PROGRAM RAMOWY* IV MIĘDZYNARODOWY KONGRES

Transkrypt

PROGRAM RAMOWY* IV MIĘDZYNARODOWY KONGRES
PROGRAM RAMOWY*
IV MIĘDZYNARODOWY KONGRES ENERGII ODNAWIALNEJ
GREEN POWER 2012
- sesje plenarne -
09:00 - 10:00
Rejestracja uczestników, śniadanie i kawa powitalna
10:00 - 10:10
Otwarcie Kongresu
10:10 - 10:40
Wystąpienia otwierające
10:40 - 12:40
Sesja Plenarna I: Mapa Drogowa dla energetyki
Wystąpienia wprowadzające:
Unijne koncepcje rozwoju energetyki w długiej perspektywie
Jak niemiecka gospodarka poradzi sobie z gwałtownym odejściem od energetyki jądrowej
Polska koncepcja energetyki niskoemisyjnej do 2050
Mapa Drogowa Polski do 2050
Debata:
-
W jakim kierunku zmierza światowa i unijna energetyka?
-
W jakim kierunku zmierzają technologie energetyczne?
-
Czy Polska wpisuje się w unijną koncepcją rozwoju?
-
Dlaczego mapa drogowa w energetyce jest ważna?
-
W jakim kierunku zmierzają założenia nowej Polityki Energetycznej Polski?
-
Wyścig technologii czy wyścig gospodarek?
-
Czy można dziś powiedzieć o dominującej roli jednej czy drugiej technologii?
-
W których branżach dzisiejsze wsparcie przyniesie największy rozwój technologiczny by
konkurowały z konwencjonalnymi źródłami energii?
-
Niewielu gospodarkom udało się rozwinąć sektor wytwórczy zapewniający dostawy dla
wykorzystania energii wiatrowej. W których krajach należy spodziewać się gwałtownego rozwoju
sektora biogazu, fotowoltaiki czy pomp ciepła?
-
Paliwa transportowe: czy jesteśmy w stanie przejść całkowicie od paliw płynnych na rzecz rynku
elektroenergetycznego?
1
-
Paliwa wodorowe, fuzja jądrowa, magazynowanie energii - odległe technologie czy rewolucje
technologiczne przyszłości?
-
Czy polska myśl technologiczna może jeszcze zostać wdrożona w nowych technologiach
energetycznych?
12:40 – 13:30 Lunch
13:30 - 15:00 Sesja Plenarna II: Bezpieczeństwo energetyczne
Wystąpienia wprowadzające:
Debata:
-
Druga fala globalnego kryzysu: zapaść gospodarcza czy sztuczna inicjacja? - Wpływ kryzysu na
rozwój branży OZE
-
Rekonstrukcja sektora energetycznego: przymus polityki proekologicznej czy impuls rozwojowy dla
innych sektorów gospodarki?
-
Dostęp do nośników: zbilansowany energy mix przy jednoczesnym uniezależnieniu się dostaw paliw
importowanych
-
Lobbing: dalsze umacnianie oligopolu energetycznego czy przezwyciężenie rozproszonej generacji?
-
Import biomasy spoza UE: konieczność dla osiągnięcia wskaźników udziału zielonej energii i
przymus zawodowej energetyki dla zapewnienia ciągłości dostaw czy brak pomysłu na krajową
biomasę pochodzenia rolniczego?
-
Czy bezpieczeństwo energetyczne państw członkowskich można opierać na bezpieczeństwie
energetycznym Unii Europejskiej?
-
Po co nam energetyka jądrowa?
-
Jak skutecznie realizować politykę energetyczną w kontekście bezpieczeństwa energetycznego?
15:00 - 15:20 Przerwa kawowa
15:20 - 16:50 Sesja Plenarna III: Ekonomika i legislacja energetyki odnawialnej
Prezentacja wprowadzające
Debata:
-
Wolnorynkowe uwarunkowania działania OZE: realna szansa w najbliższym czasie, czy odległa i
iluzoryczna przyszłość?
-
Po co subsydiujemy rozwój OZE?
-
Czy można globalnie w gospodarce krajowej „dokładając” do rozwoju OZE zacząć mówić o
zarabianiu?
2
-
Czy już dziś należy dokonać wyboru źródeł OZE, które nadal będą wspierane, a inne wyłączyć z
programów wsparcia?
-
Jaki powinien być horyzont czasowy systemów wsparcia przy założeniu, że energia konwencjonalna
będzie raczej drożeć, a energia z OZE raczej tanieć w wieloletniej perspektywie czasowej?
-
Jak efektywnie sterować horyzontem wsparcia i strumieniami środków na wsparcie, aby
maksymalizować osiągany efekt?
-
Jak zapewnić stabilność i długofalowość wsparcia w rozumieniu inwestora: jaki system wsparcia
generuje lepsze efekty?
-
W jakim stopniu systemy wsparcia powinny uwzględniać inne benefity społeczne, jakie
pozyskujemy rozwijając określone sektory OZE?
-
Jak przekonać inwestorów, przy założeniu systematycznie malejącego poziomu wsparcia, aby
reinwestowali a nie realizowali szybko zyski, wycofując się do innych sektorów, dających szanse na
lepszą stopę zwrotu z podejmowanych inwestycji?
-
Jak zagwarantować, aby ryzyka finansowe ponoszone przez inwestorów, ograniczyć tylko do ryzyka
mieszczącego się w koncepcji bussines as usual?
-
Jak wykorzystać doświadczenia krajów unijnych w spóźnionej transpozycji przepisów unijnych do
prawa polskiego?
-
Czy ustawa o odnawialnych źródłach energii zmieni strukturę produkcji energii wykorzystujących
odnawialne źródła energii?
-
Jak zagwarantować długookresową spójność zrewidowanej strategii z przepisami prawa, nie
mnożąc jednocześnie czynników ryzyka, które skutecznie odstraszać będą inwestorów i instytucje
finansujące?
-
Jak uchronić inwestycje od nagłych i niespodziewanych zmian regulacyjnych?
*Organizatorzy zastrzegają możliwość wprowadzania zmian w Programie.
3

Podobne dokumenty