KONKURS PLASTYCZNY "Projekt znaczka pocztowego"

Transkrypt

KONKURS PLASTYCZNY "Projekt znaczka pocztowego"
RREEG
GU
ULLAAM
MIIN
N KKO
ON
NKKU
URRSSU
U
„W kręgu literatury i sztuki”
w
k a t e g o r i i
K
KO
ON
NK
KU
UR
RS
SP
PLLA
AS
STTY
YC
CZZN
NY
Y
„Projekt znaczka pocztowego”
Konkurs pod Patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty
w Gorzowie Wlkp.
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
2.
3.
Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu „W kręgu literatury i sztuki” na pracę plastyczną,
zwanego dalej „Konkursem Plastycznym”.
Organizatorem Konkursu jest Gimnazjum nr 3 im. Józefa Chełmońskiego w Zielonej Górze, zwane dalej
„Gimnazjum” przy współudziale Poczty Polskiej, Lubuskiego Okręgu ZNP, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
oraz Samorządowego Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa w Zielonej Górze.
Konkurs organizowany jest przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Zielona Góra.
§ 2. CELE KONKURSU
1. Celem konkursu jest popularyzacja malarstwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie kreatywności i wrażliwości
artystycznej przy wykorzystaniu zaproponowanych technik plastycznych. Konkurs ma umożliwić swobodną
interpretację plastyczną. Tematyka konkursu podkreśla wagę bieżących zagadnień edukacyjnych ustanowionych
w roku szkolnym 2015/2016 z podkreśleniem twórczości wybitnego polskiego malarza - Józefa Chełmońskiego,
Patrona Gimnazjum nr 3 w rocznicę nadania Sztandaru Szkole.
§ 3. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1.
Gimnazjum ogłasza Konkurs na pracę plastyczną dla dzieci i młodzieży w trzech kategoriach:
KATEGORIA I:
6 lat - 8 lat
KATEGORIA II:
9 lat -12 lat
KATEGORIA III:
13 lat -15 lat
2.
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu projektu znaczka pocztowego na dowolnie wybrany poniższy temat:
1. Okładka Mojej ulubionej książki.
6. Śladami pędzla Józefa Chełmońskiego.
Znajdź obrazy: http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Chelmonski/Index.htm
2.
3.
4.
5.
Odpoczywam aktywnie i bezpiecznie.
Recepta na zdrowie.
Co mi w duszy gra?
Wyprawa moich marzeń.
3.
7.
8.
9.
10.
Mam otwarte serce – pomagam innym.
Wydarzenia z historii Polski – Jubileusz Chrztu Polski 966-2016.
Przyjaciel – jedna dusza w dwóch ciałach.
Znam zasady – jestem bezpieczny w sieci.
Praca konkursowa musi spełniać następujące warunki:
• Wielkość znaczka: format A-4;
• Każdy znaczek powinien posiadać charakterystyczną perforację (szerokość 0,5-1 cm);
• Praca powinna być wykonana dowolną techniką malarską (tempera, akryl, gwasz, plakatówka, akwarela)
- może uwzględniać technikę collage. Uczestnik może również wykonać pracę w dowolnym programie
graficznym i przesłać ją w formie zdjęcia . Wielkość zdjęcia nie może przekraczać formatu A-4.
Ze względów technicznych prosimy nie stosować plasteliny, produktów spożywczych np. kaszy, ryżu…
4.
5.
1)
2)
3)
6.
7.
Oceny prac oraz wyboru nagrodzonych Uczestników dokona jury wg kategorii określonych w § 3 ust. 1.
Jury, oceniając prace, w szczególności bierze pod uwagę następujące kryteria:
Zgodność z tematyką konkursu;
Kreatywność autora;
Estetyka wykonanej pracy.
Decyzje Jury są wiążące, ostateczne i nie podlegają zmianom.
Konkurs realizowany jest według poniższego harmonogramu:
• Termin nadsyłania prac do 3 marca 2016 r.
• Ogłoszenie wyników na stronie internetowej www.gimnazjum3.zgora.pl do 14 marca 2016 r. Organizator
zastrzega, że skontaktuje się telefonicznie lub e-mailowo jedynie z nagrodzonymi Uczestnikami Konkursu.
• Gala Finałowa odbędzie się w dniu 18 marca 2016 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Zielonej
Górze – wręczenie nagród i wyróżnień oraz wystawa prac konkursowych.
Gimnazjum nr 3 im. Józefa Chełmońskiego, ul. św. Kingi 1, 65-215 Zielona Góra
tel. 68 3299260, www.gimnazjum3.zgora.pl
1
§ 4. NAGRODY W KONKURSIE
1.
2.
3.
Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody rzeczowe, m.in.: tablety, czytniki e-booków, głośniki bluetooth,
gadżety multimedialne, gry edukacyjne, zestawy malarskie, materiały artystyczne, książki/albumy…)
oraz nagrody specjalne w postaci znaczków personalizowanych.
Organizator zastrzega swobodny przydział nagród.
Dla szkół, które nadeślą najwięcej ciekawych prac zostaną przyznane - STATUETKI DYREKTORA GIMNAZJUM NR 3
§ 5. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych zebranych w związku z Konkursem jest Gimnazjum nr 3 w Zielonej Górze, ul. Św. Kingi 1.
2. Osoba przystępująca do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku przez
Gimnazjum w celach organizacji i przeprowadzenia Konkursu w zakresie: wyłonienia i powiadomienia zwycięzców,
przekazania nagród, publikacji informacji z przebiegu Konkursu na stronach internetowych/facebooku.
3. Przekazując pracę plastyczną na Konkurs, Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie prac i fotografii na wszelkich
polach ekspozycji.
4. Uczestnik/opiekun prawny jest zobowiązany do uzupełnienia i dołączenia KARTY INFORMACYJNEJ (załącznik 2).
§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.
Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjnoreklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem
Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. O ewentualnych zmianach
Regulaminu Uczestnicy Konkursu będą informowani poprzez stronę www.gimnazjum3.zgora.pl
Przystąpienie do Konkursu jest uznane za akceptację przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!
Organizatorzy
KONTAKT: Elżbieta Terajewicz,
e-mail: [email protected]
Tel. 68 329 92 60; 790290041
Wyślij pracę konkursową na adres:
Gimnazjum nr 3 im. Józefa Chełmońskiego
ul. św. Kingi 1, 65-215 Zielona Góra
Z dopiskiem „Konkurs plastyczny”.
Załącznik - KARTA INFORMACYJNA UCZESTNIKA
Konkurs plastyczny „W kręgu literatury i sztuki” – KARTA INFORMACYJNA UCZESTNIKA
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA:
(Proszę wpisać drukowanymi literami)
DANE
KONTAKTOWE
Wiek: …. lat
Nazwa i adres szkoły
(lub uczestnika):
e-mail:
nr telefonu:
TEMAT PRACY KONKURSOWEJ.
Proszę zaznaczyć „X” kolejny numer
wybranego tematu pracy wg regulaminu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku przez Gimnazjum nr 3 w Zielonej Górze w związku z organizacją Konkursu, ogłoszeniem
wyników, wydaniem nagród i umieszczeniem informacji na stronach internetowych/facebooku.
W ramach udziału w Konkursie, wyrażam zgodę na publikowanie moich prac na różnych dostępnych nośnikach i na wszelkich polach ekspozycji.
Zapoznałem/am się z REGULAMINEM KONKURSU i akceptuję wszystkie jego warunki.
….………………………………………………………………
Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych
Gimnazjum nr 3 im. Józefa Chełmońskiego, ul. św. Kingi 1, 65-215 Zielona Góra
tel. 68 3299260, www.gimnazjum3.zgora.pl
2