Załącznik Nr 3 (nowy) …………………………… WYKAZ

Transkrypt

Załącznik Nr 3 (nowy) …………………………… WYKAZ
Załącznik Nr 3 (nowy)
……………………………
pieczęć firmowa Wykonawcy
WYKAZ PRACOWNIKÓW OCHRONY/*
Oświadczam, że firma, którą reprezentuję zatrudnia niżej wymienionych pracowników
ochrony, posiadających kwalifikacje wymagane do wykonania świadczeń będących
przedmiotem zamówienia, zgodnie z pkt. 7.2.b) SIWZ, którzy będą zatrudnieni do ochrony
CBR.
imię Okres zatrudnienia u
Wykonawcy
na
stanowisku pracownika
ochrony (staż pracy) Numer licencji
pracownika
ochrony
fizycznej Numer i data ważności
poświadczenia
bezpieczeństwa
(zaświadczenia)
Lp. Nazwisko
i
pracownika ochrony 1. 2. 3. 4. 5. Uwaga: Niniejszy Wykaz Pracowników , musi być w pełni zgodny z listą pracowników
ochrony podejmujących pracę w ochranianym obiekcie. Zespół wyznaczony musi mieć
charakter stały , a wszelkie zmiany mogą nastąpić po okresie pół roku od rozpoczęcia ochrony.
W załączeniu przedstawiamy kserokopie licencji, świadectw i poświadczeń bezpieczeństwa
(zaświadczeń).
…………………………………
miejscowość, data
……………………………………..
pieczęcie imienne i podpisy osób uprawnionych
przedstawicieli Wykonawcy

Podobne dokumenty