Godność człowieka w Indiach - konspekt katechezy dla gimnazjum

Transkrypt

Godność człowieka w Indiach - konspekt katechezy dla gimnazjum
Konspekt katechezy dla gimnazjum
TEMAT: GODNOŚĆ CZŁOWIEKA W INDIACH
Cel ogólny: Zapoznanie z sytuacją społeczno-ekonomiczną Indii i ich głównymi problemami; dostarczenie wiedzy
i umiejętności wpływających na kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji drugiego człowieka należącego do
innej kultury.
Cele szczegółowe: Uczeń:
• wyjaśni znaczenie słowa „godność”;
• określi źródło pochodzenia godności ludzkiej;
• wskaże na mapie Indie;
• opowie o problemach nękających Indie oraz o trudnej sytuacji misjonarzy w Indiach.
Metody i formy pracy: praca w grupach, wykład, dyskusja, metaplan.
Pomoce: Pismo Święte, zdjęcia ludzi (mogą być same twarze), ilustracje przedstawiające nędzę ludzi w Indiach,
kartki do metaplanu, duży arkusz papieru, mazaki.
Czas: 2 godziny lekcyjne
Czynności katechety, czynności uczniów, przebieg katechezy
Modlitwa.
I. WPROWADZENIE
Katecheta po zapisaniu tematu na tablicy dzieli klasę na zespoły sześcioosobowe. Każda
z grup wybiera sobie jedno zdjęcie, które jest dla nich najbardziej interesujące.
Katecheta prosi uczniów, aby napisali krótki życiorys osoby, którą przedstawia
ilustracja. Niech nadadzą jej imię i nazwisko, określą skąd pochodzi, gdzie mieszka, co
robi obecnie, czym się interesuje, itp. Niech wyobrażą sobie, jakie ma problemy, co ją
cieszy, a co smuci, czy jest szczęśliwa i zadowolona, czy smutna i przygnębiona.
Zespoły prezentują swoje prace.
Katecheta podsumowuje prace uczniów, podkreślając, że każdy człowiek jest inny,
niepowtarzalny. Zwraca szczególną uwagę na godność i wolność człowieka w każdym
miejscu na ziemi.
W tym miejscu katecheta kończy lekcję prosząc uczniów, by na następne zajęcia
przynieśli ilustracje, artykuły, książki itp. związane z Indiami.
Katecheta wraz z uczniami z materiałów przyniesionych przez uczniów robi wystawę.
W miarę potrzeb katecheta dodaje swoje ilustracje.
Podczas dyskusji kierowanej uczniowie dzielą się swoimi spostrzeżeniami, uwagami
i wnioskami z przygotowanej wystawy.
Katecheta zawiesza mapę i prosi ucznia, by wskazał na niej Indie.
Katecheta może w tym miejscu podać informacje ogólne o Republice Indii: powierzchnia
– 3287590 km2, zaludnienie na 1 km2 – 304 osoby, stolica – Delhi.
Katecheta opowiada o trudnej sytuacji w Indiach, podkreślając fakt, że w Indiach
katolicyzm wyznaje tylko 1,8% ludności.
Katecheta zaprasza uczniów do wspólnej pracy. Prosi, aby uczniowie stosując metodę
metaplanu sformułowali refleksje i wnioski na temat „Godność człowieka w Indiach”.
Prosi uczniów, aby na oddzielnych kolorowych kartkach spisali swoje uwagi i wnioski
na czterech kolorowych kartkach
- kolor czerwony – jak jest?
- kolor niebieski – jak powinno być?
- kolor zielony – dlaczego nie jest tak jak powinno być?
- kolor pomarańczowy – wnioski
Katecheta wraz z uczniami podsumowuje ich pracę.
Prosi uczniów, aby zastanowili się w jaki sposób oni sami mogą mieć wpływ na poprawę
sytuacji ludności Indii, jak mogą kształtować solidarność międzyludzką oraz
propagować godność człowieka jako najwyższą wartość. Wszystkie refleksje zapisują
uczniowie na dużym arkuszu papieru zawieszonym w widocznym miejscu.
Modlitwa spontaniczna
Metody i formy pracy
praca w grupach
wykład
dyskusja
metaplan
modlitwa
Helena Czajkowska