parku miejskiego, w którego skład wchodzi park krajobrazowy z 1842r., domek
ogrodnika z 1901r., oranżeria z 1901r., szklarnia z 1901r.
3. Kamienice mieszczańskie – zespół zabudowy przyrynkowej z XVI w.
4. Pozostałości miejskich obwarowań obronnych z XIV–XV w.
5. Zespół Kościoła Katedralnego p.w. Św. Jana Chrzciciela, w którego skład wchodzi:

Kościół ob. Archikatedra Rzymskokatolicka, 1460–przed 1549r.;
 Dzwonnica murowana, 1759–1764.
6. Zespół Klasztorny Benedyktynek, w którego skład wchodzi:
 kościół p.w. Świętej Trójcy, 1768–1777;
 klasztor, 1768–1777;
 brama ze schodami, 1768–1777;
 mur obronny z 2 bastejami i bramą, XVII w.;
 ogród, XVIII w.
7. Zespół Klasztorny Franciszkanów, w którego skład wchodzi:
 kościół p.w. Marii Magdaleny, 1754-1778;
 klasztor, po 1780r.;
 bramka w ogrodzeniu, po 1780r.
8. Zespół Klasztorny Karmelitów Bosych, w którego skład wchodzi:
 kościół p.w. św. Teresy, 1627–1630;
 klasztor, 1623–1636;
 dzwonnica, 1836–1841;
 ogrodzenie z bramą z XVII-XVIII w.;
 brama wschodnia z XVIII w.;
 brama zachodnia z 1 połowy XVII w.
9. Zespół Klasztorny Reformatów, w którego skład wchodzi:
 kościół p.w. św. Antoniego, 1637–1645;
 klasztor z końca XVII w.;
 stajnia, z końca XIX w.;
 spichlerz, budynek gospodarczy, altanka i schody z końca XIX w.;
 ogrodzenie z XVII-XVIII w.
10. Zespół Klasztorny Jezuitów, w którego skład wchodzi:
 kościół, ob. Katedra obrządku greckokatolickiego p.w. Św. Jana Chrzciciela, 1627–1678;
 klasztor, 1687r.;
 kolegium, 1658r.;
 szkoła, 1754–1757.
11. Zespół Klasztorny Karmelitanek, w którego skład wchodzi:
 kościół p.w. MB Szkaplerznej, 1889–1900;
 klasztor, 1889–1900;
 ogrodzenie, mur. początek XX w.;
224
Raport o stanie miasta Przemyśla
 pozostałości fortyfikacji, XVII w.
12. Zespół Klasztorny Bazylianów, w którego skład wchodzi:
 cerkiew par. p.w. MB Bolesnej, 1935r.;
 dom zakonny, 1934–1936.
13. Zespół seminarium duchownego greckokatolickiego, (obecnie Kuria Metropolitalna), w którego
skład wchodzi:
 seminarium, powstałe przed 1912r.;
 kaplica seminaryjna, 1912r.;
14. Zespół pałacowy biskupów rzymsko–katolickich, (obecnie Pałac Biskupi i Kuria
Metropolitalna), w którego skład wchodzi:
 pałac z 2 połowy XVIII w.;
 oficyna z około połowy XIX w.
15. Zespół Pałacowy Lubomirskich, (obecnie siedziba Państwowej Wyższej Szkoły
Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu), w którego skład wchodzi:
 pałac 1885-1887; park z alejami dojazdowymi z XIX w.,
 oficyna z końca XIX w.;
 pozostałości ogrodzenia z kordegardą i bramą z 2 połowy XIX w.;
 rządówka z 2 połowy XIX w.;
 stodoła z 2 połowy XIX w.;
 spichlerz z 2 połowy XIX w.;
 stajnia-wozownia, obecnie dom mieszkalny.
16. Zespół Koszar 10 Pułku Piechoty i Szpitala Załogowego, w którego skład wchodzi:
 zespół koszar, 1898r.;
 zespół szpitala załogowego z połowy XIX w.
17. Koszary 45 Pułku Piechoty przy ulicy 29 listopada i 3 Maja, 1898–1900.
18. Koszary 10 Batalionu Pionierów, 1896r.
19. Koszary 3 Pułku Artylerii Fortecznej 1910–1914.
20. Zespół Szpitala Powszechnego przy ulicy Rogozińskiego, 1904–1906.
21. Twierdza Pierścieniowa Przemyśl – Fortyfikacje Rdzenia Twierdzy - Obwód Noyon w granicach miasta Przemyśla, budowa obozu warownego w latach 1854–1857,obwód Noyon od
1873r., w skład Obwodu wchodzą: Szaniec S 3 „Garbarze”, Szaniec S 2 „Wilcze”, Szaniec S 1
„Pobereże”, Szaniec S 1/1 „Pobereże Kleszcze”, Fort N XX „Przekopana”, Brama Krównicka,
Szaniec SZ 12 „Lempertówka”, Brama na Lempertówce,Fort N XXI a „Kanał”, Brama
Dobromilska, Szaniec N XXI a „Jamki”, Szaniec N XVI a „Laboratorium”, Szaniec N XVI a „Piła”,
Szaniec N XVI b „Tatarski Kopiec”, Zespół wojennego magazynu prochu Nr 1, Strzelnica
wojskowa, szaniec N XVI b Nowa Bateria „Zniesienie”, Brama „Na Zniesieniu”, Szaniec N XVI
Bramy „Zniesienie”, Szaniec N XVI a „Bateria”, Szaniec SZ 9 „Krzemieniec”, Fort N XVI c „Trzy
Krzyże”, Brama Sanocka Górna, Brama Sanocka Dolna z Wartownią, Szaniec SZ 7, Szaniec SZ 6
Bramy Dubieckiej, Szaniec N XVII a „Browar”, Brama „Na Ostrowiu”, Szaniec Kleszczowy SZ 5
Bramy „Na Ostrowiu”, Szaniec N XVII b „Dynamit”, Prochownia „Na Ostrowiu”, Szaniec N XVIII
a „Strzelnica”, Fort N XVIII b „Głęboka”, Brama „Na Lipowicy”, Szaniec Kleszczowy Bramy „Na
Lipowicy”, Fort N XVIII „Lipowica”, Szaniec SZ 4 „Lipowica”, Raport o stanie miasta Przemyśla
164 Szaniec N XVIII c „Las”, Zespół Strzelnicy Wojskowej i Wojennego Laboratorium
Artyleryjskiego, Fort N XIX a „Buda”, Fort N XIX „Winna Góra”, Szaniec N XIX b „Winna Góra”.
Zabytki architektury i budownictwa
22. Kościół Salezjanów, obecnie parafia p.w. Św. Józefa, 1912–1914.
23. Klasztor Dominikanek, obecnie Przemyska Biblioteka Publiczna, pocz. XVII w.
24. Klasztor Dominikanów, obecnie Starostwo Powiatowe, 1 połowa XVII w.
25. Klasztor SS Felicjanek, wybudowany w 1910r.
26. Seminarium rzymsko–katolickie, 1678r.
225
Raport o stanie miasta Przemyśla
27. Wieża cerkiewna, tzw. Wieża Zegarowa, obecnie oddział Muzeum Narodowe Ziemi
Przemyskiej, 1775–1777.
28. Szkoła katedralna, obecnie Muzeum Archidiecezjalne, 1560–1572.
29. Dom Kanoniczy, tzw. Dworek Orzechowskiego, połowa XVI w.
30. Pałac biskupów greckokatolickich, 1898–1900.
31. Synagoga, na Zasaniu przy placu Unii Brzeskiej, 1890–1892.
32. Synagoga, ul. Słowackiego, początek XX w.
33. Gimnazjum Polskie przy ulicy J. Słowackiego 21, obecnie Zespół Szkół Ogólnokształcących,
1894r.
34. II Gimnazjum im. K. Morawskiego przy ul. Ks. P. Skargi, początek XX w. obecnie siedziba
PARR.
35. Budynek Przemyskiej Kasy Oszczędności, obecnie dom mieszkalny, koniec XIX w.
36. Budynek Towarzystwa Zaliczkowego Rolnego, obecnie PKO, ok. 1892r.
37. Budynek Towarzystwa Wzajemnego Kredytu „Wira”, tzw. Narodowy Dom, 1905–1907.
38. Domy przy ulicy Franciszkańskiej o numerach - 2 (k. XIX w.), 3 (ok. 1908r.), 4 (1909r.),
6 (k. XIX w.), 7 (początek XIX w.), 9 (XVIII w. i 4 ćw. XIX w.), 12 (k. XVII w.), 16 (1896r.),
25 (2 połowa XVIII w. początek i koniec XIX w.), 31 (1890r. na piwnicach z XVII w.),
37 (1912–1913); 39. Domy przy ulicy Kazimierza Wielkiego o numerach – 3 (2 połowa
XVII w.), 5 (1564–1565), 7 (XVI/XVII w.), 9 (początek XVII w.), 12 (XVIII w.).
Budownictwo przemysłowe
40. Dworzec Kolejowy, 1860r.
41. Zespół dworca kolejowego Bakończyce, 1875r.
42. Młyn parowy Frenkla przy ul. Mickiewicza 28 a, 1866r.
43. Zespół tartaku przy ul. Bohaterów Getta 25/27, początek XX w.
44. Magazyn tytoniu przy ul. Mickiewicza 35, z 1904r.
Parki i cmentarze
45. Cmentarz komunalny „stary” przy ulicy J. Słowackiego, XIX w.
46. Cmentarz żydowski przy ul. Słowackiego, założony pod koniec XIX w.
47. Cmentarz komunalny przy ul. B. Śmiałego, połowa XX w.
48. Cmentarz parafialny przy ul. Wilczańskiej, początek XX w.
49. Cmentarz żydowski przy ul. Rakoczego, założony prawdopodobnie w XVI w.
50. Cmentarz niemiecki z II wojny światowej przy ul. Przemysława, z 1993r.
51. Cmentarz wojenny z I wojny światowej przy ul. B. Śmiałego, z lat 1914–1918.
52. Cmentarz strzelców siczowych, przy ul. Kasztanowej, z 1918r.
53. Park na wzgórzu zamkowym, z roku 1842r.
54. Park w zespole Pałacu Lubomirskich z XIX w.
Najciekawsze zabytki Przemyśla wpisane do rejestru zabytków ruchomych:
Wyposażenie i wystrój świątyń
1. Kościoła OO Karmelitów Bosych.
2. Archikatedry p.w. Św. Jana Chrzciciela.
3. Kościoła OO Franciszkanów.
4. Kościoła OO Reformatów.
5. Kościoła p.w. św. Trójcy.
6. Obecnej Archikatedry Greckokatolickiej, dawny kościół Ks. Jezuitów.
Rzeźby
1. Pomnik Adama Mickiewicza, dłuta Tadeusza Dykasa z 1898r.
2. Pomnik Króla Jana III Sobieskiego dłuta Walerego Gadomskiego, z 1884r.
3. Pomnik Tadeusza Kościuszki z końca XIX w.
4. Rzeźba Jana Nepomucena, z XVIII w.
5. Pomnik Krystyna Szykowskiego, z roku 1877r.
6. Tablica Pamiątkowa z okazji 500 rocznicy Bitwy pod Grunwaldem, autorstwa J. Raszki, z 1910r.
226
Raport o stanie miasta Przemyśla
7. Pomniki nagrobne na Cmentarzu Głównym, najstarsze przeniesione ze starego cmentarza,
datowane na XIX-XX w.
8. Pomniki nagrobne na terenie Cmentarza Głównego:
 pomnik nagrobny Michała Zaręby Zajączkowskiego;
 pomnik nagrobny Jana Lorenowicza;
 pomnik nagrobny Marii Traunero;
 pomnik nagrobny Antoniego Zguta;
 grobowiec rodziny Kramarzów;
 pomnik nagrobny Jana Tracza;
 pomnik nagrobny Julii Machalskiej;
 grobowiec rodziny Relikowskich;
 pomnik nagrobny Barbary Nachlik;
 grobowiec rodziny Giżowskich;
 pomnik nagrobny Jędrzeja Adamskiego;
 pomnik nagrobny Zuzanny i Bazylego Mamczurów;
 pomnik nagrobny ks. Józefa Wiejowskiego;
 pomnik nagrobny Iwana Żownira;
 kaplica grobowa Bilińskich;
 pomnik nagrobny Zofii Towarnickiej;
 pomnik nagrobny Jana Towarnickiego;
 pomnik nagrobny Jadwigi Nowak;
 pomnik nagrobny Tekli i Stanisława Kądzielskich;
 pomnik nagrobny Ludwiny Neusserowej i Roberty Pragłowskiej;
 grobowiec rodziny Prus Grzybowskich;
 pomnik nagrobny gen. hr. Kaspra Auersperga;
 pomnik nagrobny Marysi Mazurek;
 pomnik nagrobny Marii Mamczurówny;
 pomnik nagrobny Zuzanny i Bazylego Mamczurów;
 grobowiec rodziny Stopczyńskich.
Relikty występujące na obszarze miasta
 układów obronnych osad przygrodowych z okresu od X/XI do XIII w.;
 układu przedlokacyjnej osady targowej z XIII/XIV w.;
 układu zespołu miejskiego rozplanowanego około połowy XIV, przeniesionego na prawo
magdeburskie w 1389r., fragmenty średniowiecznego i nowożytnego systemu obwarowań
miejskich rozbudowanych i przebudowanych od XIV/XV wieku do końca XVII w.;
 elementy wewnętrznego pierścienia fortyfikacji twierdzy Przemyśl;
 elementy o charakterze obronnym wchodzące w skład linii Mołotowa z czasu II wojny
światowej.
Miejsca pamięci narodowej
 Cmentarz Główny - wspólna kwatera zawierająca ziemię z mogił uczestników Powstania
Listopadowego -1831r. i Powstania Styczniowego-1863r.
 Cmentarz Główny – krzyż upamiętniający wydarzenia w Krożach.
 Cmentarz Wojskowy przy ul. Przemysława - obelisk poświęcony poległym Legionistom
Polskim.
 Pomnik Orląt Przemyskich.
 Cmentarz Wojskowy przy ul. Przemysława - Grób Nieznanego Żołnierza.
 Grobowiec Orląt Przemyskich na Cmentarzu Głównym przy ul. Słowackiego.
 Grobowiec Ireny Benschówny na Cmentarzu Głównym.
227
Raport o stanie miasta Przemyśla

Cmentarz Komunalny na Zasaniu - kwatery żołnierzy poległych w I wojnie św., kwatery
Żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939r.
 Cmentarz Wojskowy przy ul. Przemysława - kwatery Żołnierzy Wojska Polskiego poległych
we wrześniu 1939r.
 Kruhel Wielki koło Przemyśla - wspólna mogiła leśniczego Stanisława Wojtowicza i syna
Adolfa, którzy zostali zamordowani przez nacjonalistów ukraińskich 28 września 1939r.
 Cmentarz Główny grobowiec Jana Gołubickiego (pseud. Kowalewski Pomnik jeńców
rosyjsko-włoskich w Nehrybce).
 Cmentarz Wojskowy przy ul. Przemysława - grobowiec Żołnierzy AK – KEDYW.
 Cmentarz Wojskowy przy ul. Przemysława - pomnik upamiętniający Żołnierzy Armii
Krajowej.
 Cmentarz Wojskowy przy ul. Przemysława - pomnik upamiętniający Polaków z Kresów
Wschodnich pomordowanych przez NKWD.
 Kościół Karmelitów - tablica poświęcona pamięci oficerów i policjantów wymordowanych
wiosną 1940 roku przez NKWD w Katyniu, Miednoje i Charkowie.
 „Ściana Śmierci” na Małym Rynku na Zasaniu przy ul. Poniatowskiego.
 Miejsce straceń przy ul. Lwowskiej.
 Budynek przy ul. Krasińskiego - w latach 1941-1944 siedziba Gestapo, w latach 1944-1956
siedziba Urzędu Bezpieczeństwa.
 Cmentarz Komunalny na Zasaniu - kwatera Żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1946r.
w walkach z UPA.
 Kościół Karmelitów - tablica poświęcona pamięci Polaków wymordowanych na Kresach
Południowo -Wschodnich w latach 1942-1948 przez OUN-UPA.
 Cmentarz Wojskowy przy ul. Przemysława - pomnik upamiętniający Polaków z Kresów
Wschodnich pomordowanych przez OUN-UPA, odsłonięty w dniu 19 lipca 2003r.
Okolice Przemyśla
 Zamek w Krasiczynie – z XVII w.,11 km od Przemyśla.
 Kalwaria Pacławska – zespół klasycystyczny z cudownym obrazem Matki Boskiej oraz
zespół 42 kaplic z XIX w.
 Posada Rybotycka z obronną cerkwią p.w. Św. Onufrego z XV w.
 Arboretum w Bolestraszycach – 7 km na północ od Przemyśla.
Stan zachowania zabytków
Właściwa ocena stanu zachowania zabytków nieruchomych dokonywana jest w oparciu
o szczegółowo przeprowadzone badania inwentaryzacyjne i architektoniczno–konserwatorskie.
Badania takie zrealizowano na Wzgórzu Zamkowym, w zespołach kościelnych i klasztornych,
w kamienicach Rynku i najważniejszych ulic Starego Miasta.
W latach 70 i 80 XX wieku, na szeroką skalę, badania prowadziły zespoły kierowane przez
profesorów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Politechniki Krakowskiej, a także przez
Pracownie Konserwacji Zabytków. Badania te były rozszerzane w latach 90 oraz uzupełniane –
w roku 2003 i 2004 przy remoncie kamienicy Rynek Nr 9 i w Dworku Orzechowskiego. Odrębnym
zagadnieniem jest stan zachowania elewacji zabytkowych budynków w mieście. Około 70% fasad
kamienic objętych ochroną konserwatorską, znajdujących się w zabytkowej zabudowie ulic,
wymaga gruntownych prac remontowo–konserwatorskich. Detale architektoniczne, stolarka
okienna i drzwiowa, tynki ulegają coraz szybszemu procesowi niszczenia.
W latach 2011-2013 przeprowadzono remonty kilkunastu pojedynczych kamienic i kilku obiektów
użyteczności publicznej z uregulowanym stanem własności oraz przy kluczowych obiektach
sakralnych i klasztornych. Z ważniejszych realizacji należy wymienić prace remontowo–
konserwatorskie Zamku Królewskiego i rewitalizację parku oraz prace remontowo–
konserwatorskie wraz z rozbudową dawnego założenia klasztornego sióstr dominikanek
(późniejszego Klubu Garnizonowego) na cele miejskiej biblioteki publicznej. Zabiegom
228
Raport o stanie miasta Przemyśla
remontowo–konserwatorskim został poddany także zabytkowy budynek przy ul. Wodnej 11
przystosowany na siedzibę Urzędu Miejskiego.
Stan zachowania zabytków ruchomych określany jest przy opracowywaniu programów
konserwatorskich, często także stanowi jeden z etapów postępowania konserwatorskiego.
W 2013r. w oparciu o analizę stanu zachowania:
 wykonano prace konserwatorsko–rekonstrukcyjne polichromii klatki schodowej w budynku
dawnego Oficerskiego Klubu Garnizonowego, obecnie Przemyskiej Biblioteki Publicznej;
 kontynuowano prace w podziemiach bazyliki archikatedralnej - wykonano konserwację trumien
i szat grobowych;
 rozpoczęto prace konserwatorskie przy rzeźbach św. Weroniki i Marii Magdaleny z kościoła
OO. Karmelitów Bosych;
 kontynuowano prace konserwatorskie Ołtarza Wielkiego w kościele OO. Franciszkanów;
 wykonano prace konserwatorskie przy obrazie olejnym św. Benedykta z klasztoru Sióstr
Benedyktynek.
 Corocznie na terenie miasta Przemyśla zwiększa się ilość obiektów zabytkowych poddawanych
pracom remontowo-konserwatorskim prowadzonym zarówno przez miasto i jego jednostki
organizacyjne jak i przez właścicieli prywatnych oraz wspólnoty mieszkaniowe. W roku 2014
miasto prowadziło prace przy następujących zadaniach dotyczących zabytków nieruchomych,
tj. :
- remont nawierzchni Rynku Starego Miasta
- udostępnienie podziemnej trasy turystycznej pod płytą Rynku
- remont konserwatorski kolejnego odcinka miejskich murów obronnych Przemyśla
zlokalizowanego na zapleczu kamienicy Basztowa 8/Władycze 5 oraz zabezpieczenie
odsłoniętego odcinka przy ul. Basztowej nr 18 (prace prowadzone corocznie na podstawie
nakazu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla)
- prace remontowe łącznie przy 12 kamienicach wpisanych do rejestru zabytków (PGM)
- nawierzchnie 7 odcinków dróg w obszarze zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków
w tym nawierzchnie na terenie cmentarza głównego (ZDM, Miasto Przemyśl).
 Wśród realizacji prowadzonych w innych obiektach zabytkowych miasta, jako najważniejsze
zadanie zakończone w roku 2014 należy wymienić udostępnienie krypt w podziemiach pod
Archikatedrą Rzymskokatolicką, w tym odcinka rotundy wczesnośredniowiecznej pw. Św.
Mikołaja.
 W odniesieniu do zabytków ruchomych Przemyśla należy wymienić :
- zakończenie prac konserwatorskich przy zabytkowych polichromiach na klatce schodowej
dawnego klasztoru Dominikanek – obecnie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. I. Krasickiego
- konserwację polichromii w kamienicach przy ul. Grunwaldzkiej 25/27, Chopina 18, Grzegorza
z Sanoka 9,
- konserwację 5 zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Głównym oraz zakończenie prac
konserwatorskich przy Krzyżu „Mortuis Pro Patria” na Cmentarzu Komunalnym „Zasanie”,
- konserwację elementów wyposażenia sakralnego w 6 obiektach zabytkowych Przemyśla –
w tym w kościołach Franciszkanów, Karmelitów, Reformatów, Benedyktynek w Katedrze
Rzymskokatolickiej.
Szacunkowe dane dotyczące potrzeb w dziedzinie realizacji prac konserwatorskich
i remontowych ze względu na stan zachowania zabytków
Nieruchome dobra kultury:
 Założenia przestrzenne – około 50%,
 Zabytki architektury i budownictwa – około 70%,
 Budownictwo przemysłowe – około 60%,
 Parki i cmentarze – około 60%.
Ruchome dobra kultury
229
Raport o stanie miasta Przemyśla


Wyposażenie świątyń – około 20%,
Rzeźby – około 50% (nadal duża ilość pomników nagrobnych wymaga przeprowadzenia prac
konserwatorskich).
Stan służb konserwatorskich
W Przemyślu mieści się Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków - instytucja administracyjnie
i merytorycznie odpowiedzialna za organizację i koordynację wszelkich zadań związanych
z ochroną i opieką nad zabytkami na terenie Województwa Podkarpackiego. W 2004r. w Urzędzie
Miejskim w Przemyślu utworzono stanowisko ds. ochrony i konserwacji zabytków. Zadania
miejskiego konserwatora zabytków wynikają z Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (Dz.U. Nr 162, poz. 1568). W roku 2013 Wieloosobowe
stanowisko ds. ochrony i konserwacji zabytków utworzenie w roku 2008 włączono w struktury
Wydziału Budownictwa Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Zabytków. Miasto Przemyśl nie
posiada własnej pracowni konserwacji zabytków ani pracowni rewaloryzacji zabytków.
W Przemyślu działa jedynie 5 konserwatorów dzieł sztuki oraz funkcjonują dwie pracownie –
Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej i Pracownia
Konserwatorska Archiwum Państwowego w Przemyślu - prowadzące prace jedynie przy własnych
obiektach.
Stan opieki nad zabytkami
Najlepszą opieką konserwatorską objęte są - spośród zabytków nieruchomych – zespoły kościelne
i klasztorne, a - spośród zabytków ruchomych – polichromie i wyposażenie świątyń. Od 2010r.
sukcesywnie wzrasta liczba kamienic poddawanych pracom remontowo – konserwatorskim.
Tabela 210. Prace konserwatorskie zrealizowane przy udziale dotacji władz miasta Przemyśla
Wyszczególnienie
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Ilość zabytków, w których wykonano dotowane prace konserwatorskie
Zabytki ruchome
Zabytki nieruchome
6
7
7
1
4
18
18
2
2
W 2013r. Gmina Miejska Przemyśl współfinansowała następujące realizacje remontowokonserwatorskie przy zabytkach nieruchomych:
 prace polegające na wykonaniu odkrywek fundamentów ściany południowej Klasztoru
oo. Franciszkanów (ul. Franciszkańska 2a) oraz przeprowadzeniu naprawy istniejących
uszkodzeń,
 prace związane z awaryjną naprawą dachu nad nawą główną bazyliki archikatedralnej,
polegającą na wymianie pokrycia dachowego na wykonane z blachy miedzianej, wymianie
rynien, wymianie obróbek blacharskich z wykonaniem i montażem pasów rynnowych.
 W 2014 r. Gmina Miejska Przemyśl współfinansowała następujące realizacje konserwatorskie
przy zabytkach nieruchomych i ruchomych Przemyśla:
- Ołtarz Główny w Kościele OO. Franciszkanów (etap IV)
- elewacja i schody Kościoła SS. Karmelitanek
- podziemia Archikatedry Rzymskokatolickiej w Przemyślu.
Społeczni opiekunowie zabytków
Zgodnie z Ustawą o Ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, podejmowanie działań związanych
z zachowaniem wartości zabytków i utrzymaniem ich w jak najlepszym stanie oraz upowszechniają
wiedzy o zabytkach należy do społecznych opiekunów zabytków. Prezydent Miasta Przemyśla
(zgodnie z art. 102, 103, 104, 105 Ustawy o ochronie zabytków
230
Raport o stanie miasta Przemyśla
i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. – Dz.U. Nr 162, poz. 1568) ustanowił pięciu
społecznych opiekunów zabytków
 Pana Krystiana Rachwała – powierzono mu opiekę nad zabytkiem – Szaniec N XVIIb
Dynamit ( data ustanowienia 15 grudnia 2005r.).
 Pana Piotra Kosiorowskiego – powierzono mu opiekę nad zabytkiem – Prochownia Nr 12
(data ustanowienia 15 maja 2006r.).
 Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka - powierzono mu opiekę
nad zabytkiem - Brama Sanocka Dolna (data ustanowienia 4 października 2011r.).
 Pana Zbigniewa Podolaka – powierzono mu opiekę nad zabytkiem - Szaniec N XVIIa
„Browar” (data ustanowienia 21 czerwca 2013r.).
 Stowarzyszenie 3 Historycznego Galicyjskiego Pułku Artylerii Fortecznej im. Księcia
Kinsky'ego - Fort XXI Bakończyce (data ustanowienia 19 listopada 2013r.).
Ochrona konserwatorska zespołu obiektów Twierdzy Przemyśl
Dnia 22 czerwca 2006r. Rada Miejska w Przemyślu podjęła Uchwałę Nr 99/2006 w sprawie
przystąpienia do prac nad utworzeniem Zespołu Parków Kulturowych Twierdzy Przemyśl
i utworzenia parku rdzenia dawnej Twierdzy w granicach Miasta. W tekście Uchwały wymieniono
zabytki fortyfikacyjne i nie fortyfikacyjne znajdujące się na terenie Miasta, które powinny zostać
ujęte w granicach tworzonego parku kulturowego. Dnia 8 września 2006r. wójtowie 8 Gmin –
Gminy Bircza, Gminy Krasiczyn, Gminy Krzywcza, Gminy Medyka, Gminy Orły, Gminy
Przemyśl, Gminy Stubno, Gminy Żurawica oraz Prezydent Miasta Przemyśla i Starosta Przemyski
podpisali List intencyjny w sprawie utworzenia Związku Gmin Fortecznych oraz Zespołu Parków
Kulturowych Twierdzy Przemyśl. Do końca grudnia 2006r. wszystkie wymienione Gminy Powiatu
Przemyskiego podjęły uchwały o utworzeniu Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl.
W zakresie realizacji zadania rewitalizacji obiektów i terenów dawnej Twierdzy Przemyśl
wykonano następujące działania:
W 2007r. opracowano Program Planu Ochrony dla Zespołu Parków Kulturowych Twierdzy
Przemyśl, który jest pierwszym wspólnym dokumentem gmin tworzących Związek Gmin
Fortecznych Twierdzy Przemyśl. Opracowano projekt zagospodarowania Fortu XVI Zniesienie.
Wykonano koncepcję zagospodarowania Trasy Fortecznej od Bramy Sanockiej Dolnej poprzez mur
forteczny, Bramę Sanocką Górną, Fort Trzy Krzyże do Bramy na Zniesieniu. Dokumentacja ta
posłuży do pozyskania środków w ramach RPO Województwa Podkarpackiego przeznaczonych na
zadanie „Zagospodarowanie obiektów i terenów wchodzących w skład Zespołu Parków
Kulturowych Twierdzy Przemyśl”. Przygotowano dokumentację do procedury przetargowej na
realizację koncepcji z programem funkcjonalno–użytkowym dla Fortu 3 Kruhel, a także na
realizację projektu wykonawczego dla Bramy Dobromilskiej. Ogłoszenie przetargu przesunięto na
2008r., ze względu na krótki termin wykonania tych zadań.
W 2008r. ogłoszono przetargi na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej dla trzech
obiektów Twierdzy w Mieście: tj. Bramy Dobromilskiej, Fortu Kruhel i Trasy fortyfikacji górskiej
od Bramy Sanockiej Dolnej do Bramy na Zniesieniu. Wyłoniono wykonawcę projektu budowlanowykonawczego dla Trasy od Bramy Sanockiej Dolnej poprzez mur forteczny, Fort Trzy Krzyże do
Bramy na Zniesieniu. Dokumentacja została wykonana do końca roku. Został zarejestrowany
i rozpoczął działalność Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl. W ramach Związku
rozpoczęto działania zmierzające do podpisania z Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie
preumowy na realizację projektu „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl
w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I” wpisanego do RPO WP IPI na lata 20072013. W ramach projektu wchodzą zadania - po jednym z każdej gminy tworzącej Związek.
27 października 2009r., Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl podpisał umowę dotyczącą
przygotowania indywidualnego projektu kluczowego w ramach priorytetu VI Turystyka i kultura,
dla projektu o nieco zmienionym tytule „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy
Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I” wpisanego pod nr 37
w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013. Zgodnie z ustaleniami umowy
231
Raport o stanie miasta Przemyśla
wniosek o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami zostanie złożony do Instytucji
Zarządzającej w terminie do 10 lutego 2011r. Realizacja projektu nastąpi w latach 2011–2012.
W ramach projektu znajduje się zadanie zagospodarowania Trasy turystycznej od Bramy Sanockiej
Dolnej poprzez mur forteczny, Fort Trzy Krzyże do Bramy na Zniesieniu oraz rewitalizacja dróg
fortecznych od Fortu Kruhel do Fortu Prałkowce, na terenie Miasta Przemyśla.
30 grudnia 2011r., ZGFTP podpisał umowę warunkową na realizację projektu Zagospodarowanie
zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I,
warunkiem rozpoczęcia realizacji jest dostarczenie pozytywnej opinii UOKIK w zakresie pomocy
publicznej oraz brakujących pozwoleń na budowę w zakresie układu drogowego.
W ciągu roku 2012, w oparciu o opinię UOKiK uzyskano decyzję Komisji Europejskiej,
stwierdzającą, że w przedmiotowym projekcie nie ma pomocy publicznej. Realizacja projektu
rozpocznie się w połowie 2013r. Zakończenie przewidziane jest w połowie roku 2014.
W roku 2013 rozpoczęto rzeczową realizację Projektu „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego
Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I” Umowa
o dofinansowanie projektu zawarta pomiędzy Związkiem Gmin a Instytucją Zarządzającą –
Marszałkiem Województwa Podkarpackiego weszła w życie 16 maja 2013r. W wyniku
prowadzonych przez Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl postępowań przetargowych
dokonano wyboru Inżyniera Kontraktu, wykonawców robót, nadzoru konserwatorskiego
i archeologicznego. Wykonano zakres dotyczący promocji projektu (tablice informacyjne). Umowę
z wykonawcą zadania nr 1 w Pałacu Humnickich w Birczy podpisano 30 sierpnia, umowy
z pozostałymi wykonawcami podpisano 22 października 2013r. Termin zakończenia rzeczowej
realizacji projektu wynikający z umowy o dofinansowanie to 30 września 2014r.
W roku 2014 prowadzono prace remontowo-konserwatorskie przy wszystkich 7 zadaniach
w ramach projektu „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu
udostepnienia dla turystyki kulturowej, etap I”. Wystąpiono o zmiany zakresy rzeczowego
wynikające z sytuacji odkrytych w trakcie prowadzonych robót, co spowodowało wydłużenie
procesu inwestycyjnego do października 2015 r.
System finansowania
Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach finansowane są głównie
przez właścicieli lub posiadaczy zabytków. Rada Miejska w Przemyślu, 17 lutego 2005r. podjęła
Uchwałę nr 25/2005, w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Dotacje mogą być udzielane
osobie fizycznej, jednostce samorządu terytorialnego oraz innej jednostce organizacyjnej, będącej
właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub posiadającej taki
zabytek w trwałym zarządzie.
Tabela 211. Wartość wsparcia finansowego władz miasta Przemyśla z przeznaczeniem na ochronę
i konserwację zabytków
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Wartość dofinansowania przeznaczonego na ochronę i konserwacji zabytków w [zł.]
144.672,00
291.593,00
362.725,00
434.869,00
462.822,39
347.808,85
198.451,34
204 600,13
W roku 2013 udzielono dotacji na prace remontowo–konserwatorskie przy obiektach zabytkowych
na łączną kwotę 49.000,00 zł. Kontynuowano, w ramach zadań własnych, prace przy odcinku nr 6
miejskich murów obronnych ul. Basztowa 12 na łączną kwotę 87.319,84 zł. oraz współfinansowano
prace konserwatorskie przy nagrobku Hildebrand na Cmentarzu Głównym w Przemyślu w kwocie
13.020 zł. dofinansowano wystrój Sali Balowej w dawnym Klubie Garnizonowym na kwotę
14.634,60 zł. Łącznie na ochronę i konserwację zabytków wydatkowano 198.451,34,00 zł.
232
Raport o stanie miasta Przemyśla
W roku 2014 udzielono dotacji na prace remontowo – konserwatorskie przy obiektach zabytkowych
na łączną kwotę 50 000,00 złotych. Kontynuowano, w ramach zadań własnych, prace przy odcinku
miejskich murów obronnych ul. Basztowa 8/Władycze 5 oraz Basztowa 18 i 18 a na łączną kwotę
115 852,13 zł oraz współfinansowano prace konserwatorskie przy zabytkowym nagrobku księżnej
Hieronimowej Lubomirskiej na Cmentarzu Głównym na łączną kwotę 4 480 zł. Przeznaczono
kwotę 20 000,00 na ekspozycję poświęconą biskupowi Aleksandrowi Fredrze w podziemiach
Archikatedry oraz przeznaczono 4 428 zł na postawienie tablic przy wejściach do parku
zamkowego w Przemyślu . W związku z nakazem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
dla Miasta Przemyśla zlecono opracowanie ekspertyzy na odcinek murów miejskich na zapleczu
kamienic przy ul. Piłsudskiego w Przemyślu na kwotę 9 840 zł. Łącznie na ochronę i konserwację
zabytków wydatkowano 204 600,13 zł.
B. TRENDY I TENDENCJE
Ewidencja zabytków
Wzrasta ilość obiektów w ewidencji. Sukcesywnie opracowywane są karty ewidencyjne, według
najnowszych wzorów Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków. Ponadto, wzrasta ilość
zabytków w rejestrze A i B.
W 2005r. rozpoczęto aktualizację gminnej ewidencji zabytków, prowadzonej w formie kart
adresowych, według wzorów KOBiDZ oraz dodatkowo w formie elektronicznej. Założono 1 900
kart. W 2012r. zakończono weryfikację obiektów w terenie, w wyniku której pozostało 1 650 kart.
Stan zachowania i opieka nad zabytkami
Stan zachowania zabytków ulega bardzo powolnej, lecz systematycznej poprawie. Najwięcej prac
konserwatorskich przeprowadza się przy zabytkach ruchomych, stanowiących wyposażenie
świątyń. Taki stan rzeczy świadczy o trosce właścicieli o dziedzictwo kulturowe miasta oraz
o wysokim poziomie wykonywanych prac. Obserwuje się degradację substancji miejskiej,
szczególnie niekorzystną w przypadku budynków o znacznej wartości kulturowej, jakimi są obiekty
architektury secesyjnej. Przy remontach elewacji zauważa się tendencje do zmiany oryginalnej
kolorystyki, wymiany drewnianych okien skrzynkowych na zespolone wykonane z tworzyw
sztucznych, co diametralnie zmienia wygląd fasady i obniża jej wartości artystyczne. W realizacjach
konserwatorskich na terenie Miasta i dofinansowanych przez gminę biorą udział głównie
konserwatorzy z Przemyśla. Niemniej jednak dostrzega się tendencję zlecania konserwacji
cenniejszych obiektów renomowanym firmom spoza miasta.
C. DANE PORÓWNAWCZE
Tabela 212. Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – GUS
Wyszczególnienie
Wydatki budżetowe
na kulturę i
dziedzictwo
narodowe
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Przemyśl
11.782.464
8.067.463
7.158.436
6.218.806
14.358.960
11.469.879
19.645.238
6 350 423
Krosno
22.785.423
20.453.123
9.129.718
9.926.493
10.210.049
10.210.049
9.342.982
9 380 358
Mielec
4.727.408
4.617.916
5.010.000
5.384.046
6.666.882
6.136.545
6.251.072
7 612 991
Zamość
20.681.889
33.132.327
8.434.347
27.287.988
35.351.734
40.402.205
21.755.892
50 635 695
Jelenia Góra
14.757.232
20.499.702
15.622.622
15.976.498
21.408.140
19.022.214
18.361.719
17 124 238
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU
233
Raport o stanie miasta Przemyśla
Prowadzone są wieloletnie prace remontowo konstrukcyjne przy miejskich murach obronnych
Przemyśla.
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANY
- Ewidencja dóbr kultury, 1999r., wyd. KOBiDZ
- Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu,
- Urząd Miejski w Przemyślu
TEMAT 5.
TURYSTYKA.
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Przemyśl poprzez swoje walory historyczno-krajobrazowe predysponuje do roli głównego
miejskiego ośrodka turystycznego na Podkarpaciu. Dużym atutem miasta jest również położenie
w bezpośrednim sąsiedztwie granicy z Ukrainą. Umożliwia ono rozwój produktu markowego
z zakresu turystyki przygranicznej i tranzytowej, obejmującego jednodniowe przyjazdy w celu
zrobienia zakupów, wzięcia udziału w imprezach lub krótkiej wizyty. Wiąże się ona
z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury usytuowanej wzdłuż głównych tras tranzytowych oraz
w obrębie 50 kilometrowej strefy przygranicznej.
- Informacja turystyczna z siedzibą przy ul. Grodzkiej 1 od 2007r. działa przy wsparciu finansowym
Urzędu Miejskiego w Przemyślu. W wyniku certyfikacji przeprowadzonej przez Podkarpacką
Organizację Turystyczną zostały przyznane 2 „*” na cztery możliwe wg Certyfikatu Polskiego
Systemu Informacji Turystycznej. W 2013r. został otwarty punkt informacji turystycznej na dworcu
głównym PKP „Stacja Przemyśl” stając się ważnym elementem promocji miasta Przemyśla wśród
turystów i gości przyjeżdżających do Przemyśla.
- W ramach systemu informacji turystycznej działają punkty informacyjne w sezonie turystycznym
prowadzone przez przemyskie stowarzyszenia, należą do nich: punkt informacji turystycznej (it)
prowadzony przez Przemyskie Stowarzyszenie Opieki i Rewitalizacji Linii Mołotowa – Projekt
8813 w schronie linii Mołotowa przy Hotelu „Accademia”, Muzeum Twierdzy Przemyśl
prowadzone przez Stowarzyszenie 3 Historycznego Galicyjskiego Pułku Artylerii Fortecznej, im.
Księcia Kinsky’ego. W ramach it organizowane są w sezonie turystycznym przez Przemyskie
Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka tzw. „patrole szwejkowskie” rozdające
przechodniom ulotki i udzielające informacji o Przemyślu i jego atrakcjach. W Schronisku
Młodzieżowych PTSM w Przemyślu działa całoroczny punkt informacji turystycznej.
- Informacji na temat możliwości przekroczenia granicy udzielają także Bieszczadzki Oddział
Straży Granicznej oraz Izba Celna w Przemyślu.
Baza i infrastruktura turystyczna
Tabela 213. Obiekty świadczące usługi noclegowe - GUS
Rok
Liczba obiektów
ogółem
Ilość miejsc
ogółem
Hotele
Schroniska
młodzieżowe
Domy
wycieczkowe
Campingi
Pokoje
gościnne
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
12
13
18
18
19
21
20
15
900
992
927
1 006
933
1037
949
888
7
8
7
8
9
9
9
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
2
2
10
13
9
11
11
9
234
Raport o stanie miasta Przemyśla
Istniejąca baza noclegowa stanowi niezbędny element zagospodarowania turystycznego i ma
kluczowe znaczenie dla rozwoju turystyki na danym obszarze. Odpowiedni standard i różnorodność
obiektów noclegowych ze zróżnicowanymi cenami jest kluczowym elementem w procesie
podejmowania decyzji o wyborze miejsca pobytu zarówno krótkiego, jak i dłuższego. Dla oceny
bazy noclegowej w Przemyślu wykorzystano dane dotyczące liczby obiektów noclegowych
w podziale na kategorie, jak również liczbę miejsc noclegowych oferowanych przez obiekty
noclegowe.
Obecnie na terenie miasta funkcjonuje ogółem 19 obiektów noclegowych, w tym:
10 skategoryzowanych i 9 obiektów nieskategoryzowanych.
Do grupy obiektów skategoryzowanych zalicza się :
- 9 hoteli: 5 hoteli z ***, 3 hotele z ** i 1 hotel z * o łącznej liczbie miejsc noclegowych 662
- 1 Schronisko Młodzieżowe PTSM Matecznik kat. I. dysponujące 50 miejscami noclegowymi.
Do obiektów nieskategoryzowanych zalicza się łącznie 9 pokoi gościnnych, w tym 1 obiekt
stanowiący bazę dydaktyczno-noclegową. Ogółem liczba miejsc w pokojach gościnnych wynosi
237.
W Przemyślu najliczniejszą grupę obiektów noclegowych w zakresie liczby miejsc noclegowych
stanowią hotele przemyskie, dominując również w statystykach korzystających i udzielonych
noclegów. Łącznie miasto Przemyśl dysponuje 869 miejscami noclegowymi.
Tabela 214. Korzystający z noclegów w mieście Przemyślu - GUS
Wyszczególnienie
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Korzystający z noclegów
ogółem
38 227
33 213
45 017
46 332
42 926
43 474
43 888
48 506
w tym turyści zagraniczni
8 444
6 937
8 713
8 758
7 974
9 449
10 894
10 387
Udzielone noclegi ogółem
64 678
61 937
74 755
78 435
75 573
68 326
61 905
79 607
Analizując dane z wykorzystania bazy noclegowej przez turystów widać tendencję wzrostową
począwszy od roku 2006 a skończywszy na 2010r. gdzie zanotowano największy procent
korzystających z noclegów. W statystykach dominują turyści krajowi, mniejszą grupę stanowią
turyści z zagranicy. W 2012r. podczas trwania mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012
w okresie rozgrywanych meczy na Ukrainie zanotowano w samym Przemyślu na podstawie danych
z 13 obiektów noclegowych, że z bazy noclegowej skorzystało ogółem 3 385 turystów z Polski
i zagranicy, w tym dominowały przyjazdy turystów zagranicznych w liczbie 2 348, wśród których
najliczniejszą grupę stanowili Niemcy, Duńczycy i Portugalczycy. Łącznie w 2012r. z bazy
noclegowej skorzystało o 1,3% więcej turystów niż w roku poprzednim, różnica jest widoczna
w przypadku turystów zagranicznych, których liczba zwiększyła się o 18% w stosunku do roku
2011. Łącznie w 2014r. z bazy noclegowej skorzystało o 1,5% więcej turystów niż w roku
poprzednim, natomiast nastąpił znaczny spadek w liczbie udzielonych noclegów, tj. prawie o 28,6%
w stosunku do roku 2013.
Baza gastronomiczna
Baza gastronomiczna jest drugim, oprócz bazy noclegowej, podstawowym elementem
zagospodarowania turystycznego miasta. Jej znaczenie w procesie kształtowania produktu
turystycznego oraz planowania intensyfikacji ruchu turystycznego jest bardzo duże. Dobry standard
i smaczne menu obiektów gastronomicznych bezpośrednio wpływają na zadowolenie turystów
i opinię na temat odwiedzanego obszaru. Znaczenie obiektów gastronomicznym na terenie Miasta
Przemyśla jest bardzo istotne, także z punktu widzenia jego przygranicznego i tranzytowego
położenia, wiążącego się z kształtowaniem naturalnego popytu na tego typu usługi turystyczne.
Obiekty bazy gastronomicznej występujące na terenie Przemyśla zakwalifikowano do
następujących kategorii: restauracje, karczmy, pizzerie, kawiarnie, cukiernie, puby, bary inne
(kluby). Brak danych statystycznych nie pozwala określić liczby obiektów funkcjonujących
w poszczególnych kategoriach.
235
Raport o stanie miasta Przemyśla
Infrastruktura turystyczna, atrakcje turystyczne
Najważniejsze obiekty powstałe w latach 2007–2013:
 „Przemyski Park Sportowo- Rekreacyjny”, w tym
 Stok narciarski z trzema trasami zjazdowymi (trasa 1 niebieska - dł. 830 m, trasa
2 zielona - dł. 820 m, trasa 3 niebieska – dł. 1200 m oraz o różnicy poziomów na
trasach 110 m). Wszystkie trasy są sztucznie oświetlone i ratrakowane. Całość tras
narciarskich zaopatrzona jest w elektrohydranty co w połączeniu z armatkami
śnieżącymi stanowi system sztucznego naśnieżania.
 „Ośla łączka" o długości 50 m z wyciągiem niskiego prowadzenia liny.
 Kolejka linowa - dwa odcinki: kolejka 1 – dolna 2 osobowa dowożąca narciarzy
z parkingu dolnego do podnóża stoku – dł. 270 m oraz kolejka 2 – górna 3 osoba
kursująca wzdłuż tras zjazdowych – dł. 110 m.
 Wiadukt dla narciarzy i ratraka nad ul. Pasteura.
 Parking dolny przy ul. Sanockiej na 120 miejsc parkingowych.
 Trasa rowerowa zjazdowe (downhillowa) w bezpośrednim sąsiedztwie stoku
narciarskiego.
 Całoroczny tor saneczkowy.
 Snowpark.
W obrębie Parku funkcjonują: wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, serwis narciarski
i szkoła narciarska, wypożyczalnia.
 Zagospodarowanie Zespołu Zabutkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla
turystyki kulturowej – etap I
 Zagospodarowanie trasy od Bramy Sanockiej Dolnej przez obiekt forteczny Bramę
Sanocką Górną i mur obronny, Fort Trzy Krzyże do Bramy na Zniesieniu oraz
„Rewitalizacja drogi fortecznej Kruhel Wielki – Prałkowce (odcinek na terenie
miasta Przemyśla)” w ramach projektu „Zagospodarownaie zespołu zabytkowego
Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej – etap I”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 –
2013.
 Otwarcie przepławki dla ryb oraz kanału dla kajakarzy na rzece San w Przemyślu umożliwiające
bezpieczne uprawianie turystyki kajakowej na tym odcinku.
 Scieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe o długości łącznej 19 305 m, w tym: ścieżki
rowerowe – 10 983 m, a ciągi pieszo-rowerowe – 8 322 m:
 ciągi pieszo – rowerowe wzdłuż ulicy Bakończyckiej o łącznej długości 1,2 km;
 odcinek ścieżki rowerowej wzdłuż wybrzeża Sanu od mostu Orląt do mostu Siwca
o łącznej długości 650 mb,
 ścieżki rowerowe z kostki brukowej betonowej po obu stronach ul. Ofiar Katynia –
budowa łącznie na długości 1710m;
 przebudowa ul. Mogilnickiego – budowa ścieżek rowerowych z kostki brukowej
betonowej po obu stronach ulicy łącznie na długości 1372m.
 ścieżka rowerowa wzdłuż alei Solidarności i wolności, wzdłuż ul. Lwowskiej,
łącznik ulic: Brudzewskiego - Konopnickiej, łącznie 6 131 m
 ciągi pieszo - rowerowe: most Brama Przemyska, wzdłuż ulic: Bystrzyckich,
Zadwórzańska i E. Plater, Stawowa, Ułańska, Pusta, Przemysłowa, łącznie 5 792 m.
 Infrastruktura rowerowa – sponsorowane przez Bank Gospodarki Żywnościowej i firmę
SKANSKA stojaki rowerowe ustawione w różnych miejscach na terenie miasta:
 DH Szpak, ul. 3 Maja
 Urząd Pocztowy, ul. 3 Maja
 Urząd Pocztowy, ul. Mickiewicza
 ul. Kazimierzowska
 Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, pl. Berka Joselewicza (sponsor BGŻ)
 ul. Władycze, przy fontannie (sponsor BGŻ)
236
Raport o stanie miasta Przemyśla







 PTTK , ul. Waygarta 3 (sponsor BGŻ)
 KS Czuwaj (sponsor BGŻ)
 Urząd Miejski, Rynek Starego Miasta
 górna stacja wyciągu narciarskiego (sponsor BGŻ)
 Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Mickiewicza 30, (sponsor BGŻ)
Kopiec Tatarski i Forteczna Trasa Turystyczna - ciągi piesze i rowerowe utwardzone
i nieutwardzone, amfiteatr plenerowy na terenie Fortu Zniesienie z wykorzystaniem
naturalnego ukształtowania fortyfikacji (540 miejsc), wiata piknikowa i elementy małej
architektury.
Twierdza Przemyśl (z możliwością zwiedzania Twierdzy samochodami terenowymi).
Bunkier Linii Mołotowa - kaponiera 8 813 (obok hotelu „Accademia”) - odrestaurowanie
i udostępnienie staraniem osób prywatnych.
Wieża Katedralna i Podziemia Katedry udostępnione dla zwiedzających, przystosowane dla
potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
Park Miejski (zrewitalizowany w zakresie: oświetlenia parkowego i alejek parkowych,
ekosystemu stawowego oraz elementów małej architektury).
Podziemia w budynku Rynek 1 w Przemyślu wraz z zabytkowym kolektorem.
Rewitalizacja Zamku Kazimierzowskiego.
Najatrakcyjniejsze szlaki turystyczne:
Szlaki piesze:
 Szlak forteczny Twierdzy Przemyśl (lewobrzeżny i prawobrzeżny ok. 55 km)
 Szlak czerwony (Przemyśl – Sanok, 76 km)
 Szlak zielony (Przemyśl – Bachórz, 54 km)
 Przemyskie Szlaki Spacerowe składające się z dwóch tras (pętli): szlak staromiejski
(niebieski) i szlak zasański (czerwony). Oznaczenia symbolami przyjętymi dla szlaków
spacerowych (kwadrat podzielony po przekątnej na dwa trójkąty: górny koloru białego
i dolny w kolorze szlaku). Szlaki umożliwiają zwiedzenie w ciągu jednego dnia większości
ważnych turystycznie punktów i obiektów miasta. Łączna długość obu tras wynosi 12,5 km.
 Miejski Szlak Spacerowy niebieski (ma swój początek i koniec w południowej pierzei Rynku
Starego Miasta, 3,5 km).Miejski Szlak Spacerowy czerwony (ma swój początek i koniec na
placu Orląt Przemyskich w dzielnicy Zasanie, dł. 9 km).
 „Szlak dziedzictwa kulturowego Przemyśl–Humenne” – projekt zrealizowany przy
współfinansowaniu przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.
W 2011r. wprowadzono dodatkowe oznakowanie montując tablice z mapą szlaku spacerowego
oraz drogowskazy prowadzące turystów do najciekawszych miejsc i zabytków znajdujących
się na trasie szlaku. Łącznie zamontowano 17 szt. ozdobnych tablic – drogowskazów oraz
6 szt. tablic z mapą szlaku spacerowego.
 „Szlak Pątniczy im. Jana Pawła II” (dł. 23 km, czas przejścia: 6 godz.): Przemyśl – Szybenica
(496)–Góra Gruszowska (484) - Kalwaria Pacławska (przebieg na terenie Przemyśla wzdłuż
czerwonego szlaku przemysko – sanockiego, a od węzła szlaków na Wapielnicy wzdłuż
niebieskiego szlaku karpackiego);
 „Szlak Dobrego Wojaka Szwejk„ (żółto – czarny, dł. 32 km): Wapielnica (394 m) – Przemyśl
– Nehrybka – Łuczyce – Jaksmanice – Siedliska - Medyka
 Szlak niebieski karpacki (Dynów – Ustrzyki Dolne, przebiega przez Przemyśl, 113 km)
 Europejski Szlak Kulturowy „Droga św. Jakuba VIA REGIA” (szlak pielgrzymkowy)
Hiszpania – Francja – Niemcy - Polska. Trasa w Woj. Podkarpackim: Korczowa – Przemyśl
– Jarosław – Przeworsk – Łańcut – Rzeszów – Ropczyce - Pilzno, dł. 219 km.
Trasy
237
Raport o stanie miasta Przemyśla
 Trasy Nordic Walking – dł. 19 km, wyznaczono dwie trasy w formie pętli o różnej skali
trudności.
 Trasa czerwona o długości prawie 7 km prowadzi z Parku Zamkowego przez Wzgórze Trzech
Krzyży i Zniesienie, ulicami: Grochowską, Kruhelską, Sanocką do Parku Zamkowego.
 Trasa czarna - dłuższa o dł. 11,5 km wymagająca dobrej kondycji fizycznej, zaczyna się ona
na Osiedlu Kmiecie i prowadzi przez Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II, ulicami: 22 Stycznia,
Bolesława Chrobrego, przez Winną Górę i Park Zasański, ulicami: Paderewskiego i Bielskiego
do Osiedla Kmiecie. Trasy są oznakowane charakterystycznym „ludzikiem” z kijkami,
ustawiono przy nich także sześć tablic z przebiegiem trasy, zestawami ćwiczeń i punktami
pomiaru tętna. Przemyskie trasy otrzymały Certyfikat Tras nadany przez Polską Federację
Nordic Walking.
Szlaki samochodowe:
 Szlak Architektury Drewnianej
Trasa V przemyska: Przemyśl – Żurawica – Zadąbrowie – Radymno – Duńkowice - Miękisz
Stary – Młyny – Chotyniec – Stubno – Stubienko – Stubno - Leszno (Poździacz) – Medyka –
Przemyśl;
Trasa Przemyśl-Kalwaria Pacławska: Przemyśl - Kruhel Wielki – Prałkowce – Przemyśl –
Fredropol – Młodowice - Kalwaria Pacławska
 Turystyczny Szlak Gniazd Rodowych Lubomirskich
Stalowa Wola - Baranów Sandomierski – Rzeszów – Boguchwała – Rzeszów – Łańcut –
Przeworsk – Przemyśl – Lwów - Stara Lubowna – Podoliniec - Stara Lubowna - Nowy Sącz
– Wiśnicz
Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej
Jarosław – Radymno – Przemyśl – Starzawa – Kalników – Lubaczów - Nowe Brusno - Nowiny
Horynieckie - Narol
Szlaki rowerowe:
 Forteczna Trasa Rowerowa (zielony) - składająca się z dwóch tras. Ich przebieg pokrywa się
w znacznej mierze z przebiegiem pieszego czarnego szlaku fortecznego. 1.trasa północna, dł.
36,5 km: Przemyśl (Pomnik Orląt Przemyskich) – Kuńkowce – północna część pierścienia
zewnętrznego Twierdzy Przemyśl – Bolestraszyce – Przemyśl (Pomnik Orląt Przemyskich).
2.trasa południowa, dł. 48,8 km: Przemyśl (parking ul. Sanocka) – Górna Dybawkapołudniowa część pierścienia zewnętrznego Twierdzy Przemyśl – Hurko – Łapajówka –
Przemyśl (most kolejowy).
Związek Gmin Fortecznych we współpracy z Gminą Miejską Przemyśl sfinansował oznakowanie
fortecznej trasy rowerowej: wymieniono stare tablice z opisem trasy, drogowskazy do fortów oraz
tabliczki rowerowe prowadzące rowerzystów po trasie fortecznej do wskazanych miejsc oraz
uzupełniono brakujące tablice w miejscach gdzie zostały uszkodzone lub zdewastowane.
 Szlak Ikon (niebieski – Mrzygłód – Ulucz – Lipa – Bircza – Posada Rybotycka – Koniusza –
Fredropol – Przemyśl – Medyka – Chotyniec - Wielkie Oczy – Lubaczów – Cieszanów Nowe Brusno - Wola Wielka;
 Szlak Umocnień Nadsańskich (czarny) – Solina – Lesko – Sanok – Dynów – Krasiczyn –
Przemyśl – Łuczyce – Siedliska – Medyka – Stubno – Duńkowice – Wietlin – Jarosław –
Wiązownica – Sieniawa – Mołodycz – Oleszyce – Dachnów – Cieszanów – Podemszczyzna
- Nowe Brusno – Wola Wielka;
 R 63 Szlak Dobrego Wojaka Szwejka – Radoszyce – Sanok – Tyrawa Wołoska – Jureczkowa
(stąd czarny szlak łącznikowy do Przemyśla i Medyki przez Makową, Fredropol) –
Krościenko – Chyrów – Sambor – Rudki – Lwów – Medyka (stąd czarny szlak łącznikowy
do Jureczkowej).
Szlaki wodne:
 Szlak wodny „Błękitny San”
- odcinek: Sianki-Procisne-Rajskie
238
Raport o stanie miasta Przemyśla
- odcinek: jeziora zaporowe (Jezioro Solińskie i Jezioro Myczkowskie)
- odcinek: Zwierzyń – Lesko - Zagórz (Zasław) – Sanok – Dynów - Przemyśl
- odcinek: Przemyśl – Radymno – Jarosław – Sieniawa – Leżajsk – Rudnik – Ulanów – Nisko
- Stalowa Wola - ujście Sanu do Wisły.
Ścieżki przyrodniczo-edukacyjne:
 Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Modraszkowe Wzgórze” w Przemyślu – ochrona
unikalnego stanowiska motyla Modraszka Rebela będącego jednym z najrzadszych
i najbardziej zagrożonych gatunków zwierząt w Polsce i w Europie. Przebieg: Ścieżka
rozpoczyna się pod szczytem Wzgórza Zniesienie (353 m n.p.m., a kończy się w Parku
Zamkowym przy Domku Ogrodnika. Długość ścieżki wynosi 1 400 m, a spacer trwa około
40 minut. Dla ułatwienia w poruszaniu się zamontowano tablice informacyjne rozstawione
w różnych częściach ścieżki z opisem najciekawszych ciekawostek przyrodniczych, które
można spotkać na trasie.
Biura turystyczne
Wykaz biur turystycznych działających na terenie miasta:
Biuro Turystyczne „ALBATROS”
Przemyskie Biuro Podróży „BUKOWINA”
Biuro Podróży „CHORTYCIA”
Biuro Turystyczne „GLOBTUR”
Polskie Biuro Podróży „ORBISAN”
Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK
Biuro Podróży „SAMAJ”
Przedsiębiorstwo Turystyczno-Handlowe „SZPAKPOL”
Biuro Podróży „VENI – TOUR”
Biuro Podróży i Usług Turystycznych „POŁONINY”
PPHU „Wagabunda”
Agencja turystyczna „Brooklyn”
Biuro Podróży „Świat Urlopów”
Na koniec 2013r. w mieście działało 13 komercyjnych biur turystycznych. Oferta w większości
z nich jest ukierunkowana na pośrednictwo w sprzedaży ofert wypoczynku indywidualnego
i zbiorowego w kraju i za granicą. W znacznie mniejszym stopniu dysponują one ofertami
skierowanymi do turystów krajowych i zagranicznych, zachęcającymi do przyjazdu do samego
Przemyśla i do odwiedzenia historycznej Ziemi Przemyskiej.
Ofertę przyjazdową proponuje, działający od 1950r. Przemyski Oddział Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego im. dr Mieczysława Orłowicza.
PTTK organizuje cieszące się dużą popularnością, cykliczne rajdy turystyczne w okolicach
Przemyśla oraz w samym mieście. Dysponuje fachową kadrą pilotów wycieczek i przewodników,
zapewniającą obsługę wycieczkom grupowym i turystom indywidualnym, zwiedzającym Przemyśl,
forty Twierdzy Przemyśl, Krasiczyn, Kalwarię Pacławską i inne miejscowości w okolicach
Przemyśla, a także wyjeżdżającym w Bieszczady oraz do Lwowa.
Oddział PTTK opiekuje się siecią ponad 300 km szlaków turystycznych na terenie Pogórza
Przemyskiego i Pogórza Dynowskiego (w tym kilkadziesiąt kilometrów szlaków turystycznych,
spacerowych i o charakterze pątniczym w granicach administracyjnych miasta Przemyśla). Prace
w terenie wykonuje kadra znakarzy PTTK. Większość cyklicznych imprez turystycznych
organizowanych przez PTTK dofinansowuje Urząd Miejski w Przemyślu.
Stowarzyszenia związane z turystyką
 Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej, Mirosław Majkowski ul. I Armii
WP 1a/9, Przemyśl;
 Stowarzyszenie 3 Historycznego Galicyjskiego Pułku Artylerii Fortecznej im. Księcia
Kinsky´ego, Rudolf Górniak ul. ul. Katedralna 6/4, Przemyśl;
239
Raport o stanie miasta Przemyśla















Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka, Brama Sanocka Dolna
ul. Sanocka 19, Przemyśl;
Przemyskie Stowarzyszenie Żeglarskie „Saling”, ul. Nestora 2, Przemyśl;
Przemyskie Towarzystwo Cyklistów;
Stowarzyszenie Kaponiera – Przemyski Obszar Warowny;
Przemyskie Stowarzyszenie Opieki i Rewitalizacji Linii Mołotowa – Projekt 8 813,
ul. Sanocka 4, Przemyśl;
Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl, ul. Kościuszki 7, Przemyśl;
Przemyska Grupa Paralotniowa "LATAM BO CHCę", ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II
80/115, Przemyśl;
Szkoła paralotniowa Parastyle, ul. Gen. S. Maczka 4, Przemyśl;
Grupa Rekonstrukcji Historycznych – Artyleria Przemyśl, ul. Lwowska 32E/34;
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, ul. Chopina 15A, Przemyśl;
PTTK – Oddział im. M. Orłowicza w Przemyślu, ul. Waygarta 3, Przemyśl;
Koło Przewodników Turystycznych, ul. Waygarta 3, Przemyśl;
Klub Górski PTTK „Karpaty”, ul. Waygarta 3, Przemyśl;
Klub PTTK „Pod Ciuchcią”, ul. Waygarta 3, Przemyśl;
Lokalna Organizacja Turystyczna, ul. Grunwaldzka 35/5U, Przemyśl.
Najważniejsze imprezy turystyczne:
 Zimowy Rajd na Kopystańkę (styczeń), org. Klub Górski PTTK „Karpaty”;
 Światowy Dzień Przewodnika Turystycznego”(luty);
 Ogólnopolski Rajd „Twierdza Przemyśl” (kwiecień i październik), org. PTTK;
 Forteczny Rajd Rowerowy (kwiecień i październik), org. PTTK;
 Majówka Turystyczna (maj), org. Wydział Promocji i Turystyki;
 Przemyśl Mountain Bike Maraton (maj), org. Przemyskie Towarzystwo Cyklistów;
 Downtown/downhill (maj), org. POSiR;
 Rajd Pątniczy im. Jana Pawła II (czerwiec), org. PTTK;
 Ogólnopolski Rajd Karpacki (czerwiec), org. PTTK;
 Regaty o Puchar Prezydenta Miasta Przemyśla na Zalewie Solińskim (lipiec), org.
Stowarzyszenie Żeglarskie Salling;
 Ogólnopolski Rajd Turystyczny im. dr M. Orłowicza (wrzesień), org. PTTK;
 Cykliczne rajdy w okolicach Przemyśla; cały rok; org. Klub Górski PTTK „Karpaty”;
 Sobota z PTTK – wycieczki z przewodnikiem po Przemyślu i okolicach; od maja do września,
org. Klub Górski PTTK „Karpaty”;
 Spływy kajakowe na trasie: Krasiczyn – Przemyśl w sezonie letnim; org. Wypożyczalnia
sprzętu wodnego w Przemyślu;
 Obchody Światowego Dnia Turystyki (wrzesień), org. Wydział Promocji, Sportu, Turystyki
i Kultury;
 Akcja „Znam miasto Przemyśl i Ziemię Przemyską” adresowana do turystów krajoznawców
(przyznawanie odznaki za zwiedzanie zabytków miasta i Ziemi Przemyskiej); org. PTTK;
 Odznaka „Obrońca Twierdzy Przemyśl” przyznawana turystom zwiedzającym fortyfikacje
Twierdzy Przemyśl; org. Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka;
 Rajdy i zawody Nordic Walking.
Promocja
Miasto prowadzi intensywne działania promocyjne i wydawnicze. Wpływają one na kreowanie
pozytywnego wizerunku miasta jako miejsca atrakcyjnego i przyjaznego dla mieszkańców,
turystów oraz potencjalnych inwestorów. Promocja miasta odbywa się m.in. poprzez:
 wydawnictwa (foldery, broszury, ulotki, albumy, plakaty, gadżety promocyjne, wydawnictwa
multimedialne),
 prowadzenie miejskiej strony internetowej,
240
Raport o stanie miasta Przemyśla

współpracę z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, firmami oraz osobami
indywidualnymi na terenie miasta, kraju, z zagranicy (np. z miastami partnerskimi),
 organizację i współorganizację imprez własnych,

działalność promocyjną na targach, wystawach, kiermaszach, imprezach turystycznych
i kulturalnych,
 udostępnianie materiałów promocyjnych i reklamowych instytucjom, stowarzyszeniom,
szkołom, osobom indywidualnym, turystom w formie bezpłatnej bądź poprzez sprzedaż,
 realizację ogólnopolskich kampanii promocyjnych pod hasłem „Miasto turystyczne Twierdza
Przemyśl”.
Najpełniej podejmowane są działania promocyjne w zakresie promocji turystycznej jako ważnej
gałęzi promocji gospodarczej. Miasto Przemyśl pretendując do miana miasta turystycznego
wyznacza kierunki działań promocyjnych powodując wzajemne przenikanie promocji turystycznej
z gospodarczą, które w przypadku naszego miasta stają się tożsame i ściśle ze sobą powiązane.
B. TRENDY I TENDENCJE
Tabela 215. Ruch turystyczny w Przemyślu w latach 2007–2014 (GUS)
Rok
ogółem
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
71 079
61 937
74 735
78 435
73 573
68 326
61 905
48 506
Liczba turystów odwiedzających Przemyśl
w tym: obcokrajowców
14 646
11 508
11 742
13 053
12 369
12 910
14 414
10 387
W latach 2007-2014 ruch turystyczny w Przemyślu wykazuje tendencje zmienne. W roku 2010
liczba turystów odwiedzających Przemyśl była najwyższa i wynosiła 78 435. Średnio, w latach
2007-2014 miasto odwiedziło 70 tys. turystów.
Nieco inaczej przedstawia się sprawa turystów zagranicznych odwiedzających miasto. Największą
ich liczbę odnotowano w roku 2007, bo 14 646. Najmniejsze zainteresowanie Przemyślem wykazali
obcokrajowcy w 2009r. Następnie ich liczba stopniowo rosła, do 14 042 w roku 2014.
Tabela 216. Liczba osób przekraczających granicę polsko-ukraińską
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
w Medyce - drogowe
Granica polsko-ukraińska [liczba osób]
w Przemyślu - kolejowe
w Korczowej - drogowe
6 265 052
5 811 508
2 932 087
3 566 359
4 056 412
4 543 355
4 944 834
4 611 813
240 562
140 755
126 976
114 940
101 741
80 228
47 968
32 727
2 624 487
1 996 074
1 771 259
2 057 618
2 425 776
2 683 714
3 014 509
3 065 987
Z powyższych danych wynika, że na wszystkich przejściach ruch graniczny w latach 2007–2009
wykazywał tendencję spadkową. Należy przypuszczać, że przyczyną tego zjawiska mogło być
wprowadzenie wiz dla obywateli Ukrainy oraz zaostrzenie przepisów w związku z wejściem
w strefę Schengen. W roku 2010 można zaobserwować zwiększony ruch (w porównaniu do 2009r.)
na przejściu drogowym w Medyce o 21,6%, a w Korczowej o 16,2%. Natomiast na przejściu
kolejowym w Medyce nastąpił nieznaczny spadek w wysokości 9,5%. W 2011r. nastąpił wzrost
przekraczających granicę w Medyce o 13,7% w stosunku do roku 2010 natomiast spadek wystąpił
na przejściu kolejowym w Przemyślu i z danych wynika, że o 11% mniej zostało odprawionych
241
Raport o stanie miasta Przemyśla
osób niż w roku 2010. Wydarzenia z mistrzostw świata w piłce nożnej EURO 2012 podwyższyły
statystyki przekraczających granicę w Medyce natomiast nastąpił spadek w ruchu granicznych na
przejściu kolejowych w Przemyślu w stosunku do roku 2011. W roku 2014 statystyki w ruchu
granicznym w przypadku przejścia granicznego w Medyce i Kolejowego są niższe w stosunku do
roku poprzedniego.
Tabela 217. Wydatki budżetu miasta na promocję Przemyśla i rozwój turystyki
Rok
Wydatki budżetowe
na promocję w [zł.]
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Wydatki budżetu miasta
na rozwój turystyki w [zł]
422.000
709.262
605.000
668.000
598.614
986.402
494.966
403.170
Udział wydatków na promocję i rozwój turystyki w
wydatkach budżetu miasta w [%]
203.000
244.486
299.000
302.000
268.780
268.780
193.780
111.562
0,28
0,40
0,32
0,31
0,18
0,34
0,20
0,14
C. DANE PORÓWNAWCZE
Tabela 218. Wydatki budżetów gmin na turystykę – GUS
Wyszczególnienie
Wydatki budżetowe
na turystykę
Rok
Przemyśl
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
262.525
346.047
311.805
300.999
380.506
206.981
374.850
163 539
Krosno
85.666
70.774
319.779
2.202.695
10.636.158
16.573.579
9.802.419
6 215 582
Mielec
-
Zamość
115.218
214.373
213.916
306.558
151.039
137.807
130.878
777 224
Jelenia Góra
403.466
1.389.830
4.569.726
11.527.009
21.917.978
32.860.936
40.509.546
563 448
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU
W grudniu 2007r. został uchwalony dokument „Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla
na lata 2008-2015”. Jego podstawowym celem jest przedstawienie jasnego, przejrzystego planu
działania, który doprowadzi do wzrostu liczby turystów odwiedzających Miasto, a tym samym
wzrostu jego dochodów. Działania są zaprogramowane zgodnie z zasadami zrównoważonego
rozwoju i dotyczą wszystkich obszarów bezpośrednio związanych z budowaniem produktu
turystycznego. Wyznaczono kierunki działań w pięciu obszarach priorytetowych, należą do nich:
produkt turystyczny (budowa markowego produktu turystycznego integrującego walory Przemyśla,
przygotowanie oferty turystycznej gotowej do sprzedaży na rynku usług), zasoby ludzkie
(przygotowanie i wdrożenie systemu szkoleń dla szeroko pojętych kadr obsługi ruchu
turystycznego), wsparcie marketingowe (zbudowanie marki turystycznej Przemyśla i stworzenie
jego jednolitego wizerunku na mapie turystycznej Polski i Europy), przestrzeń turystyczna
(rozbudowa bazy turystycznej i para turystycznej, poprawa dostępności turystycznej miasta),
wsparcie instytucjonalne (wypracowanie mechanizmów współpracy z branża turystyczną).
Wszystkie działania w zakresie rozwoju turystyki mają doprowadzić do budowania marki
turystycznej miasta określonej jako „Miasto turystyczne – Twierdza Przemyśl”.
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
-
Urząd Miejski w Przemyślu
242
Raport o stanie miasta Przemyśla
-
GUS – Bank Danych Lokalnych
Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
TEMAT 6. KULTURA FIZYCZNA I SPORT.
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Sport i rekreacja
Działalność sportowo-rekreacyjną i wypoczynkową w Przemyślu prowadzi przede wszystkim
powstały w październiku 2005r. Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który nie tylko
popularyzuje rozwój nowych form sportu i rekreacji, ale także organizuje imprezy w zakresie
powszechnej kultury fizycznej oraz służy klubom sportowym posiadanym zapleczem sportowym,
tj. halą sportową z siłownią i restauracją , krytą pływalnią, lodowiskiem, stokiem narciarskim, torem
saneczkowym, stadionem piłkarskim, kortami tenisowymi, trasami rowerowymi. Sport
kwalifikowany realizowany jest przede wszystkim w klubach sportowych: MKS "Polonia", KS
"Czuwaj", KU AZS KN, MLKS "Nurt" , UKS „Gim Baskets 2”, UKS „Aktywna Piątka”, MUKS
„Niedźwiadki”, UKS przy SP nr 14, UKS „Gimnazjum nr1 – Polonia-POSiR”, UKS „Tempo 5”
oraz kilkudziesięciu działających na terenie miasta stowarzyszeniach kultury fizycznej. Duży
poziom sportowy reprezentują uczniowskie kluby sportowe, które w takich dyscyplinach jak; piłka
ręczna, siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka, tenis stołowy, badminton, pływanie czy narciarstwo
alpejskie zdobywają laury na arenach wojewódzkich i krajowych, a niejednokrotnie również za
granicą.
Wysoki poziom sportowy przemyskich szkół uwidaczniają najwyższe zajmowane przez nie lokaty
m.in. w wojewódzkim współzawodnictwie szkół prowadzonym przez Podkarpacki Wojewódzki
Szkolny Związek Sportowy.
Zadania Gminy Miejskiej Przemyśl w zakresie kultury fizycznej i sportu realizuje Wydział Sportu
i Turystyki, a od sierpnia 2013r. Wydział Edukacji i Sportu poprzez:
- tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych na rzecz rozwoju kultury
fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych
- upowszechnianie i organizację aktywnych form wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży.
- prowadzenie ewidencji i pomoc w postaci dofinansowywania działalności uczniowskich
klubów sportowych
- prowadzenie ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej oraz sprawowanie merytorycznego
nadzoru nad nimi
- koordynowanie działań w zakresie miejskiego kalendarza imprez sportowo–rekreacyjnych
i szkolnego współzawodnictwa szkół (Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada i Licealiada)
- sprawowanie nadzoru merytorycznego nad POSiR.
Bieżące zadania w zakresie prawidłowej realizacji procesu wychowania fizycznego, uprawiania
sportu i rekreacji realizowane są na kilku szczeblach i zakresach. Dofinansowywanie zadań
realizowanych przez stowarzyszenia kultury fizycznej i kluby odbywa się wyłącznie w ramach
zapisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, ustawy o sporcie oraz przyjętych przez
Radę Miasta uchwał.
W 2005r. powołany został Zespół Opiniująco-Doradczy do spraw sportu i rekreacji, który następnie
został przekształcony w Radę Sportu, a jej zadaniem jest: opiniowanie budżetu sportu, projektów
243
Raport o stanie miasta Przemyśla
uchwał dotyczących kultury fizycznej, programów bazy sportowej oraz planów imprez sportowych
i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje. W szkołach funkcjonują klasy sportowe.
Dużą wagę przykłada się również do powstawania przy szkołach uczniowskich klubów sportowych
i poszukiwania sposobów na dofinansowywanie zajęć pozalekcyjnych. Część środków
znajdujących się w dyspozycji Wydziału Spraw Społecznych zostało przeznaczonych na działania
zdrowotno-profilaktyczne realizowane przez uczniowskie kluby sportowe. Od 2009r. realizowane
jest zadanie pod hasłem „Trener Osiedlowy”, które cieszy się sporym zainteresowaniem i jest
realizowane w okresie ferii zimowych i dwóch miesięcy wakacji na kilku przemyskich osiedlach.
Dużą pomoc uzyskują stowarzyszenia i kluby sportowe w zakresie szkoleń i przy pisaniu wniosków
o dofinansowanie swoich zadań np. do Ministerstwa Sportu, FIO czy Kuratorium Oświaty.
Kilkanaście stowarzyszeń pozyskało środki na organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci
i młodzieży. W ostatnim czasie znacznej poprawie uległa baza sportowa: zaczęto wyznaczać
i budować ścieżki rowerowe, wyremontowano i zbudowano nowe boiska osiedlowe, boiska „Orlik”
(3 obiekty) i zakupuono lodowisko „Orlik” zimowy,, wyremontowano stadion lekkoatletyczny
„Juwenia”, stadion KS „Czuwaj”, wyznaczony trasy Nordic Walking, boisko wielofunkcyjne,
miasteczka rowerowe, place zabaw oraz boiska do piłki siatkowej plażowej. Spowodowało to
popularyzację nowych, dotychczas nie uprawianych dyscyplin sportowych i przyniosło wymierne
efekty w postaci wyników sportowych, np. w piłce siatkowej plażowej, futbolu amerykańskim,
piłce nożnej dziewcząt. Nieodzownym elementem większości imprez i świąt odbywających się na
terenie miasta, takich jak: święta państwowe, Dni Patrona miasta Św. Wincentego –
„WINCETIADA”, Święta Flagi, Wielkie Manewry Szwejkowskie w Twierdzy Przemyśl,
Juwenalia, Podkarpacki Jarmark Turystyczny (będący oficjalnym rozpoczęciem sezonu
turystycznego w województwie podkarpackim) organizowane są zawody i turnieje sportowe. Jak
duża jest ich ilość i różnorodność obrazuje poniższa tabela.
Tabela 219. Ważniejsze imprezy sportowe i rekreacyjne realizowane przez stowarzyszenia i kluby
sportowe w 2014 r.
Nazwa imprezy
Formy realizacji imprezy
Zawody strzeleckie na
strzelnicy sportowej LOK
Zawody narciarskie
organizowane przez POSiR
Liga Obrony Kraju
Szkolna Liga Strzelecka
Przemyskie Towarzystwo
Narciarskie
Szkolna Liga Narciarska
Wydział Edukacji i Sportu,
Wydział Spraw Społecznych
Zima w mieście z trenerem
środowiskowym 2013
Przemyski Ośrodek Sportu
i Rekreacji
Zawody sportowe organizowane
w ramach współzawodnictwa
szkolnego PW SZS
Mistrzostwa Przemyśla
w narciarstwie alpejskim
Zawody sportowe i turnieje
w kilkudziesięciu
dyscyplinach
Przemyskie Towarzystwo
Cyklistów
Wojewódzka Spartakiada
Niewidomych
i Słabowidzących
Maraton Rowerowy „Twierdza
Przemyśl”
Zawody sportowe
dla niewidomych
i słabowidzących
Ogólnopolskie zawody
rowerowe
MSKF „Juvenia”
UKS „Śródmieście”
50. Błękitna Wstęga Sanu
Szkolna Liga Unihokeja
Zawody ogólnodostępne
Zawody ogólnodostępne
Wydział Edukacji i Sportui,
Wydział Spraw Społecznych
Wakacje z trenerem
środowiskowym 2013
Zajęcia sportowo-rekreacyj.
na 10 przemyskich osiedlach
Przemyskie Towarzystwo
Narciarskie
Przemyski Klub Sportu
i Rekreacji Niewidomych
Słabowidzących „Podkarpacie”
Charakter
imprezy
Zajęcia sportowo- rekreacyj.
na lodowiskach oraz stoku
narciarskim
Otwarte zawody narciarskie
Impreza ogólnodostępna
Realizator / partner zadania
244
Raport o stanie miasta Przemyśla
Udział w rozgrywkach ligowych
Stowarzyszenie dla Przemyśla
„Regia Civitas”
Grand Prix Regia Civitas
w nordic walking
Wydział Edukacji i Sportu
II Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Premiera Donalda Tuska
POSiR
Zawody narciarskie na stoku
Placówki oświatowe
Zawody i turniej szkolne
w różnych dyscyplinach
Wydział Edukacji i Sportu
Stowarzyszenia kultury
fizycznej
Polska Biega 2013
Otwarte Mistrzostwa Przemyśla
w pływaniu
Nazwy zadań wg. złożonych
ofert
Stowarzyszenie Miłośników
Siatkówki
Wakacyjna liga piłki siatkowej
plażowej
Cykl otwartych turniejów
piłki siatkowej plażowej
Stowarzyszenie na Rzecz
Bezpiecznego Pobytu Twojego
Dziecka nad Wodą „Orka”
Zajęcia nauki i doskonalenia
pływania
Zajęcia organizowane
na krytej pływalni POSiR dla
wszystkich
UKS przy SP Nr 14
Eliminacje gminne
i wojewódzkie
Cykl imprez narciarstwa
alpejskiego
Imprezy sportowe,
rekreacyjne organizowane
dla uczniów
Ogólnopolska akcja
Otwarte zawody pływackie
Zajęcia sportowe
i organizacja imprez
W ramach
regulaminów
rozgrywek
klubowych
Impreza ogólnodostępna
Kluby sportowe z terenu miasta
Udział klubów sportowych
w kilkudziesięciu
dyscyplinach sportowych
organizowanych przez związki
sportowe
Zajęcia sportowo–rekreacyjne
Na terenie miasta Przemyśla organizowanych jest ponadto wiele innych imprez o charakterze
sportowym promujących miasto i aktywny wypoczynek. Do najważniejszych w roku 2013 można
zaliczyć:
 Amatorskie Mistrzostwa Podkarpacia w Narciarstwie Alpejskim, Biegowym i Snowboardzie
 Miejska i Podkarpacka Liga Dzieci i Młodzieży w Narciarstwie Alpejskim
 Podkarpackie Eliminacje Zawodów Family Cup w narciarstwie alpejskim
 Zgadywanka Terenowa z ćwiczeniami praktycznymi
 „50 Błękitna Wstęga Sanu” – biegi przełajowe
 Przemyski Maraton Rowerowy
 Cykl turniejów piłki plażowej siatkowej /kobiet i mężczyzn/ o „Puchar Wakacji”
 Otwarte Ogólnopolskie Zawody Karate Kyokushinkai IFK
 Amatorskie rozgrywki w koszykówce, piłce nożnej, siatkówce, tenisie stołowym, streetballu
 Festiwal Sportów Mało Znanych (golf, korfball, intercrosse, capoeira) w ramach
Podkarpackiego Jarmarku Turystycznego 2012
 Amatorskie Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim „Family Cup”
 Rajd samochodowy KJS – eliminacje Mistrzostw Okręgu PZM
 Super Sprint SZiK Kazanów
 Downtown / Downhill Przemyśl
 Podkarpacka Olimpiada w Bocce
 Finały Wojewódzkie Indywidualnych Biegów Przełajowych
 Turniej Orlika w piłce nożnej i ręcznej , w tym „Piłkarskie Wtorki”
 Mistrzostwa Polski w Strzelectwie osób Niewidomych i Słabowidzących
 Wojewódzka Spartakiada Niewidomych o „Puchar Podkarpacia”
 Przemyska Olimpiada Przedszkolaków
 Turnieje służb mundurowych
 Zawody lekkoatletyczne na stadionie :Juwenia”
 Mecze ligowe m.in. w : piłce koszykowej, nożnej, ręcznej, siatkowej, futbolu amerykańskim,
tenisie stołowym, badmintonie.
245
Raport o stanie miasta Przemyśla


Sportowy Turniej Miast i Gmin – kilkadziesiąt imprez sportowo – turystycznych.
Festiwal Rowerowy Bike Town Przemyśl
Bazę sportowo-rekreacyjną miasta stanowi:
­ stadion z bieżnią i kompleksem trawiastych boisk do piłki nożnej – ul. Sanocka 8,
­ stadion do piłki nożnej z widownią dla ok. 2 000 miejsc, korty tenisowe – ul. 22 Stycznia 6
­ stadion lekkoatletyczny „Juwenia” z bieżnią przy ul. A. Dworskiego 99,
­ stok narciarski na Zniesieniu i krzesełkowa kolej linowa – ul. Sanocka 6 ,
­ tor saneczkowy całoroczny czyli zjeżdżalnia grawitacyjna – ul. Pasteura,
­ sztuczne lodowisko - ul. Sanocka 5 ,
­ kryta pływalnia ul. 22 stycznia 8,
­ hala sportowo-widowiskowa z siłownią – ul. Mickiewicza 30
­ boiska do piłki siatkowej plażowej – na osiedlach: Kmiecie, Rogozińskiego, Kazanów,
Lipowica, Rosłońskiego, SP 15, Gimnazjum Nr 3.
­ kilkadziesiąt boisk osiedlowych, szkolnych i sportowych o różnej nawierzchni oraz sale
gimnastyczne przy placówkach oświatowych.
Tabela 220. Wykaz miejskich obiektów sportowych–osiedlowych i oświatowych, wg podziału
miasta Przemyśla na osiedla (stan na 31 grudnia 2014 r.)
Nazwa rady
Obiekty sportowe
Rada Osiedla Nr 1
Stare Miasto
Boisko osiedlowe przy ul. Śnigurskiego
MKS „Polonia” – ul. Sanocka, stadion z bieżnią
i kompleks trawiastych boisk do piłki nożnej
Lodowisko, stok narciarski – saneczki, trasy rowerowe
Plac zabaw - park miejski
Rada Osiedla Nr 2
Kmiecie
Boiska sportowe nad Sanem:
Boisko do piłki nożnej
piłka siatkowa plażowa- dwa boiska.
Place zabaw – osiedlowe
Rada Osiedla Nr 3
Warneńczyka
Rada Osiedla Nr 4
Lipowica
Rada Osiedla Nr 5
Salezjańskie
Rada Osiedla Nr 6
Kazanów
Rada Osiedla Nr 7
Winna Góra
Rada Osiedla Nr 8
Rogozińskiego
Rada Osiedla Nr 9
Krasińskiego
Plac zabaw
Boisko do piłki nożnej
Boisko do siatkówki plażowej
Boisko do siatkówki plażowej, koszykówki, piłki nożnej
Plac zabaw – park miejski
Plac zabaw – przy ul. Wysockiego
Boiska osiedlowe przy ul. Glazera
Place zabaw – osiedlowe
Boisko przy Kościele O.O. Salezjanów
Obiekty oświatowe
SP 11 - boiska szkolne, sala gimn.,
plac zabaw
SP 1 - boiska szkolne, sala gimn.
Gim. nr 2 – boisko do koszykówki,
sala gimn.
SP 16 – boisko do piłki nożnej
z nawierzchnią syntetyczną
ZSzOI – boisko, sala gimn.
Gim. 5 – sala gimn.
Plac zabaw - ul. Barska
Plac zabaw - ul. Dolińskiego
SP 4 – boiska szkolne, sala gimn.
Zespół boisk „Orlik”
Boiska sportowe – piłka nożna, piłka siatkowa plażowa,
ul. Opalińskiego
Place zabaw – osiedlowe
SP 6 – boisko wielofunkcyjne
z nawierzchnią syntetyczną przy
szkole podstawowej, boiska
asfaltowe
Boiska do piłki nożnej:
fort „Winna Góra”, „Baniaki”, boisko i plac zabaw przy
ul. St. Augusta
Boisko asfaltowe do koszykówki ogrodzone
ul St. Augusta
Place zabaw – osiedlowe
Boisko osiedlowe do piłki nożnej i piłki siatkowej
plażowej – przy ul. Rogozińskiego i F. Focha.
Place zabaw – osiedlowe.
Boiska osiedlowe przy ul. Krasińskiego , ,Borelowskiego,
Kosynierów,
KS „Czuwaj” - stadion i boisko do piłki nożnej, korty
tenisowe,
Place zabaw - osiedlowe
Boisko do siatkówki przy stanicy wodnej
SP 14 – boiska szkolne
o nawierzchni asfaltowej i ziemnej,
sala gimnastyczna.
Gim. nr 1 – boiska szkolne, sala
gimnastyczna
246
Raport o stanie miasta Przemyśla
Rada Osiedla Nr 10
Kopernika
Boisko osiedlowe do piłki nożnej i siatkówki
place zabaw
Rada Osiedla Nr 11
Lwowska
Boisko osiedlowe do piłki nożnej przy ul. Lwowskiej
Place zabaw – osiedlowe
Rada Osiedla Nr 12
Łukasińskiego
Boiska osiedlowe do piłki nożnej i siatkówki plażowej
przy ul. I Armii WP,
boisko do siatkówki ul. Tuwima
Place zabaw – osiedlowe
Rada Osiedla Nr 13
Przemysława
Boiska sportowe:
Zniesienie – boisko do piłki nożnej
ul. Szykowskiego – boisko do koszykówki
Rada Osiedla Nr 14
Słowackiego
Place zabaw - osiedlowe
Rada Osiedla Nr 15
Konopnickiej
Rada Osiedla Nr 16
Mickiewicza
SOSW nr 1 – ul. Kopernika, boiska
szkolne, plac zabaw
SOSW nr 2 – ul. Czarnieckiego boiska szkolne, sala gimn..
Gim. nr 3 – kompleks boisk
szkolnych, sala gimn.
Przedszkole nr 2 – plac zabaw
ZSEiO – boiska szkolne, sala gimn.,
ZSE – boiska szkolne, sala gimn.
ZSMiD – stadion lekkoatletycz.
„Juwenia”- kompleks boisk
asfaltowych i jedno duże trawiaste
z bieżnią, boisko wielofunkcyjne
„Orlik” wraz z lodowiskiem „Biały
Orlik”. ZSUHiG – boiska szkolne
asfaltowe, sala gimnast., boiska
wielofunkcyjne „Orlik”
I LO – boiska szkolne, sala gim.
Przedszkole Nr 9 – plac zabaw
Boiska osiedlowe na forcie przy ul. Szańcowej, boisko do
SP 15 - boiska szkolne, w tym do
siatkówki i boisko do piłki nożnej
siatkówki plażowej, sala gim.
Place zabaw – osiedlowe
Hala sportowa – boiska asfaltowe, ul. Mickiewicza
SP Nr 5 - sala gimnastyczna
Place zabaw – osiedlowe
Rada Osiedla Nr 17
Zielonka
Boiska osiedlowe: piłka nożna, koszykówka, plac zabaw
Rada Osiedla Nr 18
Rycerskie
Boiska osiedlowe przy ul. Bielskiego i Sikorskiego
Place zabaw – osiedlowe
Rada Osiedla Nr 19
Os. Krakowskie
Boisko osiedlowe przy ul. Monte Cassino , osiedlowy
plac zabaw
Rada Osiedla Nr 20
Za Wiarem
Boiska osiedlowe do piłki nożnej, siatkówki plażowej
i do koszykówki, osiedlowy plac zabaw.
Rada Osiedla Nr 21
Kruhel Wielki
Boisko leśne do piłki nożnej, boiska do piłki nożnej
i siatkówki przy ul. Rosłońskiego, osiedlowy plac zabaw
przy ul. Rosłońskiego
II LO – kompleks boisk szkolnych,
sala gimnastyczna
Przedszkole nr 19 – plac zabaw
Jak wynika z powyższego zestawienia praktycznie przy każdej szkole są obiekty sportowe typu:
sala gimnastyczna, czy boiska do piłki siatkowej, nożnej lub koszykowej. Na każdym osiedlu
sukcesywnie powstają boiska do piłki siatkowej plażowej, czy place zabaw dla najmłodszych.
Duży wpływ na rozwój i upowszechnianie sportu i zdrowego trybu życia ma doskonaląca swą
wiedzę i umiejętności kadra specjalistów: nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów
trenerów i wolontariuszy. W Młodzieżowym Domu Kultury odbywają się zajęcia sportowe w kilku
dyscyplinach, a na obiektach POSiR z powodzeniem trenują i prowadzą rozgrywki kluby sportowe,
w tym UKS-y w których pracują trenerzy i instruktorzy. Poza tym organizowanie czasu wolnego
obejmuje realizowany w szkołach i Uczniowskich Klubach Sportowych program sportoworekreacyjny, w tym podnoszenie poziomu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży.
B. TRENDY I TENDENCJE
Systematycznie zwiększa się liczba rejestrowanych stowarzyszeń kultury fizycznej i rekreacji, które
w różnych dyscyplinach sportowych powstają na terenie miasta Przemyśla. Budowa wyciągu
narciarskiego znacznie przyczyniła się do rozwoju sportów zimowych oraz uprawiania rekreacji,
247
Raport o stanie miasta Przemyśla
np. na rowerach górskich. Modernizacja i budowa nowych boisk osiedlowych pozwala na
zwiększenie liczby dzieci i młodzieży uprawiających sport i rekreację. W coraz większym stopniu
stowarzyszenia pozyskują środki ze źródeł zewnętrznych, co świadczy o ich mobilności
i prawidłowym działaniu.
Rejestrowanie działalności gospodarczej związanej z rekreacją i sportem (m.in. prowadzenie
kręgielni, salonu do gry w bilarda, fitness, siłowni, czy zajęć z Nordic Walking, karate, pływania,
jazdy na nartach, paintball, sporty ekstremalne, itp.) świadczy o coraz większej świadomości ludzi
dotyczącej znaczenia uprawiania sportu i jego wpływu na ich stan zdrowia.
C. DANE PORÓWNAWCZE
Tabela 221. Wydatki budżetów gmin na kulturę fizyczną i sport – GUS
Wyszczególnienie
Wydatki budżetowe
na kulturę fizyczną
i sport
Rok
Przemyśl
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
5 667 762
5 657 696
5 131 792
10 167 747
13 723 170
9 273 729
4 284 684
4 746 403
Krosno
4 586 202
7 864 642
5 938 733
12 269 069
12 907 898
6 935 097
8 777 398
8 666 564
Mielec
5 220 790
26 725 880
14 560 168
11 992 305
16 125 371
30 618 250
20 878 900
8 969 918
Zamość
4 693 422
7 634 254
7 178 406
6 465 966
5 166 514
4 728 226
4 908 167
5 980 393
Jelenia Góra
2 540 669
3 786 098
3 900 591
5 626 646
4 486 603
16 499 537
8 433 868
5 327 735
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU
Kultura fizyczna
Wydział Edukacji i Sportu realizując na bieżąco zadania z zakresu sportu i rekreacji współpracuje
i wspiera merytorycznie oraz finansowo kluby i stowarzyszenia kultury fizycznej, których ilość
obrazuje poniższa tabela.
Tabela 222. Stowarzyszenia kultury fizycznej zarejestrowane w ewidencji Prezydenta Miasta
Przemyśla
Lp
Nazwa stowarzyszenia
Uczniowskie Kluby Sportowe
1. UKS „Śródmieście” przy SP Nr 1
2. UKS „Czwórka” przy SP Nr 4
3. UKS „Aktywna Piątka” przy SP Nr 5
4. UKS przy SP Nr 6
5. UKS przy SP Nr 14
6. Lekkoatletyczny UKS przy SP Nr 15
7. UKS „Polonia” przy Gimnazjum Nr 1
8. UKS ”GIM BASKET 2” przy Gimnazjum Nr 2
9. UKS „Jordan” przy Gimnazjum Nr 3
10. UKS „TEMPO 5” przy Gimn. Nr 5
11. UKS "GUTEK" przy Gimn. Salezjańskim
12. UKS „Słowak” przy I LO
13. UKS „Morawa” przy II LO
14. UKS „Orliki” przy ZSzOI
15. UKS „Elektronik” przy ZSEiO
16. UKS „Sianowa Czajka” przy ZSO Nr 2
17. UKS „FORMA” przy ZSUHiG
18. UKS „ Iskra” przy ZSMiD
19. UKS „Pionier” przy ZSE
20. UKS „Gladiator” przy SOSW Nr 1
21. UKS Niesłyszących „Niedźwiadek” przy SOSW Nr 2
22. UKS Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Sokół”
Adres
ul. Sienkiewicza 3
ul. Św. Jana 10
ul. Konarskiego 7
ul. B. Spiechowicza 1
ul. Borelowskiego 12
ul. W. Pola 5
ul. 3 Maja 38
ul. Ratuszowa 1
ul. Łukasińskiego 7
ul. Grunwaldzka 17
ul. Św. Jana 3
ul. Słowackiego 21
ul. B-pa J. Glazera 44
ul. Grunwaldzka 81
ul. Kilińskiego 10
ul. Smolki 10
ul. Bakończycka 11
ul. Dworskiego 99
ul. Dworskiego 25
ul. Kopernika 14
ul. St. Czarnieckiego 27
ul. J. Jasińskiego 1
248
Raport o stanie miasta Przemyśla
23. UKS „GIM – TEAM”
24. UKS „Twierdza” przy OHP w P-ślu
25. UKS „Elektromechanik” przy ZSZ Nr 1
26. Międzyszkolny UKS „Azymut”
27. Międzyszkolny UKS „Niedźwiadki”
28. Międzyszkolny UKS „Twierdza Przemyśl”
Pozostałe stowarzyszenia kultury fizycznej
29. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
30. Międzyszkolny Klub Sportowy „JUVENIA”
31. Powiatowe Szkolne Towarzystwo Sportu i Rekreacji
32. Klub Żeglarski „OPTY” przy MZK sp. z o. o.
33. Stowarzyszenie Karate „SAIHA” KYOKUSHINKAI-IFK
34. Przemyski Klub SHORIN - RYU Karate
35. Przemyska Reprezentacja Maratończyków
36. Młodzieżowy Klub Sportowy „Motor”
37. Przemyska Szkółka Bokserska „Niedźwiadki”
38. Stowarzyszenie Sportowe „Kinsen”
39. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Kazanów”
40. Klub Sportowy „Góral Winna Góra”
41. Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki
42. Przemyski Klub Walki Wręcz JIUJUTSU
43. Przemyskie Towarzystwo Narciarskie
44. Stowarzyszenie Rodziców Młodych Piłkarzy
45. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Łukasiński”
46. Klub Futbolu Amerykańskiego Przemyśl Bears
47. Przemyski Klub Biegacza
48. Przemyskie Stowarzyszenie Kolarskie „Olimpionik”
49. Stowarzyszenie Turystyczno – Sportowe „Róża Wiatrów”
ul. Słowackiego 21
ul. Dworskiego 6
ul. Dworskiego 100
ul. B-pa J. Glazera 44
ul. Borelowskiego 12
ul. Słowackiego 40
ul. Dworskiego 24
ul. Borelowskiego 12
ul. Lwowska 51
ul. Lwowska 9
ul. Lwowska 32//9
ul. Rodzinna 27
ul. 3 Maja 71/2
ul. Dworskiego 94/3
ul. Mickiewicza 30
ul. St. Augusta 20a/12
ul. Opalińskiego 15/24
ul. Mireckiego 5
ul. Poniatowskiego 16/2
ul. S. Augusta 18A/13
ul. Kamienny Most 6
ul. Moniuszki 4/17
ul. Sierakowskiego 10/2
ul. Borelowskiego 17/44
ul. Reymonta 3a/22
ul. Batorego 55
ul. Puszkina 8/1
Tabela 223. Stowarzyszenia kultury fizycznej i inne prowadzące działalność w zakresie sportu na
terenie miasta – zarejestrowane w KRS
Lp
Nazwa stowarzyszenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
29.
Klub Sportowy „Czuwaj”
Miejski Klub Sportowy „Polonia”
Auto Sport Klub
Automobilklub Przemyski
Miejski Ludowy Klub Sportowy „Nurt”
Klub Sportowy Głuchych „Iskra”
Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie”
Stowarzyszenie AKTIV - Grupa Ludzi Aktywnych
Wojskowy Prawosławny Klub Sportowy „Strathos”
Stow. Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „Orlęta”
Sportowo Kulturalny Klub Szachowy
Przemyski Klub Karate „KYOKUSHIN”
Przemyski Klub Karate Tradycyjnego
Przemyski Klub OYAMA Karate
Stowarzyszenie „Czuwaj Wiaro”
Przemyskie Stowarzyszenie Brydżowe
Przemyski Klub Żeglarski „Norka”
Stowarzyszenie Żeglarskie Jacht Klub „Baltica”
Stowarzyszenie Żeglarskie ”Wodnik” w Przemyślu
Klub Motocyklowy „EASTERN – SCORPIONS”
Przemyskie Stowarzyszenie Żeglarskie „Saling”
Przemyski Okręgowy Związek Żeglarski
Przemyski Klub Okinawa Goju-RYU Karate-Do
Nauczycielski Klub Żeglarski "Kliwer" w Przemyślu
Stowarzyszenie Żeglarskie "Kotwica" w Przemyślu
Przemyskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Ogniwo”
Stowarzyszenie na Rzecz Bezpiecznego Pobytu Twojego Dziecka nad Wodą „Orka”
Grodzko Ziemski Związek Szachowy
Adres
ul. 22 Stycznia 6
ul. H. Sienkiewicza 7
ul. Rzeczna 10/121
ul. Mariacka 11
ul. Mickiewicza 28
ul. Grodzka 6
ul. St. Batorego 22
ul. Z. Zielińskiego 12/10
ul. 3 Maja 58
ul. Św. Jana 3
ul. Św. Józefa 6
ul. Sanocka 67a
ul. Lwowska 32c/19
ul. Kosynierów 6/19
ul. 22 Stycznia 6
ul. Mickiewicza 30
ul. J. Lelewela 13/6
ul. M. Konopnickiej 2/5
Plac Św. Floriana 1
ul. Kościuszki 2
ul. Nestora 2
ul. Sanocka 47
ul. Dworskiego 95/2
ul. Sportowa 12/31
ul. Lwowska 17
ul. 22 Stycznia 20
ul. Herburtów 76
ul. Paderewskiego 12/20
249
Raport o stanie miasta Przemyśla
30.
31.
32.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Przemyski Okręgowy Związek Koszykówki
Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”
Przemyskie Towarzystwo Cyklistów
Przemyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Przemyski Klub Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki „Start”
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego
Kolegium Nauczycielskiego im A. Fredry
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego
Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej
Przemyskie Stowarzyszenie Motocyklowe „Twierdza”
Akademia Zdrowego Stylu Życia „Kuźnia”
Stowarzyszenie Kibiców Polonii Przemyśl „Przemyskie Bractwo”
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju żeńskiej koszykówki w Przemyślu „Basket Go”
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „Orlęta”
Przemyska Fundacja Rozwoju Tańca
Stowarzyszenie dla Przemyśla „Regia Civitas”
ul. H. Sienkiewicza 7
ul. J. Słowackiego 40
ul. Żołnierzy I AWP 5/37
ul. J. Piłsudskiego 23/6
ul. Barska 6
ul. St. Batorego 22
ul. Łukasińskiego 12
ul. T. Terleckiego 6
ul. Skośna 1
ul. Mireckiego 4
ul. Sanocka 8
ul. Paderewskiego 10/4
ul. Św. Jana 3
ul. Grunwaldzka 54a/32
Rynek 5
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
­
Urząd Miejski w Przemyślu
250
Raport o stanie miasta Przemyśla
SEKTOR XI - ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
TEMAT 1.
ILOŚĆ ORGANIZACJI, KIERUNKI DZIAŁANIA, STAN MATERIALNY,
UCZESTNICTWO, DOROBEK.
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Prezydent Miasta Przemyśla sprawuje nadzór nad stowarzyszeniami mającymi siedzibę na terenie
miasta.
Nadzór ten jest sprawowany z punktu widzenia legalności, tj. zgodności z przepisami prawa
i statutem, bez wkraczania w sferę merytoryczną tej działalności. W razie stwierdzenia, że
działalność stowarzyszenia jest niezgodna z prawem lub statutem organ nadzoru ma prawo
wystąpić do sądu o udzielenie upomnienia władzom stowarzyszenia, uchylenie niezgodnej
z prawem uchwały, rozwiązanie stowarzyszenia.
W celu prawidłowego wykonywania nadzoru prowadzone są następujące ewidencje:
­ stowarzyszeń i fundacji – Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych;
­ stowarzyszeń kultury fizycznej – Wydział Edukacji i Sportu.
Od 2005r. prowadzona jest „Mapa aktywności” organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie
Miasta Przemyśla. Mapa zawiera dane adresowe organizacji, rodzaj prowadzonej działalności oraz
doświadczenia i osiągnięcia. Mapa jest prowadzona w formie elektronicznej na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego na podstawie danych dostarczonych przez organizacje; aktualizacja danych
odbywa się na bieżąco.
„Mapa aktywności” uwzględnia tylko te organizacje, które dobrowolnie wyrażą chęć zamieszczenia
swoich danych i wypełnią odpowiedni formularz. Dlatego też Mapa nie zawiera danych wszystkich
organizacji pozarządowych.
Od 2003r. obowiązuje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z póź. zm.), która wprowadziła obowiązek
współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w realizowaniu zadań
publicznych. Ustawa ta określa formy tej współpracy, zasady i tryb zlecania zadań oraz
przekazywania dotacji na ten cel; wprowadza możliwość uczestnictwa organizacji pozarządowych
w otwartych konkursach ofert oraz obowiązek uchwalania przez organy stanowiące jednostek
samorządu terytorialnego rocznych programów współpracy.
B. TRENDY I TENDENCJE
W ramach ogólnopolskiej akcji społecznej „Przejrzysta Polska” w roku 2005 stworzono „Mapę
aktywności” organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie Miasta Przemyśla. Jest ona wykazem
organizacji wraz z danymi adresowymi, rodzajem prowadzonej działalności oraz doświadczeniami
i osiągnięciami. „Mapa aktywności” jest prowadzona w formie elektronicznej na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego na podstawie danych dostarczonych przez organizacje;
aktualizacja danych odbywa się na bieżąco.
Ponieważ „Mapa aktywności” uwzględnia tylko te organizacje, które dobrowolnie wyrażają chęć
zamieszczenia swoich danych, nie stanowi ona pełnego wykazu wszystkich organizacji.
C. DANE PORÓWNAWCZE
251
Raport o stanie miasta Przemyśla
Ilość organizacji pozarządowych
Wg danych na dzień 31 grudnia 2014 r. na terenie miasta funkcjonowało łącznie 313 organizacji,
w tym stowarzyszeń – 180; stowarzyszeń zwykłych – 17; fundacji – 18; uczniowskich klubów
sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej zarejestrowanych w ewidencji Wydziału Edukacji
i Sportu – 46; kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej prowadzące działalność na terenie
miasta Przemyśla – 37; podmioty kościelne – 10; cechy rzemieślnicze, izby gospodarcze i związki
zawodowe – 5.
Tabela 224. Liczba organizacji pozarządowych działających w Przemyślu w poszczególnych
dziedzinach życia społecznego
Wyszczególnienie rodzaju
organizacji
oświata, edukacja, wychowanie
pomoc społeczna, działalność
charytatywna
ochrona zdrowia, rehabilitacja
rodzina, dzieci, młodzież
sztuka, kultura, ochrona
zabytków
ekologia, ochrona środowiska
seniorzy, organizacje
kombatanckie
organizacje kobiece
sport, rekreacja
mniejszości narodowe
przedsiębiorczość
inne
RAZEM
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
21
26
28
30
36
47
48
53
5
5
5
5
5
5
5
6
18
13
28
22
14
22
19
23
19
26
19
28
19
28
17
27
18
36
37
41
45
49
49
51
7
12
10
10
13
17
16
16
12
13
15
15
14
12
13
13
2
77
1
15
3
202
2
82
2
19
4
237
2
84
3
21
5
251
2
84
3
22
5
259
2
78
3
21
5
267
2
85
4
25
9
302
2
83
4
24
11
300
2
84
5
27
11
313
Poniższa tabela podaje informację, jaki procent organizacji pozarządowych prowadzi działalność
określonego rodzaju na terenie miasta Przemyśla w stosunku do ogólnej liczby organizacji. W roku
2014 największą liczebnie grupę organizacji stanowiły, podobnie jak w latach ubiegłych,
organizacje działające w sferze sportu i rekreacji – niecałe 27%. Z kolei niecałe 17% stowarzyszeń
realizowało swoje cele statutowe w sferze oświaty, edukacji i wychowania, a ponad 16% - w sferze
sztuki, kultury i ochrony zabytków.
Najmniej funkcjonowało organizacji kobiecych (0,64%) oraz skupiających mniejszości narodowe
(1,60%). Działalnością z zakresu pomocy społecznej zajmuje się niecałe 2% podmiotów.
Tabela 225. Procentowy udział organizacji według zakresu prowadzonej działalności
Nazwa organizacji
Oświata, edukacja,
wychowanie
Pomoc społeczna, działalność
charytatywna
Ochrona zdrowia, rehabilitacja
Rodzina, dzieci, młodzież
Sztuka, kultura, ochrona
zabytków
Ekologia, ochrona środowiska
Seniorzy, organizacje
kombatanckie
Organizacje kobiece
Sport, rekreacja
Mniejszości narodowe
2007
Udział w [%]
2010
2011
2008
2009
10,39
11,20
11,16
11,58
13,50
2,47
2,15
2,00
1,93
8,91
6,43
9,48
6,03
8,77
7,57
13,86
15,51
3,46
2012
2013
2014
15,56
16,00
16,93
1,87
1,66
1,67
1,92
8,88
7,36
9,73
7,13
9,27
6,29
9,33
5,67
8,63
5,75
14,75
15,83
16,85
16,23
16,33
16,29
5,17
3,99
3,86
4,87
5,63
5,33
5,11
5,94
5,60
5,98
5,79
5,24
3,97
4,33
4,15
0,99
38,11
0,49
0,86
33,19
0,86
0,80
33,47
1,20
0,77
32,43
1,15
0,75
29,21
1,12
0,66
28,15
1,32
0,67
27,67
1,33
0,64
26,84
1,60
252
Raport o stanie miasta Przemyśla
Przedsiębiorczość
Inne
7,42
1,53
8,19
1,72
8,37
2,00
8,49
1,93
7,86
1,87
8,28
2,98
8,00
3,67
8,63
3,51
Pełny wykaz organizacji pozarządowych znajduje się na stronie internetowej pod adresem:
http://www.przemysl.pl/nasze_miasto/346/650/19853.html
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do uzyskania 1% podatku dochodowego
za rok 2013 znajduje się na stronie internetowej pod adresem:
http://www.przemysl.pl/nasze_miasto/346/650/organizacje_pozytku_publicznego/
Współpraca finansowa
W roku 2013r. współpraca władz miasta Przemyśla z organizacjami pozarządowymi obejmowała
w szczególności zadania publiczne w sferze:
­ pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;
­ przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
­ kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
­ wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
­ turystyki i krajoznawstwa;
­ działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych.
Szczegółowe informacje nt. finansowych i pozafinansowych form współpracy, zaplanowanych
w programie współpracy na rok 2013, są dostępne na stronie internetowej pod adresem:
http://www.przemysl.pl/nasze_miasto/346/677/423/
Wykres 28.Wydatki ogółem przekazane przez Urząd Miejski w Przemyślu w latach 2003-2014
Wydatki ogółem w latach 2003-2014
3 966 916,00
4 181 628,00
3 639 598,00
3 712 950,93
3 011 129,46
2 839 423,99
2 288 777,00
2 301 229,86
1 900 503,00
1 827 801,60
1 307 552,00
751 856,00
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
W roku 2014 przekazano organizacjom pozarządowym i podmiotom kościelnym 3 712 951 zł, co
stanowi ok. 1% kwoty wydatków budżetowych ogółem.
253
Raport o stanie miasta Przemyśla
Wykres 29. Procent dofinansowania w stosunku do wydatków budżetowych w latach 2003-2014
1,20%
1,09% 1,10%
1,02%
0,96%
1,00%
0,96%
0,93%
1,00% 1,00% 1,00% 1,02%
0,79%
0,80%
0,60%
0,49%
0,40%
0,20%
0,00%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Powyższy wykres przedstawia procent dofinansowania organizacji pozarządowych w stosunku do
wydatków budżetowych w latach 2003-2014. Przedstawiona linia trendu w sposób graficzny
ukazuje trend kwot dofinansowania.
Szczegółowe informacje dotyczące zadań zrealizowanych w roku 2014 są zawarte w sprawozdaniu
z realizacji programu współpracy za rok 2014 i dostępne na stronie internetowej pod adresem:
http://przemysl.pl/40547/1764/sprawozdanie-z-realizacji-programu-wspolpracy-za-rok-2014.html.
Nowo powstałe organizacje
Liczba nowo powstałych stowarzyszeń i fundacji, w tym stowarzyszeń zwykłych oraz jednostek
terenowych mających siedzibę na terenie miasta Przemyśla:
Liczba nowopowstałych stowarzyszeń i fundacji, w tym stowarzyszeń zwykłych oraz jednostek
terenowych mających siedzibę na terenie miasta Przemyśla, z wyjątkiem stowarzyszeń kultury
fizycznej:
2007 r. - 14, w tym dwie fundacje
2008 r. - 12, w tym jedna fundacja
2009 r. - 11
2010 r. – 8, w tym jedna fundacja
2011 r. – 12, w tym jedna fundacja
2012 r. – 14, w tym dwie fundacje
2013 r. – 9, w tym trzy fundacje
2014 r. - 9
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU
W roku 2010 zakończono likwidację 3 stowarzyszeń, w tym jednego zwykłego.
W roku 2011 zakończono likwidację 6 stowarzyszeń, w tym jednego zwykłego.
W roku 2012 zakończono likwidację 1 stowarzyszenia.
W roku 2013 zakończono likwidację 5 stowarzyszeń.
W roku 2014 zakończono likwidację 2 stowarzyszeń.
254
Raport o stanie miasta Przemyśla
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
­
­
­
Urząd Miejski w Przemyślu
Uchwała Nr 235/2013 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie
przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2014.
TEMAT 2.
LIDERZY LOKALNI, AUTORYTETY, KONCEPCJE.
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Honorowi obywatele miasta Przemyśla
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
Ojciec Święty Jan Paweł II
Przemysław Bystrzycki
Zbigniew Brzeziński
Leonard Chrzanowski
Heidi Wernerus - Neumann
Wilhelm Lüke
Tadeusz Bałdowski
Ks. Biskup-Senior Bolesław Łukasz Taborski
Ppłk Emil Czerny
Maria Teresa Wolf – Monfils
Ks. ppłk. Władysław Dec
Ks. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk
Ks. Prałat Stanisław Zarych
Tadeusz Niemiec
Ks. Prałat Bronisław Żołnierczyk
Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik
Kapitan Henryk Jaskuła
prof. dr hab. Marek Bojarski
prof. dr hab. Jan Draus
Adam Wodnicki
B. TRENDY I TENDENCJE
Brak danych
C. DANE PORÓWNAWCZE
Braka danych.
255
Raport o stanie miasta Przemyśla
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU
Brak danych
E.SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
­
Urząd Miejski w Przemyślu
TEMAT 3.
KOŚCIOŁY I WYZNANIA.
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Kościoły i wyznania
­ Kościół Rzymskokatolicki (53 397 wiernych)
­ Kościół Greckokatolicki (2 500 wiernych)
­ Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
­ Kościół Zielonoświątkowy. Zbór Nazaret (200 wiernych)
­ Kościół Ewangelicko-Metodystyczny (74 wiernych)
­ Kościół Adwentystów Dnia Siódmego (20 wiernych)
­ Kościół Chrześcijan Baptystów
Archidiecezja Przemyska obrządku łacińskiego
Diecezja Przemyska obrządku łacińskiego została erygowana około roku 1340. Papież Grzegorz
XI, bullą Debitum pastoralis officii z dnia 13 lutego 1375r., włączył ją do nowoutworzonej
metropolii Halickiej.
Papież Jan Paweł II, bullą Totus Tuus Poloniae populus z dnia 25 marca 1992r., ustanowił ją
metropolią dla archidiecezji przemyskiej oraz diecezji rzeszowskiej i zamojsko-lubaczowskiej.
Patronami diecezji są:
­ Najświętsza Maryja Panna, Królowa Polski
oraz:
­ święty Józef Sebastian Pelczar, biskup
­ święty Jan z Dukli
­ błogosławiony Jan Wojciech Balicki, prezbiter
­ święty Dobry Łotr
Archidiecezja Przemyska obejmuje 41 dekanatów. Na terenie miasta znajdują się 3 dekanaty
w ramach których funkcjonują następujące parafie:
1. Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Jana Chrzciciela, Archikatedra (ok. 6 500 wiernych)
2. Parafia p.w. św. Marii Magdaleny, OO. Franciszkanie, (ok. 3 000 wiernych)
3. Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy kościele pw. św. Teresy, OO. Karmelici
(przy kościele funkcjonuje również Parafia Garnizonu Przemyśl) (ok. 920 wiernych)
4. Parafia p.w. św. Antoniego z Padwy, OO. Reformaci, (ok. 4 400 wiernych)
5. Parafia p.w. MB Królowej Polski, Kmiecie, (ok. 4 840 wiernych)
6. Parafia p.w. św. Brata Alberta, (ok. 2 850 wiernych)
7. Parafia p.w. św. Benedykta, Cyryla i Metodego, Kazanów, (ok. 4 850 wiernych)
8. Parafia p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Lipowica, (ok. 690 wiernych)
256
Raport o stanie miasta Przemyśla
9. Parafia p.w. św. Józefa, Księża Salezjanie, (ok. 7 000 wiernych)
10. Parafia p.w. Trójcy Przenajświętszej, (ok. 5 750 wiernych)
11. Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego, Rycerskie, (ok. 3 300 wiernych)
12. Parafia p.w. św. Józefa Sebastiana Pelczara, Monte Cassino, (ok. 1 113 wiernych)
13. Parafia p.w. NMP Nieustającej Pomocy, Błonie, (ok. 3 900 wiernych)
14. Parafia p.w. Narodzenia Św. Jana Apostoła, Przekopana, (ok. 1 664 wiernych)
15. Parafia p.w. św. Jana z Dukli, Reymonta, (ok. 2 620 wiernych),
16. Parafia p.w. Św. Michała Archanioła.
Ogółem 16 parafii na terenie miasta skupia około 53 397 wiernych.
Archidiecezja Przemysko-Warszawska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce
Pierwszy okres istnienia władyctwa przemyskiego nie został dostatecznie poznany. Historycy
przyjmują różne daty jego założenia: od X do XII wieku.
Stolica Apostolska podjęła 31 maja 1996r. decyzję o utworzeniu w Polsce greckokatolickiej
prowincji kościelnej – Metropolii Przemysko-Warszawskiej.
Archidiecezja Przemysko-Warszawska oraz Diecezja Wrocławsko-Gdańska wchodzi w skład
Metropolii Przemysko-Warszawskiej. Archidiecezja Przemysko-Warszawska Obejmuje teren
położony na wschód od Wisły. Stolicą Archidiecezji jest Przemyśl.
W skład Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej wchodzi sześć dekanatów. Miasto Przemyśl jest
jedną z 16 parafii dekanatu Przemyskiego. Parafia przemyska skupia ok. 2 500 wiernych.
Patronem diecezji jest św. Jan Chrzciciel.
Nabożeństwa w obrządku greckokatolickim odprawiane są w Soborze Metropolitalnym p.w.
Świętego Jana Chrzciciela (dawniej kościół Najświętszego Serca Jezusowego) oraz przy klasztorze
ojców bazylianów p.w. Matki Bożej.
B. TRENDY I TENDENCJE
Brak danych
C. DANE PORÓWNAWCZE
Brak danych
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU
Brak danych
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
­
­
­
Urząd Miejski w Przemyślu
Archidiecezja Przemyska obrządku łacińskiego
Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej Kościoła Greckokatolickiego.
TEMAT 4.
FORMY KOMUNIKACJI WŁADZA LOKALNA- MIESZKAŃCY, WŁADZAORGANIZACJE POZARZĄDOWE I BIZNES.
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Wśród różnych form komunikacji władz miasta Przemyśla z organizacjami pozarządowymi należy
wymienić: informowanie poprzez stronę internetową oraz drogą e-mailową, tworzenie i
funkcjonowanie grup i zespołów roboczych, konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego
oraz rocznych programów współpracy, publikowanie sprawozdań z realizacji programów
współpracy, spotkania z udziałem przedstawicieli władz i organizacji.
257
Raport o stanie miasta Przemyśla
B. TRENDY I TENDENCJE
W 2005 r. w wyniku wspólnych uzgodnień władz miasta i organizacji pozarządowych powstały
cztery Grupy Robocze: ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży; ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych;
ds. Kultury, Nauki i Edukacji; ds. Osób Biednych i Bezdomnych. Celem powołania grup jest
nawiązanie ściślejszej współpracy organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym,
rozpoznanie specyficznych potrzeb i problemów, z jakimi spotykają się organizacje realizujące
swoje zadania statutowe w określonych obszarach pożytku publicznego oraz wyłonienie
przedstawicieli do Zespołu Konsultacyjnego.
Powołanie Zespołu Konsultacyjnego wynika z przyjętej uchwały w sprawie Karty Współpracy.
W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie
miasta Przemyśla a także pracownicy wydziałów merytorycznych Urzędu Miejskiego oraz
przedstawiciele Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej.
Do zadań Zespołu należy m.in.: dokonywanie oceny realizacji polityki Miasta wobec organizacji
pozarządowych, zawarte w Karcie i przedstawienie jej wraz z wnioskami Prezydentowi Miasta
i Radzie raz w roku, dokonywanie oceny inicjatyw wspierających organizacje pozarządowe, stałe
monitorowanie oraz doskonalenie realizacji współpracy, przedkładanie do 31 sierpnia bieżącego
roku Prezydentowi propozycji dotyczących priorytetów oraz potrzeb finansowych w zakresie
realizacji zadań Miasta przez organizacje na następny rok budżetowy, wyrażanie opinii w istotnych
sprawach dotyczących organizacji pozarządowych.
W roku 2006 został powołany Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Zadaniem Koordynatora jest m.in.:
koordynowanie prac zespołów i grup roboczych, inicjowanie działań zmierzających do zwiększenia
efektywności współpracy, współdziałanie w zakresie opracowywania uchwał, zarządzeń i innych
dokumentów dotyczących współpracy, bliższe poznanie organizacji pozarządowych
i przygotowanie we współpracy z Zespołem Konsultacyjnym rocznego raportu na temat oceny
współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi.
W 2007 r., z inicjatywy organizacji pozarządowych działających w sferze zdrowia i profilaktyki,
powstała Grupa ds. Profilaktyki i Ochrony Zdrowia.
W 2008 r. powołano Miejską Radę Sportu, którą tworzą przedstawiciele organizacji pozarządowych
związanych ze środowiskiem sportowym. Rada jest organem opiniodawczym i doradczym organów
miasta w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem 2009 r. było zorganizowanie I Przemyskiego Pikniku
Organizacji Pozarządowych, który odbył się w dniu 5 lipca 2009 r. na Wzgórzu Zamku
Kazimierzowskiego.
Zasadniczym celem Pikniku było pokazanie wielości organizacji pozarządowych, przybliżenie
mieszkańcom miasta ich działalności, jak również osiągnięć w wielu dziedzinach życia
społecznego. Swoją działalność zaprezentowało prawie 30 organizacji – każda przygotowała jedyną
w swoim rodzaju formę autoprezentacji. Mając do dyspozycji namiot lub stragan zgromadzono
różne materiały ukazujące konkretny obszar działalności: pomoc społeczną, naukowo-edukacyjną,
sportową, medyczną, teatralną itp. Część stowarzyszeń skorzystała z możliwości zaprezentowania
swojego dorobku na scenie.
Wśród imprez towarzyszących zorganizowano panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli władz
miasta, miejskich i wojewódzkich organizacji pozarządowych oraz środowiska naukowego.
Przez cały czas trwania Pikniku, na wewnętrznym dziedzińcu zamkowych, przy „stoliku
obywatelskim” dyżury pełnili zaproszeni posłowie na Sejm RP, radni Rady Miejskiej w Przemyślu
i prezydenci.
W dniach od 8 do 11 grudnia 2009 r. została przeprowadzona wśród organizacji pozarządowych
działających na terenie miasta Przemyśla ankieta, której celem było rozpoznanie możliwości
aktywnego włączenia się sektora pozarządowego w działania władz miasta Przemyśla na rzecz
poszerzenia granic miasta, a także ocena dotychczasowych działań w tym zakresie. W badaniu
258
Raport o stanie miasta Przemyśla
posłużono się ankietą opracowaną w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego
w Przemyślu, którą rozesłano w formie elektronicznej łącznie do 72 organizacji: stowarzyszeń,
fundacji, zgromadzeń zakonnych. Wypełnioną ankietę odesłało 7 organizacji.
Prawie wszystkie organizacje uczestniczące w badaniu (6 z 7) zadeklarowały chęć włączenia się
w działania na rzecz poszerzenia granic miasta.
W roku 2012 została powołana Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego, którą tworzą
przedstawiciele Rady Miejskiej, Prezydenta Miasta Przemyśla oraz organizacji pozarządowych. Do
zadań Rady należy m.in. opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy; opiniowanie projektów
uchwał i aktów prawa miejscowego oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym
programów współpracy; wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji
pozarządowych; udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami
administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi; wyrażanie opinii w sprawach
dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje
pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych. W tym
czasie odbyły się 3 posiedzenia Rady.
Ponadto, w 2012 r. został ustanowiony Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych.
Do zadań Pełnomocnika należy m.in: organizowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi
o charakterze pozafinansowym; koordynowanie działań jednostek organizacyjnych Urzędu
Miejskiego w Przemyślu; przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu
i zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla dotyczących współpracy, w tym programów współpracy
i ich realizacja; opracowywanie sprawozdań z realizacji programu współpracy oraz koordynacja
prac wspólnych zespołów ds. współpracy; udzielanie bezpłatnych porad prawnych i konsultacji
organizacjom w zakresie ich działalności; sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami
i fundacjami, z wyjątkiem stowarzyszeń kultury fizycznej; prowadzeniu ewidencji stowarzyszeń
i fundacji, z wyjątkiem stowarzyszeń kultury fizycznej.
Wskutek ustanowienia Pełnomocnika dokonano zmiany w strukturze organizacyjnej Urzędu –
zlikwidowano w Wydziale Spraw Społecznych wieloosobowe stanowisko ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi, w tym stanowisko koordynatora ds. współpracy oraz
przyporządkowano stanowisko Pełnomocnika bezpośrednio Prezydentowi Miasta Przemyśla.
C.DANE PORÓWNAWCZE
Liczba spotkań władz miasta Przemyśla z organizacjami pozarządowymi (spotkania dotyczące
przede wszystkim spraw związanych ze współpracą z organizacjami):
2007 r. - 4
2008 r. - 2
2009 r. - 3
2010 r. – 2
2011 r. – 0
2012 r. – 4, w tym 3 posiedzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
2013 r. – 5, w tym 1 posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
2014 r. – 3 posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
D. PRACE I DZIAŁANIA W TOKU
W Urzędzie Miejskim działają następujące rady i zespoły, w skład których wchodzą przedstawiciele
organizacji pozarządowych:
 Rada Sportu
 Zespół Zadaniowy do opracowania aktualizacji „Strategii Sukcesu Miasta Przemyśla”
259
Raport o stanie miasta Przemyśla









Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Powiatowa Rada Zatrudnienia
Zespół Kierowania Obroną Cywilną
Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego
Zespół ds. Koordynacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata
2010-2015”
Zespół koordynujący realizację programu ochrony zdrowia psychicznego mieszkańców
Przemyśla na lata 2011-2015
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego II kadencji.
E. SPIS ŹRÓDEŁ DANYCH
­
­
Urząd Miejski w Przemyślu
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2014.
260

Podobne dokumenty