Trudna sytuacja w górnictwie węgla kamiennego w Republice

Transkrypt

Trudna sytuacja w górnictwie węgla kamiennego w Republice
Trudna sytuacja w górnictwie węgla
kamiennego w Republice Czeskiej
2016-06-15 12:54:01
2
Górnictwem węgla kamiennego w Republice Czeskiej zajmuje się obecnie tylko jedno przedsiębiorstwo - OKD
S.A. (Ostravsko-Karvinske Doly – Ostrawsko-Karwińskie Kopalnie).
Węgiel wydobywany jest w leżącej po stronie czeskiej południowej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w
trzech kopalniach, w skład których wchodzi 7 zakładów wydobywczych. Wszystkie kopalnie są głębinowe - węgiel
wydobywany jest za pośrednictwem szybów i systemu sztolni przy użyciu sprzętu zmechanizowanego i
nowoczesnych technologii. Wydobycie odbywa się w złożonych warunkach geologicznych w pokładach
sięgających głębokości wielu setek metrów. Obecny poziom produkcji węgla wynosi 9 mln ton rocznie, przy
zatrudnieniu ok. 10 tys. pracowników.
OKD jest częścią grupy kapitałowej New World Resources N.V. (NWR) z siedzibą w Amsterdamie. Jeszcze na
początku br. większościowym właścicielem NWR (60% akcji) była grupa CERCL (głównym jej udziałowcem jest
obywatel RCz i USA Zdenek Bakala), która w marcu br. podjęła decyzję o odstąpieniu akcji grupie kapitałowej Ad
Hoc Group (AHG), skupiającej trzy brytyjskie spółki inwestycyjne – Ashmore Investment Management Limited,
Gramercy Funds Management LLC i M&G Investment Management Limited.
Z początkiem kwietna 2016 r. spółka OKD ogłosiła upadłość z powodu zadłużenia przekraczającego 630 mln EUR
i zobowiązań finansowych wobec ok. 650 wierzycieli. Na wniosek OKD, Wojewódzki Sąd w Ostrawie ogłosił
upadłość tej spółki i wyznaczył syndyka masy upadłościowej.
W związku z zaistniałą sytuacją OKD oraz z obawy przed możliwym konfliktem społecznym w regionie ostrawskokarwińskim, rząd czeski zapowiedział, że ewentualnie zwolnieni górnicy otrzymają zapomogi w wysokości 8.000
CZK, a pozostali pracownicy 7.000 CZK miesięcznie (odpowiednio 300 i 260 EUR) na okres od 3 do 5 lat.
Wydobycie węgla w kopalniach OKD jest nadal kontynuowane.
Z powodu niskich cen węgla, również cała grupa NWR znalazła się w trudnej sytuacji finansowej i zapowiedziała
reorganizację – nie wyklucza się również ogłoszenia upadłości. Jej obecne zadłużenie wynosi ok. 600 mln EUR, z
czego 352 mln to obligacje gwarantowane, 162 mln obligacje wymienne (umożliwiające ich posiadaczowi
wymianę na określoną liczbę akcji danej spółki), 50 mln EUR - niespłacone kredyty na zakup maszyn, a 35 mln
EUR to kredyty zyskane przy restrukturyzacji w 2014 r.
Grupa NWR obecna jest również na rynku polskim za pośrednictwem swej spółki córki NWR KARBONIA SA
zajmującej się poszukiwaniem podziemnych zasobów węgla i metanu, wydobyciem i sprzedażą minerałów,
produkcją metanu oraz pracami inżynieryjnymi i rozwojowymi. Spółka nadzoruje prace nad dwoma projektami w
południowej Polsce - Dębieńsko i Morcinek. W 2008 r. otrzymała 50-letnią koncesję na wydobycie węgla ze złoża
„Dębieńsko 1”. W przypadku Morcinka prowadzone są prace inżynieryjne oraz działania mające na celu
uzyskanie licencji na wydobycie.
W związku z wyżej wspomnianą trudną sytuacja finansową oraz planami reorganizacyjnymi, grupa NWR wyraziła
zainteresowanie sprzedażą polskiej córki NWR Karbonia. Z doniesień prasowych wynika, że zainteresowanym jej
nabyciem jest mniejszościowy właściciel NWR, słowacka grupa finansowa Arca Capital, operująca na środkowo- i
wschodnioeuropejskim rynku finansowym w zakresie kapitału podwyższonego ryzyka.
3

Podobne dokumenty