Dane podmiotu dokonującego obrotu towarowego z zagranicą

Transkrypt

Dane podmiotu dokonującego obrotu towarowego z zagranicą
Dane podmiotu dokonującego obrotu towarowego z zagranicą
1. Nazwa podmiotu
…………………………………………………………………………...………....
………………………………………………………………………………………
2. Siedziba podmiotu
………………………………………………………………………………..…….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
3. Osoba kontaktowa
Imię i Nazwisko
......................................................................................................................
Nr Dowodu Osobistego
.......................................................................................................................
Telefon/Fax
.......................................................................................................................
4. Numer EORI
.....................................................................................................................
5. REGON
…………………...........................…………………………………….………..
6. Siedziba Urzędu Skarbowego
...................................................................................................................
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
...................................
/miejscowość, data/
…………………………………...
/pieczęć i podpis osoby upoważnionej/
__________________________________________________________________________________
Wersja: 2
Obowiązuje od dnia: 2009-07-14

Podobne dokumenty