Pobierz

Transkrypt

Pobierz
z a a e n | k^ |
Ą\!^l\
< Jwd a ż a ż ą d z e ń |sal o c j "
PrezydenlaMias|a Ruda sląska
|^'.
lL,!)
2015
1 1.tjRU.
OGLOSZENIE
Na podstawieart. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorfądfjegminnym
(tekstjednotityDz. U. z f015 r., poz. 1515),art. 11 ust.2iart. 15 ust. 2h i 2i ustawyz dnia
połtku publicznegoi o wotontańacie(tekst jednoLjtyDz. U.
24 kwietnia2oo3 r. o dzialatnoścj
z f014 t ,, poz. 1118z póżn.zm,),
PREzYoENTM|ASTARUDAŚLĄSKA
OGLASZAWYNIKTOTWARTEGOKONKURSUOFERTNA WSPARCIEREALIZACJIZADANIA
I OSOBOM
Z ZAKRESUPOMOCYSPOLECZNEJ,W TYM POMOCYRODZINOM
PUBLICZNEGO
I osoB
TYCH
RoDz|N
szANs
oRAz
WYRÓWNYWAN|A
W TRUDNEJSYTUACJ|ŹYc|owEJ
Tytułzadania:
''udzielanieschronieniakobietomznaJduiącymsię w trudnej sytuacii życiowejw sfczególności
oraz pomocyw przezwyciężanluich trudnej sytuacji życiowei,,
z uwagina bezdomność
następującejoferty:
ookonanowryboru
L.P
'I
NazwaOferenta
Tytuł zadaniapub|iczne8o
wysokość
Przyznanych
środkówpublicznych
Po|skiczerwony Krfyź.
s|ąskioddziałokrę8owy
40. 057 rótowice
ul PCK8
..lJdzielanleschronieniakobietom
znajdującymsię w trudnei sytuacj|źyciowei
oraz
w szczegó|ności
z uwagina bezdomność
pomocyw Przezwycjężaniu
ich trudnej
sytuacjiżyciowej'''
184 464,00zl
0.
Ljczbaofert odEuconychze wfgtędówformalnych'merytorycznych:
PIozyJ'e.AĘMiasto
"C,,"/&"ś"

Podobne dokumenty