Diagnostyczne zastosowanie spektroskopii Ramana i

Transkrypt

Diagnostyczne zastosowanie spektroskopii Ramana i
LABORATORIUM LASEROWEJ SPEKTROSKOPII MOLEKULARNEJ
(LLSM) Instytutu Techniki Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej LLSM prowadzi badania
nad opracowaniem nowoczesnej techniki diagnostycznej metodą światła
rozproszonego Ramana dla wykrywania wczesnych zmian nowotworowych in vivo w
ludzkiej tkance we współpracy z I Szpitalem Miejskim im. dr E. Sonnenberga w Łodzi
oraz Publicznym Ośrodkiem Zdrowia w Andrespolu. Badania dotyczą ustalenia
empirycznych korelacji między widmem wibracyjnym i emisyjnym a zmianami
wywołanymi chorobami takimi jak: rak pęcherza, rak sutka, rak żołądka, nowotwór
płuc, białaczka, rak jelita, wodobrzusze, czerniak złośliwy. Dotychczasowe badania
obejmują około 100 pacjentów chorych i 100 pacjentów zdrowych. Dotychczas
uzyskane wyniki zachęcają do rozszerzenia współpracy na Oddział Chirurgii
Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi
w celu podjęcia badań widm tkanki piersi ludzkiej pobranej do analizy
histopatologicznej w biopsji igłowej metodami spektroskopii Ramana.
Badania te leżą w nurcie najbardziej „gorących” i najbardziej obiecujących technik
diagnostycznych i zabiegowych, które dążą do tego, aby zastąpić inwazyjną analizę
histopatologiczną zmienionej chorobowo tkanki metodą nieinwazyjną polegającą na
badaniu tkanki in situ w czasie realnym, tj. w trakcie rutynowego badania lekarskiego.
Można to osiągnąć za pomocą technik optycznych, takich jak spektroskopia Ramana
wykorzystując igły światłowodowe sprzężone ze spektrometrem, mikroskopem i
detektorem. Choć projekty badawcze dotyczące zastosowania spektroskopii Ramana
w diagnostyce medycznej in vivo na świecie nie osiągnęły jeszcze fazy
komercjalizacji trwa fascynujący wyścig. W Massachusetts Institute of Technology
trwają prace nad końcowym etapem ustalenia optymalnej konfiguracji układu
eksperymentalnego mające na celu użycie techniki Ramana jako metody optycznego
rozpoznawania w diagnostyce nowotworów tkanki ludzkiej in vivo. 23 października,
2003 firma Intel (największy światowy producent procesorów komputerowych) oraz
Fred Hutchinson Cancer Research Center (z dwoma laureatami nagród Nobla w
swoim składzie) ogłosili, że rozpoczynają prace nad budową diagnostycznego
spektrometru Ramana, zwanego INTEL RAMAN BIOANALYZER,. 19 kwietnia, 2004
Palo Alto Research Center (Stanford University) w kooperacji z firmą Xerox i Scipps
Research Institute zaanonsował pracę, która może być przełomem w diagnostyce
medycznej nowotworów, prezentując szybki cytometr monitorujący zmiany
nowotworowe w rutynowym badaniu krwi ludzkiej
W Laboratorium Laserowej Spektroskopii Molekularnej zgromadzono
aparaturę unikalną w skali kraju, odpowiadającą najwyższym standardom
światowym. Laboratorium Laserowej Spektroskopii Molekularnej dysponuje
unikatowymi w skali kraju układami laserowymi, w szczególności femtosekundowym
układem laserowym i układem laserowym do pomiarów światła rozproszonego
metodą rozpraszania Ramana i należy do bardzo wąskiej grupy
najnowocześniejszych laboratoriów laserowych w Polsce. Laboratorium Laserowej
Spektroskopii Molekularnej Instytutu Techniki Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej
dysponując sprzętem badawczym o regionalnym i ogólnokrajowym znaczeniu
współpracuje z laboratoriami zagranicznymi z USA, Francji, Niemiec oraz w ramach
Międzyuczelnianego Laboratorium Środowiskowego przyczynia się do dostarczenia
środowisku łódzkich chemików nowoczesnej i unikatowej aparatury badawczej.
Kierująca laboratorium prof.dr.hab. Halina Abramczyk została w
2003 roku Ekspertem Unii Europejskiej w dziedzinie laserów w VI Programie
Ramowym UE, Bruksela. Wygłosiła ostatnio wykłady na zaproszenie w Stanford
University, University o California oraz University of Arizona dotyczące zastosowania
metod laserowych rozdzielczych w czasie do badania ultraszybkich procesów
zachodzących w proteinach pełniących ważne funkcje biologiczne w żywych
organizmach, m.in. bakteriorodopsynie. Jej ostatnia praca, która ukazała się w 2004
w Journal of Chemical Physics.została wybrana przez dwóch niezależnych edytorów
Virtual Journal of Biological Physics Research oraz Virtual Journal of Ultrafast
Science publikowanych przez American Institute of Physics and American Physical
Society do dodatkowego rozpowszechniania jako praca zaklasyfikowana do grupy
„covering a focused area of frontier research”. Prof. Halina Abramczyk jest również
stypendystką prestiżowego stypendium Fulbrighta oraz członkiem Komitetu
Redakcyjnego Journal of Molecular Liquids, Elsevier oraz członkiem komitetów
naukowych wielu prestiżowych międzynarodowych konferencji naukowych. Jest
autorką monografii laserowej „Introduction to laser spectroscopy” wydanej w 2005
roku przez oficynę wydawniczą Elsevier.