WYJAŚNIENIE TREŚCI 3 - PKS Ostrów Wielkopolski

Transkrypt

WYJAŚNIENIE TREŚCI 3 - PKS Ostrów Wielkopolski
Ostrów Wielkopolski, dn. 10.07.2015 r.
Nr referencyjny: 5/5S/15
WYJAŚNIENIE
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
W związku z przetargiem nieograniczonym na dostawę autobusów, CPV 34121000,
ogłoszonym przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim
sp. z o.o. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 17 czerwca 2015 r., Nr 2015/S 115209242, Biuletyn Zamówień Publicznych z dnia 17 czerwca 2015 r., Nr 146502 - 2015),
jeden z oferentów zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, w piśmie, które wpłynęło do zamawiającego w dniu 10 lipca 2015 r., o treści:
„W nawiązaniu do paragrafu 2 pkt 3 1) prosimy o jego zmianę. Dokumenty wymienione
w tym punkcie są dla nas nie do zrealizowana gdyż autobusy marki Mercedes, Setra, Man,
Volvo, są w oficjalnych językach UE tj. angielskim i niemieckim i w takim języku zostaną
dostarczone.
Paragraf 3 pkt 3 jest dla nas nie do przyjęcia ponieważ może mieć wpływ na utratę płynności
finansowej naszej firmy, proponujemy aby zapłatę uregulować za każdy autobus jednorazowo
kwotą brutto w terminie wskazanym na fakturze.
Nasza firma nie udzieli gwarancji na używane autobusy oraz elementy wymienione
w punktach 1-3 paragrafu 4.”
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zamawiający udziela niniejszego
wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1. Zamawiający wyraża zgodę na możliwość przedłożenia przez wykonawcę instrukcję
obsługi i konserwacji autobusów oraz wyposażenia w dowolnym oficjalnym języku Unii
Europejskiej.
2. Zamawiający modyfikuje terminy płatności za przedmiot zamówienia, określając je
w sposób następujący: I rata w kwocie odpowiadającej wartości netto przedmiotu dostawy
– w terminie 3 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury (faksem, e-mailem lub
pocztą), II rata w kwocie odpowiadającej podatkowi od towarów i usług od wartości netto
przedmiotu dostawy – w terminie 90 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu oryginału
faktury.
3. Zamawiający postanawia o skróceniu o połowę wszystkich okresów gwarancji
wymienionych w § 4 ust. 1 wzoru umowy.
Zmianie ulega treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie prowadzi do zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu.

Podobne dokumenty