SYSTEMY KOMPENSACJI NADĄśNEJ ŚREDNICH I

Transkrypt

SYSTEMY KOMPENSACJI NADĄśNEJ ŚREDNICH I
ELMA energia
ul. Wioślarska 18
10-192 Olsztyn
Tel: 89 523 84 90
Fax: 89 675 20 85
www.elma-energia.pl
[email protected]
PRZEDSTAWICIEL FIRMY: Rongxin Power Electronic Co.
WSPÓŁWYKONAWCA SYSTEMÓW SVC
SVC
SYSTEMY KOMPENSACJI NADĄśNEJ
ŚREDNICH I WYSOKICH NAPIĘĆ
Instalacje SN firmy Elma energia na świecie:
EUROPA:
Wielka Brytania
Holandia
Niemcy
Włochy
Litwa
Łotwa
Estonia
Rosja
AFRYKA:
Egipt
Sudan
Tanzania
AZJA:
Indie
Chiny
Singapur
Indonezja
Japonia
AUSTRALIA
Szanowni Państwo,
30 baterii kondensatorów do Sudanu, montowane na
słupach. Wykonanie dla klimatu tropikalnego. Zdjęcie w
trakcie produkcji w firmie Elma energia
Firma ELMA energia, wychodząc naprzeciw potrzebom
naszych klientów, zawsze dążyła do rozszerzania oferty
o
najnowocześniejsze
rozwiązania
z
zakresu
kompensacji mocy biernej, a precyzując - w zakresie
poprawy jakości energii. Od kilku lat oferujemy systemy
kompensacji nadążnej SVC o napięciach do 220kV
i mocach od 2MVar do 300MVar.
W tym zakresie firma ELMA energia współpracuje
z
jednym
z
największych
i
obecnie
najnowocześniejszych producentów podzespołów SVCfirmą RXPE.
Firma RXPE wykonała ponad 700 instalacji tego typu
i jest wraz z firmą ELMA energia gwarantem najwyższej
jakości. Do swojej produkcji firma RXPE wykorzystuje
podzespoły takich producentów, jak ABB, IT, EUPEC,
TOSHIBA, MITSUBISHI.
Zapraszamy do współpracy.
Firma „Elma energia” gwarantuje kompleksową
realizację inwestycji w zakresie systemów SVC –
od projektu do uruchomienia („pod klucz”).
Instalacja SVC wykonana przez firmę RXPE
ZAWARTOŚĆ KATALOGU:
Systemy nadążne SVC .......................................................................................................................................4
Gdzie i dlaczego warto stosować instalacje SVC ..................................................................................................6
Podzespoły systemów SVC ................................................................................................................................8
Zespoły pasywnych filtrów wyższych harmonicznych ....................................................................................8
Dławiki robocze TCR ...................................................................................................................................8
Łączniki tyrystorowe ...................................................................................................................................9
System chłodzenia naturalnego ciepłowodami ............................................................................................ 10
System chłodzenia wodą........................................................................................................................... 10
Cyfrowe systemy sterowania, zabezpieczeń i monitoringu ........................................................................... 11
Realizacje zadań inwestycyjnych w zakresie instalacji SVC ................................................................................. 12
Przede wszystkim jakość i niezawodność .......................................................................................................... 13
Automatycznie regulowana instalacja kompensacji mocy biernej pieca łukowego .
Filtr 2-giej harmonicznej typu „C” o mocy 46MVar/38,5kV. Realizacja ELMA energia
SYSTEMY NADĄŻNE SVC
Podstawowe podzespoły instalacji SVC, to:
•
zespół pasywnych filtrów
wyższych harmonicznych
•
dławiki robocze TCR
•
łączniki tyrystorowe w fazach
dławików roboczych TCR
•
system chłodzenia łączników
tyrystorowych
•
cyfrowy system sterowania,
zabezpieczeń i monitoringu.
Instalacja SVC. Realizacja RXPE
Uproszczony schemat jednokreskowy instalacji SVC
SYSTEMY NADĄŻNE SVC
W systemach kompensacji nadążnej SVC pasywne filtry wyższych harmonicznych załączane są na stałe do szyn
zbiorczych rozdzielni, z której zasilane są kompensowane odbiory energii elektrycznej. Tym samym pełna moc
pojemnościowa filtrów wyższych harmonicznych dostarczana jest do sieci. System cyfrowego sterowania, realizując
funkcje pomiarowe, ustala chwilowe zapotrzebowanie na moc bierną pojemnościową dla każdej fazy indywidualnie.
Wyniki pomiarów decydują o określeniu chwilowej wartości kątów zapłonu tyrystorów w systemie TCR, a tym samym
o wartości mocy biernej indukcyjnej dławików roboczych dla każdej fazy niezależnie.
Moc pojemnościowa systemu SVC w danym momencie stanowi różnicę pomiędzy sumaryczną mocą pojemnościową
zespołu filtr LC, a mocą indukcyjną systemu TCR.
PODSTAWOWE PARAMETRY SYSTEMÓW SVC FIRMY RXPE:
Napięcie znamionowe UN:
6…220kV
Częstotliwość znamionowa fr:
50Hz, 60Hz
Moc systemu
Q N:
2…300MVar
Regulacja mocy:
łączniki tyrystorowe w układach dławików TCR
sterowane cyfrowo
Zakres regulacji mocy:
0…100%
Sposób wyzwalania łączników:
elektrycznie lub optycznie wg życzenia odbiorcy
Sposób regulacji:
w każdej fazie indywidualnie
Chłodzenie łączników tyrystorowych
instalacji o mocy do 70MVar:
Ciepłowody lub woda wg życzenia odbiorcy
Chłodzenie łączników tyrystorowych
instalacji o mocy powyżej 70MVar:
Woda
Czas odpowiedzi:
≤10ms
Nizhny Tagil-Rosja
Baterie kondensatorów 35kV w układzie filtra 3-ciej harmonicznej. Realizacja ELMA energia
GDZIE I DLACZEGO WARTO STOSOWAĆ INSTALACJE SYSTEMU SVC
Systemy kompensacji nadążnej należy stosować wszędzie tam, gdzie wymagana jest poprawa jakości energii
elektrycznej, wynikająca ze specyfiki odbiorów:
•
dużej dynamiki zmian obciążenia, w tym mocy biernej,
•
generowania wyższych harmonicznych prądu i napięcia,
•
występowanie wysokiego współczynnika flikeru (migotania światła),
•
asymetrii obciążenia poszczególnych faz,
•
dużych zmian napięcia.
HUTY, PIECE ŁUKOWE
Piece
łukowe
należą
do
najbardziej
niespokojnych odbiorów energii elektrycznej
i generują wszystkie powyższe wymienione
zjawiska. Wpływa to radykalnie na obniżenie
jakości energii elektrycznej. Zastosowanie
kompensacji SVC w przypadku pieców
łukowych spowoduje:
•
•
•
•
ograniczenie zmian napięcia na szynach
rozdzielni,
redukcję wyższych harmonicznych
do
poziomu
akceptowanego
przepisami,
ograniczenie
1,5-2
krotnie
współczynnika
flikera
(migotania
światła),
zmniejszenie do możliwego minimum
asymetrii obciążenia układu.
W przypadku pieców łukowych ważne są także
efekty ekonomiczne, które oprócz opłat
za energię bierną, wynikają z:
•
•
•
•
•
radykalny wzrost mocy pieca łukowego
do 20%,
skrócenie czasu wytopu,
zmniejszenie
zużycia
obmurówki
ogniotrwałej pieca,
zmniejszenie zużycia elektrod,
zmniejszenie jednostkowego zużycia
energii elektrycznej na tonę wytopionej
stali.
WALCOWNIE
Systemy SVC zagwarantują:
Pobór mocy czynnej i biernej przez piec łukowy
•
•
skuteczną kompensację mocy biernej
przy dużej zmienności obciążenia,
ograniczenie wahań napięcia,
filtrację wyższych harmonicznych.
MASZYNY WYCIĄGOWE
Dla maszyn wyciągowych, których cały cykl
pracy złożony z trzech faz (rozruch, jazda,
hamowanie) trwa od kilkunastu do stu sekund,
a prostowniki zasilające ich napędy generują
wyższe harmoniczne, system SVC
pełni
podobną funkcję jak w przypadku walcowni.
PODSTACJE MIEJSKIE WN/SN
W sieci lokalnej, do kompensacji mocy biernej
wykorzystywane są wieloczłonowe baterie
kondensatorów. Jednakże takie rozwiązanie
umożliwia
uzyskanie
wyłącznie
pojemnościowej mocy biernej, zaś szybkość
reakcji nie pozwala na nadążenie za szybkimi
zmianami obciążenia. System SVC pozwala na
szybką i precyzyjną kompensację zarówno
mocy
biernej
indukcyjnej
jak
i pojemnościowej. Dodatkowo, przy instalacji
systemu można wykorzystać istniejące
nieregulowane
baterie
kondensatorów,
redukując w ten sposób nakłady inwestycyjne.
PODSTACJE TRAKCYJNE
Wyższe harmoniczne generowane przez
prostowniki podstacji trakcyjnych, niesymetria
obciążenia, zmiany obciążenia i niski
współczynnik mocy wskazują na SVC jako
skuteczny sposób rozwiązania powyższych
problemów.
FARMY WIATROWE
Rosnąca popularność i moc farm wiatrowych
stawiają coraz wyższe wymagania w zakresie
parametrów
jakościowych
w
punkcie
przyłączenia. Farma wiatrowa może stanowić
zarówno odbiornik indukcyjny (w trakcie
pracy) jak i pojemnościowy (ze względu
na reaktancję pojemnościową kabli), zmienny
w czasie. Dodatkowo, w punkcie przyłączenia
do sieci mogą one wpływać na poziom flikera
oraz
wyższych
harmonicznych
(w szczególności w przypadku turbin nie
wyposażonych we własne układy filtracyjne).
Systemy SVC mogą rozwiązać wszystkie
powyższe problemy.
PODZESPOŁY SYSTEMÓW SVC
ZESPOŁY PASYWNYCH FILTRÓW WYŻSZYCH HARMONICZNYCH
Filtry pasywne LC są źródłem energii
biernej
pojemnościowej
oraz
obniżają
zawartość wyższych harmonicznych prądu
i napięcia w układzie zasilania. O wyborze
konkretnych rzędów filtrowanych wyższych
harmonicznych
decyduje
spektrum
generowane przez odbiorniki zasilane z tych
samych szyn, co system SVC. Dla pieców
łukowych
będą
to
najczęściej
filtry
harmonicznych: 2h (filtr typu C z rezystorami
tłumiącymi), 3h, 4h i 5h.
Na zamówienie, dławiki RXPE mogą
być wykonane w sposób umożliwiający płynną
regulację indukcyjności, co pozwala na
precyzyjne zestrojenie filtrów, a tym samym
maksymalną skuteczność filtracji. Zespoły
filtrów wyższych harmonicznych są załączone
do szyn rozdzielni na stałe.
Filtr 3-ciej harmonicznej 30kV z bateriami 70MVar. Realizacja ELMA
energia
DŁAWIKI ROBOCZE TCR
Moc dławików dobierana jest tak, aby umożliwić uzyskanie pełnych mocy pojemnościowych filtrów wyższych
harmonicznych od 0 do 100%. Dławiki robocze łączone są w trójkąt (po dwa na fazę). W każdej fazie włączony jest
zespół łączników tyrystorowych.
Dławiki robocze TCR. Instalacja RXPE
PODZESPOŁY SYSTEMÓW SVC
ŁĄCZNIKI TYRYSTOROWE
Łączniki tyrystorowe średnich napięć do systemów SVC. Hala firmy RXPE
Trzy łączniki tyrystorowe instaluje się w poszczególnych fazach dławików roboczych TCR. Kąty wyzwolenia tyrystorów
decydują o chwilowej wartości mocy biernej indukcyjnej dławika, a tym samym o chwilowej, wypadkowej wartości
mocy biernej instalacji. Zastosowanie łączników tyrystorowych umożliwia uzyskanie bardzo krótkich czasów reakcji
(rzędu 10ms).
Firma RXPE posiada łączniki na bazie tyrystorów wyzwalanych elektrycznie (ETT) lub optycznie (LTT). Łączniki mogą
być chłodzone ciepłowodami (instalacje do 70MVar) lub wodą.
Łączniki tyrystorowe firmy RXPE
PODZESPOŁY SYSTEMÓW SVC
SYSTEM CHŁODZENIA NATURALNEGO CIEPŁOWODAMI
W przypadku instalacji o mocy do 70MVar, nie ma konieczności stosowania chłodzenia wodą łączników tyrystorowych.
Chłodzenie odbywa się za pomocą ciepłowodów. Ciepłowody są dwukierunkowe i całkowicie zamknięte, mogą odbierać
ciepło bezpośrednio z tyrystorów. Brak jest ruchomych elementów, tak więc system jest prosty, nie wymaga
konserwacji i jest cichy.
Ciepłowody instaluje się w radiatorach tyrystorów pod kątem od 45º do 60º względem poziomu. Element najbliżej
tyrystorów położony jest najniżej. Czynnik, który wypełnia ciepłowód ogrzewa się odbierając ciepło od tyrystorów
i przechodząc w stan gazowy (para) przemieszcza się na drugi koniec ciepłowodu tracąc w tym czasie ciepło własne
(oddane na dalsze części radiatora). Po utraceniu większości ciepła czynnik przechodzi w stan ciekły i spływa na dół
ciepłowodu rozpoczynając proces od początku.
SYSTEM CHŁODZENIA WODĄ
System chłodzenia wodą jest znacznie bardziej złożony i kosztowny. Dla instalacji powyżej 70MVar jest
systemem wymaganym.
1. wymiennik ciepła
2. zawory
3. pompa wodna głównego cyklu
4. chłodzone łączniki
5. zbiornik z wodą
6. pompa dostarczająca wodę
7. dejonizator
8. zbiornik ekspansyjny
9. cylinder z azotem
T. Czujnik temperatury
P. Czujnik ciśnieniowy
F. czujnik przepływu
Q. Czujnik przewodności
L. czujnik poziomu wody
PODZESPOŁY SYSTEMÓW SVC
CYFROWE SYSTEMY STEROWANIA, ZABEZPIECZEŃ I MONITORINGU
Cyfrowy system sterowania RXPE realizuje funkcje
pomiarowe
w
czasie
rzeczywistym
(określenie
zapotrzebowania na moc bierną pojemnościową w każdej
fazie indywidualnie) i przekazuje odpowiednie sygnały
do łączników tyrystorowych celem regulacji kąta zapłonu
tyrystorów systemu TCR.
Proces regulacji mocy TCR jest realizowany dla każdej
fazy oddzielnie. System RXPE charakteryzuje, dla funkcji
kompensacji mocy biernej, krótki czas odpowiedzi,
poniżej niż 10ms.
Cyfrowy system sterowania, zabezpieczeń
i monitoringu firmy RXPE
Uproszczony schemat funkcjonowania systemu sterowania RXPE
Pozostałe funkcje cyfrowego systemu sterowania, to:
− regulacja,
− komunikacja z systemami zewnętrznymi,
− samodiagnostyka,
− zabezpieczenia i alarmy,
− monitoring,
Funkcje i podzespoły mogą być dobrane na życzenie.
REALIZACJE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ZAKRESIE INSTALACJI SVC
Systemy kompensacji nadążnej SVC zawsze projektowane są indywidualnie i muszą uwzględniać między innymi:
• lokalne warunki środowiskowe,
• parametry systemu zasilającego,
• parametry eksploatacyjne kompensowanych odbiorników,
• oczekiwania w zakresie parametrów jakościowych energii po zainstalowaniu systemu SVC,
• warunki lokalne (dysponowana powierzchnia napowietrzna lub wnętrzowa, możliwość rozbudowy
rozdzielni, dostęp do wody przemysłowej, itp.)
Etapy procesu realizacji inwestycji instalacji systemu
SVC:
•
wizja lokalna i pomiary parametrów
elektrycznych,
•
analiza wyników pomiarów
i opracowanie koncepcji systemu,
•
zatwierdzenie koncepcji przez
zleceniodawcę,
•
wykonanie dokumentacji technicznej,
jej zatwierdzenie przez
zleceniodawcę,
•
produkcja podzespołów
systemu SVC,
•
badania laboratoryjne
podzespołów SVC,
•
montaż u odbiorcy, badania
pomontażowe, rozruch.
Produkcja obwodów drukowanych
Fragment dokumentacji systemu SVC wykonanej w ELMA energia
PRZEDE WSZYSTKIM JAKOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ
Obie firmy, zarówno RXPE jak i ELMA energia, przywiązują ogromną wagę do badań i testów poszczególnych
podzespołów, aparatów i urządzeń. Celem tych testów jest zagwarantowanie bardzo wysokiej jakości dostarczanych
podzespołów, co przekłada się na dużą niezawodność pracy kompletnych systemów SVC.
Centrum badań systemów SVC w firmie RXPE
Stanowiska pomiarowe centrum badań systemów SVC w firmie RXPE
Testowanie systemów sterowania w firmie RXPE
Laboratorium firmy ELMA energia
OFERTA ELMA energia:
• Kondensatory energetyczne nn i SN
• Styczniki do załączania obwodów pojemnościowych nn i SN
• Automatycznie regulowane baterie kondensatorów nn
• Baterie kondensatorów nn i SN z dławikami ochronnymi
• Baterie kondensatorów SN i WN statyczne oraz regulowane
automatycznie
• Pasywne filtry wyższych harmonicznych nn, SN i WN
• Transformatorowe filtry pasywne SN
• Filtry aktywne
• Systemy kompensacji nadążnej średnich napięć SVC i
STATCOM
KOMPENSATORY ATSC
• Tyrystorowe kompensatory nadążne średnich i wysokich
napięć TSC
• Kompensacja farm wiatrowych
• Usługi projektowe, pomiarowe i elektromontażowe
• Łączniki tyrystorowe nn od 10kVar do 900kVar
• Sterowniki do systemów kompensacji nn z łącznikami
tyrystorowymi
• Trójfazowe kompensatory nadążne nn, w tym z kompensacją
każdej fazy indywidualnie
Układ kompensacji dynamicznej ATSC przeznaczone
są do nadążnej kompensacji mocy biernej
w trójfazowych sieciach rozdzielczych o napięciu do
30kV. Pojedynczy człon składa się z baterii
kondensatorów
nn,
załączanych
łącznikami
tyrystorowymi oraz transformatora obniżającego
SN/nn o parametrach reaktancyjnych dobranych
tak, aby wraz z kondensatorami tworzyć układ filtra
odstrojonego wyższych harmonicznych.
Kompensatory ATSC mogą stanowić część układu
hybrydowego z filtrem aktywnym (kompensacja
mocy biernej i filtracja w.h.)
Podstawowe dane techniczne:
Moc znamionowa:
do 11MVar
Napięcie znamionowe:
6-36kV
Stopień regulacji:
300-925kVar
Czas odpowiedzi zdalnej regulacji:
14-20ms
Częstotliwość:
50Hz (na życzenie 60Hz)
SZCZEGÓLNIE POLECANA DLA:
- MASZYN WYCIĄGOWYCH
- WALCOWNI HUT
Transformatorowe filtry pasywne LC.
Instalacja na napięcie 21,4kV.
Realizacja Elma energia
ELMA ENERGIA
ul. Wioślarska 18
10-192 Olsztyn
Tel: 89 523 84 90
www.elma-energia.pl
[email protected]

Podobne dokumenty