Kodeks etyki doktoranta

Transkrypt

Kodeks etyki doktoranta
Wytyczne dla doktorantów Międzynarodowych Studiów Doktoranckich IChF PAN odnośnie
etycznego postępowania
1.
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)
1.1 Przed przystąpieniem do pracy doświadczalnej w ramach Międzynarodowych Studiów
Doktoranckich (MSD), doktoranci przechodzą szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
(bhp). Przy prowadzeniu doświadczalnej pracy badawczej, doktoranci są zobowiązani do przestrzegania
zasad BHP objętych Regulaminem Pracy obowiązującym w IChF PAN. W przypadku pojawienia się
wątpliwości odnośnie bezpieczeństwa na danym stanowisku pracy, doktoranci powinni zwrócić się o
pomoc i dodatkowe wskazówki do swoich opiekunów naukowych i/lub pracownika służby bhp IChF
PAN.
1.2 Doktoranci powinni przestrzegać zasad bezpieczeństwa zwłaszcza w trakcie wykonywania
doświadczalnych prac badawczych wieczorami lub w dni wolne od pracy. W miarę możliwości powinni
prowadzić badania w obecności innego pracownika lub doktoranta w tym samym laboratorium. Bez
zgody opiekuna naukowego praca po godzinach lub w dni wolne jest zabroniona. Jeżeli doktorant ulegnie
wypadkowi w laboratorium to powinien zwrócić się o pomoc do doktoranta lub pracownika
przebywającego w najbliższym sąsiedztwie i/lub, w razie potrzeby, wezwać pogotowie ratunkowe (tel.
999), straż pożarną (tel. 998), lub policję (tel. 997).
2.
Obowiązki dydaktyczne
Doktoranci powinni w sposób sumienny, odpowiedzialny i kompetentny wypełniać powierzone im obowiązki
dydaktyczne. Powinni być przygotowani merytorycznie do prowadzenia zajęć dydaktycznych i wykazywać
wrażliwość na pytania i uwagi studentów, z którymi prowadzą zajęcia. Pod koniec semestru doktoranci powinni
poddać swoją pracę dydaktyczną testowej ocenie grupy studenckiej, z którą prowadzą zajęcia.
3.
Zasady etycznego postępowania w pracy badawczej
Doktoranci powinni uczciwie i sumiennie prowadzić zarówno swoje prace badawcze jak i opanować zakres
materiału nauczania określony przez opiekuna naukowego w ramach indywidualnego programu MSD. Doktoranci
wykazujący się nieetycznym postępowaniem w pracy badawczej, zajęciach dydaktycznych ze studentami, lub w
odniesieniu do materiału nauczania, który powinni opanować, w pierwszej kolejności podlegają zawieszeniu
wypłaty stypendium a następnie skreśleniu z listy doktorantów MSD. W niniejszych wytycznych "nieetyczne
postępowanie", tj. "niewłaściwe zachowanie w trakcie wykonywania pracy badawczej" oznacza sfabrykowanie lub
sfałszowanie danych lub wyników badań, popełnienie plagiatu, lub innych czynów, które w sposób rażący są
sprzeczne z zachowaniem powszechnie przyjętym w środowisku naukowym w odniesieniu do proponowania i
prowadzenia badań naukowych jak i sprawozdawania ich wyników. Prowadzone przez doktorantów prace
badawcze są z natury rzeczy poufne, o ile opiekun naukowy nie zezwoli na ich publiczną prezentację. Zarzuty
dotyczące niewłaściwego zachowania w pracy badawczej zgłasza na piśmie opiekun naukowy do kierownika
MSD, który podejmuje dalsze działania.
4.
Własność intelektualna danych i materiałów badawczych
Doktoranci są zobowiązani do systematycznego i skrupulatnego zapisywania w zeszytach laboratoryjnych
zarówno wyników swoich badań jak i danych doświadczalnych. Każda notatka powinna być opatrzona datą.
Zeszyty laboratoryjne, zwykle dostarczane przez opiekunów naukowych, jak i aparaturowe wydruki danych i
wyników są własnością IChF PAN. Jednakże, doktoranci mogą częściowo lub w całości kopiować je, na własny
koszt, w celu przygotowania swoich dysertacji doktorskich. Bez zgody opiekuna naukowego zeszytów
laboratoryjnych nie wolno wynosić z laboratoriów. Zawartość zeszytu laboratoryjnego jest poufna, o ile opiekun
naukowy nie zezwoli na jej rozpowszechnianie. Te same zasady dotyczą komputerowych zbiorów danych i
wyników.
5.
Rozpowszechnianie wyników naukowych: publikowanie i prezentowanie wyników na konferencjach
naukowych
5.1 Autorstwo i współautorstwo. Opiekun naukowy określa autorstwo i współautorstwo oraz kolejność
nazwisk autorów w manuskrypcie pracy wysyłanej do druku jak również zatwierdza ostateczną wersję
tego manuskryptu. Zaistniałe spory są rozstrzygane przy udziale kierownika MSD.
5.2 Interpretacja wyników. Dyskusja i interpretacja wyników badań to wspólny wysiłek intelektualny
opiekuna naukowego i doktoranta. Jednakże opiekun naukowy jest wyłącznie odpowiedzialny za
interpretację ostateczną. Zaistniałe spory są rozstrzygane przy udziale kierownika MSD.
5.3 Podziękowania. Opiekun naukowy decyduje o podziękowaniu innym osobom za pomoc okazaną w
trakcie prowadzenia badań, w przygotowaniu publikacji lub prezentacji, jak również instytucjom za
pomoc finansową. Zaistniałe spory są rozstrzygane przy udziale kierownika MSD.
6.
Podziękowania w dysertacji
W swoich dysertacjach doktoranci mogą podziękować zwyczajowo osobom, które pomogły im w trakcie nauki i
prowadzenia badań w ramach MSD. Jednakże niedopuszczalne są sformułowania jątrzące, pełne sarkazmu, lub
zawierające jawną krytykę osób lub instytucji.
7.
Rozstrzyganie sporów
Nieporozumienia lub spory doktoranci powinni rozstrzygać w sposób polubowny. Skargi należy zgłaszać
kierownikowi MSD na piśmie. Wszystkie strony sporu powinny zachować całkowitą poufność do czasu
rozstrzygnięcia nieporozumienia lub sporu.
Dalsze szczegóły zawiera dokument MNiI, pt.: "Dobra praktyka badań naukowych. Rekomendacje".
Zapoznałem(am) się i zrozumiałem(am) wytyczne przedstawione powyżej.
Nazwisko i imię doktoranta
Podpis doktoranta
Data

Podobne dokumenty