Indywidualna karta uczestnika zajęć gimnastycznych

Transkrypt

Indywidualna karta uczestnika zajęć gimnastycznych
Indywidualna karta uczestnika zajęć gimnastycznych
………………………………………………………….......................................................................
(imię i nazwisko – numer indeksu)
Osoby dorosłe, podejmujące aktywność fizyczną po wielu latach bezczynności ruchowej muszą
pamiętać, że trening sportowy oprócz dostarczania wielu korzyści w postaci poprawy stanu
zdrowia, jest także dla organizmu silnym bodźcem stresogennym, mogącym wyzwalać lub
przyspieszać wiele niekorzystnych zmian w organizmie.
Aby systematyczna aktywność fizyczna mogła przyjąć tylko i wyłącznie wymiar treningu
prozdrowotnego, istotne jest wykonanie kwalifikacyjnych badań lekarskich, a następnie okresowe ich
monitorowanie.
POWINNIŚCIE WIEDZIEĆ!
Przed przystąpieniem do zaplanowanego programu ćwiczeń należy skorzystać z wizyty lekarskiej, gdzie
oprócz podstawowego wywiadu, często przeprowadza się wybrane badania internistyczne z
uwzględnieniem elementów badań ortopedycznych, laryngologicznych, okulistycznych oraz innych.
Wizyta najczęściej uzupełniona jest pomiarami antropometrycznymi, wybranym testem wysiłkowym oraz
odpowiednimi badaniami laboratoryjnymi. Analiza wyników pozwala określić zdolność do uprawiania
zajęć sportowych, a także stwierdzić czy wybrana forma wysiłku nie stwarza ryzyka dla zdrowia.
Lista niektórych dolegliwości chorobowych ograniczających udział w zajęciach ruchowych.
Lp.
Częściowe przeciwwskazania do
wysiłku:
1
Niewydolność serca, zaburzenia rytmu pracy
serca, obecność rozrusznika, migotanie
przedsionków
2
Nadciśnienie tętnicze
3
Przewlekłe choroby układu oddechowego
4
Cukrzyca wyrównana przez insulinę
5
Schorzenia naczyń obwodowych powodujące ból
podczas wysiłku
TAK / NIE
6
Krótki okres po krwotoku wewnętrznym
7
Niedokrwistość niewyrównana
8
Choroba wrzodowa przewodu pokarmowego
9
Przewlekłe choroby zapalne
10
Choroby układu ruchu, wymagane leczenia
przeciwbólowego
11
Przewlekłe choroby układu moczowego i nerek
Lp.
Całkowite przeciwwskazania do
wysiłku:
1
2
Wysoki stopień niewydolności serca na skutek jego
uszkodzenia, niewyrównana dusznica bolesna,
kardiomiopatia, zbyt duży przerost mięśnia
sercowego, tętniak, zwężeni ujścia aortalnego,
zaburzenia rytmu serca wywoływane wysiłkiem,
napadowe migotanie przedsionków
Nagłe zmiany zakrzepowo-zatorowe
3
Niestabilne nadciśnienie
4
Niewydolność układu oddechowego
5
Choroba wrzodowa przewodu pokarmowego w
fazie zaostrzenia i powikłań
6
Niewyrównana cukrzyca
TAK / NIE
7
Nadwaga przy BMI > 40
8
Stany zapalne
Oświadczam, że jestem w pełni świadoma/y/ swojego stanu zdrowia i nie mam żadnych przeciwwskazań
zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych. W przypadku zaistnienia przeciwwskazań
poinformuję
instruktora
lub
pracownika
Fundacji
PODAJ
DŁOŃ..
Imię
i
Telefon
Nazwisko:
kontaktowy:
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
REGULAMIN
1. Z usług oferowanych mają prawo korzystać osoby, które są słuchaczami Hrubieszowskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dokonały stosownych opłat oraz złożyły oświadczenie o
zdolności do udziału w zajęciach i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń
fizycznych.
2. W pomieszczeniach w których odbywają się zajęcia obowiązuje bezwzględny zakaz palenia
tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków, przynoszenia
alkoholu, środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwym, w stanie
odurzenia lub pod wpływem narkotyków.
3. Osoby w stanie nietrzeźwości, zachowujące się wulgarnie, agresywnie lub niezgodnie z
przyjętymi normami społecznymi -nie będą wpuszczane na teren obiektów w których odbywają
się zajęcia.
4. Na teren obiektów nie można wprowadzać lub wnosić żadnych zwierząt.
5. Niezwłocznie po przyjściu na zajęcia, Uczestnik jest zobowiązany do zmiany w szatni ubioru i
obuwia. Uczestnik zobowiązany jest posiadać ręcznik, który rozkłada na sprzęcie, z którego
korzysta w siłowni oraz na karimatach, zapobiegając ich zanieczyszczeniu.
6. Personel nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących
sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, Uczestnik powinien
zasięgnąć niezależnej porady medycznej przed przystąpieniem do jakichkolwiek ćwiczeń.
7. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji lub jakichkolwiek innych problemów
zdrowotnych - należy poinformować instruktora (trenera) przed zajęciami.
8. Korzystanie z obiektów zakazane jest Uczestnikom będącym w stanie infekcji, choroby zakaźnej
lub cierpiącym na inne dolegliwości, które mogą mieć niekorzystny wpływ na innych
użytkowników. W przypadkach wskazanych powyżej, Instruktor (trener) ma prawo ograniczyć
lub zakazać korzystania z urządzeń lub uczestniczenia w zajęciach.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, rozstrój, pogorszenie stanu
zdrowia i inne wypadki, zaistniałe podczas korzystania uczestnika z dostępnych usług, a związane
ze stanem zdrowia Uczestnika, wywołanymi nadmiernym obciążeniem i intensywnością ćwiczeń.
10. Uczestnik korzysta z oferowanych usług na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod
adresem Organizatora żądnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku
z korzystaniem z ww. usług, chyba że zaistniało to z winy Organizatora lub obsługi.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach, szatniach i w
innych pomieszczeniach.
12. Organizator, zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych zdjęć
wykonanych podczas zajęć, w tym również zdjęć utrwalających wizerunek Uczestnika.
13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów zajęć oraz możliwość odwoływania zajęć.
Zajęcia odbywają się przy frekwencji co najmniej 10 osób.
14. Zmiany w regulaminie będą podawane do wiadomości. Uczestników są zobowiązani do czytania
bieżących informacji i ogłoszeń oraz do dostosowywania się do nich.
……………………………………………………………………..
Podpis potwierdzający zapoznanie się z regulaminem.

Podobne dokumenty