KARTA INFORMACYJNA

Transkrypt

KARTA INFORMACYJNA
KARTA
INFORMACYJNA
ZANIM WYPEŁNISZ WNIOSEK
Symbol komórki odpowiedzialnej
ROŚ
PRZECZYTAJ !
URZĄD MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA i ROLNICTWA
ul. Szkolna 28 tel. 44 732-18-49
Numer procedury
XV
ZGŁOSZENIE INSTALACJI NIEWYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA
NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA
Podstawa prawna: art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2013r., poz.
1232 z późniejszymi zmianami ), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których
eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880).
I.
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Zgłoszenie instalacji niewymagających pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów
do powietrza, zawierające informacje wymienione w art. 152 ust. 2 ww. ustawy – ROŚ XV:
• oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
• adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
• rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość
świadczonych usług,
• czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),
• wielkość emisji i rodzaj emisji,
• opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji,
• informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi
przepisami
II.
OPŁATY:
1. Opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia 120 zł.
2. Opłatę skarbową wnosi się w dniu złożenia wniosku.
3. Opłaty dokonuje się w Kasach Urzędu: przy ul. Szkolnej 30/38 lub przy Pasażu Rudowskiego
10 lub bezgotówkowo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego nr 55 1560 0013 2322 6887 8000 0003
III. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU
Wniosek wraz z dowodem wpłaty należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców przy
ul. Szkolnej 28 lub przy Pasażu Rudowskiego 10.
IV.
TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU:
Do jednego miesiąca.
V.
TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim,
ul. Słowackiego 19, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od
doręczenia stronie decyzji.
VI.
UWAGI:
1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do
ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania
spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
2. Do 30 dni od dnia doręczenia wniosku organ może wnieść sprzeciw w drodze decyzji oraz
w przypadkach uzasadnionych koniecznością ochrony środowiska organ może ustalić w drodze
decyzji, wymagania w zakresie ochrony środowiska .
3. Przez instalacje należy rozumieć: 1/ stacjonarne urządzenie techniczne, 2/ zespół stacjonarnych
urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten
sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu, 3/ budowle niebędące urządzeniami
technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję zgodnie
z definicją zawartą w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst
jednolity: Dz. U. 2013r., poz. 1232 z późniejszymi zmianami).
4. Rodzaje instalacji podlegających zgłoszeniu z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do
powietrza:
1/ instalacje energetyczne o łącznej nominalnej mocy cieplnej od 1 MW do: a) 5 MW – opalane
węglem kamiennym; b) 10 MW - opalane koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem
opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi lub opalane koksem, biomasą, olejem napędowym,
olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi oraz węglem kamiennym, z tym że nominalna
moc cieplna wprowadzona w węglu kamiennym nie przekracza 5 MW; c) 15 MW – opalane
paliwem gazowym lub opalane paliwem gazowym oraz węglem kamiennym, koksem, biomasą,
olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi z tym że nominalna moc
cieplna wprowadzona w węglu kamiennym nie przekracza 5 MW, a nominalna moc cieplna
wprowadzona w węglu kamiennym, koksie, biomasie, oleju napędowym, oleju opałowym,
benzynie, biopaliwach ciekłych, nie przekracza 10 MW, 2/ instalacje inne niż energetyczne o łącznej nominalnej mocy cieplnej od 0,5 MW do 1 MW, opalane węglem kamiennym, koksem,
biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi, paliwem
gazowym, z których: a) wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzą wyłącznie ze spalania
tych paliw lub b) wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzące z prowadzonych w tych
instalacjach procesów innych niż spalanie paliw nie powodują przekroczenia 10% dopuszczalnych
poziomów substancji w powietrzu albo 10% wartości odniesienia, uśrednionych dla 1 godziny, 3)
instalacje do produkcji szkła – o wydajności mniejszej niż 1 Mg na dobę, 4/ instalacje do
suszenia, brykietowania lub mielenia węgla – o mocy przerobowej mniejszej niż 30 Mg surowca
na godzinę, 5/ instalacje do produkcji wapna palonego - o wydajności mniejszej niż 10 Mg na
dobę, 6/ instalacje do spawania - obejmujące nie więcej niż 3 stanowiska spawalnicze, 7/
instalacje do chowu lub hodowli zwierząt – zaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.
60 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami), 8/ instalacje do powlekania – do których nie
stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych z instalacji i w których zużywa się mniej
niż tonę powłok w ciągu roku, 9/ zbiorniki materiałów sypkich – o pojemności mniejszej niż 50
m3, 10/ instalacje do przetwórstwa owoców lub warzyw – o zdolności produkcyjnej mniejszej niż
50 Mg na rok, 11/ instalacje do suszenia owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub
leśnych o wydajności od 30 Mg na godzinę, 12/ instalacje do przechowywania owoców, warzyw,
zboża, innych płodów rolnych lub leśnych – w ilości od 50 Mg, 13/ młyny spożywcze, 14/
instalacje stosowane w gastronomii – przystosowanej do obsługi od 500 osób na dobę, 15/
instalacje do produkcji węgla drzewnego, 16/ instalacje do przesyłu, przeładunku lub
magazynowania paliw płynnych, 17/ instalacje do odprowadzania gazu składowiskowego do
powietrza, 18/ dygestoria, z wyjątkiem dygestoriów wykorzystywanych do celów laboratoryjnych,
19/ instalacje inne niż wymienione wyżej, gdy instalacja jest stosowana wyłącznie do badania,
rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych przez okres nie dłuższy
niż dwa lata, 20/ inne niż wymienione wyżej instalacje, do których nie stosuje się przepisów w
sprawie standardów emisyjnych, w przypadku gdy żadna z substancji wprowadzanych do
powietrza z wszystkich tych rodzajów instalacji położonych na terenie jednego zakładu nie
powoduje przekroczenia 10% dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10%
wartości odniesienia, uśrednionych dla 1 godziny.
Objaśnienia:
1. Biomasa oznacza biomasę w rozumieniu przepisów w sprawie standardów emisyjnych z instalacji
2. Biopaliwa ciekłe oznaczają: a) benzyny silnikowe zawierające powyżej 5% objętościowo
biokomponentów lub powyżej 15% objętościowo eteru etylo-tert-butylowego lub etylo-tert-amylowego;
b) olej napędowy zawierający powyżej 5% objętościowo biokomponentów; c) ester, bioetanol,
biometanol, dimetyloester oraz czysty olej roślinny – stanowiące samoistne paliwa.
3. Powłoka oznacza każdy preparat, łącznie z wszystkimi rozpuszczalnikami organicznymi lub
preparatami zawierającymi rozpuszczalniki organiczne niezbędnymi do jego właściwego zastosowania,
który nakłada się na powierzchnię w celu nadania jej efektu dekoracyjnego, ochronnego lub innego
efektu funkcjonalnego.