Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz

Transkrypt

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: ..........Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz
Ekonomicznych, Katedra Matematyki i Ekonomii Matematycznej................................
MIASTO: ............Warszawa.............................................................................................
STANOWISKO: ............adiunkt........................................................................................
DYSCYPLINA NAUKOWA: ...........matematyka..............................................................
DATA OGŁOSZENIA: .............4.07.2013 r...................................................................
TERMIN SKŁADANIA OFERT: ............2.08.2013 r....................................................
LINK DO STRONY: .............. http://www.sgh.waw.pl/kolegia/kae/konkursy/ ................
SŁOWA KLUCZOWE: .............matematyka......................................................................
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): ...........................................................................
Wymagane dokumenty:
1. podanie do Dziekana,
2. kwestionariusz osobowy,
3. CV z uwzględnieniem dorobku naukowo-dydaktycznego,
4. odpis dyplomu doktorskiego,
5. wykaz publikacji.
Kryteria kwalifikacyjne:
1. Stopień doktora nauk matematycznych.
2. Dorobek naukowy z zakresu matematyki czystej ze szczególnym uwzględnieniem
podstaw matematyki, pożądane publikacje w czasopismach znajdujących się w części
A wykazu czasopism naukowych MNiSW.
3. Zainteresowania zastosowaniami matematyki.
4. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni ekonomicznej
w języku polskim i angielskim.
Dokumenty należy składać w Biurze Kolegium Analiz Ekonomicznych, ul. Madalińskiego 6/8, p. 230.
Istnieje możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, o której kandydat zostanie
poinformowany indywidualnie.
Kolegium Analiz Ekonomicznych zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania
kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego
oferty.
Uwaga: Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Podobne dokumenty