Badanie właściwości akustycznych za pomocą rury Kundta

Transkrypt

Badanie właściwości akustycznych za pomocą rury Kundta
K AT E D R A I N Ż Y N I E R I I S Y S TE M Ó W , S Y G N AŁ Ó W
E L E K TR O N I K I - W W W . K I S S E . Z U T. E D U . P L
I
PODSTAWY
ELEKTROAKUSTYKI
L A B O R A T O R I U M
LABORATORI UM AKUSTYKI I TECHNOLOGII NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH C239
ĆWICZENIE NR 2 (RK)
BADANIE WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNYCH MATERIAŁÓW
ZA POMOCĄ RURY KUNDTA
WYMAGANA jest znajomość parametrów fali akustycznej, pojęcia fali stojącej i
współczynników odbicia, załamania i pochłaniania dźwięku, metodyki pomiaru parametrów
materiałów za pomocą rury Kundta, rodzajów i właściwości materiałów pochłaniających.
PRZEBIEG ĆWICZENIA
1. Zestawienie stanowiska pomiarowego z rurą Kundta.
2. Wyznaczenie prędkości rozchodzenia się dźwięku na podstawie rozkładu węzłów i
strzałek fali stojącej.
3. Pomiar współczynników pochłania dźwięku metodą współczynników fali stojącej dla
różnych częstotliwości i rodzajów materiałów pochłaniających.
4. Analiza otrzymanych wyników i porównanie z teorią.
SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA powinno zawierać wyniki pomiarów z oszacowaniem
dokładności, wykresy charakterystyk częstotliwościowych współczynników pochłaniania
dla badanych materiałów, ocena otrzymanych wyników w porównaniu z teorią.
LITERATURA
1.
Zbigniew Żyszkowski: „Podstawy elektroakustyki”, WNT, Warszawa 1984.
2.
Zbigniew Żyszkowski: „Pomiary elektroakustyczne”, WNT, Warszawa 1984
3.
Normy europejskie : Akustyka - Określanie współczynnika pochłaniania
dźwięku i impedancji akustycznej w rurach impedancyjnych - Część 1: Metoda
wykorzystująca współczynnik fal stojących; EN ISO 10534-2 : 2001, załącznik B:
Procedura pomiarowa dotycząca techniki jednomikrofonowej.
4.
F. Alton Everest: Podręcznik akustyki
5.
R. Makarewicz: Dźwięki i fale
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA I AKUSTYCZNA – WWW.KISSE.ZUT.EDU.PL

Podobne dokumenty