PODANIE O PRZYJĘCIE DO KLASY SPORTOWEJ do Szkoły

Transkrypt

PODANIE O PRZYJĘCIE DO KLASY SPORTOWEJ do Szkoły
........................................................
/ pieczęć szkoły podstawowej /
Płock , dnia .........................................
PODANIE O PRZYJĘCIE DO KLASY SPORTOWEJ
do Szkoły Podstawowej nr 21 w Płocku w Zespole Szkół nr 2
Proszę o przyjęcie mnie do klasy ………. sportowej Szkoły Podstawowej nr 21
w Płocku przy ulicy Chopina 62
DANE OSOBOWE KANDYDATA :
Nazwisko ............................................................imiona ..............................................................
Data urodzenia ...............................................miejsce urodzenia ................................................
Pesel .............................................................................................................................................
Nazwisko /a/ i imiona rodziców / opiekunów/..............................................................................
.......................................................................................................................................................
Adres zamieszkania kandydata.....................................................................................................
.......................................................................................................................................................
/ kod, miejscowość, ulica, nr domu i mieszkania, nr telefonu /
Adres zamieszkania rodziców /prawnych opiekunów/ ................................................................
.......................................................................................................................................................
/ kod, miejscowość , ulica, nr domu i mieszkania, nr telefonu /
ZGODA RODZICÓW
My niżej podpisani wyrażamy zgodę na uczęszczanie :
-naszego syna ..............................................do klasy sportowej – specjalność piłka ręczna
-naszej córki ................................................do klasy sportowej – specjalność piłka koszykowa
od roku szkolnego ………. oraz na udział w treningach , meczach, zgrupowaniach itp. sportowych.
.........................................................
/ numer dowodu osobistego/
.........................................................
/ numer dowodu osobistego /
........................................................................
/ podpis rodzica / opiekuna /
........................................................................
/ podpis rodzica / opiekuna /
Do podania załącza się :
1. Dwa zdjęcia / podpisane /.
2. Zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia pozwalającym na uprawianie sportu.
PORADNIA SPORTOWA , ul. Kościuszki 28
Czynna : we wtorki i środy w godz. od 15:30 do 18:00
/ niezbędne jest skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu i pesel dziecka /

Podobne dokumenty