Informacje ogólne dotyczące egzaminu B2 z języka angielskiego dla

Transkrypt

Informacje ogólne dotyczące egzaminu B2 z języka angielskiego dla
Informacje ogólne dotyczące egzaminu B2 z języka angielskiego
dla studentów AGH/ / UST w Krakowie
Egzamin B2 jest egzaminem obowiązującym studentów, którzy rozpoczęli studia w roku
2006/07 i lat następnych, studiujących na studiach I stopnia oraz jednolitych studiach
magisterskich. Kończy on cykl nauki języka na lektoracie, a warunkiem podejścia do
egzaminu jest otrzymanie wszystkich zaliczeń z tego przedmiotu.
Poziom egzaminu B2 zdawanego na AGH jest adekwatny do poziomu egzaminów B2
uznawanych przez Unię Europejską i odpowiada kryteriom Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego (Common European Framework),(patrz tabelka).
Egzamin składać się będzie z dwóch części – pisemnej i ustnej. Część pisemna odbywać się
będzie zawsze w pierwszym roboczym dniu sesji egzaminacyjnej. Będzie trwać 90 minut, a
jej elementy to :
Listening comprehension (rozumienie ze słuchu)
Reading comprehension (rozumienie tekstu pisanego)
Letter writing (pisanie listu : podanie o pracę, reklamacja, prośba o informację)
Language elements (funkcjonalne uzycie struktur gramatycznych i słownictwa
np.uzupełnienie, uzupełnienie podanymi elementami, słowotwórstwo, przekształcanie).
Część ustna będzie odbywać się na zasadzie `pair work` (studenci prowadzą rozmowę w
parach), a jej zasadnicze części to:
Przedstawianie się
Rozwiązywanie zadanego problemu
Sytuacje z Ŝycia codziennego
Część pisemna stanowić będzie 60% ogólnej oceny, a ustna 40%.
Informacje powyŜsze naleŜy traktować jako wstępne i ogólne. Szczegóły, jak równieŜ
przykładowe egzaminy, otrzymywać będą studenci sukcesywnie od swoich lektorów .

Podobne dokumenty