70. rocznica odbicia więźniów przez oddział por. "Urszuli". 8 maja... Konferencja Naukowa - m. in. Polska szuka Bohaterów - wykład...

Komentarze

Transkrypt

70. rocznica odbicia więźniów przez oddział por. "Urszuli". 8 maja... Konferencja Naukowa - m. in. Polska szuka Bohaterów - wykład...
70. rocznica odbicia więźniów przez oddział por. "Urszuli". 8 maja 2016 r.
Konferencja Naukowa - m. in. Polska szuka Bohaterów - wykład prof. dra hab. Krzysztofa Szwagrzyka, o 18:00 Inscenizacja Historyczna.
WSTĘP WOLNY! Nie może nas tam zabraknąć! - szczegóły na str. 3.
nr18
reklama
(38)
reklama
Fot: Kazimierz Chmiel
Piątek 6 maja 2016 r. Nakład 10 000 ISSN 2450-5579
reklama
reklama
reklama
KOMUNIA!?
E
I
C
R
E
P
O
K
W
Ę
I
TO S
NIE MIEŚCI!
reklama
reklama
2
reklama
Ważne telefony
Urząd Skarbowy
84 677 63 00
Powiatowy
Urząd Pracy
84 638 33 31
Urząd Celny
84 748 48 82
Urząd Miasta
84 639 20 84
Urząd Gminy
84 639 29 59
ZUS
84 639 60 95
Kino Stylowy
84 639 23 13
Galeria Twierdza
84 530 05 01
Starostwo Powiatowe
84 530 09 00
Urząd Stanu
Cywilnego
84 639 33 29
Prokuratura Rejonowa
84 677 12 56
Książnica Zamojska
84 638 58 72
Szpital Wojewódzki
84 677 33 33
Zamojski Szpital
Niepubliczny
84 677 50 00
Sąd Rejonowy
84 639 29 77
Ogród zoologiczny
84 639 34 79
Apteka 24H
84 677 32 24
Komenda Miejska
Policji
84 677 14 17
84 677 14 62
Telefony alarmowe
Pogotowie
999
Straż Pożarna
998
Policja
997
Pogotowie Wodno
-Kanalizacyjne
994
Pogotowie ciepłownicze
993
Pogotowie gazowe
992
Taksówka
1-94-55
Pogotowie
energetyczne
991
Straż Miejska
968
Pomoc drogowa
981
reklama
3
4
HISTORIE Z PASJĄ
M I S T R Z S Ł O WA – S Z Y M O N S Z Y M O N O W I C
Justus Lipsius powiedział
o nim, że to jedyny autor
warty miana poety, Erycius
Puteanus uważał jego talent
za boski, a Tomasz Segeth po
przeczytaniu „Od” Szymonowica wyraził opinię, że w języku łacińskim nigdy wcześniej
nic lepszego nie napisano.
Urodził się 24 października
1558 roku we Lwowie. Był synem Szymona z Brzezin. Uczył
się początkowo w szkole katedralnej, potem wyjechał na
studia do Krakowa. Podczas
studiów w Akademii Krakowskiej napisał poemat o św.
Stanisławie, rytmem łacińskim w 84 zwrotkach ośmiowierszowych, który przyniósł
mu duże uznanie wśród rówieśników i profesorów. Jego
opiekunem podczas studiów
w Akademii Krakowskiej pod
którym składał popis był
Anzelm z Bożęcina, dziekan
wydziału filozoficznego. Następnie studiował za granicą,
prawdopodobnie w Belgii
i Francji. „Gdy wrócił do Ojczyzny, mało kto mógł mu dorównać, nikt zaś nie nosił w swej
piersi obfitszych skarbów
wiedzy”. Jakub Górski, które- Simonides. Oprócz tego, że
go był uczniem, poznał go ze był poetą, filozofem i prawStanisławem Sokołowskim, nikiem zajmował się również
który był kaznodzieją Stefa- leczeniem. Urządzając Akana Batorego. Król natomiast demię Zamojską Szymonozapoznał go z Janem Zamoy- wic w 1593 roku udał się do
skim, któremu Szymonowic Krakowa skąd sprowadził 3
tak się spodobał, że ten go profesorów. Pomagał Zamoyzatrudnił. Został sekretaskiemu w organizacji Akaderzem Zamoyskiego
mii, układaniu planów
i towarzyszył mu
nauczania, udzielał
w niektórych
rad i wskazówek.
wyprawach
Wychowankiem
wojennych,
Szymonowica był
następnie
Tomasz Drezner,
pomógł orczołowy uczony
ganizować
Akademii
ZaAkademię
mojskiej.
Zamojską
Jan Zamoyski
a także został
Szymon
nadał Szymonoopiekunem
Szymonowic
wi Szymonowicoi wychowawcą
wi, w dożywotnią
młodego Tomadzierżawę, wieś Czersza
Zamoyskiego.
nięcin. Poeta bardzo lubił
23 grudnia 1590 roku król
tu przebywać. W Czernięcinie
Zygmunt III Waza uczynił go powstała część jego dzieł.
swoim nadwornym poetą. Dziełem, które starzejącemu
W tym czasie też został nobi- się poecie przyniosło najwięklitowany, uzyskując nazwisko szą sławę, były Sielanki. One
Bendoński i herb Kościesza, zapewniły mu trwałe miejsce
jednak częściej używał formy w literaturze. Pisał je głównazwiska „po ojcu” lub pod- nie w okresie przebywania
pisywał się z grecka Simon w Czernięcinie. Szymonowic
wiódł na wsi spokojny, jednostajny tryb życia. Pisał, czytał,
korespondował, podejmował
przyjaciół, udzielał czasem
rad lekarskich, prowadził gospodarstwo i rozkoszował się
urokami wsi. W jednej z sielanek pisał:
Tu wdzięczny cień, tu chłód
pod bukami
Tu łąki nieprzezorne okiem,
tu wesoły
Pozór, tu z pasz do rzeki
same idą woły,
Tu Por w brzegach zielona
trzciną otoczonych
Dostarcza wód najwiętszym
mrozem nie dotknionych.
Szymonowic bardzo przeżył śmierć Jana Zamoyskiego w 1605 roku, coraz gorzej
znosił pobyty na dworze i coraz częściej uciekał do Czernięcina. Dwa miesiące po
pogrzebie Zamoyskiego pisał: „dotychczas do zwykłych
zmysłów ledwie przyjść mogę
i pióro ilem razy w rękę wziął,
zawsze od zdrożenia i zapamiętania się wypadło”.
W liście z 1613 r. adresowanym do angielskiego humanisty Tomasza Segetha, napisał:
„Postarałem się o należny mi
OKIEM MEDIUM, CZYLI ZAPISKI NA SKRAJU SZKLANEJ KULI
(CZYLI UWAGA MOŻE BYĆ ŚLISKO)
odpoczynek, aby po zmarnowaniu życia na usługach
dworskich, teraz przynajmniej
oddać się muzom i nauce”.
Szymonowic był w poezji mistrzem słowa. Pisał językiem
zwartym, płynnym, pełnym
prostoty i lekkości, a zarazem
artystycznie wygładzonym.
Jak pięknie brzmi piosenka
żniwiarki: „Słoneczko, śliczne oko, dnia oko pięknego!”
czy żartobliwe przekomarzanie się w Kołaczach: „Sroczka
krzekce na płocie, będą goście
nowi. Sroczka czasem omyli,
czasem prawdę powi!”. Sielanki zostały wydane po raz
pierwszy w roku 1614 w drukarni Akademii Zamojskiej.
W ostatnich latach życia sława Szymonowicza zataczała
coraz większe kręgi, tymczasem stan zdrowia poety stale
się pogarszał. W liście z 11
kwietnia 1628 r. pisał, że pióra
nie może wziąć do ręki, choć
jeszcze 30 maja tego roku
sporządził testament, w którym swój plac we Lwowie zapisał na rzecz szpitala św. Stanisława, zaś bogatą bibliotekę
liczącą 428 tomów przekazał
Akademii Zamojskiej. Zmarł
w Czernięcinie 5 maja 1629 r.
o godzinie 9 rano, przeżywszy
siedemdziesiąt lat, pochowany zaś został w Zamościu.
Do dziś znajduje się tu epitafium Szymona Szymonowicza
ufundowane przez jego sio-
strzeńca Kaspra Solciusa, profesora Akademii Zamojskiej.
Po śmierci poety Czernięcin
powrócił do Ordynacji Zamojskiej.
W Muzeum Ziemi Krasnostawskiej w Krasnymstawie znajduje się belka
stropowa tzw. siestrzan, pochodzący z dworku, który według tradycji stał na miejscu
dworu Szymonowica w Czernięcinie. Na belce widnieje
napis: „SIT SALUS INTRANTI
BENEDIQIO QUOQUE MANENTI, INDEQUE MIGRANTI
SIT COMES IPSE DEUS” (Pozdrowienie wchodzącemu,
błogosławieństwo także pozostającemu, dokądkolwiek
wędrującemu niech towarzyszy sam Bóg). Słowa tego
pozdrowienia są przypisywane Szymonowicowi. W żywotach sławnych Ormian, można przeczytać, że posłowie
papieża Klemensa VIII, dla
którego Szymonowic napisał poemat, zastali go w jego
dworku, który niczym nie
różnił się od wiejskiej chaty,
obsypali go podarkami wyrażającymi uznanie nad kunsztem jego poezji. Rok śmierci
poety, 1629, uznawany jest
za kończący epokę renesansu
w Polsce.
Dominika Lipska –
Turystyka z Pasją
„SUBTELNE” RÓŻNICE
Jak to u was jest? - mówi „Mamadou
z Bagdadu” – woda ścieka i pies ścieka? A to tylko jeden z przykładów wieloznaczności (tu brzmienia) języka
polskiego. „Polska język, trudna język”
– mówi z kolei „Mea z ZEA” - a przypadków mamy tylko 7, podczas gdy Eskimosi podobno aż 253. U nas dodatkowo
przypadki chodzą po ludziach, a ludzie
grzecznie chodzą ulicami i nie są ulicznikami, ale są ulicznice…
Skupmy się na definicjach osobliwych
przypadków nazw osobowych acz pospolitych (choć tu przypisani do nazw
owych oponować zechcą, w kwestii pospolitości, ale przecież mogą…, byleby
nie pluli, bo wiatr często zmienia kierunek).
Po pierwsze nauczyciel. Ten, który ma
zawsze rację, nawet jeśli jej nie ma, bo
przecież nie zawsze musi i nie zawsze
może, a czasami nawet nie powinien.
Nauczyciel – ten uciemiężony, uciśnio-
ny funkcjonariusz targający kaganek
(niekiedy) lub kaganiec (równie często)
oświaty – i już na starcie sprawa się gmatwa, bo jeśli kaganiec to nie nauczyciel,
a tylko realizator podstawy programowej. Specjalista od zajęć na macie: macie
grajcie, macie przeczytać, macie przepisać, macie być cicho. Domagam się, by
ktoś, kto ma takie narzędzia, dokonał
tego rozgraniczenia „z urzędu”. Różnica
jest kolosalna! A realizatorom podstawy mówię stanowcze nie! Dlaczego? Bo
idzie tu o dobro dziecka, a nie o statystyki i zgodność w tabelach.
Drugi w kolejce dziennikarz – choć
mówi się, że dziennikarze to tylko w poważnych mediach są. Tymczasem roi się
od pismaków, grafomanów i dziennikarzy przez duże H („którzy jako te hieny,
żerują na ludzkim nieszczęściu”) – nawet w Ratuszu się od nich poodgradzali,
a część odwróciła. Ja się nie odwracam,
chylę czoła, ale na kolana nie padam.
Pisać każdy może. Byleby wydawca był
i odbiorca, a nadawca się jakiś znajdzie.
Lepszy- dziennikarz, gorszy – nie dziennikarz, ale piszący, byleby nie hiena.
Nawet jeśli czasem ktoś nie zrozumie…
trudno.
reklama
I wreszcie student – czy raczej uciśniony przez system zdawacz egzaminów.
4xZ – Zakuć, Zaliczyć, Zapić, Zapomnieć.
Domena/dewiza, wyróżnik/wyznacznik?
Widział kto ostatnio jakiś kierunek, jakąś
uczelnię, gdzie się studiuje, analizuje,
dyskutuje, rozbiera na części pierwsze
i ostateczne, dochodzi do sensu, sedna.
Homo sapiens, a student ledwo sapiens.
Ale przy kasie. Dzisiaj się płaci i się zdaje/zalicza egzaminy. Bo papier być musi,
a ten wszystko przyjmie – nawet się nie
zaczerwieni, choć spłonąć ze wstydu
mógłby. I potem mamy dziennikarzy od
marnych treści (dajmy na to żołądkowych), pedagogów od 7 boleści (przepraszam chciałem napisać - 7 przedmiotów - naprawdę), którzy owszem kończą
te studia z piątkami, ale dobrze wiedzą,
że nieszczęśliwy wuefista nie będzie dobrym anglistą, a wesoły polonista będzie
dostawał histerii w temacie mchu czy
paproci. Szukam nauczyciela, mistrza
– który pozwoli się prześcignąć, przerosnąć lub choćby dorównać – jeśli nie jest
to możliwe, stanę się ślepym wyznawcą,
a tak się rodzi fanatyzm. Religijny – znamy, innych możemy się spodziewać.
Piotr Piela
reklama
UNIA DAŁA NA SPORTOWE INWESTYCJE
„Modelowy, Przygraniczny Ośrodek Turystyki Aktywnej, Sportu i Rekreacji w Zamościu" to nazwa projektu, na który Miasto
Zamość otrzymało ponad 2,6 mln złotych z UE.
Rzecznik Marek Gajewski poinformował, że szansa na refundację wydatków, które miasto poniosło na budowę infrastruktury sportowej w latach 2007-2015 pojawiła się pod koniec
października 2015 r. O tej możliwości poinformował Urząd
Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Miasto Zamość
przystąpiło do ponownej procedury aplikacyjnej składając
w listopadzie 2015 r. wniosek o dofinansowanie, który został
oceniony pozytywnie.
W rezultacie miasto otrzymało środki finansowe w kwocie 2 652 169,23 zł. Udało się zakwalifikować do dofinansowania rozpoczęte w 2015 r. inwestycje - tj. budowę zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska
piłkarskiego i hali tenisowej oraz zakup sprzętu sportowego
stanowiącego wyposażenie siłowni.
Umowa na dofinansowanie została podpisana przez prezydenta Andrzeja Wnuka 27 kwietnia.
5
NIE WIADOMO, O CO CHODZIŁO? O TO WŁAŚNIE CHODZIŁO!
Wiadro pomyj wylano na mnie
po tym com był napisał w temacie,
który wielcy przemilczeli, a reszta nie
zrozumiała (nieświadomych odsyłam
do poprzedniego numeru, zwłaszcza elektronicznej wersji). Trudno.
Winni się tłumaczą, a ja się winny nie
czuję, jako że to nie mój problem, że
Państwo czytelnicy nie zrozumieli.
Może to nawet moja zasługa. Wykorzystując fakt, że Internet to nie obóz
koncentracyjny i każdy ma prawo do
obrony, chciałbym Pana Mateusza G.
zaprosić do Mensy na schłodzenie tegoż wysokiego IQ lub jeśli Pan woli do
sądu za nazwanie człowieka per „to
to, co napisało”. Nie gniewam się…
młodzież, z którą mam do czynienia
mówi, że jeśli ktoś kogoś obraża, ma
jakiś poważny problem… Ma Pan?
Jednocześnie uspokajam – nie jestem
dziennikarzem, ale pisuję. Przecież
nie każdy, kto gra w piłkę, jest od
razu piłkarzem. Panu N (nie zapamiętałem danych), który nazwał tekst
żenującym – chciałbym powiedzieć
(choć pewnie tego nie przeczyta), że
o gustach się nie dyskutuje. Bo tekst żenujący
mógł być z założenia, jako że
dotyczył żenującego
aktu pominięcia
zamojskich
m e d i ó w
i fawor yzo wania
j e d n e g o.
Pani, która
czytała 100
razy i nic nie
zrozumiała współczuję, ja zrezygnowałbym po pierwszym razie – no
chyba że się chce zostać męczenni-
kiem. Nie wiedziałem, że tak
wiele jest osób, które nie
rozumiejąc, co przeczytały,
mogą
publicznie się
do tego przyznać. Szkoda!
By zadość
wszystkim
uczynić
(którzy
nie zrozumieli i życzyli sobie
np. w punktach) chciałbym
uprościć ów tekst
(pominąwszy, niemal
wszystkie dygresje, które
się cisną na klawiaturę, a które uwielbiam):
Rzecz dotyczyła faktu przyznania patronatu nad wydarzeniem publicznym
Kronice. „Gwałt” na Majówce polegał
na przekreśleniu patrona medialnego, (analogicznie do przekreślenia
miasta idealnego i herbu Zamościa
w pewnej prezentacji), i żartobliwym
„przejęciu” patronatu przez Kurier.
Było też o zaskakujących okładkach
„wybranego medium” – naprawdę to
nikomu nie przeszkadza? I o tym, że
nie kupuję, ale to mój wybór – nie namawiam, nie zniechęcam.
Niech czyta, kto rozumie, kto chce,
kto lubi. Kto nie rozumie, niech się
nie martwi. Nie wszystko trzeba rozumieć! Po co jednak o tym pisać?
Pozdrawiam. Zwłaszcza tych, którzy
opluwają. Piotr Piela
Tu miał być komentarz i opowieść o Zamojskiej Majówce – ale niech się Kronika wykaże! Poza tym nie
ma o czym pisać! Była - minęła, ludzie się bawili, pogoda dopisała. Jednym się podobało, innym mniej. Za rok
nas może już nie być a Majówka prawdopodobnie się odbędzie. Posuńcie się ludzie, dla każdego jest tu miejsce.
Nie zjadajmy się nawzajem – dobrze?
TYLKO
BIZNESPLANY
dla firm
dla bezrobotnych
tel. 692 387 988
10 zł*
* cena netto tylko przy
zamówieniu na 10 tygodni
tel.: 790 674 969
reklama
reklama
reklama
reklama
6
Cyklinowanie bezpyłowe - parkiety,
panele. Tel. 602 324 113
Kupię lub zamienię na inny sprzęt używane ,
sprawne CB - radio . tel 516 903 144
Kupię kawalerkę na Plantach z balkonem,
I piętro lub parter. Tel. 603 810 126
Dom 98 m2 na działce 10-arowej, zamieszkały
od 3 lat. 298.000 Sitaniec. Tel. 508 638 249
Kupię stare radioodbiorniki sprawne i do
remontu tel 516 903 144
Sprzedam M3 Szczebrzeszyn Os. Klemensów,
parter 53,4 m2. Tel. 883 150 881
Sprzedam: plecak turystyczny, wózek
inwalidzki, łóżeczko dziecinne. Tel. 664 459 930
Sprzedam: rower górski, biurko, kuchenka
mikrofalowa. Tel. 664 459 930
Sprzedam działkę budowlaną (może być
inwestycyjna) 76 arów Stary Zamość. Tel.
506 577 582
Wynajmę lokal 48 m2 z czynszem 800zł/mc,
ul. Wyszyńskiego 41B. Tel. 792 051 326
Sprzedam działkę rolno-budowlaną, okolice
Hrubieszowskiej. Tel. 517 792 636
Sprzedam działkę 6 arów, uzbrojona - ul.
Powiatowa 50. Tel. 517 792 636
Stół okrągły dębowy + 4 krzesła ANTYKI. Tel.
517 792 636
Poszukuję do wynajęcia mieszkania do 45m2
w Zamościu, małżeństwo z dziećmi.
Tel. 662 639 777
Glebogryzarkę ogrodową szer. 40cm nowa
sprzedam lub zamienię na kosiarkę do trawy
tel 882197657
Sprzedam dom drewniany do rozbiórki.
Tel 782 010 140
Sprzedam stylowe lustro, krzesła I kanapę oraz
kute metalowe karnisze. Tel. 782 010 140
Sprzedam chłodziarkę do mleka Edakonwia
40l. Tel. 722 188 627
Sprzedam mało używaną wersalkę i łózko
z materacem. Cena do uzgodnienia.
Tel. 609 737 004
Audi 80 1,6 B, kombi, przebieg 224500,
I rejestracja w kraju 07.01.2016 CZ, ABS, WK, EL,
ESZ, szary metalik. Cena 6500. Auto zadbane,
koła letnie, alufelgi, 1994. Tel. 698 880 661
Rower górski „Maxon”, koła 26 cali, 6-biegowy,
błotniki niklowane, opony w bardzo dobrym
stanie. Cena 3000. Tel. 698 880 661
Stancja M3, umeblowane 52 m2, I piętro.
Sprzedam lub wynajmę. Tel. 513 174 098
Kupię łąkę w Zamościu, okolice Autonaprawy,
ul. Weteranów lub ul. Nadrzecznej.
Tel. 790 217 963
Przyjmę ziemię i gruz. Teren Zamościa.
Tel. 790 217 963
Sprzedam parasol ogrodowy nowy i hamak,
tanio. Tel. 603 962 136
OGŁOSZENIA DROBNE
Okazja! Nieduży dom w Zamościu sprzedam.
Tel. 694 486 642
M-4 sprzedam - po remoncie, w najlepszej
infrastrukturze w Zamościu. Tel. 696 108 347
Sprzedam działkę wraz z budynkami,
Michalów - Gm. Sułów. Tel. 697 623 245
Kupię bagnety, odznaczenia, srebra, szable,
kordziki. Tel. 512 276 720
Wynajmę mieszkanie 67 m2 w centrum
Zamościa. Tel. 663 910 290
Sprzedam mieszkanie 40 m2. Działka 0,0204
ha. Tel. 506 405 480
Przyjmę ziemię, Płoskie, zwrot za transport.
Tel. 792 171 441
Sprzedam mieszkanie - 2 pokoje 52 m2
z garażem lub bez, blisko bloku Planty.
Tel. 84 638 47 08
Sprzedam kawalerkę 36m2, z wyposażona Vp.,
Bohaterów Monte Cassino. Tel. 502 689 212
Sprzedam dom 84 m2 na działce ok. 11
arów lub zamienię na 2 lub 3 pokoje. Osiedle
Karolówka. Tel. 508 874 307
Wynajmę oficynę lub dom w Żdanowie lub
okolicy. Tel. 884 034 335
Sprzedam Skodę Felicia 1,9D, combi - lub
zamienię na mniejszy, tanio. Tel. 513 174 098
Sprzedam wózek inwalidzki. Sprzedam
łóżeczko dziecinne. Tel. 664 454 930
Sprzedam maszynę do szycia, walizka, nowa.
Tel. 799 056 969
Beton - pompa - sprzedaż, roboty ziemne kostka brukowa - piasek. Tel. 603 989 798
Maszyna walizkowa do szycia, typ Łucznik,
używana, stan dobry. Tel. 693 220 230
BEZPŁATNE BADANIA USG DLA DZIECI
Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii każdego tygodnia przeprowadza
bezpłatne badania na wysokiej jakości sprzęcie ultrasonograficznym.
23 maja rozpocznie się rejestracja na bezpłatne badania USG jamy
brzusznej oraz tarczycy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, a
także na badania przezciemiączkowe u noworodków. Badania będą się
odbywały w Hotelu Jubilat w dniach 6-9 czerwca.
Aby skorzystać z możliwości wykonania badania należy zarejestrować się
telefonicznie:
•
•
84 638 80 90
•
84 638 80 91
•
84 638 55 12
Sprzedam dom, budynki gospodarcze na
działce 2 ha, w Zubowicach Kol. 25.
Tel. 84 530 12 77
Sprzedam działkę 1 ha z domem, okolice
Zamościa. Tel. 790 369 579
Kupię odznaczenie PCK- Kryształowe Serce
z dyplomem. Tel. 512 276 720
Działki w Topornicy - 1 ha lub mnie.
Tel. 663 910 290
Działki Mokre koło Zamościa. Tel. 663 962 136
Sprzedam mieszkanie - parter 31,4 m2, ul.
Orzeszkowej. Tel. 600 332 275
Sprzedam - Mercedes S400, srebrny, rok
produkcji 2001. Tel. 602 479 654
Sprzedam nowe formy do produkcji ogrodzeń
betonowych. Tel. 602 479 654
Sprzedam gospodarstwo Budy/Krynice
1,24 ha. Dom, stodoła-drewno, budynek
gospodarczy murowany, las 0,27 ha, teren
uzbrojony. Tel. 791 250 504
Sprzedam pralkę z suszarką, mikrofalówkę,
sokowirówkę - używane. Tel. 799 056 969
Sprzedam rowerek 7-12 lat, super stan, wózek
spacerowy. Zamość. Tel. 798 690 126
Garaż do wynajęcia na Os. Zamoyskiego
(Pomarańczowe) Tel. 792 512 363
Sprzedam pokrywa bagażnika Clio 99r,
uzbrojona, Zamość. Tel. 798 690 126
Mieszkanie 2 pokojowe - 52 m2 z garażem
w bliskiej odległości. Tel. 84 638 47 08
Sprzedam brusy dębowe 17x17x200 - 4
szt; okna 3-szybowe z demontażu z bloku
z futrynami Tel. 84 530 12 77
Sprzedam działkę Topornica-Kolonia 30 arów.
Tel. 603 962 136
Sprzedam działkę - 97 arów w pięknej
miejscowości na Roztoczu lub zamienię na
mieszkanie 2 lub 3 pokoje. Tel. 508 874 307
Peugeot 106 1.0 B w bardzo dobrym stanie.
Posiada szyberdach, relingi dachowe, hak,
reklama
Wydawca:
Agnieszka Ciurysek
Kurier Zamojski
www.kurierzamojski.pl
Obsza. Nowy dom, 100m2 sprzedam.
Cena 210 000. Tel. 509 440 762 (po 16.00)
Sprzedam dom w strefie podmiejskiej
Zamościa - pow.
86m2 lub zamienię na
mieszkanie w bloku
w niskiej zabudowieparter, pierwsze
piętro, słoneczne
z balkonem do 40 m2.
W rozliczeniu przyjmę
dopłatę.
Tel. 669 622 100
Sprzedam dom i działkę w centrum
Zamościa. Tel. 607 325 190
reklama
reklama
Sprzedam działkę rekreacyjną
w Zwierzyńcu w pobliżu rzeki Wieprz.
Tel. 733 852 208 (po 18)
Stancja dla pracujących w Zamościu.
Tel. 733 852 208 (po 18)
Sprzedam budynek wielofunkcyjny, ul.
Lubelska 70A Zamość. Idealna lokalizacja
na przychodnię, przedszkole, siłownię,
kwatery, itp. Tel. 691 727 601
Kurs stolarz, cieśla w Zamościu.
Tel. 733 852 208 (po 18)
Sprzedam działkę budowlaną 36 arów,
Lipsko 16h. Tel. 84 671 38 49
radio, ocynk. Rok produkcji 1995, przebieg 16
tys. Tel. 84 639 64 46, 505 987 592. Zamość,
cena 3300zł
Akordeon Hohner Verdi III, Soprani - 120
basowe. Cena do uzgodnienia - Zamość.
Tel. 505 987 592
Sprzedam fotelik samochodowy, kuchnię
elektryczną, rower. Tel. 799 056 969
Akordeon Carlo Rossi do kapeli - cena 1200zł,
Mozart do nauki 40B. Tel. 505 987 592
Sprzedam drewno opałowe: grab, buk i inne.
Transport. Tel. 798 682 436
Alufelgi 17, 5 x 11 4,3 Kia, Hyundai, Mazda.
Cena 700zł. Tel. 500 449 770
Sprzedam komplet wędkarski, tj: 2 feederki
390 cm, 1 spining 270 cm z kołowrotkami,
z żyłkami i plecionkami. 2 elektroniczne
czujniki brań, podbierak 3 m w pokrowcu
3-komorowym i inny sprzęt wędkarski
w promocyjnej cenie 1000 zł. Tel. 696 108 347
Sprzedam nową encyklopedię medyczną – 23
tomy. Tel. 696 432 650
Wynajmę dom w Zamościu, cena 500zł/
miesiąc. Tel. 509 440 762
Gorczyca, 52zł/kg, dowóz na miejsce.
Tel. 695 069 461
Sprzedam działkę rolno-budowlaną, Zamość.
Tel. 517 792 636
Sprzedam działkę budowlaną 6 arów, Osiedle
Powiatowa. Tel. 517 792 636
Kupię łąkę położoną w gminie Sułów lub
Szczebrzeszyn. Tel. 782 188 402
Sprzedam akumulator Centra 72Ah, cena 60zł.
Tel. 798 68 24 36
Sprzedam piec CO-CW Defro Optima Plus 15
KW, zakres mocy 6-19 KW - ze sterownikiem
i wentylatorem, rok prod. 2011, cena do
uzgodnienia. Tel. 84 638 67 53
Sprzedam fotelik samochodowy, stan dobry,
cena 40 zł. Tel. 512 078 304
Sprzedam tapczan młodzieżowy 90cm x
210cm, cena 40 zł. Tel. 512 078 304
Sprzedam trampolinę - szerokość 120 cm,
cena 30 zł. Tel. 512 078 304
Sprzedam dom wolnostojący. Zamość,
Karolówka Tel. 661 524 232
Sprzedam działkę budowlaną 36 arów, Lipsko
164 Tel. 84 671 38 49
Sprzedam działkę budowlaną: 13 arów lub 26
arów. Zamość - Mokre Tel. 603 962 136
Sprzedam w Zawadzie działki budowlane: 12
arów (45 tys), 10 arów (38 tys) Tel. 508 403 599
Toaletę przenośną ze spłuczką - nową sprzedam. Idealna na działkę oraz dla osoby
chorej, mającej problemy z poruszaniem się
Tel. 608 119 412
Sprzedam ponton 2-osobowy oraz duży
namiot rumuński. Tel. 600 686 563
Adres do korespondencji: Biuro ogłoszeń i reklamy: Za treść ogłoszeń i reklam Redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
Nowy Kurier Zamojski
Tomasz Krywionek
Zastrzegamy sobie prawo do
skrytka pocztowa 206
Plac Stefanidesa 6
publikowania danych osobowych
laureatów
22-400 Zamość
[email protected]
konkursów i krzyżówek.
e-mail:
tel.: 730 210 777
DTP: Hollyvinsky Misha
[email protected]
reklama
PRACA DLA PRZEDSTAWICIELA
DO POZYSKIWANIA REKLAM PRASOWYCH
W NOWYM KURIERZE ZAMOJSKIM
Miejsce pracy: Zamość
Opis stanowiska:
Aktywne pozyskiwanie reklamodawców
do gazety.
Kontakt telefoniczny i bezpośredni
z klientem.
Utrzymywanie relacji z klientem.
Wymagania:
• Dobra organizacja pracy.
• Sumienność i zaangażowanie.
• Łatwość nawiązywania kontaktów
i wytrwałość w dążeniu do celu.
Druk: ZPR Media SA,
ul. Matuszewska 14,
03-876 Warszawa
Oferujemy:
• Wysoką prowizję.
• Dogodne elastyczne godziny
pracy.
• Rożnorodne formy zatrudnienia.
• Zapraszamy do współpracy również osoby już pracujące.
Kontakt: [email protected]
tel: 730 210 777
reklama
7
Włochy tego roku to jedno z chętniej wybieranych
miejsc na wakacje, a Riwiera
Adriatycka cieszy się dużą
popularnością, nie tylko ze
względu na bliskość tego
miejsca, ale piękną roślinność
i cudowne piaszczyste plaże. Bliskość Wenecji i Jeziora
Garda dodatkowo urozmaica ten region i zachęca do
przyjazdu właśnie tutaj na
wakacje. W ofercie posiadam
wiele sprawdzonych miejsc,
które polecam każdemu. Najczęściej wybieraną opcją na
Riwierze są ośrodki składające
się na sieć willi 5* - LA QU-
ERCIA i 4* SPORTING, z bardzo dobrym wyposażeniem
i wysokim standardem, ze
świetnie wyposażoną kuchnią, połączonych basenami
i placami zabaw dla dzieci
w pięknych zielonych ogrodach. W niewielkiej odległości
do plaży, jednocześnie blisko
do centrum handlowego aby
zrobić zakupy i samemu coś
upichcić i zjeść w ogrodzie,
a dla leniuszków i amatorów
włoskiej kuchni – także możemy to wszystko pogodzić.
W okolicach handlowych są
tak samo puby, jak i restauracje czy urokliwe knajpki,
w których możemy posmakować regionalnych przysmaków – makaronów czy pizzy.
To świetne miasteczko wakacyjne ze wspaniałą, naturalną długą na ok 8 km plażą.
Położone 90 km od Wenecji,
nad północnym Adriatykiem.
Miasto z bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturą, łagodnie
opadającym brzegiem morza,
piaszczystą plażą o szerokości
nawet 300 m. Liczne imprezy kulturalne, wypożyczalnie
sprzętów sportowych, tereny
rekreacyjne, ścieżki spacerowe i rowerowe, oraz mnóstwo
sezonowych atrakcji sprawia-
ją, że każdy klient znajdzie
coś dla siebie. Dużym plusem
jest dogodne usytuowanie
miasta, w regionie Veneto,
Bibione czy Caorle, w którym
każdy znajdzie coś ciekawego
do zobaczenia, odwiedzenia,
poznania. Kuchnia Veneto
jest bardzo zróżnicowana.
Swój ślad pozostawiły tu lata
zmian na scenie politycznej
oraz zamorskie podróże Wenecjan. Możemy delektować
się np. gulaszem (często z koniny) podawanym z gnocchi (podobnymi do naszych
kopytek
ziemniaczanych),
wszelkiego rodzaju risotto
reklama
WŁOCHY / RIWIERA ADRIATYCKA / BIBIONE
lub potrawami bardziej wykwintnymi z ryb i owoców
morza. Nie zapominając oczywiście o pizzach, pastach,
makaronach i kluskach. :-) Do
posiłku nie może zabraknąć
typowych dla regionu serów.
Gdy będziecie w tym regionie - rozejrzyjcie się za serem
„asiago” czy „grana padano”.
Będziecie mogli tu również
zakupić różnorodne wspaniałe szynki, np. Prosciutto di
San Daniele - wyglądem przypominającą szynkę parmeńską. Koniecznie wpadnijcie
też do miejscowej knajpki na
tiramisu i zabajone - słynne
włoskie desery. A wracając do
Polski zabierz- cie ze sobą
włoskie oliwy, ciasteczka,
sery itp. Kuchnia Veneto nie
może obejść się oczywiście
bez wina. Jest to jeden z najbardziej cenionych regionów
winiarskich Włoch z wielką
różnorodnością odmian winorośli i rodzajów win. Ich
jakość gwarantują oznaczenia DOCG (Denominazione di
Origine Controllata e Garantita) oraz DOC (Denominazione
di Origine Controllata). Znajdziemy tu tanie i smaczne
wina stołowe (często można
je kupić w kartonach - nie
omijajcie ich w sklepie) oraz
wina wyższej klasy w bardzo
zróżnicowanych
smakach
i cenach.
Serdecznie zapraszam!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Makuch Magdalena
MAŁE WESELE
Maj, poza grillowaniem, przymierzaniem do
kocykowania, łapaniem chrabąszczy, maturami, kwitnieniem kasztanów, bzów, jest też
czasem komunijnym. Zacierają ręce handlowcy, krawcowe, sprzedawcy butów i badylarze
(od ogórków i pomidorów), jubilerzy oraz
księża. Zastaw się, a postaw – przecież musi
się zwrócić? Ile dają? ( Ile mogą, ile uzbierają,
ile pożyczą – cieszą się oferenci pożyczek). Co
dają? Laptopy, komórki, quady, mieszkania,
polisy ubezpieczeniowe, ale najczęściej dają
kasę. Tylko ona się liczy! Panu Bogu służyć
będziesz [„lub” zamieniono na „i”] czy Mamonie? Wprawdzie do komunii przystępują od
niedawna dzieci dziesięcioletnie, ale przecież nawet część dorosłych nie wie, po co to
wszystko. A niektórzy nawet
chcieliby jeszcze raz – bo teraz
lepsze prezenty dają – ja to
zegarek i obraz święty dostałam, a u nas tylko rowery były
Wigry 3 – wspominają dorośli.
Mamom przechwalającym się
sukienkami komunijnymi córek utarto nieco nosa, zasłareklama
niając przepych skromnymi albami. Chociaż
ostatnio i tu dochodzi do udziwnień, falbankowania – byle się wyróżnić. Kościół też musi być
przyozdobiony – najchętniej przez firmę zewnętrzną, koniecznie z czerwonym dywanem
– jak do ślubu. Dom już nie jest miejscem rodzinnego spotkania z okazji przyjęcia Komunii
Świętej przez kolejnego członka rodziny. Zabrakło miejsca, za dużo przygotowań. Dziś wynajmuje się salę weselną – gości jak najwięcej
– bo musi się zwrócić. Niewielu w tym wszystkim zwraca uwagę na wnętrze, duchowe przeżycie. Liczy się wystrój zewnętrzny. Wszystko
się zmieniło. My się zmieniliśmy. Zmieniliśmy
nasze obyczaje. Tylko Chrystus wciąż ten sam,
ale jakby smutniejszy trochę.
Piotr Piela
8
M A J Ó W K A PO D F IG U RĄ
Maj
to nie tylko święta państwowe, miesiąc matur, zakochanych, imprez plenerowych i popularnego grillowania, ale
także - szczególnie na zamojskich wsiach
- spotkań maryjnych przy przydrożnych
kapliczkach i krzyżach. Na Zamojszczyźnie
nie ma chyba takiej miejscowości, gdzie
przez cały maj przy ustrojonych odświętnie kapliczkach wieczorem nie zbieraliby się mieszkańcy wsi ażeby modlić się
wspólnie, odmawiając Litanię Loretańską.
To dzięki „majówkom” dziś mam wspaniałą rodzinę - mówi pan Józef z Hubali
k/ Zamościa. Odkąd pamiętam „majówki”
były, wciąż są, spotkaniami modlitewnymi, sąsiedzkimi, zawsze „po majówce” były
wiejskie plotki i „amory”. Na „majówki” zawsze przychodziły dziewczyny ze wsi i my
kawalerowie już pod wąsem - dodaje pan
Józef. Ponad trzydzieści lat temu na takiej
właśnie majówce poznałem swoją przyszłą
żonę. Na Boże Narodzenie był już ślub. Do
dziś żyjemy sobie w zgodzie, mamy wnuki
i gdyby nie „majówka” nie wiem, jak dalej
potoczyłoby się moje życie – wspomina.
Przydrożne kapliczki i krzyże są budowlą
kultową. Zawsze były stawiane na skrzyżowaniach dróg, w miejscach objawień, przy
domach i posesjach. Najwięcej stawiano
kapliczek tzw. wotywnych, dziękczynnych.
Były też obrzędowe i upamiętniające ważne dla lokalnej społeczności wydarzenia.
Przydrożne kapliczki w Hubalach,
Wielączy i Mokrem.
Są kapliczki w postaci kamiennych krzyży, obelisków, tzw. wnętrzowych z figurami świętych w środku najczęściej wykonanych przez miejscowych twórców
ludowych. Przez wieki najczęściej wykonywali je wiejscy murarze, stolarze, kowale. Dziś wiele z kapliczek przydrożnych to
obiekty wpisane do rejestru zabytków.
AKTYWNI SENIORZY - LIDERAMI W SWOIM OTOCZENIU
Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie
„Magiczny Ogród” otrzymało dofinansowanie
na realizację warsztatów dla seniorów, mieszkańców Zamościa. Projekt będzie prowadzony w okresie od 01.05.2016 do 31.08.2016.
Celem głównym jest wdrożenie do bycia liderem w środowisku lokalnym 20 seniorów,
w szczególności kobiet, co jest zgodne z ideą
zrównoważonego rozwoju oraz naszymi obserwacjami dotyczącymi społeczności miasta
Zamościa. Stowarzyszenie „Magiczny Ogród”
prowadzi Klub Aktywnego Seniora w którym
cyklicznie organizuje zajęcia tematyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty terapii
zajęciowej oraz trening pamięci. Liczba osób
chętnych stanowczo przekracza zasoby lokalowe i kadrowe Stowarzyszenia. W związku
ze zgłaszanymi przez seniorów potrzebami
postanowiliśmy przygotować liderów, którzy
będą dzielić się zdobytą wiedzą z przedstawicielami lokalnej społeczności. Nasz projekt
realizuje potrzebę polepszenia jakości życia
osób starszych. Wykluczenie społeczne seniorów polega między innymi na „ukryciu się" we
własnych domach. Chcemy zapobiegać takiemu stanowi rzeczy i pokazać, że osoby starsze
mogą oraz powinny brać czynny udział w życiu społecznym w każdym możliwym wymiarze. Wyszkoleni w ramach projektu seniorzy
mogą stać się liderami zmian w swoim najbliższym otoczeniu.
Dzięki realizacji projektu nastąpi szereg
zmian w lokalnym środowisku. Wyszkoleni
liderzy swoją wiedzą będą dzielić się i aktywizować kolejnych seniorów. Jako Stowarzyszenie wdrażamy nowoczesne metody oraz
niestandardowe rozwiązania w aktywizowaniu społecznym i kulturalnym seniorów.
Aktywność w jesieni życia przyczynia się do
pozytywnych zmian wśród seniorów. Są to
głównie: wzrost poczucia własnej wartości,
przełamanie lęku przed współpracą i relacjami interpersonalnymi.
Projekt wpłynie na zwiększenie możliwości
tworzenia nowych atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego wśród seniorów. Nastąpi
nasilenie kontaktów interpersonalnych, wymiana doświadczeń mieszkańców Zamościa,
angażowanie się we wspólne działania. Zaobserwujemy wzmacnianie się wewnątrzpokoleniowej współpracy, solidarności lokalnej społeczności poprzez działania wspólne, lepsze
poznawanie się poszczególnych osób a także
wzajemne zrozumienie.
Zapraszamy osoby zainteresowane, w szczególności kobiety, na cykl 12 bezpłatnych
warsztatów z zakresu rękodzieła, biblioterapii
geriatrycznej, treningu pamięci i kreatywnego
myślenia połączone z elementami kinezjologii
edukacyjnej oraz warsztaty upcyklingu. Jest
to propozycja na aktywne i korzystne dla zdrowia fizycznego oraz psychicznego spędzenie
czasu wolnego. Poznane na warsztatach zasady treningu pamięci wprowadzone w życie
codzienne przyczynią się do zahamowania,
typowej dla tej grupy wiekowej, choroby jaką
jest demencja. Udział w warsztatach wpłynie
także na większe zaangażowanie uczestników
w działania społeczne, podniesie ich poziom
wiedzy, pozwoli nabyć nowe umiejętności,
które seniorzy mogą przekazywać nie tylko
swoim rówieśnikom, ale także osobom młodszym (integracja międzypokoleniowa).
Oprócz grantodawcy wspierają nas Stowarzyszenia: Abrakadabra, Turystyka z Pasją,
Projekt Europa, Faktoria Talentów, Zamojski
Uniwersytet Trzeciego Wieku, Ośrodek Sportu
i Rekreacji, Kluby Seniora: „Pogodna Jesień”,
„U Waleriana”, Dom Dziennego Pobytu Senior
Wigor, Wiol-Med prowadzący dom pobytu dla
osób starszych i niesamodzielnych. Patronat
medialny nad projektem objął Nowy Kurier
Zamojski.
Barbara Gajos
Koordynator projektu
„Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”
Na Zamojszczyźnie najczęściej przydrożne kapliczki przedstawiają św. Jana Nepomucena, św. Antoniego Padewskiego,
świętych Jerzego, Rocha i Mikołaja. Wiele
z nich przedstawia Chrystusa Frasobliwego i św. Floriana a także Matkę Bożą Niepokalanego Poczęcia.
Tradycją „majówek” jest to, że nawet skłóceni sąsiedzi tuż przed majem wspólnie
dekorują wiejskie kapliczki. Bardzo szkoda,
że w ostatnich czasach tak dużo kapliczek
- dziś już zabytków - okradanych jest przez
złodziei.
tekst i foto: Marian Zacharczuk
OD MUZEUM TECHNIKI DO MUZEUM SAKRALNEGO…
Miasto idealne, Miasto Renesansu, Padwa Północy, Miasto Arkad a ostatnio Twierdza
Otwarta, tak najczęściej określa się miasto Zamość. Wiele osób „wpada” tutaj na chwilę, pokręci się po Rynku Wielkim, Rynkach Solnym i Wodnym, zajrzy do Katedry i czasami na Bastion VII,
ewentualnie „w wersji z dziećmi” idzie się jeszcze
do ZOO. Najczęściej na tym zwiedzanie się kończy. A Zamość ma wiele swoich tajemnic i ciekawostek, którymi może się podzielić z dociekliwym zwiedzającym.
Ratusz kryje w sobie Trasę Podziemną Oficyn
Ratusza, która ukazuje odkryte podczas remontu urządzenia hydrotechniczne i prezentuje
historię zamojskiego Ratusza, dodatkowo wyjaśnia skąd wzięła się na Rynku Solnym kotwica.
Najpiękniejsze w Rynku Wielkim Kamieniczki
Ormiańskie kryją Muzeum Zamojskie, w którym
można nie tylko oglądać wystawę historyczną, archeologiczną, etnograficzną i czasowe,
ale także można podziwiać wspaniałe wnętrza
kamienic ormiańskich, portale wejściowe, polichromie i belkowane sufity. Wschodnia pierzeja
Rynku Wielkiego kryje kolejne dwie ciekawostki.
Muzeum Techniki Drogowej i Mostowej (Rynek
Wielki 6), jedno z dwóch takich muzeów w Polsce, kryjące wiele ciekawych eksponatów oraz
nieopodal Aptekę Rektorską założoną w 1609
roku przez rektora Akademii Zamojskiej Szymona Piechowicza, która jest obecnie najstarszą
działającą apteką w Polsce (Rynek Wielki 2). Na
piętrze kamienicy Piechowiczowskiej znajduje
się Izba Aptekarska, którą przy odrobinie szczęścia też można zwiedzić. W sąsiednim podcieniu
przy ul. Staszica 15 znajduje się wyjątkowe Muzeum Fotografii prowadzone przez człowieka
z Pasją pana Adama Gąsianowskiego, który w 3
sieniach kamienic przyrynkowych ma Galerię
Starej Fotografii. Podążając dalej tym samym
podcieniem można zajrzeć do Biura Wystaw
Artystycznych (BWA) albo do Galerii Fotografii
„Ratusz” po przeciwnej stronie rynku, w Ratuszu
właśnie. Miłośnicy twierdz i militariów mogą
udać się do Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał,
gdzie w Prochowni czeka projekcja 5D przedstawiająca historię zamojskiej twierdzy, w Arsenale
oprócz uzbrojenia można spotkać ducha Andrea
Dell Aqua a także odwiedzić Pawilon pod Kurtyną.
Po drugiej stronie miasta warto wybrać się na
Trasę Turystyczną w Bastionie VII, która przeprowadzi nas dawnymi galeriami strzeleckimi i kazamatami a na plateau Bastionu VII w sezonie
można postrzelać z łuku i armat zdobywając patent puszkarski. Natomiast z Nadszańca można
spojrzeć na Zamość z góry. To samo można zrobić z dzwonnicy katedralnej, a będąc tam trzeba
koniecznie obejrzeć Katedrę i Muzeum Sakralne,
które skrywa niezwykłe eksponaty od ornatów,
obrazów, relikwiarzy do jedynej zachowanej
alby koronacyjnej króla Polski – Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Wypada tu także wspomnieć o Centrum Kultury „Synagoga” w przepięknej sefardyjskiej synagodze, której wnętrze
także można podziwiać.
Oprócz tego w Zamościu mogą zachwycić pełne
barw i zieleni podwórka, w których cieniu można miło spędzić czas. „Mostki miłości” w obrębie
Bastionu I zachęcają do romantycznego spaceru z widokiem na południowe mury Twierdzy
Zamość. Kazamaty skrywają jeszcze wiele tajemnic. W bastionie II można oglądać wystawę
„Koronki, tiurniury, aksamity… kostiumy od
końca XVI do XX w.” Park Miejski zachęca miłą
oku zielenią, szumiącymi fontannami na stawie
a w Kojcu przy Starej Bramie Lubelskiej można
oglądać makietę miasta. Do odwiedzin zachęcają także miejsca z pasją i pomysłem, jak Bańka
Mydlana przy Nadszańcu, Szkoła Życia na ulicy
Bazyliańskiej czyli nietuzinkowa księgarnia, na
Rynku Solnym Zamojska Manufaktura Słodyczy
Tęcza i Galicya Cafe (kawiarnia z własną palarnią
kawy), liczne galerie i sklepiki.
Wychodząc trochę poza mury Twierdzy Zamość
warto odwiedzić szacowne, bo założone w 1918
roku ZOO, najstarszą działającą orkiestrę w Polsce (Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Nowej Bramie Lwowskiej), Galerię
Rzeźby prof. M. Koniecznego w dawnym kasynie kozackim, Centrum Kultury „Stylowy” razem
z Zamojskim Centrum Wystawowym i niezwykłą
kolekcją, również unikatową na skalę Polski „Szachy Świata” (ul. Odrodzenia 9). Stąd już blisko
do Muzeum Diecezjalnego w budynku Kurii Biskupiej (ul. Jana Zamoyskiego 1). Ponadto około
600 m od południowych murów miasta znajduje
się Rotunda – miejsce pamięci.
Dodajmy do tego bogatą ofertę wydarzeń kulturalnych, jak Zamojskie Lato Teatralne, Jarmark
OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW
Zamość, ul. Starowiejska 2b,
www.stacjadiagnostycznazamosc.pl
tel. 84 639 16 00
AUTO MYJNIA
Do każdego
przeglądu
SUPER
PREZENTY!
WSZYSTKIE
POJAZDY
LEGALIZACJA TACHOGRAFÓW CYFROWYCH
reklama
9
Hetmański, Szturm Twierdzy Zamość, Eurofolk,
Jazz na Kresach, Piknik Historyczny oraz niezwykłe historie, których świadkami były prawie
czterystupięćdziesięcioletnie mury to napraw-
Już 7 maja w sobotę od godz. 10.30 Stowarzyszenie Turystyka
z Pasją zaprasza na II Turystyczną Majówkę w Zamościu organizowaną pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta
Zamościa. Rozpoczynamy polonezem, który zatańczą dla nas
uczniowie z 9. Gimnazjum im. Mjr H. Dekutowskiego „Zapory”.
W namiocie przy kwietniku do odbioru będą „Karty Odkrywcy
Twierdzy Zamość”. Karta upoważnia do bezpłatnego wstępu
do Muzeum Zamojskiego (Kamieniczki Ormiańskie), Muzeum
Fortyfikacji i Broni: Arsenału oraz Galerii Pod Kurtyną, Galerii Rzeźby prof. Mariana Koniecznego, Muzeum Sakralnego
i Dzwonnicy Katedralnej, na Wystawę "Koronki, tiurniury, aksamity" – w Bastionie II, do Kojca w Parku Miejskim, Muzeum
Fotografii, Trasy Turystycznej w Bastionie VII, Trasy Turystycznej w Oficynach Ratusza, na ścieżkę dydaktyczną "Wspomnienie PRL-u" oraz na Wieżę Ratuszową. Na obie trasy turystyczne
i na Wieżę Ratuszową mamy limitowaną liczbę miejsc. Rezerwacji na te trzy atrakcje można dokonywać wysyłając maila
dę otrzymamy Miasto Idealne, idealne do tego
żeby spędzić tu dzień, dwa… a może zostać tu
na dłużej…
Dominika Lipska – Turystyka z Pasją
na adres [email protected] O godz. 14.30 spotykamy się na Plateau Bastionu VII na ognisku z kiełbaskami, które zapewnia nam Restauracja Renesans. Będziemy również
spośród najwytrwalszych Odkrywców losować nagrody m.in.
wycieczkę i nagrody książkowe ufundowane przez Biuro Podróży Quand oraz zestawy upominków od Urzędu Miasta Zamość. Serdecznie zapraszamy.
OBUWIE I ODZIEŻ SPORTOWA
ZNANYCH MAREK
Galeria Revia Park
Lubelska 40, Zamość
tel. kom. 501-860-932, 792-860-932
reklama
10
I C C H O K L E J B U S Z P E R E C ( 1 8 5 2-1 9 1 5 ) ( I I )
KILKA DAWNYCH WSPOMNIEŃ W 101. ROCZNICĘ ŚMIERCI
i wielu studiów krytycznych i historyczno-literackich; napisał także monografię poświęconą twórczości I. L. Pereca. Nachman
Majzel – poszukując Perecjanów – odwiedził Zamość w 1925 r.
D
rugą część małej antologii dawnych wspomnień o Icchoku
Lejbuszu Perecu otwiera wspomnienie Nachmana Majzela (ur.
w Kijowie w 1887 r. – zm. w Izraelu w 1966 r.) – wydawcy, krytyka i historyka literatury jidysz i publicysty. Nachman
Majzel jest autorem kilkudziesięciu książek
Nachman Majzel
NA ŁAWCE W OGRODZIE KRASIŃSKICH
(Nachum Sokołow i I.L. Perec)
Niezwykle interesujące jest krótkie wspomnienie Marca Chagalla (ur. w Łoźnie koło
Witebska w 1887 r. , zm. w 1985 r. w Saint-Paul de Vence) – malarza i grafika żydowskiego pochodzenia, czołowego przedstawiciela kubizmu i internacjonalizmu
w malarstwie. Publikowane wspomnienie
„Jak poznałem Pereca” pochodzi z 1935 r.,
gdy przybył na krótko do Polski. Jest to
zapewne fragment szerszych wspomnień,
gdyż wówczas Marc Chagall pisał serię artykułów i wspomnień, które ukazywały się
w prasie w jidysz i w przekładach na język
polski w żydowskiej prasie polskojęzycznej;
był także, o czym wspomina, ilustratorem
do jednej z bajek Pereca.
szawie na przeciąg kilkudziesięciu lat bez przerwy – drugi z kilkuletnią przerwą pozostał tu
do końca życia. W ciągu 40 lat bliskiej zażyłości
i pomimo tej zażyłości Perec i Sokołow szli rozmaitymi drogami i żyli w różnych artystycznych
i społecznych środowiskach.
A jednak ich drogi często krzyżowały się. Sokołow zdaje sobie z tego sprawę i wkrótce po
śmierci Pereca pisze o tym w serii artykułów
(1915).
„Różniłem się od Pereca wychowaniem, wiedzą, przyzwyczajeniem i osobliwościami charakteru. Perec to –: ulica żydowska, rzemieślnik,
sklepikarz, kobieta, dom żydowski – przy czym
wszystko to łączyło się u niego z językiem »jidysz«. Podczas gdy mój świat stanowiła: wiedza, młodzież jeszybotów i ci wszyscy, co mieli
styczność z księgą żydowską, z oświatą... Nie
chodziło tu o różnicę zdań, lecz o głęboką różnicę atmosfer i światopoglądów”.
W ciągu dziesiątków lat znajomości były
okresy, kiedy Perec i Sokołow żyli w serdecznej
przyjaźni, czuli do siebie wielki pociąg, ale czasami odpychało ich coś od siebie. Były chwile,
kiedy jeden z nich musiał się podporządkować drugiemu, a do tego żaden z nich nie był
zdolny. Każdy z nich musiał być ośrodkiem –
punktem, od którego wszystko się zaczynało
i do którego wracało. Obaj byli nazbyt aktywni,
nazbyt twórczy, aby się któryś zgodził być dodatkiem, dopełnieniem drugiego.
Nahum Sokołow
Obaj przyjechali do Warszawy w młodości –
Sokołow, jako 18-19 letni młodzieniec, Perec
– w wieku 23-24 lat. Pierwszy pozostał w War-
Marc Chagall
JAK POZNAŁEM PERECA
Omawiając stosunki osobiste między sobą
a Perecem, Sokołow pisze: „Ciężko mi mówić
o tym, ponieważ są to sprawy nazbyt bliskie
mojemu sercu, płytcy ludzie, nie orientująSądziłem, że wystarczy tylko kochać, – aby
moc pisać o Perecu. Ale czy ten, który kocha,
jest już krytykiem?
Nie znałem nawet Pereca osobiście. Dopiero
gdy wydawnictwo (nie pamiętam jakie) zwróciło się do mnie z prośbą, abym wykonał ilustracje do jednej z bajek Pereca „Kuglarza”, zainteresowałem się jego twórczością.
Byłem oszołomiony. Znacie zapewne to
uczucie, które was ogarnia, gdy nagle, skręcając z jednej ulicy w drugą, na samym rogu, tuż
obok płotu, wpada z nieba do stóp waszych
księżyc żydowski z ciemnym horyzontem za
sobą. Tak samo z małych, białych kartek wypłynęły biedne, nie wspaniałe, żydowskie obrazy
i postaci.
To wszystko jest proste; ale nowe. Jest to
owa, ledwie podkreślona, szlachetna technika,
owe już przeżyte środki, które jedynie i wyłącznie mogą sztukę uczynić narodową, niezawisłą
od treści.
I rzeczywiście. Gdyż nie grały w nas od lat
dziecięcych tęsknie te tony, te dni sobotnie, te
wieczory piątkowe, te jarmułki aksamitne, te
dziewczyny ze swą młodością, te pejzaże, co
oddychają psalmami, te ostatnie tony Żydów,
Ciekawe wspomnienie napisał Szolem
Alejchem (właśc. Salomon Rabinowicz, ur.
1859 r. w Perejasławiu, zm. w 1916 r w Nowym Jorku) – pisarz żydowski, jeden z klasyków literatury jidysz. I.L. Perec, jeszcze jako
początkujący pisarz i poeta, nawiązał kontakt z Szalomem Alejchemem, który nosił
się z zamiarem wydawania pisma literackiego w jidysz. Perec wysłał mu sentymentalny
i ironiczny poemat „Monisz”. Sz. Alejchem
dokonał poprawek językowych, o co prosił
autor, ten jednak był rozczarowany efektem
końcowym i chociaż obydwaj twórcy oddani byli literaturze jidysz i nie rywalizowali
ze sobą, to przez długi czas odnosili się do
siebie i swojej twórczości z dystansem. Alejchem publikował niemniej jednak kolejne
utwory Pereca, a przeczytawszy „Fałkstimłeche geszichtn” (Opowiadania Ludowe) docenił jego pióro i to, co uważał za słaby
punkt Pereca – naznaczenie żydowskim,
chasydzkim mistycyzmem – uznał za wielką
wartość artystyczną.
Antologię rocznicowych wspomnień
o Perecu zamyka wspomnienie Ignacego Schipera (ur. w 1884 r. w Tarnowie, zm.
w 1943 r. niemieckim obozie koncentracyjnym na Majdanku) – prawnika, historyka,
współtwórcy nowoczesnej historiografii
polskich żydów, posła na Sejm Ustawodawczy i do Sejmu
RP.
Wspomnienie
Ignacego Schipera
powstało w 22-gą
rocznicę zgonu słynnego poety i pisarza
z Zamościa.
Warszawa,
1 maja 2016
Kazimierz J.
Latuch
cy się w stosunkach ludzkich, pomyślą, że
w pewnych okresach nie było między mną
a Perecem pełni przyjaźni i właściwego kontaktu. Może to i prawda, ale za to było w naszej przyjaźni coś takiego, czego nawet »chasydzi« Pereca nie potrafili dostrzec i ocenić.
To coś to było 40 wspólnie przeżytych lat! Raz
tylko pisałem kilka wierszy o Perecu – z okazji jego jubileuszu i wiem, że kiedy czytał te
wiersze – płakał. A łzy u Pereca nie należą do
rzeczy codziennych i nie tak łatwo jest, żeby
Perec płakał!!...”.
Oto w jaki sposób i w jakich warunkach odbyło się pierwsze spotkanie Pereca z Sokołowem.
Było to przed 60 laty. Perec miał wtedy 23
lata, a Sokołow był o 8 lat młodszy. Obaj wykazywali już wtedy wybitne zdolności i znani byli
postępowym kołom Warszawy i innych miast
Polski.
Był letni zmierzch w ogrodzie Krasińskich. Na
ławce, gdzie siadywali zazwyczaj i gdzie prowadzili długie rozmowy dawni „maskile” – usiedli
przypadkiem dwaj młodzi ludzie. Jeden już
dojrzały, drugi – prawie jeszcze chłopiec. Starszy – Perec robił jakieś krótkie notatki na kartkach, a młodszy – Sokołow zerknął ukradkiem
na to, co Perec pisał.
„Było to przed zachodem słońca – opowiada
Sokołow. – Niebo na zachodzie płonęło łuną.
Czerwone obłoki zasłaniały słońce. Młodzi ludzie patrzyli w górę. Słońce chciało przedrzeć
się przez chmury, lecz na próżno. Ten, co pisał,
zanotował:
Żydów na ziemi i na niebie... I koniec (bo nie
starczy miejsca w waszej gazecie).
Przypominam sobie swoje spacery wzdłuż
ulicy nad brzegiem rzeki, za tartakami i fabryką. Daleko, daleko, po drugiej stronie mostu, –
stajesz pod drzewem obok cmentarza. Poezja
Pereca szeptała mi do ucha, szybowała w górze
w obłokach, szumiała wśród pomników i małych domków na cmentarzu, po którym rozrzucone są skrawki jego ludowych opowieści –
rozmaite kawałki zapisanego drobnym pismem
papieru... Czyż opuszczony cmentarz nie byłby
doskonałą sceną dla sztuki Pereca „Noc na starym rynku”?
Icchok Lejbusz Perec w Ogrodzie
Krasińskich w Warszawie
»Obłoki rumienią się, jak narzeczona na przyjęcie oblubieńca swego – słońca!«”.
Później – obaj rozeszli się w różne strony.
Sokołow w r. 1879 wszedł do hebrajskiej „Hacefiry” i związał się na zawsze z literaturą hebrajską – Perec – ogłosiwszy swój poemat „Monisz”
(1888), stanął na czele powstającej w on czas
do życia nowej literatury żydowskiej.
Źródło: Nachman Majzel: Na ławce w ogrodzie
Krasińskich (Nachum Sokołow i I.L. Perec), „Nasz
Przegląd”, R. XI, Nr 331, Warszawa, 26 listopada
1933, s. 13.
złożyli ręce na wasze głowy i błogosławili
was – nowe pokolenie żydowskich poetów
i pisarzy.
Źródło: Mark Chagal: Jak poznałem Pereca,
„Opinia”, R. III, Nr 17(115), Warszawa, 5 maja
1935, s. 10.
Nie uspokoję się, dopóki zbiór perecowskich
opowieści ludowych nie zostanie przeze mnie
w całości zilustrowany. Marzenie!
Boli mnie, że w rocznicę śmierci Pereca nie
mogę być gdzieś w zakątku, gdzie Żydzi wspominać go będą. W takich chwilach przeżywamy jeszcze raz całe swoje życie i twórczość...
A przecież są jeszcze przed nami lata długie,
nieznane...
I myślisz sobie; niech nasza opoka – epoka żelaza i okrucieństw – jeszcze raz odkryje
Pereca i Szalom Alejchema, którzy pierwsi
reklama
Od korespondenta Nowego Kuriera Zamojskiego w Warszawie
Szolem Alejchem
TYDZIEŃ Z I. L. PERECEM
Kto znał osobiście Pereca, – wie, że był on
daleki od wszelkich sentymentów, w przeciwieństwie do swojej „matki” – Dinezona, który
znany jest ze swego macierzyńskiego wprost
stosunku do wszystkich pisarzy, zarówno młodszych, jak starszych. Perec bywał często zimny,
jak lód, surowy, jak rabin, i cięty, jak prorok. „Idź
buty czyścić” – mógł krzyknąć na wierszokletę,
który przyszedł do niego ze swą „wiązanką poezji”; oblany zimną wodą młodzieniec szczęśliwy był, że zdrów i cały opuścił gabinet poety.
Ale gdy zjawiał się u Pereca ktoś, kto zdradzał
prawdziwy talent, wielki poeta nie posiadał się
z radości, wynosił zalety młodego kolegi aż po
niebiosa i przez Dinezona obwieszczał miastu,
że urodził się u Żydów nowy Szekspir, prorok
Ignacy Schiper
I. L. PEREC
Jezajasz, Mesjasz! Mesjasz!... Jeśli się nie mylę,
pierwszy utwór Asza był właśnie oceniony
przez Pereca, który pierwszy powiedział o Szalomem Aszu, że jest Szalomem Aszem...
Tak samo było zresztą z innymi, młodszymi.
Oczywiście, Perec niekiedy się mylił. Nie co
dzień jest święto i nie co dzień rodzi się taki
Asz. Ale Perec niewiele sobie robił z tych rzeczy
– wyśmiewał się i rychło o swej pomyłce zapomniał.
Znałem Pereca przez długie lata. Ale go nigdy nie widziałem tak świeżego, kwitnącego
i wspaniałego, jak zeszłorocznej Wielkiej Nocy,
w ciągu jednego tygodnia, który z nim razem
spędziłem. Jakby przeczuwał, że jest to nasz
ostatni tydzień, – był wobec mnie wyjątkowo
szczery, bardziej niż zwykle się mną zainteresował i otworzył przede mną głąb swej bogatej,
świętej duszy mówiąc o nowej twórczości...
Co mnie zadziwiło – to obojętność, z jaką wysłuchiwał mojej o jego mistycznych formach
w ostatnich czasach. Powiedziałem mu zupełczy z tych słów nuta. Najosobistsza, najintymniejsza! Wydaje się nam, jakby Perec w obliczu
bliskiej śmierci zobaczył naraz samego siebie,
całe swe życie, całą swą twórczość i jakby ostatnim wysiłkiem chciał zdobyć to, do czego dążył,
a nie osiągnął.
Ciszej, ciszej...
Czyż nie brzmi to jak łaknienie harmonii, jak
tęsknota po burzach życiowych?!
Życie bowiem i twórczość Pereca to ciągłe
borykanie się ze sobą i otoczeniem, ustawiczna
burza, nieustanne falowanie.
Był synem epoki przejściowej, w której starły
się idee z niezwykłą gwałtownością, idee Zachodu z tradycjami getta, życie gromady z życiem wykluwającej się indywidualności.
Stiller, stiller,
Danken will er...
Były to ostatnie słowa, które napisała ręka
Pereca. Ledwo zaczęta piosenka, zdaje się dla
dzieci. Znaleziono kartkę, zapisaną cytowanymi słowami, na stoliczku nocnym obok łóżka,
w którym poeta nagle zgasł nad ranem dnia 3
kwietnia 1915 roku.
Ciszej, ciszej...
Gdy dziś z perspektywy 20-letniej patrzymy
na twórczość Pereca, nabierają jego ostatnie
słowa, które wyrwały się z jego duszy, symbolicznego nieomal znaczenia.
Ciszej, ciszej...
Przypomnijmy sobie: słowa te padły w drugim roku wojny światowej, gdy w Warszawie roiło się od uchodźców z okolic przyfrontowych,
a serce poety krwawiło wobec bezmiaru nędzy
i opuszczenia bezdomnych dzieci żydowskich.
Dłużyły się jeszcze cienie życia gromadnego,
spowitego w tradycje średniowiecza, wierzenia
mistyczne. Lecz w getto wnikały już głosy „luzem chodzących” które wzywały do ocknięcia
się z „wiekowego snu”. Tylko nieznacznie były
uchylone bramy gettowe, a już rozbrzmiewało
od skłóconych haseł. Powstawały partie i fakcje.
Haskala uderzała w życie tradycyjne, niebawem
jęły syjonizm i folkizm walić fortece asymilacji,
narastał wreszcie żydowski socjalizm a wraz
z nim pogłębiał się Kulturkampf w „ulicy żydowskiej”. Prawdziwy zmierzch starych i narodziny nowych bogów i bożyszcz!
Na taki to czas przypada twórczość Pereca.
Dodajmy jeszcze i podkreślmy, że był to okres,
w którym poza niewygasłym jeszcze życiem
tradycyjnym żadne z nowych haseł – idei nie
mogło się wykazać sprawdzianami życiowymi,
żadne z nich nie ukształtowało jeszcze przekonywującej i rozstrzygającej rzeczywistości,
a każde z nich brzmiało jak program na przyszłość, jak teoria... Masa nie zabrała jeszcze
wtedy głosu, słuchała i milczała, była jeszcze
gładką taflą, po której nowe hasła jeno się śli-
Ciszej, ciszej... Czyżby tylko oskarżenie, rzucone światu w imię humanitaryzmu? Oskarżenie poety, który zidentyfikował się z wiecznym
tułaczem Ahaswerem, z błądzącymi i opuszczonymi dziećmi narodu-tułacza?
Ciszej, ciszej...
Nie tylko oskarżenie! Druga jeszcze dźwię-
Szolem Alejchem, I. L. Perec i J. Dinezon
reklama
nie szczerze swoje zdanie o „Złotym łańcuchu”,
podkreślając, że oddam dziesięć „Złotych łańcuchów” za jedną powiastkę z jego „Opowieści
ludowych”. Perec parsknął głośnym, ale miłym
śmiechem: cha, cha, cha – Dinezon mówi to
samo!
Nie patrząc na to, że tak sucho rozprawiłem
się z jego miłością – „Złotym łańcuchem” – Perec wyznał mi szczerze, że uważa to dzieło za
najlepsze z całej swej twórczości i że mnie i Dinezonowi na złość przerobi je jeszcze raz, dopóki stanie się doskonałym, w każdym calu wykończonym dziełem. I w toku rozmowy zręcznie
przeskoczył na moją twórczość, mówiąc o niej
z takim ciepłem i zainteresowaniem, chwaląc ją
tak płomiennymi słowy, ciesząc się tak naiwnie
i szczerze z mego powodzenia, jakby chodziło
o jego własną twórczość...
Źródło: Szalom Alejchem: Tydzień z I. L.
Perecem, „Opinia”, R. III, Nr 17(115), Warszawa, 5
maja 1935, s. 11.
zgały. Tylko garstki intelektualistów prowadziły
boje, więcej ze sobą, niż z owym anonimem –
masą, o którego sprawę chodziło. Od mnogości
orientacji brakło orientacji, tej właściwej, której
sprawdzianem jest wysiłek zbiorowy.
W którym kierunku pójdzie ów zbiorowy wysiłek? Takie było dziejowe pytanie okresu przejściowego i przełomowego zarazem, w którym
Perecowi wypadło żyć i tworzyć. Pytanie to
przytłaczało Pereca i wycisnęło piętno na całej
jego twórczości. Dzisiaj, gdy już minął okres
„burzy”, łatwiej zrozumieć te różnorodne oblicza, jakie cechują utwory Pereca. W ciągu wielu,
wielu lat trudno było dojść do ładu z pytaniem:
jakie było ideowe podłoże twórczości Pereca?
Niektórzy krytycy radzili sobie przez rozbijanie
twórczości tej na okresy i podokresy: a więc
początkowo był maskilem i hebraistą, później
nie przestając być maskilem skłaniał się ku
asymilacji (nawet pod względem językowym),
jeszcze później wahał się między syjonizmem
i folkizmem, jakiś czas kokietował socjalizm, by
potem „nawrócić się” na tradycyjne żydostwo
i z rezygnacją rozczarowanego nowymi hasłami „wrócić do bożnicy” itd.
Dzisiaj niepotrzebne nam to „rozproszkowanie” Pereca. Dzisiaj spoglądamy nań jak na gnanego nieustającymi wątpliwościami intelektualistę, który pragnie wierzyć, chce się zazębić
ideę, lecz – nie mając sprawdzianów życiowych
– zawisł w powietrzu, między ziemią i niebem.
Wieczny konflikt między sercem a intelektem –
oto co z Pereca uczyniło naturę stale podnieconą, niespokojną, chwiejną, pełną sprzeczności.
Zdawało się przez jakiś czas, że ten niespokojny duch znalazł nareszcie jakąś przystań.
Wydawać się mogło, że jego „Opowieści ludowe” i „Opowieści chasydzkie” były dlań taką
przystanią, że dotarł wreszcie do lądu, na którym żyją ludzie pełni harmonii, o wzniosłej etyce i patosie bohaterów. Lecz to tylko złudzenie
(przed laty również piszący te słowa uległ temu
złudzeniu przy ocenie twórczości Pereca)! Złudzenie, wywołane sugestywną automistyfikacją Pereca. Pomimo całego piękna, które Perec
zamknął w swych „opowieściach” nie odczuwa
się w nich żaru serca, żaru religii. To piękno
jest zimne, jak „amor intelectualis”... W tym stylizowanym świecie brak żywiołu, bo i skąd się
miał wziąć, skoro autor mocno tkwił w sidłach
swego intelektu, który jak chochlik szeptał mu
w ucho: epos układasz ze snów, które jakże dalekie są rzeczywistości!
Zdawało się Perecowi, stale uciekającemu
i przeskakującemu z obozu do obozu, z idei do
idei, zdawało mu się, że w „urojonych rzeczywistościach”, jakimi jest świat jego „opowieści
ludowych” i „opowieści chasydzkich”, znajdziesz
nareszcie punkt zaczepienia i spokój intelektualny.
Lecz i ta nadzieja prysła. Pod koniec życia sięgnął do Biblii, i... silniej zaczęło bić jego serce,
zagłuszając niespokojny rytm jego intelektu.
Z pod pióra Pereca wypłynęły wtedy przepiękne tłumaczenia „Pieśni nad pieśniami”, „Księgi Rut” i „Kaznodziei”, które wraz z piosnkami
dziecięcymi, pisanymi dla sierot wojennych
w sierocińcach warszawskich, zamknęły jego
twórczość.
Czyżby i ta świadomość, że nawiązuje do
„Księgi Ksiąg” i że z piosenką pocieszenie biegnie do skołatanych dzieci żydowskich, nie
przyniosła mu spokoju – oparcia?
Stiller, stiller,
Danken will er...
Komu to pragnął podziękować i za co?
Źródło: I. Schiper: I. L. Perec (W 22-gą rocznicę
zgonu), „Ster,. R. I, Nr 9, Warszawa, 4 kwietnia
1937 r., s. 4.
Sobota, 7 maja
Piątek
Eskadra "Czerwone ogony" TVP1 21:25
Akcja filmu rozgrywa się na froncie włoskim,
gdzie eskadra składająca się wyłącznie z czarnoskórych pilotów stara się zdominować niebo. Jest to jedyna dla nich okazja, aby wykazać, iż są niepokonani i niezawodni. Chcą również udowodnić, że należy się im szacunek, bowiem na ziemi za kolor skóry traktuje się ich
z pogardą.
PROGRAM T V 6.05.2016 - 12.05.2016
Piątek, 6 maja
TVP 1
TVP 2
05:35 Klan (2938)
06:00 Telezakupy
06:35 Najdziwniejsze na świecie
07:30 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości
08:15 Polityka przy kawie
08:35 Jak to działa?
09:05 Ojciec Mateusz (84)
09:55 Grzech Fatmagül (10)
10:55 Wspaniałe stulecie: Sułtanka
Kösem (7)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Przepis dnia
12:45 Najdziwniejsze na świecie (2)
14:00 Grzech Fatmagül (11)
15:00 Wiadomości
15:15 Okrasa łamie przepisy
16:00 Świat się kręci
16:45 Pegaz – Flesz
16:50 Czekamy na Światowe Dni
Młodzieży – kronika
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:50 Przepis dnia
18:00 Klan (2939) – telenowela
18:35 Wspaniałe stulecie: Sułtanka
Kösem (8)
19:30 Wiadomości
20:25 Zagadka hotelu Grand (6) –
serial obyczajowy Hiszpania
2011
21:25 Eskadra „Czerwone ogony” (Red
Tails) – film akcji USA 2012
Reż. Anthony Hemingway, wyk.
Terrence Howard, Cuba
Gooding jr ( 130 min)
23:35 Zemsta (8) – serial obyczajowy
USA 2012
00:30 Żywe trupy (1/16) – serial grozy
USA 2013
01:20 Chicago Fire (20)
02:15 Biała wizytówka (6)
03:30 Świat się kręci
04:20 Notacje – serial dok.
POLSAT
06:10 M jak miłość (1056, 1057) –
serial obyczajowy Polska 2014
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Barwy szczęścia (1450) – serial
obyczajowy Polska 2016
11:30 Na dobre i na złe (150) – serial
obyczajowy Polska 2003
12:35 Tylko z tobą (46) – serial
obyczajowy
13:35 Paweł z Tarsu – pojednanie
światów – serial dokumentalny
14:05 Na sygnale (22)
14:40 Rodzinka.pl (73, 74)
15:40 Panorama – kraj
15:55 Pogoda – kraj
16:00 Sonda II (4)
17:05 Tylko z tobą (47) – serial
obyczajowy Turcja 2015
17:55 Dzięki Bogu już weekend –
kulisy
18:00 Panorama
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia (1450, 1451)
– serial obyczajowy
20:40 O mnie się nie martw (48) –
serial komediowy
21:40 Rodzinka.pl (178) – serial
komediowy
22:20 Dzięki Bogu już weekend
23:35 Komediowa Scena Dwójki
00:35 Rocky II – dramat USA 1979
Reż. Sylvester Stallone, wyk.
Sylvester Stallone, Talia Shire (
125 min)
02:40 Czterdzieści dni i czterdzieści
nocy (40 Days and 40 Nights)
– komedia romantyczna
USA/W. Bryt./Francja 2002
Reż. Michael Lehmann
04:45 Tropem nieznanego – serial
dokumentalny
TV4
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:55 Trudne sprawy (618)
08:55 Malanowski i Partnerzy (512,
513)
09:55 Dzień, który zmienił moje życie
(126)
10:55 Dlaczego ja? (173) – serial
fabularno-dokumentalny
11:55 Pielęgniarki (248) – serial
fabularno- dokumentalny
12:55 Trudne sprawy (619)
13:55 Dwoje we troje (16)
14:00 Pierwsza miłość (2293)
14:45 Dlaczego ja? (445)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i Partnerzy (694) –
serial fabularno- dokumentalny
Polska 2015
17:00 Małolaty (47) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2015
18:00 Pierwsza miłość (2294) – serial
obyczajowy Polska 2016
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (320) –
serial komediowy Polska 2009
20:05 Dancing with the Stars. Taniec z
gwiazdami – program
rozrywkowy
22:10 Step Up 3D – film muzyczny
USA 2010 Reż. Jon Chu, wyk.
Rick Malambri, Sharni Vinson,
Alyson Stoner ( 135 min)
00:25 Must be the music – tylko
muzyka
02:25 Tajemnice losu
TVN7
05:00 Top 10 lista przebojów
06:00 Nie igraj z aniołem (49)
07:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
07:35 Kacper: Szkoła Postrachu
08:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
08:35 Kacper: Szkoła Postrachu
09:00 Nieśmiertelny (5)
10:00 Moja nadzieja (52)
11:00 Włoska narzeczona (140)
12:00 Galileo (550)
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Moja nadzieja (53)
17:00 Włoska narzeczona (141)
18:00 Mistrz kuchni: Juniorzy
18:35 Niesamowite rekordy
19:55 Wysmakowani
20:05 Tajna broń – film sensacyjny
USA 1996
22:15 Equilibrium – film sf USA 2002
00:35 Tajlandzki łącznik – film
erotyczny Francja 2010
PULS
06:50 Męski typ
07:25 Ukryta prawda (16)
08:25 Sąd rodzinny (168)
09:25 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (607)
10:25 Chirurdzy (16)
11:25 Mango – Telezakupy
13:00 Sąd rodzinny (169)
14:00 Szpital (370)
15:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (608)
16:00 39 i pół (4)
17:00 Agentka o stu twarzach (4) –
serial sensacyjny USA
18:00 Chirurdzy (17) – serial
obyczajowy USA
19:00 Ukryta prawda (17) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska
20:00 Wpuszczony w kanał – film
animowany Wielka
Brytania/USA 2006
21:50 Legion Niezwykłych Tancerzy:
Wybuch powstania – film
przygodowy USA 2010, reż.
Jon M. Chu, Charles Oliver,
wyk. Luis Rosado
23:35 W sieci kłamstw – film
sensacyjny USA 2008, reż.
Ridley Scott, wyk. Leonardo
DiCaprio
02:15 Klub magii
04:25 Druga strona medalu
TVN
05:45 Uwaga! – magazyn reporterów
06:15 Mango – Telezakupy
07:20 Singielka (128) – telenowela
Polska 2016
07:50 Doradca smaku – magazyn
kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Kuchenne rewolucje – reality
show
12:00 Szkoła (281) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
13:00 Szpital (518) – serial
fabularno-dokumentalny
14:00 Ukryta prawda (629)
15:00 Rozmowy w toku
16:00 Szkoła (282) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
17:00 Ukryta prawda (630) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
18:00 Szpital (519) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
19:00 Fakty
19:50 Uwaga! – magazyn reporterów
20:00 Transformers – film sf USA
2007 Reż. Michael Bay, wyk.
Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh
Duhamel ( 180 min)
23:00 Żołnierze kosmosu (Starship
Troopers) – film sf USA 1997
Reż. Paul Verhoeven, wyk.
Casper Van Dien, Dina Meyer,
Denise Richards ( 155 min)
01:35 Kuba Wojewódzki
02:40 Uwaga!
02:55 Klub magii
04:15 Rozmowy w toku
Polsat Sport News
07:00 Magazyn EURO 2016
08:00 Sport Flash
06:00 Niania (34, 35)
08:07 Magazyn golfowy
07:00 Nash Bridges (73, 74)
09:00 Motocyklowe Mistrzostwa
Świata: Grand Prix Francji
09:00 Kobra – oddział specjalny (13, 14)
11:40 Trans World Sport
11:00 Napisała: morderstwo (20)
12:00 Sport Flash
12:07 Trans World Sport
12:00 Dziesięć przykazań (17)
13:00 Sport Flash
13:05 Odmienić los (134)
13:10 Motocyklowe Mistrzostwa
14:00 Oblicza miłości (120)
Świata: Grand Prix Francji
14:00 Sport Flash
15:00 Niewolnica Victoria (21, 22)
14:05 Motocyklowe Mistrzostwa
17:00 Dziesięć przykazań (18)
Świata: Grand Prix Francji
15:00 Sport Flash
18:00 Bibliotekarze (10, 1)
15:05 Motocyklowe Mistrzostwa
20:00 Szczęki – thriller USA 1975
Świata: Grand Prix Francji
16:00 Sport Flash
22:30 Anakondy: Polowanie na
16:07 Boks
krwawą orchideę – horror USA 17:00 Sport Flash
2004
17:07 Kolarstwo: Tour de Romandie
00:40 Kolekcjoner – horror USA 2012 18:00 Sport Flash
18:07 Kolarstwo: Tour de Romandie
02:15 Dyżur
19:00 Sport Flash
19:07 Magazyn EURO 2016
03:00 Na jedwabnym szlaku
19:50 Koszykówka mężczyzn: Tauron
03:50 Biesiada na cztery pory roku:
Basket Liga mecz fazy play-off
22:00 Piłka nożna: Liga rosyjska
Biesiada kurpiowska: Miód
mecz: FK Rostów - Lokomotiw
kurpiowski
Moskwa
04:20 Menu na miarę
00:00 Piłka nożna: 1. liga
05:35 Z archiwum policji
Polecamy
Piątek
Step Up 3D
Polsat 22:10
Luke nie potrafi wyobrazić sobie życia bez tańca.
Stary magazyn, w którym mieszka, uczynił mekką
dla tancerzy ulicznych z całego świata. Pod nazwą
„House of Pirates” grupa utalentowanych młodych
ludzi ćwiczy z zapałem, by wziąć udział w międzynarodowych zawodach. Zwycięstwo pozwoliłoby
Luke'owi spłacić długi. By tego dokonać, grupa
musi pokonać odwiecznych rywali – „House of Samurai”. Wśród tancerzy jest Natalie, w której Luke
się zakochuje. Dziewczyna skrywa sekret, który
może zniszczyć rodzące się uczucie i zaprzepaścić
szansę na zwycięstwo.
Sobota
Skyfall
Niedziela
TVP1 21:20
Zostaje wykradziony twardy dysk zawierający dane
tajnych agentów. Próba pojmania złodzieja
w Stambule kończy się porażką. Ranny podczas akcji agent 007 zostaje uznany za zmarłego. Dochodzi do zamachu terrorystycznego na siedzibę MI6
w Londynie. Część budynku zostaje zniszczona.
Agencja przenosi się do podziemnych biur.
Na wieść o ataku James Bond powraca do Londynu. Fragment pocisku pobrany z jego rany pomaga
namierzyć złodzieja dysku. Bond ma go odnaleźć
i zabić. W rodzinnym majątku 007 razem z szefową
organizują zasadzkę.
Mama na obcasach TVP1 21:35
Helen Harris wiedzie żywot modelki, której jedyną
troską są pokazy mody i imprezy z udziałem nowojorskiej elity. Pewnego dnia wydarza się tragedia. Jej siostra i szwagier giną w wypadku samochodowym, osierocając trójkę dzieci. Ku zaskoczeniu Helen obowiązek opieki nad 15-letnią Audrey, 10-letnim Kennym i 5-letnią Sarą spada
właśnie na nią. Helen ambitnie podchodzi do zadania. Zamierza wszystkim udowodnić, że potrafi być odpowiedzialną mamą. Pomocną dłoń wyciągają do niej starsza siostra i bardzo miły pastor Dan Parker.
TVP 1
TVP 2
06:10 Słownik [email protected]
06:40 Las story
07:05 Odnawialne źródła energii (1)
07:35 Pełnosprawni
08:00 Rok w ogrodzie
08:25 Naszaarmia.pl
08:50 Kangur Dundee – serial dok.
09:35 Akademia pana Kleksa (2) – fi
lm dla młodzieży Polska/ZSRR
1984
11:05 Sprawa dla reportera
11:55 Cztery kąty, anioł piąty
12:35 Na zdrowie
13:10 Okrasa łamie przepisy
13:45 Eskadra „Czerwone ogony” –
film akcji USA 2012
15:55 Downton Abbey (6) – serial
kostiumowy
17:00 Teleexpress
17:30 Ojciec Mateusz (196) – serial
kryminalny
18:25 Bodo (9) – serial obyczajowy
Polska 2015
19:30 Wiadomości
20:05 GOL – magazyn piłkarski
20:25 Strażacy (20) – serial
obyczajowy Polska 2016
21:20 Skyfall – film sensacyjny Wielka
Brytania/USA 2012 Reż. Sam
Mendes, wyk. Daniel Craig, Judi
Dench, Javier Bardem ( 150 min)
23:50 Chicago Fire (20) – serial
obyczajowy USA 2012
00:45 Wojenna narzeczona (4) – serial
wojenny Wielka
Brytania/Polska 1997
01:50 Downton Abbey (6) – serial
kostiumowy
02:50 Matka swojej matki – dramat
Polska 1996 Reż. Robert
Gliński, wyk. Maria Seweryn (
105 min)
04:35 Pamięć obozów – film
dokumentalny USA 2005
05:20 Niegrzeczne rośliny (1) – film
dokumentalny W. Bryt. 2012
06:25 M jak miłość (1220) – serial
obyczajowy Polska 2016
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Program do czytania
10:50 Śniadanie na trawie (10)
11:20 Dzika muzyka (9)
11:55 Sonda II (6) – program
popularnonaukowy Polska
2016
12:25 Domy przyszłości
13:00 Przygarnij mnie
14:00 Familiada
14:35 Rodzinka.pl (178)
15:15 Dzięki Bogu już weekend
16:25 O mnie się nie martw (48) –
serial komediowy Polska 2015
17:20 Sonda II (8) – program
popularnonaukowy Polska
2016
17:45 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama
18:50 Postaw na milion – kulisy
19:05 Postaw na milion
20:05 Kocham Cię, Polsko!
21:50 Czterdzieści dni i czterdzieści
nocy (40 Days and 40 Nights)
– komedia romantyczna
USA/W. Bryt./Francja 2002
Reż. Michael Lehmann, wyk.
Josh Hartnett ( 105 min)
23:35 Psychoza (17, 18) – serial
grozy USA 2014
01:20 Śniadanie na trawie (10)
01:50 Asterix i Obelix kontra Cezar
(Astérix et Obélix contre César)
– film przygodowy Francja/
Niemcy/Włochy 1999 Reż.
Claude Zidi, wyk. Christian
Clavier ( 110 min)
POLSAT
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:35 Jeźdźcy smoków
08:05 Turbo Fast
08:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu
świata
09:15 Przygody Kota w butach – serial
animowany 2016
09:35 Magazyn Euro 2016
10:05 Ewa gotuje
10:35 Wysmakowani
10:45 Powiedz TAK! (10) – serial
obyczajowy Polska 2015
11:45 Top chef
13:15 Hell’s Kitchen – piekielna
kuchnia
15:15 Jaś Fasola (13) – serial
komediowy Wielka Brytania
1995
15:45 Trudne sprawy (581) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
16:45 Pamiętniki z wakacji (58) –
serial fabularno-dokumentalny
Polska 2016
17:45 Chłopaki do wzięcia (65) –
telenowela dokumentalna
18:40 Dwoje we troje (17) – serial
komediowy Polska 2016
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (324) –
serial komediowy Polska 2010
20:00 Epoka lodowcowa III – Era
dinozaurów – film animowany
USA 2009
22:10 Twoja twarz brzmi znajomo –
program rozrywkowy
00:10 Dancing with the Stars. Taniec z
gwiazdami – program
rozrywkowy
02:10 Tajemnice losu – magazyn
Niedziela, 8 maja
TVP 1
TVP 2
06:30 My, wy, oni
07:00 Msza święta
08:00 Tydzień
08:35 Jak to działa?
09:10 Ziarno
09:40 Teleranek
10:20 Rozdarte serca (9)
11:10 Misja – kondycja. Magazyn
biegacza i triathlonisty
11:25 Do zobaczenia w Krakowie
11:45 Między ziemią a niebem
12:00 Regina Coeli
12:15 Między ziemią a niebem
12:45 Dzika Polska
13:25 Skyfall – film sensacyjny W.
Bryt./USA 2012, reż. Sam
Mendes, wyk. Daniel Craig
16:00 Zagadka hotelu Grand (6) –
serial obyczajowy
17:00 Teleexpress
17:30 Strażacy (20) – serial
obyczajowy Polska 2016
18:35 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:25 Bodo (10) – serial obyczajowy
Polska 2015
21:35 Mama na obcasach (Raising
Helen) – komediodramat USA
2004 Reż. Garry Marshall, wyk.
Kate Hudson, John Corbett,
Joan Cusack ( 125 min)
23:40 Bez wstydu – film
psychologiczny Polska 2012
Reż. Filip Marczewski, wyk.
Mateusz Kościukiewicz,
Agnieszka Grochowska, Anna
Próchniak ( 90 min)
01:10 Jaka to melodia?
02:05 Dziewczęta z Nowolipek –
dramat Polska 1986 Reż.
Barbara Sass, wyk. Maria
Ciunelis, Izabela DrobotowiczOrkisz, Ewa Kasprzyk ( 90 min)
05:35 Newton
06:05 Słowo na niedzielę
06:10 Natura się o(d) płaca
06:45 M jak miłość (1221)
07:40 Barwy szczęścia (14471451) –
serial obyczajowy Polska 2016
10:30 Niegrzeczne rośliny (2) – film
dokumentalny Wielka Brytania
2012
11:35 Podróże z historią
12:15 Makłowicz w podróży
12:45 Kabaret w samo południe (4)
14:00 Familiada
14:35 Kocham Cię, Polsko! (10)
16:25 Na dobre i na złe (636) – serial
obyczajowy Polska 2016
17:25 Na sygnale (95) – serial
obyczajowy Polska 2016
18:00 Panorama
18:55 Przygarnij mnie
20:05 Asterix i Obelix kontra Cezar
(Astérix et Obélix contre César)
– film przygodowy Francja/
Niemcy/Włochy 1999 Reż.
Claude Zidi, wyk. Christian
Clavier, Gérard Depardieu (
120 min)
22:05 Komediowa Scena Dwójki
23:05 Chłopaki na bok (Boys on the
Side) – komediodramat
USA/Francja 1995 Reż.
Herbert Ross, wyk. Whoopi
Goldberg, Mary- Louise Parker
( 125 min)
01:10 Maraton tańca – komedia
Polska 2010 Reż. Magdalena
Łazarkiewicz, wyk. Łukasz
Simlat, Joanna Kulig ( 110
min)
03:00 Psychoza (17, 18)
POLSAT
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:45 Jeźdźcy smoków
08:15 Turbo Fast
08:45 Jeźdźcy smoków: Na końcu
świata
09:30 Klopsiki i inne zjawiska
pogodowe – film animowany
USA 2009
11:25 Nowa księga dżungli – film
przygodowy USA 1994, reż.
Stephen Sommers, wyk. Jason
Scott Lee
13:45 Epoka lodowcowa III – Era
dinozaurów – film animowany
USA 2009
15:45 Twoja twarz brzmi znajomo –
program rozrywkowy
17:45 Nasz nowy dom – reality show
18:40 Dwoje we troje (18) – serial
komediowy
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo w państwie – program
publicystyczny
20:05 Must be the music – tylko
muzyka – program rozrywkowy
22:45 Inwazja: Bitwa o Los Angeles –
film sf USA 2011 Reż.
Jonathan Liebesman, wyk.
Aaron Eckhart, Ramon
Rodriguez, Will Rothhaar ( 145
min) Rok 2011. Obcy zniszczyli
największe miasta na świecie.
Sierżant Michael Nantz wraz z
żołnierzami chcą uratować
szukających schronienia
cywilów i ocalić Los Angeles,
nim zostanie zrównane z
ziemią.
01:10 Magazyn sportowy
03:10 Tajemnice losu
Poniedziałek, 9 maja
TVP 1
05:35 Klan (2939)
05:55 Telezakupy
06:35 U wybrzeży Nowej Zelandii
07:25 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości
08:15 Polityka przy kawie
08:35 Rok w ogrodzie
08:55 Ojciec Mateusz (85)
09:55 Grzech Fatmagül (11)
10:55 Wspaniałe stulecie: Sułtanka
Kösem (8)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Przepis dnia
12:50 Lato niedźwiedzi polarnych
14:00 Grzech Fatmagül (12)
15:00 Wiadomości
15:20 Okrasa łamie przepisy
16:00 Świat się kręci
16:45 Jaka to melodia? – extra
16:48 Pegaz – Flesz
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:50 Przepis dnia
18:00 Klan (2940) – telenowela
18:30 Wspaniałe stulecie: Sułtanka
Kösem (9)
19:30 Wiadomości
20:05 GOL – magazyn piłkarski
20:25 Teatr TV: Komedia romantyczna
– Polska 2010 Reż. Michał
Gazda
21:55 Tajemnica Hitlera – film
dokumentalny
22:55 Mama na obcasach (Raising
Helen) – komediodramat USA
2004 Reż. Garry Marshall, wyk.
Kate Hudson ( 125 min)
01:00 Tata do pary (Kokowääh) –
komedia Niemcy 2011 Reż. Til
Schweiger
03:05 Notacje – serial dok.
03:25 Świat się kręci
04:20 Sarid – film dokumentalny
TVP 2
05:35 M jak miłość (1057)
06:30 Polska 1050: Wszystko przez
chrzest – film dokumentalny
Polska 2016
07:05 M jak miłość (1058) – serial
obyczajowy Polska 2014
08:00 Pytanie na śniadanie
11:05 Barwy szczęścia (1451) – serial
obyczajowy Polska 2016
11:40 Postaw na milion
12:35 Tylko z tobą (47)
13:35 Śniadanie na trawie (10)
14:10 Na sygnale (23)
14:40 Rodzinka.pl (75, 76)
15:40 Panorama – kraj
16:00 Pogoda – kraj
16:05 Kabaretowa Scena Dwójki
przedstawia (1)
17:05 Tylko z tobą (48) – serial
obyczajowy Turcja 2015
18:00 Panorama
18:40 Żużlowy Narodowy – kronika
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia (1451, 1452)
– serial obyczajowy
20:40 M jak miłość (1222) – serial
obyczajowy
21:35 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:50 Sonda II – program
popularnonaukowy
22:50 Grabież Europy – film
dokumentalny USA 2006
23:55 Grimm (11) – serial
fantastyczny USA 2012
00:50 Tulipan (1) – serial obyczajowy
Polska 1986
02:00 Chłopaki na bok (Boys on the
Side) – komediodramat
USA/Francja 1995 Reż.
Herbert Ross, wyk. Whoopi
Goldberg ( 125 min)
04:05 Grabież Europy – film dok.
POLSAT
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:00 Trudne sprawy (619) 515)
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(127) – serial fabularnodokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (174) – serial
fabularno-dokumentalny
12:00 Pielęgniarki (249) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
13:00 Trudne sprawy (620)
14:00 Pierwsza miłość (2294)
14:45 Dlaczego ja? (446)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i Partnerzy (695) –
serial fabularno- dokumentalny
17:00 Małolaty (48)
18:00 Pierwsza miłość (2295) – serial
obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (35) –
serial komediowy
20:00 Wysmakowani
20:10 Need for Speed – film
sensacyjny USA/W. Bryt./
Francja/Filipiny 2014 Reż.
Scott Waugh, wyk. Aaron Paul (
170 min)
23:00 Pod obserwacją (Hardwired) –
film sf USA/Kanada 2009 Reż.
Ernie Barbarash ( 125 min)
01:05 Upadek (Der Untergang) –
dramat wojenny Niemcy/
Austria/Włochy 2004 Reż.
Oliver Hirschbiegel ( 220 min)
04:45 Sopocka Noc Kabaretowa
Wtorek, 10 maja
TVN
05:30 Uwaga! – magazyn reporterów
05:50 Mango – Telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN – magazyn
telewizji śniadaniowej
poświęcony rozrywce, kulturze,
sportowi i podróżom.
11:00 Na Wspólnej (2265-2268) –
serial obyczajowy Polska 2016
12:45 Singielka (125-128) –
telenowela Polska 2016
14:30 You can dance – Po prostu
tańcz! – program rozrywkowy
Polska 2016
16:25 Naga broń (The Naked Gun:
From the Files of Police Squad)
– komedia USA 1988 Reż.
David Zucker, wyk. Leslie
Nielsen, Priscilla Presley,
Ricardo Montalban ( 95 min)
18:00 Kuchenne rewolucje – reality
show
19:00 Fakty
19:45 Uwaga!
20:00 Pan i pani Smith – komedia
sensacyjna USA 2005 Reż.
Doug Liman, wyk. Brad Pitt,
Angelina Jolie, Vince Vaughn (
155 min)
22:35 Pearl Harbor – dramat wojenny
USA 2001 Reż. Michael Bay,
wyk. Ben Affleck, Josh
Hartnett, Kate Beckinsale (
225 min)
02:20 Uwaga!
02:35 Klub magii
TV 4
07:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
07:35 Kacper: Szkoła Postrachu
08:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
08:35 Kacper: Szkoła Postrachu
09:00 Garfield Show
09:15 Wysmakowani
09:30 Abner, niewidzialny pies –
komedia USA 2013
11:15 Policjantki i policjanci (166,
167)
13:15 Wtajemniczeni – mikropodróż
przez ciało
14:15 STOP Drogówka
15:30 Gwiazdka Beethovena –
komedia USA/Kanada 2011
17:20 Wyznania nastoletniej gwiazdy
– komedia USA 2004
19:00 Galileo (552)
20:00 Policjantki i policjanci (168,
169)
22:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami
(87)
23:00 Grzesznicy i święci – film
sensacyjny USA 2010
TVP 1
05:25 Klan (2940)
05:50 Telezakupy
06:25 Lato niedźwiedzi polarnych
07:30 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości
08:15 Polityka przy kawie
08:35 Historia dla ciebie – pamięć. pl
09:00 Ojciec Mateusz (86)
09:55 Grzech Fatmagül (12)
10:55 Wspaniałe stulecie: Sułtanka
Kösem (9)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Przepis dnia
12:50 Urodzeni na sawannie
14:00 Grzech Fatmagül (13)
15:00 Wiadomości
15:20 Okrasa łamie przepisy
16:00 Świat się kręci
16:45 Jaka to melodia? – extra
16:48 Pegaz – Flesz
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:50 Przepis dnia
18:00 Klan (2941) – telenowela
18:35 Wspaniałe stulecie: Sułtanka
Kösem (10)
19:30 Wiadomości
20:25 Program rozrywkowy
21:00 Konkurs Piosenki Eurowizji –
Sztokholm 2016
23:10 Tata do pary (Kokowääh) –
komedia Niemcy 2011 Reż. Til
Schweiger, wyk. Til Schweiger,
Emma Schweiger ( 135 min)
01:25 Agent pod przykryciem (10) –
serial kryminalny
02:35 Tajemnicza śmierć Kathleen
Peterson (The Staircase
Murders) – thriller USA 2007
Reż. Tom McLoughlin, wyk.
Treat Williams, Kevin Pollak (
95 min)
04:10 Świat się kręci
TVP 2
POLSAT
05:40 M jak miłość (1058) – serial
obyczajowy
06:30 Kto śpiewa, dwa razy się modli
07:05 M jak miłość (1059) – serial
obyczajowy
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Barwy szczęścia (1452) – serial
obyczajowy Polska 2016
11:35 Na dobre i na złe (151) – serial
obyczajowy Polska 2003
12:40 Tylko z tobą (48)
13:35 Dzika muzyka (9)
14:10 Na sygnale (24)
14:40 Rodzinka.pl (77, 78)
15:40 Panorama – kraj
16:00 Pogoda – kraj
16:10 M jak miłość (1222) – serial
obyczajowy
17:05 Tylko z tobą (49) – serial
obyczajowy Turcja 2015
18:00 Panorama
18:35 Żużlowy Narodowy – kronika
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia (1452, 1453)
– serial obyczajowy Polska
2016
20:40 M jak miłość (1223) – serial
obyczajowy
21:35 Kulisy serialu „M jak miłość” –
film dok.
21:50 Magazyn Ekspresu Reporterów
22:50 Grabież Europy (2) – film
dokumentalny USA 2006
00:00 Komediowa Scena Dwójki
00:55 Prokurator (5) – serial
kryminalny Polska 2015
01:50 Magazyn Ekspresu Reporterów
02:55 Grabież Europy (2) – film
dokumentalny USA 2006
04:05 Tancerze (3) – serial
obyczajowy Polska 2009
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:00 Trudne sprawy (620)
09:00 Malanowski i Partnerzy (516,
517)
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(128) – serial fabularnodokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (175) – serial
fabularno-dokumentalny
12:00 Pielęgniarki (250) – serial
fabularno-dokumentalny
13:00 Trudne sprawy (621)
14:00 Pierwsza miłość (2295)
14:45 Dlaczego ja? (447)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i Partnerzy (696) –
serial fab.-dok.
17:00 Małolaty (49)
18:00 Pierwsza miłość (2296) – serial
obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (325) –
serial komediowy
20:05 Pitbull – film sensacyjny Polska
2005 Reż. Patryk Vega, wyk.
Marcin Dorociński, Janusz
Gajos ( 130 min)
22:15 Powiedz TAK! (11) – serial
obyczajowy
23:35 Kolekcjoner kości (The Bone
Collector) – thriller USA 1999
Reż. Philip Noyce, wyk. Denzel
Washington, Angelina Jolie (
150 min)
02:05 Nie opuszczaj mnie –
melodramat W. Bryt./USA
2010 Reż. Mark Romanek (
145 min)
04:30 Kabaretowa ekstraklasa
TVN
05:45 Uwaga! – magazyn reporterów
06:15 Mango – Telezakupy
07:20 Singielka (129) – telenowela
Polska 2016
07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Kuchenne rewolucje – reality
show
12:00 Szkoła (283) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
13:00 Szpital (520) – serial
fabularno-dokumentalny
14:00 Ukryta prawda (631) – serial
fabularno-dokumentalny
15:00 Rozmowy w toku
16:00 Szkoła (284) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
17:00 Ukryta prawda (632) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
18:00 Szpital (521) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
19:00 Fakty
19:50 Uwaga! – magazyn reporterów
20:10 Doradca smaku – magazyn
kulinarny
20:15 Na Wspólnej (2270) – serial
obyczajowy Polska 2016
20:55 Singielka (130) – telenowela
Polska 2016
21:30 Agent – gwiazdy – reality show
22:30 Kuba Wojewódzki
23:30 Superwizjer
00:05 Na językach
01:05 Partnerki (3) – serial
kryminalny USA 2011
02:05 Uwaga!
02:30 Klub magii
03:50 Rozmowy w toku
TV 4
06:00 Nie igraj z aniołem (51)
07:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
07:35 Kacper: Szkoła Postrachu
08:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
08:35 Kacper: Szkoła Postrachu
09:00 Nieśmiertelny (7)
10:00 Moja nadzieja (54)
11:00 Włoska narzeczona (142)
12:00 Detektywi w akcji (2)
13:00 Policjantki i policjanci (170)
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Moja nadzieja (55)
17:00 Włoska narzeczona (143)
18:00 Detektywi w akcji (3)
19:00 Policjantki i policjanci (171)
20:00 miesiąc (10)
21:00 STOP Drogówka
22:00 Anioł śmierci – film sensacyjny
USA 2009
23:40 Spadkobiercy
00:40 Mega Chichot
01:10 Interwencja
Środa, 11 maja
TVN
05:25 Uwaga!
05:45 Mango – Telezakupy
07:55 Maja w ogrodzie
08:25 Akademia ogrodnika
08:30 Dzień Dobry TVN
11:00 Co za tydzień
11:40 Druga szansa (11) – serial
obyczajowy Polska 2016
12:45 Naga broń – komedia USA
1988, reż. David Zucker, wyk.
Leslie Nielsen
14:25 Transformers – film sf USA
2007, reż. Michael Bay, wyk.
Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh
Duhamel
17:25 Sablewskiej sposób na...
18:00 Ugotowani
19:00 Fakty
19:45 Uwaga!
20:00 Tylko mnie kochaj – komedia
romantyczna Polska 2006 Reż.
Ryszard Zatorski, wyk. Maciej
Zakościelny ( 130 min)
22:10 Człowiek-demolka (Demolition
Man) – film sensacyjny USA
1993 Reż. Marco Brambilla,
wyk. Sylvester Stallone, Wesley
Snipes ( 140 min) Los Angeles
stało się sceną walk i
przemocy. W tej ponurej
rzeczywistości rozgrywa się
batalia pomiędzy policjantem
Spartanem, zwanym
Człowiekiem- demolką, a
sadystycznym psychopatą
Simonem Phoeniksem.
00:30 WszystkoGra – kulisy
powstawania fi lmu
01:00 Wybrani (17)
02:00 Uwaga!
02:15 Klub magii
TV 4
05:00 Top 10 lista przebojów
06:00 Strażnik Teksasu (120)
07:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
07:35 Kacper: Szkoła Postrachu
08:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
08:35 Kacper: Szkoła Postrachu
09:05 Gwiazdka Beethovena –
komedia USA/Kanada 2011
11:00 Galileo (551)
13:00 Wyznania nastoletniej gwiazdy
– komedia USA 2004
14:50 Ojciec panny młodej – komedia
USA 1991
17:00 09 miesiąc (9, 10)
19:00 Galileo (553)
20:00 Lwie serce – film sensacyjny
USA 1990
22:10 Granice zła – thriller Australia
2010
00:10 Krzyk sowy – thriller W.
Bryt./Kanada/Francja2009
02:20 Niesamowite rekordy
TVP 1
05:50 Telezakupy
06:25 Urodzeni na sawannie
07:25 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości
08:15 Polityka przy kawie
08:30 Pełnosprawni
08:55 Ojciec Mateusz (87)
09:55 Grzech Fatmagül (13)
10:55 Wspaniałe stulecie: Sułtanka
Kösem (10)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:25 Magazyn rolniczy
12:40 Przepis dnia
12:50 Gwadalkiwir. Wielka rzeka Hiszpanii
14:00 Grzech Fatmagül (14)
15:00 Wiadomości
15:15 Okrasa łamie przepisy
16:00 Świat się kręci
16:45 Jaka to melodia? – extra
16:48 Pegaz – Flesz
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:50 Przepis dnia
18:00 Klan (2942) – telenowela
18:35 Wspaniałe stulecie: Sułtanka
Kösem (11)
19:30 Wiadomości
20:05 GOL – magazyn piłkarski
20:25 Tannbach: Podzielona wioska
(2) – miniserial
21:25 Strzały na Placu Świętego
Piotra – film dok.
22:30 Pegaz
23:25 Tajemnicza śmierć Kathleen
Peterson – thriller USA 2007
Reż. Tom McLoughlin
01:00 Strzały na Placu Świętego
Piotra – film dok.
02:05 Pegaz
02:50 Tannbach: Podzielona wioska
(2) – miniserial
03:45 Pożegnanie Józefa Piłsudskiego
12-18 maja 1935 WarszawaKraków
TVP 2
POLSAT
06:05 M jak miłość (1059, 1060) –
serial obyczajowy Polska 2013
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Barwy szczęścia (1453) – serial
obyczajowy Polska 2016
11:35 Na dobre i na złe (152) – serial
obyczajowy Polska 2003
12:35 Tylko z tobą (49) – serial
obyczajowy
13:35 Domy przyszłości –
reportaż14.05 Na sygnale (25)
– serial obyczajowy
14:35 Rodzinka.pl (79, 80)
15:40 Panorama – kraj
16:00 Pogoda – kraj
16:10 M jak miłość (1223)
17:05 Tylko z tobą (50)
18:00 Panorama
18:35 Żużlowy Narodowy – kronika
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia (1453, 1454)
– serial obyczajowy
20:40 Na dobre i na złe (637) – serial
obyczajowy
21:45 Na sygnale (96) – serial
obyczajowy Polska 2016
22:25 Bal maturalny (Prom) –
komedia USA 2011 Reż. Joe
Nussbaum, wyk. Aimee
Teegarden, Thomas McDonell (
110 min)
00:15 O mnie się nie martw (48) –
serial komediowy
01:15 Suita hawańska – film
dokumentalny Kuba/
Hiszpania 2003
02:50 Dom światła – film
dokumentalny Niemcy 2013
04:00 Trzeci ofi cer (9) – serial
kryminalny Polska 2008
04:50 Wiadomości z drugiej ręki (30)
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:00 Trudne sprawy (621)
09:00 Malanowski i Partnerzy (519,
520)
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(129)
11:00 Dlaczego ja? (176) – serial
fabularno- dokumentalny
Polska 2010
12:00 Pielęgniarki (201) – serial
fabularno- dokumentalny
Polska 2016
13:00 Trudne sprawy (622)
14:00 Pierwsza miłość (2296)
14:45 Dlaczego ja? (448)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i Partnerzy (697) –
serial fabularno- dokumentalny
17:00 Małolaty (50) – serial
fabularno-dokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (2297) – serial
obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (70,
491) – serial komediowy
Polska 2000
20:40 Taxi – komedia sensacyjna
Francja 1998 Reż. Gérard
Pires, wyk. Samy Naceri ( 110
min)
22:30 Pamiętniki z wakacji (59) –
serial fabularno- dokumentalny
23:40 Wyścig marzeń (Dreamer:
Inspired by a True Story) –
dramat USA 2005 Reż. John
Gatins, wyk. Kurt Russell,
Dakota Fanning, Kris
Kristofferson ( 135 min)
01:55 Tajemnice losu
TVN
05:45 Uwaga! – magazyn reporterów
06:15 Mango – Telezakupy
07:20 Singielka (130) – telenowela
Polska 2016
07:50 Doradca smaku – magazyn
kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Kuchenne rewolucje – reality
show
12:00 Szkoła (284) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
13:00 Szpital (521) – serial
fabularno-dokumentalny
14:00 Ukryta prawda (632)
15:00 Rozmowy w toku
16:00 Szkoła (285) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
17:00 Ukryta prawda (633) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
18:00 Szpital (522) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
19:00 Fakty
19:50 Uwaga!
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej (2271) – serial
obyczajowy Polska 2016
20:55 Singielka (131) – telenowela
Polska 2016
21:30 You can dance – Po prostu
tańcz!
23:25 Pearl Harbor – dramat wojenny
USA 2001 Reż. Michael Bay,
wyk. Ben Affleck, Josh
Hartnett, Kate Beckinsale (
220 min)
03:05 Uwaga!
03:30 Klub magii
04:50 Rozmowy w toku
TV 4
06:00 Nie igraj z aniołem (52)
07:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
07:35 Kacper: Szkoła Postrachu
08:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
08:35 Kacper: Szkoła Postrachu
09:00 Nieśmiertelny (8)
10:00 Moja nadzieja (55)
11:00 Włoska narzeczona (143)
12:00 Detektywi w akcji (3)
13:00 Policjantki i policjanci (171)
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Moja nadzieja (56)
17:00 Włoska narzeczona (144)
18:00 Detektywi w akcji (4)
19:00 Policjantki i policjanci (172)
20:00 Podwójne uderzenie – film
sensacyjny USA 1991
22:15 Gatunek – film sf USA 1995
00:35 Spadkobiercy
01:35 Mega Chichot
02:05 Interwencja
Czwartek, 12 maja
TVN
05:50 Uwaga! – magazyn reporterów
06:20 Mango – Telezakupy
07:25 Detektywi (1002) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2012
08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Kuchenne rewolucje – reality
show
12:00 Szkoła (282) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
13:00 Szpital (519) – serial
fabularno-dokumentalny14.00
Ukryta prawda (630) – serial
fabularno-dokumentalny
15:00 Rozmowy w toku
16:00 Szkoła (283) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
17:00 Ukryta prawda (631) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
18:00 Szpital (520) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
19:00 Fakty
19:50 Uwaga!
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej (2269) – serial
obyczajowy Polska 2016
20:55 Singielka (129) – telenowela
Polska 2016
21:30 Druga szansa (12) – serial
obyczajowy Polska 2016
22:30 Na językach
23:30 Agent – gwiazdy
00:30 Wybrani (8) – serial sensacyjny
USA 2013
01:30 Ocalić Grace (6) – serial
obyczajowy USA 2009
02:30 Uwaga!
02:55 Klub magii
04:15 Rozmowy w toku
TV 4
06:00 Nie igraj z aniołem (50)
07:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
07:35 Kacper: Szkoła Postrachu
08:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
08:35 Kacper: Szkoła Postrachu
09:00 Nieśmiertelny (6)
10:00 Moja nadzieja (53)
11:00 Włoska narzeczona (141)
12:00 Detektywi w akcji (1) – serial
akcji Polska 2015
13:00 Policjantki i policjanci (169)
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Moja nadzieja (54)
17:00 Włoska narzeczona (142)
18:00 Detektywi w akcji (2)
19:00 Policjantki i policjanci (170)
20:00 Śmierć na 1000 sposobów
21:00 CSI: Kryminalne zagadki
Nowego Jorku (6)
22:00 Galileo (552)
00:00 STOP Drogówka
TVP 1
06:25 Gwadalkiwir. Wielka rzeka
Hiszpanii
07:25 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości
08:15 Polityka przy kawie
08:35 Cztery kąty, anioł piąty
09:05 Ojciec Mateusz (88)
09:55 Grzech Fatmagül (14)
10:55 Wspaniałe stulecie: Sułtanka
Kösem (11)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Smaki polskie – na zielono
12:40 Przepis dnia
12:50 Tien-szan. Niebiańskie góry Azji
14:00 Grzech Fatmagül (15)
15:00 Wiadomości
15:15 Okrasa łamie przepisy
16:00 Świat się kręci
16:45 Jaka to melodia? – extra
16:48 Pegaz – Flesz
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:50 Przepis dnia
18:00 Klan (2943) – telenowela
18:35 Wspaniałe stulecie: Sułtanka
Kösem (12)
19:30 Wiadomości
20:10 GOL – magazyn piłkarski
20:25 Program rozrywkowy
21:00 Konkurs Piosenki Eurowizji –
Sztokholm 2016
23:10 Elitarni – ostatnie starcie –
dramat kryminalny Brazylia
2010 Reż. José Padilha ( 115
min)
01:05 Naszaarmia.pl
01:35 Podróż do śmierci – film
sensacyjny Polska/Niemcy
1996 Reż. Wolfgang Panzer
03:10 Film o wolnej Polsce – film
dokumentalny Polska 2011
04:15 Świat się kręci
TVP 2
05:25 Wiadomości z drugiej ręki (31)
06:05 M jak miłość (1060, 1061) –
serial obyczajowy Polska 2013
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Barwy szczęścia (1454) – serial
obyczajowy Polska 2016
11:35 Na dobre i na złe (153) – serial
obyczajowy Polska 2003
12:40 Tylko z tobą (50)
13:35 Wojciech Cejrowski – boso
przez świat
14:10 Na sygnale (26)
14:40 Rodzinka.pl (81, 82)
15:40 Panorama – kraj
15:55 Pogoda – kraj
16:05 Na dobre i na złe (637) – serial
obyczajowy
17:05 Tylko z tobą (51) – serial
obyczajowy Turcja 2015
18:00 Panorama
18:35 Żużlowy Narodowy – kronika
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia (1454, 1455)
– serial obyczajowy
20:40 Rocky III – film sensacyjny USA
1982 Reż. Sylvester Stallone,
wyk. Sylvester Stallone, Talia
Shire ( 110 min)
22:30 Rewers – komedia Polska
2009 Reż. Borys Lankosz, wyk.
Agata Buzek ( 110 min)
00:20 Bal maturalny (Prom) –
komedia USA 2011 Reż. Joe
Nussbaum, wyk. Aimee
Teegarden ( 115 min)
02:15 Rewers – komedia Polska
2009 Reż. Borys Lankosz
04:00 Gentleman (11)
POLSAT
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:55 Trudne sprawy (622)
08:55 Malanowski i Partnerzy (521,
523)
09:55 Dzień, który zmienił moje życie
(130)
10:55 Dlaczego ja? (177) – serial
fabularno-dokumentalny
11:55 Pielęgniarki (202) – serial
fabularno- dokumentalny
12:55 Trudne sprawy (623)
13:55 Dwoje we troje (17)
14:00 Pierwsza miłość (2297)
14:45 Dlaczego ja? (449)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i Partnerzy (698) –
serial fabularno- dokumentalny
17:00 Małolaty (51) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2015
18:00 Pierwsza miłość (2298) – serial
obyczajowy Polska 2016
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (326) –
serial komediowy Polska 2010
20:05 Nasz nowy dom
21:05 Przyjaciółki (85) – serial
obyczajowy Polska 2016
22:10 Zdrady (86) – serial fabularnodokumentalny Polska 2016
23:10 Za wcześnie umierać (Dying
Young) – melodramat USA 1991
Reż. Joel Schumacher, wyk. Julia
Roberts, Campbell Scott,
Vincent D’Onofrio ( 140 min)
TVN
05:45 Uwaga! – magazyn reporterów
06:15 Mango – Telezakupy
07:20 Singielka (131) – telenowela
Polska 2016
07:50 Doradca smaku – magazyn
kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Kuchenne rewolucje – reality
show
12:00 Szkoła (285) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
13:00 Szpital (522) – serial
fabularno-dokumentalny
14:00 Ukryta prawda (633)
15:00 Rozmowy w toku
16:00 Szkoła (286) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
17:00 Ukryta prawda (634) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
18:00 Szpital (523) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
19:00 Fakty
19:50 Uwaga!
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej (2272) – serial
obyczajowy Polska 2016
20:55 Singielka (132) – telenowela
Polska 2016
21:30 Kuchenne rewolucje
22:30 Obecność (The Conjuring) –
horror USA 2013 Reż. James
Wan, wyk. Vera Farmiga, Patrick
Wilson, Lili Taylor ( 140 min)
00:50 Ugotowani
01:50 Superwizjer
02:25 Uwaga!
02:50 Klub magii
04:10 Rozmowy w toku
TV 4
05:00 Top 10 lista przebojów
06:00 Nie igraj z aniołem (53)
07:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
07:35 Kacper: Szkoła Postrachu
08:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
08:35 Kacper: Szkoła Postrachu
09:00 Nieśmiertelny (9)
10:00 Moja nadzieja (56)
11:00 Włoska narzeczona (144)
12:00 Detektywi w akcji (4)
13:00 Policjantki i policjanci (172)
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Moja nadzieja (57)
17:00 Włoska narzeczona (145)
18:00 Detektywi w akcji (5)
19:00 Policjantki i policjanci (173)
20:00 Ojciec panny młodej II –
komedia USA 1995
22:20 Jad – horror USA 2005
00:00 Spadkobiercy
14
KONKURS dla dzieci!
Pomóż rybce trafić do jeziora. Obrazek możesz pokolorować. Rozwiązanie wytnij
i wyślij do 13 maja na adres: Nowy Kurier Zamojski, skrytka pocztowa 206, 22-400
Zamość. Nagrodę będzie można odebrać w Redakcji w ciągu 30 dni od daty ukazania się rozwiązania.
Nagrodę w numerze 18 (38),
film animowany na DVD
“POTWORY I SPÓŁKA”
ufundowała księgarnia
Tania Prasa
ul. Gminna 25B
W konkursie Kurier Zamojski Dzieciom #16, nagrodę - film animowany “Toy Story 2”
otrzymuje Kasia Jóźwiak. Nagroda została ufundowana przez Księgarnię „Tania Prasa”,
mieszczącą się w Zamościu, ul. Gminna 25B. Gratulujemy, nagroda czeka w Redakcji.
BŁOGOSŁAWIONY STANISŁAW STAROWIEYSKI - WSPOMNIENIE
W bieżącym roku przypada 75. rocznica śmierci Stanisława Kostki Starowieyskiego. Beatyfikowany
w 1999 r. przez Jana Pawła II ma swój grób na cmentarzu w założeniu pałacowo-parkowym w Łabuniach. W planach jest utworzenie Izby Pamięci błogosławionego. Zostanie również wydany okolicznościowy znaczek pocztowy. Postać męczennika obozu koncentracyjnego w Dachau przybliża s. Irena
Murawska, w publikacji „Historia pisana życiem. Łabunie – mały przewodnik”.
„Stanisław Kostka Starowieyski urodził się
w Ustrobnej k/Krosna 11 V 1895 r. Jego prababką była Cecylia Fredro, rodzona siostra Aleksandra Fredry, naszego polskiego komediopisarza. Rodzice bł. Stanisława byli ziemianami
i mieli swój majątek w Bratkówce, Odrzykoniu
Stanisław Kostka Starowieyski
i Ustrobnej k/Krosna. Stanisław Starowieyski
był trzecim z kolei wśród sześciorga rodzeństwa. Była to rodzina głęboko religijna, patriotyczna, szlachetna i mocno zaangażowana społecznie i religijnie w formację i pomoc ubogim.
Szkołę średnią wraz z maturą ukończył w 1914
r., zamierzał studiować prawo na uniwersytecie
w Krakowie. Niestety wybuchła I wojna światowa i został powołany do wojska austriackiego.
Walczył dzielnie na różnych frontach wojennych. Został odznaczony orderem Virtuti Militari V klasy oraz Krzyżem Walecznych, z rąk generała Władysława Sikorskiego. Na froncie, ciężko
zachorował na czerwonkę. Z powodu osłabionego zdrowia nie mógł kontynuować kariery
wojskowej i w 1921 r. opuścił wojsko w randze
kapitana. Służba wojskowa pozytywnie wpłynęła na dalsze kształtowanie jego charakteru i osobowości, tam nauczył się rozeznawać
i odrzucać zło, a wybierać dobro. Po wyjściu
z wojska, zaręczył się z Marią Szeptycką, najstarszą córką hrabiego Aleksandra. Sakrament
małżeństwa zawarli 24 VIII 1921 r. w kościele
parafialnym w Łabuniach, a przyjęcie weselne
odbywało się na środkowej alei za tutejszym pałacem (mówiła mi o tym pani Anna Szeptycka,
żona Jana Kazimierza). W tym czasie Szeptyccy
mieszkali już w Łabuniach, w zabudowaniach
po swoich pracownikach, (leśniczym i buchalterze majątku). Jako posag dla Marii, Szeptyccy
ofiarowali majątek w Nadolcach i w Zimnie k/
Łaszczowa, a mieszkanie w Łaszczowie w czworakach, gdzie wcześniej przez krótki czas mieszkali Szeptyccy po powrocie z Odessy, (gdyż
pałac był nadal w ruinie po I wojnie światowej).
Majątek wokół Łaszczowa, Szeptycki powierzył
w zarządzanie Stanisławowi Starowieyskiemu,
a ten wszystkim kierował wspaniale i owocnie. Mimo zniszczeń wojennych i nieobecności
Szeptyckich przez trzy lata (od 1915 do 1918 r.,
kiedy zostali wypędzeni z Łaszczowa przez bolszewików), Stanisław postawił cały majątek na
wysoki poziom i stał się wzorem i przykładem
dla okolicznych ziemian. Starowieyscy mieli
sześcioro dzieci, czterech synów: Ignacego,
Aleksandra, Stanisława i Andrzeja, oraz dwie
córki: Marię i Elżbietę. Wszystkie te dzieci brały czynny udział w Powstaniu Warszawskim,
w walkach zginął - Aleksander. O pięknym,
szlachetnym i heroicznym życiu Starowieyskich
jest spisanych wiele świadectw ludzi, którzy
ich znali, którzy u nich pracowali i doświadczali od nich wiele dobra. Kiedy w Polsce, w 1930
r. utworzono ruch katolicki dla ludzi świeckich
pod nazwą „Akcja Katolicka”, Starowieyscy, jako
jedni z pierwszych, włączyli się w jej życie, działalność i rozwój. Już w 1935 r. Stanisław Starowieyski został prezesem „Akcji Katolickiej” na
diecezję lubelską, mianowany przez biskupa
ordynariusza Mariana Fulmana. Poprzez Akcję
Katolicką, Stanisław jeszcze bardziej rozwinął
działalność charytatywną, społeczną i religijną.
Często organizował rekolekcje i różnego rodzaju spotkania dla różnych grup w Łaszczowie,
Tomaszowie Lubelskim, w Łabuniach, a nawet
w Hrubieszowie. Organizował też pielgrzymki na Jasną Górę i do Krakowa. Na rekolekcje,
czy inne spotkania przyjeżdżało bardzo dużo
ludzi, np. w Tomaszowie Lubelskim 10 VI 1934
r., na spotkanie przyjechało około 10 tys. osób.
Przy ówczesnych środkach komunikacji, był to
fenomen.
W czasie II wojny, kiedy do Łaszczowa wkroczyli Niemcy, zainteresowali się Stanisławem,
który już w tym czasie na różne sposoby pomagał ludziom dotkniętym wojną, ubogim
i Kościołowi Lubelskiemu, gdyż biskupi byli
aresztowani przez Niemców. Nastąpiły masowe
aresztowania także na Zamojszczyźnie i powiecie Tomaszowskim, ponieważ tutejsza ludność
zaczęła organizować się w ruch oporu. 19 VI
1940 r. aresztowano Stanisława Starowieyskiego, Ks. Dominika Maja – proboszcza Łaszczowa
i innych, a w Łabuniach, hrabiego Aleksandra
Szeptyckiego. Wywieziono ich na Rotundę.
Hrabia Szeptycki tego samego dnia został zamordowany, a Stanisława Starowieyskiego i ks.
Maja wywieziono po paru dniach do więzienia
na Zamku Lubelskim. Maria Starowieyska –
żona Stanisława, dała takie świadectwo: „Dzieci
widziały przez okno, jak wyprowadzają tatusia;
nie wiedziały, że widzą go po raz ostatni”. Po jakimś czasie Stanisław, ks. Maj i inni więźniowie
zostali wywiezieni do obozu koncentracyjnego
w Sachsenhausen, w Niemczech, a następnie
do Dachau. Tutaj Stanisław był mocno prześladowany i poniewierany, doświadczał głodu i zimna, a że miał chore nogi i nabawił się
świerzbu, tracił więc szybko zdrowie i siły. Zaprowadzono go dwukrotnie do szpitala obozowego, ale za każdym razem „kapo” pilnujący
szpitala odmówił mu przyjęcia, zbił i skopał go
ciężkimi metalowymi podkowami butów tak,
że Stanisław zmarł w nocy 13 IV 1941 r., była to
Niedziela Zmartwychwstania Chrystusa. Jego
ciało zostało spalone w krematorium i w urnie przesłane żonie. Rodzina zdecydowała by
pochować jego prochy na cmentarzu w parku
w Łabuniach. O jego ostatnich dniach i godzinach życia napisało kilku współwięźniów, jak
Adam Sarbinowski, towarzysz niedoli, wcześniej wojujący ateista, później w obozie nawrócony katolik, pod wpływem słowa i świadectwa
życia Stanisława Starowieyskiego. Pisał o nim
Ks. Dominik Maj, jego proboszcz z Łaszczowa,
który był razem z nim w obozie. Pisał ks. Adam
Kozłowiecki - Jezuita, po wyjściu z obozu mi-
SCENICZNE POPISY „EGO”
15
sjonarz w Afryce, biskup i kardynał, zmarł 28
września 2007 roku w Lusace. Sarbinowski po
wyjściu z obozu, w swoim liście z 1946 r. opisując ostatnie dni i godziny życia Stanisława, napisał takie zdanie: „Jestem szczęśliwy, że dane
mi było znać człowieka świętego”. Pisali też inni
do jego żony Marii, i dawali o nim piękne świadectwa z jego życia w obozie. Ks. Marek Staro-
Grób Błogosławionego
wieyski, syn Mariana, brata Stanisława, (który
był ujęty ze Stanisławem przez wojska rosyjskie i zaginął), tuż przed beatyfikacją, napisał
krótką biografię o swoim stryju, p.t. „Sprawiedliwy z wiary żyje”, a w niej takie zdanie: „Jest
rzeczą znamienną, że jego bohaterska postawa
w Dachau, postawa apostolstwa przykładu,
była przygotowana długim i pięknym życiem
poświęconym Bogu w drugim człowieku. Bo
śmierć jest zwieńczeniem całego życia, jakby
jego podsumowaniem, nawet śmierć męczeńska”. (Wyd. I, s. 37). Stanisław Starowieyski został beatyfikowany 13 VI 1999 r. w Warszawie.”
– fragment z publikacji wydanej przez Bibliotekę Publiczną Gminy Łabunie w 2014 roku. Jej
autorką jest siostra Irena Murawska FMM.
Parkowe alejki w Łabuniach są idealnym
miejscem do odpoczynku. Cisza tego wyjątkowego miejsca sprzyja refleksji, zadumie, modlitwie… Warto u nas bywać! Zapraszamy!
Z PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W KOMAROWIE – OSADZIE
Zespół teatralny „EGO” działający przy Publicznym Gimnazjum w Komarowie – Osadzie
funkcjonuje od ponad 10 lat. W tym okresie
pracowało w nim wielu młodych aktorów, wcielając się w najprzeróżniejsze role w spektaklach
o różnorodnej tematyce i formie. Zespół niejednokrotnie zdobywał czołowe miejsca, nagrody, wyróżnienia i pochwały, prezentując się
m.in. podczas Gminnych Przeglądów Teatrów
Dziecięcych i Młodzieżowych, Zamojskich Premier Teatralnych, w Młodzieżowych Przeglądach Teatralnych organizowanych rokrocznie
przez zamojski ekonomik, a także uczestnicząc
w Spotkaniach Teatralnych Gimnazjów Powiatu
Zamojskiego w Sitnie.
W „EGO” pracują recytatorzy, uczniowie
uzdolnieni wokalnie, tanecznie, sportowo, a także osoby odpowiedzialne za scenografię przedstawień. Członkowie zespołu uzupełniają swoją
wiedzę o teatrze m.in. sukcesywnie podpatrując pracę profesjonalnych aktorów grających
w sztukach wystawianych w Zamojskim Domu
Kultury. Swoje spostrzeżenia i pomysły wykorzystują zarówno w przygotowywanych przedstawieniach, jak i w licznych montażach słowno
– muzycznych, prezentowanych podczas imprez
szkolnych i środowiskowych. Zdarza się, że ci
młodzi ludzie zaszczepieni zamiłowaniem do
teatru kontynuują swoje pasje i zainteresowania również w szkołach ponadgimnazjalnych,
z sukcesem grając w amatorskich sztukach lub
też biorąc udział w konkursach recytatorskich.
Dumą napawa fakt, że swoje pierwsze sceniczne
kroki stawiali właśnie pracując w szkolnym kole
teatralnym „EGO”.
Teatr wyposaża młodego człowieka w te
wszystkie umiejętności, które są niezbędne
do podjęcia nauki na kolejnym etapie kształcenia, a także które stają mu się później przydatne w dorosłym życiu. Kształtuje zatem
umiejętność autoprezentacji oraz prowadzenia
konwersacji, rozwija wrażliwość artystyczną,
pewność siebie, pozwala opanować stres i kontrolować emocje. Poza tym dzięki „zabawie
w teatr” młodzi ludzie uczą się pracy w zespole
oraz odpowiedzialności za drugiego człowieka.
Od początku roku szkolnego 2015/2016
zespołowi „EGO” dopisuje szczęśliwa passa.
W grudniu podczas ,,Młodzieżowego Przeglądu Teatralnego - Ekonomik 2015”, zorganizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu grupa teatralna zajęła
I miejsce w kategorii gimnazja, a 7 marca w XIII
Gminnym Przeglądzie Teatrów Dziecięcych
i Młodzieżowych wywalczyła awans do tegorocznych Zamojskich Premier Teatralnych. Odbyły się one 24 kwietnia, a uczestniczyło w nich
11 zespołów. „EGO” zaprezentowało sztukę
„Przy murze”, będącą przeróbką „Zemsty” Aleksandra Fredry. Zespół został doceniony przez
komisję artystyczną i otrzymał wyróżnienie.
Na co dzień z młodymi aktorami pracują nauczycielki języka polskiego - pani Anna
Maryńczak i pani Teresa Wszoła oraz nauczyciel muzyki – pan Marek Biszczan. I to właśnie
oni starają się, by młody człowiek pracujący
w szkolnym kole teatralnym miał możliwość
rozwijania zdolności zgodnie z indywidualnymi potrzebami.
Anna Maryńczak
Piotr Piela
reklama
reklama
HOROSKOP
Horoskop
KRZYŻÓWKA
Krzyżówka
Baran (21.03-19.04)
Bardzo nerwowy tydzień czeka Barany. Staraj się panować nad sobą, jeżeli zależy Ci
na utrzymaniu stanowiska pracy. Nikt nie będzie tolerować takiego zachowania.
Byk (20.04-20.05)
Byki prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą czeka bardzo ciekawa propozycja współpracy. Nie wahaj się. Zmień tylko swoje podejście do kontaktów z ludźmi.
Bliźnięta (21.05-21.06)
Bardzo korzystny okres na inwestycje. Szansa na poprawę jakości życia. Nie pożyczaj natomiast nikomu pieniędzy, bo nie wiadomo kiedy je odzyskasz.
Rak (22.06-22.07)
Twoje stosunki z szefem mogą się pogorszyć za sprawą zazdrosnych współpracowników.
Należy rozegrać to psychologicznie. Spora szansa na wygraną w LOTTO.
Lew (23.07-22.08)
W tym tygodniu pojawi się szansa na zmianę pracy. Należy to dobrze rozważyć i przedyskutować z najbliższymi Ci osobami. Potrzebny jest czas na zastanowienie, bo wiąże się
z tym zmiana miejsca zamieszkania.
Panna (23.08-22.09)
W pracy zmiany na stanowisku szefa. Powstrzymaj się z komentowaniem tego wydarzenia. Zastanów się nad zakupem mieszkania, bo pojawi się szansa na zrobienie korzystnego interesu.
Waga (23.09-22.10)
Jeżeli los wyposażył Cię w zdolności manualne, to dobry czas na założenie własnej firmy.
Ta forma zarabiania na życie przyniesie duże korzyści. I nie martw się faktem, że musisz
na początek pożyczyć pieniądze.
Skorpion (23.10-21.11)
Rozkojarzone Skorpiony niech pilnują swojego portfela, bo może zdarzyć się coś nieprzyjemnego. W pracy też może zaskoczyć Cię jakaś nieprzyjemna sytuacja. Poczekaj spokojnie, a sprawa sama się wyjaśni.
Strzelec (22.11-21.12)
Strzelcy mogą podpaść w tych dniach szefowi. Nie jesteś uprzywilejowa- ny, Ciebie również obowiązuje przestrzeganie dyscypliny w pracy. Zawsze możesz liczyć na grono przyjaciół.
Koziorożec (22.12-19.01)
Jeszcze raz przeanalizuj propozycję, którą niedawno otrzymałeś, zwłaszcza jeżeli pracujesz
na własny rachunek To bardzo korzystna oferta. Szansa na poprawę grubości portfela.
Wodnik (20.01-18.02)
Za dużo mówisz. Bądź bardziej dyskretny, bo od tego zależy czy w pracy wygrasz, czy
przegrasz. Nie wszyscy są zachwyceni Twoimi osiągnięciami i tylko udają przyjaciół.
Ryby (19.02-20.03)
Dobry klimat na negocjacje i przeprowadzenie rozmowy o podwyżce.. Możesz otrzymać
też propozycję na zmianę pracy, która nie wyda Ci się mocno atrakcyjna finansowo, ale
za to jest rozwojowa.
Atrakcyjną nagrodę książkową za rozwiązanie krzyżówki ufundowała
„Księgarnia na Solnym”, mieszcząca się przy ulicy Solnej 3 w Zamościu.
Rozwiązanie wraz z wyciętym kuponem krzyżówki #18, prosimy wysłać
na podany adres w terminie 10 dni od daty wydania:
Nowy Kurier Zamojski, skrytka pocztowa 206, 22-400 Zamość.
Rozwiązanie krzyżówki #16: „Przechowalnią łez bywa smutek”.
Zwycięzcą jest Pan Stanisław Michnowicz z Zamościa.
Gratulujemy, nagrodę można odebrać w Redakcji - Plac Stefanidesa 6.

Podobne dokumenty