burmistrz szczawna.zdroju - Urząd Miejski w Szczawnie

Transkrypt

burmistrz szczawna.zdroju - Urząd Miejski w Szczawnie
BURMISTRZSZCZAWNA.ZDROJU
OGTASZANABORNA STANOWISKO
Inspektora
i egzekucji
ds.finansowych
w WydzialeFinansowym
w Urzędzie
Miejskim
w szczawnie-zdroju
|nożwdstonowiskdprocy l wydfiol)
Adresjednos*i: ul' Kośtiusżki
77, 5&370 żczowndzdrój
wskdźnikżotfudnienioosób niepe|nosprownychwnosi co nojnniej 6%'
NAsTANow|sxu
oBJĘTYGH
ABoREM:
|.zAKREs
oBoW|ĄzKÓW
gtówne(sżczetólowe)i
pomocnicre.
1.zadania
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
L2)
13)
14)
15)
pozwówdo sądui E.sądu'
Przygotowywanie
dokumentacj.
niezbędnej
do z|ożen.a
pozwów do sądu o zaplatęz Mutu: czynszównajmuterenu,czynszównajmu
.sporządzanie
loka|i miesuka|nychiuźytkowych, wieczyste8o użytkowaniaterenu, sprzedażyoraf
prfekształcenia
wieczystegoużytkowania
terenuw prawowłasności.
wykona|ności
uzyskanymnakazomzapłaty.
sponądzaniewnioskówo nadaniek|auzu|i
spor.ądzan.ei przekazywanie
do Komornikówsądowychwnioskówo wszczęciepostępowań
egzekucyjnych.
spoęądzanjewnioskówo udostępnienie
danychoraz poszukiwaniemajątkudłużnika.
sponądzanie Mulów wykonawczychskładanychdo Urzędu skarbowe8o dotyczących:
8r2ywiennakladanychz Mułu mandatówkarnych,zajęciapasadrogowego,nieregu|arne8o
uczęszczania
do szkoły.
wystawianieupomnieńi wezwań do zapłatyz Mułu dzierźawyo8rodów przydomowych,
i przeksztalceńia'
zajęciapasadro8owego,sprzedaży
Księgowanie
dochodówUrzęduMie,iskieto.
saldkontw podatkach,opłatach|oka|nych
orazczynszach.
Uzgadnianie
Roz|icfaniewplat funduszualimentacyjneBo
i za|iczeka|imentacyjnych
wobec budżetu
państwaijednosteksamorząduterytoriaInego
oraf ich terminowepnekazywanie'
Wykonywanieplac administracyjno-biurowych
dIapotżebwydziałL|'
Przy8otowywanie
korespondencji
do wysyłki.
Prowadzenieakt sprawwYdziału
zgodniez instrukcją
kance|aryjną'
Archiwifowaniedokumentówz8odniez instrukcjąkance|aryjną'
obsłu8aulządzeńbiurowychtakichjak:kserokopiarka,
skaner,fax.
II.WYMAGANIANIEZBEDNEI
1) Obywatelstwopolskie;
2) Wykształcenie
wyższeekonomiczne'
pieniężnych
3) Posiadaniekwa|ifikacjiw
zak.esiewindykacjina|eżności
sądowychi
komorniczychjednosteksektorafinan5ówpubIicznych.
w pelniz prawpublicznych;
4) Korzystanie
prawnych;
5) PełnafdoIność
do czynności
prawacywilne8o.
6) Umiejętność
interpretacj.
pozwówi tytulówwykonawczych.
7) Umiejętność
sporządzania
8) Niekara|ność
sądowaiskarbowa;
9) Nieposrlakowanaopinia;
Ę*t
^'-,
10) Dobrystanzdrowia.
11) Umiejętność
obs|u8ikomputera.
III.WYMAGANIAPREFEROWANEI
1) stażpracyna stanowiskuzwiązanymz finansamipub|.chymi.
2) Doświadczenie
fawodowew administracji
samorządowei.
programufinansowo-księ8owe8o
3) znajomość
FKB+w systemieRadix'
lv,cEcHYosoBowosct:
1) koniecfne: rzeteIność,
obowiąfkowość,
samodzieInośą
zdyscyp|.nowanie,
komunikatywność,
opanowanie.
2) Poźądan€ :łatwość
nawiązywan.a
kontaktówz ludźmi,
ku|turaosobista.
V. uMIEJETNośc|:
programówfinansowo-księBowych
1) znajomość
FKB+w systemieRadixoraf
postępowania
eIektroniczne8o
upominawcf
ego.
pnepisów w zakres.eKodeksupostępowania
2) znajomość
administracyjnego
oraz procedur
administracyjnych;
przepisóWustawyo samorządfiegminnymi ustawyo pracownikach
3) zna,iomość
samorządowych,
przepisów ustawyo ochroniedanychosobowych
4) znajomość
przepisówrozporządzenia
5) znajomość
PrezesaRadyMinistróww sprawieinstrukcji
kance|ary,inej
d|aorganówgmini związkówmiędzygminnych.
prawaqMi|negoipostępowaniacYwi|nego;
6) znajomość
7) znajomość
ustawyo rachunkowości,
8) znajomość
ustawyo finansachpubIicznych,
postępowaniu
9) fnajomość
ustawyo eIektronicznym
upominawcfym;
10)znajomość
ustawyordynacjapodatkowa
11)znajomość
obsługikomputerai urząd.eńbiurowYch.
VI. WYMAGANEDOKUMENW:
przystąpjenia
(własnoręcznie
podpisany).
a) |istmotywacyjny
z uzasadnieniem
do konku15u
-Własnoręcrnie
podpisany,
b) życiorys curricuIum
vitae(cV)
pracy,
c) kserokopieświadectw
d) kserokopieświadectw
i dypIomówpotwierdzająclch
wyks2talcenie;
e) kwestionariusz
osobowydla osób ubiegających
sięo zatrudnienie(w.ór kwestionariusfa
dostępnyw PunkciePrzyjęć|nteresanta
U.zęduMiejskiego),
f) oświadczenie
kandydata,
źe nie byl skazanyprawomocnym
wyrokiemsąduza umyś|ne
przestępstwa
przestępstwo
ści8ane
f oskaźeniapub|iczneto|ubumyślne
skarbowe;
g) oświadczenie
o dobrymstaniezdrowia.
posiadanieprzezkandydatadodatkowychkwaIifikacji
h) innedokumentypotwierdzające
(np.opiniez poprzednichmiejscpracy,zaświadczenia
i umiejętności
o ukończonychkursach
itp.)
Mieiscewykonywaniapracy: szcfawno-zdrój
pelnyetat
Wymiaretatu:
Kandydatazatrudniasię na czasokreś|ony,
nie dłuższy
niż6 miesięcy.W przypadkukandydata,który
podejrnuje po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym organizuje się służbę
k,-
przygotowawcząfakończoną e8zaminem wewnętr2nym' zatrudnienie kandydata na czas
nieokreś|ony
moźenasĘpićpo pozytywnYm
za|iczeniu
ww. egzaminu.
oferty na|eżysk|adaćw zamkniętychkopeńachf dopiskiem: ,,Nabórna stanowiśko
|nspektora
ds. ffnenśowy.h
i egfekuciiw wydtia|e Finansowym",osobiście
w siedzibieUrrędu(Punktobslugi
(w pr.ypadku
|nteresanta- pokój nr 5), pocztąe|ektroniczną
na adres:[email protected]śzczawno.'droi.p|
posiadanychuprawnień do podpisu e|ektronicznego)
pocftą
|ub
na adreś:ur'ąd Mieiski w
suczawnie-zdroiu,
u|. Koś.iuśzk|
1', 58-300srąawno-zdńi (|iczysię data stemp|apocztowego),
wtermlnie do dnia 17lipca 2015r. do rodz,15.fl1
Ap|ikacje,które wplynądo Urzędupo okreś|onym
wyżejterminie.nie będą rozpatrywane.
|nformacjao wyniku naboru będzie umieszczanana stronie internetowejBiu|etynu|nformacji
Pub|icznej
orazna tab|icyinformacyjnej
UŻęduMiejskiegow szcfawnie-zdroju.
Wymaganedokumentyap|ika.y,|ne:
list motywacyjny,szcze8ótowecV (f uwzględnieniem
pnebiegukarieryfawodowej),powinnybyćopatrzoneponiższą
dokładnego
klauru|ą:
żgdę no plzetwolzonle nwich dony.h osobowycl, loworty.h w o,eftte proc, dld
"Wftżom
potneb niezw,1ych do feolizdąl p.eesu rekutacil zgodnie 2 us.dwq 2 dnlo 29 sieĘnlo 7997 f.
o ochrcnie ddnych osobowych (tek't jednolity Dz, U, 2 2074|, po,'7782 że2,n')"'
BUI{i\llSlnZ
sf9ąawi
i
ZdroIu
:kkś"e
FORMULARZ OPISU STANOWISKAPRACY W URZEDZIEMIEJSKIM
INSPEKTOR
ds.FINANSOWYCH
i EGZEKUOI
A' rNFoRMAcJEaGóLNE DoTYczĄcEsTANoWsKA PRAcv
1.Stanowisko:
Inspektor
ds.finansowych
iegzekucji.
2.Wydział:
FinansowY.
B. WYMOGI KIIAU TIKACYINE
(charałterIubtyp 52koły)
1'wykszta|cenie
wyisfe.
. ekonomiczny.
2 'WymaBany profi|{specja
Iność)
pieniężnych
3. ob|igatoryjne
uprawnienia:
kwaIifikacje
z zakresuwindykacjina|eźności
sądowychi
komornicrychl'ednostek
sektorafinansówpubIicfnych'
4. Doświadczenie
zawodoweI
1) staźpracyna stanowiskufwiązanymz finansamipub|icznymi.
2) Doświadczenie
zawodowew administracj.
samorządowej5. Predyspofycje
osobowościowe:
zdyscypIinowanie,
1) konieczne.rzeteIność,
obowiązkowość,
5amod.ieIność,
komunikatywność,
opanowanie.
2) pożądane:
łatwość
nawiązywania
kontaktówz Iudźmi,
ku|turaosobista.
zawodowe:
6. Umiejętności
programufinansowo.księgowe8o
1)znajomość
FXB+w system.eRadixi EPU'
przepisóww zakresieKodeksupostępowania
2) znajomość
administracyjne8o,
oraz procedur
administracyjnych;
przepisówustawYo samorządzie
gminnymiustawyo pracownikach
3) znajomość
samorządowych,
prfepisów ustaWyo ochroniedanychosobowych
4) znajomość
pnepisów rozporządfenia
PrezesaRadyMinistróww sprawieinstrukcji
5) znajomość
kance|aryjnej
d|aor8anów8mini fwiązkówmiędzytminnych.
prawacywiIne8oi postępowania
6)znajomość
cywiInego;
7) znajomość
ustawyo rachunkowości,
8)znBjomość
ustawyo finansachpublicfltych,
postępowaniu
9) fnajomość
ustawvo elektronicznym
upominawczym;
10)znajomość
ustawyordynacjapodatkowa
11)zna,iomośćobsłu8i
komputerai urządzeńbiurowych'
c' zAsADvwsPÓEALEŻNośct
sŁUżBowEJ
przełożony:
1' Bezpośredni
skarbnikMiasta
Xi(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
UWAGIDODATKOWE:
ttr.,*
D.zAsADYASTĘPSTWA
NAsrANowlsxu
Osobanawnioskowanym
stanowisku
będziezastępować
osobęna stanowiskuInspektora
ds.
f]nansów'
osobęnawnioskowanym
stanoWisku
będfiefastępować
osobana stanowiskuInspektora
ds'
finansów.
E. zAKREsZADAŃ wYKoNywANYcH NA sfAM)WtsKU
1' zadaniagłówne:
pozwówdo sąduiE.sądu.
1)
PrzygotowYwanie
dokumentacjiniezbędnej
do złożenia
pozwów
2)
sporządzańie
do sąduo zapłatęz tytułu:czynszównaimuterenu,czynszównajmu
|oka|imieszkalnychi użytkowych,
wiecryst€ 8 o użytkowania
terenu,sprzedażyoraz przekształcenia
wieczyste8oużytkowania
telenu w prawow|asności.
pofwu w EPUdo systemue-sądu.
3) Prowadzeniepro.edurywprowadŹania
4)
sporządzanie
Wnioskówo nadanieklaufu|iWykona|ności
ufyskanymnakazomzapłaty.
postępowań
5)
sporządzaniei przekazywanie
do Komornikówsądowychwnioskówo wsŹczęcie
egzekucyjnych.
6)
sponądzaniewnioskówo udostępnienie
danych orazposzukiwaniemajątkudłużnika'
7)
spoEądzanie tytułów wykonawczychskładanychdo Urzędu skarbowego dotyczących:
8rfywien nakładanychz tytułu mandatów karnych, za,jęciapasa drogowego,nieretu|arnego
uczęsfcfaniado sfkoly'
8}
Wystawianieupomnieńi wefwań do zaplatyz tytulu dfierżawyo8rodów przydomowYch,
pasa
zajęcia
drogowe8o,spnedażyi pr.eks.tałcenia.
9)
Księgowanie
dochodówUrzęduMiejskjego.
10)
Uzgadnianie
saldkontw podatkach,oplata.hlokalnychorazczynszach.
11)
Roz|iczan.ewpłat fundusfu a|imentacyjnego
i za|iczeka|imentacyjnych
wobec budżetu
państwaijednostek5amoEąduterytoria|nego
oraf ich terminowepfzekazywanie.
12J' Wykonylvaniepracadministracyjno.biurowych
d|apotrzebwYdziału.
13)
Przygotowylvanie
korespondencji
do wysylki.
74)
Prowadzenjeakt sprawwydzialuzgodniez instrukcją
kance|aryjną.
15)
Archiw.zowanie
dokumentówf8odnief instrukcją
kanceIa.yjną.
16)
obsługaurządzeńbiurowYchtakichjak:kserokopiarka,
skanel,fax.
F. wvPosAżEN,E sTANowEKA PBACY
1. sprzętinformatycfny:
zestawkomputerowyf oprogramowaniem,
drukarka.
2. Oprogramowaniei
FKB+,
EPU.
3. środ
ki łączności:
te|efon,Internet.
4. Inneurządzenia:fax,skaner,kserokopiarka.
,/qo6.
i5
too*BĄl|r MIASTA
|,,ĘMo,,,,*
Bogu
Datal podp|skierown||€ wYdt|Ju
pę' c-