Ankieta Rekrutacyjna - OPS Warszawa

Transkrypt

Ankieta Rekrutacyjna - OPS Warszawa
Projekt współfinansowany jest przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
Warszawa .........................................
Ankieta rekrutacyjna
nazwisko
imię (imiona)
PESEL
wiek
-
NIP
-
kod
adres zamieszkania
data urodzenia
-
stan cywilny
miejscowość
miejscowość
ulica, nr domu
telefon domowy
dane kontaktowe
telefon komórkowy
adres e-mail
wykształcenie
wyższe
W
nazwa szkoły/zawód
przebieg pracy zawodowej
średnie
Ś
zawodowe
gimnazjalne
podstawowe
Z
G
P
profil
nazwa pracodawcy / zajmowane stanowisko / okres zatrudnienia
Projekt współfinansowany jest przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
Rodzaj niepełnosprawności / grupa
Stała
czasowa (do dnia … )
Grupa I
stopień znaczny
Grupa II
stopień umiarkowany
Grupa III
stopień lekki
przyjęcie do projektu
tak
nr orzeczenia
nie
uwagi
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych do celów projektu „Równi na rynku pracy – lokalny program aktywizacji
zawodowej osób niepełnosprawnych”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z
2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
................................................
(podpis uczestnika projektu)
…………..........................................................
(podpisy komisji)

Podobne dokumenty