protokol nr 1 - BIP Urząd Miejski w Boguszowie

Transkrypt

protokol nr 1 - BIP Urząd Miejski w Boguszowie
PROTOKÓŁ Nr 1/11
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury, Oświaty
i Bezpieczeństwa – Komisji III Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach pod
przewodnictwem Józefa Nowaka Przewodniczącego Komisji
odbytego dnia 10 stycznia 2011 roku.
W posiedzeniu udział wzięli radni zgodnie z listą obecności
–
załącznik nr 1
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13:00.
Posiedzenie zamknięto o godz. 14:45.
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Plan wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie zimowych ferii szkolnych.
Ustalenie kalendarza imprez kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych i turystycznych.
Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w zakresie działania Komisji.
Sprawy różne.
Ad. 1
Przewodniczący Komisji wystąpił o przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Stanowisko Komisji: Komisja przyjęła protokół bez uwag.
Ad. 2
Informacje na temat planu wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii w formie
pisemnej przedstawiły E.Bieniek – Budz – Dyrektor OSIR
– załącznik nr 2
oraz E.Gajewska – Dyrektor MBP-CK.
– załącznik nr 3
Radny Zdeb zapytał czy turniej halowej piłki nożnej można przeprowadzić w Gimnazjum
Nr 1?
E.Bieniek-Budz poinformowała, że opiera się na bazie OSIR-u, ale podejmie rozmowy z
Dyrektor Gimnazjum Nr 1. Wszystko zależy od tego czy będą dodatkowe koszty.
Rady Wysocki zapytał jaką kadrę do prowadzenia imprez posiada OSIR?
Dyrektor OSIR wyjaśniła, że są to 3 osoby: inspektor d/s sportu, inspektor d/s turystyki i 1
osoba wspomagająca.
Radna Borowik zapytała w jaki sposób będą rekrutowane dzieci do zajęć na ferie?
E.Bieniek-Budz wyjaśniła, że będą to wszystkie dzieci, które się zgłoszą. Ogłoszenia
rozstaną rozwieszone na terenie miasta, w szkołach i Centrum Kultury.
Ad. 3
Informację dotyczącą kalendarza imprez przedstawiły E.Gajewska oraz E.Bieniek-Budz.
Radny Zdeb poruszył temat organizowania imprez na Orliku oraz organizacji turnieju tenisa
na kompleksie boisk sportowych przy Gimnazjum nr 1.
Ad. 4
A) Projekt uchwały w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, dla
miasta Boguszowa-Gorc na rok 2011 omówiła E.Jendrzejewska.
Komisja poruszyła temat funkcjonowania Fundacji Jesus Christ Security.
Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Stanowisko Komisji: Komisja w głosowaniu jawnym, głosami 9 za pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
B) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/272/09 Rady Miejskiej w
Boguszowie-Gorcach z dnia 30 października 2009 r. w sprawie podpisania porozumienia
dotyczącego partnerskiej współpracy pomiędzy miastem Boguszów-Gorce a miastem
Piennes we Francji omówiła K.Hull.
Radny Wysocki zapytał na czym będzie polegała współpraca miast partnerskich?
K.Hull wyjaśniła, że porozumienie jest potrzebne do pozyskania środków z Unii
Europejskiej na projekt dotyczący współpracy międzynarodowej. Projekt obejmuje
działania kulturalne i sportowe dla osób zróżnicowanych wiekowo.
Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Stanowisko Komisji: Komisja w głosowaniu jawnym, głosami 9 za pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Ad. 5
W sprawach Komisja ustaliła kolejne posiedzenia na trzeci tydzień miesiąca – środy.
Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Komisji
zamknął posiedzenie.
Na tym protokół zakończono.
Szczegółowy zapis posiedzenia stanowi załącznik do Protokołu (płyta CD).
Protokół sporządziła:
Agnieszka Oldecka-Świetlik
Przewodniczący Komisji:
Józef Nowak

Podobne dokumenty