3. ostateczna decyzja dziekana zostanle podana do wiadomości

Transkrypt

3. ostateczna decyzja dziekana zostanle podana do wiadomości
oGŁoSZENlE o KoNKURslE
Dziekan Wydziału Matematyki i !nformatyki ogłasza konkurs
na stypendium naukowe dla młodych naukowc w w projekcie Maestro 6
na rok akademicki 20t5/20L6 dla uczestnik w wydziałowych studi w doktoranckich.
l.
Harmonogram konkursu.
I.
2.
3.
Termin na składanie wniosk w o przYznanie stypendium upływa dnia 15 wrześniaŻoI5 roku.
We wniosku mtody naukowiec musi podać informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć
naukowych
iwyr znie
wynikających z prowadzonych badari.
ocena wniosk w przez komisję konkursową następuje w terminie do dnia 22 września2015
roku.
ostateczna decyzja dziekana zostanle podana
do
wiadomości wnioskodawcom
za
pośrednictwem strony internetowej lub specjalnej tablicy ogłoszeniowej do dnia 2Ż września
4.
2015 roku.
Doktoranci,
kt
rym przYznano stypendium podpisują umowy w terminie do dnia 30 września
2015 roku.
il.
W roku akademickim
stypendium
lll.
2015
/Ż016 na Wydziale Matematyki i lnformatyki zostanie przyznane
1
W Wysokości 3 000 zł.
Szczeg łowe zasady oraz tryb przeprowadzenia konkursu określa regulamin przyznawania
stypendi w naukowych dla młodych naukowc w w projektach badawczych uwalony przez Radę
Narodowego Centrum Nauki 3 czerwca 2OL3 r.

Podobne dokumenty