Regulamin uczestnictwa w odpłatnym szkoleniu z programu Adobe

Transkrypt

Regulamin uczestnictwa w odpłatnym szkoleniu z programu Adobe
Regulamin uczestnictwa w odpłatnym szkoleniu z programu Adobe After Effects
1. Organizatorem szkolenia jest Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie przy współpracy z firmą zewnętrzną.
2. Miejscem odbywania się szkolenia jest kampus Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie.
3. Szkolenie odbywa się 23 marca 2012 roku, trwa ok. 6 godzin.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w planowanym terminie,
z przyczyn od niego niezależnych, takich jak: zdarzenie noszące cechy siły wyższej,
choroba prelegenta, jak również w przypadku liczby zgłoszeń mniejszej niż 10
uczestników. W takim przypadku Organizator zaproponuje w ciągu 2 tygodni inny
termin realizacji szkolenia.
5. Uczestnikiem szkolenia może stać się osoba posiadająca ważną legitymację
studencką.
6. Aby zostać uczestnikiem należy wypełnić formularz zgłoszeniowy w czasie trwania
zapisów oraz wnieść opłatę potwierdzającą, o której mowa będzie w pkt. 8.
7. Ilość uczestników szkolenia jest ograniczona. O wpisaniu na listę uczestników
decyduje kolejność zgłoszeń.
8. Organizator informuje o wyniku kwalifikacji po otrzymaniu zgłoszenia. W przypadku
zakwalifikowania się do listy uczestników, dana osoba zobowiązana jest do wniesienia
opłaty potwierdzającej uczestnictwo na konto osoby reprezentującej Organizatora
w wysokości 35 zł. Dane osoby reprezentującej oraz jej numer konta bankowego będą
podane w ww. informacji.
9. W przypadku braku opłaty, o której mowa w pkt. 8 w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania przez uczestnika ww. informacji, dana osoba zostaje skreślona z listy
uczestników.
10. Suma wpłat wszystkich uczestników w całości pokrywa koszt organizacji szkolenia
i zostanie przekazana firmie zewnętrznej.
11. Organizator ani osoba reprezentująca Organizatora wyznaczona do pobierania opłat za
szkolenie nie czerpie żadnych zysków ani korzyści finansowych z tytułu organizacji
odpłatnego szkolenia.
12. Uczestnikowi szkolenia przysługuje prawo do rezygnacji ze szkolenia i zwrotu opłaty
na podstawie zgłoszenia ustnego, pisemnego bądź drogą elektroniczną na adres
podany w informacji przez Organizatora najpóźniej 8 dni przed terminem odbywania
się szkolenia. W przeciwnym przypadku wniesiona opłata potwierdzająca
uczestnictwo pozostanie w puli, o której mowa w pkt. 10.
13. Informowanie o szkoleniu odbywa się poprzez: strony internetowe
www.facebook.com/StudenciUEK , www.uek.krakow.pl, www.nzsuek.pl
14. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania formularza rejestracyjnego, tj.
1 marca.

Podobne dokumenty