Formularz ofertowy - zakup wykrawarki laserowej.pages

Transkrypt

Formularz ofertowy - zakup wykrawarki laserowej.pages
FORMULARZ OFERTOWY
……………………………….
Miejscowość i data
……………………………….
Nazwa i adres Dostawcy
Prywatne Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe
„GRAS” Piotr Grabowski
ul. Sławieńska 12
77 – 230 Korzybie
1. W nawiązaniu do zapytania ofertowego składamy ofertę na wycinarkę laserową. Oferujemy
realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym za cenę:
Wydatek
Cena netto
EUR
Podatek od
towarów i
usług (VAT)
Cena brutto
EUR
Wycinarka laserowa
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie
wnosimy żadnych zastrzeżeń.
3. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty.
4. Oświadczamy, że wyżej podana cena ryczałtowa obejmuje realizację wszystkich zobowiązań
sprzedawcy opisanych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami.
5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zawarte we wzorze umowy.
6. Oświadczamy, iż oferta ważna jest do dnia 31.12. 2014 r.
7. Osobą do kontaktu w sprawie oferty jest:
………………………..
…………………………………………….
podpis i pieczęć firmowa

Podobne dokumenty