Głos Słomnik październik 2014

Transkrypt

Głos Słomnik październik 2014
w telegraficznym skrócie 3
Nadzieja dla S7
24 mld złotych – to suma, jaka zostanie przeznaczona na inwestycje w województwie małopolskim w nowej perspektywie unijnej.
Jest to efekt negocjacji zarządu województwa małopolskiego z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Tzw. Kontrakt Terytorialny
ma być obowiązującym do roku 2020 porozumieniem pomiędzy
rządem z samorządem regionu. Dla mieszkańców naszej gminy jest
to istotna informacja ze względu na zaplanowane projekty drogowe,
wśród których znalazły się nowe odcinki drogi ekspresowej S7 – od
Krakowa do granicy województwa oraz dalszy fragment wschodniej
obwodnicy Krakowa.
J.A.
Powody przerw
w dostawie prądu
10 września Burmistrz Paweł Knafel, Wójt Gminy Iwanowice
Zbigniew Grzyb oraz Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami firmy Tauron Dystrybucja
w Iwanowicach. Spotkanie dotyczyło występujących w ostatnim
czasie przerw w dystrybucji energii elektrycznej oraz związanych
z nimi utrudnień życia mieszkańców. Z powodu zaników napięcia
uszkodzeniom ulegały m.in. sprzęty gospodarstwa domowego, takie
jak lodówki czy pralki. Przedstawiciele firmy Tauron wyjaśnili, że
przyczyną problemów jest zmodernizowanie w technologii skandynawskiej sieci przesyłowych średniego napięcia. Słabym punktem
zmian sieci są iskierniki na izolatorach. Przysiadanie na słupach
energetycznych ptaków skutkuje chwilowym zwarciem, co przekłada się na krótkotrwałe zaniki napięcia.
Tłumaczenie przedstawicieli Tauronu nie spotkało się z aprobatą
ze strony zebranych. Jednak według słów Burmistrza Pawła Knafla
problem ma zostać rozwiązany. Tauron przeznaczy środki finansowe
na zmianę systemu zabezpieczeń.
J.A.
Co z placami zabaw
w Słomnikach?
Trzy razy rozpisywany był przetarg na budowę i modernizację placów zabaw na osiedlu Świerczewskiego i przy ulicy Jana Matejki w Słomnikach. W wyniku ostatniego postępowania wyłoniono
Strategia przyjęta. Co dalej?
25 września w czasie sesji Rady Miejskiej w Słomnikach jednogłośnie przyjęto Strategię Rozwoju Gminy Słomniki na lata
2014–2020. Strategia jest jednym z najważniejszych dokumentów lokalnego samorządu, określającym cele i kierunki rozwoju gminy. Ma również olbrzymie znaczenie w kontekście szans
pozyskiwania funduszy z budżetu Unii Europejskiej na lata
2014–2020.
Gmina Słomniki w zakresie projektu Akademia Dobrego Rządzenia w Gminach Małopolski, współfinansowanego ze środków UE
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, opracowała nową
Strategię Rozwoju na lata 2014–2024. Nad długofalowym scenariuszem rozwoju naszej gminy przez ostatnie miesiące pracował
zespół zadaniowy, w którego skład weszli przedstawiciele władz
gminy, urzędnicy samorządowi, przedstawiciele oświaty i instytucji kultury. W ramach tworzenia strategii od wiosny bieżącego
roku trwały również konsultacje społeczne, odbywały się warsztaty
diagnostyczno–projektowe z udziałem mieszkańców, reprezentantów instytucji, organizacji i innych podmiotów. Wszystkie te działania przeprowadzanie były przy wsparciu merytorycznym firmy
Głos Słomnik październik 2014
wykonawcę inwestycji, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo
Usługowe MEVIUS. Pierwszym wyznaczonym terminem zakończenia robót był 29 sierpnia. Niestety, z powodu problemów z wykonawcą inwestycji, we wrześniu prace na placach zabaw nie zostały
rozpoczęte. Według informacji, jakiej udzielił nam pracownik UM w Słomnikach pan Grzegorz Szczęśniak, wykonawca zapewnił, że
rozpocznie prace od dnia 1 października.
J.A.
Świetlica w Brończycach
uroczyście otwarta
21 września 2014 roku odbyło się uroczyste oficjalne otwarcie
obiektu, który ma służyć mieszkańcom Brończyc. W uroczystości
udział wzięli m.in. radna Maria Jagła, jedna z głównych inicjatorek
tego projektu, burmistrz Paweł Knafel i wielu innych gości. Świetlica, z wyłożonym kostką brukową parkingiem i podjazdem dla osób
niepełnosprawnych, będzie teraz służyła mieszkańcom w realizacji
lokalnych inicjatyw.
Budynek został wybudowany ze środków budżetu Gminy Słomniki oraz w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” z zakresu objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007–2013.
Małgorzata Klich, UM w Słomnikach
konsultingowej Eurokreator. Jakie będą dalsze działania samorządu
w zakresie planowania przyszłości gminy? Strategia Rozwoju to
dokument o charakterze ogólnym. Ma jedynie wyznaczyć kierunki
postępowania w najbliższych latach, nie prezentując przy tym konkretnych zadań. Pojawią się one dopiero w wieloletnim planie inwestycyjnym, nad którym prace rozpoczną się jesienią – poinformował
w czasie sesji Burmistrz Paweł Knafel
J.A
Wyjaśnienie
W związku z zastrzeżeniami Pana Tomasza Mariana z miejscowości
Czechy pragniemy wyjaśnić, że informacje w artykule dotyczącym
remontu świetlicy w Czechach dla mieszkańców Waganowic są
zgodne ze stanem faktycznym.
Świetlica, dzieląca budynek z jednostką OSP, należy oczywiście
do miejscowości Waganowice, ale według dokumentacji ewidencyjnej gruntów znajduje się jeszcze w granicach miejscowości Czechy.
Wynikłe nieporozumienie łączy się więc z precyzją wypowiedzi.
Małgorzata Klich, UM w Słomnikach
4
Urząd Miejski informuje
25 sierpnia Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia
pomocy finansowej z budżetu województwa jednostkom samorządu terytorialnego
na realizację projektu „Pierwszy dzwonek”. Projekt ten kierowany jest do rodzin
wielodzietnych 4+ tj. rodzin składających
się z rodziców (opiekunów) i co najmniej
czworga dzieci w wieku 0–18 lat (lub
24 gdy się jeszcze uczą) – w tym przy najmniej jedno dziecko musi uczęszczać do
szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.
Celem projektu jest udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych
4+ z województwa małopolskiego, aby
zwiększyć ich szanse edukacyjne. Pieniądze
przeznaczone są na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy
dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych programem szkoły
podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponad-
gimnazjalnej. Wparcie udzielono jednorazowo dla każdego ucznia i wyniosło 150 zł.
Urząd Gminy Słomniki złożył wniosek
o przyznanie dotacji w ramach tego projektu. Jego regulamin, uchwalony 28 sierpnia
przez Radę Miejską w Słomnikach, pozwolił na zakwalifikowanie
108 uczniów z 35 rodzin z terenu gminy
Słomniki. Beneficjentom wypłacono łącznie
16200 zł.
J. Regucki
Wykaz kandydatów do Rady Miejskiej w Słomnikach
Przedstawiamy wykaz kandydatów do Rady Miejskiej w Słomnikach zarejestrowanych przez Miejską Komisję Wyborczą w Słomnikach. Lista kandydatów została podana w kolejności alfabetycznej
i z podziałem na okręgi głosowania. Kolejność na karcie do głosowania ustalona zostanie w wyniku losowania list w ostatnim tygodniu października.
Okręg 8
Okręg 1
KWW Dariusza Kwietnia
Paweł
Piotr
Bajołek
KW Prawo i Sprawiedliwość
Robert
Antoni
Perek
KWW Pawła Knafla
Piotr
Henryk
Wasik
KWW Pawła Knafla
Jolanta
KWW Jedność
Andrzej
KWW Uczciwość
Sprawiedliwość
Jacek
Wiesław
Jamborska
Mazur
Robert
Rojek
Józef
Masłowski
KWW Pawła Knafla
Władysław
KWW Dariusza Kwietnia
Teresa
Irena
Kralka
Monika
Iwona
Kurbiel-Leniarska
KWW Dariusza Kwietnia
Monika
Elżbieta
Motyczyńska
KWW Pawła Knafla
Krzysztof
Jan
Szaleniec
KWW Jedność
KW Prawo i Sprawiedliwość
Anna
Krystyna
Węgrzynowicz
Okręg 10
KW PSL
Okręg 3
KW Prawo i Sprawiedliwość
Marta
Elżbieta
Nowaczek
KW Polska Razem
Jarosława Gowina
Mateusz
Jan
Szczudło
KWW Pawła Knafla
MaksymiPiotr
lian
Zagrodzki
Okręg 4
KWW Jedność
Wanda
Okręg 9
Okręg 2
KWW Jedność
8 października Miejska Komisja Wyborcza w Słomnikach poinformowała o ponownej możliwości zgłoszeń list kandydatów na
radnych do Rady Miejskiej w Słomnikach okręgu wyborczym nr 10
(obejmującym sołectwa: Miłocice i Wesoła). Wyniki będą znane
13 października.
Adam
Przecherka
KWW Jedność
Tomasz
Kurczych
KWW Pawła Knafla
Irena
Podsiadło
Okręg 11
Okręg 12
KWW Pawła Knafla
Bożena
Barbara
Furgalska
KWW Uczciwość
Sprawiedliwość
Jacek
Grzegórzko
KWW Jedność
Barbara
Kuchna
KW Prawo i Sprawiedliwość
Stanisław
Ryszard
Smoczyński
Edwin
Płażek
Józef
Grzegórzko
Ewa
Maria
Warda-Kaszuba
KWW Pawła Knafla
Piotr
Mieczysław
Ciszewski
Okręg 13
KW Prawo i Sprawiedliwość
Tomasz
Michał
Toporek
KWW Pawła Knafla
Grzegorz
KW PSL
Stanisław
Szewczyk
KWW Jedność
Paweł
Krzysztof
KWW Pawła Knafla
Maria
KW PSL
Janusz
Podsiadło
KWW Pawła Knafla
Beata
Maria
Żak
KW PSL
Mirosław
Witold
Dziedzic
KWW Jedność
Dorota
Teresa
Gładysz
KWW Dariusza Kwietnia
Dariusz
Artur
Kwiecień
KWW Pawła Knafla
Wiesław
Janik
Okręg 5
Okręg 6
Grzywacz
Jagła
Okręg 7
KWW Dariusza Kwietnia
Piotr
Paweł
Kłosiński
KW Prawo i Sprawiedliwość
Magdalena
Iwona
Samburska
KWW Jedność
Stanisław
Zębala
Okręg 14
Okręg 15
Urząd Miejski informuje 5
INFORMACJA BURMISTRZA GMINY SŁOMNIKI
z dnia 2 października 2014 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach
obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
Działając na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), w związku
z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. poz. 1134), podaję
do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji
wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień
16 listopada 2014 roku.
Nr obwodu
głosowania
Granice obwodu
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
1
Miasto Słomniki:
Osiedle Świerczewskiego, Ulice: Bema,
Kolejowa, Kościuszki, Mirka, Wiśniowa
Hala Sportowa w Słomnikach
(lokal przystosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych)
2
Miasto Słomniki: Ulice:
Batorego, Brykalskiego, Chełmońskiego, Chopina,
Hubala, Kasprowicza, Krakowska, Kossaka, Krótka,
Krasińskiego, Lelewela, 29 Listopada, 3-go Maja, Malczewskiego, Matejki, Mickiewicza, Moniuszki, Niecała,
Norwida, Partyzantów, Polna, Poniatowskiego, Proszowska, Rydla, Wyspiańskiego, Zagłoby .
Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Słomnikach
3
Miasto Słomniki: Ulice:
Górzysta, Grunwaldzka, Karpacka, Kazimierza Wielkiego, Kilińskiego, Łokietka, Okrzei, Rejtana, Rynek,
Rzemieślnicza, Rzeźnicza, Słowackiego, Staszica, Strzelecka, Wolności, Zamknięta, Żeromskiego Sołectwa:
Miłocice, Wesoła
Sala Kina Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
w Słomnikach ul. Wolności 4
(lokal przystosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych)
4
Sołectwa: Niedźwiedź, Ratajów, Zaborze
5
Sołectwa: Szczepanowice, Trątnowice
6
Sołectwa: Januszowice, Kacice,
Lipna Wola
7
Sołectwa: Prandocin, Prandocin Iły I i II,
Prandocin–Wysiołek
8
Sołectwa: Orłów, Wężerów
9
Sołectwa: Muniakowice, Janikowice
10
Sołectwo: Polanowice
11
Sołectwa: Brończyce , Czechy, Kępa,
Waganowice
12
Sołectwa: Smroków, Zagaje Smrokowskie
Głosowanie w wyborach samorządowych odbędzie się w dniu
16 listopada 2014 r. w godz. 7.00 – 21.00.
Informuję o możliwości głosowania korespondencyjnego
przez wyborców posiadających orzeczenie o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jak również o
możliwości głosowania przez pełnomocnika przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.
Dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie gminy
Słomniki wyznacza się Obwodowe Komisje Wyborcze Nr 1,
Nr2, Nr 3, Nr 4, Nr 6, Nr 7, Nr 10, Nr 11 i Nr 12
Zespół Szkół w Niedźwiedziu
Budynek Świetlicy Wiejskiej w Szczepanowicach
Szkoła Podstawowa w Kacicach
Zespół Szkół w Prandocinie
Budynek OSP w Wężerowie
Budynek Świetlicy Wiejskiej w Muniakowicach
Budynek Świetlicy Wiejskiej w Polanowicach
Zespół Szkół w Waganowicach
(lokal przystosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych)
Zespół Szkół w Smrokowie
Głos Słomnik
Pismo Samorządu Gminy i Miasta
Ukazuje się 10 razy w roku.
Redaguje Zespół w składzie:
Joanna Antosz J.A.– red. naczelna; Alicja Biczysko (a.b.),
Weronika Piwek W.P., Wojciech Janczarski W.J.,
Zuzanna Michalska Z.M.
Oprac. graf. i skład: Zuzanna Michalska
Korekta: Alicja Biczysko
Adres Redakcji: MGCK w Słomnikach, ul. Wolności 4
tel. (12) 388 11 49, e-mail: [email protected]
Redakcja zastrzega sobie prawo skrótów w nadesłanych materiałach.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam.
Na okładce zdjęcie autorstwa Pejo photography&film
Głos Słomnik październik 2014
6
nasza szkoła
Kacickie maluchy
wyrastają na prawdziwe zuchy!
Tegoroczne wakacje minęły bezpowrotnie, a w szkołach już dawno zabrzmiał pierwszy
dzwonek. Dni laby i beztroskiego szaleństwa ustąpiły miejsca szkolnym obowiązkom.
Pełni optymizmu i pozytywnej energii uczniowie wrócili do szkoły, by powitać nadchodzący rok szkolny 2014/2015. Aby wykorzystać ostatnie słoneczne dni, nauczyciele
Szkoły Podstawowej i Prywatnego Gimnazjum w Kacicach zorganizowali dla swoich
podopiecznych, zajęcia plenerowe, będące doskonałym pożegnaniem odchodzącego lata.
Przygotowane przez wychowawców obchody Dnia Malucha spotkały się z ogromnym uznaniem wśród dzieci i młodzieży.
Zainicjowane gry i zabawy były nie lada
gratką dla wszystkich zgromadzonych, a
przejażdżki konne, malowanie twarzy
i puszczanie gigantycznych baniek mydlanych w wyjątkowy sposób urozmaicały
wspólnie spędzony czas. Na koniec zorganizowano wspaniałe ognisko, przy którym
dzieci chętnie śpiewały znane harcerskie
piosenki, posilając się przy tym pieczonymi
kiełbaskami. W tak miłej atmosferze czas
upływał wyjątkowo szybko. Po zakończeniu
imprezy zadowolone dzieciaki wróciły do
swych domów, by naładować akumulatory
przed podjęciem się zadania, jakie czekało
na nie następnego dnia. A było to nie lada
wyzwanie, bowiem tak jak w poprzednich
latach, młodzież z Kacic uczestniczyła
w akcji „Sprzątanie Świata”, realizując tym
samym idee wolontariatu propagującego
w naszej okolicy zachowania proekologiczne. Wewnętrzna motywacja młodych ludzi
i ich zaangażowanie w ochronę środowiska
po raz kolejny pokazały ich poświęcenie
i szlachetność. Dzięki tego typu postawom
świadczącym o oddaniu w służbie idei, możemy być pewni, że wyrosną oni na świadomych i odpowiedzialnych obywateli. Działania i wydarzenia z życia szkoły
na bieżąco można śledzić na facebookowym profilu Szkoły w Kacicach.
Bożena Marian
zdarzyło się
Kontynuując rubrykę dotyczącą wydarzeń
w OSP Słomniki, chcemy przekazać mieszkańcom gminy kolejne informacje z okresu
wakacyjnego i wczesnojesiennego. Bardzo ważna dla naszej straży była uchwała
Zarządu Rady Osiedla Słomniki, o której
dowiedzieliśmy się od Przewodniczącego
Dariusza Kwietnia, o przekazaniu kwoty
6500 złotych na zakup wyposażenia dla strażaków, podnoszącego ich bezpieczeństwo
w czasie akcji. Po przekazaniu na nasze
konto uchwalonej kwoty przeprowadziliśmy negocjacje, po których zapadła decyzja
zakupu trzech ubrań bojowych typu UPS
(średnia cena takiego ubrania kształtuje się
w kwocie 1800 złotych), trzech par butów
bojowych oraz kominiarki. Wszystkie zakupy przez nas poczynione muszą mieć atest
i spełniać wymogi, jakie narzucają obowiązujące przepisy bezpieczeństwa wyposażenia strażaka. Równocześnie przekazaliśmy
Przewodniczącemu Kwietniowi nasze troski oraz dalsze plany na najbliższe lata.
W efekcie rozmowy doszliśmy do wniosku,
że konieczny jest zakup nowego lekkiego
samochodu ratowniczego (w miejsce zlikwidowanego volkswagena), który szybko
przemieści strażaków do osób poszkodowanych i może wjechać w każdą uliczkę w naszym mieście. My gromadzimy już środki
na koncie na realizację tych planów w 2015
i staramy się o dofinansowanie ze wszystkich możliwych instytucji.
W dniu 18 września 2014 roku doszło
do miłego spotkania naszych strażaków
i drużyny młodzieżowej z radnym Powiatu
Krakowskiego, dyrektorem Krakowskiego
Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa panem Włodzimierzem Okrajkiem, który przekazał nam torbę
ratownictwa medycznego. Już wcześniej
informowaliśmy o przekazaniu nam przez
pana Okrajka komputera z drukarką i oprogramowaniem, co ułatwia nam składanie
meldunków i prace biurowe. W czasie
spotkania zapoznaliśmy naszego gościa
z historią i bieżącymi problemami OSP.
Dowiedzieliśmy się, że istnieje szansa
udzielenie naszej OSP pomocy w postaci
przekazania Karchera przydatnego do mycia samochodów po akcji.
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej,
Komisja Rewizyjna i wszyscy strażacy OSP
Słomniki, składają na ręce Pana Przewod-
niczącego Dariusza Kwietnia serdeczne
podziękowania dla Zarządu Rady Osiedla
Słomniki za okazaną pomoc i przekazane dotacje na zakup sprzętu w 2013 (pompa szlamowa o dużej wydajności), jak i 2014 roku.
Za wsparcie naszej straży serdecznie dziękujemy.
Serdeczne podziękowania składamy
również Radnemu Powiatu, Dyrektorowi
Krakowskiego Oddziału Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa Włodzimierzowi
Okrajkowi – za nawiązany kontakt, przekazany sprzęt i obiecaną dalszą pomoc dla
naszej straży. Dziękujemy.
Prezes OSP Słomniki inż. Jan Plutecki
nasza szkoła 7
Pomagają oddając krew
W niedzielę 21 września 2014 roku w ZSO
w Słomnikach odbyła się Otwarta Akcja
Poboru Krwi. Na wszystkich krwiodawców
czekał pyszny poczęstunek przygotowany
przez nieocenioną panią Annę Chrzanowską,
radną powiatową, która wspiera to przedsięwzięcie od samego początku. Ponadto
w przygotowanie całej akcji zaangażowali się wolontariusze z gimnazjum i liceum.
Uzyskaliśmy także wsparcie od pana Tomasza Ciałowicza, przewodniczącego GKRPA
w Słomnikach.
Bilans akcji: zgłosiło się 20 osób do
pobrania krwi, a krew pobrano od 15 osób.
Za odwagę, serce i wrażliwość na potrzeby
drugiego człowieka serdecznie dziękujemy
wszystkim krwiodawcom oraz tym, którzy
wspierają naszą działalność.
Nad całością czuwały panie: Gabriela
Blarowska, Natasza Łączny, Maria Szczepaniak i Barbara Waszuk, a z ramienia powiatowego oddziału PCK pani Magdalena
Sobesto–Wiejak.
Kolejną akcję zaplanowano na 30 maja
2015 roku – w czasie trwania Pikniku Rodzinnego.
B.W.
E–dziennik w LO w Słomnikach
W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach kończy się era dziennika papierowego. W tym roku rodzice licealistów uzyskali możliwość bezpośredniego śledzenia
postępów w nauce swoich dzieci.
W Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach od 1 września
obowiązuje dziennik elektroniczny. Ma on
usprawnić pracę nauczycieli, a rodzicom
umożliwić szybki i pełny dostęp do bieżących informacji o ocenach, uwagach, frekwencji na lekcjach, a także do tematów na
nich poruszanych.
Oprócz zapisu tematów, sprawdzania
listy obecności i wpisywania ocen nauczyciel będzie miał możliwość m.in. wysyłania
elektronicznych wiadomości do rodziców,
uczniów, a także drukowania arkuszy ocen
i świadectw.
Rodzice niewątpliwie zyskali narzędzie
do bezpośredniego monitorowania pracy
dzieci, będą mogli aktywniej angażować się
w ich naukę, co zapewne wpłynie na poprawę wzajemnych relacji.
Nowy system poprawia nadzór pedagogiczny – mówi dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących Agata Skrzypczyk.
Umożliwia bezpośredni wgląd w system pracy nauczycieli i uczniów. Ten rok jest rokiem
testowym, a trudności dotyczą głównie spraw
technicznych, np. musieliśmy rozbudować sieć
wi–fi. Problemów nie brakuje. Wielu rodziców, mimo szkoleń, ma trudności w przestawieniu się na nowe zasady. Dotyczy to
szczególnie obsługi konta – pomyłek w logowaniu.
Chciałabym wyraźnie podkreślić, że podczas wywiadówek rodzice dostaną wykaz
ocen tak jak dotychczas, konto internetowe
umożliwia im dodatkowy dostęp do informacji w domu – uspokaja pani Dyrektor.
Zgodnie z rozporządzeniem ministra
edukacji narodowej z 19 lipca 2009 roku
szkoła może korzystać bezpłatnie z e–dziennika, rezygnując z wersji papierowej.
Małgorzata Klich,
UM w Słomnikach
Z życia Samorządowego
Przedszkola w Słomnikach
Rozpoczęliśmy nowy rok pracy w naszym przedszkolu. I jak zwykle początki są trudne:
nowe dzieci, nowe grupy, dla rozpoczynających dopiero swą przygodę z przedszkolem
zupełnie nowa rzeczywistość. Stąd często było słychać płacz i wołanie za rodzicami.
Ale, jak mówi przysłowie, pierwsze koty za płoty i z każdym dniem było coraz lepiej.
Trzeba tutaj wspomnieć o tych, którzy pomogli nam jak najlepiej rozpocząć ten nowy
rok pracy. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy ku pani Ewie Zygmuntowicz
za podarowanie kolorowych fartuszków
dla przedszkolaków oraz panu Wiesławowi Grzegórzko za nieodpłatne naprawienie
sprzętu kuchennego.
Na koniec miesiąca uczciliśmy pierwsze
z tradycyjnie obchodzonych w naszej placówce świąt – Święto Pieczonego Ziemniaka. Młodsze dzieci uczestniczyły w nim na
Głos Słomnik październik 2014
placu przedszkolnym, natomiast te ze starszych grup skorzystały z zaproszenia pana
Zbigniewa Bębna i udały się do jego gospodarstwa. Nie zabrakło wesołych zabaw
ruchowych, radosnego śpiewu i oczywiście
najważniejszego punktu tego święta – degustacji naszego polskiego specjału, który
wszystkim bardzo smakował.
A. Jurgasik
8
nasza szkoła
Słów kilka o mojej szkole…
Integracja to słowo, które ostatnio jest bardzo modne i często używane. Bywa, że na jej
temat wypowiadają się nawet ludzie, którzy do końca nie wiedzą, co to słowo ze sobą
niesie, ale skoro coś jest trendy, dlaczego by o tym nie mówić?
Dlaczego taki wstęp? Czy i ja chcę dorzucić
swoje trzy grosze do worka z hasłem integracja? Nic z tych rzeczy. Nie zamierzam teoretyzować, pisać o wszystkich celach które
integracja ze sobą niesie, nie będę przeprowadzał badań, które ukażą jej wady i zalety.
Piszę z zupełnie innego powodu. Być może
ten artykuł trafi w ręce rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy zastanawiają się
jaką edukację wybrać dla swoich pociech.
Szukają pomysłów, jak pokierować tą edukacją, żeby przyniosła jak najlepsze rezultaty. Dokonanie takiego wyboru nie jest
prostą sprawą, proszę mi wierzyć – wiem
coś na ten temat. Dlatego też chcę pokazać
punkt widzenia kogoś, kto ma szczęście
pracować w Zespole Szkół… właśnie Integracyjnych! Chcę napisać o tym, jak ta integracja rozumiana jest u nas, w jaki sposób
każdego dnia ją wprowadzamy i do czego
dzięki niej dążymy.
Ale zacznijmy od początku. Niech z pomocą przyjdzie nam encyklopedia internetowa – Wikipedia. Przeczytamy tam między
innymi, że „integracja rozumiana jest jako
wielokierunkowe, zespolone działanie, lub
też proces integrowania (włączania) osób
niepełnosprawnych (w miarę możliwości i w
odpowiednich warunkach) w zwykłe formy
życia osobistego i społecznego (...) Integracja jako włączenie osób niepełnosprawnych
w zwykłe formy życia społecznego odbywa
się na różnych poziomach i w różnorodnym
zakresie ludzkiej działalności, dając szansę pełnej samorealizacji dzięki umożliwieniu realizacji różnych funkcji”. Prawda, że
trochę to skomplikowane? Zatem odłóżmy
na chwilę wszystkie książki i encyklopedie i przenieśmy się do niewielkiej szkoły
w Waganowicach. Pracuję w tej szkole trzeci rok i nie zamierzać nic koloryzować, napiszę o tym co widzę na co dzień.
Pierwsza rzecz, która urzekła mnie w tej
niewielkiej placówce to fakt, że każdego
ucznia znamy po imieniu. Nikt nie jest tutaj
obcy i anonimowy. Jeszcze w czasie studiów
obserwowałem lekcje w różnych krakowskich szkołach, tzw. molochach, gdzie nie
sposób było zapamiętać imion o nazwiskach
już nie mówiąc. Czy to ważne? Tak, bardzo
ważne! Jeżeli ucznia traktujemy indywidualnie, potrafimy określić jego potrzeby,
znamy jego słabe i mocne strony, szukamy
rozwiązań, które będą dla niego najlepsze. Nie jest on tylko częścią jakiejś dużej
grupy, przede wszystkim jest konkretnym
człowiekiem, dla którego przygotowujemy
konkretną pomoc.
Jeżeli napiszę o świetnych nauczycielach, to oczywiście spora część czytelników
pomyśli – „a co innego ma facet napisać?
Przecież nie napisze nic złego o swoich
kolegach po fachu”. Nie zamierzam nas
gloryfikować i pisać, że jesteśmy idealni i doskonali. Bo nie jesteśmy. Jesteśmy
zwykłymi ludźmi, którzy wykonują swoje
obowiązki czasem lepiej, czasem niestety
gorzej, ale jedno wiem na pewno: dla tych
nauczycieli praca naprawdę jest pasją i wielką przygodą. Widzę codziennie dookoła siebie ludzi, którzy przygotowują swoje lekcje,
szukają metod pracy dydaktycznej i wychowawczej, naradzają się wspólnie co zrobić,
żeby ta praca przynosiła wymierne efekty.
Często w przypadku uczniów niepełnosprawnych nie dokonamy od razu wielkich
rzeczy, ale widzę każdego dnia mnóstwo
drobnych, z pozoru nieistotnych sukcesów,
które w sumie składają się na ogromny krok
do przodu. Jednego jestem pewien i piszę to
z całą odpowiedzialnością za słowa: mamy
dokładnie taki sam cel, jak rodzice naszych
uczniów. Chcemy ich dobra i rozwoju na
tyle, na ile to jest możliwe. Ilu nauczycieli, tyle pomysłów i dróg prowadzących do
osiągnięcia celu. Dlatego prowadzimy zajęcia teatralne, muzyczne, plastyczne, gospodarstwa domowego, każdy z nas ma swój
Puchary wróciły!
Powstała nowa gromada
Już po raz trzeci odbył się Hufcowy Turniej
Piłki Nożnej o przechodni puchar Komendanta Hufca Podkrakowskiego. W tym roku
z naszej gminy zgłosiły się aż cztery zespoły: 7 GZ „Iskierki” z Waganowic, 7 GZ
„Liski” z Prandocina oraz Harcerze Młodsi
i Harcerze Starsi z 7 DH WAGANOWICE.
Po zaciętej walce, przy gorącym dopingu
kibiców puchar po rocznej przerwie znów
trafił do Iskierek. Harcerze młodsi obronili tytuł i puchar zostaje w Waganowicach.
Zarówno Liski z Prandocina jak i Harcerze
Starsi z Waganowic walczyli wytrwale do
końca. Emocji było mnóstwo, wszyscy się
świetnie bawili. Były tez nagrody indywidualne. Szczególnie gratulujemy królom
strzelców: zuchowi Mateuszowi i druhowi
Kamilowi oraz najlepszym bramkarzom:
zuchence Zuzi oraz druhowi Sylwkowi. Następny turniej już za rok!
Z ogromną radością informujemy, że
w marcu w Zespole Szkół w Prandocinie powstała kolejna Gromada Zuchowa „Liski”.
Skupia ona uczniów z klas 1– 4 Szkoły Podstawowej. Ma już za sobą kilka zbiórek, dwa
wyjazdy – trzydniowy zlot 100– lecia Zu-
sposób na rewalidację indywidualną, na
prowadzenie lekcji, każdy proponuje inne
formy wycieczek, proszę mi wierzyć, dzieje
się u nas całkiem sporo.
Integracja, o której piszę zakłada, że uczniowie pełnosprawni i niepełnosprawni są
razem, stanowią jedną społeczność szkolną.
Niestety widziałem często, że cele te były
realizowane tylko na papierze. A w życiu?
Niby jeden budynek szkolny, niby ta sama
klasa, ale jakby dwa osobne światy. To, co
bardzo urzekło mnie w Waganowicach, to
fakt, że wszyscy traktowani są równo. Pamiętam moje pierwsze dni w tej szkole, kiedy widziałem jak uczniowie przepychają się
do sklepiku szkolnego i w kolejce, w tym
całym zamieszaniu stał uczeń niepełnosprawny. Miałem ochotę podbiec, poprosić,
żeby reszta ustąpiła mu miejsca, żeby broń
Boże nie oberwał kuksańca, ale po chwili
pomyślałem sobie, że to chyba jest najlepsza
lekcja. Proszę mnie źle nie zrozumieć, nie
jest tak, że osoby niepełnosprawne są u nas
narażone na wielkie niebezpieczeństwa.
Oczywiście, że nie. Robimy wszystko, żeby
każdy uczeń czuł się dobrze i bezpiecznie.
Ale też staramy się nikogo nie przykrywać
kloszem, nie chuchać i dmuchać jak Mały
Książę na swoją Różę, staramy się nauczyć
dzieci samodzielności, na tyle na ile są
w stanie się jej nauczyć. Uczniowie naprawdę są razem! Razem grają w piłkę, razem
tańczą na dyskotekach, razem występują
w przedstawieniach szkolnych, a to słowo
Razem ma tutaj kluczowe znaczenie zarówno dla uczniów pełnosprawnych jak i dla ich
kolegów, którzy w mają różne trudności.
Jeśli chcecie Państwo zobaczyć jak wygląda nasz zwykły dzień, zapraszamy do
nas. Nie trzeba się wcześniej umawiać, nie
trzeba dzwonić, pytać o pozwolenie, nie
mamy nic do ukrycia. Chętnie przywitamy
Państwa w naszych progach, porozmawiamy, może wspólnie znajdziemy odpowiedzi
na nurtujące Was pytania. Wystarczy przyjechać do pobliskich Waganowic i przekonać
się na własne oczy, jak wygląda życie w naszej szkole. Zatem do zobaczenia…
Dawid Pyrda
chów w Wadowicach oraz Hufcowy Turniej
Piłki Nożnej. Mamy nadzieję, że niedługo
odbędzie się uroczystość obietnic zuchowych. Chętnych zapraszamy do działania.
Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ!
dh Paulina
zdarzyło się 9
Dożynki Gminne w Miłocicach
Dożynki Gminne to jedno z najweselszych i najbarwniejszych świąt w kalendarzu
wydarzeń naszej gminy. To uroczystość, na którą mobilizują swoje siły panie z Kół
Gospodyń Wiejskich i przedstawiciele sołectw, aby podziękować za dobre plony i zaprezentować zebranym najprzedniejszy wieniec dożynkowy.
W tym roku organizacją Dożynek Gmin- czasie nie mogło zabraknąć zespołu Pawie
nych zajęła się społeczność wsi Miłocice Oczko ze Szczepanowic, który radośnie
pod kierownictwem sołtys Małgorzaty Fur- ośpiewał wieńce, nie żałując przy okazji
galskiej oraz radnego Rady Miejskiej Ada- dowcipnych komentarzy skierowanych
ma Przecherki. Do pomocy zakasali rękawy w stronę mieszkańców gminy, samorządowstrażacy, panie z Koła Gospodyń Wiejskich, ców i urzędników.
sportowcy z klubu Jantar, mieszkańcy wsi
Przyszedł czas na wręczenie wieńców
oraz miłocicka młodzież. Na miejsce uro- zebranym gościom, wśród których znaleźli
czystości, która odbyła się 14 września, się m.in.: Marszałek Województwa Małowyznaczono teren Środowiskowego Domu polskiego Wojciech Kozak, Starosta PoSamopomocy „Świt”.
wiatu Krakowskiego Józef Krzyworzeka,
Dożynki zainaugurowano tradycyjnie – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Mawspaniałym, wielobarwnym korowodem, rian Paszcza, dyrektor Agencji Restrukturyktóry utworzyli, niosąc wieńce i kosze, zacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie
przedstawiciele 19 sołectw z naszej gmi- Włodzimierz Okrajek.
ny. Jak zawsze pieczołowicie przygotoCzęść artystyczną Dożynek rozpoczął
wane wieńce robiły niemałe wrażenie na występ młodzieży z Miłocic, która, przy
wszystkich gościach dożynek. Punktual- muzycznym wsparciu Adama Chwastka,
nie o godzinie 14.00 rozpoczęła się msza zaprezentowała skocznego krakowiaka. Naświęta, odprawiona przez proboszcza Sta- stępnie na scenie po raz kolejny wystąpił zenisława Włosowicza. O oprawę muzyczną spół Pawie Oczko, z tradycyjnym, wesołym
podczas mszy zadbała orkiestra dęta Echo repertuarem. Artystyczną część wieczoru zaze Słomnik pod batutą kapelmistrza Da- kończył zespół Kobra – Kobiet Aktywnych
riusza Szewczyka.
z Ratajowa, wspierany muzycznie przez
Burmistrz Paweł Knafel powitał wszyst- panów. Gdy część oficjalna dożynek dobiekich gości, aby następnie w towarzystwie gła końca, każdy mógł mile spędzić czas na
starostów dożynek: Magdaleny Kucharskiej zabawie tanecznej zorganizowanej przez
– sołtys sąsiedniej wsi Wesoła oraz Pawła gospodarzy – społeczność wsi Miłocice.
Muchy – gospodarza z Miłocic, podzielić
J.A.
Zdjecia: Pejo photography&film, (a.b.)
się chlebem z zebranymi. Na scenie w tym
Głos Słomnik październik 2014
Organizacja Dożynek nie byłaby możliwa
gdyby nie pomoc finansowa sponsorów,
a byli to: Firma Amplus, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Czechach, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska
w Słomnikach, Krakowska SKOK, pan
Marek Zabielski – właściciel sklepu ogrodniczego w Słomnikach, panu Mariusz Grzyb
– właścicielowi stacji kontroli pojazdów
w Waganowicach oraz państwo Elżbieta
i Wiesław Snakowscy.
10
zdarzyło się
Krzyże Małopolski dla
samorządowców z gminy Słomniki
Piotr Wasik i Adam Przecherka zostali wyróżnieni prestiżowym Krzyżem Małopolski
dla szczególnie zasłużonych samorządowców.
Srebrne Odznaki Honorowe Województwa
Małopolskiego trafiły do rąk Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słomnikach Piotra
Wasika oraz Komendanta Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Adama Przecherki. Doceniono ich za aktywne
działania na rzecz społeczności lokalnych,
za znaczący wkład w rozwój społeczeństwa
obywatelskiego i wzbogacanie tym samym
dorobku regionu.
Zupełnie nie spodziewałem się takiego
wyróżnienia, jestem bardzo mile zaskoczo-
ny – przyznaje Piotr Wasik, radny, inicjator
m.in. Turnieju Rad Sołeckich. Nigdy nie
pracowałem dla nagród, jednak tę traktuję
jako ukoronowanie mojej dwudziestoletniej
już działalności samorządowej. Podobnie
mówi Adam Przecherka, inicjator powstania Kobiecej Drużyny Pożarniczej w OSP
Miłocice: To było dla mnie kompletne zaskoczenie, ale cieszę się, że ktoś zauważył
i docenił moją pracę społeczną. Sprawia mi
ona ogromną satysfakcję, choć odbywa się
często kosztem rodziny i czasu wolnego.
Obaj wyróżnieni odebrali Krzyże Małopolski z rąk Wojciecha Kozaka, wicemarszałka województwa oraz Adama Domagały,
radnego województwa podczas uroczystości
dożynkowych w Miłocicach 14 września.
Małgorzata Klich,
UM w Słomnikach
zdarzyło się 11
Drużynowy Konkurs Strzelecki na
otwarcie strzelnicy sportowej w Słomnikach
W zawodach im. porucznika Stanisława Brykalskiego, bohatera walk drugiej wojny
światowej, wzięło udział dwanaście drużyn. Zwycięzcy otrzymali puchary i medale.
W ten sposób 13 września 2014 roku strzelnica rozpoczęła swoją działalność. Oficjalnego otwarcia dokonali Burmistrz Paweł
Knafel oraz żona mistrza świata w strzelectwie sportowym Łukasza Czapli, Magdalena. Obecni byli także Zastępca Burmistrza
Michał Chwastek, Przewodniczący Rady
Miejskiej Piotr Wasik i mieszkańcy. Uroczystość poprowadzili prezes Międzyszkolnego
Stowarzyszenia Sportowego Andrzej Boczkowski oraz jego zastępca Piotr Ciszewski.
Trzyosobowe drużyny rywalizowały
w konkurencji strzelania z broni pneumatycznej – karabinu sportowego. Przeważali
młodzi zawodnicy, były wśród nich także
panie. To świetny sposób na spędzenie wolnego czasu – mówi jedna z zawodniczek
konkursu Joanna Warchoł z klasy drugiej
gimnazjum w Słomnikach. Można poczuć
się jak strzelec na wojnie – dodaje jej rówieśnica Karolina Gugała.
Sędziował uczeń Łukasza Czapli Mateusz
Czyż z Krakowa, posiadający na swoim koncie wiele sukcesów strzeleckich. Do tarczy
celował także Burmistrz Paweł Knafel, który
ma już w tej dyscyplinie spore doświadczenie, a także Radny Piotr Wasik. Dla zawodników i publiczności przygotowano gorący
posiłek i napoje. Wygrała drużyna Orłów
Słomniki, w której zawodniczką była Magdalena Czapla. Drugie miejsce zajęła grupa
Miszcz Team, a trzecie – Wisła Słomniki.
Z obiektu będą mogli korzystać wszyscy
powyżej 12. roku życia. Pod okiem znakomitych instruktorów: Łukasza Czapli oraz
Marcina Kużdżała, czuwających nad bezpieczeństwem uczestników; będą oni mogli
aktywnie spędzać czas, ucząc się strzelania
z broni pneumatycznej. W przygotowaniu
Małopolska – jak tu pięknie!
Uczestnicy Szkoły rysunku i malarstwa
w Centrum Kultury zaprezentowali w dniu
28 września swoje prace na wystawie poplenerowej „Małopolska – jak tu pięknie!”.
Pejzaż Beskidu Makowskiego widziany
z Koskowej Góry, kapliczka w Bogdanówce,
architektura klasztoru w Tyńcu i widok na
przełom Wisły w okolicach Tyńca – to tematy prac: bardzo ciekawych pod względem
kolorystycznym, świetnie skomponowanych
i pomimo wspólnej tematyki różnorodnych
Głos Słomnik październik 2014
i bardzo indywidualnych. Oprócz obrazów
na wystawie można też obejrzeć szkice wykonane w formie rysunków, pasteli, kredkami akwarelowymi.
Wernisaż zgromadził wielu gości: rodziny, przyjaciół i znajomych artystów.
Obecny był Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach Piotr Wasik, Burmistrz
Gminy Słomniki Paweł Knafel i jego zastępca Michał Chwastek. Z Bogdanówki
przyjechał na wernisaż znakomity rzeźbiarz
Stanisław Trybała wraz z artystą malarzem
i rzeźbiarzem Zdzisławem Słoniną.
W wystawie swoje prace zaprezentowali: Zofia Natkaniec, Janina Jędrychowska,
Elżbieta Strona, Zdzisława Nowak, Adam
Łojewski, Ryszard Żarkowski, Mieczysław
Karkowski, Justyna Świerczyńska, Danuta
Kulik, Lucjan Sadowski, Marianna Rajda,
Zuzanna Snakowska i Stanisława Brykalska.
Opiekunem merytorycznym wystawy
jest Jan Biczysko. Patronatem Honorowym
jest także strona internetowa, na której będzie można odszukać szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania obiektu.
Strzelnica otwarta jest w poniedziałki,
czwartki i piątki od 16.00 do 18.00. Wkrótce
będzie dostępna także w weekendy. Znajduje się na tyłach budynku tzw. „starej szkoły”
przy ulicy Kościuszki.
Małgorzata Klich,
UM w Słomnikach
przedsięwzięcie objęli: Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego, Wójt
Gminy Tokarnia Władysław Piaściak oraz
Paweł Knafel – Burmistrz Gminy Słomniki.
Patronat medialny pleneru: Głos Słomnik.
a.b.
Sprostowanie
We wrześniowym numerze Głosu
Słomnik w artykule „Raduje się serce,
raduje się dusza” podaliśmy błędne
informacje. W zawodach strzeleckich,
których organizatorem było Międzyszkolne Stowarzyszenie Sportowe
w Słomnikach, następujący zawodnicy
stanęli na podium:
I miejsce: Krzysztof Sikora
II miejsce: Michał Miszczyk
III miejsce: Oskar Krupa
Za pomyłkę przepraszamy zarówno
organizatorów zawodów jak i zawodników biorących udział w turnieju.
12
zdarzyło się
Żegnaj lato na rock…. n’roll!
21 września Miejsko–Gminne Centrum Kultury w Słomnikach, dzięki wsparciu
finansowemu Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Kraina”, zorganizowało piknik
rodzinny na zakończenie lata.
W parku przy ulicy Wolności w godzinach
popołudniowych można było zobaczyć
występ zespołu tanecznego (który ćwiczył
w MGCK w czasie wakacji), zespołu Trójka oraz wokalistek: Kasi Białokoz i Kasi
Polak. W tym samym czasie dzieci mogły
pobawić się w indiańskiej wiosce – przygotowały pióropusze, malowały buzie, szukały
tropów dzikich zwierząt, ścigały się skacząc w workach czy biegając w specjalnych
„nartach”. Wieczorem na scenie wystąpił
duet akustyczny Git’n’roll oraz zespół Gra
Wstępna. Niestety z powodu nieprzyjaznej,
deszczowej aury, zespół musiał zakończyć
swój koncert dużo wcześniej.
Przez cały czas trwania pikniku można
było odwiedzić stoisko Jurajskiej Krainy, skorzystać z dmuchanych atrakcji czy
strzelnicy do paintballa. Największą popularnością cieszyło się kulinarne stoisko
pań z KGW z Prandocina Wysiołka, które
przygotowały przepyszne ciepłe przekąski
i ciasta.
J.A.
Otwarcie biura poselsko–senatorskiego
PiS w Słomnikach
4 września o godzinie 17.00 odbyło się uroczyste otwarcie biura poselsko – senatorskiego parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości: posła na Sejm Piotra Ćwika i senatora
RP Bogdana Pęka.
W uroczystości otwarcia biura udział wzięli
licznie przybyli sympatycy PiS i samorządowcy, m.in. radni Rady Miejskiej w Słomnikach, Rady Powiatu, przedstawiciele władz
gmin Słomniki i Kocmyrzów – Luborzyca:
Burmistrz Paweł Knafel i Wójt Marek Jamborski.
Otwarcie nowej siedziby PiS rozpoczęto
od uroczystego poświęcenia lokalu, poprzedzonego krótką modlitwą, którego dokonał
ksiądz proboszcz Stanisław Włosowicz.
Następnie głos zabrali posłowie na Sejm
RP panowie Piotr Ćwik i Andrzej Adamczyk. Poseł Piotr Ćwik wyraził nadzieję,
że wszyscy mieszkańcy, niezależnie od wyznawanych poglądów politycznych, będą
odwiedzać biuro dzieląc się doskwierającymi im problemami. Zaznaczył, podobnie
jak poseł Adamczyk, że otwarcie biura było
możliwe dzięki staraniom pana Włodzimierza Tochowicza. Następnie głos zabrali
Burmistrz Paweł Knafel i Wójt Marek Jamborski, życząc posłom i zebranym efektywnej pracy na rzecz lokalnej społeczności.
Biuro poselsko–senatorskie mieści się
w Słomnikach pod adresem Rynek 7.
Koło terenowe PiS Słomniki czynne będzie w godzinach: środa 16–18; czwartek
17–19 i piątek 10–12. Przyjmowanie stron
w biurze poselsko–senatorskim odbywać
się będzie w poniedziałki w godzinach
10.00–12.00 i 15.30–17.30
J.A.
sport 13
WF z klasą
W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół
Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach wziął udział w projekcie WF z klasą.
Wf z klasą jest programem Centrum Edukacji Obywatelskiej objętym honorowym
patronatem Ministra Sportu i Turystyki,
Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji
Narodowej. W założeniu ma wspierać nauczycieli w rozwijaniu kultury fizycznej
uczniów i przyczyniać się do wypracowania pomysłów na ciekawe i nowoczesne
lekcje. W pilotażowej edycji, która spotkała
się z ogromnym zainteresowaniem ze strony
szkół, do działań włączyło się tysiąc pięćset
placówek ze wszystkich poziomów edukacyjnych. Za swoje działania ZSO w Słomnikach otrzymało certyfikaty prowadzenia
WF z klasą. Dodatkowym wyróżnieniem
było odebranie certyfikatu w trakcie konferencji inaugurującej II edycję na Stadionie
Narodowym z rąk pani Minister Edukacji
Narodowej i Ministra Sportu.
Bardzo się cieszymy, że znaleźliśmy się
wśród pięciu nagrodzonych szkół i liczymy,
że nasze działania przyniosą skutek długofalowy.
Joanna Dąbrowska
Chciałbym wyszkolić na strzelnicy
w Słomnikach swojego następcę
– wywiad z mistrzem świata w strzelectwie sportowym Łukaszem Czaplą
Mistrz świata opowiedział mi o powodach,
dla których zaangażował się w powstanie
strzelnicy i szkolenie młodzieży, a także
o swoich planach na przyszłość. Łukasz
Czapla to najbardziej utytułowany w Polsce
sportowiec w dyscyplinie strzelectwa
sportowego i jeden z najwybitniejszych
na świecie. Specjalizuje się w strzelaniu
do ruchomej tarczy. W tej konkurencji
10 i 12 września 2014 roku zdobył kolejne dwa medale na mistrzostwach świata
w Granadzie w Hiszpanii. Choć jest członkiem klubu WKS „Wawel” Kraków, mieszka w Słomnikach. Z pobliskich Miłocic
bowiem pochodzi jego żona Magdalena.
Małgorzata Klich (dalej MK): Skąd pomysł, by zaangażować się w działalność
strzelnicy w Słomnikach?
Łukasz Czapla (dalej ŁC);Wspólnie z Andrzejem Boczkowskim, prezesem Międzyszkolnego Stowarzyszenia Sportowego
w Słomnikach, wpadliśmy na pomysł stworzenia miejsca, gdzie młodzież mogłaby
aktywnie i ciekawie spędzać czas wolny.
Początki były trudne, trzeba było stworzyć
wszystko od podstaw, ale dzięki zaangażowaniu wielu środowisk, od władz Urzędu
Miejskiego począwszy, po aktywnych, chętGłos Słomnik październik 2014
nych do pomocy mieszkańców skończywszy, udało się.
MK: Od października będzie szkolił Pan
młodzież na strzelnicy, dlaczego podjął się
Pan tego zadania?
ŁC: Moim marzeniem jest wyłonienie spośród młodych mieszkańców gminy Słomniki
swojego następcy. Celem jest zdobycie medalu mistrzostw Polski juniorów młodszych
za dwa lata, a w dalszej perspektywie mistrzostw Europy i świata. Chcę, by młodzież
miała doskonałe warunki i możliwość walki
z najlepszymi dzieciakami z Polski i świata.
MK: Plany rzeczywiście ambitne. Dla rodziców, których dzieci będą chciały przychodzić na strzelnicę istotną kwestią jest
jednak, czy jest to sport bezpieczny. Jak
mógłby się Pan odnieść do tego ważnego
zagadnienia?
ŁC: Uprawianie strzelectwa, jak zresztą
każdej dyscypliny sportowej, niesie ze sobą
możliwość odniesienia kontuzji. Ryzyko
istnieje zawsze. Jednak nauka pod okiem
doświadczonych instruktorów zmniejsza to
ryzyko do minimum. Przestrzeganie zasad
BHP w kontakcie z bronią jest nieodzownym elementem treningu w strzelectwie
sportowym.
MK: Czy to trudny sport? Czy trzeba posiadać jakieś specjalne umiejętności, by go
uprawiać?
ŁC: Strzelectwo to przede wszystkim głowa,
umysł, opanowanie i konsekwencja w działaniu. To systematyka i ciężka praca, która
przynosi nam w końcowym efekcie wiele radości. Tutaj sukces zależy tylko od postępów
poczynionych przez samego zawodnika.
Daje możliwość nawiązania bezpośredniej
rywalizacji w formie jeden na jeden.
MK: Jak przekonałby Pan mieszkańców,
którzy są być może sceptyczni i nie wierzą
w powodzenie takiego projektu?
ŁC: Tutejsza młodzież musi mieć wybór, a ja chcę im go zapewnić. Zróbmy coś
wielkiego, niech Polska i świat usłyszą, że
w Słomnikach są ludzie, którzy piszą nową
historię polskiego strzelectwa sportowego.
MK: Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Rozmowę przeprowadziła Małgorzata
Klich, UM w Słomnikach
14
nasza historia
Wisława Szymborska o Słomnikach
Rzecz niezwykła. Wisława Szymborska w Słomnikach – czy ktoś o tym wie? czy pamięta? Klaudia Skrężyna, poszukując materiałów źródłowych do kolejnej części Monografii Słomnik, natknęła się na ciekawy artykuł autorstwa noblistki, wydrukowany
w Życiu Literackim. Jak się okazuje Wisława Szymborska odwiedziła nasze miasteczko w 1951 roku. Poniżej publikujemy treść całego artykułu jej autorstwa.
Kolor spraw
Małe miasteczko. Cztery i pół tysiąca mieszkańców, którzy się znają wzajemnie, którzy
wszystko o sobie wiedzą. Skupisko domków
przeważnie jednopiętrowych. Na środku
miasteczka rynek. Na rynku studia.
Małe miasteczko. Ulubione tło literatury
dwudziestolecia. Światek utrwalony w absolutnym bezruchu. Melancholia drobnych
zdarzeń. Monotonia zawsze tych samych
rozmów. Domy jakby zapadnięte w ziemię,
ludzie jakby zapadnięci w domy. Z powierzchownej obserwacji pisarz przechodził do
opisu. W opisie udziwniał to, czego nie rozumiał. Kwitował kpiną to, co go przerażało. Miasteczko przedwojenne, z odciętymi
drogami do ekonomicznego i kulturalnego
rozwoju, nabierało pod jego piórem cech
karykatury sugestywnej być może, ale mało,
coraz mniej, podobnej. Była to ucieczka
w groteskę. A w tej grotesce mieściło się
ziarenko filozofii, zamierzonej lub niezamierzonej: nic się nie zmienia, wszystko jest jak
było, więc wszystko będzie jak jest.
W pogodny dzień wiosny 1951 roku
przyjeżdżam do Słomnik. Odbywam długą
drogę od stacji kolejowej do miasteczka położonego na wzgórzu. Droga wiedzie przez
pola. Ziemia tu dobra, „ogórkowa”. Wchodzę miedzy zabudowania.
Ludzi niewielu. Najtłumniej gromadzą
się na rynku koło studni. Czekają z wiadrami na swoją kolej. Wiatr porywa z ziemi
pasma pyłu i oplątuje nimi chłopca dźwigającego konwie z wodą. Żeby pić tę wodę
trzeba ją będzie przegotować.
Czyżby obraz ten potwierdzał obserwacje minionej literatury? A może to tylko
resztka dnia wczorajszego?
Mijam sklepy Samopomocy Chłopskiej.
Jest ich na razie mniej niż dawniej sklepików prywatnych, odbijających swoje małe
obroty lichwiarskimi zyskami. Dwie ulice
mają już nową, porządną jezdnię i chodniki. To już dorobek nowego życia w mieście.
A drzewka posadzone wzdłuż ulicy wiodącej do Miejskiej Rady Narodowej – to już
dorobek ostatniego tygodnia. Budzą żywe
zainteresowanie. Przyjmą się, czy się nie
przyjmą? Chyba tak. Musi przecież być
ładnie w pozbawionym dotąd zieloności
środku miasta.
Przewodniczący Miejskiej Rady, murarz
z zawodu, Bolesław Strona, nie ma czasu
narzekać nawet na brak czasu. Gdy wchodzę medytuje właśnie nad jakimś urzędowym pismem, którego nie wypuszcza z rąk.
— Jakaś pilna sprawa?
— Pilna? Ależ najpilniejsza! To przecież
chodzi o otwarcie przystanku kolejowego
„Słomniki – Miasto”. Do Nowej Huty dojeżdża stąd prawie pięćset ludzi. A ile młodzieży do szkół…
Czytam podane mi pismo. Jest to odpowiedź Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, która w zasadzie wyraża zgodę na
budowę i otwarcie przystanku osobowego
„Słomniki – miasto”, ale pod warunkiem
zniesienia przystanku osobowego „Niedźwiedź”.
— A jeżeli gmina Niedźwiedź nie zgodzi
się na to?
— No właśnie. Stamtąd ludzie także jeżdżą do Nowej Huty. Ale będziemy starać się
dalej. To pilne. Najpilniejsze. Jesteśmy przecież przedmieściem Nowej Huty.
Przedmieście Nowej Huty! Sformułowanie trafne. Uśmiechamy się. Kto do tej pory
jeszcze nie rozumie, jak wielkim ośrodkiem
przemysłowym będzie Nowa Huta, niech
się uda do jej przedmieść, niech na przykład
odwiedzi Słomniki , oddalone od Krakowa
dwadzieścia pięć kilometrów.
Tak jak w pierwszej rozmowie – we
wszystkich następnych będzie wracać jak
refren Nowa Huta i Plan Sześcioletni.
Ale temat rozmowy będzie zmieniał się
często. Tematów jest tyle, ile radości i trosk,
ile osiągnięć i zamierzeń ma niewielkie miasteczko w szóstym roku po wojnie.
Więcej mówi się o troskach i zamierzeniach. To zrozumiałe. Racjonalizatora
bardziej absorbują te ulepszenia, których
dokona w przyszłości, aniżeli te, których już
dokonał. Wiersze już napisane nie zajmują
myśli poety w tym stopniu, co te wiersze,
które dopiero napisze.
— Od roku 1945 Słomniki mają światło
elektryczne. Zniknęły lampy naftowe. Ale
trzeba jeszcze pomyśleć o wybudowaniu
remizy dla sprzętu przeciwpożarowego.
Sprzęt jest w zupełnie dobrym stanie, ale
wkrótce zniszczy się w starej budzie.
— Od kilku miesięcy mamy w mieście
kino. Sala ładna. Mieści ponad 150 miejsc.
Jest zawsze pełno, choć idzie trzy razy
dziennie. Kinem zarządza młodzież zetempowska. Nad salą kinową mieści się duża
świetlica. Jest scenka. Młodzież urządza
tam przedstawienia. Ale trzeba jeszcze pomyśleć o założeniu gospody spółdzielczej,
obliczonej na wydawanie dwustu obiadów
dziennie dla pracującej ludności miasta. Lokal mamy odpowiedni. Obecnie przeprowadzamy remont i budujemy piec kuchenny.
— Jest i przedszkole. Uczęszczają do niego dzieci robotników. Dzieci mają fachową
opiekę. Dostają dobre wyżywienie. Rodzice
są zadowoleni. Ale trzeba jeszcze pomyśleć
o uporządkowaniu gospodarki lokalami.
Wiele rodzin robotniczych mieszka do tej
pory w ciasnych i nienaprawianych od niepamiętnych czasów pomieszczeniach i płaci
stosunkowo zbyt wysokie czynsze właścicielom. Ci zresztą niechętnie odnajmują. Wolą
trzymać próżne mieszkania, zamknięte na
cztery spusty.
Rozumiem już martwotę niektórych domów, rozumiem, dlaczego niektóre okna pokryte bielmem brudu nie reagują na światło
wiosennego słońca. W takich oknach wisi
szara od kurzu firanka, na parapecie stoi
doniczka z suchym badylem, który dwa
lata temu był pelargonią. Firanka i badyl
mają do spełnienia ściśle określoną rolę –
wmówić w przechodnia, ze mieszkanie jest
używane. Stoją na straży wnętrza umeblowanego dosyć zadziwiająco. — Jest kulawe
krzesło, na którym nikt nie siada. Jest dziurawy rondel, na którym nikt nie gotuje. Jest
ścienny zegar, który nie wybija godzin. To
wszystko. Właściciela nie ma. Jest w Krakowie. „Za interesami”. Przyjeżdża tutaj?
Bardzo rzadko. Czasami wpada, ale tylko
na kilka godzin. Po co? „Za interesami”.
Bardzo specyficzne są te interesy. Jakiś
pokątny handelek, pośrednictwo, skupowanie i magazynowanie towaru…
Ale życie budowlane na lotnych piaskach
spekulacji traci bezpowrotnie, z dnia na
dzień, swój dawny stan posiadania. Kontakty się kurczą, coraz mniej na ulicach
Słomnik, Wolbromia, Wojnicza czy Pilicy
wałęsających się całymi godzinami ludzi,
z którymi tak łatwo ubijało się dotychczas
podejrzane interesy. Stąd tendencja do zabezpieczania sobie jakiegoś gruntu stałego
„na wszelki wypadek”. Stąd te mieszkania
nie otwierane całymi miesiącami.
Ale i ten punkt oparcia okaże się wkrótce złudny. Okna otworzą się szeroko. Podmuch świeżego powietrza zedrze brudne
firanki, pelargonia powędruje na śmietnik.
Do jednego z tych mieszkań wprowadzi
się robotnica ze Spółdzielni Samopomocy
Chłopskiej, zajmująca dziś jeszcze wraz
z czworgiem dzieci izdebkę tak małą, że piec
kuchenny zajmuje w niej połowę miejsca.
Do drugiego wejdzie rodzina murarza
pracującego w Nowej Hucie, który za dotychczasowe mieszkanie płacił komorne
trzykrotnie wyższe od ustawowego, chyba
tylko za to, że przez dziurawy dach woda
spływała po ścianach.
W innym jeszcze zamieszka z matką emerytką przodownik nauki z zawodowej szkoły
mechanicznej w Słomnikach, który chce jak
najprędzej zacząć pracę w wielkich warsztatach i „wymyśleć” nowe maszyny. Zapowiedział już kolegom, że będzie wynalazcą.
A to już jest wiążące. Zetempowiec wie że
nie cofa się raz powziętego zobowiązania.
Przed jednym z domów leży sterta cegieł. Próg ubielony jest wapnem. Tabliczki
jeszcze nie ma, ale i tak całe miasto wie, że
wkrótce zostanie tu uruchomiony Dom Porodowy.
zdarzyło się 15
U–ru–cho–mić. U–ru–cho–mić. Miasteczko żyje w rytmie tego słowa. Partia,
młodzież ZMP, Liga Kobiet.
W tym rytmie ruszają koła pociągu
wiozącego robotników ze Słomnik do Nowej Huty.
W tym rytmie pracują ręce kobiet, pragnących doprowadzić Dom Porodowy do
nieskazitelnej czystości.
Tylko zgrzyt korby studziennej wyła-
muje się z tego rytmu. Prawda, studnia.
W autobusie staram się zanotować to,
Pytam o nią.
co widziałam i słyszałam. Notuję po kolei.
– Tak. I o tym myślimy. Jest już zapla- A potem podkreślam to, co najpilniejsze na
nowana wieża ciśnień. Woda przewodami najbliższą przyszłość dla miasteczka Słomzostanie doprowadzona do wszystkich do- niki – przedmieścia Nowej Huty.
mów. To także musi się zmieścić w Planie
Słomnik jest dziesiątki. Są one obok wsi
Sześcioletnim. I nie tylko to. Planujemy rezerwuarem sił dla wielkich budowli, zarazałożenie fabryki mydła i garbarni. Mamy zem wiew od tych wielkich budowli pobututaj dużo rzeźni. Stąd ten pomysł, żeby dza tempo życia w małych miasteczkach.
i mydło, i skóry…
Wisława Szymborska
Życie Literackie NR 7 Kraków–Katowice 29 kwietnia 1951 r.
Aktywni – beneficjentami
działań kulturalnych
Wieloraką ofertę kulturalną zaproponowała
użytkownikom Miejska Biblioteka Publiczna w Słomnikach w związku z realizacją
dwóch projektów. Granty otrzymane w ramach Aktywnej Biblioteki od Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności zapewniły
środki finansowe na: warsztaty, prelekcje,
prezentacje specjalistów z różnych dziedzin,
zajęcia biblioterapeutyczne, wycieczki do
Krakowa i bilety wstępu do teatru, muzeum,
materiały promocyjne, plastyczne, biurowe
i catering. Część zajęć poprowadzili wolontariusze – pracownicy partnerskich instytucji, stowarzyszeń, nauczyciele, seniorzy,
którzy w znaczący sposób przyłączyli się do
działań realizowanych w ramach projektów.
Projekt pt. „Aktywizacja w sferze kultury
osób z lekkim i średnim stopniem niepełnosprawności” zrealizowano w partnerstwie
ze Środowiskowym Domem Samopomocy
„Świt” w Miłocicach. Uczestnicy projektu
wzięli udział w dziewięciu imprezach kulturalnych, m.in. cyklu warsztatów biblioterapeutycznych prowadzonych przez dr Lidię
Ippoldt, (autorkę kilkudziesięciu publikacji
na temat biblioterapii), podczas których rozpoznawali i nazywali swoje emocje, „bawili
się słowem”, poznawali krótkie teksty, itp.
Głos Słomnik październik 2014
Inspirowani literaturą i sztuką wykazywali
się wyobraźnią, aktywnością twórczą i wielkim zaangażowaniem w działaniach prowadzonych przez specjalistów i wolontariuszy.
Z niezwykłym przejęciem uczestniczyli
w spektaklu „Śpią wystawy – baśń muzyczna
dla dzieci od lat 6 do 106” wystawianym
w teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, objętym honorowym patronatem PWST
im. L. Solskiego, AM i ASP im. J. Matejki
w Krakowie. W kuluarowych rozmowach
dzielili się swoimi wrażeniami i przemyśleniami dotyczącymi fantastycznej krainy, do
której zostali zabrani. Dużym przeżyciem
dla uczestników było również zwiedzanie
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
„Podziemia Rynku”. O udziale w projekcie
oraz odwiedzaniu biblioteki przypominać im
będą upominki w postaci książeczek z sentencjami, otrzymanymi na ostatnim spotkaniu. W realizacji projektu pomogły osoby,
które bezinteresownie poprowadziły część
spotkań. Były to Panie: Janina Jędrzejczyk,
Elżbieta Strona, Ewa Pycia, Barbara Żołynia, Urszula Lisiakiewicz. Serdecznie im za
to dziękujemy. (M. J.)
Projekt „Ekonomiczne ABC dla dorosłych” miał na celu szeroko pojętą edukację
finansową. Proponowana przez bibliotekę
oferta obejmowała prowadzenie czytelniczo– multimedialnego działu dotyczącego
ekonomii oraz organizację cyklu czterech
warsztatów tematycznych. Już od początku
realizacji projektu kilkanaście osób zadeklarowało chęć udziału w zaplanowanych zajęciach. Uczestnicy spotkań dowiedzieli się
jak planować budżet domowy i gdzie szukać ewentualnych oszczędności. Przekonali
się, że wystarczy zastosować kilka prostych
zasad, aby bezpiecznie zrobić zakupy przez
Internet i skorzystać z usług e– banku. Poznali podstawowe prawa konsumentów
i metody ich egzekwowania. Połączenie
wykładów z prezentacjami multimedialnymi i warsztatami nie pozwoliło, aby na
spotkania wkradła się nuda. Tym bardziej,
że prowadziły je kompetentne osoby: Pani
Katarzyna Kołodziejczyk ze Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej, Pani
Angelika Komenda z Banku Spółdzielczego w Słomnikach, Pan Jerzy Gramatyka
– Miejski Rzecznik Konsumentów. Uczestnicy brali w zajęciach czynny udział i zasypywali prowadzących licznymi pytaniami.
Pojawiły się nawet sugestie, aby biblioteka
systematycznie organizowała różnego typu
szkolenia i warsztaty. Jak się okazało jest
wiele osób zainteresowanych taką formą
rozwoju osobistego, gdzie w luźnej atmosferze, przy filiżance kawy można porozmawiać na aktualne i ważne tematy.
(M. Sz.)
16
nasza historia
Leśnicy w hołdzie bohaterom
powstania styczniowego
„Pamięci Powstańca Styczniowego Żołnierza Langiewicza z oddziału żuawów śmierci,
poległego w potyczce z Moskalami 13 marca 1863 roku. Leśnicy Ziemi Miechowskiej.
A.D. 2014” – głoszą słowa na tablicy wmurowanej w obelisk.
W Sosnówce, w pobliżu Muniakowic, stanął pomnik ku czci bohaterów powstania
styczniowego. Miejsce nie jest przypadkowe – był tu kiedyś drewniany krzyż, upamiętniający, według przekazów, bohaterską
śmierć powstańca, członka elitarnej jednostki żuawów śmierci.
Nieopodal znajduje się niewielka malownicza kapliczka domkowa, w której także
umieszczono tablicę, na pamiątkę złożenia
w tym miejscu przez powstańcze wojsko
przysięgi wojskowej na wierność Ojczyźnie
przed dyktatorem powstania styczniowego,
wielkim bohaterem walk, gen. Marianem
Langiewiczem.
Wydarzeniu temu towarzyszyło niespotykane zjawisko
atmosferyczne. Spoza chmur
wyjrzało słońce, a obok pojawiły
się dwie okrągłe chmury, wywołując wrażenie trzech świecących słońc. Wzięto to za znak
z nieba o historyczności chwili.
Do kapliczki prowadzi mostek nad głębokim parowem
wśród drzew i krzewów.
Planowana jest oficjalna
uroczystość odsłonięcia obe-
lisku, z uroczystym oddaniem hołdu bohaterom. Jednak mieszkańców i turystów
zapraszamy już dziś do odwiedzenia tego
przesiąkniętego historią Polski zakątka naszej gminy.
Powstanie styczniowe wybuchło 22 stycznia 1863 r. i trwało do jesieni 1864 r. W tym
czasie stoczono ponad tysiąc bitew i potyczek. Zakończyło się klęską Polaków, Imperium Rosyjskie w reakcji na narodowy
zryw zlikwidowało autonomię Królestwa
Polskiego i przystąpiło do rusyfikacji ziem
polskich.
Małgorzata Klich
UM w Słomnikach
artykuł promocyjny 17
RODZINA NA SWOIM
Mieszkańcy Słomnik doceniają fakt budowy nowego
bloku bo to znaczy, że ich miasto się rozwija. Nie trzeba być ekonomistą, żeby wiedzieć, że mieszkalnictwo
napędza koniunkturę. Gdy przybywa mieszkańców to
wzrasta liczba uczniów w szkole, zwiększa się ilość
osób dokonujących zakupy w sklepach, oraz korzystających z handlu, transportu i usług. Nowi mieszkańcy to
nowe pomysły, niekiedy nowa działalność gospodarcza,
to wszystko przekłada się na rozwój miasta.
Nowy blok wybudowany bardzo starannie z materiałów
doskonałej jakości przez przedsiębiorcę Pana Piotra
Skulika posiada 36 nowoczesnych mieszkań o wysokim standardzie o jakim marzy nie jedna rodzina. Już
w październiku nowi właściciele mieszkań będą mogli
je zagospodarowywać wg własnego uznania.
Teren wokół budynku został wyłożony kostką brukową,
a na całej jego długości usytuowane są miejsca postojowe dla właścicieli mieszkań. W budynku znajdują się
również garaże, a każde z mieszkań ma przydzieloną
komórkę lokatorską. Tereny zielone urozmaicone zostały różnorodnymi krzewami. Wejścia do budynku
zabezpieczają wiatrołapy, które chronią budynek przed
stratami ciepła i gdzie rodzice będą mogli bezpiecznie
zostawić wózek. Budynek jest wyposażony w instalację
domofonową oraz monitoring, co uchroni mieszkańców
przed osobami niepożądanymi. Schody na klatkach wyłożone zostały płytkami w kolorze cappuccino, na ścianach pachnie świeżością tapeta natryskowa w modnym
brzoskwiniowym kolorze, poręcze podkreślają nowoczesność klatek schodowych, które są szerokie, jasne
i prowadzą do dobrze zaprojektowanych i praktycznych
Głos Słomnik październik 2014
mieszkań, które od klatek oddzielają klasyczne, eleganckie drzwi, znakomicie korelujące z fakturą i kolorem
ścian. Większość znalazła już swoich właścicieli, ale
kilka jest nadal do nabycia w bardzo atrakcyjnych cenach. Mieszkania dwu i trzypokojowe są wyposażone
w piece dwufunkcyjne na gaz ziemny, które zasilają indywidualną instalację centralnego ogrzewania i zapewniają ciepłą wodę. Każde mieszkanie posiada balkon.
W niedalekim sąsiedztwie znajduje się szkoła, nowe
przedszkole w końcowej fazie budowy, Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej i planowana budowa nowego obiektu dla tej placówki, Urząd Gminy, Komisariat
Policji oraz rozbudowane zaplecze usługowo - handlowe. Już dziś można umówić się telefonicznie pod numerem 502 959 032 z panem Piotrem Skulikiem, aby
obejrzeć mieszkanie, podpisać umowę na jego zakup
i poczuć się jak RODZINA NA SWOIM.
18
zdarzyło się
Relacja z zawodów o puchar firmy Kamszlif
Nasz sponsor kolega Roman Zaranek ma nadzwyczajne szczęście do organizacji zawodów o Marmurowy Puchar firmy KAMSZLIF od pierwszych ich edycji w dniu, kiedy
pogoda sprzyja miłemu spędzeniu czasu. Jeśli bowiem nasze majowe, a nawet czerwcowe i lipcowe zawody często przebiegają w przenikliwym zimnie i deszczu, to od 2011
r. kolega Romek oprócz niepowtarzalnych marmurowych pucharów i wartościowych
nagród zapewnia również wspaniałą pogodę... Ma widać tzw. chody gdzie trzeba.
7 września od 7 rano 39 wędkarzy rozlosowało miejscówki i objuczeni potrzebnym
„grunciarzom” sprzętem rozeszli się na
swe stanowiska. Na naszych gruntowych
imprezach od lat dominują bracia Andrzej
i Stanisław Salawowie i Adam Salawa oraz
Mariusz Migała. Ale od 2–3 lat pojawia się
grupa kolegów dzielnie stawiająca im czoła. Można by zawody gruntowe skwitować
krótkim: Kto dzisiaj dołoży (i czy będzie
ktoś taki) Salawom? Łowią oni metodą
drgającej szczytówki i stosują z powodzeniem opracowane przez siebie zanęty, których sekret składu skutecznie i zazdrośnie
strzegą. Zgodnie z przewidywaniami ryba
brała słabo. Prawie przezroczysta woda informowała, że ryba nie żeruje. Nieśmiało
i nieregularnie brał leszczyk i niemiarowy
okonek. Sporo ponad 40 cm miały za to
leszcze u Andrzeja Salawy i Mariusza Migały. Bliski odwrócenia swego już długiego pecha na zawodach miał Kazek Zębala
gdyby nie zerwał sporego karpia na miarę
podium. I tak miano pechowca zdołał utrzymać. Następny karp spadł także Jankowi
Zagrodzkiemu. Były to jedyne karpie zawodów. O godzinie 12.30 sędzia zawodów
Staszek Łakomy przystąpił do ważenia ryb.
W tym czasie na ognisku dochodziła już
bezbłędnie upieczona przez Irka Ciałowicza kiełbaska, którą posilali się wracający
z łowiska wędkarze. Podziwiali także piękne wykonane z włoskiego marmuru puchary. Staszek Łakomy zważył najmniejszy:
7,58 kg! Mimo chęci nie mogliśmy zważyć
większych za II i I miejsce, bo po prostu nie
zmieściły się do pojemnika wagi. Na pewno
ważyły ponad 10 kg każdy. Obok stał jeszcze mały pucharek z ciemnego marmuru,
którego przeznaczenie było jeszcze tajemnicą. Do zdobycia były jeszcze dwie wędki,
karpiowy kołowrotek, pokrowiec na wędki,
siatka do przechowywania ryb, nóż wędkarski, zanęta i żyłki. Wędkarzy zapraszał
na kiełbaskę kolega Romek Zaranek wraz
z małżonka Haliną. Obecne były również
dzieci Państwa Zaranków. Nadszedł czas
podsumowania zawodów, których wyniki
przedstawiają się następująco:
I miejsce – Mariusz Migała: 6380 pkt.,
II miejsce – Jerzy Jawień: 4380 pkt.,
III miejsce – Andrzej Salawa: 3160 pkt.,
IV miejsce – Adam Salawa: 2980 pkt.,
V miejsce – Jan Zagrodzki: 2900 pkt.,
VI miejsce – Stanisław Salawa: 2720 pkt.,
VII miejsce – Adam Ziółko: 2460 pkt.,
VIII miejsce – Sylwester Warchoł: 2240 pkt.
Nagrody zwycięzcom wręczał sponsor
kolega Roman Zaranek w asyście Prezesa
Koła Andrzeja Kądzieli. Pierwsze cztery
miejsca zajęli spece od drgającej szczytówki, choć niespodzianka jest dopiero
trzecie miejsce pierwszego z Salawów.
Większą niespodzianką jest na pewno
IV miejsce Janka Zagrodzkiego, który
jest utytułowanym spławikowcem i na
grunt łowi rzadko. Łącznie 20 wędkarzy
złowiło 37,98 kg ryb, a 18 może mówić
o pechowym dniu zachowując zerowe
konto. Po wręczeniu nagród rozwiązała się
także tajemnica małego pucharku, który
okazał się być nagrodą dla najstarszego
wędkarza dzisiejszych zawodów. Okazał
się nim być nasz skarbnik kolega Lucjan
Beliczyński, któremu składamy życzenia
zdrowia i długich jeszcze lat wędkowania.
Podsumowując zawody kolega Roman
Zaranek podziękował wszystkim uczestnikom oraz Zarządowi Koła za współorganizację i już dziś zaprosił na ich
przyszłoroczna edycję. Z kolei Prezes Koła
Andrzej Kądziela podziękował koledze Zarankowi oraz firmie KAMSZLIF – Halina
i Roman Zaranek – za objęcie patronatem
zawodów i ufundowanie pucharów i nagród oraz wręczył mu Encyklopedię Ryb
Polskich w uznaniu Jego postawy jako
wzorowego wędkarza i sponsora.
Bardzo udane zawody kończą tegoroczny sezon sportowy naszego koła. Dziękujemy więc sponsorom, organizatorom
i współorganizatorom zawodów dzięki
którym mogliśmy spotykać się w miłym
gronie i popróbować swoich sił w sportowej rywalizacji.
Włodzimierz Piotr Kaczmarczyk
czytelnicy piszą
Koniec wakacji
Wakacje się skończyły i nocne imprezy
w parku przy Centrum Kultury również.
Jednakże za to należy się pochwała Policji
za częste interwencje, zarówno samochodowe jak i piesze w okolicach parku. Dzięki radzie miasta zostały przeznaczone fundusze
na dodatkowe patrole policyjne, za co bardzo dziękujemy. Również pochwała należy
się za zorganizowanie Kadrówki. Orkiestra
Echo zagrała piękne utwory wojskowe.
Ławeczki, które zostały umieszczone przy
pomniku były bardzo dobrym pomysłem
odpoczynku i możliwości pośpiewania
mieszkańców, którzy otrzymali śpiewniki z partyzanckimi utworami, jak również
książki ze zdjęciami dawnych Słomnik.
Kiedy Kadrówka ruszyła na odpoczynek,
mieszkańcy śpiewali piosenkę „Wojenko,
wojenko”. Niejednemu łza zakręciła się
w oku. Dziękuję za wspaniałe chwile spędzone w parku na rynku w Słomnikach.
Mieszkanka Słomnik
(imię i nazwisko na prośbę autorki
do wiadomości redakcji GS)




projektowanie i konstrukcja odzieży
szycie na miarę
dekoracje ślubne
doradztwo w wyborze tkaniny, fasonu
asortymentu odzieżowego do sylwetki
 poprawki krawieckie, prasowanie
 szycie firan, zasłon, obrusów, serwet
 wkrótce haftowanie
Tel. 504 060 393
[email protected]
www.szyje-noca.blogspot.com
Żerkowice 8, 32-095 Iwanowice
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Miejsko–Gminne Centrum Kultury w Słomnikach
Miejsko–Gminne Centrum Kultury w Słomnikach
zaprasza
października
zapraszawwniedzielę,
niedzielę, 19
19 października
nana
cykl
cyklwydarzeń
wydarzeń organizowanych
organizowanych
przez
Stowarzyszenie
ScenaMoliera
Moliera
przez Stowarzyszenie Scena
godz.11.00
11.00
godz.
–
spektakl
Przygody Koziołka
KoziołkaMatołka
Matołka
– spektakl Przygody
Wstęp
wszytskie
Wstęp
na na
wszytskie
spektakle i warsztaty
spektakle
i warsztaty
jest BEZPŁATNY!
jest BEZPŁATNY!
godz. 18.00
godz.
18.00
spektakl Brat naszego Boga
–– spektakl
Brat naszego Boga
Między spektaklami odbędą się teatralne spotkania
Między
spektaklami odbędą
teatralne
spotkania
warsztatowo-edukacyjne
dla się
dzieci
i młodzieży
(pomiędzy godziną 12.00,dla
a 17.00)
warsztatowo-edukacyjne
dzieci– zapisy
i młodzieży
w sekretariacie
MGCK,
lubapod
nr tel.
12 388 11 49
(pomiędzy
godziną
12.00,
17.00)
– zapisy
w sekretariacie MGCK, lub pod nr tel. 12 388 11 49

Podobne dokumenty