W świątecznym nastroju

Komentarze

Transkrypt

W świątecznym nastroju
NR 1 (43)/2011 | BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU GMINY DZIERŻONIÓW | STYCZEŃ 2011
฀
฀
฀
฀
Wierzę, że nadejście nowego 2011 roku
przyniesie Państwu radość i wiele
szczęśliwych chwil, pozwoli z satysfakcją
obejrzeć się za siebie, a każdy dzień wypełni
pomyślnością i spełnieniem wszystkich
marzeń, bo tylko marzenia nadają sens
naszemu życiu.
Niech Nowy Rok pozwoli zrealizować
Państwa plany, dotrzymać podjętych
zobowiązań, pokonać trudności i odnieść
sukcesy zarówno w życiu osobistym,
jak i zawodowym.
W świątecznym nastroju
Tuż przed świętami
Bożego Narodzenia 21
grudnia w Sali Integracji
Wiejskiej we Włókach
odbyła się III sesja Rady
Gminy Dzierżoniów.
Przewodniczący
Rady
Gminy Grzegorz Powązka
otworzył obrady i przywitał zabranych, a następnie
przedstawił porządek sesji.
Skarbnik gminy Dzierżoniów Agnieszka Hul omówiła zmiany w budżecie na rok
2010. Poinformowała również o wydatkach, które nie wygasają z upływem tego roku.
Kierownik referatu IR
Ewa Chryczyk przedstawiła
plan zagospodarowania przestrzennego wsi Mościsko i
Nowizna. Przyjęta została
również uchwała o zamianie
działek położonych w Myśliszowie przygotowana przez
Mariusza Zawiłę, kierownika
referatu MK. Radni przyjęli i
zatwierdzili także plan pracy
Rady Gminy na rok 2011.
Marek Chmielewski
wójt gminy Dzierżoniów
฀
Budżet gminy
Dzierżoniów uchwalony
Radni V kadencji przy pracy
Miłą niespodzianką były
jasełka w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Tuszynie, przygotowane i wyreżyserowane przez Monikę
Adamską. Przedstawienie
było wstępem do wigilii
samorządowej,
podczas
której wójt gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski i
przewodniczący Rady Gmi-
Jasełka wprowadziły zebranych w atmosferę świąt
ny Dzierżoniów Grzegorz
Powązka złożyli wszystkim
przybyłym świąteczne życzenia.
W imieniu uczestników
III sesji Rady Gminy serdeczne słowa podziękowania kierujemy do pań z Rady
Sołeckiej wsi Włóki i Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Wsi Jędrzejowice, Kiełczyn,
Tuszyn i Włóki w osobach:
Agnieszki Michalczyszyn,
Stanisławy Wierzbickiej,
Małgorzaty Calów, Renaty
Adamek, Iwony Adamek,
Lucyny
Bąk-Wereśniak,
Elżbiety Sakowicz, Barbary
Zawiślak, Bogumiły Kluby,
Małgorzaty Grzywińskiej,
Grażyny Pięt, Małgorzaty
Ciszewskiej, Ireny Świtalskiej, Elżbiety i Jerzego
Dydo oraz Olgi Parzonki za
przygotowanie tradycyjnych
wigilijnych potraw i miłą,
świąteczną atmosferę.
Dwie bardzo ważne
uchwały dotyczące
prognozy finansowej
gminy Dzierżoniów na
lata 2011-2022 i budżetu
na rok 2011 podjęli radni
podczas ostatniej sesji w
2010 roku.
Podczas obrad IV sesji
Rady Gminy Dzierżoniów,
która odbyła się 29 grudnia radni zebrani w sali narad Urzędu Gminy podjęli
dwie bardzo ważne uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Powązka zapoznał radnych z pozytywnymi
opiniami Regionalnej Izby
Obrachunkowej dotyczącymi
projektu uchwał w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej gminy Dzierżoniów na lata
2011-2022 i budżetu gminy
Dzierżoniów na rok 2011.
Wyżej wymienione projekty otrzymały także pozytywną opinię Komisji
Budżetu i Finansów Rady
Gminy. Po krótkiej dyskusji rada większością głosów
przyjęła budżet na rok 2011
i prognozę finansową gminy
Dzierżoniów na lata 20112022. Uchwalony budżet,
choć trudny, daje jednak
szansę na dalszy rozwój gminy i poprawę jakości życia jej
mieszkańców.
Wigilia dla podopiecznych OPS
Podopieczni Ośrodka
Pomocy Społecznej
Gminy Dzierżoniów
spotkali się na
zorganizowanej dla nich
wigilii w Pensjonacie
Zespołu Szkół nr 2
przy ul. Mickiewicza
w Dzierżoniowie 20
grudnia.
W wigilii uczestniczyli wójt gminy Dzierżoniów
Marek Chmielewski oraz
zastępca wójta Jolanta Zarzeka. Uczestnicy spotkania
mieli okazję wysłuchać kolęd
w wykonaniu zespołu śpiewaczego z Piławy Dolnej CON
MOTO pod kierownictwem
Kazimierza Krawczyka.
Budżet gminy Dzierżoniów na 2011 rok daje szansę na
dalszy rozwój gminy i poprawę jakości życia jej mieszkańców
2
HARMONOGRAM ODBIORU SEGREGOWANYCH ODPADÓW NA 2011 ROK
NA TERENIE GMINY DZIERŻONIÓW
w ramach workowego systemu selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Miesiąc
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Dzień
13
10
10
14
12
9
14
11
81 152
13
101 172
1
8 152
1. worki będą odbierane z terenu nieruchomości, których właściciele mają zawartą umowę na odbiór odpadów
z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bielawie lub Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o. o.
w Dzierżoniowie;
2. worki będą odbierane z terenu nieruchomości, których właściciele mają zawartą umowę na odbiór odpadów
z Zakładem Usług Komunalnych – Tadeusz Drozdowski w Pieszycach.
Na terenie gminy Dzierżoniów workowy system selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”
prowadzony jest w zabudowie jednorodzinnej. System polega na zbieraniu odpadów komunalnych na każdej posesji do kolorowych worków.
W 2011 r. odpady będą odbierane raz w miesiącu zgodnie z powyższym harmonogramem, w ramach umowy zawartej na odbiór odpadów komunalnych.
W wyznaczonym dniu worki z posegregowanymi odpadami należy wystawić w widocznym
miejscu obok pojemnika na odpady, najpóźniej do godz. 8.00 w dniu zbiórki.
Wszystkim mieszkańcom, którzy jeszcze nie posiadają umowy na odbiór odpadów komunalnych, przypominamy o obowiązku ich podpisania. W celu zawarcia umowy należy
zgłosić się do jednej z niżej wymienionych firm, które prowadzą działalność w zakresie
odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Dzierżoniów, tj.:
- Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.; ul. Dzierżoniowska 31, 58-260 Bielawa
(tel. 74/833-49-31);
- Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.; ul. Bielawska 15 B, 58-200 Dzierżoniów
(tel. 74/831-33-18);
- Zakład Usług Komunalnych – Tadeusz Drozdowski, ul. Bielawska 6, 58-250 Pieszyce
(tel. 74/836-53-50).
Zaproszenie do prac w komisji
konkursowej
Na podstawie art.
15 ust. 2d ustawy
z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o
wolontariacie wójt gminy
Dzierżoniów zaprasza do
zgłaszania kandydatów
reprezentujących
organizacje pozarządowe
lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 23 kwietnia
2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o
wolontariacie, na członków
komisji konkursowej
w otwartym konkursie
realizowanym w trybie ww.
ustawy na 2011 rok.
Udział w pracach komisji
konkursowej jest nieodpłatny i
za udział w posiedzeniu komisji
฀
jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży. Komisje konkursowe co do
zasady pracować będą w godzinach pracy Urzędu Gminy.
Osoby przez Państwa
wskazane nie muszą być
członkami organizacji, lecz
w takiej sytuacji muszą zostać upełnomocnione do reprezentowania organizacji w
procedurach konkursowych.
W skład konkretnej komisji
konkursowej nie będą mogli
wchodzić reprezentanci podmiotów, które będą ubiegać
się w danym postępowaniu
konkursowym o środki z budżetu gminy Dzierżoniów lub
pozostające z oferentami w takich relacjach, które mogłyby
wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
Wójt gminy Dzierżoniów
powoła komisję konkursową
nie później niż do dnia dokonania oceny formalnej złożonych ofert.
Zgłoszenia (zawierające
imię i nazwisko kandydata,
adres oraz pełnomocnictwo
do reprezentowania danej
organizacji pozarządowej w
pracach komisji konkursowej)
należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy
Dzierżoniów, ul. Piastowska
1, 58-200 Dzierżoniów do dnia
17 stycznia 2011 r. Komplet
dokumentów proszę składać
w kopercie oznaczonej dopiskiem: „Zgłoszenie na członków komisji konkursowych
w otwartym konkursie ofert
organizowanym przez gminę
Dzierżoniów na 2011 rok“.
฀
Pamiętamy o rodakach na Kresach
Telewizja Wrocławska we
współpracy z Kuratorium
Oświaty we Wrocławiu
zorganizowała zbiórkę
darów świątecznych
dla naszych rodaków
na Kresach. W akcję tę
czynnie włączyły się
placówki oświatowe
gminy Dzierżoniów:
Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Piławie
Dolnej oraz Zespół
Szkolno-Przedszkolny w
Ostroszowicach.
Dyrektorzy placówek serdecznie dziękują wszystkim
mieszkańcom Piławy Dolnej, Roztocznika, Dobrocina, Ostroszowic, Owiesna,
Jodłownika i Myśliszowa za
bezinteresowne zaangażowanie się w akcję i zbiórkę:
słodyczy, kawy, herbaty, pro-
duktów spożywczych oraz
maskotek, które przyczynią
się do tego, by święta Bożego
Narodzenia sprawiły radość
naszym rodakom na Kresach.
Wszystkie dary zebrane w
placówkach zostały przekazane do Kuratorium Oświaty
Delegatura w Wałbrzychu i w
najbliższym czasie na pewno
trafią do potrzebujących mieszkających za wschodnią granicą.
3
฀
Oj Maluśki. Maluśki…
Dzieci z Gminnego
Przedszkola Publicznego
w Ostroszowicach
z okazji świąt
Bożego Narodzenia
przygotowały wigilijne
przedstawienie.
Poprzez występ
zintegrowały dom
rodzinny i przedszkole,
wprowadziły nastrój
świąteczny oraz
pokazały rodzicom swoje
umiejętości wokalnorecytatorskie.
Jasełka przygotowane z
ogromną starannością zachwyciły rodziców. Przed-
podziw zasługiwały również
ciekawe stroje dzieci i sceneria. Po przedstawieniu
jasełek wszyscy składali
sobie życzenia i dzielili się
opłatkiem. Dalsza uroczy-
stość przebiegła w miłej,
świątecznej atmosferze, na
kosztowaniu tradycyjnych
dań wigilijnych i wypieków
przygotowanych przez rodziców.
Polały się też łzy królewskie
Maluchy dzielnie się spisały
฀
szkolaki pokazały, że doskonale rozumieją ideę świąt
Bożego Narodzenia. Pięknie
wykonane kolędy i przedstawienie wprowadziły wszystkich w uroczysty nastrój. Na
฀
Laptopy dla sołectw
W połowie 2009 roku
gmina Dzierżoniów
złożyła wniosek
do Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa
Dolnośląskiego
o dofinansowanie
projektu pn. „Rozwój
społeczeństwa
informacyjnego
i budowa e-Gminy
Dzierżoniów, poprzez
informatyzację nowej
siedziby urzędu oraz
wprowadzenie systemu
usług elektronicznych
na terenie gminy
Dzierżoniów“.
Pozytywnie
oceniony
wniosek gminy uzyskał dofinansowanie i umożliwiło
to realizację zadań zaplanowanych podczas aplikowania o środki. W ramach
projektu zakupiony został
sprzęt komputerowy do
urzędu, stworzono elektroniczny obieg dokumentów
oraz powstało biuro podawcze, w którym mieszkańcy
mogą składać pisma, wnioski oraz pobrać ich wzory.
Jednym z zadań sfinansowanych ze środków RPO
była budowa tzw. terminali podawczych w każdym
sołectwie gminy. Zadanie
przewidywało zakup laptopa, urządzenia wielofunkcyjnego oraz e-podpisu,
które następnie zostały
przekazane sołtysom lub
członkom rad sołeckich. Ci
uprzednio przeszkoleni z
podstaw obsługi urządzeń,
a w szczególności podpisu elektronicznego, mogą
obecnie poprzez system
ePUAP
(Elektroniczna
Skrzynka Podawcza) wysyłać pisma do urzędu gminy
zabezpieczone elektronicznym podpisem. Tak przesłane dokumenty wchodzą
w tok postępowania administracyjnego, a ich oryginały mogą być dostarczone
do urzędu w późniejszym
terminie. Rozwiązanie to
umożliwia korzystanie z eusług również osobom nie
posiadającym umiejętności
obsługi komputera. Dodatkowo sołtysi mają dostęp
do elektronicznych wzorów
dokumentów, które mogą
za pomocą sieci pobrać na
swój komputer, wypełnić i
tak przygotowane złożyć w
urzędzie lub zeskanowane
przesłać internetem. Jest to
duże ułatwienie i skrócenie
czasu załatwiania spraw.
System sfinansowany
ze środków Regionalnego Programu ma jeszcze
pewne ograniczenia. Do
pełnej jego funkcjonalności brakuje elementu, jakim
jest szeroki i pełny dostęp
do internetu wszystkich
mieszkańców sołectw. W
umożliwieniu dostępu ma
pomóc kolejny projekt pn.
„Budowa ponadlokalnej,
internetowej sieci szerokopasmowej e-Vita – [email protected]
ktywne gminy dla gmin:
Dzierżoniów, Stoszowice,
Niemcza, Ziębice, Ząbkowice Śląskie i Bardo“. Projekt mający na celu budowę sieci szerokopasmowej
przeszedł już dwa etapy
oceny i obecnie przygotowywany jest przez lidera
porozumienia gmin – gmi-
nę Dzierżoniów, wniosek
właściwy, który zostanie
złożony do Urzędu Marszałkowskiego na początku
przyszłego roku. Pozytywna ocena projektu umożliwi
jeszcze lepszą komunikację
mieszkańców z urzędem
i zapewni szybsze oraz
sprawniejsze załatwianie
spraw.
Poniżej lista sołeckich
biur podawczych:
1. Dobrocin – Maria
Sowińska – skarbnik Rady
Sołeckiej
2. Jodłownik – Ryszard
Schneider – sołtys
3. Jędrzejowice – Wiesław Kaszany – sołtys
4. Kiełczyn – Jan Wypych – sołtys
5. Książnica – Maria
Gutkowska – sołtys
6. Mościsko – Michał
Burban – sołtys
7. Myśliszów – Kazimiera Łękawska – sołtys
8. Nowizna – Wiesław
Aksamit – sołtys
9. Owiesna – Joanna
Pestkowska – sołtys
10. Ostroszowice – Małgorzata Glapa-Felsztyńska – sołtys
11. Piława Dolna – Zbigniew Basisty – przew.
Rady Sołeckiej
12. Roztocznik – Stanisław Dziagacz – sołtys
13. Tuszyn – Mirosław
Droszczak – sołtys
14. Uciechów – Agata
Kostek-Płaczek – zastępca
sołtysa
15. Włóki – Iwona Adamek – przew. Rady Sołeckiej
Młodzi menadżerowie kultury
w bibliotekach
ubiegłego roku Damian Drozdowski i Natalia Powązka
wzięli udział w programie
„Młodzi Menadżerowie Kultury w Bibliotekach“. Pod merytoryczną i życzliwą opieką pań
Justyny Bartkowiak i Moniki
Adamskiej napisali projekty pt.
„Pomijane talenty“ oraz „STOP
nudzie – pokolorujmy świat
zabawą“. Z radością informujemy, że obydwa uzyskały dofinansowanie. Pierwszy z nich na
kwotę 2.700 zł, a drugi – 2.300
zł. Dodatkowo Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów i
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi „Przystań
Mościsko“ wyraziły chęć finansowego wsparcia dla tego
przedsięwzięcia. Dzięki tym
deklaracjom, na pewno uda
nam się wzbogacić i uatrakcyj-
Program Rozwoju Bibliotek
obejmuje cykl praktycznych
szkoleń dla bibliotekarek
i bibliotekarzy,
wyposażenie bibliotek
w sprzęt informatyczny,
wzmacnianie środowiska
bibliotecznego oraz
promocję bibliotek.
Program jest zaplanowany
na pięć lat – rozpoczął się
w 2009 r. i potrwa do roku
2013.
Swoim zasięgiem obejmie
ponad połowę bibliotek znajdujących się na wsiach i w małych miejscowościach – ponad
3300 bibliotek. Obecnie w
pierwszej rundzie programu
bierze udział 1865 bibliotek, w
styczniu 2011 r. odbędzie się
nabór do drugiej rundy.
W dniach 5-9 listopada
฀ ฀
฀ ฀
฀
nić ofertę planowanych zajęć.
Projekty wejdą w fazę realizacji w marcu i potrwają do
czerwca 2011 r. Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich
chętnych i mamy nadzieję, że
biblioteka stanie się dla nich
miejscem atrakcyjnym, w którym będą mogli twórczo i przyjemnie spędzić wolny czas, poznać ciekawych ludzi i nauczyć
się wielu nowych rzeczy.
Program Rozwoju Bibliotek, którego budżet wynosi 28
milionów dolarów, adresowany
jest do placówek w gminach
wiejskich, wiejsko-miejskich
oraz w gminach miejskich do
20 tys. mieszkańców. Fundusze
pochodzą z grantu przekazanego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację
Billa i Melindy Gatesów.
฀
Dziewięć osób bezrobotnych zyskało nowe
kwalifikacje
Konferencja
podsumowująca
realizację projektu
„Krok w przyszłość z
gminą Dzierżoniów“
odbyła się 16 grudnia.
Projekt skierowany
był do dziewięciu osób
bezrobotnych z terenu
gminy Dzierżoniów
korzystających ze
wsparcia Ośrodka
Pomocy Społecznej Gminy
Dzierżoniów.
W ramach realizowanego
projektu uczestnicy otrzymali
wsparcie w postaci bezpłatnych
szkoleń pn. „Techniki aktywnego poszukiwania pracy“, „Skuteczna autoprezentacja“ oraz
„Podstawy obsługi komputera“.
Uczestnikom
projektu
wsparcia udzielali także doradca zawodowy oraz psycholog.
Mieli oni za zadanie określić
preferencje zawodowe każdej
osoby biorącej udział w projekcie. Kolejnym etapem są szkolenia zawodowe. Uczestnicy
szkolili się w zawodach: bukieciarstwo – florystyka z elementami architektury terenów zielonych – 2 osoby, opiekun osoby
niepełnosprawnej, starszej – 1
osoba, sprzedawca – obsługa
kasy fiskalnej – 5 osób, monter
instalacji energetyki odnawialnej wyposażonych w kolektory
słoneczne i moduły fotowoltaniczne – 1 osoba.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój
i upowszechnienie aktywnej
integracji Poddziałanie 7.1.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki
pomocy społecznej.
4
฀ ฀
฀
Smakowicie zastawione stoły
฀ ฀
II doroczny Kongres
Odnowy Wsi odbył się
na zamku Kliczków
i zgromadził ok. 200
liderów i gminnych
koordynatorów Odnowy
Dolnośląskiej Wsi z
całego województwa
dolnośląskiego, a także
województw śląskiego
i opolskiego. Impreza
odbyła się w dniach 11-12
grudnia.
Stół przygotowany przez KGW z Ostroszowic
· Gmina Dzierżoniów
za imprezy: Tajemnice
Wzgórz
Kiełczyńskich,
wicki Piknik Muzyczny,
· Stowarzyszenie Uciechów – Moja Wieś i Rada
Sołecka wsi Uciechów za
Festiwal Humoru – Uciecha – w Uciechowie,
· Certyfikaty otrzymały
również zespoły Cord, Con
Moto i Pojana z Piławy
Dolnej oraz zespół Macieje
z Ostroszowic.
Bezpośrednio po przyznaniu certyfikatów komisja
konkursowa przystąpiła do
prac mających na celu wyłonienie najpiękniej i najbardziej tradycyjnie zaaranżowanego stołu wigilijnego.
Członkowie jury nie mieli
łatwego zadania. Bogactwo
potraw, barw i smaków, a
także interesujące sposoby
prezentacji poszczególnych
stołów było imponujące.
Najwyżej punktowane było:
KGW z Mościska i ich specjały
Festiwal Stołów i Tradycji Zmagania Sołtysów, NocWigilijnych. Gminę Dzier- ny Turniej Piłki Nożnej,
żoniów
reprezentowały Piknik Rodzinny i Turniej
cztery koła gospodyń wiej- Streetballa,
· Rada Sołecka wsi
skich: z Mościska, Ostroszowic, Uciechowa i Piła- Owiesno za Spotkania z hiwy Dolnej oraz Zespół Con
Moto. W trakcie trwania
festiwalu przyznano certyfikaty Ślężański Produkt
Lokalny.
W kategorii Produkt
Spożywczy
certyfikat
otrzymali:
· Rada Sołecka wsi
Owiesno za smalec tatarski,
· Maria Wrońska za rurki z kremem.
W kategorii Agroturystyka i Noclegi certyfikat
otrzymały gospodarstwa
agroturystyczne
Różane
Wzgórze i Marianówek.
W kategorii Tradycja i KGW z Piławy Dolnej i zespół Con Moto
Kultura:
storią i kulturą na zamku w tradycyjne nakrycie stołu,
· Związek Harcerstwa Owieśnie,
obrusy, naczynia, elemenWiejskiego za Festiwal
· Rada Sołecka wsi ty aranżacji stołu, walory
Ciasta,
Ostroszowice za Ostroszo- smakowe i estetyczne potraw, prezentacja obrzędu
Wieczerzy Wigilijnej oraz
wielopokoleniowy
skład
drużyny.
Reprezentanci
gminy Dzierżoniów wrócili
z czterema wyróżnieniami,
mimo że dwa prezentujące
się na tegorocznym Festiwalu Koła Gospodyń Wiejskich debiutowały na tej
imprezie.
Serdecznie gratulujemy laureatom i dziękujemy za godne reprezentowanie naszej gminy na
tej barwnej i ważnej imprezie.
Panie z KGW Uciechowianki
Materiały: Urząd Gminy Dzierżoniów
www.ug.dzierzoniow.pl
฀
฀
฀
Wsi spokojna, wsi wesoła…
i nowoczesna
Ślężański Festiwal
Rzemiosła, Rękodzieła
i Produktu Lokalnego
zorganizowany przez
Stowarzyszenie
„Ślężanie - Lokalna
Grupa Działania“,
Urząd Miasta i Gminy
Sobótka oraz Powiat
Wrocławski odbył się w
dniach 11 i 12 grudnia
w Hali WidowiskowoSportowej w Sobótce.
W ramach imprezy odbywały się prezentacje
wyrobów rzemieślniczych,
artystycznych, rękodzieła i produktów lokalnych
połączone z Jarmarkiem
Bożonarodzeniowym oraz
฀
Gminę Dzierżoniów na
kongresie
reprezentowali:
wójt Marek Chmielewski,
jego zastępca Jolanta Zarzeka, moderatorki Programu
Odnowy Wsi Jolanta Pindera
i Edyta Mulka-Gonera oraz
liderzy Grup Odnowy Wsi z
terenu gminy Dzierżoniów.
Wiodącym tematem kongresu była identyfikacja i praktyczne wykorzystanie zasobów
wsi w planowanym rozwoju
miejscowości.
Kongres otworzyli i przybyłych gości witali Włodzimierz Chlebosz, członek
Zarządu Województwa Dolnośląskiego, oraz Stanisław
Longawa, wójt gminy Kłodzko.
Obrady kongresu były
okazją do merytorycznego podsumowania dwóch lat funkcjonowania Programu Odnowy
Wsi, przygotowanego przez dr.
Bogusława Wijatyka, dyrek-
wykorzystania
zasobów
ludzkich w rozwoju wsi.
Temat „Zasoby naturalne a
tożsamość miejsca“ przybliżyła
zebranym dr inż. Anna Podolska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Podsumowaniem pierwszego dnia kongresu było
przedstawienie drogi do
wyróżnienia gminy Dzierżoniów w konkursie o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi
2010 organizowanym przez
ARGE zaprezentowane przez
wójta Marka Chmielewskiego i jego zastępcę Jolantę
Zarzekę. Najlepsze przykłady
gmina Wądroże Wielkie.
Program drugiego dnia
kongresu stworzył uczestnikom okazję do wnikliwego
zapoznania się z „Idealnym
projektem odnowy wsi“
przedstawionym przez dr Irenę Niedźwiecką-Filipiak z
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Uczestnicy zapoznali się również z
zagadnieniami dotyczącymi
działania „Ochrona krajobrazu i zadrzewień obszarów
wiejskich jako metody aktywizowania społeczności lokalnych”. Metody te przedstawił w swoim wystąpieniu
Droga do europejskiego sukcesu – prezentacja wójta gminy Dzierżoniów Marka Chmielewskiego i jego zastępcy
Jolanty Zarzeki
Odnowy Wsi z województw
śląskiego i opolskiego przedstawili także: Danuta Rudnicka-Pilszcz, gmina Kietrz, Tadeusz Paszek, lider
pt. „Historie drzewami pisane” Jakub Józefczuk, koordynator projektu, na co dzień
związany Fundacją Ekologiczną „Zielona Akcja”.
Wspólnie z nim aktywnie
uczestniczyli w kongresie i
dzielili się cennymi doświadczeniami pracy moderatora
Irena Krukowska-Szopa i
Krzysztof Szustka, któremu
z tego miejsca dziękujemy
za udostępnienie zdjęć z obrad Kongresu.
Zagadnienia dotyczące tradycji kulturowych na współczesnej dolnośląskiej wsi
przygotował i przedstawił zebranym Henryk Domin.
II Kongres Odnowy Wsi był
dla wszystkich jego uczestników niepowtarzalną okazją do
spotkania z ciekawymi ludźmi,
pasjonatami wsi, stworzył naturalną sposobność poznania
narzędzi i metod działania służących wszechstronnemu rozwojowi obszarów wiejskich.
Włodzimierz Chlebosz i Bogusław Wijatyk witają uczestników II Kongresu Odnowy Wsi w Kleczkowie.
tora Departamentu Europej- Odnowy Wsi Suszec, Urszula
skiego Funduszu Społecznego i Panterałka, Jaszkowa Górna,
Rozwoju Obszarów Wiejskich gmina Kłodzko, Agnieszka JęUMWD, oraz przedstawienia dryczka, Ślubów, gmina Góra,
planów i zamierzeń na rok Elżbieta Jedlecka-Mierczyca,
następny. Występujący prelegenci przybliżali realia regionalnych Programów Odnowy
Wsi w swoich województwach. Uczestnicy kongresu z
ogromnym zainteresowaniem
przysłuchiwali się wystąpieniom Ryszarda Wilczyńskiego,
inicjatora i wielkiego entuzjasty Programu Odnowy Wsi
w Polsce, a także dr Wacława
Idziaka, pomysłodawcy Wiosek Tematycznych.
Obydwa wystąpienia ilustrowane prezentacjami udowodniły sens praktycznego Przedstawiciele gminy Dzierżoniów w Kliczkowie
red. naczelny Adam Wolniak
skład i łamanie: „Tygodnik Dzierżoniowski”
www.tygodnik.dzierzoniowski.info

Podobne dokumenty