01/2015 Załącznik nr 1 Ogłoszenie o zamówieniu Nazwa Wykonawcy

Transkrypt

01/2015 Załącznik nr 1 Ogłoszenie o zamówieniu Nazwa Wykonawcy
ZC - 01/2015
Załącznik nr 1 Ogłoszenie o zamówieniu
Nazwa Wykonawcy:.....................................................................................................................
Adres Wykonawcy:......................................................................................................................
Numer telefonu:............................................
Numer fax ..........................................................
E-mail…………………………………………………………..
NIP………………………………………………..……………. REGON……………………………………………………………….
FORMULARZ OFERTOWY
W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu na dostawę spawarki Kemppi TIG Evo 200 MLP + uchwyt
spawalniczy TTC 220S-4m - w ilości 2 szt., oferujemy wykonanie zamówienia w kwocie:
Wartość
netto:.........................................................................................................................................zł
(słownie) .......................................................................................................................................
Podatek VAT (kwotowo): .........................................................................................................zł
(słownie)........................................................................................................................................
Wartość brutto: ........................................................................................................................zł
(słownie)........................................................................................................................................
…............................ dnia ............................ r.
.................................................................
(podpis i pieczątka uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)
1z1

Podobne dokumenty