odwołanie pełnomocnictwa_doradca

Transkrypt

odwołanie pełnomocnictwa_doradca
WZÓR
……..………………….……………
………………………….……………
……………………….…..…………
……………………………….………
WYPOWIEDZENIE PEŁNOMOCNICTWA
Ja, niŜej podpisany, ………………………..........……….., doradca podatkowy, nr wpisu …………………….
wykonujący działalność gospodarczą w ………………………………………………...……… pod adresem:
……….......................................................……..,
niniejszym
wypowiadam
pełnomocnictwo
mojemu mocodawcy, Panu/i ………........................................…………, które zostało mi udzielone
dnia …………………………………..……… roku.
Wypowiedzenie pełnomocnictwa skutkuje wygaśnięciem mocy wszystkich pełnomocnictw substytucyjnych
udzielonych przez pełnomocnika głównego.
…………………………………………., ………………………….. r.
……………….…………………………
podpis doradcy
03/2011

Podobne dokumenty