pobierz stronę jako plik pdf - Biuletyn Informacji Publicznej GUS

Transkrypt

pobierz stronę jako plik pdf - Biuletyn Informacji Publicznej GUS
Biuletyn Informacji Publicznej GUS
Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
specjalista ds. obsługi sekretariatu w Wydziale Organizacji i Rejestrów
03.08.2015
Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:
specjalista
ds. obsługi sekretariatu
w Wydziale Organizacji i Rejestrów
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wymiar etatu: 1/1
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Zielona Góra
Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, ul. Spokojna 1, 65-954 Zielona Góra
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
●
obsługa Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów,
●
prowadzenie dziennika korespondencji przychodzącej i wychodzącej z sekretariatu Dyrektora Urzędu,
●
obsługa poczty elektronicznej,
●
organizacja i prowadzenie kalendarza Dyrektora Urzędu, w tym kalendarza elektronicznego,
●
organizowanie narad kadry kierowniczej Urzędu, współpraca z komórkami organizacyjnymi,
●
organizowanie udziału Dyrektora Urzędu w spotkaniach oraz uroczystościach związanych z
reprezentowaniem Urzędu,
●
zaangażowanie w realizację projektów prowadzonych przez Wydział Organizacji i Rejestrów,
●
prowadzenie książki kontroli.
Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
●
praca w siedzibie Urzędu.
●
użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
●
wymuszona pozycja ciała.
●
oświetlenie sztuczne i naturalne.
●
praca przy monitorze ekranowym.
●
brak windy.
●
przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
n i e z b ę d n e:
●
wykształcenie: wyższe,
●
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji lub 3 lata
doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku.
p o z o s t a ł e w y m a g a n i a n i e z b ę d n e:
●
znajomość ustawy o służbie cywilnej,
●
znajomość ustawy o statystyce publicznej,
●
znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
●
rzetelność i terminowość,
●
odpowiedzialność,
●
dobra znajomość pakietu biurowego MS Office,
●
umiejętność pracy pod presją czasu,
●
wysoka kultura osobista,
●
otwartość na ciągłe doskonalenie zawodowe.
w y m a g a n i a d o d a t k o w e:
●
komunikacja pisemna i interpersonalna,
●
umiejętność współpracy,
●
samodzielność i inicjatywa,
●
umiejętność organizacji własnej pracy.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
●
życiorys i list motywacyjny,
●
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
●
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
●
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
●
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
●
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu
obywatelstwa polskiego,
●
kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe .
Termin składania dokumentów: 13-08-2015 r.
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
ul. Spokojna 1
65-954 Zielona Góra
Wydział Kadr i Szkolenia, pok. 314
Inne informacje:
Oferty otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Dokumentów aplikacyjnych nie odsyłamy. Prosimy o odniesienie się do wszystkich wymagań zawartych w
ogłoszeniu. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru,
o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (68) 3223131.
Tagi
oferta pracy praca rekrutacja
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Dorota Kabzińska-Galas (Urząd Statystyczny w Zielonej Górze)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 03.08.2015
Publikacja informacji: 03.08.2015 08:30
Aktualizacja informacji: 15.01.2016 14:13
Sprawdź historię zmian

Podobne dokumenty