Podatek dochodowy od osób prawnych – jak prawidłowo rozliczyć

Transkrypt

Podatek dochodowy od osób prawnych – jak prawidłowo rozliczyć
Krajowa Izba Podatkowa zaprasza do udziału w szkoleniu pt.:
Podatek dochodowy od osób prawnych – jak prawidłowo rozliczyć się z
urzędem skarbowym?
Szkolenie ma na celu zaprezentowanie rozliczenia podatku dochodowego krok po kroku, z zaakcentowaniem
problemów i niedopowiedzeń, które pojawiają się w praktyce i utrudniają ustalenie podatku w prawidłowej wysokości.
Faktycznie trudności związane są z ustaleniem momentu właściwego dla rozliczenia kosztu i przychodu podatkowego,
koniecznością wykazania związku ponoszonych wydatków z prowadzoną działalnością oraz rozliczeniem zdarzeń
nietypowych. W trakcie szkolenia zostaną zatem omówione najczęściej pojawiające się wątpliwości i pokazane zostaną
możliwości udokumentowania czy wyjaśnienia zdarzeń tak, by organy podatkowe mogły uznać rozliczenie podatku za
prawidłowe.
Miejsce szkolenia:
Hotel QUBUS, ul. Skarbowa 2 - Legnica
Godzina szkolenia:
09:00
Data szkolenia:
20.09.2016
Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
I. Przygotowanie dokumentacji i ewidencji dla potrzeb ustalenia podatku dochodowego. Rachunek zysków
i strat jako punkt wyjścia do określenia przychodów i kosztów podatkowych – dlaczego do rozliczenia
podatku dochodowego potrzebna jest znajomość zasad rachunkowych?
II. Rozliczenie podatku:
1. Przychody podatkowe:
a. Moment ich powstania (zasada ogólna, usługi ciągłe, zasada kasowa) – kiedy właściwie rozliczyć refaktury?
b. Przychody wyłączone od opodatkowania – czy są zaliczki, które są przychodem podatkowym?
c. Kiedy powstaje przychód z otrzymanych nieodpłatnie rzeczy i świadczeń i jak go wycenić?
d. W jakich przypadkach powstają przychody z rzeczy i świadczeń otrzymanych częściowo odpłatnie?
e. Jak i kiedy faktury korygujące zmieniają przychód (korekty błędów, zwrot towarów, rabaty) – co z premiami
pieniężnymi?
2. Koszty uzyskania przychodów: co wynika z definicji – dlaczego zakup pluszowego misia może być
kosztem podatkowym?
a. Jak udokumentować poniesienie kosztów – dlaczego czasami faktura zakupu nie wystarcza?
b. Koszty bezpośrednie i pośrednie – jak je odróżnić?
1/3
c. Moment poniesienia kosztu – dlaczego przyjęta polityka rachunkowości jest taka ważna?
d. Zasady przyporządkowania kosztu do roku podatkowego – które z kosztów należy rozliczać w czasie, a które
niekoniecznie?
3. Wycena kursów walut: moment przeliczenia przychodów i kosztów:
a. Dlaczego kurs faktyczny jest ważniejszy od średniego kursu NBP i kto właściwie określa czym jest kurs
faktyczny?
b. Rodzaje podatkowych różnic kursowych – czy na koncie walutowym należy wyceniać odrębnie wpływ i
rozchód waluty?
4. Rozliczenia z kontrahentami:
a. Kontrahenci dobrzy – czyli jak ich przyjąć i obdarować żeby byli zadowoleni a podatnik wydatki rozliczył w
kosztach podatkowych? Czy logo na prezencie wystarczy by z reprezentacji przejść w reklamę?
b. Kontrahenci źli (bo nie płacą) – jak z niezapłaconych należności zrobić koszty podatkowe?
c. Kiedy zapłacone kary, odszkodowania, koszty sądowe i egzekucyjne są kosztem podatkowym?
5. Rozliczenia z pracownikami: wynagrodzenia, działalność socjalna, integracja, świadczenia nieodpłatne:
a. Które ze świadczeń rozlicza się kasowo a które memoriałowo?
b. Które rozliczenia z pracownikami wymagają szczególnego udokumentowania?
c. Czy w ryczałcie za używanie firmowego samochodu jest uwzględnione paliwo?
6. Odliczenia od dochodu lub podstawy opodatkowania:
a. Jak otrzymanie dotacji (środków UE) wpływa na korektę kosztów związanych z amortyzacją podatkową?
b. Zasady odliczania darowizn;
c. Nowa ulga na działalność badawczo-rozwojową.
III. Rozliczenie z urzędem skarbowym:
a. Zaliczki podatku – rozliczenia rzeczywiste, uproszczone, zwolnienia ze składania deklaracji miesięcznych,
b. Zeznanie roczne – kiedy złożyć i co do niego dołączyć?
c. Obowiązki przedsiębiorcy jako płatnika – zasady opodatkowania wypłat dywidend oraz należności dla
nierezydentów.
IV. Jednolity plik kontrolny:
a. Kto jest objęty obowiązkiem przekazywania od 1.07.2016r. informacji do organów podatkowych?
b. Jaki jest zakres przekazywanych informacji?
c. W jakich przypadkach organy mogą żądać udostepnienia informacji?
Cena szkolenia obejmuje:
zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia,
lunch, serwis kawowy.
Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy
wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia
2/3
odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem
(042) 235-31-95.
Serdecznie zapraszamy.
Rozpoczęcie szkolenia:
20.09.2016 09:00
Ilość godzin:
5
Miejsce szkolenia:
Hotel QUBUS, ul. Skarbowa 2 - Legnica
Cena regularna uczestnictwa
jednej osoby netto:
390,00 zł
Cena regularna uczestnictwa
jednej osoby brutto:
479,70 zł
3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty