fiA§ąZĄt F$W§ATU

Transkrypt

fiA§ąZĄt F$W§ATU
fiA§ąZĄt F$W§ATU
K{ąs,F
{_}
§
rY N §&{
bl{}
*
Krotoszyn, dnia 28.06.701,6r,
oB.524,30.20].6
Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego informuje,
że w Biuletynie lnformacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń w budynkach nr
1
i 2 w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul. 56-Pułku Piechoty Wlkp. nr ].0 oraz na stronie
internetowej zamieszczona została oferta zlożona przez Stowarzyszenie Uniwersytet lll Wieku
na realizację zadania publicznego, obszar zadania ,,Oświata i Wychowanie
-
Uniwersytet lll
Wieku" tytuł zadania ,,Ruszaj się Człowieku Trzeciego Wieku".
Ofertę zamieszcza się na okres 7 dni zgodnie z art.
]-9 a ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalnościpozytkupublicznego iowolontariacie (Dz.U.zż01,6r.,poz.ż39zezm.).
W myślart. ].9 a ust. 4 w/w ustawy, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty
moze zgłosić uwagi dotyczące oferty.
W tym celu proponuje się wykorzystać Formularzzgloszenia uwag do oferty,
Powyzszy formularz może zostać przesłany: droga elektroniczną
star*stw*@_kr*łclsuv*.§§,
na
adres:
za pośrednictwem poczty lub złozony bezpośrednio w siedzibie
Starostwa.
Szczotka

Podobne dokumenty