Lista kandydatow wolne stanowisko urzędnicze

Transkrypt

Lista kandydatow wolne stanowisko urzędnicze
Lista kandydatów
spełniających kryteria formalne w naborze na wolne stanowisko
urzędnicze
Głównego Księgowego w Zespole Szkół Specjalnych przy „ORL” w Suchym Borze.
Informujemy, Ŝe w wyniku wstępnej selekcji aplikacji złoŜonych na w/w. stanowisko
pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci
spełniający kryteria formalne określone w ogłoszeniu:
1. Anna Jonczyk zam. Wrzoski
O terminie i miejscu dalszego postępowania związanego z naborem w/ w osoby
zostaną powiadomione indywidualnie.

Podobne dokumenty