Uzasadnienie wyboru - Mazowiecka Jednostka Wdrażania

Transkrypt

Uzasadnienie wyboru - Mazowiecka Jednostka Wdrażania
MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRA ANIA
PROGRAMÓW UNIJNYCH
Warszawa, dnia 21.03.2008 r.
ul. Jagiello ska 74
03 – 301 Warszawa
WOA/ZP/D-335-17/08
Adresat
(wszyscy Wykonawcy)
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
ORAZ O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ODRZUCONO ORAZ WYKONAWCACH KTÓRZY
ZOSTALI WYKLUCZENI
Dotyczy: post powania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostaw
artykułów biurowych oraz tuszy i tonerów do drukarek dla Mazowieckiej Jednostki
Wdra ania Programów Unijnych
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie
publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), zwanej dalej „pzp”, informuj , e w
przedmiotowym post powaniu jako najkorzystniejsz według kryteriów oceny ofert
okre lonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wybrano ofert nr 2 zło on
przez firm PPHU „AMAD” Zbigniew Dymus ul. Opłotek 42 a, 01-940 Warszawa
Uzasadnienie wyboru
Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym post powaniu
była cena, a firma PPHU „AMAD” Zbigniew Dymus zaproponowała najni sz cen .
Jednocze nie Zamawiaj cy informuje, i z przedmiotowego post powania została
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 8 oferta nr 8 firmy Office Depot Poland sp. z o.o.
z siedzib w Warszawie przy ul. Szturmowej 2. Oferta firmy Office Depot Poland sp. z o.o.
została podpisana przez osob nieuprawnion do składania o wiadcze w imieniu w/w spółki.
Zgodnie z zapisami zawartymi w Krajowym Rejestrze S dowym osobami
uprawnionymi do reprezentowania spółki i składania o wiadcze w jej imieniu jest dwóch
członków zarz du działaj cych ł cznie lub jeden członek zarz du działaj cy ł cznie z
prokurentem. Zarówno oferta jak i o wiadczenie o spełnianiu warunków udziału w
post powaniu o zamówienie publiczne oraz o wiadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z
post powania o zamówienie publiczne zostały podpisana jedynie przez jednego członka
zarz du - Pana Jana Cerny. Równie kserokopia odpisu z Krajowego Rejestru S dowego
została po wiadczona za zgodno z oryginałem jedynie przez jednego członka zarz du.
Nale y wskaza tak e, i zgodnie z pkt 10 § 10 specyfikacji istotnych warunków
zamówienia Wykonawca był zobowi zany do podpisania ka dej strony oferty wraz z
zał cznikami przez osob upowa nion do zło enia oferty, czego nie uczynił.
Jednocze nie Zamawiaj cy informuje, i z przedmiotowego post powania została
wykluczona na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 firma Partner XXI sp. z o. o. z siedzib w
1
Zabrzu przy ul. Pawliczka 25 oraz firma HEXON II Jarosław Pielak Tralewicz z siedzib w
Piasecznie przy ul. Staszica 3. Obydwaj Wykonawcy zostali w trybie art. 26 ust. 3 pzp
wezwani do uzupełnienia brakuj cych dokumentów. Pomimo wezwania firmy Partner XXI
sp. z o. o. do zło enia aktualnego odpisu Krajowego Rejestru S dowego, wy ej wymieniona
firma przedło yła jedynie pierwsz stron odpisu Krajowego Rejestru S dowego, w zwi zku
z tym nie wypełniła nało onego na ni obowi zku. Zło enie jedynie pierwszej strony
wymaganego dokumentu nie stanowi zło enia dokumentu w cało ci.
Natomiast firma HEXON II Jarosław Pielak Tralewicz nie dokonała uzupełnienia
brakuj cego dokumentu w wyznaczonym przez Zamawiaj cego terminie.
Zgodnie z ust. 4 art. 24 pzp ofert wykonawcy wykluczonego uznaje si za odrzucon .
W wietle powy szego czynno ci Zamawiaj cego nale y uzna
uzasadnione.
za w pełni
Zał cznik do niniejszej informacji stanowi druki:
• ZP 12 zbiorcze zestawienie ofert,
• ZP 21 streszczenie oceny i porównania zło onych ofert.
___________________________
( podpis kierownika Zamawiaj cego
lub osoby upowa nionej)
Spraw prowadzi:
Oliwia Pawluczuk-Osiczko
Tel. 022 295 20 90
email:[email protected]
2

Podobne dokumenty